Kvalitetsrapport för Håksberg/Sörviks förskoleområde läsåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsrapport för Håksberg/Sörviks förskoleområde läsåret 2013-2014"

Transkript

1 Kvalitetsrapport för Håksberg/Sörviks förskoleområde läsåret GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Håksbergs förskola Ansvarig förskolechef Lena Hellman

2 Innehåll KVALITETSARBETE... 0 MÅL... 0 FÖRUTSÄTTNINGAR... 1 Medarbetarperspektivet... 1 Ekonomiperspektivet... 4 RESULTAT... 5 UTVECKLING OCH LÄRANDE, BARNS INFLYTANDE, FÖRSKOLA HEM, SAMVERKAN MED FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET... 5 Barnperspektivet... 5 NORMER OCH VÄRDEN, SKOLA OCH HEM... 8 Processperspektivet

3 VISION: Lust att lära och att utvecklas i en trygg miljö präglad av hänsyn och respekt. Barnperspektiv Processperspektiv STRATEGISKT MÅL Barn och vuxna får sitt lärande format efter sina förutsättningar, behov och kunskapsnivåer med delaktighet och kreativitet Skolan och IFO samverkar i insatser för barn och deras familjers välmående och behov av stöd. Miljön i nämndens verksamheter präglas av trygghet, hänsyn och respekt. STYRTAL VAD SOM MÄTS Andelen vårdnadshavare som upplever att deras barn ges möjligheter att prova på, uppleva och lära i förskolan Andelen vårdnadshavare som upplever att deras barn får stöd och hjälp i sin utveckling Andelen barn som upplever att de har inflytande i förskolan Andelen vårdnadshavare som på utvecklingssamtalet får veta hur deras barn utvecklas i förskolan Andelen vårdnadshavare som upplever att deras barn är tryggt i förskolan Andelen vårdnadshavare som upplever att deras barn trivs i förskolan Andelen vårdnadshavare som upplever att deras barn bemöts respektfullt av personalen Andelen vårdnadshavare som känner sig välkomna i förskolan Andelen barn som känner sig välkomna i förskolan Resultat % 100% 50% 93% 93% 93% 100% 93% 81% Måltal Behålla Behålla Styrkort förskolechef förskolan i Håksbergs förskola AKTIVITETER/ÅTGÄRDER Implementera och skapa förutsättningar för personalens användning av den pedagogiska planeringsmallen i Unikum i den dagliga verksamheten. Driva arbetet med att personalen i veckobrev via Unikum, informerar vårdnadshavare om barnens utveckling och lärande. Tillsammans med specialpedagog tydliggöra ansvarsfördelningen mellan personal och specialpedagog bl a i arbetet med handlingsplaner Följa upp och utveckla arbetet kring NTA Följa upp personalens arbete med lärplattan (Ipad) som dokumenta-tionsverktyg tillsammans med barnen Utveckla en gemensam utvecklingssamtalsmall tillsammans med personalen på Håksbergs förskola Göra Likabehandlingsplanen och planen mot kränkande behandling känd och lättillgänglig för vårdnadshavare bl a på förskolans hemsida Följa upp varje avdelnings kartläggning över hur man planerar och genomför verksamheten så att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten. Initiera diskussioner kring barnsyn, kunskapssyn och förhållningssätt Resulta t

4 Medarbetarperspektiv Ett gott ledarskap och medarbetarskap med rätt kompetens präglar verksamheten. Andelen nöjda medarbetare Andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning 55% (2012) 70% Implementera dokumentationsverktyget Unikum och vår pedagogiska planeringsmall. Se till att personalen utbildas inom NTAteman Fortsätta utveckla barnhälsoarbetet tillsammans med vår specialpedagog Genomföra verksamhetsbesök och ge feedback till personalen, i samarbete med specialpedagog Planera för BHT på Lagis-tid, så att all personal på avdelningen kan vara med Budget i balans genom strategiska prioriteringar Budget i balans Ekonomiperspektiv Underskott kr (Hå +SÖ) Budet i balans Regelbundna budgetuppföljningar under året Informera personalen på APT hur vi ligger till ekonomiskt Se över personalorganisationen inför

5 MÅL Förskoleområdets kvalitetsrapport för Håksbergs förskola läsåret innehåller en bedömning av i vilken mån de nationella målen i läroplanen för förskolan (Lpfö 98) uppnåtts samt vilka åtgärder som förskolechefen avser att vidta för att utveckla kvaliteten inom enheternas verksamhet. Kommunens ansvar, som huvudman för utbildningen, är att stödja verksamheterna i deras uppdrag och arbete med de nationella målen. Ludvika kommun/ social- och utbildningsnämnden beskriver sitt ansvarstagande och sina ambitioner för utbildningsverksamheten i Social- och utbildningsplanen för perioden I den formuleras politikernas viljeinriktning som strategiska mål: Barn och vuxna får sitt lärande format efter sina förutsättningar, behov och kunskapsnivåer, med delaktighet och kreativitet. Skolan och IFO samverkar i insatser för barn och deras familjers välmående och behov av stöd. Miljön i nämndens verksamheter präglas av trygghet, hänsyn och respekt. Ett gott ledarskap och medarbetarskap med rätt kompetens präglar verksamheten. Budget i balans genom strategiska prioriteringar KVALITETSARBETE Under läsåret har ett förankringsarbete pågått för att utveckla målstyrningen som metod; att tillsammans med personalen enas om inriktningen för verksamheten och att hålla koll på att riktningen följs. För detta ändamål används målstyrningsverktyget balanserade styrkort (BSK) med de fyra perspektiven: barn -, process-, medarbetare-och ekonomi. Styrkort användas på alla nivåer och i alla verksamheter inom nämndens ansvarsområden. Styrkorten visar var vi är, vart vi ska och hur vi tar oss mot målet. Följande kvalitetsrapport är en resultatsammanställning med fördjupad analys utifrån förskolechefens styrkort. Underlag för sammanställningen är resultat hämtade från: SCB- statistik Personalens självvärdering BRUK Personal, barn- och föräldraenkäter Uppföljning och utvärdering av områdets likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan i Håksberg har plats för 57 barn

6 FÖRUTSÄTTNINGAR Under läsåret fanns totalt 115 barn Inom förskole området Håksberg/Sörviks verksamhet: 55 barn på förskolan i Håksberg 60 barn på förskolan i Sörvik Medarbetarperspektivet Ett gott ledarskap och medarbetarskap med rätt kompetens präglar verksamheten. Förskolan Området/ enheten Kommunen Riket Andelen personal med pedagogisk högskoleexamen Barngrupp, antal barn per avdelning, kommunal regi Personaltäthet, antal barn per årsarbetare 70% 56 % 53 % 16,6 17,8 16, ,1 5,3 Källa SCB: Statistik gällande hösten 2013 Förskolechefens analys Hur blev det? Mitt mål som förskolechef är att ha nöjda barn, vårdnadshavare och medarbetare. Under året har ingen medarbetarenkät genomförts. Siffran 55 % är från föregående år (2012). Andelen personal med pedagogisk högskoleexamen har ökat från 66 % till 70 % under året. I jämförelse med kommunen och riket är andelen högre på Håksbergs förskola. Var är vi? Vi har under året haft tillgång till specialpedagog på 50 % på Håksberg och Sörviks förskolor, detta innebär att vi på förskolorna haft stor möjlighet kring att förbättra arbetet med barn i behov av särskilt stöd vad t ex gäller handledning för personal, verksamhetsbesök, BHT (barnhälsoteam), upprättande av handlingsplan för barn och/eller för personalen i verksamheten samt möten och uppföljning tillsammans med vårdnadshavare. I enkäten som vårdnadshavare 1

7 fyllt i har vi ett mycket positivt resultat med en ökning från 72 % till 100 % vad gäller vårdnadshavare som upplever att eras barn får stöd och hjälp i sin utveckling. Under hösten hade vi regelbundna informationsmöten under dagtid där förskolechef och personal (en/avd.) träffades. Det visades sig under våren vara svårhanterligt, då personalen ofta har svårt att kunna lämna verksamheten. Informationen har istället kommit ur via mail till personalen t ex efter Ledningsgruppsmöten på torsdagar, samt på (arbetsplatsträffar) APT träffar en gång/månad. På förskolan finns en samordnare som stöd till förskolechefen och som en brygga mellan personal och förskolechef, då förskolechef inte finns på plats på Håksbergs förskola. Vid två tillfällen i månaden har personalen möten på kvällstid, på APT samt kvällsmöte. APT leds av förskolechef och kvällsmötet leds av samordnaren samt att den tiden används till stor del till reflektionstid tillsammans på avdelningen för att diskutera och analysera kring arbetet med den pedagogiska dokumentationen. Som ett led i detta arbete har personalen under året börjat fokusera på dokumentationsverktyget Unikum. Under läsåret har utvecklingsarbetet på centralnivå lagt fokus på Barn i behov av särskilt stöd, Fortbildning för barnskötare samt Unikum arbete. All personal har gått fortbildningen kring Barn i behov av särskilt stöd, 3 personal från Håksberg/ Sörvik har deltagit i fortbildningen för barnskötare och all personal har varit med på reflektionsdagar vid två tillfällen/ termin med fokus på Unikum. Här har vi nu utarbetat en Pedagogisk Planeringsmall som vi kommer att arbeta med under höstterminen. Åsa Eklund (Håksbergs förskola) är Unikum pilot för Håksberg och Sörviks förskolor. Flera av personalen har gått fortbildning inom NTA (Naturvetenskap och teknik för alla) i temana vatten och luft. Under hösten och våren kommer fler av personalen att utbildas inom NTA och fler teman kommer att erbjudas förskolan under året. Varje förskoleavdelning har idag en lärplatta, vilken till största delen används till dokumentation för personalen och till viss del tillsammans med barnen, genom appar med t ex matematik och språk. Vi behöver utveckla vårt arbete i dokumentationsverktyget Unikum. Personalen ska under hösten börja använda vår Pedagogiska Planeringsmall som vi utarbetat under våren. NTA arbetet hr tagit fart i förskolan och flera av personalen har nu gått utbildning. Fler får gärna möjligheten och de olika tema kommer att utökas. Ett nära samarbete med specialpedagog har inletts under året och ska utvecklas kommande läsår bl a genom att förtydliga personal respektive specialpedagogs ansvar i arbetet med handlingsplaner. Förskolechef har gjort verksamhetsbesök i verksamheten och dessa behöver återkopplas till personalen. BHT behöver ses över, då önskemål framkommit att personalen vill ha dessa förlagda till Lagis då all personal på avdelningen kan delta. Vart ska vi? Mitt mål som förskolechef är att öka andelen nöjda medarbetare samt att öka andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning. Att ge personalen den kompetenshöjning som vi ser behövs för att bedriva en god pedagogisk verksamhet. 2

8 Förskolechefens åtgärder läsåret Hur gör vi? Implementera dokumentationsverktyget Unikum och vår pedagogiska planeringsmall. Se till att personalen utbildas inom NTA-teman Fortsätta utveckla barnhälsoarbetet tillsammans med vår specialpedagog. Genomföra verksamhetsbesök och ge feedback till personalen, i samarbete med specialpedagog Planera för BHT på Lagarbetstid, så att all personal på avdelningen kan vara med. 3

9 Ekonomiperspektivet Budget i balans genom strategiska prioriteringar Förskolechefens analys Hur blev det? Mitt mål som förskolechef under 2013 har varit att ha budget i balans, vilket tyvärr inte blev genomförbart. Var är vi? Bokslutet 2013 visar ett underskott på kr. Då det tar tid att göra om en personalorganisation ser jag det möjligt först till bokslutet 2015 att klara budget i balans Vart ska vi? Målet för 2014 är att ha budget i balans. Förskolechefens åtgärder läsåret Hur gör vi? Regelbundna budgetuppföljningar under året Informera personalen på APT hur vi ligger till ekonomiskt Ser över personalorganisationen inför

10 RESULTAT Förskolechefen ansvarar för enhetens kvalitetsarbete och att det finns förutsättningar att bedriva och utveckla utbildningen utifrån de nationella målen och riktlinjerna Personalen ansvarar för att bedriva ett kvalitetsarbete som skapar förutsättningar för varje elev att utvecklas så lång som möjligt i förhållande till de nationella målen (Allmänna råden för systematiskt kvalitetsarbete s 13.) UTVECKLING OCH LÄRANDE, BARNS INFLYTANDE, FÖRSKOLA HEM, SAMVERKAN MED FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET Barnperspektivet Barn får sitt lärande format efter sina förutsättningar, behov och kunskapsnivåer, med delaktighet och kreativitet. Styrtal Andelen vårdnadshavare som upplever att deras barn ges möjligheter att prova på, uppleva och lära i förskolan Andelen vårdnadshavare som upplever att deras barn får stöd och hjälp i sin utveckling Andelen barn som upplever att de har inflytande i förskolan Andelen vårdnadshavare som på utvecklingssamtalet får veta hur deras barn utvecklas i förskolan Resultat läsåret Resultat läsåret Måltal läsåret % 86 % 72 % 100 % Lika 33 % 50 % 100 % 93 % Förskolechefens analys Hur blev det? Detta år var det 15 vårdnadshavare som fyllde i den kommungemensamma enkäten, vilka också representerar Håksbergs förskola i denna kvalitetsrapport. Förra året var det 8 svar från vårdnadshavare. Det mest positiva svaret är att andelen vårdnadshavare som upplever att deras barn får stöd och hjälp i sin utveckling, vilket har ökat från 72 % till 100 %. Andelen barn som 5

11 upplever att de har inflytande i förskolan har ökat från 33 % till 50 %. Andelen vårdnadshavare som upplever att deras barn ges möjlighet att prova på, uppleva och lära i förskolan har minskat från 100 % till 86 % och andelen vårdnadshavare som på utvecklingssamtalet får veta hur deras barn utvecklas i förskolan har sjunkit från 100 % till 93 %. Var är vi? Redan efter första året med egen specialpedagog ser vi att resultatet har ökat med 28 % då det gäller vårdnadshavare som upplever att deras barn får hjälp och stöd i sin utveckling. Resultatet visar att andelen barn som upplever att de har inflytande i förskolan har ökat med 17 % vilket är ett resultat av det arbete som vi bedrivit under året kring barns inflytande. Det är viktigt att detta arbete hela tiden hålls levande på förskolan och att personalen ständigt för diskussioner kring hur arbetet kring barns inflytande kan utvecklas och medvetandegöras hos barn och vårdnadshavare. Personalen har fått utvärdera verksamheten med hjälp av BRUK -materialet (Skolverkets utvärderingsmaterial för förskolan). Resultatet visar att personalen anser det viktigt att fortsätta diskutera vid vilka tillfällen och hur de ska engagera barnen för att göra dem delaktiga i verksamheten. Att personalen reflekterar kring hur de kan tydliggöra för barnen vad som pågår och varför i verksamheten, för att barnen ska kunna utöva inflytande och ta ansvar. Personalen planerar och genomför verksamheten så att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten samt att de synliggör barnens åsikter så att de förstår att deras åsikter har betydelse. Här ser personalen det viktigt att analysera och reflektera över var och ens förhållningssätt som kan påverka barnens möjligheter till delaktighet i utformningen av verksamheten. Utvärdering genom BRUK- materialet visar på att personalen känner behov av att under året arbeta med att stimulera och utmana barns utveckling och lärande ex. genom att använda sig av material som böcker, ljudfiler och musik på olika språk och en miljö som synliggör och uppmuntrar barns alla språk. Vårdnadshavare som upplever att deras barn ges möjligheter att prova på och lära i förskolan har minskat med 14 % och en minskning med 7 % har vårdnadshavare som upplever att de får veta hur deras barn utvecklas i förskolan, på utvecklingssamtalet. Här ser personalen genom BRUKmaterialet att de ska analysera sin dokumentation för att förbättra förutsättningarna för barnen att lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan. Att dokumentera och analysera hur de arbetar med att integrera läroplanens mål med varandra, samt att dokumentera och analysera kontinuerligt kring barnens möjligheter till utveckling och lärande. Detta görs genom anteckningar, foto och film. Vi vill uppmuntra barnen i att iaktta, utforska och ställa frågor om naturvetenskapliga processer och fenomen som luft, kraft, balans, doft, smak, vatten i alla dess former (NTA). Vi utgår från barnens eget utforskande och egna frågor vid planeringen av verksamheten, för att ta reda på och stärka barnens intresse för att lära samt att vi använder oss av it (Lärplattan) som ett pedagogiskt verktyg för att utmana och stimulera barnen till att undersöka, resonera och reflektera. 6

12 Vart ska vi? Vi behöver arbeta vidare med den pedagogiska dokumentationen av verksamheten tillsammans med barnen, detta för att visa på hur vi på vår förskola arbetar med barnens utveckling och lärande. Detta visar vi på genom vårt arbete med den pedagogiska planeringsmallen (Unikum) som kopplas samman med ett veckobrev hem till vårdnadshavare. Vårdnadshavare kommer att kopplas till Unikum i ett senare skede, i första steget är det personalen som arbetar och bekantar sig med verktyget. Vi ska fortsätta att ha ett nära samarbete till vår specialpedagog då det gäller barn i behov av särskilt stöd där personalen kan få handledning, verksamhetsbesök, BHT (barnhälsoteam) samt direkt stöd i samarbete med vårdnadshavre kring enskilda barn. Vi kommer att fortsätta att använda oss av handlingsplaner direkt för enskilda barn men också med handlingsplaner för pedagoger i verksamheten (t ex förändring av förhållningssätt, material och miljö). Vårdnadshavare ska känna sig trygga med att vi har ett nära samarbete med specialpedagog i vår verksamhet. I dagsläget använder vi oss av olika utvecklingssamtalsmallar på förskolan. Vi kommer under året att utarbeta en gemensam utvecklingssamtalsmall för Håksbergs- och Sörviks förskolor. Detta för att vårdnadshavare ska få information om hur deras barn utvecklas. Förskolechefens åtgärder läsåret Hur gör vi? Implementera och skapa förutsättningar för personalens användning av den pedagogiska planeringsmallen i Unikum i den dagliga verksamheten. Driva arbetet med att personalen i veckobrev via Unikum, informerar vårdnadshavare om barnens utveckling och lärande. Tillsammans med specialpedagog tydliggöra ansvarsfördelningen mellan personal och specialpedagog bl a i arbetet med handlingsplaner Följa upp och utveckla arbetet kring NTA Följa upp personalens arbete med lärplattan (Ipad) som dokumentationsverktyg tillsammans med barnen Utveckla en gemensam utvecklingssamtalsmall tillsammans med personalen på Håksbergs förskola 7

13 NORMER OCH VÄRDEN, SKOLA OCH HEM Processperspektivet Skolan och IFO samverkar i insatser för barn och deras familjers välmående och behov av stöd. Miljön i nämndens verksamheter präglas av trygghet, hänsyn och respekt. Styrtal Andelen vårdnadshavare som upplever att deras barn är tryggt i förskolan Andelen vårdnadshavare som upplever att deras barn trivs i förskolan Andelen vårdnadshavare som upplever att deras barn bemöts respektfullt av personalen Andelen vårdnadshavare som känner sig välkomna i förskolan Andelen barn som känner sig välkomna i förskolan Resultat läsåret Resultat läsåret Måltal Läsåret % 93 % 86 % 93 % 100 % 100 % Lika 100 % 93 % 100 % 81 % Förskolechefens analys Hur blev det? I år kan vi jämföra resultaten från föregående år och det visar att några resultat har ökat och några minskat. Andelen vårdnadshavare som upplever att deras barn är tryggt i förskolan har minskat från 100 % till 93 %. Andelen vårdnadshavare som upplever att deras barn trivs i förskolan har ökat från 86 % till 93 %. Andelen vårdnadshavare som upplever att deras barn bemöts respektfullt av personalen ligger fortsatt kvar på 100 % medan vårdnadshavare som känner sig välkomna i förskolan har sjunkit från 100 % till 93 %. Andelen barn som känner sig välkomna till förskolan har minskat från 100 % till 81 %. Var är vi? Andelen barn som känner sig välkomna till förskolan har minskat med 19 %. På förskolan arbetar vi medvetet med att skapa trygghet för barn och vårdnadshavare när de kommer till förskolan på morgonen. Detta är ett arbete som vi ständigt får utveckla och bli bättre på. Vi ska fortsätta arbetet med Lyssnandets pedagogik som ger barnen inflytande över vad de vill göra i förskolan, barnen ska känna sig bekräftade och välkomna samt ges utmaningar i förskolan. Andelen vårdnadshavare som upplever att deras barn är tryggt i förskolan har minskat med 7 % medan andelen vårdnadshavare som upplever att deras barn trivs i förskolan har ökat med 7 %. Resultatet visar sig ligga kvar på hela 100 % vad gäller vårdnadshavare som upplever att deras barn bemöts respektfullt. Arbetet fortsätter trots allt, då vi kan utvecklas och arbeta mot att förbättra de lägre resultaten och stabilisera de fina resultat som vi fått i enkätsvaren. 8

14 De äldsta barnen på förskolan deltog under hösten 2013 i att kartlägga förskolans utemiljö för att lokalisera om barnen känner sig otrygga någonstans. Ett arbete som initieras utifrån förskolans Likabehandlingsplan och planen mot kränkande behandling. De flesta barnen svarade att de var trygga medan något barn upplevde sig otrygg i det lilla huset på baksidan, i bilen och i båten. Vad detta kan bero på är osäkert, kanske är det så att någon inte får vara med och leka eller att utrymmet är för trångt om flera barn vill leka där samtidigt. Personalen är uppmärksam och tar oron på allvar. Höstens arbete med Likabehandlingsplanen och planen mot kränkande behandling kommer att innebära att personalen planerar och genomför verksamheten så att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten. En kartläggning ska ske under september månad på varje avdelning. Vart ska vi? Vi ska arbeta för att öka andelen barn som känner trygga, trivs och som känner sig välkomna i förskolan. Förskolechefens åtgärder läsåret Hur gör vi? Göra Likabehandlingsplanen och planen mot kränkande behandling känd och lättillgänglig för vårdnadshavare bl a på förskolans hemsida Följa upp varje avdelnings kartläggning över hur man planerar och genomför verksamheten så att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten. Initiera diskussioner kring barnsyn, kunskapssyn och förhållningssätt 9

Kvalitetsrapport för Grangärde/ Säfsen skolområde läsåret 2014-15

Kvalitetsrapport för Grangärde/ Säfsen skolområde läsåret 2014-15 Kvalitetsrapport för Grangärde/ Säfsen skolområde läsåret 2014-15 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN Saxdalens förskola Ansvarig förskolechef under året Carola Michaelsdotter, skriven av Ulrika N Eriksson Innehåll

Läs mer

Kvalitetsrapport för förskolan Indianberget läsåret 2014-15. Ansvarig förskolechef Carola Michaelsdotter

Kvalitetsrapport för förskolan Indianberget läsåret 2014-15. Ansvarig förskolechef Carola Michaelsdotter 0 Kvalitetsrapport för förskolan Indianberget läsåret 2014-15 Ansvarig förskolechef Carola Michaelsdotter 1 2 Innehåll Styrkort 2014-2015... 1 KVALITETSARBETE... 2 MÅL... 2 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 Medarbetarperspektivet...

Läs mer

Kvalitetsrapport för Marnäs förskoleområde läsåret 2014-15

Kvalitetsrapport för Marnäs förskoleområde läsåret 2014-15 0 Kvalitetsrapport för Marnäs förskoleområde läsåret GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I förskolorna Biskopsnäset och Hillängen Ansvarig förskolechef Lars-Erik Bång 1 Innehåll Styrkort 2015-2016... 1 KVALITETSARBETE...

Läs mer

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret 2015-16 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Lorensberga skola grundskola åk 4-6 Ansvarig rektor åk 4-6 Ann-Katrin Bohman Innehåll Styrkort 2015-2016... 1 KVALITETSARBETE...

Läs mer

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 0 Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 2015-16 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Knutsbo skola grundskola åk 1-4 fritidshem Ansvarig rektor Åsa Strömberg 1 Innehåll Styrkort 2016-2017...

Läs mer

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 0 Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I förskoleklass grundskola åk 1-9 fritidshem Ansvarig rektor Kristin Hägglund 1 2 Innehåll Styrkort 2015-2016... 1

Läs mer

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 0 Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Junibackens skola förskoleklass grundskola åk 1-6 fritidshem Ansvarig rektor Åsa Strömberg 1 Innehåll

Läs mer

Kvalitetsrapport för skolområdet Grangärde- Säfsen läsåret

Kvalitetsrapport för skolområdet Grangärde- Säfsen läsåret 0 Kvalitetsrapport för skolområdet Grangärde- Säfsen läsåret 2014-15 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN Nyhammars och Sunnansjö förskolor Ansvarig förskolechef Ulrika N Eriksson 1 Innehåll Styrkort 2014-2015...

Läs mer

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolan läsåret

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolan läsåret 1 Kvalitetsrapport för Lorensberga skolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I grundskola åk 7-9 Göran Törnqvist, rektor & Ann- Sofie Gunnarsson, biträdande rektor. 2 Innehåll KVALITETSARBETE...

Läs mer

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan 4-6

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan 4-6 0 Kvalitetsrapport för Kyrkskolan 4-6 Läsåret 2015-2016 Gällande för verksamheten i Kyrkskolan åk 4-6 Ansvarig rektor Sara Pernolf 1 Innehåll Styrkort 2016-2017, Kyrkskolan 4-6... 2 MÅL... 4 KVALITETSARBETE...

Läs mer

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna 1 L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna Nallebjörnens förskola Rapport Juni 2013 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens genomförande...

Läs mer

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 3 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 3 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Akvarellen 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Akvarellen 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Akvarellen 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Romarebäckens förskola

Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Romarebäckens förskola KUMLA KOMMUN Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Romarebäckens förskola Förutsättningar Barn antal, inskrivna i dag 58 st. Avdelningar- en småbarnsavdelning med barn i åldrarna 1-3, två syskonavdelningar

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan verksamhetsåret 2013/2014 Förskoleverksamhet i Skäggetorp Stiglötsgatan 33 Linköpings kommun linkoping.se Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan ska systematiskt

Läs mer

ARBETSPLAN 2014/2015

ARBETSPLAN 2014/2015 ARBETSPLAN 2014/2015 FÖR NORRA FÖRSKOLORNA ROBERTSHOLM SOLEN & MÅNEN PERSFALLET INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1 NORMER OCH VÄRDEN 2 UTVECKLING OCH LÄRANDE 3 BARNS INFLYTANDE 4 FÖRSKOLA OCH HEM 5 SAMVERKAN

Läs mer

Arbetsplan för Bokhultets förskola

Arbetsplan för Bokhultets förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Bokhultets förskola 2014-10-21 2014 2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskola... 3 2. Årets utvecklingsområden... 5 3. Normer och värden... 5 4. Utveckling

Läs mer

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET 2013-2014 Kalvhagens förskola Författare: Ulrika Ardestam Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 2. Tillvägagångssätt... 3 3. Året som gått... 4 4. Året

Läs mer

Systematisk verksamhetsplanering - utvärdering och åtgärder. Verksamhetsplan Västra Ängby förskola 2014-2015

Systematisk verksamhetsplanering - utvärdering och åtgärder. Verksamhetsplan Västra Ängby förskola 2014-2015 Systematisk verksamhetsplanering - utvärdering och åtgärder Verksamhetsplan Västra Ängby förskola 2014-2015 Kvalitetsområden Kvalitetsbegreppet Skolverket definierar begreppet kvalitet inom förskola och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsrapport Läsåret 2012/2013 Förskolor Tokarp Nykil Ulrika Sjögestad Ansvariga för Kvalitetsrapporten är: Marie Sturehed förskolechef & Maria Fors biträdande

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Läroplansmål- Normer och värden 3. Läroplansmål- Utveckling och lärande 4. Läroplansmål- Förskola och hem 5. Läroplansmål- Samverkan

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Nybergs förskola Namn på rektor/förskolechef: Anna Kuylenstierna

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Nybergs förskola Namn på rektor/förskolechef: Anna Kuylenstierna År för rapport: 2013 Organisationsenhet: Nybergs förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Nybergs förskola Namn på rektor/förskolechef: Anna Kuylenstierna User: ERLAR001,

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Skogslyckan 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Skogslyckan 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Skogslyckan 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan utvärderingsverktyg för Eriksbergsgårdens förskola 2015-16. Denna plan bygger på Lpfö-98- reviderad 2010 ÖSB övergripande strategi och budget

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Kristallen period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Kristallen period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Kristallen period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

2015/2016. Så här går vi framåt! Linköpings kommun linkoping.se

2015/2016. Så här går vi framåt! Linköpings kommun linkoping.se 2015/2016 Så här går vi framåt! Linköpings kommun linkoping.se Syfte Verksamhetsplanen är ett verktyg för pedagogerna på de kommunala förskolorna på T1 samt en information till föräldrar. Den innehåller

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Eskilsby skola Grundskola, förskoleklass och fritidshem 1 Presentation av verksamheten läsåret 2013-2014 Eskilsby skola består av en integrerad klass med

Läs mer

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Ullvigårdens förskoleenhet

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Ullvigårdens förskoleenhet Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015 Ullvigårdens förskoleenhet Köpings kommun Rapporten skriven av: Annica Norén, 150528 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se. Förskolechefen har

Läs mer

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst Förskolorna område Öst Lunden, Snövit, Skogsbacken, Katthult, Kotten, Junibacken 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat

Läs mer

Arbetsplan 2014/2015 förskolan Hopprepet Skolnämnd Sydost

Arbetsplan 2014/2015 förskolan Hopprepet Skolnämnd Sydost Arbetsplan 2014/2015 förskolan Hopprepet Skolnämnd Sydost Förskolechef Susanne Carlsson Innehållsförteckning 1. Inledning 2.. Läroplansmål Normer och värden 3. Läroplansmål Utveckling och lärande 4. Läroplansmål

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Förskoleklass Mariaskolan. Läsåret 2009/10 1. Inledning Förskoleklassens kvalitetsredovisning har sammanställts av rektor. Underlag för sammanställningen är arbetslagets utvärdering

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2012/13. Tällbergs Förskola

Lokal arbetsplan Läsåret 2012/13. Tällbergs Förskola 20120928 Lokal arbetsplan Läsåret 2012/13 Tällbergs Förskola INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRESENTATION AV VERKSAMHETEN...3 1.Organisation Enheter/Avdelningar...3 1.1.Barn i behov av särskilt stöd...4 1.2.Ekonomi...4

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2013 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Kvalitetsrapport för läsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport för läsåret 2014/2015 Kvalitetsrapport för läsåret 2014/2015 Larsbergs förskola Lena Grundmark 2015-06-30 Struktur för kvalitetsrapport... 2 Sammanfattning... 2 Inledning... 2 Tillvägagångssätt... 2 Året som gått Resultat och

Läs mer

Förskolan Pusslet Lokal Arbetsplan 2013/2014

Förskolan Pusslet Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Pusslet Lokal Arbetsplan 2013-2014 Tyresö kommun Förskolan Pusslet Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Pusslet Bondevägen 1 135 42 Tyresö 08-5782 74 11 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bergabacken Innehållsförteckning Inledning...sid 1 Förutsättningar..sid 2 Normer och värden...sid 3 Utveckling och lärande.sid

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Lyckan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Lyckan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Lyckan 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

LOKAL VERKSAMHETSPLAN BLÅKLOCKVÄGENS FÖRSKOLA 2014/2015

LOKAL VERKSAMHETSPLAN BLÅKLOCKVÄGENS FÖRSKOLA 2014/2015 LOKAL VERKSAMHETSPLAN BLÅKLOCKVÄGENS FÖRSKOLA 2014/2015 1 LÄRPROCESSER Åtagande Till slutet av läsåret 2014/2015 är samtliga flickors och pojkars lärprocesser synliggjorda och kommunicerade med barn och

Läs mer

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 1 Innehållsförteckning GRUNDFAKTA 3 VÅRT KVALITETSARBETE 3 VISION 5 NORMER OCH VÄRDEN 5 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE 6 KUNSKAPER 7 SKOLA OCH HEM 8 EXEMPEL PÅ

Läs mer

Hjorteds förskola; Kattbjörnen

Hjorteds förskola; Kattbjörnen Kvalitetsredovisning LÄSÅRET 2012 2013 Hjorteds förskola; Kattbjörnen Förskola 1 5 år Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Styrning och ledning... 3 Personaltäthet och barngruppens

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Kvalitetsrapport verksamhetsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport verksamhetsåret 2014/2015 Augusti 2015 Kvalitetsrapport verksamhetsåret 2014/2015 Mockfjärds förskola Mål Normer och Värden 2:1 Måluppfyllelse I arbetet med att förankra grundläggande normer och värden i förskolans verksamhet sker

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kometen 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kometen 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Kometen 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV: Systematiskt kvalitetsarbete Algutsrums förskola

SAMMANSTÄLLNING AV: Systematiskt kvalitetsarbete Algutsrums förskola SAMMANSTÄLLNING AV: Systematiskt kvalitetsarbete Algutsrums förskola 2014-2015 Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 2014-2015 Algutsrums förskola 5 avdelningar 1 Förskolans värdegrund och uppdrag Att skapa

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg

Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg i Linghem 2016/2017 Vi blir ett! Vi har hög pedagogisk kvalitet på samtliga förskolor och annan pedagogisk verksamhet i Linghem 1 Förord Under våren

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Lillegården 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Lillegården 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Lillegården 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Handlingsplan för. XXX förskoleenhet. FörskolanNyckelpigan 2011/2012

Handlingsplan för. XXX förskoleenhet. FörskolanNyckelpigan 2011/2012 2011-10-17 Sid 1 (13) Handlingsplan för XXX förskoleenhet FörskolanNyckelpigan 2011/2012 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Läs mer

Kvalitetsrapport Så här går det

Kvalitetsrapport Så här går det Kvalitetsrapport Så här går det Uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet på Hogrän, Roma och Vänge förskolor, Roma förskoleområde Verksamhetsåret 2014/2015 Kort sammanfattning av enhetens Vi har

Läs mer

1(4) 2011-11-21 2011/1965-PL-013. Dnr: Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011. Irsta förskolor. Ansvarig: Katriina Hamrin.

1(4) 2011-11-21 2011/1965-PL-013. Dnr: Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011. Irsta förskolor. Ansvarig: Katriina Hamrin. 2011-11-21 1(4) Dnr: 2011/1965-PL-013 Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011 Irsta förskolor Ansvarig: Katriina Hamrin Anne Persson 1. Utveckling, lärande och kunskaper Mål: Den pedagogiska utvecklingen

Läs mer

Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015

Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015 18/6 2014 Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015 förskolechef: Pernilla Nillson 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Verksamhetside 4. Tallängens års-hjul (under arbete) 5. Mål för Tallängens förskola

Läs mer

Verksamhetens idé och organisation av utbildningen och undervisningen

Verksamhetens idé och organisation av utbildningen och undervisningen LERUM100, v 1.0, 2008-07-25 1 (9) 2013-08-08 Lärande Hulans enhets förskolor Marianne Lång-Ohlsson Förskolechef 0302 521320 marianne.lang-ohlsson@lerum.se Kvalitetsrapport för förskolorna på Hulans enhet

Läs mer

Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016 Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Läsåret 2015 2016 2 (9) Innehåll Inledning... 3 Övergripande mål 2017 för kommunal förskola... 3 Vision och verksamhetsidé för kommunal förskola... 3 Centrala stadens

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida 5-6

Läs mer

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Lokal arbetsplan Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Naturvetenskap för små barn handlar om att observera och iaktta det barnen gör och är intresserade av i leken. Det gäller att för egen del som vuxen och

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014 2015. Förskola: Björksta Avdelning: Gullvivan. Antal barn: 18. Antal pojkar:9 Antal flickor: 9

Kvalitetsredovisning läsåret 2014 2015. Förskola: Björksta Avdelning: Gullvivan. Antal barn: 18. Antal pojkar:9 Antal flickor: 9 Förskoleavdelningen Kvalitetsredovisning läsåret 2014 2015 Förskola: Björksta Avdelning: Gullvivan Antal barn: 18 Antal pojkar:9 Antal flickor: 9 Antal flerspråkiga barn: 4 Dessa språk är representerade:

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Önnegårdens förskola Önnestad

Systematiskt kvalitetsarbete Önnegårdens förskola Önnestad Systematiskt kvalitetsarbete Önnegårdens förskola Önnestad Läsåret 2011-2012 Lena Ovland Rahm Rektor tillika Förskolechef Innehållsförteckning 1:1 Bakgrund 1:2 Nulägesanalys 1:3 Mål- Vad vill vi uppnå?

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Körsbärets förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Trollskogen

Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Trollskogen Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Trollskogen Asken Eken Björken Tallen Rönnen Susanne Carlsson Förskolechef Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Läroplansmål Normer och värden 3. Läroplansmål Utveckling

Läs mer

Förskoleområde 2. Förskolorna Norrgården, Björkängen och Tranängen. Utvecklingsplan läsåret 15/16

Förskoleområde 2. Förskolorna Norrgården, Björkängen och Tranängen. Utvecklingsplan läsåret 15/16 Förskoleområde 2 Förskolorna Norrgården, Björkängen och Tranängen Utvecklingsplan läsåret 15/16 1. Inledning I Hallsbergs kommun bygger vi landets bästa förskola och skola. Det betyder att våra strategier

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Bilaga 2 Välfärdsnämndens protokoll 2014-11-14 157 Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Storfors kommun Lena Duvander 1 Innehåll: 1. Inledning sid 2 2. Verksamheter

Läs mer

Kvalitetsdokument 2014, Altorps förskola (i kommunal regi)

Kvalitetsdokument 2014, Altorps förskola (i kommunal regi) Kvalitetsdokument 2014, Altorps förskola (i kommunal regi) Innehållsförteckning 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande... 3 2 Mål: Förskolan stimulerar

Läs mer

Beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete I vårt systematiska kvalitetsarbete ingår följande;

Beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete I vårt systematiska kvalitetsarbete ingår följande; Kvalitetsanalys för förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys är ett

Läs mer

Verksamhetsrapport 2016

Verksamhetsrapport 2016 Ekenhillsvägen Datum 1 (24) 2016-06-07 Verksamhetsrapport 2016 Ekenhillsvägens förskola Innehållsförteckning 2 (24) Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Enhetens egna nyckeltal... 5 Arbetet med lässatsningen

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Eriksgårdens förskola. Jörgensgårdens förskola. och. Lilla Dag & Natt 2012-2014

Verksamhetsplan. för. Eriksgårdens förskola. Jörgensgårdens förskola. och. Lilla Dag & Natt 2012-2014 Eriksgården Jörgensgården Lilla Dag & Natt Verksamhetsplan för Eriksgårdens förskola Jörgensgårdens förskola och Lilla Dag & Natt 2012-2014 Utbildningsförvaltningen landskrona.se Eriksgårdens förskola

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande.

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. Innehållsförteckning 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. 3.4 Förskola och hem. 3.5 Samverkan med förskoleklassen,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rapport År: 2016 Organisationsenhet: Förskola Fokusområde: Demokrati och värdegrund Övergripande mål: Normer och värden Deluppgift: Klassens kvalitetsrapport (fsk) Ingela Nyberg,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling och lärande sidan 4 Barns inflytande sidan 6 Förskola

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Stjärnsund period 3 (jan mars), läsåret 14-15.

Kvalitetsarbete för förskolan Stjärnsund period 3 (jan mars), läsåret 14-15. Kvalitetsarbete för förskolan Stjärnsund period 3 (jan mars), läsåret 14-15. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Skogsbacken har 4 avdelningar. Humlan och Myran är 1-3 års avdelningar. Knotten och Flugan är

Skogsbacken har 4 avdelningar. Humlan och Myran är 1-3 års avdelningar. Knotten och Flugan är Lokal arbetsplan verksamhetsåret 2015-2016 150901 Förskolan Skogsbacken avdelning:flugan 1 Vår förskola Förskolan Skogsbacken ligger på Tallåsvägen, centralt belägen i Vilhelmina tätort med närhet till

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Parkens förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016 150812 Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Verksamhetens namn och inriktning: Ulvsättraförskola, Reggio Emilia inspirerad Namn på rektor/förskolechef: P-O Wigsén, Eva Ivarsson

Verksamhetens namn och inriktning: Ulvsättraförskola, Reggio Emilia inspirerad Namn på rektor/förskolechef: P-O Wigsén, Eva Ivarsson År för rapport: 2013 Organisationsenhet: Ulvsättra förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Ulvsättraförskola, Reggio Emilia inspirerad Namn på rektor/förskolechef:

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Soluret 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Soluret 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Soluret 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Storken 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Storken 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Storken 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN - KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN LÄSÅRET 2014-2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...3 Organisation och förutsättningar...3

Läs mer

Arbetsplan för Förskolan Tegelslagaren Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Förskolan Tegelslagaren Läsåret 2015/2016 150630 Arbetsplan för Förskolan Tegelslagaren Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Blästad friförskolor 2010/11

Blästad friförskolor 2010/11 Blästad friförskolor 2010/11 VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN LEK&LÄR Barns inflytande Barnen har inflytande och kan påverka sin situation på förskolan utefter sina egna behov och förutsättningar. Processutbildning

Läs mer

Fridensborgs förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Fridensborgs förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Fridensborgs förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Baronen läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Baronen läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Baronen läsåret 2010 2011 1 Inledning Baronen har fortsatt att arbeta hemvistvis under detta år. Det innebär att vi delar upp barnen i tre grupper under stora delar av dagen

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Soluret 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Soluret 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Soluret 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

2014.09.18. Verksamhetsplan 2014 Förskolan Vindan

2014.09.18. Verksamhetsplan 2014 Förskolan Vindan 2014.09.18 Verksamhetsplan 2014 Förskolan Vindan Förskolan Vindan Vindan är en förskola med en avdelning för barn 1-6 år. Arbetslaget består av: 5 förskollärare 2 barnskötare 1 kokerska 1 lokalvårdare

Läs mer

LPFÖ98. Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07

LPFÖ98. Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07 1 LPFÖ98 Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07 Arbetsgruppen bestod av följande personer: Emelie Furubom, Philip Walsh, Irina Andreeva,

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Snäckstrands förskola 2013-2014 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Juli 2 2014 Anneli Smedberg 1. Inledning Varje kommun ska enligt förordningen (SFS 2010:800) systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Ringens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

Smörkransens förskola Leif Engkvist Förskolechef 2013-06-25

Smörkransens förskola Leif Engkvist Förskolechef 2013-06-25 Smörkransens förskola Leif Engkvist Förskolechef 2013-06-25 Innehållsförteckning Skollag (2010:800) 4 kap. Kvalitet och inflytande Kapitlets innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - systematiskt

Läs mer

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Gunghästen Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Gunghästen Kyrkogränd 16 135 43 Tyresö Tel: 08-5782 74 36 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist Kvalitetsredovisning 2008/2009 Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet 2005-08-15

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Sammanfattning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Sammanfattning Barnen i de granskade förskolorna

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Snapphanens förskola Namn på rektor/förskolechef: Agneta Landin

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Snapphanens förskola Namn på rektor/förskolechef: Agneta Landin År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Snapphanens förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Snapphanens förskola Namn på rektor/förskolechef: Agneta Landin User:

Läs mer

Verksamhetsrapport förskolan 2013/14

Verksamhetsrapport förskolan 2013/14 Sundbyvägen Datum 1 (14) 2014-10-13 Verksamhetsrapport förskolan 2013/14 Sundbyvägen 2 (14) Nämndens åtagande: Tillgänglighet till datorer och lärplattor som pedagogiska verktyg i förskolan skall öka.

Läs mer

Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016

Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016 Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016 Beslutad 25 juni 2015 Innehållsförteckning 1. Kyrkans förskola 1.1 Inledning 1.2 Verksamhet och profil 1.2.1 Arbetets inriktning 1.2.2 Församlingsinstruktion

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 13:09 1

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 13:09 1 År för rapport: 2015 Organisationsenhet: Kvarnens förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef Kommentar Kvarnens

Läs mer

Arbetsplan för Sollidens förskola. Läsåret -11/12

Arbetsplan för Sollidens förskola. Läsåret -11/12 Arbetsplan för Sollidens förskola Läsåret -11/12 FÖRUTSÄTTNINGAR Framtid Vid starten av läsåret 2011/12 öppnas en ny förkola. Sollidens-, Solbergs- och Strandgatans förskolor slås samman i nya lokaler.

Läs mer

Kvalitetsrapport för Öppna Förskolan på Familjecentralen Villgott läsåret

Kvalitetsrapport för Öppna Förskolan på Familjecentralen Villgott läsåret Kvalitetsrapport för Öppna Förskolan på Familjecentralen Villgott läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN på Öppna Förskolan på familjecentralen Villgott Ansvarig förskolechef Lena Hellman 1 Innehåll

Läs mer

Plan för Hökåsens förskolor

Plan för Hökåsens förskolor Plan för Hökåsens förskolor I enheten Hökåsens förskolor ingår: Hökåsens förskola, Isbjörnens förskola samt Arkens förskola. Barn och medarbetare har rätt till en trygg arbetsmiljö och att ej bli utsatta

Läs mer

Arbetsplan 2015-2016

Arbetsplan 2015-2016 Arbetsplan 2015-2016 Gemensam arbetsplan för förskolorna Hallongården, Musikanten, och Skattkistan i Vivalla, Örebro Inledning och förutsättningar: Vivalla är ett av Örebro kommuns större bostadsområden.

Läs mer