Kvalitetsredovisning. Grundsärskolan År 1-6 Färgelanda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning. Grundsärskolan År 1-6 Färgelanda"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2010 Grundsärskolan År 1-6 Färgelanda 1

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personal... 3 Beskrivning av hur verksamheten är organiserad... 3 Det pedagogiska arbetet Underlag för kvalitetsredovisningen Normer och värden... 4 Demokratiarbete... 6 Övergång och samverkan... 8 Skola och hem...10 Kunskaper och lärande...11 Kunskaper och lärande Ht Idrott och hälsa...14 Åtgärder för utveckling Höjdenskolan 1-6 (Grundsärskola) läsår 2010/ Eget prioriterat område inför nästkommande år/läsår

3 Inledning Personal Vi har under året haft 4 åa i grundsärskolan, samt 75% fritidspedagog på fritidshemmet, som från ht varit integrerat med övriga fritidshemmet på skolan.. En lärare har under ht arbetat 75% så då har vi haft en ersättare på 25% ca en dag/vecka. Genom att arbeta i arbetslag tillvaratar vi den samlade kompetensen hos personalen. För att vi ska kunna tillgodogöra oss kompetensen fullt ut och kunna tillgodose elevernas olika behov är det viktigt att vi har möjlighet till gemensam planeringstid regelbundet. Mycket av vår planeringstid går åt till att etablera och upprätthålla kontakter med olika personalgrupper från habiliteringen, specialpedagog, korttids boende, bussbolag, föräldrar m.fl. Beskrivning av hur verksamheten är organiserad. Verksamheten har under vt varit organiserad i två grupper. Vi har delat grupperna delvis utifrån barnens ålder, men även utifrån deras utvecklingsnivå. Under året har det gått totalt åtta elever i våra grupper. En elev slutade efter vårterminen för att börja på högstadiet och en ny elev började i årskurs ett vid höstterminens start. Vi har i högre utsträckning försökt integrera våra elever i andra grupper; t.ex. förskolan, förskoleklassen, grundskolans årskurser 1-2 och särskolans årkurser Det är mycket positivt med denna utökade kontakt med andra elever och detta är något som vi vill vidareutveckla i den mån det är möjligt. Det pedagogiska arbetet. Det pedagogiska arbetet planeras utifrån målen i läroplanen (Lpo 94), kursplanerna, särskolans arbetsplaner och varje elevs individuella utvecklingsplan. Våra elever kräver i hög utsträckning individuella planeringar. Vi har fått handledning från SPSM samt från vår specialpedagog. På grund av ändrade förutsättningar t.ex. personal-förändringar på habiliteringen så har vi inte haft kontakt med habiliteringen i den utsträckning vi önskat. Vi har under vt haft ett utvecklingsarbete för att organisera om verksamheten inför ht starten. Underlag för kvalitetsredovisningen. Som underlag för vår kvalitetsredovisning har vi använt läroplanen, kursplanerna, våra lokala arbetsplaner och diskussioner i arbetslaget. Vi har också använt valda delar ur Skolverkets material BRUK (bedömning, reflektion, utveckling, kvalitet). I vår resultatredovisning hänvisar vi till BRUK. Kriterierna i BRUK står för följande: A = kriteriet kännetecknar inte alls skolan, B = diskussioner om hur kriteriet ska uppnås har inletts, C = personalen har enats om hur kriteriet ska uppnås, D = arbetet har påbörjats och vissa kännetecken finns, E = skolan kännetecknas till stor del av kriteriet, F = detta kriterium kännetecknar skolan. 3

4 Normer och värden Vad säger läroplanen? Skolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. Skolan skall sträva efter att varje elev respekterar andra människors egenvärde. tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt medverkar till att bistå andra människor. Verksamhetens mål- vad ska uppnås? Varje elev ska känna gemenskap och trygghet i skolan. Utveckla den sociala förmågan hos varje elev, utifrån elevernas sociala individuella mål. Göra likabehandlingsplanen känd. Integrera våra elever i skolans olika verksamheter ( i den mån det är möjligt) för att öka deras sociala förmågor och hitta positiva förebilder för våra elever. Insatser- vad gör vi? Vi är alltid minst två vuxna ute på rasterna. Eleverna bestämmer klassens regler och vi gör ett kollage av dessa med bilder och text i klassrummet samt att alla elever gör en egen bok med regler och bilder till dem. Vi samarbetar med andra klasser på skolan för att utveckla elevernas sociala kompetenser och för att våra elever ska känna sig trygga med andra elever på skolan. Vi har samarbetsövningar och arbetar i olika gruppkonstellationer. Vårt tema Jag och Färgelanda. Resultat Vi har under vårterminen sett att behovet av personal ute på rasten och har därför utökat med minst en till vuxen och vissa dagar är vi upp till 5 personal från särskolan ute med eleverna på rast. Vi har elever integrerade i olika klasser i grundskolan, en elev är integrerad i förskoleklassen under en lektion i veckan. En elev är integrerad på grundskolans fritids. Två elever är integrerade i en årskurs 2 i grundskolan där de deltar i idrott och andra lektioner. En elev är integrerad med 7-10 på högstadiets särskola. Fritidsverksamheten samverkar mer med grundskolans fritidshem, elever deltar åt båda hållen i dessa verksamheter. Vi deltar i friluftsdagar, utflykter, trafikdagar, provsmakning på Ica och filmstunder. Vi har bjudit in grundskolan på utställningar och vi har varit och tittat på deras utställningar. Vi har arbetat aktivt med samarbetsövningar aktivt under idrottslektionerna. Vi har också arbetat aktivt med att hjälpa våra elever med sysselsättningar under rasterna, där samarbetsövningar ofta är ett inslag. Vi försöker att få med våra elever i de aktiviteter som erbjuds på rasterna såsom fotboll, bandy, hopprep och bollkastning. 4

