Kvalitetsanalys för Föräldrakooperativet Kuben läsåret 2013/14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsanalys för Föräldrakooperativet Kuben läsåret 2013/14"

Transkript

1 1 (13) Kvalitetsanalys för Föräldrakooperativet Kuben läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys är ett stöd för att dokumentera det systematiska kvalitetsarbetet och omfattar de målområden Utbildningsnämnden har prioriterat. Kvalitetsanalysen ger en samlad bild av resultat och måluppfyllelse, analys av resultaten samt vilka åtgärder som förskolan kommer att vidta för att utveckla verksamheten. Förskolechef Om förskolan Franziska Forssander Föräldrakooperativet Kuben är en fristående förskola med plats för 34 barn. Våra äldre barn går på Kottarna (ca 3 till 6 år) och de yngre går på Fröna (1 till ca 3 år). Fröna är i sin tur uppdelade i två grupper, Solrosfröna och Linfröna. Vår verksamhet inspireras av Maria Montessoris pedagogik. Beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete Vilka underlag används regelbundet? Har några utvärderingar av särskilt utvalda områden genomförts under året? Nacka kommuns kundundersökning Vår kvalitetsplan som även omfattar våra interna styrdokument. Dessa är förra årets kvalitetsanalys, likabehandlingsplanen, verksamhetsplanen samt vårt pedagogiska årshjul, kulturplanen, riktlinjer och underlag för nulägesbeskrivningar och IUP- samtal, veckosammanfattningar och månadsanalyser samt utvärderingar och självskattningar på terminsbasis. Vår kompetenshöjningsplan Vår krisplan innehållande olika policyn och rutiner Tyvärr är vår förskola så liten att vi inte fick ta del av våra resultat i den självskattning som genomfördes av Nacka Kommun, därför kunde vi inte väva in denna i vårt systematiska kvalitetsarbete. Hur gör förskolan för att analysera resultaten och komma fram till åtgärder? På möten där hela personalgruppen träffas planerar och utvärderar vi gemensamt förskolans verksamhet en gång i månaden.

2 2 (13) På avdelningsmötena sker en likande process för avdelningarnas aktiviteter varje månad Veckovisa kvalitetsmöten är det forum där förskolechef och förskollärare planerar, analyserar och utvärderar förskolans verksamhet utifrån ett pedagogiskt perspektiv. På styrelsemötena, som hålls minst en gång om månaden, träffas styrelse och förskolechef för att planera, analysera och utvärdera förskolans verksamhet utifrån ett huvudmannaperspektiv. Stormötena är det forum där föräldrarna har möjlighet att lyfta frågor, diskutera, lämna synpunkter och utvärdera verksamheten, vi håller stormöten minst två gånger om året, men under det gångna läsåret har vi träffats betydligt oftare. Barnrådet ger barnen möjlighet att påverka och utöva ett inflytande över verksamheten, vi håller barnråd en gång om månaden. Hur har personal, barn och föräldrar deltagit i förskolans systematiska kvalitetsarbete? Se föregående fråga. Hur dokumenteras det systematiska kvalitetsarbetet? På varje avdelning samlar pedagogerna sina planeringar, analyser och utvärderingar i en kvalitetspärm. I denna kvalitetspärm finns också de interna styrdokument och underlag som ligger till grund för kvalitetsarbetet som bedrivs på varje avdelning. Det kvalitetsarbete som avser hela förskolans pedagogiska verksamhet sammanställs i en separat pärm som sedan resulterar i kvalitetsanalysen för respektive läsår samt målen för kommande läsår. Även här finns relevanta styrdokument och underlag. Alla möten och råd som möjliggör föräldrarnas och barnens deltagande i kvalitetsarbetet protokolleras. Styrelsemötena dokumenteras i ett ärendesystem för att säkerställa att inga ärenden går förlorade. Stormötenas protokoll distribueras till alla medlemmar och hängs upp på anslagstavlor. Barnrådets innehåll delges för de barn som inte deltog i en muntlig återberättelse och skickas ut till föräldrarna i samband med veckobreven. Föräldrarna får utdrag ur pedagogernas veckoanalyser i områdena normer och värden, utveckling och lärande, barns inflytande och förskola och hem som

3 3 (13) stående punkt i våra veckobrev. Här synliggör vi även hur vi i praktiken efterlever de uppdrag som beskrivs i de nationella målen. Den pedagogiska dokumentation som pryder våra väggar är del av våra månatliga utvärderingar och är tillgänglig för både barn, föräldrar och pedagoger. Den kvalitetsanalys som görs av förskolechefen för det gångna läsåret är del av nästkommande läsårs pedagogiska kvalitetsarbete och kommuniceras till alla medlemmar i kooperativet. Nationella mål: Utveckling och lärande Kommunens mål: Maximal utveckling och stimulerande lärande Se här Utbildningsnämndens mål och nyckeltal Förskolans prioriterade mål: Varje barn har rätt till en verksamhet som utgår från individens behov och förutsättningar och som ger möjlighet till maximal utveckling. Varje barn har rätt till en verksamhet som stimulerar till ständiga förbättringar i sitt lärande och sin utveckling. Förskolans resultat och måluppfyllelse I kundundersökningen svarar föräldrarna på Kuben att verksamheten till 100 % är stimulerande för deras barn. 96 % av våra föräldrar upplever att deras barn trivs hos oss på Kuben och 93 % tycker att personalen är engagerad i barnens utveckling. 89 % av våra föräldrar känner också att deras barn får det stöd och den hjälp som behövs. 93 % tycker att förskolan arbetar med att få barnen att förstå matematik, 86 % är nöjda med hur vi arbetar med att utveckla barnens språk. Frågan som syftar på hur tydligt vi informerar föräldrarna om barnens utveckling besvaras med till 86 % positiva svar och 89 % av våra föräldrar är nöjda med hur vi dokumenterar vad barnen har lärt sig. Pedagogernas självskattning av måluppfyllelsen i ovanstående prioriterade mål ser ut så här: (1 låg 6 hög) Maximal utveckling ,45 (75 %)

4 4 (13) Stimulerande lärande ,6 (78 %)

5 5 (13) Analys Alla våra resultat i kundundersökningen ligger nära resultaten från föregående år och de genomsnittliga resultaten för hela kommunen. Pedagogernas skattning av det egna arbetet är något blygsammare än föräldrarnas bedömning. Maximal utveckling: Kottarna har under läsåret 2013/ 2014 fått handledning av Nacka Kommuns förskolepsykolog och därefter lagt stor tyngd på leken, den fria leken, samt leken som organiseras med olika pedagogiska syften. Fröna har lagt vikten på tryggheten, fokuserat på rutiner och regler samt gett barnen möjlighet att upptäcka sig själva i relation till andra barn. Turtagning, respekt och samförstånd har varit ledord i denna process. Jämfört med självskattningen under höstterminen har pedagogerna höjt sin upplevelse av att verksamheten utgår från individens behov och förutsättningar likväl som bedömningen att vi ger varje barn möjlighet till maximal utveckling. Stimulerande lärande: Alla avdelningar har arbetat med ett temainriktat arbetssätt där olika målområden som språk, matematik, skapande, naturvetenskap och teknik, rörelse och omsorg om miljön vävs in i den inspiration vi hämtar ur Maria Montessoris pedagogik. För att fånga barns förändrade kunskaper i de olika målområdena har vi kontinuerligt dokumenterat barnens lärprocesser med hjälp av observationer, intervjuer, foton och filmer. I utvärderingarna av dessa processer har vi sedan satt nya mål utifrån barnens intressen. Vi har under läsåret besökt olika teaterföreställningar, de yngsta har fått besök av en skådespelare, vi har varit på bio, på museer och de äldre barnen har deltagit i Inga Risings sångsamlingar på dieselverkstaden. Pedagogernas egen upplevelse av hur verksamheten på Kuben svarar mot målet att varje barn har rätt till en verksamhet som stimulerar till ständiga framsteg i lärande och utveckling ligger konstant över snittet för båda terminer under läsåret 2013/2014. Starka sidor Vi har valt vår inriktning mot Montessoripedagogik för att främja och stimulera barnen till utveckling och lärande. I vår barnsyn utgår vi från att barn är nyfikna och fulla av upptäckarglädje. Vi är övertygande om att barn gärna vill prova på och lära sig nya färdigheter och förvärva ny kunskap. Vi ser på barnet som kompetent, från de allra tidigaste initiativ till självständighet till intresset för läsning, matematik, kultur och sin omvärld. Därför ger vi barnen

6 6 (13) möjlighet till inlärning som knyter an till deras individuella utvecklingsnivå. När vi tillåter barnens intressen styra vägen till kunskap tar vi deras spontana lust till arbete tillvara och lägger därmed en bra grund för ett livslångt, lustfyllt lärande. Hur verksamheten ska utvecklas Område Åtgärd sedan förra året Åtgärder för ökad måluppfyllelse Utformningen av den pedagogiska verksamheten Information kring barns utveckling Dokumentation av barns lärande Personalen har vidareutbildat sig, lyssnat på Nacka Kommuns föreläsningsserie om tidiga insatser, tagit del av förskolelyftet 2 på Stockholms Universitet och gått en kurs i pedagogisk dokumentation. Vi har tagit fram ett nytt skriftligt underlag för: nulägesbeskrivningen och utvecklingssamtalet som baseras på barnintervju och/eller observation hur pedagogiska dokumentationsprocesser ska utformas våra veckobrev Se spalten ovan Vi kommer att fokusera på språk och matematik under nästkommande läsår samt på att lyfta fram barnens framsteg i de olika målområdena med hjälp av vår pedagogiska dokumentation. Vi vill bjuda in föräldrarna i vår verksamhet, förtydliga i kontakten med föräldrarna vad och hur vi dokumenterar och var dokumentationen finns att tillgå. Se spalterna ovan Fortsatt utbildning för hela personalgruppen.

7 7 (13) Nationella mål: Normer och värden Kommunens mål: Trygghet, ordning och arbetsro Se här Utbildningsnämndens mål och nyckeltal Förskolans prioriterade mål: Varje barn har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet och stimulans och som bidrar till god hälsa. Förskolans resultat och måluppfyllelse Ur kundundersökningen framgår att våra föräldrar till 96 % upplever att deras barn är tryggt på Kuben, att de känner att personalen till 100 % bryr sig om deras barn och att 89 % av föräldrarna bedömer att deras barn lär sig att lösa konflikter på ett tillfredställande sätt. 89 % kryssar för att det råder arbetsro i barngruppen, 75 % tycker att vi arbetar medvetet mot kränkande handlingar och lika många anger att personalen ingriper när något barn behandlas illa på förskolan. Pedagogernas skattning av vårt prioriterade mål ser ut på följande sett: Trygg arbetsmiljö ,3 (88 %) Analys Våra värden i kundundersökningen ligger alla strax över det kommunala genomsnittet utom i frågan som syftar på om personalen ingriper när ett barn behandlas illa, här ligger vi under genomsnittet. I förhållande till förra årets värden ligger föräldrarnas svar från i år något lägre i synnerhet i ovannämnda fråga. Anledningen till detta är inte helt klart, i de diskussioner vi har fört på ett stormöte kunde inga förklaringar hittas. Antagligen är detta en mycket känslig fråga som behöver ett annat forum för att lyftas. Vi funderar på en intern undersökning som föregår Nacka Kommuns kundundersökning. Pedagogerna bedömer sitt arbete med liknande värden som föräldrarna anger.

8 8 (13) Starka sidor Våra metoder för att säkerställa trygghet och trivsel bland barnen är: Genom att observera varje barn i olika aktiviteter och situationer blir vi medvetna om de sociala konstellationer som finns och hur de olika barnen ser ut att uppleva dem. Genom att ha en kontinuerlig och levande dialog med varje barn fångar vi upp varje barns glädje men även det individuella behovet av trygghet. På utvecklingssamtalen som vi håller med vårdnadshavarna en gång per termin för vi en viktig dialog. Vårdnadshavare erbjuds möjlighet att delge sin syn på barnets trivsel, trygghet, glädje och hälsa. Det som överenskommits om i utvecklingssamtalen ligger sedan till grund för hur vi planerar verksamheten. Vi är närvarande i barngruppen och analyserar kontinuerligt hur arbetsron är eller kan förbättras. Våra metoder för att trygga arbetsmiljön är: Våra barngrupper är små och vi har många vuxna i verksamheten (3,6 barn per årsarbetare). Vi strävar efter att vår fysiska miljö är barnanpassad : vi har möbler i barnstorlek, hyllor i barnhöjd och materielen är lättåtkomlig för barnen. Våtrummen är också anpassade efter barnens storlek så att även de allra yngsta på ett säkert sätt kan komma åt t.ex. handfatet. Vi lägger stor vikt vid ordning samt att allt materiel ska vara helt och lockande för barnen att arbeta med. Vi verkar för att ge barnen en arbetsplats som är lugn och stressfri. Kontinuerligt genomför vi barnskyddsronder där också föräldrar och barn är delaktiga. Vi har tydliga trygghetsregler vid inne och utelek och vid utflykter. När våra föräldrar kommer in i verksamheten i samband med t.ex. jourinsatser, ser de på vårt arbete med nya ögon. Förenings stadgar utformade så att ordförande och kassör väljs på två år växelvis vilket stärker kontinuiteten i verksamheten. Styrelsen har möjlighet att ta beslut med mycket kort varsel om någon akut fråga skulle uppstå. Vi främjar barnens hälsa genom att: växla koncentrerat arbete med rörelse, innevistelse med utevistelse, nytt stoff med upprepning och inarbetade rutiner. erbjuda barnen god och näringsrik hemlagad mat. vägleda barnen i god hygien. använda oss av en sjukdomspolicy som är känd för både pedagoger och föräldrar. Sträva efter ett miljömedvetet förhållningssätt där barnen får vara delaktiga i omsorgen om miljön, både inomhus och utomhus.

9 9 (13) Hur verksamheten ska utvecklas Område Åtgärd sedan förra året Åtgärder för ökad måluppfyllelse Arbetsro, respekt för andra, ta hänsyn till andra, konflikthanterin g Medvetet arbete mot kränkande handling och nolltolerans när ett barn behandlas illa Föräldrarnas delaktighet i frågor rörande trygghet, ordning, arbetsro Kompisregler Trivselregler Montessoriövningar för Grace och det sociala samspelet Vuxennärvaro i barngrupp Förebyggande insatser, se raden ovan Diskussioner på möten Fortsatt arbete med förra årets åtgärder. Fokus på likabehandlingsplan: Systematisk planering, dokumentation och utvärdering av denna varje månad som del av avdelningarnas kvalitetsarbete. Utbildningar i minimedling, fördjupat analys av likabehandlingsplanen och rollspel Fördjupad information till föräldrarna kring vårt arbete, våra rutiner, diskussioner i smågrupper på mötena, eventuell egen intern undersökning

10 10 (13) Nationella mål: Barns inflytande Kommunens mål: Reellt inflytande Se här Utbildningsnämndens mål och nyckeltal Förskolans prioriterade mål: Varje barn har rätt till en verksamhet som arbetar målmedvetet för att barn och föräldrar ska ha god insyn i och ett reellt inflytande över anordnarens verksamhet och utveckling. Förskolans resultat och måluppfyllelse I kundundersökningen svarar 93 % av våra föräldrar att deras barn uppmuntras att ta ansvar i förskolan och 89 % upplever att deras barns tankar och intressen tas tillvara. Pedagogernas upplevelse av barns inflytande ser ut så här: Reellt inflytande ,45 (75 %) Föräldrarnas upplevelse av det egna inflytande som framgår ur kundundersökningen ligger på 89 % och lika hög andel anger att personalen är intresserad av deras synpunkter och önskemål. 93 % av våra föräldrar svarar att personalen ger dem möjlighet att vara med och diskutera hur deras barn stöds på bästa sätt och lika många svarar att de är nöjda med det inflytande som de har i förskolan. Analys Våra värden i kundundersökningen som avser barns inflytande ligger över det kommunala genomsnittet och har legat mer eller mindre konstant under de gångna åren. Pedagogerna skattade sig själva med lägre värden än föräldrarna. Pedagogerna svarade relativt lågt i utvärderingen av höstterminen (72 % för ht 13 kontra 78 % för vt 14). Förändringen förklaras av att vi under vårterminen utökade barnens möjlighet att, utifrån ålder och mognad, delta i olika demokratiska beslutsprocesser och arbetssätt. Vi lade ännu större vikt vid att rösta (t.ex. om ett utflyktsmål med hjälp av stapeldiagram), vi introducerade ett barnråd och skyddspromenader tillsammans med barnen som del av vårt säkerhetsarbete.

11 11 (13) Värdena som syftar på föräldrarnas möjlighet till delaktighet, till påverkan och att utöva ett inflytande ligger över eller på det kommunala genomsnittet, men de har sjunkit något jämfört med värdena från det gångna året. Föräldrarnas förklaringar på stormötet var att föräldrarna på Kuben går in i kundundersökningen med höga krav på inflytande, mycket vilja att påverka och stort intresse att utöva sin delaktighet. Därför besvaras frågorna utifrån höga individuella förväntningar. Starka sidor Våra starka sidor är allas engagemang, personalens, föräldrarnas och inte minst barnens iver i sitt arbete. Formellt har barnen på Kuben möjlighet att utöva ett inflytande i olika demokratiska beslutsprocesser, barnrådet, och när vi involverar dem i vårt säkerhetsarbete. Utöver detta observerar vi systematiskt varje barn i olika aktiviteter och situationer för att säkerställa att vi ser alla barn och deras behov, önskemål och intressen. Dessa väver vi in i vår pedagogiska verksamhet och öppnar därmed för barnens inflytande. I vår kontinuerliga dialog med varje barn fångar vi upp var och ens tankar och intressen som ligger till grund för innehåll och utformning av vår pedagogiska verksamhet. Vi arbetar med barninitierade temaarbeten och barnen ges möjlighet till delaktighet i skapande av och omsorgen om den egna lärmiljön som systematisk del av vår pedagogiska inriktning. På Kuben erbjuder vi en miljö där barnen får bidra, får vara självständiga, där de ges frihet utifrån dess individuella kunskap och mognad. Utvecklingssamtalen fungerar som en förlängning av både barnens och föräldrarnas inflytande: barnets situation på förskolan analyseras i en nulägesbeskrivning. Denna är underlaget för den individuella utvecklingsplanen som skrivs av vårdnadshavare och pedagog. Pedagogerna planerar därefter avdelningens verksamhet i samklang med barnens individuella utvecklingsplaner. Föräldrarna kan utöva ett inflytande och vara delaktiga genom jourdagar, styrelsearbete, fixardagar, närvaro på föräldramöten och föräldrarna informeras kontinuerligt genom veckobrev och dagliga dialoger. Föräldrakooperativet Kuben är en liten kooperativ förskola där styrelsen består av föräldrar. Styrelse och förskolechef har en nära dialog så att beslutsvägarna är korta.

12 12 (13) De familjer som inte sitter i styrelsen får transparens i barnens vardag när de är med i form av jourhavande förälder.

13 13 (13) Hur verksamheten ska utvecklas Område Åtgärd sedan förra året Åtgärder för ökad måluppfyllelse Barnens ansvar och inflytande Föräldrarna s synpunkter, intressen och inflytande Tyngd på montessoripedagogiska metoder, dokumentation av barninitierade lärprocesser, barnråd, demokratiska beslutsprocesser, barnens delaktighet i säkerhetsarbetet. Vi öppnade vår verksamhet för föräldrarna t.ex. genom gemensamma fester och aktiviteter, vernissage, våra olika möten och införandet av föräldraroller på Kuben. Genom att föräldrarna bemannar olika roller har vi utökat allas ansvarsområden och påverkan. Vi fortsätter i det spår vi slog in under det gångna läsåret. Skapa strukturer för föräldrarnas inflytande där alla parter vet om och vill ha ett inflytande. Förstärka användandet av jouren. Föra en dialog kring synpunkter och idéer, återkoppla till berörd förälder. Påvisa föräldrakooperativets organiserade möjligheter till delaktighet och inflytande tillsammans med styrelsen.

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14 Datum 140909 1 (5) Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete

Beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete 1 (5) sep 2014 Kvalitetsanalys för Vårgärdets förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Kvalitetsanalys för Växthusets förskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Växthusets förskola läsåret 2013/14 1 (6) Datum Kvalitetsanalys för Växthusets förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Kvalitetsanalys för Saltsjöbadens montessoriförskola Pyramiden läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Saltsjöbadens montessoriförskola Pyramiden läsåret 2014/15 Datum 2015-09-15 1 (11) Kvalitetsanalys för Saltsjöbadens montessoriförskola Pyramiden läsåret 2014/15 Förskolechef Om förskolan Helén O. Baker En montessoriförskola som drivs som föräldrakooperativ bestående

Läs mer

Beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete I vårt systematiska kvalitetsarbete ingår följande;

Beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete I vårt systematiska kvalitetsarbete ingår följande; Kvalitetsanalys för förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys är ett

Läs mer

Arbetsplan för Violen

Arbetsplan för Violen Köpings kommun Arbetsplan för Violen Läsår 2015 2016 Administratör 2015 09 18 Lena Berglind, Ann Christine Larsson, Kristin Aderlind Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Kvalitetsanalys för Östbacka förskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Östbacka förskola läsåret 2013/14 Datum 1 (10) Kvalitetsanalys för Östbacka förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Kvalitetsanalys för (förskolans namn) läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för (förskolans namn) läsåret 2013/14 Datum 1 (5) Kvalitetsanalys för (förskolans namn) läsåret 2013/14 Förskolechef Om förskolan Chris Rehula Vi är ett föräldrar kooperativ och Montessori förskola som startade i april 1990. Förskolan ligger

Läs mer

Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka Vecka 6-7, Färentuna förskola Ekerö kommun

Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka Vecka 6-7, Färentuna förskola Ekerö kommun Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka Vecka 6-7, 2016 Färentuna förskola Ekerö kommun VÅGA VISA VÅGA VISA är ett utvärderingssamarbete inom utbildningsområdet mellan

Läs mer

Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin

Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin Köpings kommun Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin Läsår 2014 2015 Caroline, Ingrid, Anki Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Kvalitetsredovisning år 2008

Kvalitetsredovisning år 2008 1 (6) Kvalitetsredovisning år 2008 Kvalitetsredovisningen är en viktig del i förskolans kvalitetsarbete. Redovisningen hur långt vi har kommit i vår strävan mot målen och hur vi arbetar med att utveckla

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Västertorps förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - TRAS och MIO - Handlingsplanen - Utvecklingssamtalshäftet

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Senast ändrat

Senast ändrat Köpings kommun Arbetsplan för Hattstugan Läsår 2015 2016 Lena Westling, Malin Arvidson, Monica Viborg, Ramona Vikman 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Lingonet

Arbetsplan för förskolan Lingonet Köpings kommun Arbetsplan för förskolan Lingonet Läsår 2015 2016 Arbetslaget förskolan Lingonet 2015 09 25 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Utvecklingsplan Ryrsjöns förskola. Ht -17/Vt -18

Utvecklingsplan Ryrsjöns förskola. Ht -17/Vt -18 Utvecklingsplan Ryrsjöns förskola Ht -17/Vt -18 Beskrivning av förskolan Ryrsjöns förskola är belägen i Göta med närhet till skog, äng och sjö. I dagsläget är det två avdelningar på förskolan, Gläntan

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

Föräldrarkooperativet Pelikanen - Jupiter Föräldrar Förskola - Våren 2013 15 svar, 71%

Föräldrarkooperativet Pelikanen - Jupiter Föräldrar Förskola - Våren 2013 15 svar, 71% Föräldrar Förskola - Våren 5 svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 9 8 0 5 8 5 bra 98% 0% 0% 0% 0%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 4 5 5 0 8 4 9% 8% 0% 0% 4.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Dellens förskola Upprättad Januari 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Äventyrets plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamheten

Äventyrets plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamheten Äventyrets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamheten Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamheten

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Vitsippans förskola

Systematiskt kvalitetsarbete Vitsippans förskola Systematiskt kvalitetsarbete Vitsippans förskola Läsåret 2014-2015 Förskolans värdegrund och uppdrag Att alla barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga kriterier Barnen känner tillit

Läs mer

Föräldraenkät 2012 Kommunal och fristående förskola. Fråga 1. Vilken förskola går ditt barn på? Fråga 2. Vilken avdelning går ditt barn på?

Föräldraenkät 2012 Kommunal och fristående förskola. Fråga 1. Vilken förskola går ditt barn på? Fråga 2. Vilken avdelning går ditt barn på? Fråga 1. Vilken förskola går ditt barn på? Svar; Fråga 2. Vilken avdelning går ditt barn på? Svar; Fråga 3. Trygghet, trivsel och glädje ; I I ditt barn får den trygghet det behöver på förskolan ditt barn

Läs mer

Kyrkans förskola Duvan, Lärkan - Duvan Föräldrar Förskola - Våren svar, 89%

Kyrkans förskola Duvan, Lärkan - Duvan Föräldrar Förskola - Våren svar, 89% Föräldrar Förskola - Våren svar, 89% Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 0 0 8 9 88,9,9. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 9,9,9 4. Personalen är engagerad i mitt barns

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2014/2015 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Edsbro förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till vårdnadshavare - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Lidingö Specialförskola Arbetsplan

Lidingö Specialförskola Arbetsplan Lidingö Specialförskola Arbetsplan 2017 2018 Förskolans styrdokument Internationella styrdokument: FNs deklaration om mänskliga rättigheter FNs barnkonvention Nationella styrdokument Skollagen 2010:800

Läs mer

Kvalitetsanalys för Montessoriförskolan Villa Caprifol läsåret 2013/14!

Kvalitetsanalys för Montessoriförskolan Villa Caprifol läsåret 2013/14! 1 ( 8) Datum 2014-09-03 Kvalitetsanalys för Montessoriförskolan Villa Caprifol läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla

Läs mer

Datum 13 06 14. Förskolechef. Anita Malmjärn Askelöf. Beskrivning av förskolan

Datum 13 06 14. Förskolechef. Anita Malmjärn Askelöf. Beskrivning av förskolan Datum 13 06 14 1 (8) Kvalitetsanalys för Igelboda förskola läsåret 2012/13 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

Likabehandlingsplan. för Björna förskola 2012/2013

Likabehandlingsplan. för Björna förskola 2012/2013 Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Björna förskola 2012/2013 Grunduppgifter Verksamhetsform som omfattas av planen Förskoleverksamhet, Ekorren barn 1-3 år & Räven

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2015/16

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2015/16 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2015/16 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Villa Solvi förskola - Varg och Björngrupp Föräldrar Förskola - Våren svar, 74%

Villa Solvi förskola - Varg och Björngrupp Föräldrar Förskola - Våren svar, 74% Föräldrar Förskola - Våren 7 svar, 7% Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 0 7 8 8 8 7 7 8 0. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 7 70 5 9 9 0. Personalen är engagerad

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning Kvalitetsredovisningens syfte är att vara ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen på varje förskola. Den skall ge information om verksamheten och dess måluppfyllelse samt vilka åtgärder

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Björnås förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björnås förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bildningsförvaltningen Område Öst/Tingdal Björnås förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår:2016-2017 Grunduppgifter

Läs mer

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Hösten 2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 FÖRSKOLA: Svanberga förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Västanvinden 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Västanvinden 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Västanvinden 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Ekorrens arbetsplan Ht Vt 2015

Ekorrens arbetsplan Ht Vt 2015 Ekorrens arbetsplan Ht 2014- Vt 2015 Arbetsplan Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

Kalvhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kalvhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kalvhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för

Läs mer

Tyck till om förskolans kvalitet!

Tyck till om förskolans kvalitet! (6) Logga per kommun Tyck till om förskolans kvalitet! Självskattning ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet Dokumentet har sin utgångspunkt i Lpfö 98/0 och har till viss del en koppling till

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen 2015-2016 Vision ALLA på vår förskola ska känna sig trygga, sedda, bekräftade, respekterade, bemötas och

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Närtuna 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - TRAS och MIO - Handlingsplanen - Utvecklingssamtalshäftet - Likabehandlingsplanen

Läs mer

Hällevadsholms förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hällevadsholms förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hällevadsholms förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen 2016-2017 Vision ALLA på vår förskola ska känna sig trygga, sedda, bekräftade, respekterade, bemötas och

Läs mer

Backstugans förskola

Backstugans förskola Backstugans förskola En lokal arbetsplan beskriver vilken vision och vilka mål förskolan har inom varje målområde i läroplanen. Planen beskriver också hur förskolan tänker sig arbeta för att nå målen och

Läs mer

Kyrkans förskola Kyrkbacken - Nalle Puh Föräldrar Förskola - Våren svar, 100%

Kyrkans förskola Kyrkbacken - Nalle Puh Föräldrar Förskola - Våren svar, 100% Föräldrar Förskola - Våren svar, 00% Utveckling och lärande Genomsnitt Danderyds kommun Genomsnitt Kyrkans förskola Kyrkbacken. Mitt barn verkar trivas i förskolan. Nalle Puh föregående år 0 00 9 0,0 Genomsnitt

Läs mer

Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14 Saltsjö-Boo 2014-08-11 Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår Ht-14-Vt-15

Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår Ht-14-Vt-15 Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår Ht-14-Vt-15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Benjamins förskoleenhet

Benjamins förskoleenhet Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015 Benjamins förskoleenhet Köpings kommun Leila Tahvanainen 2015-06-29 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se. Förskolechefen har ordet Innehåll

Läs mer

Innehå llsfö rteckning

Innehå llsfö rteckning 1 Innehå llsfö rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål Förskola och hem 7. Läroplansmål

Läs mer

Arbetsplan för Lärkans förskola Avdelning Tvåan

Arbetsplan för Lärkans förskola Avdelning Tvåan Köpings kommun Arbetsplan för Lärkans förskola Avdelning Tvåan Läsår 2015 2016 Administratör: Anita Öhlén, Karin Osbäck, Madeleine Nord, Sara Tilly 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Årsplan Förskolan Bergmansgården 2014/15

Årsplan Förskolan Bergmansgården 2014/15 Reviderad 140818 Årsplan Förskolan Bergmansgården 2014/15 Förskolan har 3 avdelningar med stegrande åldersgrupper och roterande personal. Åldersindelningen på avdelningarna är 1-2 åringar, 3-4 åringar

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2015/2016. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2015/2016 Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 2 Läroplansmål - normer och värden... 3 Läroplansmål - utveckling och lärande... 4 Läroplansmål

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan: Birger Jarlsgatan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Planen gäller från november 2015-oktober 2016 Ansvariga för planen är avdelningens förskollärare. Hela arbetslaget

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tornet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kritan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kritan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Kritan 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2017/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Björkbacken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Kvalitetsanalys för Förskolan Kul i Forum läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Förskolan Kul i Forum läsåret 2013/14 2014-09-08 1 (7) Kvalitetsanalys för Förskolan Kul i Forum läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Förskola/avdelning Fyrås förskola Ort Fyrås Hammerdal Ansvarig förskolchef Ewa Ottosson Kontaktinformation Fyrås förskola småfattran Fyrås 565 830

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Barnantal Gubbo Förskola Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo Förskola Födda -08 Födda -09 Födda -10 Födda -11 Födda -12 7 st 5 st 5 st 2 st 3 st Personal

Läs mer

Lokal arbetsplan 14/15

Lokal arbetsplan 14/15 Lokal arbetsplan 14/15 En beskrivning av vår verksamhet. Regnbågens förskola Avdelning:...Blå Presentation av Blå Regnbågen Regnbågens förskola bedrivs i fräscha öppna lokaler som ligger i anslutning till

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Kvalitetsrapport för

Kvalitetsrapport för Kvalitetsrapport för 2011-2012 Sid. Innehållsförteckning 2 1. Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola läsåret 2011/2012 3 2. Grundfakta om Rinnebäcks förskola läsåret 2011/2012 3 3. Underlag och rutiner

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 FÖRSKOLA: Sjöhagens förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS.

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Dalens förskolor VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. Dalens förskolor består av fyra förskolor, med sammanlagt

Läs mer

Valås förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Valås förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Valås förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskolan. Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskolan.

Läs mer

Arbetsplan för Vargen

Arbetsplan för Vargen Köpings kommun Arbetsplan för Vargen Läsår 2015 2016 Else Marie LoordEriksson Agneta Karlsson Linnea Trybom 20150918 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Tillsyn av förskolor och annan pedagogisk verksamhet ht-12 och vt-13

Tillsyn av förskolor och annan pedagogisk verksamhet ht-12 och vt-13 2013-08-21 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2012/27-712 Utbildningsnämnden Tillsyn av förskolor och annan pedagogisk verksamhet ht-12 och vt-13 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till

Läs mer

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Verksamhetsberättelsen i vårt kvalitetsarbete på Solveigs förskolor är ett verktyg och en del i det systematiska kvalitetsarbetet för att en gång per år stämma av

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Kubens föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Kubens föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Nacka kommun Kubens föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola 21 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen grundar sig på bestämmelser i 14a kap. skollagen (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och och

Läs mer

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Verksamhetsberättelsen i vårt kvalitetsarbete på Solveigs förskolor är ett verktyg och en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Vi reviderar den för att stämma

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2015

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2015 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Fölet 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan skall

Läs mer

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Upprättad 091130 Uppdaterad 110905 Förord Allt arbete i förskolan bygger på förskolans läroplan LPFÖ98. I Granbacka förskoleområde inspireras vi också av Reggio

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2015 2016 2 (7) Innehåll Inledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Övergripande mål 2017 för kommunal förskola... 3 Vision och verksamhetsidé för kommunal

Läs mer

Förskolan Älvans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Älvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Älvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Ansvariga för planen: Förskolechef Pedagogisk utvecklare/pedagogista Förskolans förskollärare Vår vision Att visa respekt

Läs mer

Kvalitetsanalys. Björnens förskola

Kvalitetsanalys. Björnens förskola Kvalitetsanalys Björnens förskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 7 Arbete i verksamheten... 7 Övriga mål enligt

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer