1. Beskrivning av Stormhattens förskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Beskrivning av Stormhattens förskola"

Transkript

1 Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015

2 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov ska utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främja. (Lpfö 98/10:5) Verksamheten styrs av nationella styrdokument. Nationella styrdokument: Skollagen (2010:800) Läroplanen för förskola 1998, reviderad 2010 Förskolans mål anges i: Verksamhetsplan Likabehandlingsplan 1.2 Om vår förskola På Stormhattens förskola ses trygghet och trivsel som en förutsättning för barns lärande. Verksamheten styrs av barnens behov och intressen. Att barnen utvecklar sina egna förmågor och känner självtillit är någonting som vi lägger stor vikt på. Vi som pedagoger uppmuntrar, utmanar och ger möjlighet till barnen att lära och söka kunskaper. Verksamhetens arbetssätt är temainriktat och utgår från barnens erfarenhetsvärld, intressen och motivation.

3 Vi ger utrymme för samtal med barnen om deras erfarenheter och vardag. Alla barn blir sedda, uppmärksammade och vi strävar efter att dom ska bemöta varandra på ett bra sätt. Vi arbetar medvetet med jämställdhet genom att bemöta alla lika oavsett kön samt att ha respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. Vi utvecklar barnens språkliga och känslomässiga förmåga genom att uppmuntra dem att hjälpas åt i olika situationer och vi ger barnen utrymme att sätta ord på känslor. För att föräldrar ska känna delaktighet, trygghet och inflytande över sitt barns utveckling och lärande erbjuder vi utvecklingssamtal samt fortlöpande samtal i vardagen. 1.3 Vår profil Vi är en uteförskola som har natur och musik profil. Vi lägger stor vikt på naturen och är ute med barnen så mycket som möjligt, vi bedriver också en pedagogisk verksamhet i naturen. I våra vardagssituationer arbetar vi aktivt med matematiken och språket. 1.4 Vårt arbetslag Stormhattens förskola har tre helstidsanställda pedagoger varav en är förskolechef och en kock samt en timanställd lokalvårdare. Dessutom arbetar varje dag en eller flera föräldrar i arbetet med barnen. Arbetet med barnen sker i mindre grupper flera dagar i veckan.

4 1.5 Våra mål och strävansmål Verksamheten följer och arbetar med de mål som finns i Läroplanen för förskola, Lpfö 98, reviderad Läroplansmål 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö 98) Vårt strävansmål för varje barn Under läsåret 2014/2015 kommer förskolan att sträva efter att varje barn blir trygg och känner självtillit. Att få igång fantasin och kreativiteten är också ett utav målen samt att barnen utvecklar språkliga, intellektuella och känslomässiga förmåga Ledord på Stormhatten Glädje Trygghet Delaktighet Gemenskap Lustfyllt lärande

5 2.1.3 Hur tänker vi arbeta för att nå målet? Vi vill att alla ska känna trygghet, lust och glädje att tillhöra förskolan. Att barnen får uppleva positiva möten med såväl vuxna som barn. Det ska kännas tryggt att vistas i förskolan och miljön ska vara utformad så att den inbjuder till lek och lärande. Vi försöker uppträda på sånt sätt att vi blir positiva förebilder för barnen Att pedagogerna utvecklar stimulerar och lockar till en positiv utveckling hos varje enskilt barn. Vi har en positiv relation till varje barn där vi bekräftar dem och visar att de är viktiga och omtyckta. En öppen och positiv föräldrakontakt där vi tillsammans jobbar för att barnet skall må bra. Vi jobbar medvetet med jämställdhetsarbete och att motverka ett stereotypt könsrollstänkande. Vi ger leken både tid och utrymme. Vi ger barnen stöd och metoder för att lösa konflikter. Vi uppmärksammar vad som händer i barngruppen. Vi tränar turtagning och lär barnen att dela med sig. Vi bekräftar barnens känslor och hjälper dem att sätta ord på dem, Vi hjälper barnen att förstå sig själva och känna igen sina egna känslor hos andra. Vi fantiserar och berättar sagor för barnen med eller utan bok och gör egna sagor tillsammans med barnen. Vi ger leken tid utrymme och avskildhet Ansvarsfördelning Alla vuxna på förskolan är ansvariga Förväntade resultat Att vi pedagoger skapar en miljö där alla kan delta utifrån sina förutsättningar och behov. Att barnen finner intressen i vår verksamhet Positiv respons från föräldrar. 2.2 Utveckling och lärande Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det