5 Bedömning och analys Genomsnittsbedömning för BRUK: A2.1 (grundläggande demokratiska värden) ligger vårt resultat på E. A2.9 ( kränkande behandling- åtgärder vid förekomst.) ligger vårt resultat på E. A 2.7 och A2.8 har vi utvärderat tillsammans med grundskolan. Åtgärder för utveckling A2.1 Vi valde B på, Tid avsätts för samtal i personalgruppen om de demokratiska värdenas innebörd och hur de omsätts i praktiken. Vi tycker att den här punkten är viktig därför att det påverkar vårt förhållningssätt och som det ser ut nu så finns inte den tiden för att diskutera i arbetslaget. Vi sätter upp den som en stående punkt på våra arbetslagsträffar, där vi i arbetslaget diskuterar kring detta. Vi känner att vi i arbetslaget har goda kunskaper kring de demokratiska formernas innebörd men vi behöver ha en gemensam diskussion kring detta. Vi utvärderar detta vid nästa terminsslut. A2.9 Vi valde C på Vi i personalen får vid behov professionell handledning. Vi känner att vi skulle vilja ha mer handledning ibland annat hur man handskas med beteendeproblematik eftersom vi har många elever med just denna problematik. Vi arbetslaget lägger till denna punkt till vår kompetensutvecklingsplan. 5

6 Demokratiarbete Vad säger läroplanen? Skolan ska sträva efter att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan. har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former. Verksamhetens mål- vad ska uppnås? Kunna hänga upp sina kläder och väska, hålla ordning i kapprummet. Lyssna på sina klasskamrater när de pratar, prata i tur och ordning. Vara rädd om skolans material. Utveckla elevernas delaktighet och planering av sitt eget skolarbete utifrån sina egna förutsättningar. Insatser- vad gör vi? Vi använder oss mycket av bilder för att visa vart saker ska vara. Sociala berättelser och seriesamtal. Vi har fruktstunder/samlingar där alla får komma till tals. Vi uppmuntrar egna initiativ från våra elever och stöttar dem i att genomföra dessa. Vi har klassråd för att diskutera elevernas åsikter som sedan också framförs till elevrådet. Resultat Vi började terminen tillsammans som ett arbetslag med gemensamma intentioner. Under vårterminen skedde många förändringar i vår verksamhet, ny personal, personal som fick lämna verksamhet för att stötta upp en enskild elev. En elev som pga stora problem fick en anpassad studiegång påverkade den övriga verksamheten på olika sätt. Många schemaändringar och mycket olika personal inne i verksamheten. Personalen har känt sig splittrad och detta har påverkat möjligheten att ha ett gemensamt förhållningssätt och förankra det i verksamheten och hos barnen. Vi har inte haft någon avsatt tid gemensamt för att lyssna till andras åsikter och diskutera. Bedömning och analys Genomsnittsbedömning för BRUK: A1.3 (demokratiska arbetsformer) ligger vårt resultat på mellan D & E. A3.3 (arbetsformer) ligger vårt resultat på F De elever vi anser har förmågan att delta i sin planering försöker vi göra delaktiga. Vi ställer frågor som vad vill du? och vad gillar du?. Många har dock svårt att delta i sin planering i någon högre utsträckning då de inte har förståelse för eller kan se nyttan av ansvarstagande/inflytande. Våra elever behöver en mycket tydlig struktur, därför är det nödvändigt att vi pedagoger hjälper 6

7 dem att strukturera upp planeringen. Åtgärder för utveckling Vi har skattat Vi är medvetna om vår betydelse som förebilder och har återkommande diskussioner om hur vi är genom vårt förhållningssätt och agerande förankrar normer och värderingar hos barnen. och Vi är goda förebilder för ett demokratiskt förhållningssätt, genom att själva samspela, lyssna och ta hänsyn till varandras åsikter Vi planerar in en gemensam tid varje vecka för diskussioner kring detta i vårt arbetslag där förhållningssätt och värdegrundsfrågor diskuteras regelbundet. 7

8 Övergång och samverkan Vad säger läroplanen? Skolans skall främja elevernas harmoniska utveckling. Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem kan berika elevernas utveckling och lärande. Mål- vad ska uppnås? Eleven ska följas av en röd tråd där byten av skola eller personal sker på ett tryggt sätt Eleverna i särskolan ska delta utifrån sina egna förutsättningar i de aktiviteter som Höjdenskolan gör tillsammans. Eventuell integrering av särskolans elever på Höjdenskolans fritidshem. Insatser- vad gör vi? Gemensamma friluftsdagar, våren Gemensamma pysseldagar, vid högtider Gemensamma terminsavslutningar och Luciafirande Höjden har gemensamma ordningsregler och en gemensam Likabehandlingsplan för förskoleklass, fritidshem, skola och särskola. Vi integrerar våra elever i klasser i grundskolan utifrån deras förutsättningar. Personal på särskolan skriver en plan för hur särskolans elever skulle kunna delta i grundskolans fritidshem i framtiden. En elev deltar redan nu i grundskolans fritidshem. Resultat Vi har en positiv erfarenhet av att integrera elever från särskolan i grundskolan men också i grundskolans fritidshem. Vi har sett en social utveckling hos de elever som under terminen varit integrerade i grundskolans verksamheter. Utifrån den barngrupp som finns idag i särskolans fritidshem finns det goda möjligheter till en större integrering i grundskolans fritidshem. I vår verksamhet strävar vi efter att integrera våra elever i grundskolan i större utsträckning utifrån deras förutsättningar. Bedömning och analys Genomsnittsbedömning för BRUK: A 7.2 (med fritidshem) ligger vårt resultat som ligger mellan C & D. Det skattas lågt på skolans ledning skapar förutsättningar för att alla ska kunna delta på samma villkor, Arbetslagen har gemensam tid för pedagogiska diskussioner och reflektion, Arbetslaget har tid för planering, uppföljning och utvärdering och All personal i arbetslaget ges de förutsättningar och det stöd som behövs för att utforma och genomföra samarbetet mellan 8

9 fritidshem och skolan. Åtgärder för utveckling Det är viktigt att arbetslagen på de olika fritidshemmen får tid för gemensam planering eftersom det kräver mycket från all personal att integrera grundsärskoleelever på grundskolans fritidshem. Det finns en plan inför hösten att öka samarbetet mellan de olika fritidshemmen. 9

10 Skola och hem Vad säger läroplanen? Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång skall skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. Verksamhetens mål- vad ska uppnås? Att ha en god kontakt med elevernas föräldrar. Föräldrar ska kunna känna sig delaktiga i elevernas skolgång. Föräldrar ska känna sig välkomna att besöka oss. Insatser- vad gör vi? Vi bjuder in föräldrar att vara med i skolan för att se hur vi arbetar. Eleverna har kontaktböcker där vi har daglig kontakt med föräldrar. Varje dag skriver varje elev om sin dag på datorn med stöd av vuxen. Detta skickas hem dagligen. Resultat Under terminen har majoriteten av elevernas föräldrar varit på besök hos oss. Vi upplever att vi har en god kontakt med föräldrarna och att de flesta föräldrarna känner sig delaktiga i sina barns skolgång. Bedömning och analys Genomsnittsbedömning för BRUK: A 5.1 (föräldrainformation) ligger vårt resultat på F A 5.3 (förhållningssätt till föräldrar) ligger vårt resultat på F Åtgärder för utveckling Inför kommande läsår ska vi vara tydligare med att vi vill at föräldrar hör av sig någon eller några dagar innan sitt besök så vi kan förbereda eleverna på besöket. Under terminen har föräldrar dykt upp på morgonen utan att kontakta skolan innan sitt beslut. 10

11 Kunskaper och lärande Resultat vt-2010 Vi gjorde en gemensam arbetsplan i början av läsåret, vissa delar känner vi oss mycket nöjda med, men kunskapsdelen måste vi utveckla så att den blir mer individanpassad. Vi har haft svårt att arbeta efter den eftersom vi från början var 2 olika grupper där kunskapsnivåerna var mycket spridd. Ordinarie personal har varit i tre olika grupper, eftersom en av personalen fick arbeta som resurs utanför klassrummet med en elev. Under terminen har vi inte haft tid till diskussion eller haft möjlighet att revidera den på grund av tidsbrist. Vi skulle vilja ta fram en arbetsplan som är mer anpassad efter individer och som fungerar för alla i gruppen. Vissa delar i kunskapsdelen fungerar bättre men vi måste arbeta vidare med detta för att få den bättre till hösten. Vi har haft svårigheter att få till bra skriftliga omdömen i Unikum både på grund av vår arbetsplan och på grund av Unikums utformning. Min skolsituation fliken känns inte anpassad för vår verksamhet med utvecklingsstörda elever. Övrig utveckling fliken känns inte heller anpassad efter vår verksamhet. Vi känner att Unikum främst är till för homogena grupper där man kan arbeta efter samma mål, vår grupp är heterogen vilket skulle innebära att varje elev skulle ha en egen arbetsplan för att det ska stämma överens med Unikums utformning. Vi skulle vilja utforska lite mer vad det finns för möjligheter för förändringar. Bedömning och analys Genomsnittsbedömning för BRUK: A 3.1 (det dagliga arbetet) ligger vårt resultat på mellan C & D A 3.2 (individualisering) ligger vårt resultat på E. Vi har skattat återkommande kollegiala samtal pedagogisk diskussion och reflektion förs om arbetet i arbetsgrupp eller motsvarande. och Personalen utbyter erfarenheter och kunskaper för att förbättra arbetet. lågt ( B resp. A) Åtgärder för utveckling Under hösten kommer vi förhoppningsvis att ha mer gemensam planering i arbetslaget detta hoppas vi kan göra att vi får mer tid för ovanstående. Vi planerar också att arbeta mer som en grupp istället för att vara i två grupper för att utnyttja resurserna i personalen på ett bättre sätt. Detta kommer att kräva mycket tid för planering. 11

12 Kunskaper och lärande Ht-2010 Verksamhetens mål & metoder att nå målen Se arbetsplan reviderad Ht-2010 i den finns det verksamhetsmål beskrivna för alla ämnen. Resultat Under hösten har det skett stora förändringar för oss. Vi har gjort en ny arbetsplan som vi är mycket nöjda med och som är mer individanpassat efter vårt elevunderlag. Det finns planer på att anpassa bedömningsverktyget UNIKUM så det passar vår verksamhet bättre. Vi känner att vårt förändringsarbete har höjt kvalitén på vår undervisning. Vi har också delat upp ämnena mellan oss pedagoger så vi har ansvar för några ämnen var vilket leder till att det finns en tydlighet i ansvarsfördelningen mellan oss pedagoger. Detta gynnar också eleverna eftersom varje pedagog har möjlighet att planera och anpassa undervisningen efter elevernas förmågor i respektive ämne. Uppföljningen av elevernas lärande och utveckling har blivit bättre. Verksamheten är också mer tydligt strukturerad då vi har lyckats anpassa vårt dagsschema efter gruppen samtidigt som det också är individanpassat. Vi har ett schema som gör att vem som helst som kommer in i verksamheten vet precis hur dagen ska bli och denna tydlighet underlättar verksamheten. Förut hade alla elever varsitt schema vilket gjorde det svårt att få en översikt över hur dagarna var planerade för varje elev och sedan få elevernas olika scheman att samspela. Lokalerna vi har flyttat till var mycket mindre än de vi hade på Höjdenskolan men nu när vi är på plats har vi lyckats få lokalerna att fungera så vi kan bedriva en bra undervisning. Bedömning och analys A 3.3 Arbetsformer ligger vårt resultat mellan E och F där vi ligger närmare F. A 3.4 Kreativitet och skapande verksamhet mellan E och F. A Kunskap och bedömning E A 3.11 Individuell utvecklingsplan (IUP) F Bedömning och analys Det som drar ner vårt resultat är elevernas delaktighet i beslut om innehåll och arbetsformer. De flesta av våra elever saknar förmågor att själva kunna planera sin undervisning. Därför ligger den här biten på oss pedagoger. När det gäller att uppmuntra våra elever att prova nya tankar, idéer och lösningar så finns det svårigheter pga. våra elevers bristande förmågor kring att reflektera och komma fram till egna slutsatser. Klimatet på skolan vet vi inte så mycket om just nu eftersom vi just har börjat på en ny skola. Vi har ett mycket accepterande klimat i klassrummet och hoppas att det kommer att bli så på den övriga skolan också. I och med den nya skollagen och de nya läroplanerna har varit mycket diskussioner kring bedömning just det här året. Annars erbjuds detta inte regelbundet för oss i särskolan. Vi har inga betyg som det ser ut just nu. Vi är mycket duktiga och noggranna med vårt IUP arbete. 12

