Arbetsplan för Stadsskogenskolan Ett lustfyllt och hållbart lärande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsplan för Stadsskogenskolan Ett lustfyllt och hållbart lärande"

Transkript

1 Uppdaterad Arbetsplan för Stadsskogenskolan Ett lustfyllt och hållbart lärande Läsåret 2015/2016

2 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi tillsammans ser möjligheter att skapa den framtid, den verksamhet och det bemötande vi vill ha. Vi bygger en styrkebaserad organisation som tar till vara på individers förmågor och skapar framtidstro. Barn och ungdomsförvaltningens målsättning är att visionen ska genomsyra alla verksamheter och vara verklig för varje barn/elev, så att varje dag i vår verksamhet ger dem lust att lära. Stadsskogenskolans vision: Ett lustfyllt och hållbart lärande Våra tre ledord i arbetet att skapa ett lustfyllt och hållbart lärande är: GLÄDJE ENGAGEMANG OMTANKE Alla som arbetar eller är elev på Stadsskogenskolan önskar vi ska känna glädje och ett engagemang i sitt arbete och sitt lärande samt känna en omtanke om varandra och miljön. Vi på Stadsskogenskolan är väl medvetna om att elevers lust att lära är starkt förknippat med känslan av trivsel, trygghet, bekräftelse och delaktighet. Vi strävar hela tiden efter att utveckla våra metoder och arbetssätt som synliggör lärandet hos eleverna som gör att lärandet känns meningsfullt och lustfyllt. Läs mer om detta under rubriken Lust att lära. Vi vill bygga en skola som är hållbar på flera plan. Hållbar för att lärandet är i fokus, inte bara elevernas lärande utan vårt gemensamma lärande. Hållbar för att ledarskapet är fördelat. Det gäller att bygga starka och breda arbetskulturer och tydliga arbetsstrukturer, där alla är delaktiga och alla tar ansvar. Hållbar för att det finns en mångfald. Strategierna ska vara mångsidiga och flexibla. Hållbar för att den tar tillvara på gammal klokhet men också siktar framåt. Hållbar för att den är rädd om våra resurser. Det ska vara naturligt att arbeta med miljön både inne och ute, att bygga för framtiden. Hållbar för att demokrati- och värdegrundsfrågor finns med i allt vi gör. Utvecklingsområden under läsåret 15/16: 2

3 Hela enheten: Fortsätta arbetet med att skapa hållbara strukturer och rutiner, samt fortsätta att implementera vår vision. Skola F-5: Utveckla det kollegiala lärandet. Fritidshemmen: Vidareutveckla utevistelsen. Vår arbetsplan utgår från läroplanen Lgr 11:s mål och riktlinjer. Kvalitetssystem - förklaringar I början av läsåret revideras verksamhetens Arbetsplan och en Taktisk agenda upprättas Arbetsplan Arbetsplanen beskriver verksamheten på ett övergripande sätt. Här beskrivs hur förskolan/skolan/fritidshemmet arbetar för att uppfylla läroplanens mål, hur arbetet följs upp, vilket läsårets utvecklingsarbete är, hur samverkan med andra sker m m. Utvecklingsplan En utvecklingsplan är ett verktyg/dokument för att formulera, planera och följa upp ett utvecklingsarbete. Det är ett internt dokument som kontinuerligt följs upp under läsåret för att följa utvecklingen och kunna styra arbetet framåt kontinuerligt. I slutet av läsåret sammanställs en Nulägesanalys Nulägesanalys Nulägesanalysen är till för att ge en helhetsbild, ett nuläge av verksamheten och ligger till grund för beslut som ska fattas om vad verksamheten behöver utveckla under kommande läsår. Det som förskolan/skolan/fritidshemmet bedömer är det mest angelägna att arbeta med kommande läsår förs in i en taktiska agenda. Nulägesanalysen är en sammanställning över vad som framkommit under året från Rundan/Verksamhetsbesök rektors/förskolechefens veckovisa besök i verksamheten som belyser: 1. Normer och värden, 2. Kunskaper, utveckling och lärande, 3. Ansvar och inflytande Utvecklingsplan Förskolans/skolans/fritidshemmets inre utvecklingsarbete under läsåret Kunskapsuppföljning Skolan: Redogörelse för hur man lyckats med Kunskapsmålen, Särskilt stöd, Närvaro. Förskolan: Redogörelse för hur man arbetat med Särskilt stöd GR-enkät årlig enkät till alla föräldrar med barn i förskola, åk 2, åk 5 och åk 8, samt alla elever i åk 2, åk 5 och åk 8 Plan mot diskriminering och kränkande behandling arbetet mot kränkande behandling Övrigt som förskolan/fritidshemmet/skolan bedömer ger en bild av nuläget i verksamheten, t.ex. om man haft ett ALP-besök under läsåret 3