6 lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. (Lpfö 98/10:9) Vårt strävansmål för varje barn Vi på Stormhattens förskola strävar efter att barnen utvecklar sin lust och nyfikenhet samt sin förmåga att leka och lära. Utveckla sin förmåga att fungera i gruppsammanhang, hantera konflikter och ta ansvar för gemensamma regler. Utveckla sin motorik, kroppsuppfattning och koordinationsförmåga. Vi strävar efter att barnen ska utveckla en förståelse för andras perspektiv, samt lyssna och reflektera och ge uttryck för sina egna åsikter. Vi vill att barnen utvecklar sitt språk det vill säga sitt ordförråd, skriftspråk och talspråk. Vi vill att barnen utvecklar sin kreativitet genom att få uttrycka sig genom många uttrycksformer som bild, sång, musik, rörelse, drama och lek. Även genom att lära sig bygga och konsturera med olika material. Vi vill att barnen utvecklar sitt matematiska kunnande genom att arbeta med talbegrepp, geometriska former, mängder och antal. Vi vill att barnen utvecklar sin förståelse för naturvetenskap, se samband med naturen och förstå enkla kemiska processer samt utveckla sitt kunnande om djur och växter. För att göra verksamheten synlig för barn, personal, föräldrar och utomstående arbetar vi bland annat med lärplatta som ett verktyg för dokumentation där vi filmar, tar bilder och skriver kommentarer Hur tänker vi arbeta för att nå målet? I det dagliga arbetet på förskolan integreras olika ämnen som matematik, språk, lek, skapande musik och rörelser vilket bidrar till ett mångsidigt och lustfyllt lärande. Under året kommer vi att jobba med olika teman. Hur lång tid vi kommer att arbeta med varje tema beror på barnens intresse, nyfikenhet och motivation. Ett kortare tema vi haft i början av terminen är att jobba gruppstärkande "Hur man är en bra kompis och hur vi ska vara mot varandra". Detta för att barnen ska känna sig glada och trygga när de går till förskolan. Lek är lärande och genom att ta till vara på uppmärksamma barnens lek kan vi som

7 arbetar se kunskapsområden och intressen som vi kan använda i vårt dagliga arbete. Vi strävar efter att ha meningsfulla och lustfyllda samlingar. I samlingarna arbetar vi med sång, musik, rörelse, sagor, drama, språk och lek. För att på bästa sätt ta till vara på varje pedagogs individuella kompetens jobbar vi övergripande i hela huset. Vi strävar efter att förbättra vår pedagogiska dokumentation genom att synliggöra och låta barnen ta del av dokumentationen i verksamhetspärmen och sin portfolie. Barnen kommer även fortsättningsvis att röra sig mycket utomhus både i skogen och på gården men även genom andra aktiviteter för att utveckla sin kroppsmedvetenhet, motorik, koordinationsförmåga och naturmedvetenhet. Finmotoriken kommer även att utvecklas genom skapande verksamhet och andra aktiviteter. Vi går ofta till skogen och kommer att påbörja ett tema om fåglar. Vi arbetar även årstidsbundet det vill säga med höst, vinter, vår och sommar Vårt arbete med dokumentation Vi dokumenterar barnens utveckling och lärande med digitalkamera, lärplatta och kameratelefon. Vi använder oss av portfolie för att följa barnens utveckling och lärande. Vi kommer att göra en verksamhetspärm som öppet visar vad vår verksamhet erbjuder. Detta för att barnen ska bli delaktiga och få chans att reflektera över sitt eget lärande. Detta ger även föräldrarna en möjlighet att få en inblick i vår verksamhet Ansvarsfördelning Vi i arbetsgruppen har ett gemensamt ansvar för att dessa mål ska nås Förväntade resultat Efter att ha arbetat med ett tema kommer vi att göra återkoppling med barnen vad de lärt sig. Efter det kommer vi pedagoger att ha en diskussion om vad som var bra och vad vi kunnat göra bättre. Genom dokumentationen kommer vi tydligare att se barnens utveckling och lärande. När vi följer barnens intressen och motivation kommer vi bättre kunna se när vi kan avrunda ett tema och börja på ett nytt. Verksamhetspärmen kan användas som en idébank och inspiration till kommande år.

8 2. 3 Barnens inflytande I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten. (Lpfö98/10:12) Vårt strävansmål för varje barn Att barnen känner att deras önskemål och idéer tas på allvar och att de känner inflytande under deras dagar på förskolan. Att ge barnen möjlighet att vara med att utforma miljön på förskolan. Att barnen känner sig betydelsefulla och delaktiga när vi planerar den pedagogiska verksamheten Hur tänker vi arbeta för att nå målet? Vi ska med hjälp av den pedagogiska dokumentationen fånga barnens intressen och låta dem vara delaktiga i hur vi utformar verksamheten och miljön. Vi ska reflektera över vad som händer i barngruppen för att kunna ta tillvara på vad barnen finner värdefullt, roligt och intressant. Vi ska ge barnen möjlighet till att välja aktiviteter och stimulera deras nyfikenhet. Vi vill att barnen ska känna att deras idéer är värdefulla och att de tas på allvar. Under samling samlar vi in barnens ideer om vad vi kan göra med de olika rummen Ansvarsfördelning Alla pedagoger, men huvudansvaret har förskolechefen Förväntade resultat Upplevelse av att barnen känner trygghet och självständighet att våga ta för sig. Att vår verksamhet och miljö är formad utifrån barnens intressen.

9 2. 4 Förskola och hem Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt, Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. (Lpfö98/10:13) Vårt strävansmål för varje barn Vi vill att barnen ska känna att deras föräldrar är delaktiga i arbetet på förskolan Hur tänker vi arbeta för att nå målet? Vi vill ta tillvara på föräldrarnas kunskap och expertis inom deras yrken, på ett föräldrarkooperativ har vi den fördelen att kunna göra det. Vi vill att föräldrarna ska känna att de kan vara med och påverka och känna sig delaktig i verksamheten inom ramen för vad som står i läroplanen. Vi vill ha en bra och tydlig kommunikation mellan förskola och hem. Vi har en nära kontakt med föräldrarna eftersom de deltar i dagliga arbetet.

10 2.4.3 Ansvarsfördelning Alla som arbetar på förskolan. Detta inkluderar självklart arbetande föräldrar Förväntade resultat Att vi får en hög kvalitet, trivsel, bra samarbete och välkomnande miljö. 2.5 Uppföljning, utvärdering och utveckling Allt kvalitetsarbete i förskolan ska vara riktad mot läroplanen och ska visa hur verksamheten möter läroplanens intentioner i den verksamhet som bedrivs samt påvisa de områden som verksamheten behöver utveckla. Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn gesbästa möjliga förutsliga förutsättningar för utveckling och lärande. (Lpfö-98/10:14) Vårt strävansmål för varje barn Med hjälp av den systematiska dokumentationen strävar vi efter att tillgodose varje barns individuella behov för att främja för deras utveckling Hur tänker vi arbeta för att nå målet? Vi arbetar utifrån en månadshjulsmodell, som innebär att vi kan arbeta på ett bättre och mer strukturerat sätt och kontinuerligt dokumentera, reflektera, analysera och utvärdera för att snabbare kunna följa upp arbetet och återkoppla till verksamheten. För att utveckla vår verksamhet använder vi oss av utvärderingsfrågor varje månad t.ex. Var står vi? Var ska vi? Hur gör vi? Syfte? Dokumentation?

11 Utvärdering, hur blev det Hur går vi vidare? Ansvarsfördelning Ledning och pedagoger Förväntade resultat Att det syns att vår förskola arbetar mot förskolans läroplan, Lpfö 98/10. Att vi når våra verksamhetsmål. Att det sker en utveckling på vår förskola. 3. Köket Stormhatten har en utbildad kock som tillagar mat för 23 barn och 4 pedagoger från grunden. Förskolan erbjuder dagligen vällagad, varierad näringsriktig mat enligt de lagar och föreskrifter som finns. Förskolans kök använder i största möjliga utsträckning närodlade, ekologiska och/eller kravmärkta produkter. Minst en vegetarisk lunch tillagas i veckan. Vi arbetar inom ramen klimatsmartmat. Vårt mål med måltiderna är att de ska vara en avslappnad, glädjefylld, social samvaro med både vuxna och barn.

12 3.1 Vårt strävansmål med den pedagogiska verksamheten i köket Vi strävar efter att öka barns inflytande och delaktighet i köket. 3.2 Hur tänker vi arbeta för att nå målet? När barnen fyller år får de välja en måltid som de tillreder tillsammans med vår kock. Varje dag hjälper barnen till att duka fram på borden inför dagens lunch. 3.3 Hur ska fortbildning ske? Genom olika föreläsningar. Utbildningar beroende på kökspersonalens behov. Internt och externt. 3.4 Ansvarsfördelning Vår kock leder arbetet 3.5 Förväntade resultat Kunna erbjuda måltider av bästa möjliga kvalitet.

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Skolområde Syd, Jakobsbergsskogens förskola Karlstad 2013-01-07 Förskolechef Jenni Gunnberg, 054-540 30 37 jenni.gunnberg@karlstad.se Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013-2014

Kvalitetsredovisning 2013-2014 Kvalitetsredovisning 2013-2014 I Ur och Skur Granen Förskola Granens förskola Barrskogsvägen 8 691 44 Karlskoga 1 INLEDNING Driftsform: Föräldrarkoperativ med inriktning på I Ur och Skur pedagogik. Vi

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012 Österåkers kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vårt uppdrag... 3 Vår värdegrund... 3 Våra honnörsord... 3 Självkänsla... 3 Nyfikenhet... 3 Medmänsklighet... 4 Det

Läs mer

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19 Köpings kommun Arbetsplan för Regnbågen Läsår 2014 2015 Regnbågen 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten styrs av

Läs mer

Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12

Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12 2012-09-10 1 (13) Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12 VD Förskolechef Beskrivning av förskolan Maryam Herlin Pia Eriksson Amadeus Förskola är en fristående, Reggio Emilia-inspirerad förskola,

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen, som öppnades 1998, ligger intill villaområdet Borgbyn i Bollstanäs. Förskolan har 5 avdelningar

Läs mer

för Lofsdalens Förskola/Skola

för Lofsdalens Förskola/Skola Lokal arbetsplan/verksam Lokal Arbetsplan hetsplan För för Förskolan Furan Lofsdalens Förskola/Skola 2011-2012 Östra skoldistriktet 2011 12 19 Detta är organisationens Lokala arbetsplan och samtidigt dess

Läs mer

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19 Köpings kommun Arbetsplan för Förskolan Maskrosen Läsår 2014 2015 Ulrica Zarins 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplanering höstterminen-2014

Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Inledning I juni hade vi en utvärderingsdag där vi utvärderade terminen som varit. Nu har vi uppdaterat verksamhetsplaneringen för ht- 2014 och gjort ändringar utifrån

Läs mer

Årsplan för. I Ur och Skur Vattendroppen. Ht 2014 Vt 2015

Årsplan för. I Ur och Skur Vattendroppen. Ht 2014 Vt 2015 Årsplan för I Ur och Skur Vattendroppen Ht 2014 Vt 2015 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid.3 Förskolans organisation sid. 4 Vår verksamhetsidé sid. 4 Normer och värden sid. 5 Utveckling och lärande Friluftsfrämjandets

Läs mer

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING...

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... 5 Mål 1... 5 Mål 2... 5 Mål 3... 6 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 7 2.1

Läs mer

Förskolan. Kvalitets- och. årsredovisning. Utvecklingsplan. Kvalitets- OCH och. årsredovisning 2014. Utvecklingspla. Enskild verksamhet SE HELHETEN

Förskolan. Kvalitets- och. årsredovisning. Utvecklingsplan. Kvalitets- OCH och. årsredovisning 2014. Utvecklingspla. Enskild verksamhet SE HELHETEN Förskolan Kvalitets- och årsredovisning 2014 Utvecklingsplan 2015 Enskild verksamhet SE HELHETEN Kvalitets- OCH och årsredovisning FÖLJ DEN RÖDA TRÅDEN! 2014 Utvecklingspla Innehållsförteckning 1. Beskrivning

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Apelgården. Ansvarig förskolechef Leif Brink

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Apelgården. Ansvarig förskolechef Leif Brink Kvalitetsredovisning 2008/2009 Apelgården Ansvarig förskolechef Leif Brink Innehåll 1. Inledning 2 2. Grundfakta 3 3. System för kvalitetsarbete 3 4. Föregående års åtgärder för utveckling 4 5. Områden

Läs mer

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2014/2015 Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 1 Läroplansmål - normer och värden... 2 Läroplansmål - utveckling och lärande... 4 Läroplansmål

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Bitr. rektor Kerstin Almström

Bitr. rektor Kerstin Almström KVALITETSREDOVISNING Läsåret 09-10 Lärande Lek för Livet! Rektor Eva Axelsson Bitr. rektor Kerstin Almström Innehåll INLEDNING... 3 ÅTGÄRDER FÖR UTVECKLING 09/10 KVALITETSREDOVISNING... 4 SPECIALPEDAGOGENS

Läs mer

LÄRANDE- SEKTIONEN LJUNGBACKENS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM

LÄRANDE- SEKTIONEN LJUNGBACKENS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM LÄRANDE- SEKTIONEN LJUNGBACKENS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM Kvalitetsredovisning för förskola/fritidshem läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning 3 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 3 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola 1 Innehåll Framtiden börjar i förskolan 3 Inledning 4 Lärande och utveckling i fokus

Läs mer

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Ansvarig för kvalitetsredovisningen är förskolechef och styrelsen. Redovisningen har tagits fram av förskolechefen tillsammans med personalen vid

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND MARIA-GAMLA STANS FÖRSKOLOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1280-2012-1.1. SID 1 (37) 2013-01-17 Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 Verksamhetsplan 2013 Inledning Förskolans

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan

ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORGANISATION... 4 Beskrivning av förskolans arbetslag... 4 Dagsrutiner... 4 Planering... 4 Barn i behov av särskilt stöd... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer