Verksamhetens idé och organisation av utbildningen och undervisningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetens idé och organisation av utbildningen och undervisningen"

Transkript

1 LERUM100, v 1.0, (9) Lärande Hulans enhets förskolor Marianne Lång-Ohlsson Förskolechef Kvalitetsrapport för förskolorna på Hulans enhet Ht Allmän del Kort beskrivning av förskoleenheten och dess organisation på ett övergripande plan Hulans enhet består av Hulanskolan, skola från F t.o.m. år 5, samt av tre förskolor: Hulans förskola, Hulantäppans förskola samt Bråtastugans förskola. Hulans förskola är den största av våra tre förskolor. Den har två yngrebarnsavdelningar, Ärtan och Moroten, med barn mellan ett och tre år samt två äldrebarnsavdelningar, Gurkan och Tomaten, med barn mellan tre och fem år. På Hulans förskola arbetar man i storarbetslag. Hulantäppans förskola består av tre avdelningar: avdelning Smultronet och avdelning Regnbågen, som båda är yngrebarnsavdelningar, samt avdelning Hallonet, en äldrebarnsavdelning, med barn mellan tre och fem år. Bråtastugans förskola består av två avdelningar, en yngrebarnsavdelning, Grön, med barn mellan ett och tre år, samt en äldrebarnsavdelning, Gul, med barn mellan tre och fem år. Två av förskolorna har eget tillagningskök medan den tredje, Hulantäppans förskola, får sin mat från Rydsbergsskolan, liksom övriga skolan på vår enhet. Verksamhetens idé och organisation av utbildningen och undervisningen Hulans enhet har under våren arbetat fram en gemensam vision- Vi är och lär för framtiden - vilken är vår ledstjärna och den som vi alla arbetar utifrån på vår enhet. Arbetet med vår vision ingår också i vårt systematiska kvalitetsarbete på enheten. Vårt mål i förskolan är trygga, nyfikna och kreativa barn med en fortsatt livslång lust att lära. Det entreprenöriella lärandet som eftersträvas i skolan ska också eftersträvas i förskolan. Vi ger våra barn tillgång till digitala verktyg i form av datorer och lärplattor (ipads). Vi har IKT-pedagoger, knutna till våra verksamheter, i båda skola och förskola. Postadress Besöksadress Telefon/ fax Webb/ e-post Org.nr Hulans torg 2 Hulans torg Pg Lerum (fax) Bg

2 2 (9) Organisation: På enheten leder rektor skolans verksamhet och förskolechef leder förskolans verksamhet. Vi har också, sedan våren 2013, en utvecklingsgrupp som består av två IKT-pedagoger, en från skolan och en från förskolan, samt två utvecklingspedagoger från både förskola och skola. Rektor och förskolechef ingår också i denna grupp. Till förskoleenheten finns också en specialpedagog knuten, hon delar sin tid mellan förskola och skola och är också en viktig del i vårt arbete med barnens trygghet och välbefinnande. Enheten har också tillgång till två barn/elevhälsopedagoger vars tid också delas med Almekärrs och Rydsbergs enheter. Varje arbetslag har en samordnare, utsedd av förskolechef, som träffas varannan vecka tillsammans med förskolechef och övriga förskolans samordnare. I förskolan finns också nyckelpersoner i bl.a. läroplansarbetet. Dessa nyckelpersoner samverkar med övriga nyckelpersoner i kommunen vid några tillfällen per termin samt träffar förskolechef varannan vecka på enheten. Samtliga tre förskolors personal har delat upp övriga ansvarsområden mellan sig så att det finns representanter från var förskola för följande områden: matematik, miljö, brand, krisgrupp, Unikumansvarig samt arbetsenhetsråds- och enhetsrådsrepresentant. Enheten har en vaktmästare som tillika är IT-ansvarig på enheten. Han delar sin tid mellan förskola och skola. Förbättringshistoria Våren 2012 startades en tredje avdelning på Hulantäppans förskola, avdelning Regnbågen, detta för att tillgodose den kö som fanns i kommunen. Det innebar bl.a. att skolans ena fritidsavdelning Villekulla, belägen i samma hus som förskolan Hulantäppan, fick lämna ifrån sig en del av sina lokaler till förskolan. Fördelning av personal på de tre förskolorna, utifrån yrkesprofil, har sedan några år tillbaka varit något skevt fördelad. Åtgärder har gjorts för att i möjligaste mån fördela personal så att förskollärare ska finnas något mer jämnt fördelat över olika hus och avdelningar. Hösten 2013 stängde vi tillfälligt ned avdelning Moroten på Hulans förskola. Detta p.g.a. att vi till enheten hade för få barn i kö. Samtidigt passade vi på att slutföra den renovering av golvet som pågått i etapper. Avdelningen har nu öppnats igen fr.o.m. januari Utvecklingsgruppen, som startade hösten 2013, bestående av pedagoger från förskola och skola, varav två också är IKT-pedagoger, samt rektor och förskolechef. Syftet med denna grupp är att bl.a. utveckla vårt arbete med vår vision. Vi vill på detta sätt säkra, att den för enheten, röda tråden alltid finns med där enhetens gemensamma värdegrundsarbete, miljöarbete och kunskap också ingår.

3 3 (9) Pedagogiskt café, från hösten 2013, ett pedagogiskt forum för pedagogerna där de träffas regelbundet med syftet att säkerställa att kunskapsutveckling sker också i förskolan. Lokaler och utrustning Lokalerna på våra förskolor förbättras succesivt. Hulans förskola har under de senaste åren fräschats upp och då särskilt den ena hälften av huset, där golv har bytts ut, väggar har målats och några nya toaletter har tillkommit. Under hösten 2013 har också ett nytt kök kommit på plats på en av avdelningarna. Utvändigt har huset målats om under våren 2013, samt ett ordentligt sol och regntak har installerats på en av Hulans förskolas gårdar. Hulans förskolas lokaler erbjuder goda möjligheter för lek och lärande med dess ljusa lokaler. På Bråtastugans förskola finns rejäla utrymmen invändigt för lek och undervisning samt även ändamålsenliga hallar och våtutrymmen. Denna förskola har också goda förutsättningar för lek med dess varierande och inbjudande utemiljö. Våren 2012 investerade vi här i ett rejält och funktionellt soltak som även skyddar mot regn. Vår tredje förskola, Hulantäppan, som idag delar sina lokaler med fritidsavdelningen Villekulla sedan februari 2012, då avdelning Regnbågen startades, har i samband med denna nystart fått renoverat den del av lokalen som nu förskolan förfogar över. Också den redan befintliga förskolans avdelningar fick senare, i början av augusti 2012, en upprustning i form av fler toaletter och lågt sittande handfat på avdelningarna. Hulantäppan har ljusa, trevliga lokaler som inbjuder till lärande och lek med en stor lekhall i mitten samt ett målarrum. Hulantäppans två utegårdar har förbättrats genom att åtgärder i form av säkerhetsåtgärder såsom inspringningsskydd kring gungor och fallskydd vid rutschkana har gjorts samt att de har utrustats med fler lekredskap. Under våren vidtog fastighet åtgärder mot bullernivån vilket miljöenheten haft synpunkter på. Våren 2013 monterades bullerplank mellan Hulantäppan och fotbollsplanen. Arbete med särskilt stöd Behovet av särskilt stöd i förskolan ser vi ständigt över. Förskolechefens ansvar är att se till att det blir en arbetsgång vid upptäckt av behov hos ett barn av särskilt stöd. ( SkolL8kap.9 ) Specialpedagogen finns på enheten för att skapa goda lärmiljöer och utvecklingsmöjligheter i första hand för barn som är i behov av särskilt stöd. Specialpedagogen är ett pedagogiskt stöd för förskolechef, personal och vårdnadshavare.

4 4 (9) Specialpedagog och förskolechef besöker i början av hösten var avdelning på förskolorna och sitter tillsammans med pedagogerna och resonerar kring gruppen och kring varje barn. Vi har idag några barn med ett uttalat behov att särskilt stöd. Under hösten 2012 satsade vi på extra resurs till förskolorna och det gör vi även denna höst 2013 under en begränsad tid. Detta ger ordinarie personal möjlighet att ge barnet det extra stöd det behöver. Då specialpedagogen, sedan hösten 2012, fått en större del av sin tjänst än tidigare, förlagd till förskolan, har vi nu ett större samarbete. Specialpedagogen tar fram förslag till åtgärder för barnen, när det behövs, och tillsammans med pedagogerna tar hon fram en handlingsplan att arbeta utifrån. Inflytande och samråd Samråd mellan förskolan och vårdnadshavarna sker, dels i de arbetsenhetsråd som var förskola och var avdelning, t.o.m. våren 2013, har hållit var för sig, två ggr/termin, men också i enhetsrådet där personal och vårdnadshavare från skola och förskola möts 1ggr/termin. Vid dessa enhetsråd medverkar också rektor och förskolechef. Föräldramöten hålls 1ggr/läsår eller fler vid behov. Under hösten 2013 prövar vi en ny modell med öppet enhetsråd och efterföljande arbetsenhetsråd samt föräldramöte med därefter följande arbetsenhetsråd. Med detta hoppas vi att nå fler vårdnadshavare än vi tidigare har gjort, till både arbetsenhetsråd och enhetsråd. Åtgärder mot kränkande behandling och arbete för likabehandling, trygghet och trivsel Det är viktigt att barnen känner sig trygga och trivs på våra förskolor. Skolan och förskolan har tidigare haft en gemensam likabehandlingsplan. Sedan förra året har skolan sin egen likabehandlingsplan och förskolan sin. Likabehandlingsplanen för förskolorna färdigställdes under hösten 2012 och har i höst 2013 reviderats. Dessutom har varje skolenhet, en för varje skolform, specifik årlig plan mot kränkande behandling. Pedagogerna kartlägger och dokumenterar varje höst, utifrån barnens behov och känslor, den miljö barnen dagligen vistas i. Barnen uppmuntras till att berätta hur de känner sig när de vistas på olika ställen i förskolemiljön. Barnens vårdnadshavare uppmuntras också till att vara involverade i detta kartläggningsarbete. Samtal förs också med barnen kring FN:s barnkonvention om barns rättigheter.

5 5 (9) Värdegrunden diskuteras och vi fortsätter att reda ut sådana begrepp som kränkning, trakasserier, diskriminering mm, vad som menas med dem och hur vi ser på dessa begrepp och vad de står för. Modersmål I skollagen står det att "Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål"( SkolL 8 kap. 10 ) Rutiner för detta håller på att utarbetas. Detta är något som vi fortsatt behöver arbeta mycket mer med framöver. Efterfrågan på modersmålsundervisning för barnen, innan de fyllt fem år, finns hos oss idag. Detta går, att till viss del, tillgodose genom att på biblioteket låna litteratur, låta barnen lyssna på ljudböcker och kanske också få till ett samarbete med elever i skolan. Fr.o.m. hösten 2013 kommer endast barn som går i förskoleklass att erbjudas modersmålsundervisning av hemspråkslärare. Fortlöpande samtal och utvecklingssamtal Förskolan är skyldig, att genom utvecklingssamtal och samtal i annan form, lämna information till barnets vårdnadshavare om barnets utveckling och lärande minst en gång per år. Personalen ska föra fortlöpande samtal med barnets vårdnadshavare om barnets utveckling. Därutöver hålls utvecklingssamtal två gånger per läsår på Hulans enhet. Förskolläraren ansvarar för dessa, men inget hinder finns för att de genomförs av personal med annan pedagogisk utbildning. Samtalet ska handla om barnets utveckling och lärande (SkolL8kap10 ) På förskolan använder vi oss av den digitala plattformen Unikum där pedagogerna dokumenterar barnens utveckling och lärande utifrån de förutsättningar som förskolan har erbjudit. Ett av de två utvecklingssamtal som vi erbjuder på Hulans enhet ska vara dokumenterat i Unikum.

6 6 (9) 2. STRATEGISK DEL Att följa upp och utveckla kunskapsuppdraget i förskolan känns som vårt huvudmål nu. Fortsatt arbete med pedagogisk dokumentation så att pedagogen fångar upp barnets intressen och för att på så sätt kunna ge barnet inflytande, men också för att säkra att barnet erbjuds kunskaper och får en rolig och lärorik tid i förskolan. Vi har i höst startat pedagogiskt café som idag leds av nyckelpersoner. Alla pedagoger möts, vid olika tillfällen, i detta forum och får på detta vis nödvändig tid att fördjupa sig i pedagogiska frågor. Detta arbetar vi med på bl.a. pedagogiskt café samt på studiedagar och vid APT. Nyckelpersoner på enheten har i höst ett särskilt ansvar för detta arbete. Dessa möten ger också tid till reflektion, vilket inte minst är en viktig del av dokumentationen. Vi för våra samtal i form av lärande samtal. En del av dokumentationen kan nu också med fördel utföras med hjälp av Ipad, med vilken det är enkelt att både fotografera och att filma. IKT-pedagog samt förskolechef har under året gått utbildningen i GR:s regi Förskolans utveckling och ledarskap i en digital tidsålder. Detta kommer förhoppningsvis också att kunna ge inspiration till övriga pedagoger på förskolan. Under våren 2013 tog vi också hjälp av kommunens utvecklingsledare som kom ut till varje arbetslag för att stötta arbetet med den pedagogiska dokumentationen. Det finns idag en större medvetenhet och insikt om nyttan av att vi måste dokumentera pedagogiskt i förskolan men det råder samtidigt ett visst motstånd då tiden anges som ett hinder. Vi kommer att arbeta vidare med detta och försöka få syn på faktorer som istället för att stjäla tid från barnen tvärtom kan göra att vi får mer tid för barnen, genom exempelvis dokumentationen med hjälp av Ipad. Vi kommer att under våren 2014 bjuda in pedagoger från bl.a. Kungsbackakommun, till ett APT, för att låta oss inspireras och för att kunna tipsa pedagogerna på vår enhet, om hur man på ett enkelt sätt kan använda sig av Ipads. Implementeringen av Lpfö98/10 sker fortsatt på enheten i olika mötesform som pedagogiskt café men också vid APT och studiedagar. Barns delaktighet och inflytande är ett fortsatt fokusområde under kommande läsår. Vi fortsätter att utveckla barnens möjligheter att uttrycka sig med också visuella medel.

7 7 (9) Vi behöver arbeta med att finna nya, men också väl beprövade, vägar för att arbeta med kulturell identitet. Pedagogerna efterfrågar aktuell forskning och riktlinjer för detta arbete och ser fram emot kommande studiedag med fokus på detta ämne. Bemötande har varit och är fortsatt ett förbättringsområde hos oss. Vi har nu uppe denna typ av frågor vid varje APT och pratar där om gemensamma förhållningssätt. En av våra förskolor har, sedan enkäten 2011, jobbat lite extra med detta p.g.a. ett lågt betygsvärde från vårdnadshavarna. Detta ser ut att ha gett ett gott resultat att döma av årets SCB-enkät. Förskolemiljön och däribland att skapa vrår där barnen kan få lugn och ro är hos oss ett förbättringsområde men också att skapa för barnen lockande miljöer och därmed också varierade lärmiljöer som väcker barnens nyfikenhet. Ett utökat samarbete med specialpedagogen som redan nu deltar i organisationsplanering och resursfördelning med förskolechef i syfte att strukturera arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Förskolechef och specialpedagog för diskussioner med arbetslagen kring resurserna. Specialpedagog genomför pedagogiska utredningar. Dessa ligger till grund för analyser av olika typer av insatser på enhets-, avdelnings- och individnivå. Specialpedagog finns tillgängliga för konsultation/rådgivning för förskolans personal och för vårdnadshavare kring barn i behov av särskilt stöd och vid upprättande av handlingsplaner. Dessutom arbetar specialpedagog med utvecklingsarbete runt barn i behov av särskilt stöd. Övrigt: Personalrummet, som förskolan har på Hulantäppans förskola, är fortfarande otillräckligt, då det inte bara är litet i egenskap av personalrum. Dessutom skulle det behöva tjäna som arbetsrum för pedagogerna. Detta är ett prioriterat område men svårt att finna lokal för. Idag erbjuds pedagogerna att till viss del använda sig av Villekullas(fritids) lokaler men detta under mycket begränsad tid under vissa dagar. Förskolorna behöver också få tillgång till trådlöst bredband, vilket vi nu försöker uppskatta behov och kostnader för med hjälp av IKT-pedagog och IT-ansvarig vaktmästare på enheten. Fler ljudabsorbenter till förskolorna är önskvärt, nu särskilt till Hulantäppans förskola, där man upplever att det behövs fler sådana.

8 8 (9) Resultat föräldraenkät Våren 2013 genomfördes en enkätundersökning bland föräldrar till barn i förskola i Lerums kommun. Enkäten genomfördes med hjälp av Statistiska Centralbyrån (SCB). Enkätresultaten redovisas i form av index på en hundragradig skala. Inom varje faktor ställs ett antal olika frågor. Indexet är ett sammanvägt resultat på de olika frågorna. NFI står för Nöjd Förälder Index och bygger på svar på särskilda frågor som mäter föräldrarnas uppfattning av verksamhetens samlade kvalitet. Det är inte ett medelresultat för de olika frågeområdena. Lerum,Hulan,Bråtastugans förskola Lerum,Hulan,Hulantäppans förskola Betygsindex Betygsindex FRÅGA FAKTOR Fr 13:a-c NFI Fr 14:a-b FÖRTROENDE Fr 4:1-3 TRIVSEL Fr 5:1-4 TRYGGHET Fr 6:1-3 BEMÖTANDE Fr 7:1-8 PEDAGOGISK HANDLEDNING* 83. Fr 8:1-5 PEDAGOGISK PROCESS Fr 9:1-4 SÄKERHET Fr 10:1-3 DELAKTIGHET/INFLYTANDE* 87. Fr 11:1-4 FÖRSKOLEMILJÖ Fr 12:1-2 MÅLTIDER MEDELINDEX FRÅGA FAKTOR Fr 13:a-c NFI Fr 14:a-b FÖRTROENDE Fr 4:1-3 TRIVSEL Fr 5:1-4 TRYGGHET Fr 6:1-3 BEMÖTANDE Fr 7:1-8 PEDAGOGISK HANDLEDNING* 76. Fr 8:1-5 PEDAGOGISK PROCESS Fr 9:1-4 SÄKERHET Fr 10:1-3 DELAKTIGHET/INFLYTANDE* 66. Fr 11:1-4 FÖRSKOLEMILJÖ Fr 12:1-2 MÅLTIDER MEDELINDEX Lerum,Hulan,Hulans förskola Betygsindex FRÅGA FAKTOR Fr 13:a-c NFI Fr 14:a-b FÖRTROENDE Fr 4:1-3 TRIVSEL Fr 5:1-4 TRYGGHET Fr 6:1-3 BEMÖTANDE 87 76

9 9 (9)

Tollereds förskola Kvalitetsrapport läsåret 12/13

Tollereds förskola Kvalitetsrapport läsåret 12/13 1 (7) Lärande Tollereds förskola Cilla Larsson Förskolechef Tollereds förskola Kvalitetsrapport läsåret 12/13 Beskrivning av Tollereds förskola 1. Den allmänna delen Tollereds förskola ligger centralt

Läs mer

Hulans enhets förskolors kvalitetsrapport 2014-2015 Dokumentationen av det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan

Hulans enhets förskolors kvalitetsrapport 2014-2015 Dokumentationen av det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan Lärande Hulans enhets förskolor Marianne Lång-Ohlsson Förskolechef 0302 521320 marianne.lang-ohlsson@lerum.se Hulans enhets förskolors kvalitetsrapport 2014-2015 Dokumentationen av det systematiska kvalitetsarbetet

Läs mer

Enhet Centrals förskolor - kvalitetsrapport 2014. Enhet Centrals förskolor - kvalitetsrapport 2014

Enhet Centrals förskolor - kvalitetsrapport 2014. Enhet Centrals förskolor - kvalitetsrapport 2014 Enhet Centrals förskolor - kvalitetsrapport 2014 1 Innehåll 1 Allmän del 3 1.1 Kort beskrivning av förskoleenheten och dess organisation på ett övergripande plan.... 3 1.2 Verksamhetens idé och organisation

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för förskolorna på Enhet Central, september 2013

Systematiskt kvalitetsarbete för förskolorna på Enhet Central, september 2013 LERUM400, v 1.0, 2008-05-26 1 (17) Enhet Central Floda, Lerums kommun 0302-52 19 33 Systematiskt kvalitetsarbete för förskolorna på Enhet Central, september 2013 1. Organisation och verksamhet 1.1 Verksamhetens

Läs mer

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212 1 (8) 2012-11-20 Lärande Lärande Centralt Hulanskolan Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212 LERUM100, v 1.0, 2008-07-25 1. Allmän del - Beskrivning av verksamheten Verksamhetsidé På Hulanskolan har

Läs mer

Lärande Aspenäsenheten Aspenäs förskolor

Lärande Aspenäsenheten Aspenäs förskolor 1 (12) Lärande Aspenäsenheten Aspenäs förskolor Aspenäsenheten består av en förskoleenhet med verksamhet för barn i åldrarna 1-5 år, en grundskoleenhet förskoleklass-åk2 och grundskoleenhet åk3-åk5. Denna

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan verksamhetsåret 2013/2014 Förskoleverksamhet i Skäggetorp Stiglötsgatan 33 Linköpings kommun linkoping.se Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan ska systematiskt

Läs mer

Verksamhetsplan för Årikets förskola

Verksamhetsplan för Årikets förskola Verksamhetsplan för Årikets förskola Läsåret 2015 2016 2 (11) Innehåll Inledning... 2 Övergripande mål 2017 för kommunal förskola... 3 Vision och verksamhetsidé för kommunal förskola... 3 Centrala stadens

Läs mer

Kvalitetsrapport för förskolan Lönngården

Kvalitetsrapport för förskolan Lönngården Kvalitetsrapport för förskolan Lönngården Läsåret 2014-2015 1 GRUNDFAKTA... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 Arbetsmiljö... 4 Systematiskt kvalitetsarbete... 5 Vägledande samspel, Språkplan (inklusive språkmatris),

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 2013-2014

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 2013-2014 LERUM100, v 1.0, 2008-07-25 1 (12) Lärande Lärande Centralt Hulanskolan Kvalitetsrapport för Hulanskolan 2013-2014 1. Allmän del - Beskrivning av verksamheten Verksamhetsidé På Hulanskolan har vi en verksamhet

Läs mer

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Gunghästen Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Gunghästen Kyrkogränd 16 135 43 Tyresö Tel: 08-5782 74 36 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande.

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. Innehållsförteckning 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. 3.4 Förskola och hem. 3.5 Samverkan med förskoleklassen,

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Skogslyckan 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Skogslyckan 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Skogslyckan 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

ARBETSPLAN Ärlinghedens förskola 2011

ARBETSPLAN Ärlinghedens förskola 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 ÄRLINGHEDENS FÖRSKOLA Idrottsvägen 19 b 195 32 Märsta 591 264 19, 6423, 6424 och 64 33 ARBETSPLAN Ärlinghedens förskola 2011 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 2 (10) Vision På Tingvalla

Läs mer

Årsberättelse 2013/2014

Årsberättelse 2013/2014 Årsberättelse 2013/2014 Bomhus förskoleområde Förskolechef Ewa Åberg Biträdande förskolechefer Ingrid Ahlén Nina Larsson Eva Lindgren 1 Bomhus förskoleområde 2013/2014 Inom Bomhus förskoleområde finns

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Parkens förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Läroplansmål- Normer och värden 3. Läroplansmål- Utveckling och lärande 4. Läroplansmål- Förskola och hem 5. Läroplansmål- Samverkan

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning för Bokebo förskola Ölycke ro. läsåret 2007 2008 O:\Kvalitetsredovisning\Kvalitet 2007-2008\Förskolan\Instruktion.doc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Presentation av rektorsområdet

Läs mer

Kvalitetsrapport för förskolan Grönsiskan

Kvalitetsrapport för förskolan Grönsiskan Kvalitetsrapport för förskolan Grönsiskan Läsåret 2014-2015 GRUNDFAKTA... 2 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 Arbetsmiljö... 3 Systematiskt kvalitetsarbete... 4 Vägledande samspel, Språkplan (inklusive språkmatris),

Läs mer

Rektorsområde 1. Fredrik Juthman Resultatenhetschef. Ulla Elvermark Rektor Förskolan Blåkullen-Montessorihuset 7 st dagbarnvårdare.

Rektorsområde 1. Fredrik Juthman Resultatenhetschef. Ulla Elvermark Rektor Förskolan Blåkullen-Montessorihuset 7 st dagbarnvårdare. Rektorsområde 1 Fredrik Juthman Resultatenhetschef Ulla Elvermark Rektor Förskolan Blåkullen-Montessorihuset 7 st dagbarnvårdare Maud Granberg förskoleassistent Irené Björklin Specialpedagog Anette Aspgren

Läs mer

Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö

Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö 2012/2013 Umeå Kommunfullmäktige mål för För- och Grundskola 2011-2013: En skola för alla där barns och ungdomars rätt: - att känna sig trygga, respekterade,

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

Verksamhetsplan för förskolan. Verksamhetsplan2015/16

Verksamhetsplan för förskolan. Verksamhetsplan2015/16 Verksamhetsplan för förskolan Verksamhetsplan2015/16 11- Verksamhetsplan för förskolorna i Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé Förskolorna

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Kristallen period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Kristallen period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Kristallen period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete I vårt systematiska kvalitetsarbete ingår följande;

Beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete I vårt systematiska kvalitetsarbete ingår följande; Kvalitetsanalys för förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys är ett

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsrapport Läsåret 2012/2013 Förskolor Tokarp Nykil Ulrika Sjögestad Ansvariga för Kvalitetsrapporten är: Marie Sturehed förskolechef & Maria Fors biträdande

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013/2014 Förskoleområde Östra 1 Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... s. 3 Förskolans

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Akvarellen 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Akvarellen 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Akvarellen 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 LULEÅ KOMMUN Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola klass 1-3 och fritidshem. a för planen Det juridiska ansvaret för elevskyddslagens

Läs mer

Arbetsplan för Bokhultets förskola

Arbetsplan för Bokhultets förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Bokhultets förskola 2014-10-21 2014 2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskola... 3 2. Årets utvecklingsområden... 5 3. Normer och värden... 5 4. Utveckling

Läs mer

1(4) 2011-11-21 2011/1965-PL-013. Dnr: Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011. Irsta förskolor. Ansvarig: Katriina Hamrin.

1(4) 2011-11-21 2011/1965-PL-013. Dnr: Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011. Irsta förskolor. Ansvarig: Katriina Hamrin. 2011-11-21 1(4) Dnr: 2011/1965-PL-013 Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011 Irsta förskolor Ansvarig: Katriina Hamrin Anne Persson 1. Utveckling, lärande och kunskaper Mål: Den pedagogiska utvecklingen

Läs mer

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan utvärderingsverktyg för Eriksbergsgårdens förskola 2015-16. Denna plan bygger på Lpfö-98- reviderad 2010 ÖSB övergripande strategi och budget

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att lärarna samverkar med varandra i arbetet

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Nybergs förskola Namn på rektor/förskolechef: Anna Kuylenstierna

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Nybergs förskola Namn på rektor/förskolechef: Anna Kuylenstierna År för rapport: 2013 Organisationsenhet: Nybergs förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Nybergs förskola Namn på rektor/förskolechef: Anna Kuylenstierna User: ERLAR001,

Läs mer

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015 Kvalitetsrapport Förskoleklass Läsåret 2014/2015 Förskoleklass Strömtorpsskolan Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Läs mer

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 3 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 3 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kometen 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kometen 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Kometen 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna 1 L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna Nallebjörnens förskola Rapport Juni 2013 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens genomförande...

Läs mer

Hjorteds förskola; Kattbjörnen

Hjorteds förskola; Kattbjörnen Kvalitetsredovisning LÄSÅRET 2012 2013 Hjorteds förskola; Kattbjörnen Förskola 1 5 år Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Styrning och ledning... 3 Personaltäthet och barngruppens

Läs mer

Kvalitetsrapport för Håksberg/Sörviks förskoleområde läsåret 2013-2014

Kvalitetsrapport för Håksberg/Sörviks förskoleområde läsåret 2013-2014 Kvalitetsrapport för Håksberg/Sörviks förskoleområde läsåret 2013-2014 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Håksbergs förskola Ansvarig förskolechef Lena Hellman Innehåll KVALITETSARBETE... 0 MÅL... 0 FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Malmberga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Malmberga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Malmberga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015-2016 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Kvalitetsrapport verksamhetsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport verksamhetsåret 2014/2015 Augusti 2015 Kvalitetsrapport verksamhetsåret 2014/2015 Mockfjärds förskola Mål Normer och Värden 2:1 Måluppfyllelse I arbetet med att förankra grundläggande normer och värden i förskolans verksamhet sker

Läs mer

Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2014/15

Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2014/15 Kvalitet och måluppfyllelse läset 2014/15 Sammanfattning Förskolan har under läset 2014-2015 fortsatt arbetet med att förbättra verksamheten. Vi är en god bit på väg men fortfarande återst en del. Tyvärr

Läs mer

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Läsåret 2015 2016 2 (9) Innehåll Inledning... 3 Övergripande mål 2017 för kommunal förskola... 3 Vision och verksamhetsidé för kommunal förskola... 3 Centrala stadens

Läs mer

Avesta Kommun. Kvalitetsredovisning

Avesta Kommun. Kvalitetsredovisning Avesta Kommun Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Förskolan Talgoxen Datum: 2011-05-9 Utvecklingsledare: Siv Holm Innehållsförteckning Sid nr 1. Sammanfattning 3 1.1 Presentation av enheten 3 1.2

Läs mer

Olika fast lika unika. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Skanörs Förskola. Läsåret: 2015/2016 Upprättad 2015-09-14

Olika fast lika unika. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Skanörs Förskola. Läsåret: 2015/2016 Upprättad 2015-09-14 , Olika fast lika unika Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Skanörs Förskola. Läsåret: 2015/2016 Upprättad 2015-09-14 Innehållsförteckning 1 Inledning. 1.1 Alla barn och elever har rätt att

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Nykroppa Förskola. Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Nykroppa Förskola. Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16 Nykroppa Förskola Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Björkängens förskola LÄSÅRET 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Björkängens förskola LÄSÅRET 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkängens förskola LÄSÅRET 2015/2016 Inledning Bestämmelser i Skollagen (2010:800) och Diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet

Läs mer

Förskolan Bondebackas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Bondebackas plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bondebackas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 15-16 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

2015/2016. Så här går vi framåt! Linköpings kommun linkoping.se

2015/2016. Så här går vi framåt! Linköpings kommun linkoping.se 2015/2016 Så här går vi framåt! Linköpings kommun linkoping.se Syfte Verksamhetsplanen är ett verktyg för pedagogerna på de kommunala förskolorna på T1 samt en information till föräldrar. Den innehåller

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kvarnen 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kvarnen 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Kvarnen 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Likabehandlingsplan Östad förskolor

Likabehandlingsplan Östad förskolor 1 (10) Likabehandlingsplan Östad förskolor I Östad förskolor ingår: Björkhyddans förskola, Björnens förskola och familjedaghem omfattande åldrarna 1-5 år. Vår vision är: På vår enhet möts du av barn och

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Soluret 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Soluret 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Soluret 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Kvalitetsrapport för Grangärde/ Säfsen skolområde läsåret 2014-15

Kvalitetsrapport för Grangärde/ Säfsen skolområde läsåret 2014-15 Kvalitetsrapport för Grangärde/ Säfsen skolområde läsåret 2014-15 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN Saxdalens förskola Ansvarig förskolechef under året Carola Michaelsdotter, skriven av Ulrika N Eriksson Innehåll

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (9) 2015-02-16 Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 INLEDNING En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen F-9 och Fritidshem 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-9 och Fritidshem

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola Likabehandlingsplan samt plan mot annan kränkande behandling 1. Inledning En av förskolans uppgifter är att aktivt forma en framtida

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008 Nya Slättängsgårdens förskola Bollebygds kommun 1. Verksamhetens förutsättningar 1.1. Om verksamhetsområdet Slättängsgårdens förskola har idag fyra avdelningar och

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Vällingklockan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Vällingklockan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Vällingklockan 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Bikupan period 3 (jan mars), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Bikupan period 3 (jan mars), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för förskolan Bikupan period 3 (jan mars), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Blästad och Fredriksbergs förskolor. Verksamhetsplan. Blästad och Fredriksbergs förskolor

Blästad och Fredriksbergs förskolor. Verksamhetsplan. Blästad och Fredriksbergs förskolor Verksamhetsplan Blästad och Fredriksbergs förskolor 2008-2009 Innehållsförteckning 1. Beskrivning av området. 2. Styrdokument. 3. Målsättning för Blästad Fredriksbergs förskolor. 4. Innehåll i förskolornas

Läs mer

Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8

Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8 Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8 2 Innehåll 1. Beskrivning av verksamheten... 2 1.1 Aktuella styrdokument... 2 1.2 Enhetens mål... 3 1.3 Vision... 3 2. Normer och värden... 4 2.1 Enhetens

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Soluret 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Soluret 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Soluret 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Verksamhetsrapport 2016

Verksamhetsrapport 2016 Ekenhillsvägen Datum 1 (24) 2016-06-07 Verksamhetsrapport 2016 Ekenhillsvägens förskola Innehållsförteckning 2 (24) Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Enhetens egna nyckeltal... 5 Arbetet med lässatsningen

Läs mer

Verksamhetsplan. Ett hus där barn får växa

Verksamhetsplan. Ett hus där barn får växa Verksamhetsplan Ett hus där barn får växa Förskolan har inriktning mot skapande och utomhuspedagogik. Vi arbetar med barnen som medforskare i smågrupper vilket vi anser ger barnen god trygghet och delaktighet.

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans vision sid 3 Diskrimineringslagen sid 3 Definition av begreppen sid 3 Åtgärder vid diskriminering och kränkande

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-14

Kvalitetsrapport 2013-14 Kvalitetsrapport 2013-14 Hovgläntans förskola, Ås Landöns förskola och Fritidshem, Änge Tulleråsens förskola, Änge samt Pedagogisk omsorg, Änge Hovgläntans förskola, Ås Bou Landöns förskola/fritidshem,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Önnegårdens förskola Önnestad

Systematiskt kvalitetsarbete Önnegårdens förskola Önnestad Systematiskt kvalitetsarbete Önnegårdens förskola Önnestad Läsåret 2011-2012 Lena Ovland Rahm Rektor tillika Förskolechef Innehållsförteckning 1:1 Bakgrund 1:2 Nulägesanalys 1:3 Mål- Vad vill vi uppnå?

Läs mer

Smedjans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Smedjans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedjans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2012-2013

Systematiskt kvalitetsarbete 2012-2013 1(8) Systematiskt kvalitetsarbete 2012-2013 Enhet: Uteförskolan Vinden Ansvarig: AnnCharlotte Olai 2(8) LÄSÅRETS VERKSAMHETSPLAN Mål för läsåret 2012-13 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Eskilsby skola Grundskola, förskoleklass och fritidshem 1 Presentation av verksamheten läsåret 2013-2014 Eskilsby skola består av en integrerad klass med

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Saxdalens förskola 2014-2015

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Saxdalens förskola 2014-2015 SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Saxdalens ro 1 Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Saxdalens förskola 2014-2015 Vision Vi vill skapa en förskola: fri från diskriminering, trakasserier

Läs mer

Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015

Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015 18/6 2014 Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015 förskolechef: Pernilla Nillson 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Verksamhetside 4. Tallängens års-hjul (under arbete) 5. Mål för Tallängens förskola

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 augusti september Furubackens förskola Sammanfattande analys av enhetens resultat för läsåret 2012/2013 Vårdnadshavarna visar i årets brukarenkät att de som helhet

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Ollonborren 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Ollonborren 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Ollonborren 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016 150812 Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN HÖSTEN 2013 Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti 1998 finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är

Läs mer

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Reviderad 2012-09-24

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Reviderad 2012-09-24 Lärande Stenkulans Enhet Likabehandlingsplan Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Reviderad 2012-09-24, v 1.0, 2008-07-25 LERUM100 Stenkulans Enhet Stenkulans förskola

Läs mer

Systematisk verksamhetsplanering - utvärdering och åtgärder. Verksamhetsplan Västra Ängby förskola 2014-2015

Systematisk verksamhetsplanering - utvärdering och åtgärder. Verksamhetsplan Västra Ängby förskola 2014-2015 Systematisk verksamhetsplanering - utvärdering och åtgärder Verksamhetsplan Västra Ängby förskola 2014-2015 Kvalitetsområden Kvalitetsbegreppet Skolverket definierar begreppet kvalitet inom förskola och

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Storken 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Storken 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Storken 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg

Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg i Linghem 2016/2017 Vi blir ett! Vi har hög pedagogisk kvalitet på samtliga förskolor och annan pedagogisk verksamhet i Linghem 1 Förord Under våren

Läs mer

Arbetsplan för Färjestadsskolan. Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Färjestadsskolan. Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Färjestadsskolan Läsåret 2013/2014 Skolans arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt skolan ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida 5-6

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bullerbyns förskola Upprättad 150121 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Nyckelpigans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nyckelpigans plan mot diskriminering och kränkande behandling Page 1 of 5 Nyckelpigans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechefen. Vår vision Alla i förskolan,

Läs mer

Kvalitetsrapport Så här går det

Kvalitetsrapport Så här går det Kvalitetsrapport Så här går det Uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet på Draken och Solstenen förskolor, Dalhem/Endre förskoleområde Verksamhetsåret 2013/2014 Kort sammanfattning av enhetens

Läs mer

Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolechef tillsammans med pedagoger från förskolan.

Läs mer

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vänner ger glädje! Läsåret 2013-2014 1 Innehållsförteckning Framsida. 1 Innehållsförteckning.. 2 Grunduppgifter

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010. Lingårdens förskola

Kvalitetsredovisning 2010. Lingårdens förskola Bildningsförvaltningen Lingårdens förskola Margareta Öjebo Kvalitetsredovisning 2010 Lingårdens förskola Postadress E-postadress Telefon Telefax Bankgiro Organisationsnr Nora kommun skola@nora.se Bildningsförvaltningen

Läs mer

Lokal arbetsplan 2015/2016 Intraprenad förskolor väster Förvaltning förskola & skola

Lokal arbetsplan 2015/2016 Intraprenad förskolor väster Förvaltning förskola & skola Lokal arbetsplan 2015/2016 Intraprenad förskolor väster Förvaltning förskola & skola Väster Parks förskola Väster Parks kväll-, helg- och nattomsorg Väster Parks vision: Mötesplatsen för lärande och glädje

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET Läsåret 2007/2008 1. Inledning Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Likabehandlingsplanen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015/2016. Ugglumsledens förskola

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015/2016. Ugglumsledens förskola LIKABEHANDLINGSPLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015/2016 Ugglumsledens förskola Innehållsförteckning 1. Vision 2. Grunduppgifter 3. Utvärdering 4. Främjande arbete 5. Kartläggning och analys

Läs mer

Verksamhetsrapport förskolan 2013/14

Verksamhetsrapport förskolan 2013/14 Sundbyvägen Datum 1 (14) 2014-10-13 Verksamhetsrapport förskolan 2013/14 Sundbyvägen 2 (14) Nämndens åtagande: Tillgänglighet till datorer och lärplattor som pedagogiska verktyg i förskolan skall öka.

Läs mer

Verksamhetsplan. Fylsta Skola 2015-2016

Verksamhetsplan. Fylsta Skola 2015-2016 Verksamhetsplan Fylsta Skola 2015-2016 Fylsta skola 2015/2016 Förutsättningar Fylsta skola är en fyravånings F 5 skola belägen i centrala Kumla. Den uppfördes 1902 och har sedan dess genomgått ett antal

Läs mer

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Ullvigårdens förskoleenhet

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Ullvigårdens förskoleenhet Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015 Ullvigårdens förskoleenhet Köpings kommun Rapporten skriven av: Annica Norén, 150528 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se. Förskolechefen har

Läs mer

Likabehandlingsplan Östad förskolor och familjedaghem

Likabehandlingsplan Östad förskolor och familjedaghem 1 (13) 2014-11-24 Lärande Östad enhet: Björkhyddans förskola Björnens förskola Familjedaghem Likabehandlingsplan Östad förskolor och familjedaghem I Östad enhets förskoleverksamhet ingår: Björkhyddans

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i Pysslingen Förskolor och Skolor AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier

Läs mer