4 Så här arbetar vi på Stadsskogenskolan för att barnen/eleverna ska nå sina mål: Normer och värden Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten Lgr11, s 7 Så här arbetar vi: Vi uppmärksammar och bekräftar eleverna i lärandesituationer och i socialt samspel. I samlingar får alla komma till tals och blir lyssnade på. Vi arbetar utefter EPA (enskiltpar-alla). Vi har storsamlingar regelbundet där alla skolans elever träffas för att skapa vikänsla. Vi har gemensamma skolsånger, Stadsskogensången och Jag klarar vad jag vill som alla elever får lära sig och vara med och sjunga vid speciella tillfällen som läsårsstart, avslutningar och storsamlingar. Detta för att bidra till en vi-känsla på skolan. Vi kommer att ha en påskpysseldag och en lekdag under vårterminen då vi arbetar i tvärgrupper med alla elever på skolan för att ytterligare stärka vi-känslan. Alla klasser arbetar aktivt med trivselreglerna i början av höstterminen, som vi sedan kontinuerligt arbetar med, reflekterar över och utvärderar under resten av läsåret. Vi har ett fungerande schema för rasttillsyn med tydliga banderoller som rastvärdarna bär. Rastvärdarna är aktivt med och stöttar elevernas lek och relationer och hjälper de barn som behöver slussas in lek. Rastvärdarna hjälper till att dela in i fotbollslag och ev. andra lag/grupperingar. Vi samarbetar kring alla barn på skolan. Alla barn är allas ansvar. Eleverna har fasta platser/bord under lunchen. Vi startar upp fadderverksamhet under året mellan F-klasserna och åk 3, Åk 1 och åk 4, åk 2 och åk 5. Sedan fortsätter grupperna att träffas några gånger under läsåret. Vi har klassråd, elevråd och fritidsråd där alla elever har möjlighet att vara delaktiga i hur vi tillsammans skapar en skola med ett gott och tryggt klimat. Vi gör en kartläggning under året av hur våra elever upplever skolmiljön och om det finns platser eller situationer där de känner sig otrygga. Utifrån kartläggningen görs en plan för hur skolan ska bli tryggare. Vi har ett nära samarbete och dialog med föräldrar för att få mer och vidgad information om hur varje enskild elev har det på skolan. Fritids har regelbundna samlingar. Vid frukost och mellanmål hjälper fritidspersonalen till att placera eleverna vid borden. Vi uppmuntrar och underlättar för de barn som önskar träffas spontant mellan fritidsavdelningarna. Varje fritidsavdelning har tillgång till idrottshallen för fritidsgympa en gång i veckan. Detta utvecklar lekförmågan och stärker gruppkänslan. Under fritidstid kommer äldre elever, med stöttning av pedagoger, vid några tillfällen hålla i aktiviteter för yngre barn. Under läsåret kommer vi att gemensamt reflektera kring bemötande/förhållningssätt kring elever som utmanar de normer och regler vi har på skolan. 4

5 Så här kvalitetssäkrar vi processen Snabba utvärderingar av hur rasten varit genom samtal. Iakttagelser från alla vuxna på skolan rastvärdarna. Kartläggning och handlingsplan av otrygga platser/situationer. Utvecklingssamtal, spontana samtal, telefonsamtal och mailkontakt med vårdnadshavare. Elevutvärdering på Unikum Jag och skolan. GR-enkäten Uppföljningar på APT och kategorimöten. Rektors iakttagelser från Rundan. 5

6 Kunskaper, utveckling och lärande Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen...skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna ideér och lösa problem (Lgr 11 kap 1.) Genom leken kan barns mönster i sätt att tänka, lösa problem och hantera information förändras och utvecklas. De prövar och utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala kompetens. När det gäller att stödja och stimulera barns utveckling och lärande kan fri lek behöva vuxnas närvaro (Allmänna råd och kommentarer 2014 Fritidshem) Lek, skapande, rörelse och möjlighet till eget utforskande är viktiga inslag i det aktiva lärandet. Genom dialog och socialt samspel skapar vi det bästa lärandeklimatet. Vi strävar alltid efter att lärandet ska kännas meningsfullt för alla elever. Vi lägger stor vikt vid tydliga mål i verksamheten, både individuella och gemensamma. Detta tankesätt ska genomsyra all verksamhet på skolan. Så här arbetar vi: Vi strävar efter att integrera flera ämnen i undervisningen och att vara lyhörda för elevernas intressen och frågor, samt variera oss i arbetssätt och metoder. Vi ger information till föräldrar och elever om syfte och mål med undervisningen och vilka förmågor, kunskaper och färdigheter som ska utvecklas och bedömas. Utvecklingssamtal där tydliga, utvärderingsbara individuella mål sätts upp för varje elev. Vi använder oss av vardagliga händelser, iakttagelser och närmiljön i undervisningen. Alla elever undervisas i läsförståelsestrategier. Åk 3 kommer att delta i kommunens satsning Lust att läsa och åk 2 och 3 kommer att arbeta med Bokmalarna. F-1 elever tränas kontinuerligt i sin språkliga medvetenhet. Vi utgår från bland annat Bornholmsmodellen i detta arbete. Åk 1 arbetar med Att skriva sig till läsning med hjälp av datorn, för att utveckla både läs- och skrivförmågan. Vi utgår ifrån Erica Lövgrens bok Datorn som ett skrivverktyg. Vi använder Alingsås kommuns kunskapsuppföljning av läs- och skrivinlärning (Orange pärmen) för åk F-3. Vi använder oss av IKT på olika sätt, t ex se och göra egen film och bildspel, olika spel som tränar färdigheter, inhämta information och som skrivverktyg. I matematikundervisningen arbetar vi mycket med konkret material, samarbetsövningar och matematiksamtal. Vi uppmärksammar matematiken i vardagen. Vi eftersträvar att innehållet kommer i fokus istället för formen. Vi synliggör elevernas arbeten på olika sätt, t ex genom utställningar, redovisningar, fotografier och drop- in för föräldrar. Syftet är att bidra till utveckling av lärandet, öka känslan av meningsfullhet i lärandet och elevernas stolthet över sitt arbete. Vi har regelbundna kunskapsuppföljningar med pedagoger, rektor och specialpedagog. 6

7 Fritids strävar efter regelbunden vistelse i skog och utemiljö som främjar inlärning och motorik. Under höstterminen startar vi läxhjälp en gång/veckan sk Lyxhjälpen där äldre elever tillsammans med speciallärare och fritidsledare stöttar elever med läxor och annat skolarbete. Detta sker på fritidstid. Så här kvalitetssäkrar vi processen Regelbundna bedömningar av elevers kunskaper utifrån de mål och bedömningskriterier som är uppsatta för undervisningen. LUS, Nya språket lyfter, Matematikdiagnoser från lärarhandledningar och Diamant. Språkliga tester för F-3. Nationella prov åk 3. Utvecklingssamtal med uppföljning av de individuella utvecklingsplanerna. Elevutvärdering på Unikum Jag och skolan. Samtal och observationer. Samarbete med specialpedagog och speciallärare för att få hjälp att genomföra diagnoser med enskilda elever eller en hel grupp. Även hjälp med observationer och samtal samt handledning. Uppföljningar på kategorimöten och APT 7

8 Barns och elevers ansvar och inflytande De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. (Lgr11, s 15) På Stadsskogenskolan främjar vi elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande genom att: Vi lyssnar aktivt och bejakar elevernas tankar och förslag för att stärka elevernas självförtroende och tron på att deras egna tankar och åsikter är viktiga. Vi låter ofta eleverna vara delaktiga i lösningar av olika problem/dilemman som dyker upp i vardagen. Vi röstar också om olika saker, t ex vilken högläsningsbok vi ska läsa eller vilka lekar vi ska leka på fritidsgympan. Vi har regelbundna klassråd, elevråd, fritidsråd och matråd. Vi har klassvärdar med speciella ansvarsuppgifter. Periodvis fokuserar vi extra, och uppmärksammar olika delar ur våra trivselregler, som eleverna varit med och utformat. Eleverna är aktiva genom att fundera på vad vi behöver göra och träna på för att lyckas med den aktuella trivselregeln och tillsammans också reflektera och utvärdera hur väl vi lyckas. När en konflikt uppstår mellan elever har vi reflekterande samtal där eleverna får tänka till och vara delaktiga i lösningar på konflikten. Vid uppstart av olika arbetsområden är vi lyhörda för elevernas egna frågeställningar och intressen. På så sätt kan eleverna påverka undervisningens innehåll och även vilka arbetssätt och arbetsformer vi använder. Eleverna är också delaktiga i utvärderingar kring arbetsområden vi arbetat med samt andra aktiviteter och arbetspass vi genomfört. Vi tydliggör och utvärderar både gemensamma och individuella mål för eleverna och vilka förväntningar som finns på eleven/eleverna. Det är viktigt att eleven är delaktig i sitt eget lärande. Detta för att eleven ska kunna ta ansvar för sitt lärande. Eleverna ska successivt få ett större inflytande och ansvar. Så här kvalitetssäkrar vi processen: GR-enkäten Protokoll från klassråd/elevråd Rundan Utvecklingssamtal Elevutvärdering på Unikum Jag och skolan. Observationer/samtal Uppföljning på kategorimöten och APT 8

9 Lust att lära Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. (Lgr 11, s 9) Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. (Lgr 11, s 10) Så här arbetar vi för att skapa lust och motivation att lära: Eleverna ges möjlighet att vara delaktiga på olika sätt (se under rubriken Elevers ansvar och inflytande). Vi arbetar för att skapa en trygg arbetsplats för våra elever (se under rubriken Normer och värden). Vi varierar arbetssätt och arbetsformer och strävar efter att låta eleverna använda flera sinnen. Vi uppmärksammar och hjälper barnen att se och reflektera över sin egen utveckling och sitt lärande. Vi förklarar syftet med olika aktiviteter och arbetspass så att det upplevs meningsfullt. Vi hjälper eleven att sätta upp konkreta, lagom utmanande individuella mål som är utvärderingsbara. Vi strävar efter att ha ett undersökande arbetssätt. Vi försöker ta tillvara på elevernas nyfikenhet genom att fånga ögonblicket och vara flexibla. Vi uppmuntrar till att tänka och arbeta tillsammans. Vi låter eleverna inspirera och lära av varandra. Vi uppmärksammar goda beteenden och prestationer. Vi pedagoger strävar efter att skapa lust och motivation hos våra elever. Vi genomför utflykter och studiebesök kopplade till temaområde i varje årskurs enligt vår plan för skolresor och övriga utflykter. Så här kvalitetssäkrar vi processen GR-enkäten Rundan Utvecklingssamtal Observationer/samtal Kategorimöten/APT 9

10 Arbete med elever i behov av särskilt stöd Så här arbetar vi Om det framkommer att en elev riskerar att inte utvecklas i riktning mot målen i läroplan eller kunskapskrav ger lärare och övriga i arbetslaget runt eleven i första hand stöd i form av extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen. Detta ska ske skyndsamt och skolan behöver inte fatta några formella beslut kring de extra anpassningarna. Läraren dokumenterar dem i elevens IUP i Unikum och har regelbunden dialog och uppföljning kring detta med föräldrar och elever, t ex på utvecklingssamtal. I detta arbete kan även skolans speciallärare delta och specialpedagog kan ge råd och handledning. Om de extra anpassningar som har gjorts för en elev inte är tillräckliga så uppmärksammar läraren/fritidspersonalen rektor på detta. Vi arbetar då efter Alingsås kommuns Ärendegång för elever i behov av särskilt stöd (se Kommunportalen). Den innebär i korthet att när en lärare, annan pedagog eller vårdnadshavare befarar att en elev har större svårigheter att nå målen eller behöver annat särskilt stöd anmäls det till rektorn. En utredning görs av pedagoger och/eller elevhälsoteam och utifrån den beslutar rektor om ett åtgärdsprogram ska upprättas. Specialpedagogen har ett särskilt ansvar för att åtgärdsprogrammet dokumenteras och att vårdnadshavare, lärare och andra berörda får kopior. Upptäcka elever som är i behov av stöd Elever som är i behov av särskilt stöd upptäcks i första hand av pedagogerna runt eleven. Pedagogerna i arbetslagen har möjlighet att rådfråga elevhälsoteamet. Någon i elevhälsoteamet eller vårdnadshavare kan också vara den som upptäcker att en elev behöver särskilt stöd. Lärarna gör bedömningar om eleven når målen, utifrån kunskapsmålen i läroplanen och kursplanernas kunskapskrav i de olika ämnena. Här kan lärarna använda olika verktyg t ex: Skolverkets olika bedömningsunderlag Regelbundna bedömningar av elevers kunskaper utifrån de mål och bedömningskriterier som är uppsatta för undervisningen Alingsås kunskapsuppföljning av läs- och skrivinlärning (Orange pärmen) för åk F-3, Nationella prov åk 3 Utvecklingssamtal med uppföljning av de individuella utvecklingsplanerna Samtal och observationer Samarbete med specialpedagog för att genomföra diagnoser/kartläggningar, observationer och samtal med enskilda elever eller grupper/klasser. Elever kan på olika sätt vara i behov av särskilt stöd. Det gäller inte bara då de riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i olika ämnen, utan även de mer övergripande målen som finns i skolans läroplan. Detta kan gälla elever både i förskoleklassen, på fritidshemmet och i övriga årskurser. 10

11 Grupper av elever kan vara i behov av stöd för att få en bra lärandemiljö och social miljö. Då har vi skolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling som utgångspunkt både i akuta ärenden och förebyggande arbete. Vi följer vår handlingsplan kring undervisningen i svenska som andraspråk. I dagsläget arbetar en SvA-lärare deltid på skolan för att ge särskilt stöd. Behovet av särskilt stöd i SvA behandlas på samma sätt som i Ärendegång för elever i behov av särskilt stöd. SvA-läraren ger särskilt stöd utöver den undervisning som eleven får i klassen och planerar/bedömer kunskaper tillsammans med elevens svensklärare. Elevhälsoteamet Elevhälsoteamet på skolan består av specialpedagog 60%, skolsköterska ca 40%, skolkurator ca 15% och skolpsykolog ca15%. Rektor är samordnare för elevhälsoteamet och deltar på teamets träffar. Teamet träffas varannan vecka. På träffarna samordnas elevhälsoteamets insatser. Tanken är att det ska vara lätt för arbetslagen att komma i kontakt med elevhälsoteamet. Det kan ske på olika sätt tex: lärare/fritidspersonal tar kontakt med någon i elevhälsoteamet eller rektor, som sedan tar upp ärendet på teamträffen. ärendet uppmärksammas på klassgenomgång som rektor har med arbetslagen en ggr/termin lärare/fritidspersonal kommer till teamträffen och berättar om sitt ärende lärare/fritidspersonal använder blanketten Anmälan om elevs stödbehov Så här kvalitetssäkrar vi processen: Åtgärdsprogrammet följs upp regelbundet Vid uppföljningarna deltar alltid lärare/fritidspedagog, förälder, specialpedagog och elev (om det bedöms lämpligt med tanke på problembilden och elevens ålder). Dessutom kan andra ur elevhälsoteamet, rektor och externa samarbetspartnerns medverka vid behov. Specialpedagogen har ett särskilt ansvar att utvärderingarna blir av och dokumenteras. Lärarna/fritidspedagogen har, tillsammans med specialpedagogen, ett särskilt ansvar att följa upp elevens utveckling. Hur säkerställs att alla som behöver stöd får stöd? Arbetet med elever i behov av särskilt stöd är tätt ihopkopplat med skolutveckling. Att kunna utveckla och utforma den ordinarie undervisningen och verksamheten så att alla elever når målen är vår målsättning. På skolan har vi flera rutiner för att säkerställa att vi upptäcker och ger elever det stöd de behöver. - Lärarnas bedömningar dokumenteras i Unikum och kan läsas av rektor, specialpedagog, föräldrar och elever. - Rektor, specialpedagog och speciallärare har en gång per termin kunskapsuppföljning/ klassgenomgångar tillsammans med lärarna (och vid behov fritidspersonal) då vi både 11

12 använder oss av Unikum och dialog för att se trender i klasser och upptäcka enskilda elevers behov av stöd. - Skolsköterskan gör sammanställningar och analys på gruppnivå efter hälsosamtal i f- klass, åk 2, 4 och 6, kan då visa på trender och utvecklingsbehov. - Arbeta efter Ärendegång för elever i behov av särskilt stöd, och Skolverkets nya Allmänna råd kring detta hjälper oss i arbetet med utarbetande och uppföljning av åtgärdsprogram. - I skolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling finns handlingsplaner för upptäckt och förebyggande arbete mm. Stadsskogenskolan är fortfarande under uppbyggnad. Elevhälsoteamet har fått några nya medarbetare läsåret Därför befinner vi oss fortfarande i ett uppbyggnadsskede när det gäller rutiner och arbetssätt kring elever i behov av särskilt stöd och extra anpassningar. Elevhälsoteamet är fortsatt observanta på vad vi kan göra bättre. Det kan handla om metodutveckling i undervisningen, fortbildningssatsningar, resurstilldelning och fördelning och organisation m m. 12

13 Samverkan Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande (Lgr11,s 16) Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande (Lgr11, s 16) Så här arbetar vi Samverkan med vårdnadshavare: Regelbundna informationsbrev via Unikum till föräldrar. Föräldramöten Föräldraråd har träffar som rektor deltar i. Utvecklingssamtal minst 1gång/termin. Spontana föräldrakontakter vid lämning och hämtning. Mailkontakt och telefonkontakt vid behov. Sommaravslutning där hela familjen inbjuds. Drop -in på fritids 1-2gång/år. Inskolningssamtal till F-klass. Samverkan mellan skola-fritids: Fritidspedagogerna samverkar i klasserna på skoltid och har planeringstid tillsammans med den lärare man samverkar med. Lärare i F-5 har gemensamma kategorimöten. Lärare i F-klass och åk 3, lärare i åk 1 och åk 4 samt lärare i åk 2 och 5 planerar och genomför fadderverksamhet. Lärare och fritidspedagoger samverkar exempelvis kring gemensamma händelser/aktiviteter under året, såsom läsårsuppstart, luciafirande och avslutningar. Samverkansmöten med rektor och representanter från skola och fritids. Vi använder Unikum för att Så här kvalitetssäkrar vi processen: -GR-enkäten Utvärdering vid kategorimöten, APT, samverkansmöten 13

Arbetsplan för Förskolan Tegelslagaren Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Förskolan Tegelslagaren Läsåret 2015/2016 150630 Arbetsplan för Förskolan Tegelslagaren Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Ödenäs fritidshem Läsåret 2015/2016 Arbetsplan för Ödenäs fritidshem Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016 Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Arbetsplan för Västra Bodarna fritidshem

Arbetsplan för Västra Bodarna fritidshem 150812 Arbetsplan för Västra Bodarna fritidshem Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016 150812 Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Arbetsplan för Gräfsnäs förskola Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Gräfsnäs förskola Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Gräfsnäs förskola Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Postadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61

Läs mer

Arbetsplan för Ängabo förskola avd. Björnen Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Ängabo förskola avd. Björnen Läsåret 2014/2015 140506 Arbetsplan för Ängabo förskola avd. Björnen Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

Arbetsplan för Stadsskogenskolan Ett lustfyllt och hållbart lärande

Arbetsplan för Stadsskogenskolan Ett lustfyllt och hållbart lärande Uppdaterad 160906 Arbetsplan för Stadsskogenskolan Ett lustfyllt och hållbart lärande Läsåret 2016/2017 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter

Läs mer

Arbetsplan för Färjestadsskolan. Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Färjestadsskolan. Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Färjestadsskolan Läsåret 2013/2014 Skolans arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt skolan ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens

Läs mer

Arbetsplan för Herrgårdens förskola Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Herrgårdens förskola Läsåret 2015/2016 2015-09-10 Arbetsplan för Herrgårdens förskola Läsåret 2015/2016 Utvecklingsområden: Att Se och Förstå och Möta alla barn Fördjupa och ta mer hjälp av digitala verktyg, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016

Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016 Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016 Skola Ort Ansvarig rektor Kontaktinformation Kundtjänst 0910 73 50 00 Kundtjanst@skelleftea.se 1. Vår grundverksamhet Auraskolan i Skelleftehamn är en F-2 skola med

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Läroplansmål- Normer och värden 3. Läroplansmål- Utveckling och lärande 4. Läroplansmål- Förskola och hem 5. Läroplansmål- Samverkan

Läs mer

Kvalitetsredovisning Skola/fritids

Kvalitetsredovisning Skola/fritids Kvalitetsredovisning Skola/fritids 2013-2014 Verksamheten som helhet Vår vision är att skapa en skola som vilar på demokratins grund och där verksamheten grundar sig på ett livslångt lärande. Kunskaper,

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö

Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö 2012/2013 Umeå Kommunfullmäktige mål för För- och Grundskola 2011-2013: En skola för alla där barns och ungdomars rätt: - att känna sig trygga, respekterade,

Läs mer

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 2012 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 Strängnäs kommun 2012-08-06 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht-2012 Skollag (2010:800)/ Nämndmål och Lokal arbetsplan Skollagen 1 kap 5 Utformning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Sandbäcksskolan. Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan

Sandbäcksskolan. Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan Sandbäcksskolan Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan 2013 Inledning Sandbäcksskolan är en F-9 skola med ca 450elever.Verksamheten omfattar förskoleklass, grundskola, fritidshem och fritidsklubb. Det finns

Läs mer

Välkommen till Löddesnässkolan Förskoleklass 2013/2014

Välkommen till Löddesnässkolan Förskoleklass 2013/2014 Välkommen till Löddesnässkolan Förskoleklass 2013/2014 2015/2016 Välkommen till Område Löddesnäs Förskoleklass Område Löddesnäs består av förskola, förskoleklass, skola årskurs 1-6 och fritidshem. Alla

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Diskriminering och kränkande behandling...

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 LULEÅ KOMMUN Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola klass 1-3 och fritidshem. a för planen Det juridiska ansvaret för elevskyddslagens

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Grundsärskolan År 1-6 Färgelanda

Kvalitetsredovisning. Grundsärskolan År 1-6 Färgelanda Kvalitetsredovisning 2010 Grundsärskolan År 1-6 Färgelanda 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personal... 3 Beskrivning av hur verksamheten är organiserad... 3 Det pedagogiska arbetet.... 3 Underlag

Läs mer

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Lokal arbetsplan läsåret 2015/16 Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Skäggebergsvägen 13 0565-160

Läs mer

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015 Kvalitetsrapport Förskoleklass Läsåret 2014/2015 Förskoleklass Strömtorpsskolan Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten Färjestadsskolan Fritidshemmens arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt fritidshemmet ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens strategiska plan,

Läs mer

Likabehandlingsplan. Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2012/13

Likabehandlingsplan. Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2012/13 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshemmet Gläntan för planen Rektor

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bergabacken Innehållsförteckning Inledning...sid 1 Förutsättningar..sid 2 Normer och värden...sid 3 Utveckling och lärande.sid

Läs mer

Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016

Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016 Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016 Beslutad 25 juni 2015 Innehållsförteckning 1. Kyrkans förskola 1.1 Inledning 1.2 Verksamhet och profil 1.2.1 Arbetets inriktning 1.2.2 Församlingsinstruktion

Läs mer

Individuella utvecklingsplaner IUP

Individuella utvecklingsplaner IUP Individuella utvecklingsplaner IUP 1 SYFTE OCH BAKGRUND Regeringen har beslutat att varje elev i grundskolan skall ha en individuell utvecklingsplan (IUP) från januari 2006. I Säffle är det beslutat att

Läs mer

Arbetsplan/Beskrivning

Arbetsplan/Beskrivning VRENA FRISKOLA Arbetsplan/Beskrivning Läsåret 2013/2014 ARBETSPLAN VRENA FRISKOLA LÄSÅRET 13/14 Under läsåret är våra prioriterade utvecklingsområden: - Få fler elever att känna sig trygga och trivas på

Läs mer

Arbetsplan för Bokhultets förskola

Arbetsplan för Bokhultets förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Bokhultets förskola 2014-10-21 2014 2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskola... 3 2. Årets utvecklingsområden... 5 3. Normer och värden... 5 4. Utveckling

Läs mer

Arbetsplan för Stadsskogenskolan Ett lustfyllt och hållbart lärande. Läsåret 2017/2018

Arbetsplan för Stadsskogenskolan Ett lustfyllt och hållbart lärande. Läsåret 2017/2018 171121 Arbetsplan för Stadsskogenskolan Ett lustfyllt och hållbart lärande Läsåret 2017/2018 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i

Läs mer

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Gunghästen Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Gunghästen Kyrkogränd 16 135 43 Tyresö Tel: 08-5782 74 36 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt

Läs mer

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14 Barnomsorgs-och utbildningsförvaltningen Valåskolan Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling Valåsskolan Läsår 13/14 Grundskolan, Förskoleklassen

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Innehållsförteckning Vision 4 Så här arbetar vi för att nå vår vision: 4 Kyrkenorumskolans värdegrund 5 På Kyrkenorumskolan

Läs mer

Hjorteds förskola; Kattbjörnen

Hjorteds förskola; Kattbjörnen Kvalitetsredovisning LÄSÅRET 2012 2013 Hjorteds förskola; Kattbjörnen Förskola 1 5 år Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Styrning och ledning... 3 Personaltäthet och barngruppens

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete 2014/2015. Fritidshem Isabergskolan/Öreryds skola

Systematiskt Kvalitetsarbete 2014/2015. Fritidshem Isabergskolan/Öreryds skola Systematiskt Kvalitetsarbete 2014/2015 Fritidshem Isabergskolan/Öreryds skola 1Uppföljning av prioriterade mål 1.1Normer och värden Mål 1.1.1Grundläggande värden och ett medmänskligt förhållningssätt ska

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2010/2011. Förskolan Solrosen ALINGSÅS

LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2010/2011. Förskolan Solrosen ALINGSÅS LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2010/2011 Förskolan Solrosen ALINGSÅS Telefon: 0322-61 63 50 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdomalingsas.se Beskrivning av verksamheten Telefon: 0322-61 63 50 Fax: 0322-61 63

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING Utbildning KVALITETSREDOVISNING Klågerupskolan F-5 2007 2008-02-06 Klågerupskolan F-5 Enligt Förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet skall varje kommun senast den 1 maj varje år

Läs mer

Arbetsplan för Långareds förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Långareds förskola Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Långareds förskola Läsåret 2014/2015 Årets mål Språkutveckling trygghet och trivsel Barn- och ungdomsförvaltningens vision: LUST ATT LÄRA, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten

Läs mer

Förskoleområde 2. Förskolorna Norrgården, Björkängen och Tranängen. Utvecklingsplan läsåret 15/16

Förskoleområde 2. Förskolorna Norrgården, Björkängen och Tranängen. Utvecklingsplan läsåret 15/16 Förskoleområde 2 Förskolorna Norrgården, Björkängen och Tranängen Utvecklingsplan läsåret 15/16 1. Inledning I Hallsbergs kommun bygger vi landets bästa förskola och skola. Det betyder att våra strategier

Läs mer

Kvalitetsrapport. Strömtorpsskolans fritidshem. Fritidshem. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Jens Berisson

Kvalitetsrapport. Strömtorpsskolans fritidshem. Fritidshem. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Jens Berisson Kvalitetsrapport Fritidshem Läsåret 2012/2013 Strömtorpsskolans fritidshem Utbildningens syfte Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan

Läs mer

Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8

Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8 Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8 2 Innehåll 1. Beskrivning av verksamheten... 2 1.1 Aktuella styrdokument... 2 1.2 Enhetens mål... 3 1.3 Vision... 3 2. Normer och värden... 4 2.1 Enhetens

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Bäckängen

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Bäckängen 1(7) Lokal arbetsplan Bäckängen 2010/2011 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 3 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 4 2.4 Förskola och hem 4 Målsättning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2012 - Årsrapport fritidshem

Systematiskt kvalitetsarbete 2012 - Årsrapport fritidshem Landskrona stad Systematiskt kvalitetsarbete 2012 - Årsrapport fritidshem Glumslöv 1 Nyckeltal Nyckeltalen under resursutnyttjande är framräknade enligt följande: Nettoresultatet senaste bokslutet: Redovisat

Läs mer

Arbetsplan för Stockens förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Stockens förskola Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lärande Samskapande Styrkebaserad Lust att lära Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi

Läs mer

Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen F-9 och Fritidshem 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-9 och Fritidshem

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande.

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. Innehållsförteckning 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. 3.4 Förskola och hem. 3.5 Samverkan med förskoleklassen,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist Kvalitetsredovisning 2008/2009 Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet 2005-08-15

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2010/2011. Ödenäs fritidshem Västergården ALINGSÅS

LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2010/2011. Ödenäs fritidshem Västergården ALINGSÅS LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2010/2011 Ödenäs fritidshem Västergården ALINGSÅS Beskrivning av verksamheten Ödenäs fritidshem består av en avdelning. Västergården samt barn från förskoleavdelningen Mellomgården.

Läs mer

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Lokal arbetsplan Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Naturvetenskap för små barn handlar om att observera och iaktta det barnen gör och är intresserade av i leken. Det gäller att för egen del som vuxen och

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för perioden: Aug 2014-juni 2015 Ansvarig för planen: Hanna Lindö Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola,

Läs mer

Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015

Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015 Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015 Reviderat 2014-10- 01 Innehåll Handlingsplan för elevhälsa... 3 Sverigefinskaskolans handlingsplan... 4 Syftet med handlingsplanen:... 4 Målet

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Eskilsby skola Grundskola, förskoleklass och fritidshem 1 Presentation av verksamheten läsåret 2013-2014 Eskilsby skola består av en integrerad klass med

Läs mer

Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010 ALINGSÅS

LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010 ALINGSÅS LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010 Brogårdens förskola ALINGSÅS Beskrivning av verksamheten Brogårdens förskola har rymliga, ljuddämpande lokaler. Vi arbetar aktivt med ljudmedvetenhet bland barnen. Vi

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 Datum 2010-10-18 Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 2010-10-07 Anders Thomas rektor Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010-2011. Kyrkskolan Möklinta

Kvalitetsredovisning 2010-2011. Kyrkskolan Möklinta Kvalitetsredovisning 2-2 Kvalitetsredovisning 2-2 3 (38) Kvalitetsredovisning 2-2 INNEHÅLL BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 7 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 8 Elevtalsutveckling...

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs fritidshem Läsåret 2017/2018

Arbetsplan för Ödenäs fritidshem Läsåret 2017/2018 Arbetsplan för Ödenäs fritidshem Läsåret 2017/2018 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Barn och ungdomsförvaltningens målsättning är att visionen ska genomsyra alla verksamheter och vara verklig för

Läs mer

Likabehandlingsplan Lunnekullens förskola 2015-2016

Likabehandlingsplan Lunnekullens förskola 2015-2016 2015-11-29 Likabehandlingsplan Lunnekullens förskola 2015-2016 Ansvarig: Gerd Andersson, förskolechef Vision/målsättning för Härryda Kommun I Härryda Kommun strävar vi mot att alla barn, elever och personal

Läs mer

Arbetsplan för Långareds fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Långareds fritidshem Läsåret 2014/2015 150225 Arbetsplan för Långareds fritidshem Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Verksamhetsplan för Årikets förskola

Verksamhetsplan för Årikets förskola Verksamhetsplan för Årikets förskola Läsåret 2015 2016 2 (11) Innehåll Inledning... 2 Övergripande mål 2017 för kommunal förskola... 3 Vision och verksamhetsidé för kommunal förskola... 3 Centrala stadens

Läs mer

Ormstaskolans fritidshems likabehandlingsplan/årlig plans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ormstaskolans fritidshems likabehandlingsplan/årlig plans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ormstaskolans fritidshems likabehandlingsplan/årlig plans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Fritidshemmet Ormstaskolan Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter

Läs mer

för Hemsjö fritidshem Läsåret 2013/2014

för Hemsjö fritidshem Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Hemsjö fritidshem Läsåret 2013/2014 130403 Alingsås kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Postadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Telefon: 0322-61 60

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 151013 Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

FINNSTASKOLAN VERKSAMHETSPLAN 2013/2014 FINNSTASKOLANS FRITIDSHEM

FINNSTASKOLAN VERKSAMHETSPLAN 2013/2014 FINNSTASKOLANS FRITIDSHEM VERKSAMHETSPLAN 2013/2014 FINNSTASKOLANS FRITIDSHEM Finnstaskolan Finnstaskolan är en skola för elever från förskoleklass till och med åk 5. Av utrymmesskäl har åk 5 f.n. sina klassrum i Broskolans lokaler.

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017 160921 Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning HALLSBERGS KOMMUN Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Kultur och utbildningsnämndens prioriterade mål 2011 är.... 4 3. Stocksätterskolans kunskapsmål och insatser för att komma dit.... 5 4. Stocksätterskolans

Läs mer

Elevhälsoplan. Aspenässkolan 2015/16

Elevhälsoplan. Aspenässkolan 2015/16 Elevhälsoplan Aspenässkolan 2015/16 ELEVHÄLSOPLAN 2 (7) I arbetet med skolans vision har elevhälsoarbetet på Aspenässkolan en central roll. Elevhälsoarbetet ska främst vara förebyggande, hälsofrämjande

Läs mer

Verksamhetsplan för Sundby förskola och skola 2013-2014

Verksamhetsplan för Sundby förskola och skola 2013-2014 Datum 2013-09-05 Verksamhetsplan för Sundby förskola och skola 2013-2014 Verksamhetsidé 1 Nuläge Sundby förskola och skola är i ständig förändring. Vi provar olika modeller när det gäller att organisera

Läs mer

Lidåkerskolan PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930

Lidåkerskolan PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Lidåkerskolan PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Sidan 2 av 7 Lidåkerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 15/16 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Hästöskolans likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2015 Reviderad: 2015-09-16

Hästöskolans likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2015 Reviderad: 2015-09-16 Hästöskolans likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2015 Reviderad: 2015-09-16 Hanna Winnerfeldt, Susanne Larsson Marie Andersson & Tina Lodhag Likabehandling för trygghet och trivsel Välkommen

Läs mer

Borgeby Förskolas arbetsplan/utvecklingsplan

Borgeby Förskolas arbetsplan/utvecklingsplan Borgeby Förskolas arbetsplan/utvecklingsplan 1. Normer och värden Respekt för miljön Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun Klicka för datum Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun Läsår 2014-2015 Louise Olsson Rektor Bruksskolan Sida 2 av 10 Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013/2014 Förskoleområde Östra 1 Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... s. 3 Förskolans

Läs mer

Målbild för Hökåsenskolans fritidshemsverksamhet 2015/2016

Målbild för Hökåsenskolans fritidshemsverksamhet 2015/2016 Målbild för Hökåsenskolans fritidshemsverksamhet 2015/2016 Ansvarig: Ann Hammarström, rektor Hökåsenskolan Uppdaterad 2015-02-26 Må l fö r fritidshemsverksåmheten på Hö kå senskölån 2015/2016 Vad är entreprenöriellt

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Kyrkerörsskolan Läsår 2010 / 2011 Anneli Jonsson / Charlotta Robson Rektor 2010-11-08 Innehållsförteckning Del 1 Kyrkerörsskolans

Läs mer

Majåkers skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930

Majåkers skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Majåkers skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Sidan 2 av 7 Majåkers skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 15/16 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Stugsunds skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stugsunds skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Stugsunds skola Stugsunds skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Stugsunds skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Reviderad 20160107. Riktlinjer för fritidshemsverksamhet i Bjuvs kommun

Reviderad 20160107. Riktlinjer för fritidshemsverksamhet i Bjuvs kommun Reviderad 20160107 Riktlinjer för fritidshemsverksamhet i Bjuvs kommun Bakgrund Regeringen har fastställt en ny skollag och en samlad läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmen. Den nya

Läs mer

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vänner ger glädje! Läsåret 2013-2014 1 Innehållsförteckning Framsida. 1 Innehållsförteckning.. 2 Grunduppgifter

Läs mer

Arbetsplan för Regnbågen Stockslycke förskola Ängabo enheten Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Regnbågen Stockslycke förskola Ängabo enheten Läsåret 2014/2015 140829 Arbetsplan för Regnbågen Stockslycke förskola Ängabo enheten Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se

Läs mer

Töllsjöskolans fritidshem Granen & Rönnen

Töllsjöskolans fritidshem Granen & Rönnen 1 (11) Töllsjöskolans fritidshem Granen & Rönnen Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN 2 (11) 1. Verksamhetens förutsättningar 1.1. Om verksamhetsområdet Töllsjöskolan tar emot elever från förskoleklass

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2014 Sjöbo - en plats för tillväxt med innovation och attraktivt boende Sammanfattande analys Färsingaskolans verksamhet har under 2013 präglats av sammanslagning

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Rånäs förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - TRAS och MIO - Handlingsplanen - Utvecklingssamtalshäftet

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Eriksgårdens förskola. Jörgensgårdens förskola. och. Lilla Dag & Natt 2012-2014

Verksamhetsplan. för. Eriksgårdens förskola. Jörgensgårdens förskola. och. Lilla Dag & Natt 2012-2014 Eriksgården Jörgensgården Lilla Dag & Natt Verksamhetsplan för Eriksgårdens förskola Jörgensgårdens förskola och Lilla Dag & Natt 2012-2014 Utbildningsförvaltningen landskrona.se Eriksgårdens förskola

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem

Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem 2.1 Normer och värden Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem

Läs mer

Arbetsplan för Östlyckans förskola

Arbetsplan för Östlyckans förskola 140506 Arbetsplan för Östlyckans förskola Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans vision sid 3 Diskrimineringslagen sid 3 Definition av begreppen sid 3 Åtgärder vid diskriminering och kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i Förskolan. läsåret 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i Förskolan. läsåret 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i Förskolan läsåret 2014/2015 Innehåll Inledning... 3 Lagar och styrdokument... 4 Begreppsförklaringar - Definitioner... 5 Kartläggning och nulägesanalys...

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14. Laxå kommuns Förskoleverksamhet

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14. Laxå kommuns Förskoleverksamhet Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14 Laxå kommuns Förskoleverksamhet Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-29, 93, dnr BUN 2014058 611 1 Innehållsförteckning Utbildningens syfte: Sidan 3 Beskrivning av

Läs mer

Arbetsplan Dallidenskolan Kils kommun 2015/2016

Arbetsplan Dallidenskolan Kils kommun 2015/2016 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Niclas Larsson, niclas.larsson@kil.se 2015-09-02 Arbetsplan Dallidenskolan Kils kommun 2015/2016 KIL1000, v1.0, 2013-06-14 Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer