Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8

2 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Karin Forsler, förskolechef. Camilla Lanhage, specialpedagog. Likabehandlingsgruppen, bestående av en pedagog från varje avd i Skulltorps förskoleområde. Vår vision På vår förskola ska det inte vara annorlunda att vara olika! Planen gäller från Planen gäller till Läsår Barnens delaktighet Några av de äldsta barnen på förskolan har fått i uppdrag att dokumentera de platser som de tycker om att leka på i förskolan med lärplattan. Det har sedan förts planerade individuella samtal utifrån barnens dokumentation. Vårdnadshavarnas delaktighet Alla föräldrar på förskolan har fått en möjlighet att framföra sina åsikter och tankar vid utvecklingssamtalen kring hur trygga de upplever att deras barn känner sig i förskolan. Föräldrarna har också haft möjlighet att på höstterminens föräldramöte, framföra sina tankar kring de förebyggande åtgärder som förskolan har skapat efter kartläggningen. Personalens delaktighet En grupp pedagoger (en pedagog från varje avdelning) har träffats i en grupp som består av pedagoger från hela förskoleområdet. Deltagarna i gruppen har varit drivande på varje avd när det gäller att samla in resultatet från utvecklingssamtalen och genomföra barnsamtalen. Det har också varit deras ansvar att analysera kartläggningsmaterialet och skapa förebyggande åtgärder. Gruppen har även arbetat fram frågorna till utvecklingssamtalet för föräldrar. Pedagogerna har även presenterat förskolans likabehandlingsarbete för föräldrar på föräldramöte. Förankring av planen Personal: Genom kontinuerliga träffar i likabehandlingsgruppen, där varje avdelning finns representerad. Samtal i arbetslagen kring kartläggning och förebyggande åtgärder vid planeringsdag under v. 27. Fortsatt förankring av planen i sin helhet vid APT i nov "Alla pedagoger har kunskap om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, och vet hur de ska möta sådana situationer om det uppstår i förskolan" är ett av två prioriterade mål för vårt område. Vårdnadshavare: Kartläggningen och de förebyggande åtgärderna presenteras och diskuteras vid föräldramöte i okt Pedagoger berättar även om till vem man vänder sig om man upplever att ett barn har blivit kränkt. Likabehandlingsplanen kommer att finnas i varje avdelnings hall. Barn: I arbetet med barnen gäller det att "leva" likabehandling. Bästa sättet att förankra planen är att fullfölja de främjande, förebyggande och åtgärdande insatser som vi beskrivit i vår plan. 2/8

3 Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Fjolårets plan har utvärderats vid APT i april. Likabehandlinsgruppen har haft ett extra uppdrag då de var samtalsledare och sekreterare vid genomgången av åtgärderna. Åtgärderna utvärderades genom följande frågeställningar: Genomfördes åtgärden? Om svaret är ja: är vi nöjda med resultatet eller borde något ha gjorts annorlunda? Om svaret är nej: varför inte? Vad behöver förbättras? Hur? Dessutom anser vi att vår nya kartläggning bestående av frågor vid utv samtal till föräldrar och planerade samtal med barnen är en del av vår utvärdering, dvs hur vi har lyckats att möta föräldrars och barns åsikter med våra åtgärder. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Föräldrar, barn och pedagoger. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan Vi har genomfört vår främjande åtgärd ang modersmålsstöd. Vi har använt ord på barnens språk vid måltider. Vi har även fångat upp ord vid lämning/hämtning av föräldrar och barn. Vi upplever att barnen har blivit mer medvetna om sitt språk och sitt ursprung. Vår upplevese är även att det blir ett bra tempo och mängd av ord på olika språk. Det är ett bra sätt att få kontakt med barnen och deras familjer. Vår andra främjande åtgärd, att genoföra pedagogiska forum har också genomförts. Dessa forum har ökat medvetenheten hos pedagogerna. Vi har återkopplat till arb laget från fokusgrupperna men vi skulle även vilja sitta i arb laget och diskutera kring Pedagogisk forum, dela tankar, åsikter och funderingar. Pedagogiskt forum ska vara lika viktigt som de andra fokusgrupperna. Vår förebyggande åtgärd, sammanslagningen genomfördes till en början. Vi upplevde att det efter ett tag inte fungerade hos oss. Nu har vi istället lärgrupper under en längre tid, till kl Denna nya rutin fungerar bättre då det ej blir lika många möten för barnen. Det blir lugnare i alla grupper. Vår andra förebyggande åtgärd, trygga vårdnadshavare är också genomförd. I början satt vi alltid upp bild och tid på vikarie men nu har vi slarvat med det. Vi ska ha bättre framförhållning när vi tar in vikarie så vi hinner informera och ta bild. Bilder på personal i hallen finns och vi upplever att föräldrar nu är nöjda med vårt bemötande. Årets plan ska utvärderas senast Beskriv hur årets plan ska utvärderas Genom kontinuerliga diskussioner i likabehandlingsgruppen, där varje avdelning finns representerad. Vid APT i april sker den slutgiltiga och gemensamma utvärderingen. Genom ny kartläggning sker också en naturligt utvärdering av fjolårets plan. för att årets plan utvärderas Karin Forsler, förskolechef. Camilla Lanhage, specialpedagog. Pedagoger i likabehandlingsgruppen. 3/8

4 Främjande insatser Modersmålsstöd Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling, Etnisk tillhörighet och Ålder 1/ Stärka barnens identitet och för att göra alla barn medvetna om andra språk. 2/ Att barnet ska förstå och känna en trygghet när det hör sitt modersmål. 3/ Göra föräldrar delaktiga och ta tillvara på deras kunskaper och erfarenheter. Vi följer upp arbetet vid fokusgruppsträff under HT 14 och VT 15. Insats Samla viktiga ord på barnens modersmål Vi använder matsituationen för att samla orden tex mjölk och vatten på olika språk. Vi ska även använda samlingen för att visa på att vi kan räkna och sjunga på olika språk. Visa filmer/klipp/sagor via lärplattan på barnens olika språk. Låna böcker på olika språk till förskolan. Barnen får låna hem böcker på sitt modersmål i en bokpåse och vi uppmuntrar föräldrar att läsa boken för sitt barn hemma. De äldsta barnen får återberätta vad boken handlade om vid en samling medan föräldrar till de lite yngre barnen får skriva lite kort om vad boken handlade om. Alla pedagoger men ett extra ansvar på representanterna i Flerspråkighetsgruppen Pedagogiska forum Områden som berörs av insatsen Alla pedagoger ska få möjlighet att lära av varandra och reflektera över sin verksamhet för att utveckla kvaliteten. I slutet på varje termin följer varje avdelning upp det arbete som påbörjats i fokusgrupperna. Insats Det har skapats fyra forum där det finns möjlighet för pedagoger att träffas kontinuerligt i tvärgrupper över förskoleområdet för att tillsammans reflektera, lära av varandra, diskutera forskning, implementera ett normkritiskt synsätt och på så sätt utveckla kvaliteten i verksamheten. Dokumentationsgruppen Flerspråkighetsgruppen Likabehandlingsgruppen Pedagogiskt forum Förskolechef Karin Forsler, spec ped Camilla Lanhage Normkritiska barnböcker Områden som berörs av insatsen Skapa samtalsunderlag för pedagoger och barn för att synliggöra många olika slags normer. Vi följer upp böckernas användande vid terminens andra träff i Likabehandlingsgruppen. Insats Inköp av ett flertal normkritiska barnböcker. Likabehandlingsrepresentanterna har ansvar för att gå igenom och reflektera kring böckerna innan de används i barngruppen. Böckerna finns och används i vardagen i förskolan. Likabehandlingsrepresentanterna /8

5 Så kan det vara Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck och Sexuell läggning Ge oss mer kunskap om hur normer skapas och upprätthålls i förskolan. Vi kommer att arbeta med materialet vid ca 3 tillfällen under läsåret, studiedagarna 28/10 och 7/1 och vid ytterligare ett tillfälle under våren. Insats Vi kommer att titta på filmen "Så kan det vara" för att skapa underlag för vidare reflektion i olika grupper. Fsk chef Karin Forsler och spec ped Camilla Lanhage /8

6 Kartläggning Kartläggningsmetoder Några av de äldsta barnen på förskolan har fått i uppdrag att dokumentera de platser som de tycker bäst om att leka på i förskolan med hjälp av lärplattan. Vi genomförde sedan individulla samtal med varje barn utifrån deras dokumentation. Vi utgick från samma övergripande frågor vid varje samtal, samtidigt har alla pedagoger haft en lyhördhet för att möta just det barn som man har framför sig. Frågorna var följande: - Kan du visa mig korten på de platser som du gillar att leka på i förskolan? - Vad brukar du/ni leka här? - Vem/vilka brukar du leka med här? - Ev fler spontana frågor... Pedagoger och barnens vårdnadshavare har även samtalat kring barnets trygghet på förskolan i samband med utvecklingssamtalet i slutet på terminen utifrån följande fyra frågor: -Upplever ni att ert barn känner sig tryggt på förskolan? -Upplever ni att ert barn får stöd av pedagogerna i samspel med andra barn? -Upplever ni att ert barn har kompisar på förskolan? -Upplever ni att ert barns "röst" blir hörd på förskolan? Områden som berörs i kartläggningen Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen Några av de äldsta barnen på förskolan har fått i uppdrag att dokumentera de platser som de tycker bäst om att leka på i förskolan med hjälp av lärplattan. Det har sedan förts samtal med varje enskilt barn utifrån dokumentationen. Pedagoger och vårdnadshavare har fört samtal kring barnens trygghet i förskolan i samband med utvecklingssamtalen. Hur personalen har involverats i kartläggningen Representanterna i Likabehandlingsgruppen har träffats i tvärgrupper för att arbeta fram frågor till utvecklingssamtalen. De har sedan samlat in allt material, sammanställt och analyserat resultatet och utifrån detta planerat för förebyggande åtgärder. Resultat och analys Detta såg vi utifrån de äldre barnens dokumentation (bilder och samtal). Barnen hade endast tagit bilder på sin egen avdelning och lärgrupp. Vi tänker att detta kan bero på att det är där barnen känner sig mest hemma. Vi känner att vi inte har ett så öppet klimat mellan avd som vi önskar. Vi såg även att de yngre barnens föräldrar inte vet så mycket om deras barns inflytande och samspel på förskolan. Detta fick vi fram genom frågorna vi ställde på utvecklingssamtalet. Vi tror att vi behöver formulera oss på ett enklare sätt i samtalet med föräldrar. 6/8

7 Förebyggande åtgärder 2 avdelningar - 1 förskola Områden som berörs av åtgärden Alla barn sak känna sig trygga och bekväma på hela förskolan och inte enbart på sin avd eller lärgrupp. Barnen ska känna att detta är "Min förskola". Vi följer upp åtgärden vid APT i nov -14. Åtgärd Tillåtande och flexibla pedagoger Öppnare miljö och miljöombyte (grupperna byter rum med varandra) Samarbeta mer över avd/lärgrupperna (gemensamma samlingar och aktiviteter). Motivera åtgärd Vi såg i kartläggningen att barnen bara tog kort på sin egen avd/lärgrupp. Vi började då fundera över om barnen känner sig trygga på hela förskolan. Alla pedagoger men likabehandlingsrepresentantera har ett övergripande ansvar Synliggöra barnens val Områden som berörs av åtgärden Föräldrarna ska få en ökad förståelse för vad det innebär att deras barn har inflytande på förskolan. Vi följer upp åtgärden på APT nov -14. Åtgärd Pedagogerna ska formulera sig enklare i samtal med föräldrar (vid utv samtal, föräldramöten och information om barnens dag) dvs välja enklare ord och koppla begreppen till vardagssituationer (ex så som inflytande och samspel) Motivera åtgärd Utifrån frågorna vi ställde till föräldrar på utvecklingssamtalen så såg vi att många av föräldrarna inte vet så mycket om barnens inflytade och samspel på förskolan. Alla pedagoger men Likabehandlingsrepresentanterna har ett övergripande ansvar /8

8 Rutiner för akuta situationer Policy I vår förskola ska det vara nolltolerans mot diskriminering trakasserier och kränkande behandling. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Föra en tät dialog med varje barns vårdnadshavare. Föra samtal och lyssna in barnen. Personalen arbetar nära barnen och är lyhörda för vad som händer i barngruppen. Årlig kartläggning av vårdnadshavares och barns tankar om trygghet på förskolan. Personal som barn och föräldrar kan vända sig till Föräldrar och barn vänder sig i första hand till de ordinarie pedagogerna på barnets avdelning. Föräldrar kan även vända sig till förskolechef Karin Forsler eller till specialpedagog Camilla Lanhage. Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn Utredningar i förskolan måste anpassas till barnens ålder och mognad och i hög utsträckning ske i samarbete med föräldrarna. 1. Den pedagog som upptäcker kränkning ska genast ingripa. Då den akuta situationen åtgärdats meddelas övriga pedagoger på avdelningen. Samma pedagog dokumenterar i nära anslutning till händelsen vad som hände i situationen. 2. Pedagoger på avdelning kontaktar inblandade barns föräldrar och berättar om vad som hänt och hur pedagogerna hanterade situationen. Pedagog som fört samtal med föräldrar dokumenterar även vad som sas i nära anslutning till samtalet. 3. Pedagogerna på avdelningen meddelar snarast förskolechef vad som skett och vad som gjorts. 4. Barnen som varit inblandade hålls under extra uppsikt och ev andra åtgärder sätts in. 5. Uppföljande samtal sker inom två veckor med inblandade barns föräldrar. 6. Ev kontakt tas med specialpedagog för handledning. Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal 1.Händelsen anmäls till förskolechef Karin Forsler. 2. Förskolechef tar kontakt med vårdnadshavare och ger information om vad som hänt. 3. Förskolechef utreder, åtgärdar och följer upp ärendet. Dokumentering görs. 4. Förskolechef följer upp ärendet med barnet och dess föräldrar. 5. Förskolechef träffar regelbundet den personal som kränkt barnet och samtalar om professionellt förhållningssätt i förskolan. 6. Om åtgärderna inte är tillräckliga tas ny kontakt med förskolechefs chef. Rutiner för uppföljning se ovan Rutiner för dokumentation se ovan En gemensam mall för dokumentation (utredning och anmälan) finns i kommunen och finns även som en bilaga i vår likabehandlingsplan. Ansvarsförhållande se ovan 8/8