Verksamhetsplan 2013/14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2013/14"

Transkript

1 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan 2013/14 Sundsvalls kommunala grundskolor Högom skola Anna-Carin Olsson

2 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det goda livet möjligt! Alltid bästa möte för fortsatt lärande! - Lärande, relation och möten är viktiga nyckelord Skolans vision: Vårt arbete med skolans vision ska slutföras under detta läsår. Utifrån visionen och värderingsgrunder för vår verksamhet är vårt förhållningssätt och arbetssätt när det gäller värdeorden följande: VÄRDEORD FÖRHÅLLNINGSSÄTT ARBETSSÄTT Mod Öppenhet Helhetssyn Vi strävar efter en flexibel organisation, där varje enskild elevs utveckling och lärande är i fokus. Vi strävar efter att vår verksamhet ska ha en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi är en välkomnande skola där varje enskild individ är unik. Vi strävar efter att bemöta alla med nyfikenhet och tolerans Vi strävar efter att varje individ på Högom skola ska vara aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer. Vi har ett samarbete med CFK för att utveckla vårt lärgruppsarbete som ska säkerställa att vi har en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi särskiljer på arbetsorganisation och utvecklingsorganisation. Vi arbetar med mentorskap och ett ämneslärarsystem för alla elever. Det kräver väl utveckade arbetsslag och kollegialt lärande Vi har ett fadderssystem som innefattar alla elever. Alla har ett ansvar för den enskilda elevens utveckling och lärande. Lärandet är meningsfullt för eleven här och nu. 2. Analys och utvärdering av läsåret 2012/2013 Skolans personal har väntat på en rekrytering av ny rektor under höstterminen. Ny rektor tillträdde 7 januari. Ny rektor har under våren satt sig in i skolan och kommunens rutiner och kultur. Rektor har tillsammans med personalen arbetat fram vissa organisationsförändring för att säkerställa att alla elever utvecklas och lär så långt som möjligt. Dessa organisationsförändringar ska analyseras och utvärderas i slutet av nästa läsår. Rektor har även beslutat att skolan ska ingå o CFKs arbete för att säkerställa att skolan vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. All utvecklingsarbete ska arbetas genom modellen 1. Definition av problem/lärområde 2. Skaffa ett tillförlitligt underlag 3. Se mönster 4. Första varför mönstret ser ut som det gör, lärdom 5. Lärdom i praktiken. Utvecklingsarbetet Fritids Personalen på fritidshemmet har ingått i CFKs utvecklingsgrupp. Utifrån en ohållbar situation av personalens arbetssituation har personalen arbetat fram arbets- och utvecklingsorganisation som har ökat kunskapen av styrdokumenten och uppdraget. Personalen har kontinuerligt arbetat med det systematiska kvalitetsarbetet och hittat rutiner i uppföljning, analys och åtgärder. Fritidshemmets utvecklingsfrågor har varit trygghet och elevinflytande. Den största utmaning för läsåret 13/14 är att få elever och vårdnadshavarna medvetna om att 2

3 fritidshemmet har en verksamhet som är lärande och utvecklande och att det kan vara roligt och att eleverna upplever att de får vara med och bestämma vad de ska göra. Förskoleklassen Personalen i förskoleklass har påbörjat sitt arbete med andra i skolområdet för att öka kunskapen om uppdraget och styrdokumenten. Förskoleklassens mål under läsåret har inte varit mätbara och resultatet från föräldraenkäten var inte tillförlitligt. Personalen har under vårterminen arbetat med det systematiska kvalitetsarbetet och ska under nästa år ha mer tydliga mål för elever och vårdnadshavare för att kunna följa upp, analysera och göra åtgärder. Den största utmaning för läsåret 13/14 är att göra kontinuerliga kartläggningar och enkäter för att mäta av sin verksamhet. Att alla elever ska arbeta med målen i kap 2 i Lgr 11. Att arbeta med olika verktyg för att elever med behov av särskilt stöd ska klara kunskapsmålen. Årskurs 1- årskurs 6 - Personalen har arbetat med styrdokumenten tillsammans med andra i skolområdet. Fokus har legat på centralt innehåll och kunskapskraven i olika ämnen och bedömning. Den största utmaningen för läsåret 13/14 är att revidera de pedagogiska planeringarna med syfte, kunskapskrav, centralt innehåll och bedömning. Utveckla förhållningssättet bedömning för lärande och att eleverna ska uppleva att de har inflytande över sitt lärande. Personalen har under hösten haft en bokcirkel om likabehandlingsarbetet. 3. Nuläges- och omvärldsanalys 3.1 Nulägesanalys STYRKOR En engagerad personalgrupp med hög utbildningsnivå och lång erfarenhet. Personalen vill utvecklas och lära om sitt uppdrag Personalen är flexibel och anpassar sig till eleverna behov. Vi har en hög andel elever som når alla kunskapsmål och kunskapskrav. De flesta elever upplever att skolan är trygg. Skolan har många lokaler och ligger i ett öppet landskap med många ytor att vistas på. MÖJLIGHETER Utveckla det kollegiala lärandet. Utveckla modellen skola på vetenskaplig grund. Utveckla metoden genrepedagogiken. Utveckla verksamhetsrådet. Utveckla rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet. Utveckling av organisationen och kunskap om utvecklingssamtalen. Handlingsplan för lärarnas arbetsbelastning/arbetstider. SVAGHETER Vi har inte 100 % måluppfyllelse. Vi har inte tydliga pedagogiska planeringar i alla ämnen och alla åldrar. Halva skolans lokaler är gamla och slitna. Eleverna upplever inte att de har RISKER/HOT Besparingskrav Vedertagna resonemang och arbetssätt som inte överensstämmer med styrdokumenten. Valår 3

4 elevinflytande. 3.2 Omvärldsanalys OMVÄRLDSHÄNDELSE Ny teknik och värderingar Skolreformer Organisationsförändring- Utvecklingsorganisation/arbetsorganisation Fortbildning Internationell jmf EFFEKT Genomförande av IT-planen Implementering och förståelse för uppdraget Kollegialt lärande. Säkerställa en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Utveckling av elevhälsans arbete. Höjer kompetensen i flera ämnen på skolan under året för behörighet i alla ämnen. Höjer kompetensen för rektors ledarskap i samband med mentorsprogrammet. Omvärldbevakning när det gäller undervisning, bedömning, resultat och elevernas trygghet. Att alltid har fokus på andras resonemang som motstrider hur vi tänker. 3.3 Sammanfattning av nuläges- och omvärldsanalys I samarbete med CFK kommer vi säkerställa att all vår verksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi ska ha fokus på enhetens helhetsidé med vision och verksamhet. 4. Verksamhetens mål 4.1 Normer och värden/trygghet Buns mål: - Elever i Sundsvalls skolor känner sig trygga (elevskattning med hjälp av föräldrarna i fritidshem) Jag känner mig trygg med barnen på fritidshemmet (index)

5 Jag känner mig trygg med de vuxna på fritidshemmet (elevskattning med hjälp av föräldrarna i förskoleklass) Jag känner mig trygg med barnen i förskoleklassen Jag känner mig trygg med de vuxna i förskoleklassen (index) Ej tillförlitligt resultat 100 Ej tillförlitligt resultat 100 (elevskattning med hjälp av föräldrarna i årskurs 1-2) Jag känner mig trygg med barnen i skolan Jag känner mig trygg med min klasslärare i skolan (index) (elevskattning årskurs 3-5 och 6-9) Jag känner mig trygg i skolan år 3-5 (%) Jag känner mig trygg i skolan år Utvecklande lärmiljö Buns mål: - Elever i Sundsvalls skolor känner att de stimuleras till utveckling och lärande Antal pedagoger PIM 3 12 Avslutas

6 Antal skolledare PIM 2 Antal personal/dator Antal elever/dator 0, Ny rektor som inte kommer från kommunen Avslutas /20 sparkrav 157/20 sparkrav Antal digitala klassrum 14 Avslutas 2013 Andel personal som deltagit i systematisk kunskapsbildning Andel pedagoger Net21 Start ht 2013 sparkrav 4.3 Kunskaper Bun:s mål: - Eleverna når målen i samtliga ämnen RESULTAT 2012/2013 ÖNSKAD NIVÅ 2013/14 Andel elever som nått kravnivån i NP 2 årskurs 3 i: Svenska Matematik Flickor Pojkar Totalt Andel elever i åk 6 som nått kunskapskraven i samtliga ämnen Flickor Pojkar Utländsk bakgrund Totalt Svenska Flickor 100 % Pojkar 94 % Matematik Flickor 100 % Pojkar 94 % Totalt 97 % har nått kravnivån Av flickorna är det 100 % nått kunskapskraven i alla ämnen utom i ämnet matematik. Det är 89 % som har nått kunskapskraven i matematik. Av pojkarna är det 100 % som har nått kunskapskraven i alla 100% i alla ämnen och kön 100 % i alla ämnen och kön 1 Med systematisk kunskapsbildning menas hur vi på ett systematiskt sätt bygger upp kunskap och fördjupar vår förståelse i ett gemensamt ämne/frågeställning. Det kan tex handla om lärledare, lärgrupper, matematikprojekt, BFL, Kvalitet i fritidshem, Nolltolerans) 2 Nationella prov 6

7 ämnen, utom i två ämnen. I Idrott och hälsa och svenska är det 92 % som har nått kunskapskraven. 4.4 Utveckla sin fulla potential Bun:s mål: - I Sundsvalls kommunala skolor får eleverna utveckla sin fulla potential och förmåga (föräldraskattning i fritidshemmet) (index) Mitt barns utveckling stimuleras på fritidshemmet Mitt barns lärande stimuleras på fritidshemmet (föräldraskattning i förskoleklassen) Mitt barns utveckling stimuleras i förskoleklassen Mitt barns lärande stimuleras i förskoleklassen (index) Ej tillförlitligt resultat 80 Ej tillförlitligt resultat 80 (föräldraskattning i åk 1-2) (index) Mitt barns utveckling stimuleras i skolan Mitt barns lärande stimuleras i skolan (elevskattning) Jag vet vad jag ska göra för att nå målen i de olika ämnena Åk 3-5 RESULTAT 2012/2013 (%) Åk % Åk % 100 7

8 Åk Elevernas ansvar och inflytande Bun:s mål: - Elever har ett starkt inflytande i skolan (elevskattning med hjälp av föräldrarna på fritidshemmet) Personalen på fritidshemmet lyssnar och förstår mig Jag får vara med och bestämma om vad vi ska göra på fritidshemmet (index) (elevskattning med hjälp av föräldrarna i förskoleklassen) Personalen i förskoleklassen lyssnar och förstår mig Jag får vara med och bestämma om vad vi ska göra i förskoleklassen (index) Ej tillförlitligt resultat 90 Ej tillförlitligt resultat 80 (elevskattning med hjälp av föräldrarna i åk 1-2) Personalen i skolan lyssnar och förstår mig Jag får vara med och bestämma om vad vi ska göra i skolan (index) (elevskattning i åk 3-5 och 6-9) Läraren i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter Åk 3-5 Åk 6 (%) Åk % Åk 6 90 % 95 8

9 4.6 Skolans övriga mål MÅL NDIKATOR Fritids ska vara attraktivt för alla elever med fokus på de äldre eleverna. Eleverna på fritids ska stimuleras utifrån ålder och mognad. Eleverna når målen i samtliga ämnen Elever ska uppleva att de lär på fritids Elever på fritids ska delta i att rösta fram förslag. Elever på fritids ska delta i gruppstärkande övningar. Eleverna i f- klass ska kunna ljuden på bokstäverna. De ska kunna lyssna på en berättelse och kunna återge handlingen. De ska våga prata inför andra. Eleverna ska kunna räkna siffrorna noll till nio. De ska veta att de siffrorna är de enda som finns och att även höga tal är 9

10 kombinationer av siffrorna 0-9. Eleverna ska kunna känna igen antal på tärningar, spelkort, fingrar och siffror. De ska kunna förknippa siffrorna med rätt antal. 4.7 Elever i behov av särskilt stöd MÅL NDIKATOR Vårt arbete ska vara främjande och förebyggande Vi ska utgå från elevens upplevelse och berättelse Andel elever i åk 6 som nått kunskapskraven i samtliga ämnen Flickor Pojkar Utländsk bakgrund Totalt Jag får berätta hur jag upplever skolgången 5. Handlingsplan MÅL INSATSER UPPFÖLJNING ANSVAR TID Elever i Sundsvalls skolor känner sig trygga Jag känner mig trygg med barnen på fritidshemmet. Jag känner mig Vi startar upp en trygghetsgrupp för att påskynda utredning, åtgärder och uppföljning. Oktober och april Skolsköterska är ansvarig att lämna enkät till Alla mentorer Skolsköterska Rektor Specialpedagog juni 10

11 trygg med de vuxna på fritidshemmet. Jag känner mig trygg med barnen i förskoleklassen. Jag känner mig trygg med de vuxna i förskoleklassen. Jag känner mig trygg med barnen i skolan åk 1-2. Jag känner mig trygg med min klasslärare i skolan åk 1-2. Jag känner mig trygg i skolan år 3-5 Jag känner mig trygg i skolan år 6-9. Föräldrar och elever diskuterar hur de kan bidra till att främja alla relationer på skolan, som ska leda till en starkare gemenskap? Vi arbetar med värdegrundstärkande övningar. Vi ska påbörja ett faddersystem i början av läsåret. Vi ska använda sig av enkäter och sociogram regelbundet. Vi ska sträva efter att ha ett gemensamt förhållningssätt där regler och konsekvenser är detsamma. Vi har rastvärdar som gör aktiviteter på rasterna tillsammans med eleverna Personalen ska dela upp grupper efter intressen/blandade kön. Personalen ska fördela frågor lika mellan pojkar och flickor. Personalen har samtal om könsidentiteter med eleverna. Aktiviteter ska ske med kompensatorisk pedagogik, ex kläder, lekar, leksaker, hur ser våra läroböcker ut. Personalen ska träna eleverna att säga nej. Personalen ska ge eleverna kunskap om människors mångfald mentorer och samla in resultatet. Mentorer ska genomföra enkäten och sammanställa resultat och redovisa för rektor vilka insatser som vidtagit. Rektor ska följa upp och vara med på utvärdering av resultat, 11

12 och att traditioner, kultur, klimat och samhällen kan se lika och olika ut. Skolan ska erbjuda tolk vid behov. Personalen ska ordna studiebesök och bjuda in personer som representerar olika religioner. Personalen ska sträva efter att ta in minst två trosuppfattningar vid olika aktiviteter. Viktigt att eleverna lär sig se likheter mellan kultur och religion. De ska även lära sig att skilja på dem. Vid planering av skolans verksamhet och utformning av lokaler och studiemiljö ska särskilt elever med olika funktionshinder beaktas. Pedagogisk personal och elevhälsoteamet samarbetar med barnmottagning, habilitering, socialtjänst. Skolan är aktiv i inköp av kompensatoriska hjälpmedel samt satsar på utbildning av personal. Vi följer Sundsvalls kommuns rutin kring födoämnesallergi, blankett lämnas ut till alla elever som börjar på skolan, där föräldrarna anger elevens 12

13 allergi/specialkost. Alla elever ska få undervisning i samlevnad Eleverna på Högom skola ska ha en god digital kompetens som utvecklats fortlöpande genom hela skoltiden utifrån ett etiskt förhållningssätt. Eleverna ska ingå i grupper med blandade åldrar. Eleverna ska kunna leka åldersintegrerat på rasterna. Personalen ska skapa arenor/forum där alla kan få uttrycka sin identitet, ex agerande i olika roller Den digitala tekniken ska utnyttjas systematiskt i lärprocessen med fokus på ett etiskt användande. Vi strävar efter att ta ett beslut om IT-planen under läsåret. It-gruppen juni Eleverna når målen i samtliga ämnen Andel elever som nått kravnivån i NP årskurs 3 i: Svenska Matematik Flickor Pojkar Totalt Andel elever i åk 6 som nått kunskapskraven i samtliga ämnen Flickor Pojkar Utländsk bakgrund Totalt Lärare har ämnesansvar från f- klass- åk 6. Vi ska fortsätta tydliggöra kunskapskraven och förmågorna enligt LGR-11. Vi ska utveckla bedömning för lärande i alla ämnen. Vi ska hjälpa eleverna få en bättre studieteknik. Vi ska utveckla genrepedagogik Vi ska utveckla kamratbedömning Vi ska utveckla hur våra pedagogiska November -13, januari -14, mars -13 juni - 14 och augusti -14 Mentorer, specialpedagog och rektor 13

14 planeringar och de ska anpassas till kursplanens krav. Vi ska använda Skolverkets testuppgifter som modeller. Gäller både enskilda- och gruppuppgifter. Vi ska ta Skoldatateket hjälp för att få råd och handledning för att på bästa sätt tillgodose elevernas behov. Vi ska påbörja vårt projekt att vi ska vara en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I Sundsvalls kommunala skolor får eleverna utveckla sin fulla potential och förmåga Elever i Sundsvalls skolor känner att de stimuleras till utveckling och lärande Mitt barns utveckling stimuleras på fritidshemmet Mitt barns lärande stimuleras på fritidshemmet Mitt barns utveckling stimuleras i förskoleklassen Mitt barns lärande stimuleras i förskoleklassen Mitt barns utveckling stimuleras i skolan åk 1-2 Mitt barns lärande stimuleras i Fritids: Vi ska synliggöra elevens utveckling och lärande. Både för elever och vårdnadshavare. Vi ska motivera barnen att testa på nya saker. F-klass: Alla elever ska ha en roll i en musikal. Alla elever ska kunna samarbeta med varandra. Vi kommer att skapa möjligheter för barnen att utveckla sina förmågor genom att de får arbeta enskilt eller samarbeta i större och mindre grupper. Vi kommer att arbeta med barnen utifrån den nivå de befinner sig för att de ska November -13, mars 13, juni

15 skolan åk 1-2 Jag vet vad jag ska göra för att nå målen i de olika ämnena Åk 3-5 Åk 6-9 kunna utveckla sin potential. Vår målsättning är att även nästa år arbeta med en musikal som ska framföras inför publik. Skola: Vi medverkar till att öka svarsfrekvensen av enkäten för åk 1-2 genom att skicka hem papperskopior till vårdnadshavarna. Vi ska påverka så att den övergripande enkäten för kommunen blir lättare att svara på för eleverna. Vi skapar en ny organisation i arbetslaget med mer resurser och fördjupat ämnesansvar för varje pedagog. Vi räknar med att detta på sikt ska ge ett ökat intresse och kunskapsinhämtande för eleverna. Skapa en kultur där skolans kunskapskrav och förmågor kommer i första hand för eleven och föräldrar. Det är viktigt att alla elever känner att de får hjälp när de behöver. Vi pedagoger kommer att prata om det här i klasserna att det viktigt att eleverna tar kontakt när de vill ha hjälp. Målet är att eleverna ändå ska kunna lösa uppgifterna själva 15

16 Elever har ett starkt inflytande i skolan Personalen på fritidshemmet lyssnar och förstår mig Jag får vara med och bestämma om vad vi ska göra på fritidshemmet Personalen i förskoleklassen lyssnar och förstår mig Jag får vara med och bestämma om vad vi ska göra i förskoleklassen och vara förtrogna med sin kunskap och att våga och ha tillit till att man kan. Alla elever tycker inte att alla moment som de gör i skolan skapar lust att lära. Det är därför viktigt att variera innehållet och arbetssättet i undervisningen. Vi kommer därför att planera undervisning med större variation, även materialet som de jobbar med ska vara mer varierande. Vi kan tänka på att försöka introducera nya arbetsområden på ett intressant sätt. Vi ska utveckla de pedagogiska planeringarna och bedömning för lärande. Fritids: Vi bör bli bättre på att ge respons på barnens förslag till aktiviteter. Vi kommer att ta upp förslagen med barnen på samlingen som vi har kontinuerligt. Där kan vi delge barnen förslag som kommit in och samtidigt förklara våra tankar om varför /varför inte vi kan genomföra dessa. F-klass: Eftersom vi får en ny barngrupp varje år kommer vi att fortsätta vårt arbete att med olika pedagogiska metoder November -13, mars 13, juni

17 Personalen i skolan åk 1-2 lyssnar och förstår mig Jag får vara med och bestämma om vad vi ska göra i skolan i åk 1-2 Läraren i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter Åk 3-5 Åk 6 få barnen medveten om ett demokratiskt förhållningssätt och elevinflytande. Skola: Vara tydlig på utvecklingssamtalet, skriva tydliga omdömen utifrån kunskapskraven, ge feedback under arbetets gång, presentera kunskapskraven tydligt när vi börjar med nya arbetsområden och använda dem kontinuerligt under arbetets gång. För att eleverna ska kunna påverka vad pedagogen ska lära ut på lektionerna, måste eleverna ha en uppfattning om ämnets syfte. Detta måste pedagogen tydligt presentera för eleverna. Pedagogerna ska fortsättningsvis i vissa ämnen fråga eleverna när ett nytt arbetsområde ska bearbetas: Hur kan vi göra för att lära oss det här? På vilket sätt ska förmågorna bedömas? Eleverna ska vara med i början av en planering. Vi kommer att ha en dialog med eleverna angående läxor och prov. Pedagogerna måste tänka på att eleverna i möjligaste mån får lika talutrymme i klassrummet, så att 17

18 det inte blir någon skillnad på pojkar och flickor. Strukturera diskussioner och samtal så att alla får möjlighet att uttrycka sina åsikter. Att man som personal på skolan tar elevernas synpunkter och åsikter på allvar. Vi ska skapa ett klassråds- och elevrådsengagemang. 5. Uppföljning och utvärdering Rektor har ansvaret att få in arbetslagen process och prognos mot målen i VP. Det ska ske i november, mars och juni. Mål och resultatstyrning Mål Struktur Processer Resultat Analys Uppdraget Organisation Uppgiftsinriktade Relationella Kulturella Hårda Mjuka Uppföljning Utvärdering Utveckling 18

19 6. Årshjul för uppföljning och utvärdering November Uppföljning och analys av VP December Januari Uppföljning och analys av betyg åk 6 och elevenkäter Februari Oktober Kartläggningen trygghet/likabehand ling och analys av resultat Mars Uppföljning och analys av VP September April Kartläggningen trygghet/likabehand ling och analys av resultaten. NP Augusti Uppföljning och analys av betyg och NP Maj Juli Text Juni Uppföljning och analys av VP och likabehandlingsplan en. Nya mål för ny VP 19

Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan

Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan Ankarsviks skola Lena Funseth Norberg 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det goda livet möjligt! Alltid

Läs mer

Lokal verksamhetsplan. Björkhagaskolan

Lokal verksamhetsplan. Björkhagaskolan Lokal verksamhetsplan Björkhagaskolan 2014-2015 Verksamhetsbeskrivning Björkhagaskolan Enheten Björkhagaskolan är en F-6 skola med ca 340 elever. Skolans verksamhet omfattar två enheter. En med elever

Läs mer

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2014-02-20 Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Skolan består av 2 arbetslag F-3, 4-6. Vi är uppdelade i två byggnader

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2014/2015 Stråningstorpsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... 3 Skolans syfte och

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Plan för systematiskt kvalitetsarbete Plan för systematiskt kvalitetsarbete Fastställd bun 20150901 77 dnr 2015/361-607 Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2 Innehåll Utgångspunkt att öka barns och elevers måluppfyllelse. Kompetens för livet,

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello läsåret 2014-2015 2 Kvalitetsrapport Pysslingens skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet

Läs mer

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Lokal arbetsplan läsåret 2015/16 Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Skäggebergsvägen 13 0565-160

Läs mer

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vänner ger glädje! Läsåret 2013-2014 1 Innehållsförteckning Framsida. 1 Innehållsförteckning.. 2 Grunduppgifter

Läs mer

Arbetsplan Förskolan Blåsippan

Arbetsplan Förskolan Blåsippan Arbetsplan Förskolan Blåsippan Vår vision: Barnen och deras föräldrar skall tycka att de är på världens bästa förskola och när barnen lämnar vår förskola skall de vara väl rustade för framtiden. 1. Inledning

Läs mer

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015 Kvalitetsrapport Förskoleklass Läsåret 2014/2015 Förskoleklass Strömtorpsskolan Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Läs mer

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten Färjestadsskolan Fritidshemmens arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt fritidshemmet ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens strategiska plan,

Läs mer

Arbetsplan för Bokhultets förskola

Arbetsplan för Bokhultets förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Bokhultets förskola 2014-10-21 2014 2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskola... 3 2. Årets utvecklingsområden... 5 3. Normer och värden... 5 4. Utveckling

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Läroplansmål- Normer och värden 3. Läroplansmål- Utveckling och lärande 4. Läroplansmål- Förskola och hem 5. Läroplansmål- Samverkan

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015 Holmesskolan (skola och fritidshem)

Verksamhetsplan 2014/2015 Holmesskolan (skola och fritidshem) Datum 2014-08-18 Verksamhetsplan 2014/2015 Holmesskolan (skola och fritidshem) Holmesskolan Besöksadress Fabriksgatan 3, Torsby Torsby kommun 50. BUN 685 80 Torsby 0560-162 33 direkt 0560-160 00 växel

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 LULEÅ KOMMUN Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola klass 1-3 och fritidshem. a för planen Det juridiska ansvaret för elevskyddslagens

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Bilaga 2 Välfärdsnämndens protokoll 2014-11-14 157 Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Storfors kommun Lena Duvander 1 Innehåll: 1. Inledning sid 2 2. Verksamheter

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Rinkebyskolan Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (12) 2015-02-09 Handläggare Carina Rennermalm Telefon: Till Rinkebyskolan Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Förslag till beslut Rinkebyskolan 16305 Spånga

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Eriksgårdens förskola. Jörgensgårdens förskola. och. Lilla Dag & Natt 2012-2014

Verksamhetsplan. för. Eriksgårdens förskola. Jörgensgårdens förskola. och. Lilla Dag & Natt 2012-2014 Eriksgården Jörgensgården Lilla Dag & Natt Verksamhetsplan för Eriksgårdens förskola Jörgensgårdens förskola och Lilla Dag & Natt 2012-2014 Utbildningsförvaltningen landskrona.se Eriksgårdens förskola

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2012/13. Tällbergs Förskola

Lokal arbetsplan Läsåret 2012/13. Tällbergs Förskola 20120928 Lokal arbetsplan Läsåret 2012/13 Tällbergs Förskola INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRESENTATION AV VERKSAMHETEN...3 1.Organisation Enheter/Avdelningar...3 1.1.Barn i behov av särskilt stöd...4 1.2.Ekonomi...4

Läs mer

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ 2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ årsarbetare 2014; 13,1 elev/ anställd 2014; 41,1 elev/avdelning

Läs mer

Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014

Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014 Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014 Verksamhet: Rostaskolan Betyg och bedömning, skola Stödtimmen i åk 5-6 har gjort att vi fått högre måluppfyllelse. Tidiga utvecklingssamtal har bidragit

Läs mer

Likabehandlingsplan mot kränkande behandling Ugglemoskolan 2015/2016

Likabehandlingsplan mot kränkande behandling Ugglemoskolan 2015/2016 Likabehandlingsplan mot kränkande behandling Ugglemoskolan 2015/2016 Vision Ugglemoskolan vill att alla inom skolan ska känna samma rättvisa, likvärdighet och trygghet. Arbetslaget ska utveckla en skola

Läs mer

Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola och fritidshem a för planen och övriga pedagoger på skolan. Vår vision

Läs mer

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan utvärderingsverktyg för Eriksbergsgårdens förskola 2015-16. Denna plan bygger på Lpfö-98- reviderad 2010 ÖSB övergripande strategi och budget

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan verksamhetsåret 2013/2014 Förskoleverksamhet i Skäggetorp Stiglötsgatan 33 Linköpings kommun linkoping.se Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan ska systematiskt

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Arbetsplan för Färjestadsskolan. Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Färjestadsskolan. Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Färjestadsskolan Läsåret 2013/2014 Skolans arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt skolan ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida 5-6

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg

Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg i Linghem 2016/2017 Vi blir ett! Vi har hög pedagogisk kvalitet på samtliga förskolor och annan pedagogisk verksamhet i Linghem 1 Förord Under våren

Läs mer

Normer och värden. Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Arbetssätt/metod. Arbetsplan 2012-2013

Normer och värden. Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Arbetssätt/metod. Arbetsplan 2012-2013 Arbetsplan 2012-2013 Normer och värden Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Lärkdrillen

Likabehandlingsplan. Förskolan Lärkdrillen Likabehandlingsplan Förskolan Lärkdrillen 2011 10 25 Styrdokument Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10, poängterar vikten av en lika behandling av alla individer inom verksamheten, bl.a. går det att läsa:

Läs mer

Verksamhetsplan 2012/2013 Förskolan Bollen Skolnämnd sydost

Verksamhetsplan 2012/2013 Förskolan Bollen Skolnämnd sydost Verksamhetsplan 2012/2013 Förskolan Bollen Skolnämnd sydost Sso 244/2012 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5.

Läs mer

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik 140917 Nulägesanalys Nolhagaskolan grundskola 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde läsåret 14/15 är: Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik Uppföljning

Läs mer

Hjorteds förskola; Kattbjörnen

Hjorteds förskola; Kattbjörnen Kvalitetsredovisning LÄSÅRET 2012 2013 Hjorteds förskola; Kattbjörnen Förskola 1 5 år Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Styrning och ledning... 3 Personaltäthet och barngruppens

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

FINNSTASKOLAN VERKSAMHETSPLAN 2013/2014 FINNSTASKOLANS FRITIDSHEM

FINNSTASKOLAN VERKSAMHETSPLAN 2013/2014 FINNSTASKOLANS FRITIDSHEM VERKSAMHETSPLAN 2013/2014 FINNSTASKOLANS FRITIDSHEM Finnstaskolan Finnstaskolan är en skola för elever från förskoleklass till och med åk 5. Av utrymmesskäl har åk 5 f.n. sina klassrum i Broskolans lokaler.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Skola/fritids

Kvalitetsredovisning Skola/fritids Kvalitetsredovisning Skola/fritids 2013-2014 Verksamheten som helhet Vår vision är att skapa en skola som vilar på demokratins grund och där verksamheten grundar sig på ett livslångt lärande. Kunskaper,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist Kvalitetsredovisning 2008/2009 Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet 2005-08-15

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsrapport Läsåret 2012/2013 Förskolor Tokarp Nykil Ulrika Sjögestad Ansvariga för Kvalitetsrapporten är: Marie Sturehed förskolechef & Maria Fors biträdande

Läs mer

Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun

Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun Dnr: KS 2014/590 Revideras varje år Innehåll Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun...

Läs mer

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna 1 L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna Nallebjörnens förskola Rapport Juni 2013 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens genomförande...

Läs mer

Verksamhetsplan för Årikets förskola

Verksamhetsplan för Årikets förskola Verksamhetsplan för Årikets förskola Läsåret 2015 2016 2 (11) Innehåll Inledning... 2 Övergripande mål 2017 för kommunal förskola... 3 Vision och verksamhetsidé för kommunal förskola... 3 Centrala stadens

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013/2014 Förskoleområde Östra 1 Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... s. 3 Förskolans

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Lextorpsskolans fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2009 STRÖMSTADS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Odelsbergsskolan Inlämnad av: Brittmari Marberger Barn- och utbildningsförvaltningen Förskola och Grundskola Kvalitetsredovisning

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö GRUNDSKOLA: 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fungerar under läsåret samt beskriva hur vi tar

Läs mer

LPFÖ98. Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07

LPFÖ98. Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07 1 LPFÖ98 Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07 Arbetsgruppen bestod av följande personer: Emelie Furubom, Philip Walsh, Irina Andreeva,

Läs mer

Verksamhetsberättelse/kvalitetsanalys 2012/2013

Verksamhetsberättelse/kvalitetsanalys 2012/2013 Verksamhetsberättelse/kvalitetsanalys 2012/2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Arbetet i verksamheten Kunskaper, utveckling och lärande Den fria leken

Läs mer

Systematisk verksamhetsplanering - utvärdering och åtgärder. Verksamhetsplan Västra Ängby förskola 2014-2015

Systematisk verksamhetsplanering - utvärdering och åtgärder. Verksamhetsplan Västra Ängby förskola 2014-2015 Systematisk verksamhetsplanering - utvärdering och åtgärder Verksamhetsplan Västra Ängby förskola 2014-2015 Kvalitetsområden Kvalitetsbegreppet Skolverket definierar begreppet kvalitet inom förskola och

Läs mer

Individuella utvecklingsplaner IUP

Individuella utvecklingsplaner IUP Individuella utvecklingsplaner IUP 1 SYFTE OCH BAKGRUND Regeringen har beslutat att varje elev i grundskolan skall ha en individuell utvecklingsplan (IUP) från januari 2006. I Säffle är det beslutat att

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Gläntan 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Gläntan 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Gläntan 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14. Laxå kommuns Förskoleverksamhet

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14. Laxå kommuns Förskoleverksamhet Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14 Laxå kommuns Förskoleverksamhet Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-29, 93, dnr BUN 2014058 611 1 Innehållsförteckning Utbildningens syfte: Sidan 3 Beskrivning av

Läs mer

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6.

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. 1 Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. Lå 2014/15 En skola, förskoleklass och fritidshem för alla, där alla känner sig

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Kålhagens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Kålhagens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Kålhagens förskola Upprättad 130105 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016 Likabehandlingsplanen är till för att främja barns och elevers lika rättigheter, samt att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling

Läs mer

Visioner. Mål. Arbetsorganisation. Hjälmstaskolan 2011/2012. Arbetsplan

Visioner. Mål. Arbetsorganisation. Hjälmstaskolan 2011/2012. Arbetsplan 2011-06-30 Hjälmstaskolan 2011/2012 Arbetsplan Visioner I Hjälmstaskolan skall du: Bli berörd intellektuellt och känslomässigt. Utmanas och överraskas. Känna glädje, skaparlust, trygghet och gemenskap.

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2010 - vt 2011

Kvalitetsredovisning ht 2010 - vt 2011 Kvalitetsredovisning ht 2010 - vt 2011 NEPTUNISKOLAN F-5 Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Lena Hagström 2011-09-29 1 (17) Innehåll 1. UPPGIFTER OM SKOLAN...2 2. GRUNDSKOLA: RUTINER, DOKUMENTATION OCH

Läs mer

Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Romarebäckens förskola

Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Romarebäckens förskola KUMLA KOMMUN Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Romarebäckens förskola Förutsättningar Barn antal, inskrivna i dag 58 st. Avdelningar- en småbarnsavdelning med barn i åldrarna 1-3, två syskonavdelningar

Läs mer

Fritidshemsplan. Av: Åsa Nilsson Marie Pålsson Anna-Lena Svensson Gunilla Torell

Fritidshemsplan. Av: Åsa Nilsson Marie Pålsson Anna-Lena Svensson Gunilla Torell Fritidshemsplan Av: Åsa Nilsson Marie Pålsson Anna-Lena Svensson Gunilla Torell April 2016 Vårt uppdrag Fritidshemmets syfte är att komplettera utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan Kvalitetsredovisning Björkhagaskolan 2011-2012 1 1. Grundfakta Enhetens namn: Björkhagaskolan Verksamhetsform: Grundskola Antal elever (15 oktober): 320 Elevgruppens sammansättning ålder, genus och kulturell

Läs mer

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 3 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 3 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

Borbacka skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Borbacka skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Borbacka skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6 Läsår: 2014/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Räven Läsåret 2014-2015

KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Räven Läsåret 2014-2015 Förskoleavdelningen KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Räven Läsåret 2014-2015 Måluppfyllelse, analys och åtgärder för ökad måluppfyllelse.( Från föregående års kvalitetsredovisning

Läs mer

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Ringens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Läsårsredovisning Läsår: 2014/2015 Organisationsenhet: HOFSK/FSK Holsby Förskola martho002, 2015-11-16 16:22 1 Verksamhetsbeskrivning Bakgrund Holsby förskola bestod av fyra

Läs mer

Verksamhetsplan. Fylsta Skola 2015-2016

Verksamhetsplan. Fylsta Skola 2015-2016 Verksamhetsplan Fylsta Skola 2015-2016 Fylsta skola 2015/2016 Förutsättningar Fylsta skola är en fyravånings F 5 skola belägen i centrala Kumla. Den uppfördes 1902 och har sedan dess genomgått ett antal

Läs mer

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Lokal arbetsplan Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Naturvetenskap för små barn handlar om att observera och iaktta det barnen gör och är intresserade av i leken. Det gäller att för egen del som vuxen och

Läs mer

TUNETS FÖRSKOLA. Verksamhetsplan 2014-15

TUNETS FÖRSKOLA. Verksamhetsplan 2014-15 TUNETS FÖRSKOLA Verksamhetsplan 2014-15 LEDNINGSDEKLARATION Förskolan ska genomsyras av ett förhållningssätt som bidrar till att varje barn utvecklar sin förståelse för alla människors lika värde. Jag

Läs mer

Verksamhetsplan. Ett hus där barn får växa

Verksamhetsplan. Ett hus där barn får växa Verksamhetsplan Ett hus där barn får växa Förskolan har inriktning mot skapande och utomhuspedagogik. Vi arbetar med barnen som medforskare i smågrupper vilket vi anser ger barnen god trygghet och delaktighet.

Läs mer

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Gunghästen Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Gunghästen Kyrkogränd 16 135 43 Tyresö Tel: 08-5782 74 36 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt

Läs mer

Tjänstegarantier för Barn- och ungdomsnämnden

Tjänstegarantier för Barn- och ungdomsnämnden Dnr BUN07/80 Tjänstegarantier för Barn- och ungdomsnämnden Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2009-11-10 Reviderad 2010-10-05, att gälla från 2011-01-01 Dnr BUN07/80 2/8 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014 2015. Förskola: Björksta Avdelning: Gullvivan. Antal barn: 18. Antal pojkar:9 Antal flickor: 9

Kvalitetsredovisning läsåret 2014 2015. Förskola: Björksta Avdelning: Gullvivan. Antal barn: 18. Antal pojkar:9 Antal flickor: 9 Förskoleavdelningen Kvalitetsredovisning läsåret 2014 2015 Förskola: Björksta Avdelning: Gullvivan Antal barn: 18 Antal pojkar:9 Antal flickor: 9 Antal flerspråkiga barn: 4 Dessa språk är representerade:

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Fastebolskolan Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Leena Nystrand 2010-10-01 1 (13) Innehåll 1. UPPGIFTER OM SKOLAN...2 2. RUTINER, DOKUMENTATION OCH PERSONAL...2

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Björnen Läsåret 2014-2015

KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Björnen Läsåret 2014-2015 Förskoleavdelningen KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Björnen Läsåret 2014-2015 Måluppfyllelse, analys och åtgärder för ökad måluppfyllelse.( Från föregående års kvalitetsredovisning

Läs mer

Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Förskolechef

Läs mer

Likabehandlingsplan för Granviks Förskola 2010/2011

Likabehandlingsplan för Granviks Förskola 2010/2011 Likabehandlingsplan för Granviks Förskola 2010/2011 På Granviks Förskola ska ingen uppleva sig utsatt för någon form av diskriminering eller kränkande behandling. Alla ska känna sig trygga, bli respekterade

Läs mer

Blästad och Fredriksbergs förskolor. Verksamhetsplan. Blästad och Fredriksbergs förskolor

Blästad och Fredriksbergs förskolor. Verksamhetsplan. Blästad och Fredriksbergs förskolor Verksamhetsplan Blästad och Fredriksbergs förskolor 2008-2009 Innehållsförteckning 1. Beskrivning av området. 2. Styrdokument. 3. Målsättning för Blästad Fredriksbergs förskolor. 4. Innehåll i förskolornas

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 12/13. Stavreskolans Äldrefritids

Lokal arbetsplan Läsåret 12/13. Stavreskolans Äldrefritids Lokal arbetsplan Läsåret 12/13 Stavreskolans Äldrefritids Innehållsförteckning Inledning......sidan 2 Vision...sidan2 Fritidshemmets uppdrag...sidan 3 Normer och värden...sidan 3 Jämställdhet mellan flickor

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN Adress: Sågvägen 8, 589 65 Bestorp Hemsida: www.linkoping.se Tel: 013-401 83 1 Innehåll Inledning... 3 Vår vision... 3 Giltighetstid.3

Läs mer

SID 1 (10) 2011-11-18 UTBILDNINGSNÄMNDEN. Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012

SID 1 (10) 2011-11-18 UTBILDNINGSNÄMNDEN. Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012 SID 1 (10) UTBILDNINGSNÄMNDEN SÖDE RMALMSSKOLAN 2011-11-18 Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012 SID 2 (10) Inledning Södermalmsskolan är en F-9 skola som ligger vid Mariatorget i hjärtat av Södermalm.

Läs mer

Bo förskola och skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bo förskola och skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bo förskola och skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola, förskoleklass och fritidshem Ansvariga för planen Gabriella Pierrou

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

Fridensborgs förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Fridensborgs förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Fridensborgs förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången

Läs mer

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. Järna Grundskola. Ansvarig chef: Anders Ydebrink

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. Järna Grundskola. Ansvarig chef: Anders Ydebrink Utbildningskontoret Kvalitetsredovisning 2009 Järna Grundskola Ansvarig chef: Anders Ydebrink Inledning 2009 har varit ett tufft år ekonomiskt. Det har inneburit hårda ekonomiska åtstramningar. Hade vi

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN MATTEUSSKOLAN. Arbetsplan för Fritidshem och Fritidsklubb på Matteusskolan Läsår 12/13

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN MATTEUSSKOLAN. Arbetsplan för Fritidshem och Fritidsklubb på Matteusskolan Läsår 12/13 Arbetsplan för Fritidshem och Fritidsklubb på Matteusskolan Läsår 12/13 Innehållsförteckning: Övergripande beskrivning av verksamheten sid 1 Normer och värden, mål och metod sid 4 Barns delaktighet och

Läs mer

Verksamhetsrapport 2016

Verksamhetsrapport 2016 Ekenhillsvägen Datum 1 (24) 2016-06-07 Verksamhetsrapport 2016 Ekenhillsvägens förskola Innehållsförteckning 2 (24) Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Enhetens egna nyckeltal... 5 Arbetet med lässatsningen

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Mellangårdens förskola

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Mellangårdens förskola 1(8) Lokal arbetsplan Mellangårdens förskola 2011-2012 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 4 Mål 4 4 2.3 Barns inflytande 5 Mål 5 5 2.4 Förskola

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att lärarna samverkar med varandra i arbetet

Läs mer

Mål- och verksamhetsplan för fritidshem i Finspångs kommun. Hästhagens fritidshem

Mål- och verksamhetsplan för fritidshem i Finspångs kommun. Hästhagens fritidshem Mål- och verksamhetsplan för fritidshem i Finspångs kommun Hästhagens fritidshem VT 2015 Våra ledstjärnor Ansvar Vi tar initiativ, är engagerade och genomför fattande beslut. Vi är medskapande och tar

Läs mer

2014 Visseltoftaskolans och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling

2014 Visseltoftaskolans och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Visseltoftaskolans och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 och Fritidshem a för planen Rektor Anna

Läs mer