13 Åtgärder för utveckling Vi behöver redskap i vårt IUP-arbete för att bygga mer på elevers intresse när vi skapar deras individuella mål. 13

14 Idrott och hälsa Vad säger läroplanen? Skolan skall sträva efter att varje elev känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra. har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har en förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön. Vad säger kursplanen? Skolan skall i sin undervisning i idrott och hälsa sträva efter att eleven Eleverna ges möjlighet till att utveckla en god kroppsuppfattning. Eleverna ges möjlighet till att utveckla sin fysiska, psykiska och sociala förmåga och en positiv självbild. Mål- vad ska uppnås? Alla deltar utifrån sina egna förutsättningar, deltar i aktiviteter samt duschar efter lektionen. Eleven tvättar sina händer efter toalett och innan besök i matsalen. Måltiden ska vara en stunds samvaro i lugn och ro. Barnen ska förstå kostens betydelse för hälsan och vikten av god hygien. Insatser- vad gör vi? Schemalagd idrott en gång i veckan med stor variation i planeringen Samarbets och rörelselekar Vi låter barnen duscha och byta om i sin egen takt vid varje idrottstillfälle Regelbundna uteaktiviteter Promenader i närsamhället och aktiviteter i skogen Barnen uppmuntras att ta del av det salladsbord som erbjuds varje dag Vi förbereder barnen på vad som serveras just i dag Vi påminner om vikten av god handhygien Eleverna får ge förslag på lekar och aktiviteter som de gillar Resultat Under terminen har vi haft elever som har deltagit i grundskolan och i grundsärskolans idrottslektioner. Vi har upplevt detta som mycket positivt för dessa elever. Gruppen vi har är väldigt 14

15 spridd vilket gör det svårt att tillgodose allas behov och därför är det viktigt att låta de elever som behöver extra utmaningar få det i grundskolan. Gruppen har ändå växt tillsammans under våren och samarbetsövningarna har bidragit till att eleverna bemöter varandra på ett mer positivt sätt. Åtgärder för utveckling Vi skulle vilja integrera fler elever in i grundskolan för att delta på deras idrottslektioner. Vi ska träffa 7-10 på grundsärskolan första veckan på nästa läsår, då tar vi upp frågan om det finns möjlighet att låta elever från oss delta på deras idrottslektioner. Vi ska också undersöka möjligheterna till integrering av elever i de grundskoleklasser som finns kvar på höjden fram till vecka. 44. Kompetensutvecklingsplan 2010/2011 Utbildning i beteendeproblematik, inte bara utåtagerande beteende utan hur man arbetar med oönskade beteenden och hur man som lärare blir uppmärksam på sitt egna beteende. Vad man som lärare behöver vara medveten om för att bryta oönskade beteenden. Tecken som stöd utbildning. Symwriter. Reading recovery- läsinlärning när inte de vanliga metoderna fungerar. Autism Att arbete med språkstörningar Utvärdering. Vi har under hösten fått fortbildning i Symwriter och köpt in flera licenser till verksamheten. 15

16 Åtgärder för utveckling Höjdenskolan 1-6 (Grundsärskola) läsår 2010/ Tid avsätts för samtal i personalgruppen, eftersom vi har omorganiserat vår organisation har vi nu återkommande tid varje vecka för att diskutera hur vi ska arbeta och diskutera vårt förhållningssätt i verksamheten. Vi kan nu gemensamt bestämma och planera vårt arbete. Detta ökar elevernas trygghet och möjligheterna att utveckla elevernas sociala förmågor. - Vi i personalen får vid behov professionell handledning. Under terminen kommer vi att få handledning av personal på SPSM, vår specialpedagog hjälper till att göra en kartläggning av våra elever och vi får även handledning av habilitering. - Under detta läsår kommer våra elever att vara integrerade i grundskolans fritidshem och personal på båda fritidshemmen har gemensam planering varje vecka. - Vara tydliga med att vi vill att föräldrar kontaktar skolan dagen innan de kommer på besök. Vissa av våra elever behöver förberedas på besök och aktiviteter dagen innan. Tydlighet i att det är föräldrarna som ansvarar för ändringar av elevernas skolskjutsar. - Vi har haft kontakt med andra klasser i grundskolan och grundsärskolan 7-10 men har på grund av scheman inte kunnat integrera våra elever på idrottslektioner. Eftersom vi flyttar vecka 44 så avvaktar vi med samarbeten både inom idrott och i andra ämnen fram till dess eftersom det då kommer att ske ännu fler schemaändringar för både grundskolan-och grundsärskolan. Utvärdering Under hösten har det skett många förändringar i vår verksamhet, vi har fått ny personal, ändrat gruppkonstellationer och flyttat vår verksamhet till nya lokaler. Flytten har gått mycket bra och elever och personal känner sig hemma i de nya lokalerna.vi ser en större trygghet i elevgruppen och att eleverna har utvecklat sina sociala förmågor. Vi har nu återkommande tid som vi i arbetslaget värdesätter där vi diskuterar/planerar vårt arbete och vårt förhållningssätt. SPSM har varit på besök under hösten och vi har en god kontakt med habiliteringen. Vi träffar regelbundet habiliteringspersonal för handledning och uppföljning. För våra elever har integreringen i grundskolans fritidshem varit mycket utvecklande. Både personal, föräldrar och barn är mycket positiva och det fungerar mycket bra. Fritidspersonal från vår verksamhet har upplevt att planeringen varit alltför sällan var tredje vecka istället för vad vi önskade skulle vara varje vecka. 16

17 Vi har bjudit in föräldrar för besök men varit tydliga med att vi förväntar oss att de hör av sig innan de kommer. Vi har skickat hem information till föräldrar att det är deras ansvar att kontakta skolskjutsar vid ändringar eller sjukdom, detta fungerar i de flesta fall. Vi planerar att integrera elever i större utsträckning framöver men det viktigaste under höstens flytt har varit att få gruppen att känna sig trygg i sin miljö i klassrummet och ute på skolgården. Vi har deltagit i gemensamma aktiviteter med grundskolan i den mån det har varit möjligt. Vi har haft gemensam avslutning innan jul med årskurs 2 & 3, tre elever från vår grupp har varit på badresa tillsammans med årskurs 3 och vi har haft gymnastik tillsammans med årskurs 2 under hösten. Eget prioriterat område inför nästkommande år/läsår Att arbeta med den nya organisationen utifrån en helhetsidè med vision och verksamhetsidé och få en väl fungerande arbets- och utvecklingsorganisation med en röd tråd och en helhetssyn på verksamheten F-6 och särskola

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING Utbildning KVALITETSREDOVISNING Klågerupskolan F-5 2007 2008-02-06 Klågerupskolan F-5 Enligt Förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet skall varje kommun senast den 1 maj varje år

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Töllsjöskolans fritidshem Granen & Rönnen

Töllsjöskolans fritidshem Granen & Rönnen 1 (11) Töllsjöskolans fritidshem Granen & Rönnen Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN 2 (11) 1. Verksamhetens förutsättningar 1.1. Om verksamhetsområdet Töllsjöskolan tar emot elever från förskoleklass

Läs mer

Mål- och verksamhetsplan för fritidshem i Finspångs kommun. Hästhagens fritidshem

Mål- och verksamhetsplan för fritidshem i Finspångs kommun. Hästhagens fritidshem Mål- och verksamhetsplan för fritidshem i Finspångs kommun Hästhagens fritidshem VT 2015 Våra ledstjärnor Ansvar Vi tar initiativ, är engagerade och genomför fattande beslut. Vi är medskapande och tar

Läs mer

Kvalitetsredovisning Skola/fritids

Kvalitetsredovisning Skola/fritids Kvalitetsredovisning Skola/fritids 2013-2014 Verksamheten som helhet Vår vision är att skapa en skola som vilar på demokratins grund och där verksamheten grundar sig på ett livslångt lärande. Kunskaper,

Läs mer

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015 Kvalitetsrapport Förskoleklass Läsåret 2014/2015 Förskoleklass Strömtorpsskolan Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Kyrkerörsskolan Läsår 2010 / 2011 Anneli Jonsson / Charlotta Robson Rektor 2010-11-08 Innehållsförteckning Del 1 Kyrkerörsskolans

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2014-06-10 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 Datum 2010-10-18 Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 2010-10-07 Anders Thomas rektor Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torskolan

Läs mer

Arbetsplan för Västra Bodarna fritidshem

Arbetsplan för Västra Bodarna fritidshem 150812 Arbetsplan för Västra Bodarna fritidshem Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Skola Tundalsskolan Ort Robertsfors Ansvarig rektor Jan

Läs mer

Arbetsplan för Färjestadsskolan. Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Färjestadsskolan. Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Färjestadsskolan Läsåret 2013/2014 Skolans arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt skolan ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost Ärendenummer Sso 221/2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 Välkommen till Eklunda förskola 3 Vision 3 Organisation 3 2. Sammanfattning

Läs mer

Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016

Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016 Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016 Skola Ort Ansvarig rektor Kontaktinformation Kundtjänst 0910 73 50 00 Kundtjanst@skelleftea.se 1. Vår grundverksamhet Auraskolan i Skelleftehamn är en F-2 skola med

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010. för. Grundskoleverksamheten i Storfors kommun. Bjurtjärns skola

Kvalitetsredovisning 2010. för. Grundskoleverksamheten i Storfors kommun. Bjurtjärns skola Kvalitetsredovisning 2010 för Grundskoleverksamheten i Storfors kommun Bjurtjärns skola Innehåll 1. Inledning Sid. 1 2. Beskrivning av verksamheten Sid. 1 3. Elever Sid. 1-2 4. Personal Sid. 2 5. Förutsättningar

Läs mer

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. Järna Grundskola. Ansvarig chef: Anders Ydebrink

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. Järna Grundskola. Ansvarig chef: Anders Ydebrink Utbildningskontoret Kvalitetsredovisning 2009 Järna Grundskola Ansvarig chef: Anders Ydebrink Inledning 2009 har varit ett tufft år ekonomiskt. Det har inneburit hårda ekonomiska åtstramningar. Hade vi

Läs mer

Kvalitetsrapport. Strömtorpsskolans fritidshem. Fritidshem. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Jens Berisson

Kvalitetsrapport. Strömtorpsskolans fritidshem. Fritidshem. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Jens Berisson Kvalitetsrapport Fritidshem Läsåret 2012/2013 Strömtorpsskolans fritidshem Utbildningens syfte Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan

Läs mer

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten Färjestadsskolan Fritidshemmens arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt fritidshemmet ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens strategiska plan,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist Kvalitetsredovisning 2008/2009 Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet 2005-08-15

Läs mer

Kvalitetsredovisning för år 2006 Korsavadsenheten Simrishamns Kommun

Kvalitetsredovisning för år 2006 Korsavadsenheten Simrishamns Kommun Kvalitetsredovisning för år 2006 Korsavadsenheten Simrishamns Kommun Elevernas ansvar och inflytande Elevernas utveckling och lärande Skolans normer och värden Likvärdig utbildning 1 Förord Korsavadsenhetens

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Utgiven höstterminen 2010/ Västra Ingelstad skola

Utgiven höstterminen 2010/ Västra Ingelstad skola Västra Ingelstads skola - här finns framtiden - Verksamhetsplan Förskoleklass 2010/2011 Utgiven höstterminen 2010/ Västra Ingelstad skola Vision Här finns framtiden Vi menar att våra barn är vår framtid!

Läs mer

1 Verksamhetsbeskrivning. 1.1.1 Beskrivning av verksamheten. 1.1.2 Beskrivning hur ni organiserar arbetet. 1.1.3 Detta minns vi särskilt under året

1 Verksamhetsbeskrivning. 1.1.1 Beskrivning av verksamheten. 1.1.2 Beskrivning hur ni organiserar arbetet. 1.1.3 Detta minns vi särskilt under året BILDNINGS- FÖRVALTNINGEN VILLERKULLA FRITIDSHEM I GRIMSÅS Kvalitetsredovisning läsåret 2009/2010 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning 3 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 3 1.1.2 Beskrivning hur ni organiserar

Läs mer

Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016 Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Arbetsplan/Beskrivning

Arbetsplan/Beskrivning VRENA FRISKOLA Arbetsplan/Beskrivning Läsåret 2013/2014 ARBETSPLAN VRENA FRISKOLA LÄSÅRET 13/14 Under läsåret är våra prioriterade utvecklingsområden: - Få fler elever att känna sig trygga och trivas på

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Läroplansmål- Normer och värden 3. Läroplansmål- Utveckling och lärande 4. Läroplansmål- Förskola och hem 5. Läroplansmål- Samverkan

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Eskilsby skola Grundskola, förskoleklass och fritidshem 1 Presentation av verksamheten läsåret 2013-2014 Eskilsby skola består av en integrerad klass med

Läs mer

Arbetsplan läsåret 2010-2011 Håksberg/Sörviks rektorsområde.

Arbetsplan läsåret 2010-2011 Håksberg/Sörviks rektorsområde. Arbetsplan läsåret 2010-2011 Håksberg/Sörviks rektorsområde. Håksberg är beläget ca 6 km utanför Ludvika, rekorsområdet omfattar förskola, förskoleklassår 6 och fritidshem. Arbetsplanen för Håksberg är

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Dokumentnamn Kvalitetsredovisning Datum 2010-10-06 Adress Förskolan Björkgården Gustavsgatan 5 815 38 Tierp Diarienummer 1(12) Kvalitetsredovisning Förskolan Björkgården i Tierps Kommun Verksamhetsåret

Läs mer

Kvalitetsrapport. Parkskolan. Fritidshem. Läsåret 2013/2014. Lergöken, Bikupan, Sjöboden. Ansvarig rektor: Ann-Kristin Brännström

Kvalitetsrapport. Parkskolan. Fritidshem. Läsåret 2013/2014. Lergöken, Bikupan, Sjöboden. Ansvarig rektor: Ann-Kristin Brännström Kvalitetsrapport Fritidshem Läsåret 2013/2014 Parkskolan Lergöken, Bikupan, Sjöboden Utbildningens syfte Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan,

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016 150812 Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 1 Innehållsförteckning GRUNDFAKTA 3 VÅRT KVALITETSARBETE 3 VISION 5 NORMER OCH VÄRDEN 5 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE 6 KUNSKAPER 7 SKOLA OCH HEM 8 EXEMPEL PÅ

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015

Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015 Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015 Skola Fjällsjöskolan fskk åk 6 Ort Backe Ansvarig rektor Susanne Sjödin Kontaktinformation Dan Forsberg, 0624-512029 1. Vår skola I Fjällsjöskolan fskk- åk 6 går 50 barn.

Läs mer

Arbetsplan läsåret 09/10 Stentägtskolan Centrala området

Arbetsplan läsåret 09/10 Stentägtskolan Centrala området Arbetsplan läsåret 07/08 Arbetsplanen ska bygga på Söderhamns kommuns skolplan, samt målen från BUN:s verksamhetsplan. Övriga styrdokument är läroplan Lpo 94, våra kursplaner och allmänna råd för skolbarnsomsorg.

Läs mer

Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015

Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015 18/6 2014 Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015 förskolechef: Pernilla Nillson 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Verksamhetside 4. Tallängens års-hjul (under arbete) 5. Mål för Tallängens förskola

Läs mer

Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen F-9 och Fritidshem 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-9 och Fritidshem

Läs mer

Kvalitetsredovisning Grundskolan Melleruds kommun. Fagerlidsskolan Melleruds södra Läsåret 2008-2009

Kvalitetsredovisning Grundskolan Melleruds kommun. Fagerlidsskolan Melleruds södra Läsåret 2008-2009 Kvalitetsredovisning Grundskolan Melleruds kommun Fagerlidsskolan Melleruds södra Läsåret 2008-2009 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Förutsättningar... 4 2.1 Elever... 4 2.2 Personal... 5 3 Måluppfyllelse...

Läs mer

Välkommen till Löddesnässkolan Förskoleklass 2013/2014

Välkommen till Löddesnässkolan Förskoleklass 2013/2014 Välkommen till Löddesnässkolan Förskoleklass 2013/2014 2015/2016 Välkommen till Område Löddesnäs Förskoleklass Område Löddesnäs består av förskola, förskoleklass, skola årskurs 1-6 och fritidshem. Alla

Läs mer

Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem

Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem 2.1 Normer och värden Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida 5-6

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013/2014 Förskoleområde Östra 1 Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... s. 3 Förskolans

Läs mer

Vallhovskolan Förskoleklassens kvalitetsredovisning 2014 2015

Vallhovskolan Förskoleklassens kvalitetsredovisning 2014 2015 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) 2015-02-10 Vallhovskolan Förskoleklassens kvalitetsredovisning 2014 2015 För stöd i arbetet med kvalitetsredovisningen använd dokumentet Systematiskt

Läs mer

Sandbäcksskolan. Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan

Sandbäcksskolan. Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan Sandbäcksskolan Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan 2013 Inledning Sandbäcksskolan är en F-9 skola med ca 450elever.Verksamheten omfattar förskoleklass, grundskola, fritidshem och fritidsklubb. Det finns

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning. arbetsplan. Fritidsverksamheten Äventyret Stigens Friskola. Läsåret 2014 2015

Verksamhetsbeskrivning. arbetsplan. Fritidsverksamheten Äventyret Stigens Friskola. Läsåret 2014 2015 Verksamhetsbeskrivning & arbetsplan Fritidsverksamheten Äventyret Stigens Friskola Läsåret 2014 2015 Verksamhetsbeskrivning grundfakta och förutsättningar Personal I fritidsverksamheten kommer personalen

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att lärarna samverkar med varandra i arbetet

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Tallbacken, Tierps kommun. Verksamhetsåret 2008-2009

Kvalitetsredovisning Förskolan Tallbacken, Tierps kommun. Verksamhetsåret 2008-2009 Dokumentnamn Kvalitetredovisning Datum 2009-09-14 Adress Bo Sundberg Diarienummer 1(7) Kvalitetsredovisning Förskolan Tallbacken, Tierps kommun. Verksamhetsåret 2008-2009 Förskolan Tallbacken Handläggare

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

Arbetsplan för Stadsskogenskolan Ett lustfyllt och hållbart lärande

Arbetsplan för Stadsskogenskolan Ett lustfyllt och hållbart lärande Uppdaterad 151028 Arbetsplan för Stadsskogenskolan Ett lustfyllt och hållbart lärande Läsåret 2015/2016 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Förskoleklass Mariaskolan. Läsåret 2009/10 1. Inledning Förskoleklassens kvalitetsredovisning har sammanställts av rektor. Underlag för sammanställningen är arbetslagets utvärdering

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2009 STRÖMSTADS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Odelsbergsskolan Inlämnad av: Brittmari Marberger Barn- och utbildningsförvaltningen Förskola och Grundskola Kvalitetsredovisning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 FÖRSKOLEKLASSEN Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Rektor 2010-05-12 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Dungen 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Dungen 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Dungen 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4-5 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2014-02-20 Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Skolan består av 2 arbetslag F-3, 4-6. Vi är uppdelade i två byggnader

Läs mer

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan utvärderingsverktyg för Eriksbergsgårdens förskola 2015-16. Denna plan bygger på Lpfö-98- reviderad 2010 ÖSB övergripande strategi och budget

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/14

Verksamhetsplan 2013/14 BARN OCH UTBILDNING 2013-09-23 Verksamhetsplan 2013/14 Sundsvalls kommunala grundskolor Högom skola Anna-Carin Olsson 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det

Läs mer

Verksamhetsplan. Ett hus där barn får växa

Verksamhetsplan. Ett hus där barn får växa Verksamhetsplan Ett hus där barn får växa Förskolan har inriktning mot skapande och utomhuspedagogik. Vi arbetar med barnen som medforskare i smågrupper vilket vi anser ger barnen god trygghet och delaktighet.

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet för. förskoleklass, grundskola

Dokumentation av kvalitetsarbetet för. förskoleklass, grundskola 1 (9) Dokumentation av kvalitetsarbetet för förskoleklass, grundskola vid Väderstads skola Läsåret 2013/2014 Syfte och målgrupp Huvudsyftet med denna dokumentation av pågående kvalitetsarbete är att vara

Läs mer

Fritidshemsplan. Av: Åsa Nilsson Marie Pålsson Anna-Lena Svensson Gunilla Torell

Fritidshemsplan. Av: Åsa Nilsson Marie Pålsson Anna-Lena Svensson Gunilla Torell Fritidshemsplan Av: Åsa Nilsson Marie Pålsson Anna-Lena Svensson Gunilla Torell April 2016 Vårt uppdrag Fritidshemmets syfte är att komplettera utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 LULEÅ KOMMUN Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola klass 1-3 och fritidshem. a för planen Det juridiska ansvaret för elevskyddslagens

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Kvalitetsredovisning Resursenheten 2005

Barn- och utbildningsförvaltningen. Kvalitetsredovisning Resursenheten 2005 Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning Resursenheten 2005 KVALITETSREDOVISNING BARN OCH ELEVERS BEHOV Grundsärskolan Gärsnäs Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika

Läs mer

Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014

Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014 Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014 Verksamhet: Rostaskolan Betyg och bedömning, skola Stödtimmen i åk 5-6 har gjort att vi fått högre måluppfyllelse. Tidiga utvecklingssamtal har bidragit

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 BOS/GUN Brittmarie Byström Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Grundfakta: Elevantal grundskola: 124 elever Elevantal: förskoleklass: 37 barn Totalt Celsiusskolan, F-6: 161 barn Personaltäthet: 8,0

Läs mer

Lokal verksamhetsplan. Björkhagaskolan

Lokal verksamhetsplan. Björkhagaskolan Lokal verksamhetsplan Björkhagaskolan 2014-2015 Verksamhetsbeskrivning Björkhagaskolan Enheten Björkhagaskolan är en F-6 skola med ca 340 elever. Skolans verksamhet omfattar två enheter. En med elever

Läs mer

UTVÄRDERING. av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14

UTVÄRDERING. av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14 Dokumentation grundsärskola Malmö stad KVALITETSRAPPORT UTVÄRDERING av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14 skickas senast 1/9 till grfkvalitet@malmo.se Skola: Stenkulaskolan / Grundsärskolan Rektor:

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Gunghästen Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Gunghästen Kyrkogränd 16 135 43 Tyresö Tel: 08-5782 74 36 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016. Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden

Arbetsplan 2015/2016. Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden Arbetsplan 2015/2016 Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper, Bedömning och betyg

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Kyrkåsens fsk 2012-2013

Kvalitetsredovisning för Kyrkåsens fsk 2012-2013 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(8) Norum/Westerman- Annerborn 2012-12-04 Kvalitetsredovisning för Kyrkåsens fsk 2012-2013 1. Organisation - Förskolechef delas med förskolan Pinnhagen

Läs mer

Arbetsplan Kvalitetsredovisning. Handlingsplan

Arbetsplan Kvalitetsredovisning. Handlingsplan Arbetsplan Kvalitetsredovisning Handlingsplan Fritidshemmet Mullvaden 2010/2011 Vision: Vår vision är att alltid ha barnens trivsel, delaktighet och välmående i centrum. Innehållsförteckning 1. Fritidshemmets

Läs mer

Arbetsplan för Bokhultets förskola

Arbetsplan för Bokhultets förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Bokhultets förskola 2014-10-21 2014 2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskola... 3 2. Årets utvecklingsområden... 5 3. Normer och värden... 5 4. Utveckling

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2010/2011. Ödenäs fritidshem Västergården ALINGSÅS

LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2010/2011. Ödenäs fritidshem Västergården ALINGSÅS LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2010/2011 Ödenäs fritidshem Västergården ALINGSÅS Beskrivning av verksamheten Ödenäs fritidshem består av en avdelning. Västergården samt barn från förskoleavdelningen Mellomgården.

Läs mer

2 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen 4

2 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen 4 BILDNINGS- FÖRVALTNINGEN LJUNGBACKENS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM I LJUNGSARP Kvalitetsredovisning för förskola/fritidshem läsåret 2009/2010 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning 3 1.1.1 Beskrivning av verksamheten...

Läs mer

Välkommen till fritidsverksamheten i Köpings kommun

Välkommen till fritidsverksamheten i Köpings kommun 1 (5) Skolan Välkommen till fritidsverksamheten i Köpings kommun / / Skolbarnsomsorgens uppgift är att komplettera skolan samt erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. För bedrivande

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 2012 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 Strängnäs kommun 2012-08-06 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht-2012 Skollag (2010:800)/ Nämndmål och Lokal arbetsplan Skollagen 1 kap 5 Utformning

Läs mer

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vänner ger glädje! Läsåret 2013-2014 1 Innehållsförteckning Framsida. 1 Innehållsförteckning.. 2 Grunduppgifter

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010-2011. Kyrkskolan Möklinta

Kvalitetsredovisning 2010-2011. Kyrkskolan Möklinta Kvalitetsredovisning 2-2 Kvalitetsredovisning 2-2 3 (38) Kvalitetsredovisning 2-2 INNEHÅLL BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 7 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 8 Elevtalsutveckling...

Läs mer

Elenor Spetz-Ramberg Regnbågsskolan Telefon: Rektor Box 80 0506-36311 elenor.spetz.ramberg@gullspang.se 548 22 HOVA 0506-36304 0506-30229

Elenor Spetz-Ramberg Regnbågsskolan Telefon: Rektor Box 80 0506-36311 elenor.spetz.ramberg@gullspang.se 548 22 HOVA 0506-36304 0506-30229 Elenor Spetz-Ramberg Regnbågsskolan Telefon: Rektor Box 80 0506-36311 elenor.spetz.ramberg@gullspang.se 548 22 HOVA 0506-36304 0506-30229 Inledning Kravet på kvalitetsredovisning regleras i Förordning

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. 2007 Kyrkskolan

KVALITETSREDOVISNING. 2007 Kyrkskolan KVALITETSREDOVISNING 2007 Kyrkskolan Kvalitetsredovisning Kyrkskolan 2007 Mål att redovisa utifrån utvärderingsplan 2007. Likabehandlingsplanen Mål: Personalen arbetar för att skapa en trygg social miljö

Läs mer

2012/2013 PÄRLANS FÖRSKOLEKLASS

2012/2013 PÄRLANS FÖRSKOLEKLASS Kvalitetsrapport Förskoleklass Läsåret 2012/2013 PÄRLANS FÖRSKOLEKLASS Strömtorpsskolan Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 ANALYS AV FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER Vi vill att barnens egna önskemål i ännu större utsträckning ska få utrymme i

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 Lilla Flottens förskola. Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2015/2016 Lilla Flottens förskola. Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2015/2016 Lilla Flottens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 2 Läroplansmål Normer och värden... 3 Läroplansmål Utveckling och lärande... 5 Läroplansmål

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 2012/10/22 Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 Gärde skola och fritidshem 1 Innehållsförteckning 2 1. Presentation av skolan Gärde skola Gärde Byskolvägen 2, 793 50 Leksand tel. 0247-805 40 fax. 0247-333

Läs mer

Arbetsplan Stockby Förskola

Arbetsplan Stockby Förskola Arbetsplan Stockby Förskola Vi som arbetar på Stockby förskola Sara Rogö Chi Le Anette Hillerudh Enikö Abdallah Juhos Johanna Spindler Moniqa Hollén Bodil Ornby Annica Sabel Förskollärare 40 tim/v Förskollärare

Läs mer

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Lokal arbetsplan läsåret 2015/16 Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Skäggebergsvägen 13 0565-160

Läs mer

FINNSTASKOLAN VERKSAMHETSPLAN 2013/2014 FINNSTASKOLANS FRITIDSHEM

FINNSTASKOLAN VERKSAMHETSPLAN 2013/2014 FINNSTASKOLANS FRITIDSHEM VERKSAMHETSPLAN 2013/2014 FINNSTASKOLANS FRITIDSHEM Finnstaskolan Finnstaskolan är en skola för elever från förskoleklass till och med åk 5. Av utrymmesskäl har åk 5 f.n. sina klassrum i Broskolans lokaler.

Läs mer

Hösten 2010 och Våren 2011

Hösten 2010 och Våren 2011 Hösten 2010 och Våren 2011 Kvalitetsredovisning 2010/11, Förskolan Fröet Enhet: Förskolan Fröet Rektor: Grundfakta Förskolan Fröet består av en avd. med 17 barn på heltidsplats, i åldern 1-5 år. Den är

Läs mer

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14 Barnomsorgs-och utbildningsförvaltningen Valåskolan Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling Valåsskolan Läsår 13/14 Grundskolan, Förskoleklassen

Läs mer

Likabehandlingsplan mot kränkande behandling Ugglemoskolan 2015/2016

Likabehandlingsplan mot kränkande behandling Ugglemoskolan 2015/2016 Likabehandlingsplan mot kränkande behandling Ugglemoskolan 2015/2016 Vision Ugglemoskolan vill att alla inom skolan ska känna samma rättvisa, likvärdighet och trygghet. Arbetslaget ska utveckla en skola

Läs mer

Arbetsplan augusti 2013 juni 2014. Rönnängs Förskola

Arbetsplan augusti 2013 juni 2014. Rönnängs Förskola Arbetsplan augusti 2013 juni 2014 Rönnängs Förskola Ansvarig rektor/förskolechef Namn Pia Johnsson Datum 2013-09-01 Tjörn Möjligheternas ö Enhetens namn Rönnängs förskola Enhetens organisation Förskoleverksamhet

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Bilaga 2 Välfärdsnämndens protokoll 2014-11-14 157 Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Storfors kommun Lena Duvander 1 Innehåll: 1. Inledning sid 2 2. Verksamheter

Läs mer

1(4) 2011-11-21 2011/1965-PL-013. Dnr: Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011. Irsta förskolor. Ansvarig: Katriina Hamrin.

1(4) 2011-11-21 2011/1965-PL-013. Dnr: Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011. Irsta förskolor. Ansvarig: Katriina Hamrin. 2011-11-21 1(4) Dnr: 2011/1965-PL-013 Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011 Irsta förskolor Ansvarig: Katriina Hamrin Anne Persson 1. Utveckling, lärande och kunskaper Mål: Den pedagogiska utvecklingen

Läs mer

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik 140917 Nulägesanalys Nolhagaskolan grundskola 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde läsåret 14/15 är: Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik Uppföljning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan verksamhetsåret 2013/2014 Förskoleverksamhet i Skäggetorp Stiglötsgatan 33 Linköpings kommun linkoping.se Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan ska systematiskt

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 FÖRSKOLA:Vätö förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Vätö förskolas egen föräldrautvärdering av verksamheten Fyll

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun Klicka för datum Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun Läsår 2014-2015 Louise Olsson Rektor Bruksskolan Sida 2 av 10 Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar

Läs mer