Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning Bobygda skola

2 Innehållsförteckning GRUNDFAKTA 3 VÅRT KVALITETSARBETE 3 VISION 5 NORMER OCH VÄRDEN 5 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE 6 KUNSKAPER 7 SKOLA OCH HEM 8 EXEMPEL PÅ AKTIVITETER MED HÖG/LÅG MÅLUPPFYLLELSE 8 RESULTAT AV PROV 9 ENKÄTER RESULTAT OCH ANALYS 10 SAMMANFATTNING/REKTORS SLUTSATSER 12 2

3 Sedan den 1 januari 1998 har landets kommuner och skolor, däribland fristående skolor, kravet på sig att upprätta årliga kvalitetsredovisningar för sin verksamhet. Det grundläggande motivet för detta krav är att redovisningarna skall fungera som hjälpmedel för att utveckla och förbättra verksamheten genom att skolans resultat och arbetet med att uppfylla skolans mål synliggörs. I förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet (SFS 1997:702) ställs bl a följande krav på redovisningarna: - Kravet på skolorna är att de årligen ska upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten. Kvalitetsredovisningen ska innehålla en bedömning av i vilken mån de nationella målen för utbildningen har uppnåtts och en redogörelse för vilka åtgärder som skolan avser vidta för ökad måluppfyllelse. Grundfakta Bobygda skola är en fristående skola med allmänpedagogisk inriktning. Den startade hösten Skolan huvudman är Bobygdens Framtid som är en ekonomisk förening. Elevantalet vt-06 var 42 elever och ht elever. Fördelade på förskoleklass till skolår 6. Förskoleklassen omfattade vt-06 5 elever och ht-07 3 elever. Klassindelningen är F-2, 3-4 och 5-6. Vi har två särskoleplatser och en är tillsatt. Eleven är inräknad i ovan siffror. På skolan finns tre heltidsanställda årsanställda pedagoger, varav en av pedagogerna innehar rektorstjänsten i sin heltidsanställning, en assistent till integrerad särskoleelev på 60%, en husmor 100% och lokalvård 25%. Vaktmästare finns på skolan men är avlönad av Bobygdens Framtid och rektor har för denne inget personalansvar. Personal 2007 Tidigare rektor Lena Jonasson slutade juli 2007 och ny rektor Lisa Fransson tillsattes augusti Johanna Julin arbetade jan-juni 2007 och är därefter föräldraledig, Lena Johansson var föräldraledig och återgick i tjänst i augusti-07 och Maria Karlsson tillsattes som lärarvikarie för Johanna Julin from juni-07. Vårt kvalitetsarbete Arbetet med kvalitetsredovisning skall främja skolans kvalitetsarbete och därigenom bidra till att förverkliga utbildningens nationella mål. Enligt förordningen skall en skolas kvalitetsredovisning innehålla en bedömning av i vilken utsträckning de nationella målen för utbildningen har förverkligats och redogöra för vilka åtgärder skolan avser att vidta för ökad måluppfyllelse. Vi har tidigare inte haft någon nerskriven samlad kvalitetsredovisning varför Skolverket vid inspektion påtalade det som en brist som snarast måste åtgärdas. Vi har valt att göra kvalitetsredovisning årsvis. Denna redovisning omfattar Dock medger vi att den är bristfällig på några punkter då enbart en pedagog av tre varit i verksamheten under hela Vi har i denna redovisning fokuserat på andra halvan av Resultat från nationella och diagnostiska prov finns dock med från vt

4 Inför framtida kvalitetsredovisningar ska vi i arbetslaget tillsammans avsätta mer tid för att strukturera upp hur vi vill att den ska se ut och vad vi ska ha med. Rektor kan sammanställa men arbetet måste göras tillsammans i verksamheten. Kvalitetsarbetet ska medvetandegöras och utvecklas i arbetslaget. Bobygda skolas ambition är att kvalitetsredovisningen ska tjäna flera olika syften genom att: Fungera som ett hjälpmedel att utveckla och förbättra verksamheten genom att skolans resultat och arbetet med att uppfylla skolans mål synliggörs. Skolans elever, lärare, rektor, huvudman och övrig personal får en tydlig och gemensam bild av verksamheten som grund att diskutera behovet av förbättringsinsatser. Ge föräldrar och andra intresserade en god information om skolan. De kan därigenom delta i diskussioner om skolans utveckling, få mer insyn och beroende på roll ökat inflytande. Mål med vårt kvalitetsarbete Vi anser att kvalitetsarbete innebär ett systematiskt och strukturerat arbete för att utveckla och/eller skapa förutsättningar för utveckling av kvaliteten i verksamheten. Det innefattar uppföljning/utvärdering, analys och bedömning samt olika former av förbättringsåtgärder. Kvalitetsredovisningen ska innehålla en bedömning av i vilken mån de nationella målen för utbildningen har uppnåtts. Därmed finns en samlad analys och bedömning av resultat och måluppfyllelse med i redovisningen, baserad på de uppföljningar och utvärderingar som gjorts. Rutiner för kvalitetsarbetet 2007 Kvalitetsarbete har förekommit under hela året med fokus på att förbättra verksamhetens kvalité gällande undervisning, måluppfyllelse, analys och utvärdering. Vi har dock tidigare år inte dokumenterat det på ett tillfredsställande sätt. Det arbetet påbörjades under hösten 2007 och att utveckla kvalitetsverktyg för verksamheten är ett av målen för Vi anser att utvärderingarna vi gör ska vara tydligt kopplade till nationella och lokala mål. Vi ska under 2008 arbeta fram kvalitetskriterier vi vill pröva på vår skola. Det är viktigt att vi så snart som möjligt får igång processen gällande de förbättringsåtgärder vi kommer fram till i våra utvärderingar. Efter vt-07 sammanställde alla lärare en utvärdering i form av en tankekarta för varje klass där allt som skett under terminen i klassen sammanställdes. Dock utvärderades det på ett mindre bra sätt och dokumentationen har i vissa fall varit bristfällig.här har vi att lära och utveckla för att säkerställa måluppfyllelsen i alla ämnen. Under ht-07 har vi haft mer fokus på kvalité tack vare Skolverkets inspektion vilken för oss var en hjälp i kvalitetsarbetet. Vi har efter terminsslut utvärderat hela verksamheten i arbetslaget. Denna sammanställs i senare avsnitt i kvalitetsredovisningen. Vi har även beslutat att använda oss av enkäter vartannat år till elever, föräldrar och personal. Resultat och analys av dessa finns också med i redovisningen. Förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse Bobygda skola har goda materiella resurser gällande läromedel och utrustning. Vi har nästan enbart nya läromedel. Vi har under de tre första åren kunnat köpa in möbler till alla klassrum 4

5 av kvalitet. Vi har tv, DVD och video att tillgå på skolan. Vi har OH-apparat, fax, kopiator och tre skrivare. Vi har fem nya datorer i datarummet som hela skolan förfogar över. Personalen har tre datorer att tillgå. Vi har inget skolbibliotek med väl böcker i alla klassrum samt bokskåp. Vi håller oss ajour med nya böcker tack vare bokbussen som kommer till oss. Bokbussen ger oss god service och även biblioteken i Hudiksvall och Delsbo är oss behjälpliga vid behov. Vi har kompetent och utbildad personal på skolan för de åldersgrupper vi har på skolan. Vision Alla som arbetar med barn på Bobygda skola arbetar utifrån en gemensam syn på det livslånga lärandet som betyder att lärandet pågår hela livet; i den tidiga barndomen, i förskolan, i skolan, i arbetslivet och på fritiden. Lärandet grundar sig på varje individs unika förutsättningar. Alla barn känner trygghet och utvecklar sin sociala och kommunikativa kompetens genom att vuxna omkring barnen gemensamt tar ansvar för deras utveckling. Mål för verksamheten 2007/2008 Målen för verksamheten läsåret 07/08 sattes i juni Förbättra likabehandlingsplanen så att den uppfyller kraven på en sådan samt att vi alla inblandade känner att vi kan stå för den och arbeta mot gemensamma mål. Utveckla vårt kvalitetsarbete gällande dokumentation, utvärdering och analys av måluppfyllelse samt planering av förbättringsåtgärder. Upprätta rutiner för samt en kvalitetsredovisning för att främja skolans kvalitetsarbete. Förbättringar i skolköket så att det uppfyller kraven givna av Norrhälsinge miljökontor. Att skriva ett egenkontrollsprogram och HACCP-plan för köket enligt Livsmedelsverkets krav. Prioriterade mål för verksamheten 2007/2008 Bobygda skolas prioriterade mål är att eleverna skall tillägna sig goda baskunskaper i svenska, matematik och engelska så att de klarar de nationella proven i år 5. I övrig har vi valt att arbeta efter följande mål: Normer och värden Mål i läroplanen: Skolan ska sträva efter att varje elev respekterar andra människors egenvärde och tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt medverkar till att bistå andra människor. Skolans mål: Alla våra elever: respekterar sig själva och andra visar medkänsla lever efter samhällets regler är globalt miljömedvetna och vårdar sin miljö får ökad kunskap om andra kulturer 5

6 Tillvägagångssätt: Implementera Likabehandlingsplanen bland eleverna. Att alla vuxna runt barnen ska vara goda förebilder och visa respekt och hänsyn till varandra och eleverna. Skapa tillfällen så att eleverna måste ta ställning och uttrycka sin åsikt. Vi ska arbeta med jämställdhet och försöka skapa en jämställd skola. En jämställd skola bidrar till att ge både pojkar och flickor de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som behövs för att de som vuxna ska ha lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla väsentliga områden i livet. Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla alla människors lika värde oberoende av kön och kulturell bakgrund. Skolan ska Beakta flickors och pojkars biologiska, sociala utveckling och deras inlärningsförmåga. Uppmärksamma flickors och pojkars beteende, språk och växelspel i klassrummet. Mätmetoder: Elevenkäten Samtal om värdegrunden i klassen och på storsamling Utvecklingssamtal Resultat: Eleverna trivs i skolan och de flesta menar att de får säga vad de tycker. De flesta eleverna tycker att de blir behandlade med hänsyn av såval personal som andra elever. Likabehandlingsplanen implementerad hos elever och föräldrar. Förbättringsinsatser: Verka för bättre sammanhållning i klass och skola. Utveckla genusperspektivet Arbeta ännu mer med elevernas ställningstagande och att kunna argumentera för sin åsikt. Elevernas ansvar och inflytande Mål i läroplanen: Skolan ska sträva efter att eleven tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. Skolan ska sträva efter att varje elev successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan Skolan ska se till att eleven har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratsiska former. Skolans mål: Varje elev ska få hjälp att förstå sin egen roll i strävan efter personligt ansvar och vad det innebär för sina egna studier. Likaså ska skolan ge eleverna möjlighet till inflytande och delaktighet i planeringen av sina studier och arbetssätt. Eleverna ska ha möjlighet att aktivt delta i demokratiska processer såsom regler, planer och sin egen arbetsmiljö. 6

7 Tillvägagångssätt: Skolans personal ska verka för att eleverna redan i tidig ålder förstår vikten att ta ansvar för sina studier genom att göra dem delaktiga i hur de lär sig, vad de lär sig och varför de lär sig. Att få eleverna att reflektera över sin egen inlärning och att det utvecklas med åldern till ett användbart verktyg i deras egen planering.. Vi ska också verka för att göra eleverna delaktiga i sin utbildning genom egna val och planeringar inom ramen för kunskapsmålen. Vi ska göra eleverna delaktiga i beslut gällande deras egen arbetsmiljö och studier genom att göra dem delaktiga i processen. Personalen ska verka för att pojkar och flickor ska få lika mycket utrymme och inflytande. Mätmetoder: Enkät Utvecklingssamtal Samtal och diskussioner vid storsamlingen Resultat: Elevernas delaktighet i arbetet med Likabehandlingsplanen har skapat bra tillfällen att inhämta kunskaper om demokrati i skolan. Likaså har upprättandet av klassrumsregler för eleverna inneburit ett ansvar för sin egen arbetsmiljö och studier. Skolan har inte lyckats uppnå nöjsamhet hos eleverna gällande delaktighet och inflytande i planeringen av sina studier. Eleverna vill ha mer inflytande. Kunskaper Mål i läroplanen: Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Skolans mål: Varje elev ska få möjlighet att: Utveckla sin nyfikenhet och lust att lära sig Tillägna sig goda baskunskaper Lära sig arbeta självständigt och tillsammans med andra samt varierat Lära sig använda sina kunskaper som redskap för att kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden Tillvägagångssätt: För att eleven ska kunna tillägna sig kunskap på bästa sätt ska olika arbetssätt tillämpas, t.ex. undersökande arbetssätt, lärarledd undervisning, tema- och grupparbete, diskussion och samtal. Eleven ska själv vara med och planera sitt arbete. Mätmetod: Enkät Utvecklingssamtal Nationella prov Diagnoser 7

8 Resultat: Bra resultat på diagnoser och nationella proven vittnar om goda baskunskaper i svenska, engelska och matematik. Eleverna tycker att de får arbeta på varierade sätt. Skola och hem Mål i läroplanen: Alla som arbetar i skolan skall samverka med elevernas vårdnadshavare, så att man tillsammans kan utveckla innehåll och verksamhet. Skolan skall samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling. Skolans mål: Att föräldrarna känner sig delaktiga i barnets skolgång. Att skolan håller hemmet informerat om elevens situation i skolan. Att hemmet håller skolan informerad om barnets personliga situation. Tillvägagångssätt: Skolans personal och föräldrar har ett gemensamt intresse barnet. En dialog mellan hem och skola ger goda förutsättningar för barnets utveckling. Vi arbetar genom: Föräldramöten, ett per termin Utvecklingssamtal, ett per termin Återkommande översiktlig information till hemmet (läsårstider kalendarium mm) via hemsidan Uppmuntra föräldrar att delta i skolrådet, en samverkan hem - skola Veckobrev Att lägga ut all information på hemsidan så att det är lättillgängligt Mätmetod: Enkäter till elever och föräldrar Exempel på aktiviteter med hög/låg måluppfyllelse Exempel på aktiviteter i verksamheten som gett låg måluppfyllelse: Elevernas delaktighet i planeringen av undervisningen Analys av orsakerna till de aktiviteter som gett låg måluppfyllelse: Det faktum att eleverna inte upplever att de är delaktiga kan betyda att de faktiskt inte är det eller att pedagogerna inte gör eleverna uppmärksamma på att de är delaktiga, oavsett vilken av orsakerna måste arbetssättet och informationen till eleverna ändras. 8

9 Exempel på aktiviteter i verksamheten som gett hög måluppfyllelse. Framtagandet och implementeringen av Likabehandlingsplanen Analys av orsakerna till de aktiviteter som gett hög måluppfyllelse Den har underlättar för personalen gällande hantering och ärendegång då den även är formulerad som en arbetsgång när saker och ting sker. Vi har tydliggjort för elever, föräldrar och personal hur vi arbetar förebyggande och om/när saker inträffar. Resultat av prov Resultat av nationella proven skolår 5, Vt Matematik Antal elever i klassen 8 Antal flickor 4 Antal pojkar 4 Antal elever som genomförde provet 8 Antal godkända resultat 7 Antal ej godkända resultat 1 Engelska Antal elever i klassen 7 Antal flickor 3 Antal pojkar 4 Antal elever som genomförde provet 7 Antal godkända resultat 6 Antal ej godkända resultat 1 Svenska Antal elever i klassen 7 Antal flickor 3 Antal pojkar 4 Antal elever som genomförde provet 7 Antal godkända resultat 6 Antal ej godkända resultat 1 Måns och Mia, diagnostiskt prov för skolår 2, vt-2007 Matematik Antal elever i klassen 5 Antal flickor 2 Antal pojkar 3 Antal elever som genomförde provet 5 Antal godkända resultat 5 Antal ej godkända resultat 0 9

10 Enkäter resultat och analys Vi har tagit fram tre enkäter att arbeta med. De delas ut till föräldrar, elever och personal vartannat år med start De kommer som det ser ut i dagsläget att användas i oförändrat skick för att kunna jämföras. Redovisning och analys av föräldraenkäten Svarsfrekvens 62% Föräldrarna upplever skolan som en trivsam skola där de känner sig välkomna De menar att skolans personal behandlar deras barn med respekt Föräldrarna svarar att deras barn stimuleras och utvecklas i skolan De flesta föräldrar anser att deras barn får vara med och bestämma i skolan Skolans tolkning av svaren är att vi kan bli tydligare med att informera föräldrar och elever om vilka mål vi arbetar efter. På frågan om föräldrarna vill vara med i skolrådet svarar de flesta att intresset är lågt Frågorna i enkäter var: 1. Det är tryggt i skolan 2. Det är trivsel i skolan 3.Skolans personal behandlar mitt barn med respekt 4.Skolans personal förebygger och bekämpar mobbing och okamratligt beteende 5. Skolan har tydliga regler för arbete och samvaro 6. Jag vet vilka mål man arbetar efter i skolan 7. Skolans personal hjälper eleverna att lösa konflikter 8. Mitt barn går på en trevlig skola 9. Mitt barn passar tider 10. Jag känner mig välkommen i skolan 11. Jag vill vara med i skolans skolråd för att kunna påverka och vara delaktig.(start januari 2008) 12. Mitt barn får arbeta varierat 13. Mitt barn får vara med och bestämma på skolan 14. Mitt barn stimuleras och utvecklas i skolan 15. Mitt barn får sina behov tillgodosedda Redovisning och analys av elevenkäten: Svarsfrekvens 62% Vi analys av resultatet kommer det fram att eleverna trivs i skolan, tycker att de har bra lärare och att de får hjälp med skolarbetet när de behöver i skolan. Eleverna känner sig trygga i skolan och tycker att de går på en bra skola. Resultatet visar också att eleverna anser sig erbjudas ett varierat arbetssätt och att de har lust att lära sig nya saker. Vad som framkommer som mindre positivt är att en del av eleverna inte känner sig delaktiga i planeringen av skolarbetet eller får vara med och bestämma i klassen och/eller gruppen. 10

11 Vad gäller utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplanen menar eleverna att de har fått göra en sådan och fått veta vad de behöver utveckla. En del elever kände sig inte väl förberedda inför utvecklingssamtalet men merparten har svarat att det kändes bra att ha det. Frågorna i enkäten var: Normer och värden 1. Jag trivs i skolan 2. Jag får säga vad jag tycker 3. Jag blir väl behandlad av de vuxna i skolan 4. Jag har varit med om att ta fram de regler som gäller i klassrummet Ansvar och inflytande 5. Jag gör mitt skolarbete 6. Jag får vara med och planera vad jag ska arbeta med 7. Jag får vara med och bestämma i klassen/gruppen Kunskaper 8. Jag vet vad jag ska lära mig 9. Jag får hjälp med skolarbetet om jag behöver det (i skolan) 10. Jag gör mina läxor 11. Jag lär mig något nytt varje vecka 12. Jag har bra lärare Arbetsmiljö 13. Andra tar hänsyn till mig 14. Jag visar andra hänsyn 15. Jag har arbetsro i skolan 16. Det är tryggt i skolan 17. Jag är mobbad i skolan 18. Jag går på en bra skola Undervisning 19. Jag lär mig mycket i skolan 20. Jag får jobba på många olika sätt i skolan 21. Jag tycker om att lära mig nya saker Utvecklingssamtal 22. På utvecklingssamtalet gjorde vi min individuella utvecklingsplan (IUP) 23. Jag fick veta vad jag behöver utveckla 24. Jag var väl förberedd inför utvecklingssamtalet 25. Det känns bra att ha utvecklingssamtal Redovisning och analys av personalenkäten: Svarsfrekvens 100% Personalen trivs på skolan, har det material de behöver för att bedriva sin undervisning på ett tillfredsställande sätt samt anser sig få den information de behöver av rektor. Personalen medger att elevinflytandet är lågt och att eleverna i mindre utsträckning är med i planeringen. Detta påvisas också i elevenkäten att eleverna känner så. Eleverna får den hjälp och det stöd de behöver för sina studier och eleverna har individuella utvecklingsplaner enligt personalen. 11

12 Personalen beskriver skolan som engagerad, innehållsrik, strakt arbetslag, bra kompetens samt bra inomhus och utomhusmiljö. Personalen kan se både för och nackdelar med en liten skola. Nackdelar kan vara när det gäller kompisrelationer då urvalet är mindre för eleverna. Fördelar att vi kan se alla barn och att inom arbetslaget är korta beslutsvägar. Personalen anser sig arbeta utifrån de lokala kursplanemålen och att de är ett levande verktyg i undervisningen. Utvecklingsområden personalen ser är att stärka sammanhållningen och gemenskapen genom att jobba med genusperspektiv och mer förebyggande med värdegrundfrågor. Frågorna i enkäten var: 1. Eleverna utvecklar sina kunskaper hela tiden 2. Eleverna lär sig mycket 3. Eleverna får ta eget ansvar 4. Det är god kvalitet i verksamheten 5. Eleverna är med i planeringen 6. När eleverna behöver stöd och hjälp i sina studier får de det 7. Eleverna har en individuell utvecklingsplan för sina studier 8. Elevinflytande finns hos oss 9. Jag trivs 10. Jag har det material jag behöver för att bedriva den undervisning jag vill 11.Jag får den information jag behöver av rektor 12. Beskriv verksamhetens pedagogiska verksamhetsidé 13. Beskriv i ord din skola (positivt, negativt) din upplevelse av verksamheten. 14. Dessa utvecklingsområden ser jag hos oss här behöver vi stärka kvaliteten. 15. Medvetet kvalitetsarbete med elevvårdsfrågor vad innebär det? 16. På vilket sätt är de lokala kursplanemålen ett levande verktyg i verksamheten? SAMMANFATTNING/REKTORS SLUTSATSER Bobygda skola har sin styrka i arbetslagets kompetens, flexibilitet och sammanhållning. Vi har också ett ytterst kompetent team vid elevvården, kommunens Lärstödsteam med möjlighet till bla skolsyster, och specialpedagog som varit oss behjälpliga för elevernas bästa. Likaså finns krafter i styrelsen Bobygdens Framtid som ställer upp för skolan i smått och stort. Under 2008 kommer följande arbetsområden prioriteras: Elevernas ansvar och inflytande. Finna arbetsformer som ger eleverna möjlighet att planera, genomföra och utvärdera arbetsområden för att öka elevansvaret och delaktigheten Läs och skrivkunnigheten med fokus på läs och skrivlust och glädje. Kvalitetsarbetet Marknadsföra skolan för fler elever Lisa Fransson Rektor 12

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Matteusskolan Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2013 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Kvalitetsredovisning Skola/fritids

Kvalitetsredovisning Skola/fritids Kvalitetsredovisning Skola/fritids 2013-2014 Verksamheten som helhet Vår vision är att skapa en skola som vilar på demokratins grund och där verksamheten grundar sig på ett livslångt lärande. Kunskaper,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010-2011. Kyrkskolan Möklinta

Kvalitetsredovisning 2010-2011. Kyrkskolan Möklinta Kvalitetsredovisning 2-2 Kvalitetsredovisning 2-2 3 (38) Kvalitetsredovisning 2-2 INNEHÅLL BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 7 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 8 Elevtalsutveckling...

Läs mer

Individuella utvecklingsplaner IUP

Individuella utvecklingsplaner IUP Individuella utvecklingsplaner IUP 1 SYFTE OCH BAKGRUND Regeringen har beslutat att varje elev i grundskolan skall ha en individuell utvecklingsplan (IUP) från januari 2006. I Säffle är det beslutat att

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Backens skola och Strömsbruks skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll

Läs mer

Arbetsplan Förskolan Blåsippan

Arbetsplan Förskolan Blåsippan Arbetsplan Förskolan Blåsippan Vår vision: Barnen och deras föräldrar skall tycka att de är på världens bästa förskola och när barnen lämnar vår förskola skall de vara väl rustade för framtiden. 1. Inledning

Läs mer

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 2012 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 Strängnäs kommun 2012-08-06 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht-2012 Skollag (2010:800)/ Nämndmål och Lokal arbetsplan Skollagen 1 kap 5 Utformning

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan Kvalitetsredovisning Björkhagaskolan 2011-2012 1 1. Grundfakta Enhetens namn: Björkhagaskolan Verksamhetsform: Grundskola Antal elever (15 oktober): 320 Elevgruppens sammansättning ålder, genus och kulturell

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Utbildningsinspektion i Härryda kommun Landvetterskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015 Kvalitetsrapport Förskoleklass Läsåret 2014/2015 Förskoleklass Strömtorpsskolan Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist Kvalitetsredovisning 2008/2009 Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet 2005-08-15

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 BOS/GUN Brittmarie Byström Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Grundfakta: Elevantal grundskola: 124 elever Elevantal: förskoleklass: 37 barn Totalt Celsiusskolan, F-6: 161 barn Personaltäthet: 8,0

Läs mer

Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan

Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan Ankarsviks skola Lena Funseth Norberg 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det goda livet möjligt! Alltid

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida 5-6

Läs mer

Arbetsplan för Färjestadsskolan. Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Färjestadsskolan. Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Färjestadsskolan Läsåret 2013/2014 Skolans arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt skolan ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Eskilsby skola Grundskola, förskoleklass och fritidshem 1 Presentation av verksamheten läsåret 2013-2014 Eskilsby skola består av en integrerad klass med

Läs mer

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Lokal arbetsplan läsåret 2015/16 Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Skäggebergsvägen 13 0565-160

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bergabacken Innehållsförteckning Inledning...sid 1 Förutsättningar..sid 2 Normer och värden...sid 3 Utveckling och lärande.sid

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Skogsängsskolan läsår 14/15

VERKSAMHETSPLAN Skogsängsskolan läsår 14/15 Barn- och utbildningsnämndens mål KUNSKAPER Andel elever med högsta betyget A och B ska öka. Andelen elever med betyget A och B på enheten ska vara högre vt 2015 jämfört med vt 2014 2015 ska minst 85%

Läs mer

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Borgens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

Verksamhetsrapport 2016

Verksamhetsrapport 2016 Ekenhillsvägen Datum 1 (24) 2016-06-07 Verksamhetsrapport 2016 Ekenhillsvägens förskola Innehållsförteckning 2 (24) Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Enhetens egna nyckeltal... 5 Arbetet med lässatsningen

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Romarebäckens förskola

Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Romarebäckens förskola KUMLA KOMMUN Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Romarebäckens förskola Förutsättningar Barn antal, inskrivna i dag 58 st. Avdelningar- en småbarnsavdelning med barn i åldrarna 1-3, två syskonavdelningar

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Grundskola 1-6 Läsåret 2013/2014 Sövestad skola Ansvarig rektor: Jim Priest Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

LPFÖ98. Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07

LPFÖ98. Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07 1 LPFÖ98 Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07 Arbetsgruppen bestod av följande personer: Emelie Furubom, Philip Walsh, Irina Andreeva,

Läs mer

Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014

Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014 Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014 1 Björkhagaskolan 2014-08-15 Systematiskt kvalitetarbete Kvalitetsrapport 2013-2014 1. GRUNDFAKTA Enhetens namn Björkhagaskolan Antal elever (15 oktober)

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Lokal målplan Svenska Skolan i Wien 2015-2016

Lokal målplan Svenska Skolan i Wien 2015-2016 Svenska Skolan i Wien Scheibelreitergasse 15 AT-1190 Wien Tel... +43-(0)1-320 79 80 E-Mail... svenskaskolan@svenskaskolan.at Website... www.svenskaskolan.at ZVR-Zahl 972744415 Wien 25 augusti 2015 Lokal

Läs mer

Arbetsplan läsåret 09/10 Stentägtskolan Centrala området

Arbetsplan läsåret 09/10 Stentägtskolan Centrala området Arbetsplan läsåret 07/08 Arbetsplanen ska bygga på Söderhamns kommuns skolplan, samt målen från BUN:s verksamhetsplan. Övriga styrdokument är läroplan Lpo 94, våra kursplaner och allmänna råd för skolbarnsomsorg.

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Svensby forskole enhet avdelning Pyrets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svensby forskole enhet avdelning Pyrets plan mot diskriminering och kränkande behandling Svensby forskole enhet avdelning Pyrets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola

Läs mer

Normer och värden. Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Arbetssätt/metod. Arbetsplan 2012-2013

Normer och värden. Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Arbetssätt/metod. Arbetsplan 2012-2013 Arbetsplan 2012-2013 Normer och värden Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

FÖRSKOLA Indikatorer 1. Varje förskolas utveckling 1.1 Systematiskt kvalitetsarbete 1.2 Miljö, lokaler och utrustning 1.3 Barngruppens sammansättning

FÖRSKOLA Indikatorer 1. Varje förskolas utveckling 1.1 Systematiskt kvalitetsarbete 1.2 Miljö, lokaler och utrustning 1.3 Barngruppens sammansättning FÖRSKOLA Indikatorer 1. Varje förskolas utveckling 1.1 Systematiskt kvalitetsarbete 1.2 Miljö, lokaler och utrustning 1.3 Barngruppens sammansättning och storlek 2. Normer, värden och inflytande 2.1 Förmedla

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2010 - vt 2011

Kvalitetsredovisning ht 2010 - vt 2011 Kvalitetsredovisning ht 2010 - vt 2011 NEPTUNISKOLAN F-5 Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Lena Hagström 2011-09-29 1 (17) Innehåll 1. UPPGIFTER OM SKOLAN...2 2. GRUNDSKOLA: RUTINER, DOKUMENTATION OCH

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014 2015. Förskola: Björksta Avdelning: Gullvivan. Antal barn: 18. Antal pojkar:9 Antal flickor: 9

Kvalitetsredovisning läsåret 2014 2015. Förskola: Björksta Avdelning: Gullvivan. Antal barn: 18. Antal pojkar:9 Antal flickor: 9 Förskoleavdelningen Kvalitetsredovisning läsåret 2014 2015 Förskola: Björksta Avdelning: Gullvivan Antal barn: 18 Antal pojkar:9 Antal flickor: 9 Antal flerspråkiga barn: 4 Dessa språk är representerade:

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

2 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen 4

2 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen 4 BILDNINGS- FÖRVALTNINGEN LJUNGBACKENS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM I LJUNGSARP Kvalitetsredovisning för förskola/fritidshem läsåret 2009/2010 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning 3 1.1.1 Beskrivning av verksamheten...

Läs mer

Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem

Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem 2.1 Normer och värden Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem

Läs mer

Arbetsplan augusti 2013 juni 2014. Rönnängs Förskola

Arbetsplan augusti 2013 juni 2014. Rönnängs Förskola Arbetsplan augusti 2013 juni 2014 Rönnängs Förskola Ansvarig rektor/förskolechef Namn Pia Johnsson Datum 2013-09-01 Tjörn Möjligheternas ö Enhetens namn Rönnängs förskola Enhetens organisation Förskoleverksamhet

Läs mer

Hallsta Östra Förskoleområde Arbetsplan arbetsåret 14/15

Hallsta Östra Förskoleområde Arbetsplan arbetsåret 14/15 Hallsta Östra Förskoleområde Arbetsplan arbetsåret 14/15 Området består av Gottsta förskola, Slåttergubbens förskola, Herrängs förskola och Hallsta Öppna förskolan. Vi är ca114 barn och 26 personal. Ledarskapet

Läs mer

Skolplan 2008-2010 Trelleborgs kommun

Skolplan 2008-2010 Trelleborgs kommun Skolplan 2008-2010 Trelleborgs kommun Skolplanen har antagits av kommunfullmäktige 2008-02-25 på förslag av skolnämnden 2007-12-11. Utgiven av: Skolförvaltningen i Trelleborg Foto: Ingrid Wall, Susanne

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 Datum 2010-10-18 Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 2010-10-07 Anders Thomas rektor Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torskolan

Läs mer

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Onsdag 14 november 2012 Ansvarig för internkontrollen Jan Gayen 1 Innehåll Bakgrund... 2 Fakta om Samrealskolan åk

Läs mer

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Ringens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET Läsåret 2007/2008 1. Inledning Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Likabehandlingsplanen

Läs mer

Hjorteds förskola; Kattbjörnen

Hjorteds förskola; Kattbjörnen Kvalitetsredovisning LÄSÅRET 2012 2013 Hjorteds förskola; Kattbjörnen Förskola 1 5 år Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Styrning och ledning... 3 Personaltäthet och barngruppens

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009. Bergs skola

Kvalitetsredovisning 2009. Bergs skola Kvalitetsredovisning 2009 Bergs skola Inledning Kvalitetsredovisningar gör vi för att granska och bedöma effekterna av vad som pågår och har gjorts i verksamheten. Vi gör det för att få en möjlighet att

Läs mer

Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014

Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014 Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014 Områdets beskrivning av verksamheten, nyckeltal Personaltäthet Ljungbyhedsskolan: Totalt antal personal: 39.89 varav lärartjänster

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Beslut Sveaskolan AB Ringugnsgatan 1 216 16 Limhamn 2009-08-28 1 (4) Dnr 44-2009:569 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Fastebolskolan Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Leena Nystrand 2010-10-01 1 (13) Innehåll 1. UPPGIFTER OM SKOLAN...2 2. RUTINER, DOKUMENTATION OCH PERSONAL...2

Läs mer

Kvalitetsredovisning för år 2006 Korsavadsenheten Simrishamns Kommun

Kvalitetsredovisning för år 2006 Korsavadsenheten Simrishamns Kommun Kvalitetsredovisning för år 2006 Korsavadsenheten Simrishamns Kommun Elevernas ansvar och inflytande Elevernas utveckling och lärande Skolans normer och värden Likvärdig utbildning 1 Förord Korsavadsenhetens

Läs mer

Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. Järna Grundskola. Ansvarig chef: Anders Ydebrink

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. Järna Grundskola. Ansvarig chef: Anders Ydebrink Utbildningskontoret Kvalitetsredovisning 2009 Järna Grundskola Ansvarig chef: Anders Ydebrink Inledning 2009 har varit ett tufft år ekonomiskt. Det har inneburit hårda ekonomiska åtstramningar. Hade vi

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2010 STRÖMSTADS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Obligatoriska särskolan Inlämnad av: Verksamhetschef Ann-Catrin A-Göthlin Barn- och utbildningsförvaltningen Förskola och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Sidan 1 av 15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Idenors skola och fritidshem Giltighetstid: 2015 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Östansjö Planen grundar sig på bestämmelser i 14a kap. skollagen (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och och förordningen (2006:1083)

Läs mer

Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015

Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Giltig 140602-150602 Borås stads vision: Lust att lära Möjlighet att lyckas 1 Likabehandlingsplan och plan

Läs mer

Beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete I vårt systematiska kvalitetsarbete ingår följande;

Beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete I vårt systematiska kvalitetsarbete ingår följande; Kvalitetsanalys för förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys är ett

Läs mer

TUNETS FÖRSKOLA. Verksamhetsplan 2014-15

TUNETS FÖRSKOLA. Verksamhetsplan 2014-15 TUNETS FÖRSKOLA Verksamhetsplan 2014-15 LEDNINGSDEKLARATION Förskolan ska genomsyras av ett förhållningssätt som bidrar till att varje barn utvecklar sin förståelse för alla människors lika värde. Jag

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2007

KVALITETSREDOVISNING 2007 KVALITETSREDOVISNING 2007 Klockarbacken Föreståndare Jenny Bengtsson Ordförande Madeleine Andersson Adress Axénsv 11 Postadress 591 97 Motala Telefon 0141-220410 Fax 0141-220411 E-post info@klockarbacken.se

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE. PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE. PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE 2013/2014 PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP Plan mot diskriminering och kränkande behandling Wijkmanska gymnasiet 1 Innehåll Plan mot diskriminering

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14. Laxå kommuns Förskoleverksamhet

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14. Laxå kommuns Förskoleverksamhet Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14 Laxå kommuns Förskoleverksamhet Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-29, 93, dnr BUN 2014058 611 1 Innehållsförteckning Utbildningens syfte: Sidan 3 Beskrivning av

Läs mer

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10)

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) 2 Våra mål Komvux ska erbjuda flexibel utbildning av hög kvalitet som speglar individens och samhällets behov av kunskap

Läs mer

Arbetsplan/Beskrivning

Arbetsplan/Beskrivning VRENA FRISKOLA Arbetsplan/Beskrivning Läsåret 2013/2014 ARBETSPLAN VRENA FRISKOLA LÄSÅRET 13/14 Under läsåret är våra prioriterade utvecklingsområden: - Få fler elever att känna sig trygga och trivas på

Läs mer

Förskoleområde 2. Förskolorna Norrgården, Björkängen och Tranängen. Utvecklingsplan läsåret 15/16

Förskoleområde 2. Förskolorna Norrgården, Björkängen och Tranängen. Utvecklingsplan läsåret 15/16 Förskoleområde 2 Förskolorna Norrgården, Björkängen och Tranängen Utvecklingsplan läsåret 15/16 1. Inledning I Hallsbergs kommun bygger vi landets bästa förskola och skola. Det betyder att våra strategier

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016

Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016 Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016 Skola Ort Ansvarig rektor Kontaktinformation Kundtjänst 0910 73 50 00 Kundtjanst@skelleftea.se 1. Vår grundverksamhet Auraskolan i Skelleftehamn är en F-2 skola med

Läs mer

Vår vision är att Södermalms skola skall vara en trygg skola där välbefinnande, glädje och lust att lära är centrala begrepp.

Vår vision är att Södermalms skola skall vara en trygg skola där välbefinnande, glädje och lust att lära är centrala begrepp. MÅL OCH AMBITIONER Den lokala arbetsplanen har sin utgångspunkt i internationella, statliga och kommunala styrdokument (barnkonventionen, skollag, läroplan, timplan, kursplan och skolplan). Utifrån dessa

Läs mer

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik 140917 Nulägesanalys Nolhagaskolan grundskola 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde läsåret 14/15 är: Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik Uppföljning

Läs mer

Fridensborgs förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Fridensborgs förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Fridensborgs förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Gläntan 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Gläntan 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Gläntan 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2012/13. Tällbergs Förskola

Lokal arbetsplan Läsåret 2012/13. Tällbergs Förskola 20120928 Lokal arbetsplan Läsåret 2012/13 Tällbergs Förskola INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRESENTATION AV VERKSAMHETEN...3 1.Organisation Enheter/Avdelningar...3 1.1.Barn i behov av särskilt stöd...4 1.2.Ekonomi...4

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Forsnäsgården Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 2 2. Mål och riktlinjer sida 3 2.1 Normer och värden sida 3 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Gefle Montessoriskola F-9. Kvalitetsredovisning 2008/2009. Ledningsgrupp: Elisabet Enmark, Monica Hylén, Karin Lindqvist, Sofie Söderlund

Gefle Montessoriskola F-9. Kvalitetsredovisning 2008/2009. Ledningsgrupp: Elisabet Enmark, Monica Hylén, Karin Lindqvist, Sofie Söderlund Gefle Montessoriskola F-9 Kvalitetsredovisning 2008/2009 Ledningsgrupp: Elisabet Enmark, Monica Hylén, Karin Lindqvist, Sofie Söderlund 1 Innehållsförteckning: 1. Inledning, s.3 2. Stolta över, s.4 3.

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 2008/2009 Österstad skola

Likabehandlingsplan läsåret 2008/2009 Österstad skola Inledning Likabehandlingsplan läsåret 2008/2009 Österstad skola En ny lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever trädde i kraft den 1 april 2006. Enligt denna lag

Läs mer

2012/2013 PÄRLANS FÖRSKOLEKLASS

2012/2013 PÄRLANS FÖRSKOLEKLASS Kvalitetsrapport Förskoleklass Läsåret 2012/2013 PÄRLANS FÖRSKOLEKLASS Strömtorpsskolan Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 FÖRSKOLEKLASSEN Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Rektor 2010-05-12 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Sandbäcksskolan. Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan

Sandbäcksskolan. Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan Sandbäcksskolan Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan 2013 Inledning Sandbäcksskolan är en F-9 skola med ca 450elever.Verksamheten omfattar förskoleklass, grundskola, fritidshem och fritidsklubb. Det finns

Läs mer

Skäggebergsskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr

Skäggebergsskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Lokal arbetsplan läsåret 2014/15 Skäggebergsskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Skäggebergsvägen 13 0565-160 70 www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Systematisk verksamhetsplanering - utvärdering och åtgärder. Verksamhetsplan Västra Ängby förskola 2014-2015

Systematisk verksamhetsplanering - utvärdering och åtgärder. Verksamhetsplan Västra Ängby förskola 2014-2015 Systematisk verksamhetsplanering - utvärdering och åtgärder Verksamhetsplan Västra Ängby förskola 2014-2015 Kvalitetsområden Kvalitetsbegreppet Skolverket definierar begreppet kvalitet inom förskola och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan verksamhetsåret 2013/2014 Förskoleverksamhet i Skäggetorp Stiglötsgatan 33 Linköpings kommun linkoping.se Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan ska systematiskt

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 augusti september Furubackens förskola Sammanfattande analys av enhetens resultat för läsåret 2012/2013 Vårdnadshavarna visar i årets brukarenkät att de som helhet

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Kyrkerörsskolan Läsår 2010 / 2011 Anneli Jonsson / Charlotta Robson Rektor 2010-11-08 Innehållsförteckning Del 1 Kyrkerörsskolans

Läs mer

Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015

Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015 18/6 2014 Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015 förskolechef: Pernilla Nillson 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Verksamhetside 4. Tallängens års-hjul (under arbete) 5. Mål för Tallängens förskola

Läs mer

Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria

Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria Likabehandlingsplan Montessoriföreningen Maria Läsåret 2015-2016 Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria 1. Vi på

Läs mer

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 3 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 3 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsrapport Läsåret 2012/2013 Förskolor Tokarp Nykil Ulrika Sjögestad Ansvariga för Kvalitetsrapporten är: Marie Sturehed förskolechef & Maria Fors biträdande

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015 Kvalitetsredovisning Fröviskolan 7-9 2014/2015 1 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden 3 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanens mål 5 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Klippans kommun Färingtofta skola Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011

Barn- och utbildningsförvaltningen Klippans kommun Färingtofta skola Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 Barn- och utbildningsförvaltningen Klippans kommun Färingtofta skola Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 Nyckeltal för verksamhet, F-3 Färingtofta Fklass: 10 barn; 0,85 pedagog;8,50 lärare/100elever;

Läs mer

INDIVIDUELL UTVECKLINGSPLAN

INDIVIDUELL UTVECKLINGSPLAN Datum Sida 1 (5) INDIVIDUELL UTVECKLINGSPLAN åk 1 åk 6 Antagen våren 2012 Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Individuell utvecklingsplan (IUP) Elevens individuella utvecklingsplan

Läs mer

Onsjöskolans likabehandlingsplan

Onsjöskolans likabehandlingsplan 151007 Onsjöskolans likabehandlingsplan Onsjöskolans likabehandlingsplan omfattar såväl arbetet med likabehandling, arbetet mot diskriminering (Diskrimineringslagen) och arbetet mot kränkande behandling

Läs mer