Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015"

Transkript

1 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor

2 Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse Kunskaper Måluppfyllelse Kriterier på måluppfyllelse Förbättringar inför nästa läsår Värdegrunden Måluppfyllelse Kriterier på måluppfyllelse Förbättringar inför nästa läsår Inflytande och delaktighet Måluppfyllelse Kriterier på måluppfyllelse Förbättringar inför nästa läsår Skola arbetsliv Måluppfyllelse Kriterier på måluppfyllelse Förbättringar inför nästa läsår Vårdnadshavarnas uppfattning av sina barns skola Om du tänker på ditt barns skola i sin helhet hur nöjd är du då med dess verksamhet? Hur väl uppfyller skolan och dess verksamhet de förväntningar du haft? Tänk dig en perfekt skola. Hur nära ett sådant ideal, tycker du, att ditt barns skola kommer?

3 1. Resultat och måluppfyllelse 1.1 Kunskaper Ferlinskolans mål har under året varit följande: Alla elever når minst E i alla ämnen Alla elever når behörighet att söka ett nationellt program i gymnasieskolan Elevernas meritvärde i åk 9 hamnar över 220 Elevernas läsförståelse förbättras 1.1.1Måluppfyllelse Årets meritvärde för åk 9 hamnade på 221,5 om man räknar 16 ämnen. Tittar man på totala meritvärdet, d.v.s. att man räknar 17 ämnen för de som läst moderna språk, hamnar vi på 228,0. När vi jämför med förra årets resultat ser vi att det har förbättrats rejält och vi når det mål vi satte upp. När det gäller målet Alla elever når minst E i alla ämnen har vi inte nått målet fullt ut. Resultatet för åk 9 är att 81,9 % nådde minst E i alla ämnen. För åk 8 var motsvarande siffra 68,2 % och för åk 7 var det 70,0 %. Fortfarande återstår en del arbete för att nå detta mål. Vi känner oss också nöja med att andelen behöriga till gymnasiet har ökat jämfört med förra läsåret till 91,7 %, även om vi inte nådde det uppsatta målet. Räknar man de som fått dispens i engelska som behöriga eftersom de kom in på ett nationellt program så hamnade vi på 94,4 %. Tittar man på resultatet på läsförståelsen i de nationella proven i åk 9 i år så får 88,1 % av eleverna ett godkänt provbetyg på delprovet läsa vilket inte är någon större skillnad mot förra årets resultat. När det gäller särskolan så nådde 100 % av eleverna minst E i alla ämnen. Åk 9 Meritvärde och betyg En elevs meritvärde är poängsumman av betygen där E ger 10 poäng, D ger 12,5 poäng, C ger 15 poäng, B ger 17,5 poäng och A ger 20 poäng. Årets genomsnittliga meritvärde i åk 9 var för Ferlinskolan 221,5 räknat på 16 ämnen. I riket var det 217, Jämförelse av meritpoäng över tid Ferlinskolan 2

4 Hur lyckas eleverna uppnå målen i alla ämnen? I den lokala arbetsplanen för Ferlinskolan finns målet att Alla elever når minst E i alla ämnen. Resultatet av måluppfyllelsen för åk 9 är 81,9 % vilket är jämförbart med förra årets resultat. Vi ligger fortfarande en bit över Rikets resultat på 77,0 % Andel elever som uppnått målen i alla ämnen Ferlinskolan 2015 Tittar vi på hur eleverna uppnått målen i de olika ämnena i kursplanen ser vi att det finns en hel del skillnader mellan de olika ämnena. Måluppfyllelsen är god i de flesta ämnen då flertalet ligger på över 95 % elever som når målen. I åtta ämnen når 100 % av eleverna målen. Det är endast engelska och matematik som hamnar på en måluppfyllelse på strax under 95 %. En del av förklaringen där är att vi har flera nyanlända elever som inte gått så många år i skola innan man kom till Sverige. Tiden har varit för knapp för dem att tillägna sig tillräckliga kunskaper för att klara godkända betyg i åk 9. ***Mindre än 10 elever Kursplanernas ämnen Når målen % Kursplanernas ämnen Når målen % Bild 100,0 Religion 100,0 Hemkunskap 100,0 Samhällskunskap 100,0 Idrott och hälsa 95,5 Engelska 94,4 Musik 100,0 Svenska 98,5 Biologi 98,6 Matematik 94,4 Fysik 97,2 Svenska A *** Kemi 95,8 Teknik 98,6 Geografi 100,0 Moderna språk 97,4 Historia 100,0 Slöjd 100,0 3

5 Behörighet till gymnasieskolan När det gäller behörigheten till gymnasiet kan vi konstatera att 91,7 % av eleverna var behöriga till ett nationellt program. Om vi räknar med de nyanlända eleverna som fått dispens i engelska ligger vi på 94,4 %. Behörigheten har ökat med 3,5 procentenheter jämför med året innan. Rikets värde var 85,6 %. Behöriga till gymnasieskolan Ferlinskoan Nationella proven Andelen elever som nådde godkänt provresultat på de olika nationella proven var följande: Svenska: 93,9 % Engelska: 89,9 % Matematik: 78,9 % NO-ämnen: 95,8 % (kemi) SO-ämnen: 89,7 % (samhällskunskap) Jämför vi dessa resultat med slutbetygen ser vi att det är störst skillnader i matematik och samhällskunskap. I matematik tror vi att en del av dessa skillnader beror många lärarbyten då vi i två klasser haft lärare med stor sjukfrånvaro. Då många olika lärare varit inne och undervisat har detta lett till brist på kontinuitet. Sjukfrånvaron har även påverkat de resurser som skulle ha funnits med som dubbelbemanning i matematik. Jämför man åk 9 klassvis kan vi se att i de klasser där lärare haft liten frånvaro så är överensstämmelsen mellan betyg och nationella prov mycket god. I SO är det framförallt brister i källkritik som påverkat de skillnader som finns. Dessutom behöver elever utveckla sin begreppsliga förmåga samt bättre kunna motivera sina ståndpunkter. För de elever som inte nådde ett godkänt provbetyg sattes riktat stöd in för att ge dem möjligheter att nå ett E i slutbetyg. 4

6 Åk 8 Kursplanernas ämnen Når målen % Kursplanernas ämnen Når målen % Bild 98,8 Religion 96,5 Hemkunskap 92,9 Samhällskunskap 94,1 Idrott och hälsa 88,0 Engelska 87,1 Musik 97,6 Svenska 93,2 Biologi 97,6 Matematik 83,5 Fysik 90,6 Svenska A 83,3 Kemi 91,8 Teknik 95,3 Geografi 94,1 Moderna språk 100,0 Historia 96,5 Slöjd 94,0 För åk 8 ser måluppfyllelsen i de olika ämnena god ut då många ämnen ligger runt 95 % godkända. Det ämne som utmärker sig är matematik, engelska, idrott och hälsa samt SVA med en förhållandevis låg måluppfyllelse. För idrottens del handlar det framförallt om att nyanlända elever ännu inte klarat momentet simning trots extra simträning samt elever som sällan deltar i undervisningen. I engelska, SVA och matematik finns brister i grundläggande färdigheter. Gör man en jämförelse med samma elevgrupp från åk 7 till åk 8 så ser man att måluppfyllelsen i SVA ändå har ökat från 60,0 % till 83,3 % under året.. Kursplanernas ämnen Når målen % Kursplanernas ämnen Når målen % Bild 97,8 Religion 88,9 Hemkunskap - Samhällskunskap 92,3 Idrott och hälsa 86,5 Engelska 85,9 Musik 98,9 Svenska 92,3 Biologi 92,3 Matematik 81,5 Fysik 91,1 Svenska A 70,0 Kemi 90,0 Teknik 93,3 Geografi 92,3 Moderna språk 89,5 Historia 94,4 Slöjd 98,9 Åk 7 I åk 7 varierar måluppfyllelsen mellan olika ämnen. I bild, musik och slöjd når nästan alla elever målen jämfört med SVA, engelska, matematik samt idrott och hälsa där måluppfyllelsen är betydligt lägre. Resultatet i Svenska A är svårt att jämföra eftersom det är så liten grupp elever som läser detta ämne. För att öka måluppfyllelsen för eleverna när de kommer till åk 8 behöver resurser i framförallt engelska och matematik sättas in. 5

7 1.1.2 Kriterier eller bevis på måluppfyllelse Följande huvudsakliga instrument eller tillvägagångssätt har använts vid utvärderingen av elevernas lärande i förhållande till kunskapskraven: kunskapsuppföljningar fyra gånger per läsår har analyserats resultaten från de nationella proven inklusive resultatanalyser betygen Förbättringar under nästa läsår Vi kommer att arbeta för att finna metoder som kan leda till högre måluppfyllelse. När det gäller resurser fortsätter vi med att i största möjliga mån lägga så mycket som möjligt på dubbelbemanning i de ämnen och grupper där behov finns. En bättre dialog och samarbete mellan lärarna som jobbar med dubbelbemanning behövs för att utnyttja denna resurs optimalt. Vi måste också i större utsträckning se till att dubbelbemanningen inte används för att täcka upp frånvaro på andra lektioner. Tätare utvärdering av stöd med tydlig ansvarsfördelning behöver göras så att vi använder resurserna på bästa sätt. Vi kommer också att fortsätta utvecklingen av det pass i veckan som vi kallar IUP-tid. Det är ett pass där alla elever och i stort sett alla lärare jobbar samtidigt. Här kommer vi skapa grupper för de elever som behöver stöd i något ämne och dessa grupper kommer vi att starta tidigare än förra året. Grupperna kommer i största möjliga mån att ledas av elevens ordinarie ämneslärare. Genom kontinuerlig uppföljning av eleverna och våra kunskapsuppföljningar fyra ggr/år kommer både resurser och IUP-grupper att förändras efter behov. När det gäller de enskilda ämnena så kommer man att fortsätta jobba med att utveckla de pedagogiska planeringarna genom att få eleverna delaktiga samt se till att planeringarna blir tillgängliga i InfoMentor för både elev och vårdnadshavare. Dessutom kommer vi att arbeta i ämneslagen med Optimera elevers lärande, d.v.s. hur man lär elever olika tekniker för inlärning. För att förbättra resultaten i svenska kommer vi att jobba med djupläsning och att skriva i alla ämnen. Vi kommer också att försöka minska skillnaderna i resultat mellan pojkar och flickor. Alla elever kommer att följas upp varje termin genom läsutvecklingsschema (LUS). Under året kommer vi också att satsa på projektet Värmland läser i Filipstad där det kommer att vara aktiviteter gällande läsning varje månad. I matematik kommer alla matematiklärare att fortsätta Matematiklyftet, men i ett långsammare tempo. För att befästa elevernas kunskaper vill man försöka fördjupa elevernas kunskaper kring de matematiska begreppen genom att problematisera dessa. Man kommer också att jobba med omedveten inlärning genom att på lämpliga ställen i skolan sätta upp viktiga matematiska begrepp så att eleverna ser dessa hela tiden. Dessutom kommer alla elever att följas upp varje termin genom de Diamantdiagnoser som ska göras enligt grundskolans kvalitetssäkring. I engelska kommer man att fortsätta att arbeta på att förbättra den muntliga delen. Dessutom behövs mer träning på att skriva då detta moment var det som flest elever misslyckades med på de nationella proven. Det behövs också ett bättre samarbete mellan lärare som har eleven i engelska och den lärare som har eleven i språkval engelska. Vi ser också att det behövs både extra resurser och tid för våra nyanlända elever som inte läst engelska tidigare för att de ska utvecklas tillräckligt långt. Vi kommer att starta en grupp under IUP-tiden som kommer att arbeta med nybörjarengelska. 6

8 Inom idrott och hälsa kommer man att fortsätta med extralektioner i simning då detta är det moment som flest elever har svårt att klara, framförallt våra nyanlända elever. I många ämnen ser vi att vi behöver arbeta mer med begrepp och sammanhang för att eleverna ska klara av faktatexter. Här kommer vi under året att börja arbetet med ett språkutvecklande arbetssätt. Vi har en stor utmaning under året med en stor andel nyanlända elever. Av dem finns en stor grupp som helt saknar skolbakgrund och är analfabeter. Vi kommer att ha grupper på olika nivåer i vår förberedelseklass där elever kan introduceras efter vilken skolbakgrund de har. Elever med god skolbakgrund kommer att slussas ut snabbare. Läxläsning kommer att erbjudas av ordinarie personal två eftermiddagar per vecka. Kommunens förstelärare inom grundskolan kommer att stötta och fortbilda övriga lärare inom många områden, allt från kärnämnen till Lärares ledarskap i klassrummet. En av de största utmaningar vi har är att få elever som har stor skolfrånvaro att komma till skolan. Här pågår ett samarbete med socialtjänsten som vi hela tiden försöker utveckla. 1.2 Värdegrunden Ferlinskolan mål har under året varit följande: Alla elever. känner lust att gå till skolan känner sig trygga i skolan känner att de har arbetsro i skolan Måluppfyllelse Vi har inte nått målen fullt ut men resultatet ser bra ut. De flesta elever känner sig trygga i skolan. Arbetsron behöver däremot förbättras i vissa klasser. De flesta upplever att vi haft ett år med lugn och god stämning där olika gemensamma aktiviteter anordnade av elevrådet varit viktiga för gemenskapen. I särskolan känner sig alla elever trygga Kriterier på måluppfyllelse Måluppfyllelsen har mätts genom att mentorerna varje termin genomfört ett enskilt trygghetssamtal med varje elev. Eleverna har också anonymt fått besvara en trygghetsenkät. Vidare diskuteras innehållet i klass- och elevrådsprotokoll regelbundet. Utvecklingssamtalen två gånger per läsår ger också viktig information om elevernas åsikter om hur värdegrundsuppdraget har hanterats. Alla elever i åk 7-9 har dessutom svarat på nedanstående skolenkät. Resultaten finns redovisade i procent. 7

9 Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 1. Jag känner mig trygg i skolan 66,0 % 26,4 % 5,7 % 1,9 % 2. Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer 3. Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas synpunkter 4. Jag vet vad jag skall kunna för att nå målen i de olika ämnena 5. Lärarna i min skola hjälper mig med skolarbetet om jag behöver. 6. Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet. 7. Mina lärare förväntar sig att jag skall nå målen i alla ämnen 8. Jag upplever att jag får arbetsro på lektionerna 7,2 % 39,9 % 37,5 % 15,4 % 16,9 % 63,9 % 17,3 % 1,9 % 13,9 % 63,5 % 17,8 % 4,8 % 44,2 % 48,1 % 6,3 % 1,4 % 33,7 % 49,5 % 14,9 % 1,9 % 52,4 % 40,4 % 5,3 % 1,9 % 16,4 % 56,0 % 21,3 % 6,3 % Förbättringar inför nästa läsår För att öka arbetsron på lektionerna kommer vi att satsa vidare på lärarnas ledarskap i klassrummet. Detta kommer att ske både på arbetslagstid, fortbildningsdagar och vid de didaktiska klassrumsbesök som rektor gör. Dessutom kommer de Förstelärare som finns i kommunen att stötta kollegor i deras utveckling av sitt ledarskap i klassrummet. I de klasser där arbetsron behöver ökas kommer olika insatser att sättas in b.la. via elevhälsan. Vi kommer också att arbeta för att de gemensamma ordningsreglerna följs. Det handlar framförallt om att införa mobiltelefonförbud under lektionstid då vi sett att telefonerna tagit fokus från undervisningen. Här är det viktigt att alla lärare tar sitt ansvar igenom att vara noga med att regler följs. Dessutom kommer det att utarbetas en konsekvenstrappa för vilka åtgärder som ska vidtas då elever bryter mot ordningsreglerna. När det gäller trygghet kommer vi att fortsätta att ha en person anställd i biblioteket som då kommer att kunna hålla öppet hela dagen och vara tillgänglig för elever under rasttid. Vi kommer också att jobba med att ha dörrar öppna in till arbetsrum och klassrum så mycket som möjligt. 8

10 1.3 Inflytande och delaktighet Ferlinskolan mål har under året varit följande: Alla elever. känner att skolarbetet gör dem så nyfiken att de får lust att lära sig mer upplever att lärarna tar hänsyn till elevernas synpunkter känner att de har goda möjligheter till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö Måluppfyllelse Den skolenkät som genomförts med alla elever visar att endast 47,1 % av eleverna uppger att skolarbetet för det mesta gör dem nyfikna så att de får lust att lära sig mer. Detta är trots allt en ökning med drygt fyra procentenheter jämfört med året innan. När det gäller de två övriga målen visar det sig ca: 80 % av eleverna upplever att lärarna i stort sett alltid tar hänsyn till elevernas synpunkter.(se tabell ovan under punkten trygghet) Kriterier eller bevis på måluppfyllelse Alla elever i åk 7-9 har svarat på en skolenkät (se resultat ovan) När det gäller elevernas inflytande över sin undervisning har detta varit stående punkter både på elevrådsmöten, klassråd och i de didaktiska samtal som rektor haft med lärarna efter sina klassrumsbesök. I sin undervisning har pedagogerna också kontinuerligt haft samtal om vad inflytande och den demokratiska processen innebär Förbättringar inför nästa läsår För att försöka väcka eleverna nyfikenhet så att de får lust att lära sig mer kommer vi att arbeta för att ge eleverna ännu mer inflytande och delaktighet i undervisningen, b.la. genom involvera eleverna i arbetet med att göra pedagogiska planeringar. Vi kommer också att arbeta mer ämnesövergripande och ha ett varierat arbetssätt. Genom att eleverna har egen dator kommer möjligheten att arbeta på andra sätt att öka vilket kan bidra till en öka motivation och lust. Under lektionstid kommer vi att ha tydliga mål för eleverna och arbeta med formativ bedömning. Med lektionspasset IUP-tid kommer varje elev att ha inflytande över vad man vill arbeta mer med. 9

11 1.4 Skola - arbetsliv Ferlinskolan mål har under året varit Alla elever är nöjda med sin prao och ökar sin kunskap om arbetslivet Deltagande av representant från näringslivet i föräldramöte för åk 8 under vårterminen Eleverna får ökade kunskaper om utbildningsmöjligheter i Filipstads kommun Måluppfyllelse Elever i åk 8 och 9 har varit ute på prao hos olika företag i kommunen. De flesta har varit nöjda med sin tid ute i arbetslivet även om de tycker att den är för kort. Någon representant för näringslivet fanns inte med på vårens föräldramöte i åk 8 utan istället informerad SYV om utbildningsmöjligheter i kommunen under Värdegrundsveckan för åk 8. Alla elever i åk 8 deltog i temaveckan Stål och verkstad där man fick information om olika företag i kommunen genom studiebesök. Dessutom anordnade Spångbergsgymnasiet en gymnasiemässa för våra elever under våren. I särskolan har åk 9 haft gymnasieprao på Tingvallagymnasiet i Karlstad Kriterier eller bevis på måluppfyllelse Eleverna har efter sina praoperioder berättat för varandra om de företag de besökt för att övriga elever ska få mer kunskap om arbetsmarknaden i kommunen. I åk 8 anordnade eleverna en företagsmässa efter sin praoperiod Förbättringar inför nästa läsår För att få information om utbildningsmöjligheter i kommunen kommer information att ges av SYV redan till elever i åk 8 under temaveckan Stål och verkstad för åk 8. Förutom praon kommer elever att möta olika yrkesgrupper under skoltid. Redovisning av praon i åk 8 kommer att ske i form av en företagsmässa. Spångbergsgymnasiet kommer att ordna en gymnasiemässa för åk 9 redan under höstterminen, i god tid innan valet till gymnasiet. Representanter för näringslivet samt SYV kommer att bjudas in till föräldramöten. Vi kommer att använda Karlstads universitets utbud för elever när det finns möjlighet. 10

12 1.5 Vårdnadshavarnas uppfattning av sina barns skola För att undersöka i vilken mån vårdnadshavarna är nöjda eller missnöjda med sina barns skola och dess verksamhet har vi bett vårdnadshavarna i åk 7 och 9 besvara en enkät med tre frågor. Svarsalternativen utgörs av en skala från ett till tio där tio står för i högsta grad nöjd och ett för inte alls nöjd. Resultaten redovisas nedan i punkterna Om du tänker på ditt barns skola i sin helhet hur nöjd är du då med dess verksamhet? Kommentar: Som tabellen visar är det stora variationer mellan olika vårdnadshavares uppfattning. Huvuddelen av vårdnadshavarna är dock ganska nöjda Hur väl uppfyller skolan och dess verksamhet de förväntningar du haft? Kommentar: Som tabellen visar är det stora variationer mellan olika vårdnadshavares uppfattning. Huvuddelen av vårdnadshavarna tycker att vi uppfyller förväntningarna. 11

13 1.5.3 Tänk dig en perfekt skola. Hur nära ett sådant ideal, tycker du, att ditt barns skola kommer? Kommentar: Vad tänker man på i relation till perfekt skola. Det redovisade resultatet är, utifrån mängden möjliga variabler, svårt att dra någon slutsats av, även om man kan se att en majoritet av vårdnadshavarna tycker att vi närmar oss ett sådant ideal. 12

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2014

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2014 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2014 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson Barn- och utbildning Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2016

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2016 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2016 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2017

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2017 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2017 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2018

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2018 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2018 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2013-14

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2013-14 ÅSENSKOLAN Linda Karlsson Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2013-14 Resultat och måluppfyllelse Filipstads kommun har ett dedikerat uppdrag att arbeta med kontinuerliga

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015 Kvalitetsredovisning Fröviskolan 7-9 2014/2015 1 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden 3 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanens mål 5 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik 140917 Nulägesanalys Nolhagaskolan grundskola 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde läsåret 14/15 är: Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik Uppföljning

Läs mer

Kvalitetsanalys. Lärandesektion

Kvalitetsanalys. Lärandesektion Kvalitetsanalys Lärandesektion Lärandesektionens resultat Normer och värden Barnens/elevernas/de studerandes trivsel i förskola, fritidshem och skola ska öka samt målgruppen för verksamheten inom kultur

Läs mer

Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014

Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014 Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014 1 Björkhagaskolan 2014-08-15 Systematiskt kvalitetarbete Kvalitetsrapport 2013-2014 1. GRUNDFAKTA Enhetens namn Björkhagaskolan Antal elever (15 oktober)

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Kyrkerörsskolan Läsår 2010 / 2011 Anneli Jonsson / Charlotta Robson Rektor 2010-11-08 Innehållsförteckning Del 1 Kyrkerörsskolans

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello läsåret 2014-2015 2 Kvalitetsrapport Pysslingens skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Skola Tundalsskolan Ort Robertsfors Ansvarig rektor Jan

Läs mer

FERLINSKOLAN

FERLINSKOLAN Barn och Utbildning Gun Palmqvist, rektor ARBETSPLAN 2015-2016 FERLINSKOLAN Utveckling, lärande och kunskaper I grundskolans skolutvecklingsprogram finns visionen Alla elever skall, när de lämnar grundskolan

Läs mer

2015-2016 FERLINSKOLAN GRUNDSÄRSKOLAN

2015-2016 FERLINSKOLAN GRUNDSÄRSKOLAN Barn och Utbildning Gun Palmqvist, rektor ARBETSPLAN 2015-2016 FERLINSKOLAN GRUNDSÄRSKOLAN Utveckling, lärande och kunskaper I grundskolans skolutvecklingsprogram finns visionen Alla elever skall, när

Läs mer

Kvalitetsrapport 2015 Tanumskolan åk 7-9

Kvalitetsrapport 2015 Tanumskolan åk 7-9 Kvalitetsrapport 2015 Tanumskolan åk 7-9 Lärande Verksamhetens måluppfyllelse Svenska Åk 3 Studieresultat ämnesprov grundskolan Antal elever Antal elever som har: Procent Nått målen i ämnesprovet* Svenska

Läs mer

Systematisk kvalitetsarbete

Systematisk kvalitetsarbete Systematisk kvalitetsarbete Enhet: Ansvarig: Pelle Persson Barn- och skolförvaltning Lunds stad Innevarande års verksamhetsplan Mål för läsåret 2013-14 Här beskrivs i målform vad vi ville utveckla under

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan Kvalitetsredovisning Björkhagaskolan 2011-2012 1 1. Grundfakta Enhetens namn: Björkhagaskolan Verksamhetsform: Grundskola Antal elever (15 oktober): 320 Elevgruppens sammansättning ålder, genus och kulturell

Läs mer

Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan. Dnr: 43-2010:5179. Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping.

Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan. Dnr: 43-2010:5179. Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping. Dnr: 43-2010:5179 Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping.se Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan Foto BananaStock 2 (9) Skola: Fjärdhundraskolan Dnr: 43-2010:5179

Läs mer

Engelska skolan, Järfälla

Engelska skolan, Järfälla Elever År - Våren svar, % Kunskaper och bedömning. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 0 0 Medelvärde,,,,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 0 0,0,,,. Lärarna

Läs mer

FERLINSKOLAN

FERLINSKOLAN Barn och Utbildning Gun Palmqvist, rektor ARBETSPLAN 2016-2017 FERLINSKOLAN Utveckling, lärande och kunskaper I grundskolans skolutvecklingsprogram finns visionen Alla elever skall, när de lämnar grundskolan

Läs mer

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015 Utbildnings- och fritidsförvaltningen Håkan Jansson Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 215 Utbildnings- och fritidsförvaltningen genomförde under februari 215 enkätundersökningar

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Ulvsundaskolan i Stockholm hösten 2012. Antal svar: 10

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Ulvsundaskolan i Stockholm hösten 2012. Antal svar: 10 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Ulvsundaskolan i Stockholm hösten 2012 Antal svar: 10 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska tillsynas följande termin Under

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Sälens skola i Malung-Sälen hösten 2012. Antal svar: 34

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Sälens skola i Malung-Sälen hösten 2012. Antal svar: 34 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Sälens skola i Malung-Sälen hösten 2012 Antal svar: 34 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska tillsynas följande termin

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Bladins Intern School of Malmö i Malmö hösten 2012. Antal svar: 19

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Bladins Intern School of Malmö i Malmö hösten 2012. Antal svar: 19 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Bladins Intern School of Malmö i Malmö hösten 2012 Antal svar: 19 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska tillsynas följande

Läs mer

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2014-02-20 Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Skolan består av 2 arbetslag F-3, 4-6. Vi är uppdelade i två byggnader

Läs mer

Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun

Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun Dnr: KS 2014/590 Revideras varje år Innehåll Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun...

Läs mer

Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014

Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014 Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014 Verksamhet: Rostaskolan Betyg och bedömning, skola Stödtimmen i åk 5-6 har gjort att vi fått högre måluppfyllelse. Tidiga utvecklingssamtal har bidragit

Läs mer

Arbetsplan läsåret 2013/2014

Arbetsplan läsåret 2013/2014 Arbetsplan läsåret 2013/2014 Utveckling, lärande och kunskaper I grundskolans skolutvecklingsprogram finns visionen Alla elever skall, när de lämnar grundskolan i Filipstads kommun, ha det högsta genomsnittliga

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Futuraskolan Bergtorp i Futuraskolan AB hösten 2014. Antal svar: 51

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Futuraskolan Bergtorp i Futuraskolan AB hösten 2014. Antal svar: 51 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Futuraskolan Bergtorp i Futuraskolan AB hösten 2014 Antal svar: 51 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ingår i den regelbundna

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015

Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015 Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015 Skola Fjällsjöskolan fskk åk 6 Ort Backe Ansvarig rektor Susanne Sjödin Kontaktinformation Dan Forsberg, 0624-512029 1. Vår skola I Fjällsjöskolan fskk- åk 6 går 50 barn.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Skogsängsskolan läsår 14/15

VERKSAMHETSPLAN Skogsängsskolan läsår 14/15 Barn- och utbildningsnämndens mål KUNSKAPER Andel elever med högsta betyget A och B ska öka. Andelen elever med betyget A och B på enheten ska vara högre vt 2015 jämfört med vt 2014 2015 ska minst 85%

Läs mer

FERLINSKOLAN

FERLINSKOLAN Barn och Utbildning Gun Palmqvist, rektor ARBETSPLAN 2018-2019 FERLINSKOLAN Utveckling, lärande och kunskaper I grundskolans skolutvecklingsprogram finns visionen Alla elever skall, när de lämnar grundskolan

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Montessori Friskola Gotland hösten 2014. Antal svar: 13

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Montessori Friskola Gotland hösten 2014. Antal svar: 13 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Montessori Friskola Gotland hösten 2014 Antal svar: 13 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ingår i den regelbundna tillsynen

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN 1. Artediskolan. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14

NORDMALINGS KOMMUN 1. Artediskolan. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 NORDMALINGS KOMMUN 1 Artediskolan Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 NORDMALINGS KOMMUN 2 Innehåll Inledning sid 2 Förutsättningar sid 2 Elevernas arbetsmiljö sid 3 Elevernas lärande och skolans studieresultat

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Björndalsskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Björndalsskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Björndalsskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

FERLINSKOLAN

FERLINSKOLAN Barn och Utbildning Gun Palmqvist, rektor ARBETSPLAN 2018-2019 FERLINSKOLAN Grundsärskolan Utveckling, lärande och kunskaper I grundskolans skolutvecklingsprogram finns visionen Alla elever skall, när

Läs mer

Barn och Utbildning Grundsärskolan. Arbetsplan läsåret 2013/2014. Grundsärskolan

Barn och Utbildning Grundsärskolan. Arbetsplan läsåret 2013/2014. Grundsärskolan Barn och Utbildning Grundsärskolan Arbetsplan läsåret 2013/2014 Grundsärskolan Utveckling, lärande och kunskaper Bakgrund I grundskolans skolutvecklingsprogram finns visionen Alla elever skall, när de

Läs mer

FERLINSKOLAN

FERLINSKOLAN Barn och Utbildning Gun Palmqvist, rektor ARBETSPLAN 2019-2020 FERLINSKOLAN Foto: Patrik Sjölander Utveckling, lärande och kunskaper I grundskolans skolutvecklingsprogram finns visionen Alla elever skall,

Läs mer

Bra bättre bäst! Resultat i korthet för gymnasieverksamhet i Nacka kommun

Bra bättre bäst! Resultat i korthet för gymnasieverksamhet i Nacka kommun Bra bättre bäst! Resultat i korthet för gymnasieverksamhet i Nacka kommun Till dig som är elev eller förälder eller arbetar i gymnasieskolan! Årets kvalitetsredovisning för förskoleverksamhet och utbildning

Läs mer

Kvalitetsrapport. Hagaskolan. Åk 7 9 Sammanställning

Kvalitetsrapport. Hagaskolan. Åk 7 9 Sammanställning Kvalitetsrapport 2011 2012 Hagaskolan Åk 7 9 Sammanställning Kunskaper och värden Prioriterade områden: Svenska, matematik, engelska och särskilt stöd. Åk 7 9 Årskurs 9 Andel elever (%) i årskurs 9 som

Läs mer

Utsäljeskolan. Enkät- och kunskapsresultat 2014

Utsäljeskolan. Enkät- och kunskapsresultat 2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 2014 Utsäljeskolan Enkät- och kunskapsresultat 2014 Skola I Utsäljeskolan är alla undervisande lärare utbildade och undervisar i de ämnen de är behöriga i. Trots utbildning

Läs mer

Urfjäll. Elever År 3 - Våren 2011. Genomsnitt Upplands-Bro kommun. 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena.

Urfjäll. Elever År 3 - Våren 2011. Genomsnitt Upplands-Bro kommun. 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. Urfjäll Elever År - Våren Kunskaper och bedömning 8 0 9 Medelvärde 10,. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 70 5 1. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 81 1,8.

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Guldkroksskolan 7-9 Läsåret 2014/2015 2(7) Vad framkom vid analysen av verksamhetens resultat förra läsåret? Utifrån arbetet mot diskriminering och kränkande

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Rekarnegymnasiet 2 i Eskilstuna våren 2013

Enkätresultat för elever i år 2 i Rekarnegymnasiet 2 i Eskilstuna våren 2013 Enkätresultat för elever i år 2 i Rekarnegymnasiet 2 i Eskilstuna våren 2013 Antal elever: 112 Antal svarande: 78 Svarsfrekvens: 70% Klasser: EE11, HA11A, HA11B, IMIND11, IMINDRV, IMSPR11, IMYRKBA11, IMYRKFT11,

Läs mer

Beslut för fristående grundskola

Beslut för fristående grundskola Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla Beslut för fristående grundskola efter tillsyn av Internationella Engelska Skolan i Järfälla kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7714 Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Grevhagsskolan belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Kvalitetsrapport (läsår 2014/2015)

Kvalitetsrapport (läsår 2014/2015) 2015-06-08 1 (8) Kvalitetsrapport (läsår 2014/2015) NT-Gymnasiet Ansvarig för redovisningen Gunilla Carlsson, rektor 2 (8) Sammanfattning Verksamheten har hög måluppfyllelse vad det gäller kunskaper och

Läs mer

Lokal verksamhetsplan lå 13/14 Ärla skola

Lokal verksamhetsplan lå 13/14 Ärla skola Lokal verksamhetsplan lå 13/14 Ärla skola Lokalt åtagande Flickors stress Vårterminen -13 svarade flickorna i åk 5 på Ärla skola att 10% av dem upplevde stress pga skolarbetet dagligen. Kommunens medelvärde

Läs mer

Nordmarks skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Leif Hansson

Nordmarks skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Leif Hansson Barn- och utbildningsförvaltningen Nordmarks skola Nordmarks skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2017-2018 Rektor Leif Hansson Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse...

Läs mer

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015 Skolan, huvudman och organisation Uppdragsgivare Skolverket gav Sociala Missionen rätt att bedriva Gymnasieskolan Futurum 2001-01-22. Sociala Missionen

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

UTVÄRDERING. av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14

UTVÄRDERING. av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14 Dokumentation grundsärskola Malmö stad KVALITETSRAPPORT UTVÄRDERING av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14 skickas senast 1/9 till grfkvalitet@malmo.se Skola: Stenkulaskolan / Grundsärskolan Rektor:

Läs mer

Kvalitetsrapport Så här går det

Kvalitetsrapport Så här går det Kvalitetsrapport Så här går det Uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet på Terra Novaskolan Verksamhetsåret 2014/2015 Kort sammanfattning av enhetens kvalitetsarbete under verksamhetsåret Det

Läs mer

Lusten att gå till skolan 2013

Lusten att gå till skolan 2013 Bilaga till Dnr: BoF.2013.0473 1 (7) 2013-04-22 Barn och Familj Pia Persson Lusten att gå till skolan 2013 I Eslövs kommun genomförs varje år en enkätundersökning för att få fram hur eleverna upplever

Läs mer

Sätra skola arbetsplan 2015-2016

Sätra skola arbetsplan 2015-2016 Sätra skola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Sätra skola arbetsplan 2015-2016 MEDBORGARE Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger grunden för fortsatt utbildning och arbetsliv, demokratiskt

Läs mer

Arbetsplan 2010 Stenbergaskolan1-6 Sydöstra området

Arbetsplan 2010 Stenbergaskolan1-6 Sydöstra området Arbetsplan läsåret 07/08 Arbetsplanen ska bygga på Söderhamns kommuns skolplan, samt målen från BUN:s verksamhetsplan. Övriga styrdokument är läroplan Lpo 94, våra kursplaner och allmänna råd för skolbarnsomsorg.

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Thoren Business School Helsingborg i ThorenGruppen AB hösten 2014

Enkätresultat för elever i år 2 i Thoren Business School Helsingborg i ThorenGruppen AB hösten 2014 Enkätresultat för elever i år 2 i Thoren Business School Helsingborg i ThorenGruppen AB hösten 2014 Antal elever: 50 Antal svarande: 40 Svarsfrekvens: 80% Klasser: BP13A, BP13B, CMP13, MP13 Skolenkäten

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Grundskola 1-6 Läsåret 2013/2014 Sövestad skola Ansvarig rektor: Jim Priest Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Verksamhetsplan för Storåskolan 4-9 2014-2015

Verksamhetsplan för Storåskolan 4-9 2014-2015 Storå Rektorsområde Storåskolan 4-9 2014-09-16 Verksamhetsplan för Storåskolan 4-9 2014-2015 Skolans vision Skolan där alla ska lyckas 1 Utveckling och lärande Utvecklade undervisningsmetoder med stöd

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Kyrkenorumskolan Kyrkenorumsvägen 44446 STENUNGSUND Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Stenungsund 15 Grundskola 57205367 http://wwwstenungsundse/webbsidor/huvudmeny/barnutbildning/grundskola/ko

Läs mer

För tidiga val sätter stopp för vidare studier. - Var tredje vet inte hur man kompletterar sina betyg

För tidiga val sätter stopp för vidare studier. - Var tredje vet inte hur man kompletterar sina betyg För tidiga val sätter stopp för vidare studier - Var tredje vet inte hur man kompletterar sina betyg Bakgrund och metod Studentum är Sveriges mest använda söktjänst för eftergymnasiala studier med ca 400

Läs mer

Lokal verksamhetsplan. Björkhagaskolan

Lokal verksamhetsplan. Björkhagaskolan Lokal verksamhetsplan Björkhagaskolan 2014-2015 Verksamhetsbeskrivning Björkhagaskolan Enheten Björkhagaskolan är en F-6 skola med ca 340 elever. Skolans verksamhet omfattar två enheter. En med elever

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem / Beslut 2013-03-15 Beta School HB Rektorn vid Beta School Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Beta School i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

NATURVETENSKAP FÖR LIVET?

NATURVETENSKAP FÖR LIVET? NATURVETENSKAP FÖR LIVET? Under terminen kommer din klass att medverka i ett forskningsprojekt. Ni kommer att arbeta med uppgifter som handlar om naturvetenskap och teknik i samhället. Enkäten innehåller

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om IT- Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades genom ett samarbete

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Alsteråskolan/Skytteanska skolan 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Ålem fkl/grundskola/fritids Intäkter 0-30 962 0,0% Personalkostnader 7 727 683 7 603 848 98,4% Övriga

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 GRUNDSKOLA Götlunda skola Nybyholmsskolan Medåkers skola 2015-02-20 INNEHÅLL VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET 5 NORMER OCH VÄRDEN 7 PLANEN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH LIKABEHANDLINGSPLANEN...

Läs mer

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. Vad är en

Läs mer

Skytteholmsskolan åk 4-9. Verksamhetsplan 2014-15

Skytteholmsskolan åk 4-9. Verksamhetsplan 2014-15 Skytteholmsskolan åk 4-9 Verksamhetsplan 2014-15 LEDNINGSDEKLARATION Skytteholmsskolan är delad i två enheter varav jag är rektor för åk 4-9. Skolan består av åtta klasser i åk 4-6 samt sex klasser i åk

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Matematikundervisning och självförtroende i årskurs 9

Matematikundervisning och självförtroende i årskurs 9 KATARINA KJELLSTRÖM Matematikundervisning och självförtroende i årskurs 9 I förra numret av Nämnaren beskrev vi elevernas kunskaper i och attityder till matematik enligt nationella utvärderingen 2003.

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Vision På Emanuelskolan har eleverna en fysiskt bra arbetsmiljö, är trygga och trivs i skolan. Man kan komma till skolan som man är och man utvecklas som

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Dalsjöskolan 4-9 Dalsjövägen 16 51634 DALSJÖFORS Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Borås 1490 Grundskola 95015820 http://wwwborasse Skolbladet presenterar

Läs mer

Grindskolans handlingsplan 2015-2016 Mål och konkreta åtgärder

Grindskolans handlingsplan 2015-2016 Mål och konkreta åtgärder Grindskolans handlingsplan 2015-2016 Mål och konkreta åtgärder Stimulerande lärande och utmaning för alla Arbetsklimat Grindskolan 2015-2016 Ansvar och inflytande för elever Bedömnings för lärande (BFL)

Läs mer

Resultatredovisning Diagnos år 1 och 2, Skriftliga omdömen samt Nationella prov

Resultatredovisning Diagnos år 1 och 2, Skriftliga omdömen samt Nationella prov 1 (1) 2013-06-10 Tjänsteskrivelse Dnr KDN 2013/09 Kontor Utbildningskontoret Handläggare Ingela Netz 08-5230 29 90 Ingela.netz@sodertalje.se Hölö kommundelsnämnd Resultatredovisning Diagnos år 1 och 2,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3983 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nya Tidens Montessorisk. Täby belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Skärgårdsskolan. Lokal arbetsplan läsåret 2009/10

Skärgårdsskolan. Lokal arbetsplan läsåret 2009/10 Skärgårdsskolan Lokal arbetsplan läsåret 2009/10 Innehåll Inledning 2 Förutsättningar.. 2 Elevernas arbetsmiljö.3 Elevernas lärande och skolans studieresultat.4 Elevernas personliga och sociala utveckling.

Läs mer

Nämndmål. Verksamhetsplan och budget 2011 för Barn- och utbildningsnämnden De effektmål som är understrukna har kommunfullmäktige valt att följa

Nämndmål. Verksamhetsplan och budget 2011 för Barn- och utbildningsnämnden De effektmål som är understrukna har kommunfullmäktige valt att följa Nämndmål Verksamhetsplan och budget 2011 för Barn- och utbildningsnämnden De effektmål som är understrukna har kommunfullmäktige valt att följa Målområde: Ekonomisk tillväxt KF:s inriktningsmål Nämndens

Läs mer

Söderskolans kvalitetsredovisning 2013-2014

Söderskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Erik Hedenström Vårt diarienummer Datum Sidan 1(40) 2014-06-27 Söderskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Söderskolan Antal Elever 368 Rektor 1 Bitr. rektor

Läs mer

Primaskolan Farsta. Resultat- och kvalitetsanalys 2013/2014-1/11-

Primaskolan Farsta. Resultat- och kvalitetsanalys 2013/2014-1/11- Primaskolan Farsta Resultat- och kvalitetsanalys 2013/2014-1/11- 1. Primaskolan och kvalitet Primaskolan Farsta startade sin verksamhet i augusti 2011. Läsåret 2013/2014 var skolans tredje år. Primaskolan

Läs mer

Handlingsplan för Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015

Handlingsplan för Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015 Handlingsplan för Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem 2015/2016 Upprättad i juni 2015 Vi ska bli bäst! 2017 ska Vimmerby vara bland de tio bästa skolkommunerna. För Vimmerby kommuns barn och elever

Läs mer

Kvalitetsredovisning Skola/fritids

Kvalitetsredovisning Skola/fritids Kvalitetsredovisning Skola/fritids 2013-2014 Verksamheten som helhet Vår vision är att skapa en skola som vilar på demokratins grund och där verksamheten grundar sig på ett livslångt lärande. Kunskaper,

Läs mer

Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor)

Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor) Gymnasieskola Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor) Skolsyster Ingela Bergling, Specialpedagog Agneta Ernstson, Kurator Åsa Berg Alma Lindblom, Elevrådsordförande

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 Datum 2010-10-18 Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 2010-10-07 Anders Thomas rektor Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torskolan

Läs mer

KVALITETSRAPPORT Vux lä sä ret 2014-2015 Rektor Hildä Vidmärk Enhet SFI 2015-09-08

KVALITETSRAPPORT Vux lä sä ret 2014-2015 Rektor Hildä Vidmärk Enhet SFI 2015-09-08 KVALITETSRAPPORT Vux lä sä ret 2014-2015 Rektor Hildä Vidmärk Enhet SFI 2015-09-08 REKTORS KVALITETSRAPPORT 1 FÖRBÄTTRINGAR Vilka förbättringar har genomförts under året och vilka resultat ha de gett?

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Fastebolskolan Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Leena Nystrand 2010-10-01 1 (13) Innehåll 1. UPPGIFTER OM SKOLAN...2 2. RUTINER, DOKUMENTATION OCH PERSONAL...2

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Lokal arbetsplan läsåret 2015/16 Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Skäggebergsvägen 13 0565-160

Läs mer

Skäggebergsskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr

Skäggebergsskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Lokal arbetsplan läsåret 2014/15 Skäggebergsskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Skäggebergsvägen 13 0565-160 70 www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Så bra är ditt gymnasieval

Så bra är ditt gymnasieval Så bra är ditt gymnasieval fakta om kvaliteten på alla program och skolor w sidan 4: programmen som ger jobb 6: de gör mest för att alla elever ska nå målen 8: utbildningarna med högst betyg 10: skolorna

Läs mer

2013-01-01-2013-08-31 - BUN - Uppföljning - Delårsrapport

2013-01-01-2013-08-31 - BUN - Uppföljning - Delårsrapport 2013-01-01-2013-08-31 - BUN - Uppföljning - Delårsrapport Barn- och utbildningsnämnden BILAGA 2 Information om verksamheternas arbete - Uppföljningstema medborgar/brukarfokusering - Elevresultat Medborgar/brukarfokusering

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan 7-9 period 1 läsåret 2014/15.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan 7-9 period 1 läsåret 2014/15. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan 7-9 period 1 läsåret 2014/15. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

För tidig inriktning sätter stopp för vidare studier. - Var tredje vet inte hur man kompletterar sina betyg

För tidig inriktning sätter stopp för vidare studier. - Var tredje vet inte hur man kompletterar sina betyg För tidig inriktning sätter stopp för vidare studier - Var tredje vet inte hur man kompletterar sina betyg Bakgrund och metod Syftet med denna undersökning är för Gymnasium.se att ta reda på hur insatta

Läs mer

Bilaga 1. Rapport. 2013-03-21 Dnr 400-2011:3033. Rapport. efter kvalitetsgranskning av studie- och yrkesvägledningen

Bilaga 1. Rapport. 2013-03-21 Dnr 400-2011:3033. Rapport. efter kvalitetsgranskning av studie- och yrkesvägledningen Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av studie- och yrkesvägledningen vid Ydreskolan i Ydre kommun 1 (14) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om Ydreskolan Resultat Syfte och frågeställningar Metod och

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/14

Verksamhetsplan 2013/14 BARN OCH UTBILDNING 2013-09-23 Verksamhetsplan 2013/14 Sundsvalls kommunala grundskolor Högom skola Anna-Carin Olsson 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer