Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12"

Transkript

1 (13) Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12 VD Förskolechef Beskrivning av förskolan Maryam Herlin Pia Eriksson Amadeus Förskola är en fristående, Reggio Emilia-inspirerad förskola, som grundar sig på ett humanistiskt synsätt samt respekt för och tillit till barnens egna möjligheter och lust att lära. Vi välkomnar alla barn i åldersgruppen 1 6 år. Vår inspiration kommer från Reggio Emilia, som grundades av den italienske förskolepedagogen Loris Malaguzzi. Grundtanken är att barn vill upptäcka. Loris Malaguzzi och Reggio Emilia står för en djup insikt i att barnen måste få vara agenter för sitt eget lärande, men att de vuxna ska följa dem tätt i fotspåren och vara till hands och hjälpa till när det behövs. Amadeus Förskola jobbar med åldersindelade grupper, och 80 platser. Vi har organiserat verksamheten i tre avdelningar, som är indelade i 10 smågrupper. Avdelningarna är Pianot med barn i åldern 1-1,5 år (indelad i 2 grupper med 5 barn i varje grupp) Fiolen med barn i åldern 1,5-2,5 år (indelad i 2 grupper med 6 barn i varje grupp) Gitarren med barn i åldern 2,5-6 år (indelad i 8 grupper med 7 barn i varje grupp). Idag har vi totalt 58 barn och 17 anställda, varav 14 anställda arbetar i barngrupperna. Idag har vi 4,1 barn per pedagog. Verksamheten bedrivs utifrån den reviderade Läroplanen för förskolan, LPFÖ 98. På Amadeus Förskola har vi grundsynen att barnen får den bästa utvecklingen genom varierande aktiviteter. Varje barn får minst en aktivitet per vecka i var och en av våra fyra profiler: Sång & Musik Dans & Rörelse Bild & Form Natur & Samhälle Vi jobbar ständigt för att utveckla våra fyra profiler. Sång & Musik I förskoleåldern är det viktigt med sång och musik i olika former, som sprider glädje bland barnen, och stärker deras självkänsla. Sång och

2 2 (13) musik är enligt forskare bra för språkutvecklingen, kroppsutvecklingen och motoriken. I en forskningsstudie från 2006 visas att musiken utvecklar barns potential inom områden som psykomotorisk koordination, minnesutveckling, uttrycksförmåga, kritiskt tänkande och även hörseln. Musikaliska aktiviteter är också bra för språkutvecklingen, t.ex. sånger är ett bra uttryckssätt för barn, eftersom sånger ger orden flyt och förståelse för ordens innebörd. Musiken och språket har starka band. Barn kan lära sig nya ord och uttryck när de sjunger barnsånger och ramsor. Barnen upplever glädje, lockas till lek och rörelse, blir medvetna om kroppen och utvecklar sitt språk genom att lyssna och sjunga med i sånger. Sång och musik är självklarheter på Amadeus Förskola. Dans & Rörelse Barn har en stor förmåga att uttrycka sina känslor och sinnesstämningar genom dans och rörelse. Rörelselek bidrar till utveckling av sinnena, perceptionen, känslorna, språket och tankeverksamheten. Dans och rörelse är aktiviteter som stärker motoriken och ökar barnens kroppsmedvetande och självkänsla. Kroppen är musikens naturliga instrument och rytmen är kopplad till kroppsrörelser. Med hjälp av rörelseövningar kan man arbeta fram en ökad känslighet och förmåga att handskas med musik. Det är inte bara barnens röst och öra som ska tränas, utan allt det som kroppen verkar för; att skapa rytmiska rörelser genom muskler och nerver som vibrerar, spänns och avspänns. Bild & Form Vi arbetar för att stimulera barnens kreativitet, fantasi och språkutveckling genom skapande aktiviteter inom bild, färg och form, teckning, text, foto

3 3 (13) och film. Dessa aktiviteter ger förståelse och delaktighet, och stärker barnens självkänsla. Alla människor har bilder inom sig. Minnen och fantasier rör sig inom oss hela tiden. I vår profil Bild & Form får barnen tillfälle till övning i skapande bild och formgivning. Att skapa bilder är ett sätt att organisera, förstå och kommunicera med sin omvärld. Att arbeta med skapande på ett roligt, avslappnat och lustfyllt sätt är också ett sätt att utvecklas och förändras som människa, något vi mår bra av att göra. Natur & Samhälle Kontakten med natur och samhälle i den närmaste omgivningen är viktig för barnen. Genom regelbunden kontakt med naturen stimulerar vi barnens upptäckarglädje, nyfikenhet, kunskap, sociala utveckling och självkänsla. Vi går ut och studerar naturen och tillfredsställer barnens behov av kunskap, rörelse, trygghet och gemenskap. Förskolebarn har ett stort behov av att befinna sig i en miljö där de kan testa sina muskler och sin förmåga att röra sig, bli medvetna om sina egna kroppar och testa sina förmågor. De ska också ha möjlighet att testa sin uppfattning av verkligheten och sin förmåga att orientera sig. Det gör de genom att omforma och förenkla sina intryck i lekar. På Amadeus Förskola gör de äldre barnen heldagsutflykter med förskolans egen buss längre bort från förskolan och upptäcker nya miljöer, både i naturen och i staden. Vi besöker bibliotek, teater, museer och andra samhällsinrättningar. På detta sätt får barnen större kunskap om hur samhället fungerar och vidgar sina referensramar.

4 4 (13) Våra egna mål Barnen är i fokus i vår verksamhet! Barnen ska trivas och känna sig trygga stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov få det stöd och den hjälp som de behöver tycka att det är roligt att gå på förskolan utmanas i sin utveckling och sitt lärande ha inflytande över verksamheten genom att vi tar tillvara deras tankar och idéer lära sig att fungera i grupp ständigt utvecklas genom vår pedagogik och våra aktiviteter Föräldrarna ska vara nöjda med vår verksamhet vara delaktiga i barnens utveckling och lärande ha reellt inflytande över verksamheten få tydlig information om barnets utveckling och lärande Våra medarbetare ska ha tillräcklig kompetens och vara starkt motiverade att bidra till förskolans utveckling känna arbetsglädje och delaktighet, och vilja göra det lilla extra för barnen Vi ska ha arbetsro i vår verksamhet så att vi kan ge barnen den bästa omsorgen

5 5 (13) Vår pedagogiska vision Varje barn ska få vara sitt bästa jag utifrån sina förutsättningar Vår verksamhetsvision Vi har excellent nöjda barn, föräldrar och medarbetare, och stabil lönsamhet

6 6 (13) Beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete Varje månad utvärderar vi det pedagogiska arbetet i våra fyra profiler. Genom att tillsammans i pedagoggruppen gå igenom vår dokumentation och reflektera över månadens pedagogiska verksamhet, identifierar vi starka sidor och förbättringsområden. I våra regelbundna träffar med föräldrarådet tar vi upp förbättringsområdena, och hämtar in inspiration och idéer från föräldrarna. Genom intervjuer med barnen får vi veta vad de tycker och tänker om det som vi gör tillsammans på förskolan. Denna information använder vi sedan för löpande utveckling av verksamheten. Resultatet av kundundersökningen analyseras och kommuniceras på arbetsplatsträffar och med föräldrarådet. Förbättringsområden och starka sidor identifieras, sedan diskuterar vi vilka åtgärder vi ska vidta för att nå målen. Det systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras i utvärderingsdokument för var och en av våra fyra profiler.

7 7 (13) Nationella mål: Utveckling och lärande Kommunens mål: Maximal utveckling och stimulerande lärande Se här Utbildningsnämndens mål och nyckeltal på målområdet Förskolans prioriterade mål: Varje barn har rätt till en verksamhet som utgår från individens behov och förutsättningar och som stimulerar till största möjliga lärande och kunskapsutveckling. Barnen ska trivas och känna sig trygga stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov få det stöd och den hjälp som de behöver utmanas i sin utveckling och sitt lärande ständigt utvecklas genom vår pedagogik och våra aktiviteter Förbättringsområden (från 2011 års kvalitetsredovisning): Vi ska fortsätta utveckla verksamheten så att vi i ännu större utsträckning arbetar på bästa möjliga sätt för att ta tillvara barnens tankar och idéer i de dagliga aktiviteterna. Förskolans resultat och måluppfyllelse Resultat från kundundersökning 2012: o Mitt barn verkar trivas i förskolan: 96% positiva (2011: 92%) o Verksamheten är stimulerande för mitt barn: 94% positiva (2011: 91%) o Förskolan dokumenterar vad barnen lär sig: 77% positiva (2011: 90%) Bedömning av måluppfyllelsen: andelen föräldrar som är starkt positiva har minskat något i jämförelse med 2011 års kundundersökning. Men den totala andelen föräldrar som är positiva har ökat. Pga låg svarsfrekvens i denna kundundersökning (68%) skall resultatet tolkas med försiktighet. T.ex. har, trots lägre resultat på flera frågor i kundundersökningen, verksamheten utvecklats mycket positivt under Våra fyra profiler har stärkts och integrerats genom temainriktat arbetssätt, vilket bidrar till utveckling och lärande hos barnen. Våra dokumentationsrutiner har också utvecklats starkt. Generellt bedömer vi att våra resultat idag ligger i nivå med kommunens genomsnitt. Analys Vårt fokus är på utveckling och lärande, därför jobbar vi med mycket aktiviteter inom våra fyra profiler, och med att skapa en helhet för barnen genom temainriktat arbete. Självklart kräver detta arbetssätt mycket kraft och energi hos våra pedagoger. Under vintern 2011-

8 8 (13) 2012 resulterade detta i en tillfälligt hög personalomsättning, vilket negativt påverkade flera föräldrars enkätsvar i kundundersökningen. Under våren 2012 startade vi ett personalutvecklingsarbete Human Dynamics med syftet att utveckla kommunikationen och samarbetet i personalgruppen. Detta arbete fortsätter under hösten 2012, och har redan gett mycket positiva resultat i personalgruppen. Ledningsarbetet på förskolan har under våren 2012 fördelats på en vd/verksamhetsutvecklare och en förskolechef, vilket stabiliserat verksamheten. Personalomsättningen har sedan våren 2012 sänkts till en betydligt lägre nivå. I nuläget bedömer vi att vi har en stabil personalgrupp. De vidtagna åtgärderna har därmed gett avsett resultat. Starka sidor Barnen trivs i förskolan Verksamheten är stimulerande för barnen Tydlig information om verksamhetens mål Tydlig information om varje barns utveckling och lärande Föräldrarnas och medarbetarnas delaktighet i verksamheten En strukturerad organisation som möjliggör ett temainriktat arbetssätt med fyra parallella profiler, där varje barn får delta i minst en aktivitet per vecka inom var och en av profilerna Förbättringsområden Förbättra dokumentationen av varje barns pedagogiska utveckling Förbättra det pedagogiska arbetet med att utveckla barnens språk Utveckla det pedagogiska arbetet för att öka barnens förståelse för matematik Utveckla vårt arbetssätt för att säkerställa att varje barn ska få det stöd och den hjälp som det behöver Hur verksamheten ska utvecklas Dokumentationen ska förbättras genom att o utbilda alla pedagoger i pedagogiskt dokumentationsarbete o avsätta mer av pedagogernas tid för individuell dokumentation Vi satsar nu starkt på att använda läsplattor i det pedagogiska arbetet, med syfte att stärka områdena språk och matematik Genom vårt personalutvecklingsarbete med Human Dynamics stärker vi medarbetarnas fokus på att varje barn får det stöd och den hjälp som det behöver

9 9 (13) Sammanställning av förbättringsområden och åtgärder Förbättringsområde Åtgärder som kommer att vidtas Individuell dokumentation Förbättra det pedagogiska arbetet med att utveckla barnens språk Utveckla det pedagogiska arbetet för att öka barnens förståelse för matematik Utveckla vårt arbetssätt för att säkerställa att varje barn ska få det stöd och den hjälp som det behöver Utbilda alla pedagoger i pedagogisk dokumentation (utbildning bokad för hösten 2012) Avsätta mera av pedagogernas tid för pedagogisk dokumentation Vi satsar nu starkt på att använda läsplattor i det pedagogiska arbetet, med syfte att stärka områdena språk och matematik Genom vårt personalutvecklingsarbete med Human Dynamics stärker vi medarbetarnas fokus på att varje barn får det stöd och den hjälp som det behöver

10 10 (13) Nationella mål: Normer och värden Kommunens mål: Trygghet, ordning och arbetsro Se här Utbildningsnämndens mål och nyckeltal på målområdet Förskolans prioriterade mål: Varje barn har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet och stimulans som bidrar till god hälsa. Barnen ska trivas och känna sig trygga lära sig att fungera i grupp tycka att det är roligt att gå på förskolan få det stöd och den hjälp som de behöver Förbättringsområden (från 2011 års kvalitetsredovisning): Medarbetarna ska ge barnen upplevelser som stimulerar fantasin, kreativiteten och förmågan att leka Medarbetarna ska använda leken som ett medel såväl i arbetet med barngruppen som i arbetet med enskilda barns utveckling och lärande Vi ska lära oss bli bättre på att uttrycka oss i klara jag-budskap - det krävs mod och träning för att våga kommunicera öppet och rakt med varandra Förskolans resultat och måluppfyllelse Resultat från kundundersökning 2012: o Mitt barn är tryggt i förskolan: 85% positiva (2011: 92%) o Förskolan arbetar medvetet mot kränkande handlingar som t.ex. mobbing: 70% positiva svar (mättes ej 2011) Bedömning av måluppfyllelsen: pga låg svarsfrekvens i denna kundundersökning (68%) skall resultatet tolkas med försiktighet. T.ex. har, trots lägre resultat på flera frågor i kundundersökningen, verksamheten utvecklats mycket positivt under Vi jobbar väldigt mycket med värdegrunden på förskolan detta är en aktuell fråga på varje arbetsplatsträff. Vi genomför också ett omfattande personalutvecklingsprogram under 2012, Human Dynamics. Analys Som ovan, resultatet av kundundersökningen skall tolkas med försiktighet, eftersom svarsfrekvensen är förhållandevis låg. Ca 30 föräldrar har inte besvarat enkäten.

11 11 (13) Vi har fokus på att barnen ska känna sig trygga och ha roligt i förskolan, och vi arbetar aktivt mot kränkande behandling i barngruppen. Starka sidor Vi arbetar efter vår pedagogiska vision varje barn ska få vara sitt bästa jag utifrån sina förutsättningar. Vi har också, i projektet Human Dynamics, arbetat aktivt för att även medarbetarna ska få vara sitt bästa jag utifrån sina förutsättningar Starkt fokus på att förhindra kränkande behandling i barngruppen Förbättringsområden Vi ska jobba ännu mera för lugn och ro i barngruppen, och arbetsro för pedagogerna. Hur verksamheten ska utvecklas Vi arbetar under 2012 med ett omfattande personalutvecklingsprojekt. Både pedagoger, barn och föräldrar behöver regelbundet få information om Amadeus Förskolas värdegrund: Vår gemensamma strävan är att: Varje barn, förälder, kollega och besökare skall känna sig sedd, hörd, delaktig, respekterad och bekräftad. Alla som arbetar på Amadeus Förskola har ett personligt ansvar för: Den gemensamma trivseln Att se och agera utifrån möjligheterna i vårt arbete Att se samarbetet som en förutsättning för vår gemensamma utveckling Sammanställning av förbättringsområden och åtgärder Förbättringsområde Åtgärder som kommer att vidtas Vi ska jobba ännu mera för att skapa lugn och ro i barngruppen och arbetsro för pedagogerna För att lyckas med detta måste vi ständigt jobba för arbetsro i personalgruppen. Mår personalen bra så mår barnen också bra. Vi satsar mycket på att utbilda medarbetarna (se projektet Human Dynamics ovan). Vi delar in barnen i mindre grupper, vilket ger en lugn miljö för både barn och pedagoger.

12 12 (13) Nationella mål: Barns inflytande Kommunens mål: Reellt inflytande Se här Utbildningsnämndens mål och nyckeltal på målområdet Förskolans prioriterade mål: Varje barn har rätt till en verksamhet som arbetar målmedvetet för att barn och föräldrar ska ha god insyn i och inflytande över anordnarens verksamhet och utveckling. Varje barn har också rätt till ett reellt inflytande över sin utveckling. Barnen ska ha inflytande över verksamheten genom att vi tar tillvara deras tankar och idéer Föräldrarna ska vara nöjda med vår verksamhet vara delaktiga i barnens utveckling och lärande ha reellt inflytande över verksamheten få tydlig information om barnets utveckling och lärande Förbättringsområden (från 2011 års kvalitetsredovisning): Vi ska jobba för att ännu mera utveckla barnens inflytande över verksamheten genom olika pedagogiska metoder. Vi arbetar för att bygga de bästa metoderna för att öka barnens inflytande i de dagliga aktiviteterna. Förskolans resultat och måluppfyllelse Resultat från kundundersökning 2012: o Jag får tydlig information om hur mitt barn utvecklas: 79% positiva svar (2011: 86%) o Mitt barns tankar och intressen tas tillvara: 75% positiva svar (2011: 85%) o Förskolans öppettider passar vår familj: 89% positiva svar (2011: 86%) Bedömning av måluppfyllelsen: pga låg svarsfrekvens i denna kundundersökning (68%) skall resultatet tolkas med försiktighet. Vi bedömer att vi idag ligger i nivå med kommunens snitt. Analys Som ovan, resultatet av kundundersökningen skall tolkas med försiktighet, eftersom svarsfrekvensen är förhållandevis låg. Ca 30 föräldrar har inte svarat på enkäten. På våra arbetsplatsträffar pratar vi mycket om Reggio Emilia-pedagogiken, och hur vi ska jobba utifrån den. Vi utvärderar ständigt olika situationer för att bättre kunna ta tillvara barnens tankar och idéer.

13 13 (13) Vi arbetar för att flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald. Vi arbetar utifrån Reggio Emilia-pedagogiken, och ser att barnen ska få vara agenter för sitt eget lärande. För att lyckas med detta måste vi fortsätta jobba med ett otraditionellt tänkande, där vi ser att vi vuxna inte bara kan lära barnen något, vi kan också lära oss mycket av barnen. Alla barn får möjlighet att påverka sin dag på förskolan. Genom att de får göra egna val kan de förstå att man kan påverka sin omgivning och få en inblick i hur demokrati fungerar. Vilka val barnen gör beror på förmåga och vilja att påverka t.ex. aktiviteter och lekkamrater Barnen lär sig att ta ansvar för förskolans miljö genom att de själva får vara med att utforma den och sedan ta hand om den. Vi vill planera verksamheten utifrån barnens intresse och behov så att de förstår att de är delaktiga och varför. Starka sidor Vi är starka på att informera föräldrar om alla aktiviteter under veckan, dessa dokumenteras och skickas i veckomail till föräldrarna. Veckobrevet innehåller också planeringen för kommande vecka, så att föräldrarna ska veta vad barnet gör på förskolan (t.ex. profilaktiviteter och bussutflykter). Vi är starka på att långt i förväg planera kommande temaarbete. Vi kommunicerar planeringen med föräldrar och barn. Både föräldrar och pedagoger blir därmed medvetna om varje temaarbetes syfte och mål. Vi är bra på att genom olika aktiviteter ge barnen möjlighet att uppleva och leva sig in i de olika aspekterna av ett temaarbete. Förbättringsområden Endast 75% av enkätsvaren anger att barnens tankar och intressen tas tillvara. Hur verksamheten ska utvecklas Vår kontinuerliga information till föräldrarna ska utvecklas för att ge tydligare information om hur vi jobbar för att ta tillvara barnens tankar och idéer, och hur vi jobbar för att barnen ska bli självständiga individer redan i förskoleåldern. Vi ska satsa på personalutveckling för att medvetandegöra alla pedagoger om hur vi ska bli ännu bättre på att ta tillvara barnens tankar och idéer. Sammanställning av förbättringsområden och åtgärder Förbättringsområde Åtgärder som kommer att vidtas Andel föräldrar som anser att barnens tankar och idéer tas tillvara Utveckling av förskolans information till föräldrarna, i syfte att tydliggöra hur vi jobbar för att ta tillvara barnens tankar och idéer. Personalutveckling för alla medarbetare med syfte att bli ännu bättre på att ta tillvara barnens tankar och idéer.

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND MARIA-GAMLA STANS FÖRSKOLOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1280-2012-1.1. SID 1 (37) 2013-01-17 Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 Verksamhetsplan 2013 Inledning Förskolans

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 Granby nya förskola är en verksamhet med två hemvisten; Lammet och Lejonungen. Under läsåret 2014-2015 kommer preliminärt 17 barn, i åldern ett till

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken?

Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken? ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Huvudområde: pedagogik Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken? Emelie Sivermalm

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Bitr. rektor Kerstin Almström

Bitr. rektor Kerstin Almström KVALITETSREDOVISNING Läsåret 09-10 Lärande Lek för Livet! Rektor Eva Axelsson Bitr. rektor Kerstin Almström Innehåll INLEDNING... 3 ÅTGÄRDER FÖR UTVECKLING 09/10 KVALITETSREDOVISNING... 4 SPECIALPEDAGOGENS

Läs mer

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19 Köpings kommun Arbetsplan för Förskolan Maskrosen Läsår 2014 2015 Ulrica Zarins 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Uppföljning. Förskolan Smedby s Läroplansuppdrag 2013-2014. Utveckling och lärande. Pia Ihse 14 2014-02-03 0480-45 20 40

Uppföljning. Förskolan Smedby s Läroplansuppdrag 2013-2014. Utveckling och lärande. Pia Ihse 14 2014-02-03 0480-45 20 40 Handläggare Datum Pia Ihse 14 2014-02-03 0480-45 20 40 Förskolan Smedby s Läroplansuppdrag Uppföljning 2013-2014 Utveckling och lärande Förskolan Smedby Barn och ungdomsförvaltningen Adress Odlingsvägen

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

Vad är kvalitet i förskolan?

Vad är kvalitet i förskolan? Institutionen för pedagogik Vad är kvalitet i förskolan? Intervjuundersökning av hur förskolans personal beskriver sin uppfattning av kvalitetsbegreppet Anna- Lena Karlsson & Birgitta Lindell Examensarbete

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Resultatrapport för Assbergs förskola

Resultatrapport för Assbergs förskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring utveckling och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Assbergs förskola Upprättad av Christina

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

för Lofsdalens Förskola/Skola

för Lofsdalens Förskola/Skola Lokal arbetsplan/verksam Lokal Arbetsplan hetsplan För för Förskolan Furan Lofsdalens Förskola/Skola 2011-2012 Östra skoldistriktet 2011 12 19 Detta är organisationens Lokala arbetsplan och samtidigt dess

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer