Kvalitetsrapport för Hulanskolan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsrapport för Hulanskolan 2013-2014"

Transkript

1 LERUM100, v 1.0, (12) Lärande Lärande Centralt Hulanskolan Kvalitetsrapport för Hulanskolan Allmän del - Beskrivning av verksamheten Verksamhetsidé På Hulanskolan har vi en verksamhet där vi tillsammans med barnen arbetar för en skola där alla barn är trygga, trivs och känner glädje i sitt skolarbete. Vi vill att alla barn utmanas, uppmuntras och utvecklas i sitt lärande för att kunna nå sina mål. Ökad måluppfyllelse i samtliga ämnen för alla elever är prioriterat. Vi arbetar dels med digitala lärverkytg och dels med olika metoder. I barnens läs inlärning arbetar vi tex. efter en metod av Trageton " att skriva sig till läsning". Här använder barnen redan i förskoleklass datorn genom att börja skriva för att sedan gå över till läsning. Detta projekt är inne på sitt fjärde år. Vår vision är "Vi är och lär för framtiden". Arbetet med vår vision är en del av vårt utvecklingsarbete. Inom enheten, förskolorna och skolan arbetar vi tillsammans för att skapa det goda lärande från år 1-11 år, den röda tråden. Elevgrupper F-klass Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 38 elever 34 elever 46 elever 33 elever 36 elever 44 elever Totalt 231 elever på skolan Fritidsverksamhet F-1 Junibacken 33 elever Organisation F-1 Sunnanäng 39 elever 2-3 Villerkulla 70 elever Hulanskolan är en del av Hulans enhet som dessutom består av Hulans förskola, Hulan Täppans förskola och Bråtas förskola. Ledningsteamet på enheten består av en rektor för Hulanskolan och en förskolechef för förskolorna. På enheten finns dessutom administrativ personal, kanslist, vaktmästare och IT ansvarig. Rektor har en samordningsgrupp med representanter för varje arbetslag. Postadress Besöksadress Telefon/ fax Webb/ e-post Org.nr Lerums kommun Centrumpassagen Pg Lerum (fax) Bg

2 2 (12) Grundskolans organisation Personalen är organiserad i två arbetslag F-3 och 4-5. Personalen i varje årskurs organiserar sin undervisning utifrån sin ämneskompetens. Inom varje årskurs görs olika grupperingar. Varje klass har sin egen klasslärare men samarbetet har utvecklasts under året. Lärarna i varje årskurs har gemensamma planeringsmöten 3 timmar varannan vecka. Åk 1 samarbetar med förskoleklassen F- 1. Förskoleklassens organisation och verksamhetsidé. Förskoleklassen är bron mellan förskolan och skolan. Övergången mellan förskola och skola regleras i en handlingsplan. I förskoleklassen läggs grunden för att barnen känner sig trygga med sina kamrater och i vardagen. Trygghetsarbetet har extra stort fokus. Från hösten 2012 arbetar vår specialpedagog även på förskolan vilket underlättar övergången för de barn som behöver extra stöd. Förskoleklassen och åk 1 samarbetar också med fadderverksamhet. De nya förskoleklass barnen får en fadder i åk 1. Samarbeta i olika ämnen mellan åk 1 och förskoleklass bedrivs i idrott och olika teman. Fritidshemmens organisation och verksamhetsidé På Junibacken och Sunnanäng går barn som tillhör Förskoleklassen och åk 1. Fritidshemmen är belägna i skolans lokaler, klassrummen. Samarbetet i F-1 skola och fritids är utvecklat då personal som arbetar på fritids även arbetar i klassen. Klassrummen och fritidshemmen ligger bredvid varandra för att underlätta samarbetet. Bemanningen F-1 skola/fritids är en klasslärare en förskollärare och två fritidspedagoger. För barn i åk 2 och åk 3 har vi fritidshemmet Villekulla beläget i en separat byggnad. Där har vi även morgonomsorg och verksamhet efter kl samarbete med förskolan mellan kl och mellan kl Fritidspersonalen på Villekulla samarbetar med lärarna i åk 2 och 3 dels som resurspersoner men även ansvarar för praktiskt pedagogiska pass. Under läsåret sker utveckling av utomhuspedagogik på våra fritidshem. Kompetensutveckling i utomhuspedagogik äger rum under året. Personalen har gemensamma planeringsmöten varje onsdag för utveckling och samordning av verksamheten. Två nyckelpersoner från våra fritidshem deltar som nyckelpersoner i det centrala nätverket för utveckling av fritidshemmen i Lerum. I F-3 arbetslaget ingår all personal som arbetar både på våra fritidshem i skolan f- åk 3. Öppen fritidsverksamhet bedrivs av Kreativ fritid.

3 3 (12) Enhetens förbättrings historia. Förskoleverksamheten har utökats då en förskola med två avdelningar öppnade våren Under de senaste åren har skolans rykte och status ökat. Idag är skolan populär och en viss förflyttning till Hulanskolan har skett för barn som tillhör andra skolor. Vi har blivit bättre på att marknadsföra oss. De senaste fyra åren har vi deltagit i ett utvecklingsprojekt Att skriva sig till läsning, vilket vi har blivit uppmärksammade för. Vi tar också emot många studiebesök från andra skolor. Socioekonomisk fördelning Vi har under året inte tagit emot någon socioekonomisk tilldelning Organisation av elevhälsan. Vi har ett elevhälsoteam som träffas regelbundet minst en gång varannan vecka I elevhälsoteamet ingår: Specialpedagog, kurator, psykolog, skolsköterska och rektor. Elevhälsans verksamhet och organisation regleras av skollagen och omfattar, medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan kan vara ett stöd i att utreda och formulera elevers individuella behov i syfte att möta dessa i planering/ individuell utvecklingsplan och åtgärdsprogram. Elevhälsan finns som stående punkt på arbetslagens träffar. Elevärenden som uppmärksammas och analyseras i arbetslaget sker i i ett samarbete med vårdnadshavare. Arbetslaget inventerar och söker lösningar och åtgärdsprogram upprättas tillsammans med elev och vårdnadshavare. Om oro kvarstår och/eller annan kompetens behöver kopplas in anmäler klassläraren ärendet till elevhälsan, där beslut tas om eventuellt ytterligare åtgärder/utredning. Vårdnadshavare kallas till elevhälsomöte. Mötet protokollförs. Elevhälsoteamet kan också ge uppdrag till elevhälsopedagog och elevhälsocoach. Till området Lerum Södra har vi tillgång till två elevhälsopedagoger och centralt tre elevhälsocoacher. Rektor på Hulanskolan har personalansvar för elevhälsopedagogerna i Lerum Södra. Arbete med särskilt stöd. För läsåret har vi en specialpedagog som handleder våra lärare. Vi har tagit bort vår speciallärare 50 % som tidigare hade olika grupper. All undervisning bedrivs i klasserna av ordinarie lärare i nära samarbete med varandra årskursvis och med stöd från fritidspedagoger som går in som resurs. Genom att samplanera undervisningen och göra olika gruppkonstellationer inom årskursen når vi bättre resultat. Våra lärare har den kompetens som krävs för detta med hjälp av handledning av specialpedagog och elevhälsopedagog. Ansvarig pedagog ansvarar för upprättandet och uppföljning av åtgärdsprogram.

4 4 (12) En gång/ månad följer rektor och specialpedagog upp arbetet kring barn med åtgärdsprogram tillsammans med pedagogerna i årskursen. Se Hulanskolans elevhälsoplan. Inflytande och samråd. Eleverna har klassråd och elevråd en gång/ månad. I undervisningen är eleverna delaktiga vid sin individuella planering av sitt arbete. Personalen och ledningen samråder dels genom våra APT träffar men även i en vardaglig dialog. På APT/LSG sker ett utbyte av information /samråd enligt vårt samverkansavtal. Rektor träffar samordningsgruppen en gång varannan vecka för att fånga upp tankar från arbetslaget och att föra ut frågor för diskussion. Det första arbetsenhetsrådsmöten sker samtidigt som föräldramötet och är öppet för alla. Enhetsrådsmötet kallar rektor och förskolechef till och är öppet för alla. Efter enhetsrådsmötet hålls ett arbetsenhetsrådsmöte även det öppet för alla föräldrar. Trygghet och arbetsro. Då vi har mycket små klasser mellan 14 och 23 elever är förutsättningarna för trygghet och arbetsro ganska bra. Dessutom är idrotten så att halva klassen har idrott med sin parallellklass. Detta innebär att varje klasslärare har tre-fyra halvklasstimmar/vecka. Trygghetsarbetet är ett arbete som ständigt pågår. Vi har ett trygghetsteam på skolan som består av specialpedagog, rektor och två fritidspedagoger en från varje arbetslag. Trygghetsteamet träffas en gång/ varannan vecka eller efter behov. I vårt trygghetsarbete är det förebyggande arbetet viktigt. Här arbetar trygghetsteamet med regelbundna insatser som tex temaveckor kring värdegrundsarbete. Trygghetsgruppen presenterar två arbetsområden som vi behöver fokusera på utifrån analys av trygghetsenkäten. I vårt trygghetsarbete arbetar vi med våra faddergrupper. I varje grupp blandas elever från förskoleklass till åk 5 och årskurs 5 eleven har ansvaret att genomföra arbetet tillsammans med sin grupp/ledare för gruppen. Varje månad genomförs någon aktivitet i dessa faddergrupper. Åtgärder mot kränkande behandling. På Hulanskolan bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling och diskriminering. Grunden för lärande är elever som trivs och känner trygghet. Vår plan för bygger på de analyser vi har gjort på skolan utifrån mätningar, samtal, observationer och utvärderingar. Vi analyserar våra resultat på olika plan, dels av enskild pedagog men också av arbetslag, elever, trygghetsteam och vid behov av EHT. Vår tanke är att de olika leden skall länka in i varandra och att det är vi tillsammans som ser vad vi ska rikta oss mot. Under innevarande läsår vill vi också involvera föräldrar i vårt kartläggningsarbete kring att få fram ett nuläge för att ha ytterligare underlag för

5 5 (12) nästa års plan. Vi kommer i mars att komplettera vår insamling med en föräldraenkät rörande deras barns skolmiljö och vårt arbete mot kränkningar. Under nuvarande läsår fokuserar vi på följande områden: Trygghet och bemötande, respekt för varandra Undervisning i modersmål. Vi har två elever som har studiehandledning i Thailändska och i arabiska. Vi har ca 30 elever som har undervisning i olika modersmål på skolan. Då vi på skolan har 231 elever är det en stor del av våra elever som omfattas av denna undervisning. Undervisning bedrivs av olika modersmålslärare i olika språkgrupper oftast efter ordinarie undervisningstid. Samarbete klasslärare, modersmålslärare sker till största delen för de barn som har handledning i sitt modersmål. På utvecklingssamtalen tar klassläraren oftast inte upp elevens resultat från modermålsläraren, endast i undantag då modersmålsläraren har påpekat detta.. Utvecklingssamtal. Varje pedagog har två utvecklingssamtal/ läsår för varje elev, vid behov fler samtal. Individuell utvecklingsplan finns för alla elever och aktualiseras i Unikum. Vi försöker göra barnen mer aktiva i sina utvecklingssamtal målsättningen är att eleverna håller i sina egna utvecklingssamtal. Lokaler, utrustning och skolbibliotek.. Vi har klassrum med tillhörande grupprum för tolv klasser. Lokalerna på fritids hemmet Villekulla behöver rustas upp och är trångt för så många barn. I övrigt är den fysiska miljön godtagbar men i behov av renovering. Utomhusmiljön är i stort sett bra men behöver kompletteras och förnyas. Utrustning Skolan har god tillgång på läromedel. Vi är just nu inne i en IT satsning. Varje elev i åk 4 har fått ett eget digitalt lärvektyg, en Ipad.Detta är en treårs satsning där alla elever efter tre år ska ha ett eget digitalt verktyg från åk 4 till åk 9. Vi ser över läromedel som är interaktiva, appar dyl. Tanken är att så småningom kommer traditionella läromedel att kompletteras/ersättas av dessa nya digitala läromedel. Varje klasslärare har också en egen Ipad. Matematikverkstad finns på skolan. IT utrustning. Samtliga klasser har en projektor / smart board i ett klassrum. I klaserna F-3 finns ca 3 Ipads/ klass Vi har egna Ipad som används flitigt. Vissa elever i de yngre åldrarna, i behov av stöd, har egna ipad som lärverktyg. I alla klassrum finns det stationära datorer som byts ut regelbundet. Dessutom finns det bärbara datorer i klassrummen som används vid läsinlärning, ASL att skriva sig till läsning. På skolan finns ett bibliotek som håller ganska god kvalité.

6 6 (12) 2. Resultat och Analys Kunskapsresultat : Måluppfyllelse i alla ämnen åk 3 och åk 5 92% och 86 % Måluppfyllelse flickor i alla ämnen åk 3 och 5 94 % och 94% Måluppfyllelse pojkar i alla ämnen åk 3 och 5 89 % och 92 % Måluppfyllelse i svenska åk 2, 3 och 5 94 %, 92 % och 91 % Måluppfyllelse flickor i sv åk 2, 3 och 5 92 % 94 % och 95 % Måluppfyllelse pojkar i sv åk 2, 3 och 5 95 % 89 % och 80 % Måluppfyllelse i matematik åk 2,3 och 5 94 % 94% och 91 % Måluppfyllelse flickor i ma åk 2,3 och % 100 % och 95 % Måluppfyllese pojkar i ma åk2,3 och 5 90 % 89 % och 87 % Måluppfyllelse i engelska åk 5 94 % Måluppfyllelse flickor i engelska åk 5 95 % Måluppfyllese pojkar i engelska åk 5 93 % Resultat ämne Åk 2 Åk 3 Åk5 svenska 97 % 98 % 88 % matematik 69 % 93 % 75 % engelska 90 % Resultat Ämne Åk2 Åk3 Åk5 svenska 94 % 92 % 91 % matematik 94 % 94 % 91 % engelska 94 %

7 7 (12) Analys kunskapsresultat jmfr med Jämfört med Har vi förbättrat resultaten i matematik för alla årskurser för , väsentligt för åk 5. I svenska har vi lite lägre resultat dock ej i åk 5. Vi har förbättrat resultatet i alla tre ämnen för åk 5 Jämför vi pojkar flickor är resultatet lägre för pojkar än för flickor både och i alla tre ämnen. För hade vi färre elever i åk 5 då slår procentsatsen mer. Trenden är ju positiv men de stora skillnaderna i resultatet kan bero på elevsammansättningen. Vi behöver fördjupa analysen hur vi lyckas med de barn som har särskilt stöd. Hur ser antalet åtgärdsprogram ut i de olika årskurserna/ ämnena/ under de båda åren? Ser vi någon förbättring i arbetet med de barn som behöver särskilt stöd? Detta måste vi titta närmare på. Analys kunskapsresultat Avvikelsen i procent blir ganska stor då underlaget är litet. Totalt antal elever och fördelning pojkar flickor ser ut så här Åk 2 totalt 34 elever 13 flickor och 21 pojkar Åk 3 totalt 35 elever 16 flickor och 19 pojkar Åk 5 totalt 35 elever 20 flickor och 15 pojkar Vår utmaning är att öka vår måluppfyllelse vi bör ligga över 95 %, helst 100 % i alla ämnen. Resultaten ökar inte över åren alltså det är högre resultat i åk 2,3 än i åk 5. Detta kan naturligtvis bero på elevgruppens sammansättning men resultatet borde vara högre. Vi når inte riktigt ända fram hela vägen, vad beror detta på? Vi har under året sett över behörigheten så att de lärare som undervisar i sv, ma och engelska är behöriga. Utmanar vi våra barn tillräckligt i de högre åldrarna? Jämfört med har vi dock förbättrat i åk 5 väsentligt, detta kan ju också bero på elevsammansättningen Analys pojkar/ flickor Flickor lyckas bättre i kunskapsresultaten än pojkar i alla ämnen och årskurser Svenska: Pojkar har lägre resultat i åk 5, märkbart80 % åk 5 mot 89% åk 3 och 95 % åk 2. Möjligtvis kan det bero på att nuvarande åk 5 inte varit med i vårt projekt i ASL från början. Matematik. Här sjunker också pojkarnas resultat i åk 5 jämfört med åk 2 och 3 Även i engelska sjunker resultatet i de högre åldrarna, avikelsen är mindre. En fråga att ställa oss: Hur utmanar vi pojkarna i sitt lärande? Tappar de lusten för sitt lärande?.

8 8 (12) Resultat nöjdhet, trygghet och trivsel. GR enkäten Resultat. NKI: Trygghet och trivsel 95 för arbetslag F-3 och 96 för arbetslag 4-5 Delaktighet och inflytande 94 för F-3 och 89 för 4-5 Skolmiljö 78 för F-3 och 79 för 4-5 Kunskap och lärande 98 för F-3 och 96 för 4-5 Bemötande 91 för F-3 och 97 för 4-5 Fritidshem 81 för F-3 och 81 för 4-5 Helhetsintryck 84 för F-3 och 65 för 4-5 Trygghet och trivsel har ökat från föregående år för båda arbetslagen medan inflytande och delaktighet har minskat något. För trygghet och trivsel har pojkarna något lägre siffror. För delaktighet och inflytande har flickorna högre värden än pojkarna i F-2 medan det motsatta i 4-5. Kunskap och lärande. Här ligger de högsta värdena. Flickorna har något högre värden än pojkarna i de yngre åldrarna, denna skillnad blir något större i de högre åldrarna. Bemötande. Här har flickorna högre värden än pojkarna, skillnaden är störst för de yngsta barnen Helhetsintrycket jämfört med 2012 har minskat något för arbetslag F-3 och ligger på samma för 4-5 arbetslaget. Värdet är markant lägre båda åren för de äldre barnen. Skolmiljö: Det är låga siffror för skolmiljö och fritidshemmen. På fritidshemmet är det lägre siffror för 2-3 fritidshemmet än F-1 fritidshemmen. Arbetsro får lägre värden rakt över i alla åldrar och toaletterna drar markant ner värdet. Fritidshem: Vi har lägre index för 2-3 fritidshemmet, Villekulla 79 mot 83 för F-1 fritidshemmen Junibacken och Sunnanäng.. Flickorna på Junibacken och Sunnanäng trivs bättre än flickorna på Villekulla. Jämför vi med Lerums kommun ligger vi lite högre i våra värden på Junibacken och Sunnanäng. Villekulla har lägre värden än snittet för Lerum ( 79 jmfr 87). Det är framför allt parametern för lugn och ro som är lägre på Villekulla än på Junibacken och Sunnanäng 47 jmfr med 87. Värdet för delaktighet är relativt lågt för alla våra fritidshem 60.

9 9 (12) Analys. Vi har under året medvetet arbetat med att skapa ökad trygghet i bla. omklädningsrummen där otryggheten varit stor. Detta har givit resultat vilket vi ser i enkäterna. Pojkarna trivs lite sämre även om skillnaden är liten, speciellt de yngre barnen, varför? Kopplar vi detta till bemötande ser vi samma mönster pojkarna i de yngre åldrarna har lägre värden. Kan detta hänga ihop? Helhetsintrycket, värden är lägre för de äldre barnen. Vi ser att skolmiljö och fritidshemmen drar ner resultatet under 80. På fritidshemmen har vi stora barngrupper och små lokaler. På Villekulla har vi små lokaler och många barn där ser vi tydligt att barnen saknar plats där de kan få lugn och ro. Örebroenkäten åk 4-5 Områden vi behöver arbeta med är bemötande och arbetsro. Flickor upplever mer verbala trakasserier och pojkar mer fysiska trakasserier mellan varandra. Arbetsro får ett lågt värde. Personaltäthet Lärartätheten är 13,8 elever/lärare, det är en ökning från både ,5 och ,3 elever/lärare. Andel behöriga lärare är 94 % samma som för 2012 Synpunkter och klagomål. Vi har under läsårets första del haft många synpunkter från föräldrar på vår idrottsundervisning. Efter förändrade förutsättningar, bl.a schemaförändringar och vissa insatser förbättrades situationen och dessa synpunkter avtog under våren. Vid förändring av klasserna inför åk 4 uppstod en intensiv föräldrareaktion trots information om denna förändring. Reaktionen var mycket stark och personalen mådde dåligt Område för särskild uppföljning: fritidshemmet Ur LGR 11 kap 2.2 Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola - Kan lösa och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt För att nå detta målet har vi tex fritidsråd på fritidshemmet. Eleverna tar upp ett problem som man har och tillsammans försöker barnen under pedagogens ledning hitta en lösning på problemet. Pedagogen ställer öppna frågor så att

10 10 (12) eleverna kommer med egna lösningar. Vi konflikthantering har vi en konflikthanteringsmodell där vi ställer öppna frågor. Eleverna får först berätta vad som hänt och sedan ställer vi frågan kunde du gjort på ett annorlunda sätt? Då kommer barnen ofta med kreativa förslag på hur de skulle kunna ha agerat. Vi ser att barnen redan vid tidig ålder är duktiga på detta, problemet är att situationen uppstår oftast i leken spontant och då är det svårt att stoppa dem. Vi behöver fortsätta att arbeta på detta sätt och även träna barnen i olika situationer tex vi arbetar med dilemmafrågor utifrån olika problemsituationer. Detta arbete pågår under skoldagen inte enbart på fritidstid. : 3. Strategisk del Utifrån våra resultat och analyser kommer vi under läsåret att arbeta med följande utvecklingsområden. 1. Trygghetsarbete, bemötande och arbetsro. 2. Ökad måluppfyllelse generellt. Matematik speciellt differens mellan pojkar flickor. 3. Delaktighet och inflytande 4. Bedömning för lärande. 5. Entreprenöriellt lärande. Fortsatt utveckling av entreprenöriellt lärande 6. Enhetens Visionsarbete Vi är och lär för framtiden. 7. Fritidshemmen, utveckla fritidshemmens verksamhet med bla utomhuspedagogik Planerade åtgärder för förbättrat resultat 1. Trygghetsarbete.I vår årliga plan kommer fokus att ligga på bemötande och arbetsro. Se åtgärder i vår årliga plan Ökad måluppfyllelse. Vi följer upp resultaten bättre, fokus på resultaten för barn med särskilt stöd åtgärdsprogram. Ökat samarbete mellan lärarna i samma årskurs, olika grupperingar inom årskursen för att möta alla barnen utifrån sina förutsättningar. Handledning av specialpedagog. Förändrat arbetssätt för elever med särskilt stöd, inkludering. Införande av digitala lärverktyg Matematik. Alla undervisande lärare i matematik deltar i skolverkets matematiklyftet under läsåret. Vi följer upp pojkarnas resultat noggrannare och diskuterar förändringar i undervisningen.

11 11 (12) 3. Delaktighet och Inflytande. Eleverna görs mer delaktiga i sina IUP: er. Eleverna håller i sina utvecklingssamtal så tidigt som möjligt. Vi samtalar med eleverna om vad delaktighet och inflytande är och lyssnar in deras synpunkter, hur de kan bli mer delaktiga och få mer inflytande under ansvar. 4. Bedömning för lärande. Utveckla bedömningskompetensen för lärarna för att skapa en likvärdig bedömning och utveckla undervisningsformer som bygger på formativ bedömning. Alla lärare går utbildningen i bedömning för lärande. Diskussioner och uppföljning i lärarlagen. Rektor är aktiv i Unikum och följer upp kompetensutvecklingen för lärarna på medarbetarsamtalet. 5. Entreprenöriellt lärande. Fortsatt utveckling av entreprenöriellt lärande, Uppföljning av enkäten som genomförs oktober Visionsarbete. Implementering av vår vision Vi är och lär för framtiden. Arbete i enhetens utvecklingsgrupp och på gemensamma APT träffar. Framtids spaning. 7. Utveckla verksamheten på fritidhemmen. I personalplaneringen försöka rekrytera utbildade fritidspedagoger. Utveckla arbetet med utomhuspedagogik, kompetensutbilda personalen. På fritidshemmet se över hur vi kan skapa aktiviteter som innebär lugn och ro för barnen. Med ovanstående åtgärder ser vi att vi kan förbättra resultaten på vår skola. Detta kräver en engagerad personal och en närvarande rektor som tillsammans kan driva det pedagogiska arbetet framåt. Lerum senaste revidering Margareta Johansson rektor Hulanskolan

12 12 (12)

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212 1 (8) 2012-11-20 Lärande Lärande Centralt Hulanskolan Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212 LERUM100, v 1.0, 2008-07-25 1. Allmän del - Beskrivning av verksamheten Verksamhetsidé På Hulanskolan har

Läs mer

Verksamhetens idé och organisation av utbildningen och undervisningen

Verksamhetens idé och organisation av utbildningen och undervisningen LERUM100, v 1.0, 2008-07-25 1 (9) 2013-08-08 Lärande Hulans enhets förskolor Marianne Lång-Ohlsson Förskolechef 0302 521320 marianne.lang-ohlsson@lerum.se Kvalitetsrapport för förskolorna på Hulans enhet

Läs mer

Centralskolan - förskoleklassens, grundskolans och fritidshemmets kvalitetsrapport 2014

Centralskolan - förskoleklassens, grundskolans och fritidshemmets kvalitetsrapport 2014 Centralskolan - förskoleklassens, grundskolans och fritidshemmets kvalitetsrapport 2014 1 Innehåll 1 Allmän del 3 1.1 Kort beskrivning av skolan... 3 1.2 Ledningen av utbildningen... 3 1.3 Beskrivning

Läs mer

Verksamhetsplan. Fylsta Skola 2015-2016

Verksamhetsplan. Fylsta Skola 2015-2016 Verksamhetsplan Fylsta Skola 2015-2016 Fylsta skola 2015/2016 Förutsättningar Fylsta skola är en fyravånings F 5 skola belägen i centrala Kumla. Den uppfördes 1902 och har sedan dess genomgått ett antal

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016. Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden

Arbetsplan 2015/2016. Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden Arbetsplan 2015/2016 Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper, Bedömning och betyg

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 LULEÅ KOMMUN Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola klass 1-3 och fritidshem. a för planen Det juridiska ansvaret för elevskyddslagens

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Vision På Emanuelskolan har eleverna en fysiskt bra arbetsmiljö, är trygga och trivs i skolan. Man kan komma till skolan som man är och man utvecklas som

Läs mer

Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen F-9 och Fritidshem 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-9 och Fritidshem

Läs mer

Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014

Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014 Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014 Områdets beskrivning av verksamheten, nyckeltal Personaltäthet Ljungbyhedsskolan: Totalt antal personal: 39.89 varav lärartjänster

Läs mer

Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014

Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014 Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014 Verksamhet: Rostaskolan Betyg och bedömning, skola Stödtimmen i åk 5-6 har gjort att vi fått högre måluppfyllelse. Tidiga utvecklingssamtal har bidragit

Läs mer

Verksamhetsplan 2008/2009 för Ervalla skola inkl fritidshem

Verksamhetsplan 2008/2009 för Ervalla skola inkl fritidshem Verksamhetsplan 2008/2009 för Ervalla skola inkl fritidshem S Innehållsförteckning 1. Inledning sid 3 2. Förutsättningar sid 4 3. Läroplansmål Normer och värden sid 5 4. Läroplansmål Kunskaper sid 7 5.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vänner ger glädje! Läsåret 2013-2014 1 Innehållsförteckning Framsida. 1 Innehållsförteckning.. 2 Grunduppgifter

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Skogsängsskolan läsår 14/15

VERKSAMHETSPLAN Skogsängsskolan läsår 14/15 Barn- och utbildningsnämndens mål KUNSKAPER Andel elever med högsta betyget A och B ska öka. Andelen elever med betyget A och B på enheten ska vara högre vt 2015 jämfört med vt 2014 2015 ska minst 85%

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello läsåret 2014-2015 2 Kvalitetsrapport Pysslingens skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Grundskola 1-6 Läsåret 2013/2014 Sövestad skola Ansvarig rektor: Jim Priest Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING Utbildning KVALITETSREDOVISNING Klågerupskolan F-5 2007 2008-02-06 Klågerupskolan F-5 Enligt Förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet skall varje kommun senast den 1 maj varje år

Läs mer

Verksamhetsplan Bromstensskolan 2015

Verksamhetsplan Bromstensskolan 2015 Per Hansson 2015-03-04 A 1 (13) Verksamhetsplan Bromstensskolan 2015 Introduktion Den här verksamhetsplanen beskriver vilka arbetsområden vi på Bromstensskolan kommer att fokusera på under 2015. Den beskriver

Läs mer

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2014-02-20 Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Skolan består av 2 arbetslag F-3, 4-6. Vi är uppdelade i två byggnader

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9 Upprättad januari 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat

Läs mer

Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016

Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016 Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016 Skola Ort Ansvarig rektor Kontaktinformation Kundtjänst 0910 73 50 00 Kundtjanst@skelleftea.se 1. Vår grundverksamhet Auraskolan i Skelleftehamn är en F-2 skola med

Läs mer

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik 140917 Nulägesanalys Nolhagaskolan grundskola 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde läsåret 14/15 är: Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik Uppföljning

Läs mer

Tollereds förskola Kvalitetsrapport läsåret 12/13

Tollereds förskola Kvalitetsrapport läsåret 12/13 1 (7) Lärande Tollereds förskola Cilla Larsson Förskolechef Tollereds förskola Kvalitetsrapport läsåret 12/13 Beskrivning av Tollereds förskola 1. Den allmänna delen Tollereds förskola ligger centralt

Läs mer

Verksamhetsplan för Sundby förskola och skola 2013-2014

Verksamhetsplan för Sundby förskola och skola 2013-2014 Datum 2013-09-05 Verksamhetsplan för Sundby förskola och skola 2013-2014 Verksamhetsidé 1 Nuläge Sundby förskola och skola är i ständig förändring. Vi provar olika modeller när det gäller att organisera

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 Datum 2010-10-18 Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 2010-10-07 Anders Thomas rektor Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torskolan

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

SID 1 (10) 2011-11-18 UTBILDNINGSNÄMNDEN. Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012

SID 1 (10) 2011-11-18 UTBILDNINGSNÄMNDEN. Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012 SID 1 (10) UTBILDNINGSNÄMNDEN SÖDE RMALMSSKOLAN 2011-11-18 Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012 SID 2 (10) Inledning Södermalmsskolan är en F-9 skola som ligger vid Mariatorget i hjärtat av Södermalm.

Läs mer

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan utvärderingsverktyg för Eriksbergsgårdens förskola 2015-16. Denna plan bygger på Lpfö-98- reviderad 2010 ÖSB övergripande strategi och budget

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsboskolan/Sandhems skolområde med fritidshem Läsåret 2015/2016 2013-10-06 2014-06-22 2015-06-15

Läs mer

Verksamhetsplan för Bergvretenskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan för Bergvretenskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 Verksamhetsplan för Bergvretenskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 GRUNDSKOLA Götlunda skola Nybyholmsskolan Medåkers skola 2015-02-20 INNEHÅLL VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET 5 NORMER OCH VÄRDEN 7 PLANEN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH LIKABEHANDLINGSPLANEN...

Läs mer

Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. orebro.se

Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. orebro.se Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet orebro.se Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag

Läs mer

Arbetsplan för fritidshemmet och fritidsklubben Gefle Montessoriskola 2015/2016

Arbetsplan för fritidshemmet och fritidsklubben Gefle Montessoriskola 2015/2016 1(13) Gefle Montessoriskola 2015-08-03 Arbetsplan för fritidshemmet och fritidsklubben Gefle Montessoriskola 2015/2016 Den här arbetsplanen beskriver vilka arbetsområden vi på Gefle Montessoriskolas fritidshem

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkestaskolan 2015-2016 1 Innehåll Diskrimineringslagen och skollagen... 3 Definitioner av nyckelbegrepp... 3 Handlingsplikt och krav på aktiva åtgärder...

Läs mer

Sandbäcksskolan. Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan

Sandbäcksskolan. Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan Sandbäcksskolan Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan 2013 Inledning Sandbäcksskolan är en F-9 skola med ca 450elever.Verksamheten omfattar förskoleklass, grundskola, fritidshem och fritidsklubb. Det finns

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN 1. Artediskolan. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14

NORDMALINGS KOMMUN 1. Artediskolan. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 NORDMALINGS KOMMUN 1 Artediskolan Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 NORDMALINGS KOMMUN 2 Innehåll Inledning sid 2 Förutsättningar sid 2 Elevernas arbetsmiljö sid 3 Elevernas lärande och skolans studieresultat

Läs mer

Skee skola och fritidshem Strömstads plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skee skola och fritidshem Strömstads plan mot diskriminering och kränkande behandling Skee skola och fritidshem Strömstads plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 1-6, fritidshem och förskoleklass Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter

Läs mer

Berghemsskolan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Berghemsskolan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 Berghemsskolan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare Berghemsskolan Dokumentnamn Kvalitetssammanställning Dokumentansvarig Birgitta Edlund rektor/lennart Olofsson

Läs mer

Arbetsplan för Stadsskogenskolan Ett lustfyllt och hållbart lärande

Arbetsplan för Stadsskogenskolan Ett lustfyllt och hållbart lärande Uppdaterad 151028 Arbetsplan för Stadsskogenskolan Ett lustfyllt och hållbart lärande Läsåret 2015/2016 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter

Läs mer

Åtgärder för utveckling från föregående kvalitetsredovisning

Åtgärder för utveckling från föregående kvalitetsredovisning UTBILDNINGSNÄMNDEN VÄSTE RTORPSSKOLAN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (14) 2014-09-12 Handläggare: Barbro Engeflod Telefon: XTelefonX Kvalitetsredovisning Inledning Vår vision; Västertorpsskolan - den

Läs mer

PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET

PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET Innehåll Grunduppgifter... 2 Vår vision... 2 Utvärdering... 3 Främjande insatser... 3 Kartläggning... 4 Förebyggande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Diskriminering och kränkande behandling...

Läs mer

Kvalitetsredovisning för år 2006 Korsavadsenheten Simrishamns Kommun

Kvalitetsredovisning för år 2006 Korsavadsenheten Simrishamns Kommun Kvalitetsredovisning för år 2006 Korsavadsenheten Simrishamns Kommun Elevernas ansvar och inflytande Elevernas utveckling och lärande Skolans normer och värden Likvärdig utbildning 1 Förord Korsavadsenhetens

Läs mer

Arbetsplan/Beskrivning

Arbetsplan/Beskrivning VRENA FRISKOLA Arbetsplan/Beskrivning Läsåret 2013/2014 ARBETSPLAN VRENA FRISKOLA LÄSÅRET 13/14 Under läsåret är våra prioriterade utvecklingsområden: - Få fler elever att känna sig trygga och trivas på

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013

Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(14) Margareta Skog 2013-06-24 Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013 Inledning Järbo/Jäderfors ro kvalitetsredovisar sin verksamhet

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016 150812 Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Kvalitetsrapport. Gräsö skola. läsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport. Gräsö skola. läsåret 2014/2015 Kvalitetsrapport Resultat Gräsö skola Östhammars kommun läsåret 2014/2015 20150611 KVALITETSRAPPORT GRUNDSKOLA FRITISHEMMET Denna kvalitetsrapport innehåller inga tabeller eller diagram över resultaten.

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014 Hamburgsund Ro Grundskola och fritidshem

Kvalitetsrapport 2014 Hamburgsund Ro Grundskola och fritidshem Kvalitetsrapport 2014 Hamburgsund Ro Grundskola och fritidshem Lärande Studieresultat ämnesprov grundskolan Antal elever Nått målen i alla delprov Procent Svenska Åk 3 41 28 68 % Åk 6 29 27 93 % Åk 9 32

Läs mer

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14 Barnomsorgs-och utbildningsförvaltningen Valåskolan Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling Valåsskolan Läsår 13/14 Grundskolan, Förskoleklassen

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Nybergs förskola Namn på rektor/förskolechef: Anna Kuylenstierna

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Nybergs förskola Namn på rektor/förskolechef: Anna Kuylenstierna År för rapport: 2013 Organisationsenhet: Nybergs förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Nybergs förskola Namn på rektor/förskolechef: Anna Kuylenstierna User: ERLAR001,

Läs mer

Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, åk 1-6 samt fritidsverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Årsrapport 2013. Gamla Påvelundsskolan

Årsrapport 2013. Gamla Påvelundsskolan Årsrapport 2013 Gamla Påvelundsskolan Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Beskrivning av enheten... 3 1.2 Årets viktiga händelser... 3 1.3 Sammanfattning... 5 2 Mål och utvecklingsfrågor... 6 2.1

Läs mer

Alla medarbetare är delaktiga i kvalitetsarbetet och har haft synpunkter på det som står i kvalitetsredovisningen.

Alla medarbetare är delaktiga i kvalitetsarbetet och har haft synpunkter på det som står i kvalitetsredovisningen. Enhetens namn: EKTORPSRINGEN 2013 Rektor: Anders Eriksson Alla medarbetare är delaktiga i kvalitetsarbetet och har haft synpunkter på det som står i kvalitetsredovisningen. Qualis skriftliga redovisning

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Dalkjusans skola 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Dalkjusans skola 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Dalkjusans skola 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

KVALITETSRAPPORT GRA MESTA SKOLAN 2013/2014

KVALITETSRAPPORT GRA MESTA SKOLAN 2013/2014 KVALITETSRAPPORT GRA MESTA SKOLAN 13/ Stefan Karlstedt Rektor Ann-Kristin Fredriksson Biträdande rektor Sida 1 Innehåll 1) Rektor/förskolechef skriver om läsåret... 3 ) Allmän del som innehåller fakta

Läs mer

Likabehandlingsplan. Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2012/13

Likabehandlingsplan. Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2012/13 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshemmet Gläntan för planen Rektor

Läs mer

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 2012 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 Strängnäs kommun 2012-08-06 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht-2012 Skollag (2010:800)/ Nämndmål och Lokal arbetsplan Skollagen 1 kap 5 Utformning

Läs mer

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6.

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. 1 Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. Lå 2014/15 En skola, förskoleklass och fritidshem för alla, där alla känner sig

Läs mer

Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014

Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014 Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014 1 Björkhagaskolan 2014-08-15 Systematiskt kvalitetarbete Kvalitetsrapport 2013-2014 1. GRUNDFAKTA Enhetens namn Björkhagaskolan Antal elever (15 oktober)

Läs mer

Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016 Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Elevhälsoplan för Tuna skola

Elevhälsoplan för Tuna skola Elevhälsoplan för Tuna skola 2014-08-04 2 (10) Innehåll Inledning... 3 Arbetsgrupper... 3 Elevhälsoplanens grund... 4 Syftet med elevhälsoplanen... 4 Ansvar för elevhälsoarbetet... 4 Mål med elevhälsoarbetet...

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911 1(6) Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Ewa Johansson, Rektor 0171-529 58 ewa.johansson@habo.se Yttrande över beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Futurum

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola

Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola Norra Ängby skola Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (12) 2015-02-04 Handläggare Kerstin Jansson Telefon: Till Norra Ängby skola Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola Förslag till beslut Norra Ängby skola

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010. för. Grundskoleverksamheten i Storfors kommun. Bjurtjärns skola

Kvalitetsredovisning 2010. för. Grundskoleverksamheten i Storfors kommun. Bjurtjärns skola Kvalitetsredovisning 2010 för Grundskoleverksamheten i Storfors kommun Bjurtjärns skola Innehåll 1. Inledning Sid. 1 2. Beskrivning av verksamheten Sid. 1 3. Elever Sid. 1-2 4. Personal Sid. 2 5. Förutsättningar

Läs mer

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr!

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. VERKSAMHETSMÅLEN FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN... 4 MÅL 1 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 4 MÅL 2

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet

Dokumentation av kvalitetsarbetet 1 (10) Dokumentation av kvalitetsarbetet för förskoleklass, fritidshem och grundskola vid Veta skola läsåret 2012/13 Syfte och målgrupp Huvudsyftet med denna dokumentation av pågående kvalitetsarbete är

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Grundsärskolan År 1-6 Färgelanda

Kvalitetsredovisning. Grundsärskolan År 1-6 Färgelanda Kvalitetsredovisning 2010 Grundsärskolan År 1-6 Färgelanda 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personal... 3 Beskrivning av hur verksamheten är organiserad... 3 Det pedagogiska arbetet.... 3 Underlag

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Ljungbyskolan och Ljungbyskolans fritidshem 2014-2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Ljungbyskolan och Ljungbyskolans fritidshem 2014-2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Ljungbyskolan och Ljungbyskolans fritidshem 2014-2015 1 (15) Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Ljungbyskolan skolår F-5 inklusive

Läs mer

Likabehandlingsplan. Linblommans förskola

Likabehandlingsplan. Linblommans förskola Likabehandlingsplan Linblommans förskola Vision: Ingen i förskolan ska ställas utan säkert, tydligt och aktivt skydd. Det ska därför bedrivas ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra och motverka

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET Läsåret 2007/2008 1. Inledning Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Likabehandlingsplanen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN YTTERBYSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN YTTERBYSKOLAN LIKABEHANDLINGSPLAN YTTERBYSKOLAN 2014-2015 1 LIKABEHANDLINGSPLAN 2014-2015 Innehållsförteckning: sida 3: Mål och vision. Så säger lagen. YTTERBYSKOLAN sida 4: Ansvarsfördelning för arbetet kring likabehandling.

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun

Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun Dnr: KS 2014/590 Revideras varje år Innehåll Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun...

Läs mer

Kvalitetsrapport för förskolan Grönsiskan

Kvalitetsrapport för förskolan Grönsiskan Kvalitetsrapport för förskolan Grönsiskan Läsåret 2014-2015 GRUNDFAKTA... 2 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 Arbetsmiljö... 3 Systematiskt kvalitetsarbete... 4 Vägledande samspel, Språkplan (inklusive språkmatris),

Läs mer

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet:

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet: 1 Vår vision: Vår vision på Långängskolan är att alla elever ska vara trygga, trivas och må bra. Ingen ska utsättas för diskriminering eller kränkande behandling. På Långängskolan skall alla elever och

Läs mer

1. Likabehandlingplanens syfte och övergripande innehåll... 1. 2 Verksamhetens vision för likabehandlingsarbetet... 2

1. Likabehandlingplanens syfte och övergripande innehåll... 1. 2 Verksamhetens vision för likabehandlingsarbetet... 2 Ht14-Vt15 Innehållsförteckning 1. Likabehandlingplanens syfte och övergripande innehåll... 1 2 Verksamhetens vision för likabehandlingsarbetet... 2 3. Utvärdering av föregående års plan... 2 4. Elevers

Läs mer

Bo förskola och skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bo förskola och skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bo förskola och skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola, förskoleklass och fritidshem Ansvariga för planen Gabriella Pierrou

Läs mer

Enhet Centrals förskolor - kvalitetsrapport 2014. Enhet Centrals förskolor - kvalitetsrapport 2014

Enhet Centrals förskolor - kvalitetsrapport 2014. Enhet Centrals förskolor - kvalitetsrapport 2014 Enhet Centrals förskolor - kvalitetsrapport 2014 1 Innehåll 1 Allmän del 3 1.1 Kort beskrivning av förskoleenheten och dess organisation på ett övergripande plan.... 3 1.2 Verksamhetens idé och organisation

Läs mer

Utsäljeskolan. Enkät- och kunskapsresultat 2014

Utsäljeskolan. Enkät- och kunskapsresultat 2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 2014 Utsäljeskolan Enkät- och kunskapsresultat 2014 Skola I Utsäljeskolan är alla undervisande lärare utbildade och undervisar i de ämnen de är behöriga i. Trots utbildning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Sidan 1 av 15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Idenors skola och fritidshem Giltighetstid: 2015 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för förskolorna på Enhet Central, september 2013

Systematiskt kvalitetsarbete för förskolorna på Enhet Central, september 2013 LERUM400, v 1.0, 2008-05-26 1 (17) Enhet Central Floda, Lerums kommun 0302-52 19 33 Systematiskt kvalitetsarbete för förskolorna på Enhet Central, september 2013 1. Organisation och verksamhet 1.1 Verksamhetens

Läs mer

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten Färjestadsskolan Fritidshemmens arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt fritidshemmet ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens strategiska plan,

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans vision sid 3 Diskrimineringslagen sid 3 Definition av begreppen sid 3 Åtgärder vid diskriminering och kränkande

Läs mer

Myggenäs skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Förskoleklass Fritidshem Grundskola årskurs 1-5 Förberedelseklass

Myggenäs skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Förskoleklass Fritidshem Grundskola årskurs 1-5 Förberedelseklass Myggenäs skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016 Förskoleklass Fritidshem Grundskola årskurs 1-5 Förberedelseklass Ansvarig rektor Namn Inger Fält Datum 2015-09-01 Tjörn Möjligheternas ö Enhetens namn

Läs mer

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 1 HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 Läs igenom och skriv under och lämna in sista sidan till skolan som bekräftelse på att du tagit del av Likabehandlingsplanen.

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Kyrkerörsskolan Läsår 2010 / 2011 Anneli Jonsson / Charlotta Robson Rektor 2010-11-08 Innehållsförteckning Del 1 Kyrkerörsskolans

Läs mer

Arbetsplan för Gråboskolan

Arbetsplan för Gråboskolan Arbetsplan för Gråboskolan Innehåll: Verksamhetsområde och organisation Sid 1 Verksamhetsidé, Vision Sid 2 Pedagogisk inriktning Sid 2-3 Elevers och föräldrars inflytande Sid 4 Elevomsorg Sid 5 Utvärdering

Läs mer

Töllsjöskolans fritidshem Granen & Rönnen

Töllsjöskolans fritidshem Granen & Rönnen 1 (11) Töllsjöskolans fritidshem Granen & Rönnen Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN 2 (11) 1. Verksamhetens förutsättningar 1.1. Om verksamhetsområdet Töllsjöskolan tar emot elever från förskoleklass

Läs mer

Rektorsområde 1. Fredrik Juthman Resultatenhetschef. Ulla Elvermark Rektor Förskolan Blåkullen-Montessorihuset 7 st dagbarnvårdare.

Rektorsområde 1. Fredrik Juthman Resultatenhetschef. Ulla Elvermark Rektor Förskolan Blåkullen-Montessorihuset 7 st dagbarnvårdare. Rektorsområde 1 Fredrik Juthman Resultatenhetschef Ulla Elvermark Rektor Förskolan Blåkullen-Montessorihuset 7 st dagbarnvårdare Maud Granberg förskoleassistent Irené Björklin Specialpedagog Anette Aspgren

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014 Lillåns södra skola inkl fritidshem Skolnämnd Nordväst

Arbetsplan 2013/2014 Lillåns södra skola inkl fritidshem Skolnämnd Nordväst Arbetsplan 2013/2014 Lillåns södra skola inkl fritidshem Skolnämnd Nordväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling HJO KOMMUN Barn och Utbildning Guldkroksskolan 7-9 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Guldkroksskolan 7-9 Läsår 2015/2016 Fastställd ht 2015 av Skolledning Personal Elevråd Upprättad:

Läs mer

Lokal verksamhetsplan. Björkhagaskolan

Lokal verksamhetsplan. Björkhagaskolan Lokal verksamhetsplan Björkhagaskolan 2014-2015 Verksamhetsbeskrivning Björkhagaskolan Enheten Björkhagaskolan är en F-6 skola med ca 340 elever. Skolans verksamhet omfattar två enheter. En med elever

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Likabehandlingsplan Regnbågsskolan F- 6 och fritidshem 2014-2015

Likabehandlingsplan Regnbågsskolan F- 6 och fritidshem 2014-2015 Likabehandlingsplan Regnbågsskolan F- 6 och fritidshem 2014-2015 Likabehandlingsplan 2014 2015 Regnbågsskolan Inledning Vi har valt att ha en gemensam plan mot diskriminering och mot kränkande behandling

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2009 STRÖMSTADS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Odelsbergsskolan Inlämnad av: Brittmari Marberger Barn- och utbildningsförvaltningen Förskola och Grundskola Kvalitetsredovisning

Läs mer

Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan

Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan Ankarsviks skola Lena Funseth Norberg 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det goda livet möjligt! Alltid

Läs mer