Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER"

Transkript

1 Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER

2 GENERELL KARAKTÄR FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE MÅL Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Varje barns utveckling och lärande dokumenteras, följs upp och analyseras systematiskt. Resultat används i vidare planering där barnen och vårdnadshavare är delaktiga. Varje barns utveckling och lärande dokumenteras, följs upp och analyseras systematiskt. Resultat används i vidare planering där barnen är delaktiga. Varje barns utveckling och lärande dokumenteras och följs upp samt som används i vidare planering. Barngruppens utveckling och lärande dokumenteras och resultatet används delvis för vidare planering. Arbetet med läroplanens måluppfyllelse sker kontinuerligt och i naturligt samspel med hemmen och barnen. Arbetet med läroplanens måluppfyllelse sker som en naturlig del i det vardagliga arbete där samarbete med hemmen sker kontinuerligt. Arbetet med läroplanens måluppfyllelse sker vid särskilt organiserade tillfällen och informeras till hemmen. Arbetet med läroplanens måluppfyllelse sker vid enstaka och oplanerade tillfällen men vilar endast på egen erfarenhet där barngruppen ges få möjligheter att utvecklas utifrån Arbetet är både systematiskt och långsiktig och vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt aktuell forskning där varje barn ges varierade möjligheter att utvecklas utifrån Arbetet vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet där varje barn ges möjligheter att utvecklas utifrån målen Arbetet vilar huvudsakligen på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet utvecklas utifrån målen Arbetet informeras till hemmen vid enstaka GENERELL KARAKTÄR FÖRSKOLANS PEDAGOGISKA PROCESSER RIKTLINJER NEJ (0) Riktlinjer för personal i förskolan anger dels förskollärares ansvar för att arbetet sker i enlighet med målen i läroplanen, dels det ansvar som vilar på var och en i arbetslaget i förskolan. Alla som arbetar i förskolan ska följa de normer och värden som anges i förskolans läroplan och bidra till att förskolans uppdrag genomförs. Förskolans personal använder tillfällen som uppstår på ett medvetet sätt och utmanar barn till utveckling. När tillfällen inte uppstår så skapar de nya utmanade tillfälle för lärande. lärande tillfälle tillsammans med barnen. De medverkar, stimulerar och möjliggör lärande i samspel med barnen. Förskolans personal möter varje barn, erbjuder, uppmärksammar och lyfter möjligheter till utveckling och lärande på en tillräckligt hög grad utifrån läroplanens mål. Förskolans personal riktar sig mot barngruppen och inte varje individ. De arbetar, men inte i tillräckligt hög grad för att varje barn ska utvecklas utifrån Förskolans personal stimulerar inte, uppmärksammar inte, erbjuder inte och/eller lyfter inte möjligheter till utveckling utifrån

3 NORMER OCH VÄRDEN att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, och långsiktigt med normer och värden där varje barn ges varierade möjligheter att utvecklas utifrån med normer och värden där varje barn ges möjligheter att utvecklas utifrån Förskolans personal arbetar med normer och värden där varje barn ges möjligheter att utvecklas utifrån Förskolans personal arbetar med normer och värden vid enstaka tillfällen där barngruppen ges få möjligheter att utvecklas utifrån förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra, Arbetet med normer och värden sker systematiskt och varierat både vid särskilt organiserade tillfällen och som en naturlig del i det vardagliga arbetet. Arbetet med normer och värden sker både vid särskilt organiserade tillfällen och som en naturlig del i det vardagliga arbetet. Arbetet med normer och värden sker vid särskilt organiserade Arbetet med normer och värden sker vid oplanerade sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen, Arbetet med normer och värden sker kontinuerligt både vid särskilt organiserade tillfällen och i ett naturligt samspel med hemmen. Arbetet med normer och värden sker kontinuerligt i samarbete med hemmen och vid särskilt organiserade Arbetet med normer och värden sker i samarbete med hemmen vid särskilt organiserade Arbetet med normer och värden informeras till hemmen vid enstaka förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. Arbetet med normer och värden vilar genomgående på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt utifrån aktuell forskning., utifrån målen för normer och värden. och utvärdering av normer och värden används i vidare planering för varje barns utveckling Barn och vårdnadshavare är delaktiga Arbetet med normer och värden vilar genomgående på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. med att dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande utifrån målen för normer och värden. och utvärdering av normer och värden används i vidare planering för varje barns utveckling Barnen är delaktiga. Arbetet med normer och värden vilar huvudsakligen på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet dokumentera och följa upp varje barns utveckling och lärande utifrån målen för normer och värden. och utvärdering av normer och värden används i vidare planering för varje barns utveckling Arbetet med normer och värden vilar endast på erfarenhet. Resultatet av dokumentationen används delvis i vidare planering för barngruppens utveckling

4 RIKTLINJER NORMER OCH VÄRDEN Förskollärare ska ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitteget värde, att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen. Arbetslaget ska visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet, stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra, lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor, göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande, och samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan. NEJ (0) Förskolans personal visar respekt för individen i barngruppen samt utmanar medvetet till att skapa ett demokratiskt klimat i förskolan. och utmanar medvetet samhörighet och ansvarskänsla hos individen i barngruppen som möjliggör solidaritet. och utmanar medvetet samspel samt bearbetar konflikter för individen i barngruppen samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra. Förskolans personal använder sig medvetet av etiska dilemman och livsfrågor för att problematisera tillsammans med individen i barngruppen. och utmanar medvetet individen i barngruppens olika attityder och värderingar samt utmanar förmågan att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation. medvetet tillsammans med individen i barngruppen respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. Förskolans personal visar respekt för individen i barngruppen och tillsammans med individen i barngruppen medverkar till att skapa ett demokratiskt klimat i förskolan. Förskolans personal skapar tillsammans med individen i barngruppen samhörighet och ansvarskänsla som möjliggör solidaritet. Förskolans personal stimulerar individen i barngruppen till samspel och tillsammans bearbetar konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra. Förskolans personal lyfter fram och problematiserar etiska dilemman och livsfrågor tillsammans med individen i barngruppen. tillsammans med individen i barngruppen att människor kan ha olika attityder och värderingar samt utvecklar förmågan att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation. Förskolans personal utvecklar tillsammans med individen i barngruppen respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. Förskolans personal visar respekt för individen i barngruppen och erbjuder ett demokratiskt klimat i förskolan. samhörighet och ansvarskänsla för individen i barngruppen samt uppmärksammar solidaritet. Förskolans personal stimulerar till samspel och hjälper individen i barngruppen att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra. Förskolans personal lyfter fram och problematiserar etisk dilemman och livsfrågor för individen i barngruppen. individen i barngruppen på att människor kan ha olika attityder och värderingar samt lyfter fram förmågan att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation. individen i barngruppen på respekt för allt levande och omsorg för sin närmiljö. Förskolans personal visar respekt för barngruppen och erbjuder ett demokratiskt klimat i förskolan. samhörighet och ansvarskänsla i barngruppen samt uppmärksammar solidaritet. Förskolans personal stimulerar till samspel och hjälper barngruppen att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra. Förskolans personal lyfter fram och problematiserar etiska dilemman och livsfrågor för barngruppen. barngruppen på att människor kan ha olika attityder och värderingar samt lyfter fram förmågan att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation. barngruppen på respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. Förskolans personal visar inte respekt för barngruppen och erbjuder inte ett demokratiskt klimat i förskolan. inte samhörighet och ansvarskänsla i barngruppen samt uppmärksammar inte solidaritet. Förskolans personal stimulerar inte till samspel och hjälper inte barngruppen att bearbeta konflikter eller reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra. Förskolans personal lyfter inte fram och problematiserar inte etiska dilemman och livsfrågor för barngruppen. inte barngruppen på att människor kan ha olika attityder och värderingar samt lyfter inte fram förmågan att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation. inte barngruppen på respekt för allt levande och omsorg för sin närmiljö.

5 Språk och kommunikation att varje barn utvecklar tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld, lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv, utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, och långsiktigt med språk och kommunikation där varje barn ges varierade möjligheter att utvecklas utifrån sker systematiskt och varierat både vid särskilt organiserade tillfällen och som en naturlig del i det vardagliga arbetet. sker kontinuerligt både vid särskilt organiserade tillfällen och i ett naturligt samspel med hemmen. vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt utifrån aktuell forskning. med språk och kommunikation utvecklas utifrån sker både vid särskilt organiserade tillfällen och som en naturlig del i det vardagliga arbetet. sker kontinuerligt i samarbete med hemmen och vid särskilt organiserade vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Förskolans personal arbetar med språk och kommunikation där varje barn ges möjlighet att utvecklas utifrån sker vid särskilt organiserade sker i samarbete med hemmet vid särskilt organiserade vilar huvudsakligen på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Förskolans personal arbetar med språk och kommunikation vid enstaka tillfällen där barnen ges få möjligheter att utvecklas utifrån sker vid oplanerade informeras till hemmen vid enstaka tillfällen. vilar endast på egen erfarenhet. utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner, utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa, utifrån målen för språk och kommunikation. och utvärdering av språk och kommunikation används i vidare planering för varje barns utveckling Barn och vårdnadshavare är delaktiga. med att dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande utifrån målen för språk och kommunikation. och utvärdering av språk och kommunikation används i vidare planering för varje barns utveckling och lärande. Barnen är delaktiga. dokumentera och följa upp varje barns utveckling och lärande utifrån målen för språk och kommunikation. och utvärdering av språk och kommunikation används i vidare planering för varje barns utveckling Resultatet av dokumentationen används delvis i vidare planering för barngruppens utveckling och lärande.

6 Matematik att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring, och långsiktigt med matematik där varje barn ges varierade möjligheter att utvecklas utifrån Arbetet med matematik sker systematiskt och varierat både vid särskilt organiserade tillfällen och som en naturlig del i det vardagliga arbetet. med matematik där varje barn ges möjligheter att utvecklas utifrån Arbetet med matematik sker både vid särskilt organiserade tillfällen och som en naturlig del i det vardagliga arbetet. Förskolans personal arbetar med matematik utvecklas utifrån Arbetet med matematik sker vid särskilt organiserade Förskolans personal arbetar med matematik vid enstaka tillfällen där barnen ges få möjligheter att utvecklas utifrån Arbetet med matematik sker vid oplanerade använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp, utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang. Arbetet med matematik sker kontinuerligt både vid särskilt organiserade tillfällen och i ett naturligt samspel med hemmen. Arbetet med matematik vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt utifrån aktuell forskning., utifrån målen för matematik Arbetet med matematik sker kontinuerligt i samarbete med hemmen och vid särskilt organiserade Arbetet med matematik vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. med att dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande utifrån målen för matematik. Arbetet med matematik sker i samarbete med hemmen vid särskilt organiserade Arbetet med matematik vilar på huvudsakligen på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. dokumentera och följa upp varje barns utveckling och lärande utifrån målen för matematik Arbetet med matematik informeras till hemmen vid enstaka tillfällen. Arbetet med matematik vilar endast på egen erfarenhet. och utvärdering av matematik barns utveckling Barn och vårdnadshavare är delaktiga. och utvärdering av matematik barns utveckling Barnen är delaktiga. och utvärdering av matematik barns utveckling Resultatet av dokumentationen används delvis i vidare planering för barngruppens utveckling

7 Naturvetenskap och teknik att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, och långsiktigt med naturvetenskap och teknik där varje barn ges varierade möjligheter att utvecklas utifrån Arbetet med naturvetenskap och teknik sker systematiskt och varierat både vid särskilt organiserade tillfällen och som en naturlig del i det vardagliga arbetet. Arbetet med naturvetenskap och teknik sker kontinuerligt både vid särskilt organiserade tillfällen och i ett naturligt samspel med hemmen. med naturvetenskap och teknik utvecklas utifrån Arbetet med naturvetenskap och teknik sker både vid särskilt organiserade tillfällen och som en naturlig del i det vardagliga arbetet. Arbetet med naturvetenskap och teknik sker kontinuerligt i samarbete med hemmen och vid särskilt organiserade Förskolans personal arbetar med naturvetenskap och teknik där varje barn ges möjligheter att utvecklas utifrån Arbetet med naturvetenskap och teknik sker vid särskilt organiserade Arbetet med naturvetenskap och teknik sker i samarbete med hemmen vid särskilt organiserade Förskolans personal arbetar med naturvetenskap och teknik vid enstaka tillfällen där barnen ges få möjligheter att utvecklas utifrån Arbetet med naturvetenskap och teknik sker vid oplanerade Arbetet med naturvetenskap och teknik informeras till hemmen vid enstaka tillfällen. urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap, Arbetet med naturvetenskap och teknik vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet utifrån aktuell forskning. Arbetet med naturvetenskap och teknik vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Arbetet med naturvetenskap och teknik vilar på huvudsakligen på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Arbetet med naturvetenskap och teknik vilar endast på egen erfarenhet. urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar, utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, utifrån målen för naturvetenskap och teknik. och utvärdering av naturvetenskap och teknik används i vidare planering för varje barns utveckling Barn och vårdnadshavare är delaktiga. med att dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande utifrån målen för naturvetenskap och teknik. och utvärdering av naturvetenskap och teknik används i vidare planering för varje barns utveckling Barnen är delaktiga. dokumentera och följa upp varje barns utveckling och lärande utifrån målen för naturvetenskap och teknik. och utvärdering av naturvetenskap och teknik används i vidare planering för varje barns utveckling Resultatet av dokumentationen används delvis i vidare planering för barngruppens utveckling

8 Lek att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära. och långsiktigt med lek där varje barn ges varierade möjligheter att utvecklas utifrån Arbetet med lek sker systematiskt och varierat både vid särskilt organiserade tillfällen och som en naturlig del i det vardagliga arbetet. med lek där varje barn ges möjligheter att utvecklas utifrån Arbetet med lek sker både vid särskilt organiserade tillfällen och som en naturlig del i det vardagliga arbetet. Förskolans personal arbetar med lek utvecklas utifrån Arbetet med lek sker vid särskilt organiserade Förskolans personal arbetar med lek vid enstaka tillfällen där barnen ges få möjligheter att utvecklas utifrån Arbetet med lek sker vid oplanerade Arbetet med lek sker kontinuerligt både vid särskilt organiserade tillfällen och i ett naturligt samspel med hemmen. Arbetet med lek sker kontinuerligt i samarbete med hemmen och vid särskilt organiserade Arbetet med lek informeras till hemmen vid särskilt organiserade Arbetet med lek informeras till hemmen vid enstaka tillfällen. Arbetet med lek vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet utifrån aktuell forskning. Arbetet med lek vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Arbetet med lek vilar huvudsakligen på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Arbetet lek vilar endast på egen erfarenhet., utifrån målen för lek. med att dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande utifrån målen för lek. dokumentera och följa upp varje barns utveckling och lärande utifrån målen för lek och utvärdering av lek används i vidare planering för varje barns utveckling Barn och vårdnadshavare är delaktiga. och utvärdering av lek används i vidare planering för varje barns utveckling Barnen är delaktiga. och utvärdering av lek används i vidare planering för varje barns utveckling Resultatet av dokumentationen används delvis i vidare planering för barngruppens utveckling

9 Skapande att varje barn utvecklar och långsiktigt med skapande där varje barn ges varierade möjligheter att utvecklas utifrån med skapande där varje barn ges möjligheter att utvecklas utifrån Förskolans personal arbetar med skapande utvecklas utifrån Förskolans personal arbetar med skapande vid enstaka tillfällen där barnen ges få möjligheter att utvecklas utifrån sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama, sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande, Arbetet med skapande sker systematiskt och varierat både vid särskilt organiserade tillfällen och som en naturlig del i det vardagliga arbetet. Arbetet med skapande sker kontinuerligt både vid särskilt organiserade tillfällen och i ett naturligt samspel med hemmen. Arbetet med skapande vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet utifrån aktuell forskning. Arbetet med skapande sker både vid särskilt organiserade tillfällen och som en naturlig del i det vardagliga arbetet. Arbetet med skapande sker kontinuerligt i samarbete med hemmen och vid särskilt organiserade Arbetet med skapande vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Arbetet med skapande sker vid särskilt organiserade Arbetet med skapande informeras till hemmen vid särskilt organiserade Arbetet med skapande vilar huvudsakligen på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Arbetet med skapande sker vid oplanerade Arbetet med skapande informeras till hemmen vid enstaka tillfällen. Arbetet med skapande vilar endast på egen erfarenhet., utifrån målen för skapande. med att dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande utifrån målen för skapande. dokumentera och följa upp varje barns utveckling och lärande utifrån målen för skapande och utvärdering av skapande barns utveckling Barn och vårdnadshavare är delaktiga. och utvärdering av skapande barns utveckling Barnen är delaktiga. och utvärdering av skapande används i vidare planering för varje barns utveckling Resultatet av dokumentationen används delvis i vidare planering för barngruppens utveckling

10 Kultur att varje barn utvecklar utvecklar sin identitet och känner trygghet i den, och långsiktigt med värdegrund där varje barn ges varierade möjligheter att utvecklas utifrån med kultur där varje barn ges möjligheter att utvecklas utifrån Förskolans personal arbetar med kultur utvecklas utifrån Förskolans personal arbetar med kultur vid enstaka tillfällen där barnen ges få möjligheter att utvecklas utifrån utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga, känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer, utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler, som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål. Arbetet med kultur sker systematiskt och varierat både vid särskilt organiserade tillfällen och som en naturlig del i det vardagliga arbetet. Arbetet med kultur sker kontinuerligt både vid särskilt organiserade tillfällen och i ett naturligt samspel med hemmen. Arbetet med kultur vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet utifrån aktuell forskning., utifrån målen för kultur Arbetet med kultur sker både vid särskilt organiserade tillfällen och som en naturlig del i det vardagliga arbetet. Arbetet med kultur sker kontinuerligt i samarbete med hemmen och vid särskilt organiserade Arbetet med kultur vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. med att dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande utifrån målen för kultur. Arbetet med kultur sker vid särskilt organiserade Arbetet med kultur informeras till hemmen vid särskilt organiserade Arbetet med kultur vilar huvudsakligen på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. dokumentera och följa upp varje barns utveckling och lärande utifrån målen för kultur Arbetet med kultur sker vid oplanerade Arbetet med kultur informeras till hemmen vid enstaka tillfällen. Arbetet med kultur vilar endast på egen erfarenhet. och utvärdering av kultur barns utveckling Barn och vårdnadshavare är delaktiga. och utvärdering av kultur barns utveckling Barnen är delaktiga. och utvärdering av kultur används i vidare planering för varje barns utveckling Resultatet av dokumentationen används delvis i vidare planering för barngruppens utveckling

11 RIKTLINJER Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga, upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker, ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper, får stöd och stimulans i sin sociala utveckling, ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen, stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling, stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling, stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik, får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och erbjuds en god omsorg med en väl avvägd dagsrytm. Arbetslaget ska samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling, ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan, ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika slag, utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik, ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer, ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön, och ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet. NEJ (0), utmanar och medvetet tillsammans med individen i barngruppen en god miljö för utveckling, lek Förskolans personal tar tillsammans vara på och utmanar medvetet individen i barngruppens vetgirighet, vilja och lust att lära samt tillsammans stärker tilliten till den egna förmågan. medvetet individen i barngruppens nyfikenhet och skapar medvetet tillsammans förståelse för språk och kommunikation. medvetet individen i barngruppens nyfikenhet och skapar medvetet tillsammans förståelse för matematik. medvetet individen i barngruppens nyfikenhet och skapar medvetet tillsammans förståelse för naturvetenskap och teknik. medvetet tillsammans med individen i barngruppen möjligheter att utmana och utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera, förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar och med hjälp av ord, konkreta material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer. tillsammans med individen i barngruppen en god miljö för utveckling, lek Förskolans personal tar tillsammans vara på individen i barngruppens vetgirighet, vilja och lust att lära samt tillsammans stärker tilliten till den egna förmågan. individen i barngruppens nyfikenhet och skapar tillsammans förståelse för språk och kommunikation. individen i barngruppens nyfikenhet och skapar tillsammans förståelse för matematik. individen i barngruppens nyfikenhet och skapar tillsammans förståelse för naturvetenskap och teknik. tillsammans med individen i barngruppen möjligheter att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkreta material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer för individen i barngruppen en god miljö för utveckling, lek Förskolans personal tar vara på individen i barngruppens vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärker tilliten till den egna förmågan. individen i barngruppens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation. individen i barngruppens nyfikenhet och förståelse för matematik individen i barngruppens nyfikenhet och förståelse för naturvetenskap och teknik. individen i barngruppen möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkreta material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer. barngruppen en god miljö för utveckling, lek Förskolans personal tar vara på barngruppens vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärker tilliten till den egna förmågan. barngruppens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation. barngruppens nyfikenhet och förståelse för matematik. barngruppens nyfikenhet och förståelse för naturvetenskap och teknik. barngruppen möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkreta material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer. inte barngruppen en god miljö för utveckling, lek Förskolans personal tar inte till vara barngruppens vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärker inte tilliten till den egna förmågan. inte barngruppens nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation. inte barngruppens nyfikenhet och förståelse för matematik. inte barngruppens nyfikenhet och förståelse för naturvetenskap och teknik. inte barngruppen möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkreta material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer.

12 BARNS INFLYTANDE att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation, ta ansvar för sina handlingar och för förskolans miljö, och långsiktigt med barns inflytande där varje barn ges varierade möjligheter att utvecklas utifrån Arbetet med barns inflytande sker systematiskt och varierat både vid särskilt organiserade tillfällen och som en naturlig del i det vardagliga arbetet. med barns inflytande där varje barn ges möjligheter att utvecklas utifrån Arbetet med barns inflytande sker både vid särskilt organiserade tillfällen och som en naturlig del i det vardagliga arbetet. Förskolans personal arbetar med barns inflytande där varje barn ges möjligheter att utvecklas utifrån Arbetet med barns inflytande sker vid särskilt organiserade Förskolans personal arbetar med barns inflytande vid enstaka tillfällen där barnen ges få möjligheter att utvecklas utifrån Arbetet med barns inflytande sker vid oplanerade förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. Arbetet med barns inflytande sker kontinuerligt både vid särskilt organiserade tillfällen och i ett naturligt samspel med hemmen. Arbetet med barns inflytande sker kontinuerligt i samarbete med hemmen och vid särskilt organiserade Arbetet med barns inflytande informeras till hemmen vid särskilt organiserade Arbetet med barns inflytande informeras till hemmen vid enstaka tillfällen. Arbetet med barns inflytande vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet utifrån aktuell forskning. Arbetet med barns inflytande vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Arbetet med barns inflytande vilar huvudsakligen på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Arbetet med barns inflytande vilar endast på egen erfarenhet., utifrån målen för barns inflytande. med att dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande utifrån målen för barns inflytande. dokumentera och följa upp varje barns utveckling och lärande utifrån målen för barns inflytande och utvärdering av barns inflytande barns utveckling Barn och vårdnadshavare är delaktiga. och utvärdering av barns inflytande barns utveckling Barnen är delaktiga. och utvärdering av barns inflytande barns utveckling Resultatet av dokumentationen används delvis i vidare planering för barngruppens utveckling

13 RIKTLINJER BARNS INFLYTANDE Förskollärare ska ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll. NEJ (0) medvetet tillsammans med individen i barngruppen reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll samt utmanar tillsammans till att utveckla den. tillsammans med individen i barngruppen reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll samt medverkar tillsammans till att utveckla den. individen i barngruppen reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll. barngruppen reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll. inte barngruppen reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll. Arbetslaget ska verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan, verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras, ta till vara varje barns förmåga och vilja att ta ett allt större ansvar för sig själv och för samvaron i barngruppen, verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten, och förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. Förskolans personal utvecklar medvetet individen i barngruppens förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan samt utmanar tillsammans till att utveckla den. Förskolans personal respekterar individen i barngruppen samt utmanar allas uppfattningar och åsikter. Tillsammans med individen i barngruppen skapas medvetet möjligheter för barnet att påverka sin situation. Förskolans personal tar till vara på samt utmanar medvetet tillsammans med individen i barngruppen till att ta lika stort inflytande och utrymme för flickor och pojkar och utmanar medvetet olika former av samarbete tillsammans med individen i barngruppen och fattar tillsammans med individen i barngruppen beslut. Förskolans personal handlar medvetet tillsammans med individen i barngruppen efter demokratiska principer samt utmanar individen i barngruppen för delaktighet i ett demokratiskt samhälle. Förskolans personal utvecklar individen i barngruppens förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan samt medverkar tillsammans till att utveckla den. Förskolans personal respekterar individen i barngruppens uppfattningar och åsikter. Tillsammans med individen i barngruppen skapas medvetet möjligheter för barnet att påverka sin situation. Förskolans personal tar till vara på samt skapar tillsammans med individen i barngruppen lika stort inflytande och utrymme för flickor och pojkar olika former av samarbete tillsammans med individen i barngruppen och fattar tillsammans med individen i barngruppen beslut. Förskolans personal handlar tillsammans med individen i barngruppen efter demokratiska principer samt förbereder individen i barngruppen för delaktighet i ett demokratiskt samhälle. Förskolans personal verkar för att utveckla individen i barngruppens förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan. Förskolans personal respekterar individen i barngruppens uppfattningar och åsikter. Individen i barngruppen erbjuds möjlighet att påverka sin situation. Förskolans personal verkar för att flickor och pojkar får lika stort inflytande och utrymme i verksamheten. individen i barngruppen på olika former av samarbete och beslutsfattande Förskolans personal lyfter fram och uppmärksammar individen i barngruppen på demokratiska principer samt förbereder individen i barngruppen för delaktighet i ett demokratiskt samhälle. Förskolans personal verkar för att utveckla barngruppens förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan. Förskolans personal respekterar barngruppens uppfattningar och åsikter. Barngruppen erbjuds möjlighet att påverka sin situation. Förskolans personal lyfter fram och uppmärksammar flickor och pojkars inflytande i verksamheten. barngruppen på olika former av samarbete och beslutsfattande Förskolans personal lyfter fram och uppmärksammar barngruppen på demokratiska principer samt förbereder barngruppen för delaktighet i ett demokratiskt samhälle. Förskolans personal verkar inte för att utveckla barngruppens förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan. Förskolans personal respekterar inte barngruppens uppfattningar och åsikter. Barngruppen erbjuds inte möjlighet att påverka sin situation. Förskolans personal verkar inte för att flickor och pojkar får lika stort inflytande och utrymme i verksamheten. inte barngruppen på olika former av samarbete och beslutsfattande Förskolans personal handlar inte efter demokratiska principer och förbereder inte barngruppen för delaktighet i ett demokratiskt samhälle.

Funktionell kvalitet V E R K T Y G F Ö R B E D Ö M N I N G A V F Ö R S K O L A N S M Å L U P P F Y L L E L S E

Funktionell kvalitet V E R K T Y G F Ö R B E D Ö M N I N G A V F Ö R S K O L A N S M Å L U P P F Y L L E L S E Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 107 Offentligt Funktionell kvalitet V E R K T Y G F Ö R B E D Ö M N I N G A V F Ö R S K O L A N S M Å L U P P F Y L L E L S E Språk och kommunikation

Läs mer

Mål för Häcklinge Förskola / Leoparden Läsåret 2013/2014

Mål för Häcklinge Förskola / Leoparden Läsåret 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (7) Mål för Häcklinge Förskola / Leoparden Läsåret 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), www.gavle.se Sid 2 (7) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Innehåll. Innehåll. Lpfö98/rev10 och Spana på matavfall

Innehåll. Innehåll. Lpfö98/rev10 och Spana på matavfall Lpfö98/rev10 och Spana på matavfall Årets miljöspanaruppdrag Spana på matavfallet ger många olika möjligheter att arbeta mot förskolans mål och riktlinjer enligt Lpför98/rev10. Nedan följer citat och urklipp

Läs mer

Mål för Markhedens Förskola Läsåret 2013/2014

Mål för Markhedens Förskola Läsåret 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (7) Mål för Markhedens Förskola Läsåret 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), www.gavle.se Sid 2 (7) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Mål för Banvaktens Förskola Läsåret 2013/2014

Mål för Banvaktens Förskola Läsåret 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (7) Mål för Banvaktens Förskola Läsåret 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), www.gavle.se Sid 2 (7) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

ARBETSPLAN NYCKELPIGAN HT-13

ARBETSPLAN NYCKELPIGAN HT-13 ARBETSPLAN NYCKELPIGAN HT-13 Normer och värden: MÅL VAD GÖRA HUR UTVÄRDERA HUR GICK DET Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar: - öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar - förmåga att

Läs mer

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017.

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE Sankt Pauli förskola 2016-2017 Planering och genomförande: Genomgång av barngruppens sammansättning och behov Läroplanens mål grunden för planeringen av den pedagogiska verksamheten.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NORDINGRÅ FÖRSKOLA

VERKSAMHETSPLAN NORDINGRÅ FÖRSKOLA VERKSAMHETSPLAN NORDINGRÅ FÖRSKOLA 2014/2015 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar: Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. Förmåga

Läs mer

Handlingsplan. Storhagens förskola 2015/2016

Handlingsplan. Storhagens förskola 2015/2016 Handlingsplan Storhagens förskola 2015/2016 1 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål!

Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål! 1 Innehåll Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål!... 3 Ur 1. Förskolans värdegrund och uppdrag... 3 Grundläggande värden... 3 Saklighet och allsidighet... 3 Förskolans uppdrag... 3 Ur 2. Mål och riktlinjer...

Läs mer

Riktlinjer ur Förskolans Läroplan Lpfö-98/16

Riktlinjer ur Förskolans Läroplan Lpfö-98/16 PROFESSIONELL I FÖRSKOLAN Pedagogers arbets- och förhållningssätt Utgiven av Gothia Fortbildning 2016 Författare: Susanne Svedberg Utbildningschef för förskolan i Nyköpings kommun. Hon har mångårig erfarenhet

Läs mer

Handlingsplan För Gröna. Markhedens förskola 2014/2015

Handlingsplan För Gröna. Markhedens förskola 2014/2015 2012-10-15 Sid 1 (12) Handlingsplan För Gröna Markhedens förskola 2014/2015 X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (12) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx),

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx), 2011-10-17 Sid 1 (17) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelning Blå 2015/2016 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (17) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål

Läs mer

reviderad Handlingsplan för förskolan Athena

reviderad Handlingsplan för förskolan Athena reviderad 160810 Handlingsplan för förskolan Athena Mål Handlingsplan förskolan Athena Tematiskt arbetssätt Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga

Läs mer

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården Sid 1 (13) Handlingsplan för Nya Lurbergsgården X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan

Läs mer

Handlingsplan. Storhagens förskola. Ht16/Vt17

Handlingsplan. Storhagens förskola. Ht16/Vt17 Handlingsplan Storhagens förskola Ht16/Vt17 1 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 2.1 NORMER OCH VÄRDEN 1 Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar Förmåga

Läs mer

Arbetsplan. Lillbergets förskola avdelning /2016. Barn och utbildning

Arbetsplan. Lillbergets förskola avdelning /2016. Barn och utbildning Arbetsplan Lillbergets förskola avdelning 1 2015/2016 Barn och utbildning 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn

Läs mer

Handlingsplan för. Trollgårdens förskola 2013/2014

Handlingsplan för. Trollgårdens förskola 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (12) Handlingsplan för Trollgårdens förskola 2013/2014 X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (12) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Verksamhetsplan. Myggans förskola. Verksamhetsåret 2013

Verksamhetsplan. Myggans förskola. Verksamhetsåret 2013 Verksamhetsplan Myggans förskola Verksamhetsåret 2013 Vår verksamhet bygger på Lpfö 98 som är förskolans egen läroplan. Läroplanen innefattar förskolans gemensamma värdegrund och de övergripande mål och

Läs mer

Avdelningen Gula. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2013/ Sid 1 (14) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T

Avdelningen Gula. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2013/ Sid 1 (14) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T 2011-10-17 Sid 1 (14) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelningen Gula 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (14) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Läs mer

Handlingsplan GEM förskola

Handlingsplan GEM förskola 1 (12) Handlingsplan förskola Dokumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: BU-förvaltningens ledningsgrupp (2013-08-29) Gäller för: Förskolorna i Vetlanda kommun Giltig fr.o.m.: 2013-08-29 Dokumentansvarig:

Läs mer

Handlingsplan för. Guldsmedens förskola 2014/2015. Lådbilen Grön

Handlingsplan för. Guldsmedens förskola 2014/2015. Lådbilen Grön 2014-06-05 Sid 1 (10) Handlingsplan för Guldsmedens förskola 2014/2015 Lådbilen Grön X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (10) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Läs mer

Handlingsplan för Ulvsätersgårdensförskola,

Handlingsplan för Ulvsätersgårdensförskola, Handlingsplan för Ulvsätersgårdensförskola, läsåret: 2015-2016 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden. Avdelning solen 2013/2014

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden. Avdelning solen 2013/2014 2011-10-31 Sid 1 (11) Handlingsplan för Valbo förskoleenhet Förskola Markheden Avdelning solen 2013/2014 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (11) 2.1 NORMER

Läs mer

Den lustfyllda resan. Systematisk kvalitetsredovisning 15/16

Den lustfyllda resan. Systematisk kvalitetsredovisning 15/16 Den lustfyllda resan Systematisk kvalitetsredovisning 15/16 Rälsen Är symbolen för vår värdegrund, den är grundpelaren för den lustfyllda resans början. Den är byggd på tanken att ständigt med barnen levandegöra

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola 1(7) Lokal arbetsplan Lövåsens förskola 2010/2011 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 4 2.4 Förskola och

Läs mer

Kultur- och utbildningsförvaltningen LOKAL ARBETSPLAN GÄLLANDE 2015/2016 HEDLUNDA FÖRSKOLA

Kultur- och utbildningsförvaltningen LOKAL ARBETSPLAN GÄLLANDE 2015/2016 HEDLUNDA FÖRSKOLA LOKAL ARBETSPLAN GÄLLANDE 2015/2016 HEDLUNDA FÖRSKOLA Innehållsförteckning Faktauppgifter 3 Normer och värden...4 Utveckling och lärande.5-6 Barns inflytande 7 Förskola och hem.8 Samverkan med förskoleklass...8

Läs mer

Handlingsplan för Markhedens Förskola GULA 2012/2013

Handlingsplan för Markhedens Förskola GULA 2012/2013 2011-10-17 Sid 1 (13) Handlingsplan för Markhedens Förskola GULA 2012/2013 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Handlingsplan för XXX förskola, läsåret:

Handlingsplan för XXX förskola, läsåret: Handlingsplan för XXX förskola, läsåret: 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors

Läs mer

LPFÖ98. Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07

LPFÖ98. Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07 1 LPFÖ98 Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07 Arbetsgruppen bestod av följande personer: Emelie Furubom, Philip Walsh, Irina Andreeva,

Läs mer

Arbetsplan. KILSMYRANS förskola 2014/2015. Barn och utbildning

Arbetsplan. KILSMYRANS förskola 2014/2015. Barn och utbildning Arbetsplan KILSMYRANS förskola 2014/2015 Barn och utbildning 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden 2012-06-27 Sid 1 (8) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Glöden S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Lärande & utveckling. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2015/2016 Förskolan Trollet Barn- och utbildningsförvaltningen

Lärande & utveckling. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2015/2016 Förskolan Trollet Barn- och utbildningsförvaltningen Lärande & utveckling En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2015/2016 Förskolan Trollet Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplansmål (i sammanfattning) Förskolan

Läs mer

Arbetsplan. Ängen, Ljusne förskola 2014/2015. Barn och utbildning

Arbetsplan. Ängen, Ljusne förskola 2014/2015. Barn och utbildning Arbetsplan Ängen, Ljusne förskola 2014/2015 Barn och utbildning 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och

Läs mer

Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014. Vår vision

Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014. Vår vision Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014 Vår vision På förskolan Solstrålen ska vi arbeta för att få trygga barn som är glada, positiva, har upptäckarglädje och trivs tillsammans med varandra och oss

Läs mer

Den lustfyllda resan. Systematisk kvalitetsredovisning 15/16

Den lustfyllda resan. Systematisk kvalitetsredovisning 15/16 Den lustfyllda resan Systematisk kvalitetsredovisning 15/16 Rälsen Är symbolen för vår värdegrund, den är grundpelaren för den lustfyllda resans början. Den är byggd på tanken att ständigt med barnen levandegöra

Läs mer

ATT UTVECKLA KOMPETENS I VAD SOM SKA BEDÖMAS OCH HUR DAGENS INNEHÅLL UPPFÖLJNING AV UPPGIFT. BEDÖMNING bakgrund och begrepp

ATT UTVECKLA KOMPETENS I VAD SOM SKA BEDÖMAS OCH HUR DAGENS INNEHÅLL UPPFÖLJNING AV UPPGIFT. BEDÖMNING bakgrund och begrepp ATT UTVECKLA KOMPETENS I VAD SOM SKA BEDÖMAS OCH HUR Martina Lundström universitetsadjunkt LTU och pedagogista i Piteå kommun DAGENS INNEHÅLL UPPFÖLJNING AV UPPGIFT BEDÖMNING bakgrund och begrepp VAD SKA

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR ÖJE FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM 2013/2014

ARBETSPLAN FÖR ÖJE FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM 2013/2014 ARBETSPLAN FÖR ÖJE FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM 2013/2014 Normer och värden: MÅL VAD GÖRA HUR UTVÄRDERA HUR GICK DET OCH VARFÖR Förskolan skal stäva efter att varje barn utvecklar: - öppenhet, respekt, solidaritet

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Gnistan

Handlingsplan. 2013/2014 Gnistan 2012-06-27 Sid 1 (9) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Gnistan S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden Riktlinjerna anger förskollärares ansvar för att undervisningen bedrivs i enlighet med målen i läroplanen. Riktlinjerna anger också uppdraget för var och en i arbetslaget, där förskollärare, barnskötare

Läs mer

Handlingsplan för 2012/2013

Handlingsplan för 2012/2013 2012-06-27 Sid 1 (16) Handlingsplan för Östers förskola 2012/2013 X X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (16) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Arbetsplan Violen Ht 2013

Arbetsplan Violen Ht 2013 Arbetsplan Violen Ht 2013 Normer och värden: MÅL VAD GÖRA HUR UTVÄRDERA HUR GICK DET Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar: - öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar - förmåga att ta

Läs mer

Handlingsplan för. Tallåsgårdens förskola 2012/2013

Handlingsplan för. Tallåsgårdens förskola 2012/2013 2012-06-27 Sid 1 (10) Handlingsplan för Tallåsgårdens förskola 2012/2013 I detta dokument kan du som besökare eller vårdnadshavare läsa om hur hela Tallåsgården tillsammans arbetar för att säkerställa

Läs mer

Arbetsplan. Lillbergetsförskola avd /2015. Barn och utbildning

Arbetsplan. Lillbergetsförskola avd /2015. Barn och utbildning Arbetsplan Lillbergetsförskola avd 5 2014/2015 Barn och utbildning 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet

Läs mer

1998 ÅRS LÄROPLAN FÖR FÖRSKOLAN (Lpfö 98)

1998 ÅRS LÄROPLAN FÖR FÖRSKOLAN (Lpfö 98) 1998 ÅRS LÄROPLAN FÖR FÖRSKOLAN (Lpfö 98) 1 Förskolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Förskolan vilar på demokratins grund. Därför skall dess verksamhet utformas i överensstämmelse med grundläggande

Läs mer

Förskolan Klockarängens Arbetsplan

Förskolan Klockarängens Arbetsplan Förskolan Klockarängens Arbetsplan 1. Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Hösten 2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Dokumentera med ipad i förskolan

Dokumentera med ipad i förskolan Dokumentera med ipad i förskolan "Via pedagogisk dokumentation har vi möjlighet att se barnet på nytt - om och om igen - och vi gör oss synliga för oss själva." Monica Niemi Dokumentera med text och bild

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Lejonkulan

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Lejonkulan Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Lejonkulan 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden Avdelning Gröna 2015/2016

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden Avdelning Gröna 2015/2016 2011-05-30 Sid 1 (16) Handlingsplan för Valbo förskoleenhet Förskola Markheden Avdelning Gröna 2015/2016 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (16) 2.1 NORMER

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Den lustfyllda resan. Systematisk kvalitetsredovisning 15/16

Den lustfyllda resan. Systematisk kvalitetsredovisning 15/16 Den lustfyllda resan Systematisk kvalitetsredovisning 15/16 Rälsen Är symbolen för vår värdegrund, den är grundpelaren för den lustfyllda resans början. Den är byggd på tanken att ständigt med barnen levandegöra

Läs mer

Pedagogisk plan för Silvertallens förskola

Pedagogisk plan för Silvertallens förskola Pedagogisk plan för Silvertallens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Skolchef Maarit Enbuske Tfn- 0927-72050 REKTORS OMRÅDE

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bullerbyn. Ugglan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bullerbyn. Ugglan Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn Ugglan Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

UTBILDNING KVALITET & UTVECKLING

UTBILDNING KVALITET & UTVECKLING Läsåret 2016-2017 UTBILDNING KVALITET & UTVECKLING Barns inflytande Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka

Läs mer

Förskoleavdelningen. Gemensam Arbetsplan för Förskolan i Fagersta 2015-2017

Förskoleavdelningen. Gemensam Arbetsplan för Förskolan i Fagersta 2015-2017 Förskoleavdelningen Gemensam Arbetsplan för Förskolan i Fagersta 2015-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg

Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg i Linghem 2016/2017 Vi blir ett! Vi har hög pedagogisk kvalitet på samtliga förskolor och annan pedagogisk verksamhet i Linghem 1 Förord Under våren

Läs mer

Välkommen till vår förskola Grimsta

Välkommen till vår förskola Grimsta Välkommen till vår förskola Grimsta Kontaktuppgifter: Blå: 072-967 87 30 Gul: 072-967 87 24 Mail till förskolan: grimsta.bla@norlandia.com Address: Grimstagatan 27 162 56 Vällingby Innehållsförteckning

Läs mer

Handlingsplan för. XXX förskoleenhet. FörskolanNyckelpigan 2011/2012

Handlingsplan för. XXX förskoleenhet. FörskolanNyckelpigan 2011/2012 2011-10-17 Sid 1 (13) Handlingsplan för XXX förskoleenhet FörskolanNyckelpigan 2011/2012 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Läs mer

1. Förskolans värdegrund och uppdrag

1. Förskolans värdegrund och uppdrag 1. Förskolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Förskolan vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla

Läs mer

PLäroplan för förskolan Lpfö 98

PLäroplan för förskolan Lpfö 98 PLäroplan för förskolan Lpfö 98 Ö 98 Lpfö 98 Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-690 91 90 Fax: 08-690 91 91 E-post: order.fritzes@nj.se www.fritzes.se Best.nr 06:937 ISBN

Läs mer

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Mellangårdens förskola

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Mellangårdens förskola 1(8) Lokal arbetsplan Mellangårdens förskola 2011-2012 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 4 Mål 4 4 2.3 Barns inflytande 5 Mål 5 5 2.4 Förskola

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Utkom från trycket den 10 juli 1998

Utkom från trycket den 10 juli 1998 SKOLFS 1998:16 Utkom från trycket den 10 juli 1998 Senaste lydelse av Förordning om läroplan för förskolan 1998-06-11 (Senaste ändring SKOLFS 2016:37.) Regeringen föreskriver följande. Den läroplan som

Läs mer

Handlingsplan för. Brynäs-Nynäs förskoleenhet. Förskola Hammargården 2011/2012

Handlingsplan för. Brynäs-Nynäs förskoleenhet. Förskola Hammargården 2011/2012 2011-10-17 Sid 1 (19) Handlingsplan för Brynäs-Nynäs förskoleenhet Förskola Hammargården 2011/2012 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (19) 2.1 NORMER OCH

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Arbetsplan Förskolan Blåsippan

Arbetsplan Förskolan Blåsippan Arbetsplan Förskolan Blåsippan Vår vision: Barnen och deras föräldrar skall tycka att de är på världens bästa förskola och när barnen lämnar vår förskola skall de vara väl rustade för framtiden. 1. Inledning

Läs mer

Arbetsplan. Killingens förskola

Arbetsplan. Killingens förskola Arbetsplan Killingens förskola 2016-2017 Inledning Killingen är förskola med endast en avdelning som utgörs av 24 barn i åldrarna 1-5 och 5 pedagoger samt en kock som tillagar lunch och mellanmål. Förskolan

Läs mer

Arbetsplan

Arbetsplan Lejonets och Torsviks förskolor Arbetsplan 2014-2015 Hållbar utveckling Gården Närsamhället/Lidingö Naturen runt oss 2 Inledning Förskolan är en del i utbildningsväsendet. Vi arbetar med det livslånga

Läs mer

förskolan FÅGELSÅNGS VERKSAMHETSPLAN

förskolan FÅGELSÅNGS VERKSAMHETSPLAN förskolan FÅGELSÅNGS VERKSAMHETSPLAN LÄSÅRET 2012-2013 Läsårets nyfikenhetsfråga: Vad kan hållbarhet vara? Vision Barnens utveckling och lärande i fokus: i en verksamhet som utgår från barnens intresse,

Läs mer

Statens skolverks författningssamling

Statens skolverks författningssamling Statens skolverks författningssamling ISSN 1102-1950 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan; SKOLFS 2011:69 Utkom från trycket den 8 juli 2011 utfärdad den 16 juni

Läs mer

Läroplan för förskolan Lpfö 98

Läroplan för förskolan Lpfö 98 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 söt %CD PEDAC,()(i ISKA BIBLiOi t:k T Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva (hösten 2010) av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Handlingsplan för Trollgårdens förskola, läsåret:

Handlingsplan för Trollgårdens förskola, läsåret: Handlingsplan för Trollgårdens förskola, läsåret: 2015-16 Inför året planerar vi ett gemensamt tema närmiljön/supermasken Vi vill på så sätt få ett helhetsperspektiv över läroplanens mål som också inkluderar

Läs mer

Pedagogisk plan Silvertallens förskola

Pedagogisk plan Silvertallens förskola Pedagogisk plan Silvertallens förskola 2017-2018 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Skolchef Tfn 0927-720 50 REKTORS OMRÅDE 1 Förskolechef Birgitta

Läs mer

Lokal Arbetsplan för VALEN

Lokal Arbetsplan för VALEN Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för VALEN 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/2014. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/2014. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/2014 Förskolan Villekulla Avdelning Igelkotten Inledning: Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Igelkottens

Läs mer

Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande

Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande 1 Strävansmål för Tamburen, på- och avklädning. För tambursituationen har vi följande strävansmål. vilja att hjälpa ansvar * självständighet och tillit till sin egen förmåga att klä av- och på sig själv.

Läs mer

Gemensam Arbetsplan för Förskolan Innehållsförteckning:

Gemensam Arbetsplan för Förskolan Innehållsförteckning: Förskoleavdelningen Gemensam Arbetsplan för Förskolan 2011-2013 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande

Läs mer

Arbetsplan för Parkens Förskola

Arbetsplan för Parkens Förskola Arbetsplan för Parkens Förskola Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar för att

Läs mer

Arbetsplan. Lillbergetsförskola 2014/2015 Avd 7. Barn och utbildning

Arbetsplan. Lillbergetsförskola 2014/2015 Avd 7. Barn och utbildning Arbetsplan Lillbergetsförskola 2014/2015 Avd 7 Barn och utbildning 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva (hösten 2010) av läroplan för

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2016 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2016 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna upplaga av läroplanen har texten i avsnittet

Läs mer

Arbetsplan för Stadsskogens förskola 2 avdelningarna Skatan och Svalan

Arbetsplan för Stadsskogens förskola 2 avdelningarna Skatan och Svalan Arbetsplan för Stadsskogens förskola 2 avdelningarna Skatan och Svalan Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Förskolan ska vara trygg, utvecklande och lärorik för alla! Förskoleverksamhetens

Läs mer

Arbetsplan. Ljusne förskola Avd Skogen 2014/2015. Barn och utbildning

Arbetsplan. Ljusne förskola Avd Skogen 2014/2015. Barn och utbildning Arbetsplan Ljusne förskola Avd Skogen 2014/2015 Barn och utbildning 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet

Läs mer

Läroplan för förskolan Lpfö 98. Reviderad 2010

Läroplan för förskolan Lpfö 98. Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga ändringar som är gjorda fram till och med SKOLFS

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE LÄRANDE & UTVECKLING] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Läroplansmål (i sammanfattning)

[FOKUSOMRÅDE LÄRANDE & UTVECKLING] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Läroplansmål (i sammanfattning) Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Läroplansmål (i sammanfattning) Internationellt perspektiv Förskolan ska sträva efter att varje barn Etiskt perspektiv utvecklar sin identitet

Läs mer

VATTEN LJUD RÖRELSE LUFT LJUS PROGRAMMERING

VATTEN LJUD RÖRELSE LUFT LJUS PROGRAMMERING SYFTE OCH MÅL för att varje barn i förskolan ska: Lpfö 98 rev.2016 utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga, utvecklar

Läs mer

- Förskolan skall, varhelst den anordnas, arbeta för att nå de mål som ställts upp för den pedagogiska verksamheten.

- Förskolan skall, varhelst den anordnas, arbeta för att nå de mål som ställts upp för den pedagogiska verksamheten. NÅGRA UTGÅNGSPUNKTER (Spridda utdrag ur Lpfö-98 som är baserad på SKOLFS 1998:16. Ändring införd t.o.m. SKOLFS 2006:22) - Förskolan skall, varhelst den anordnas, arbeta för att nå de mål som ställts upp

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Förskoleavdelningen Kvalitetsredovisning 2016-2017 Organisation Avdelning: Gullvivan Antal barn: 16 Åldersfördelning: 2014: 6. 2015: 8. 2016: 2 Antal pojkar: 10 Antal flickor: 6 Antal flerspråkiga barn:

Läs mer

Handlingsplan för. Guldsmedens förskola 2014/2015. Lådbilen Blå

Handlingsplan för. Guldsmedens förskola 2014/2015. Lådbilen Blå 2014-06-05 Sid 1 (10) Handlingsplan för Guldsmedens förskola 2014/2015 Lådbilen Blå V A L B O F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-178350 (dir) www.gavle.se Sid 2 (10) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Läs mer

Näckrosens förskola. Verksamhetsplan

Näckrosens förskola. Verksamhetsplan Näckrosens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången

Läs mer