Kvalitetsredovisning 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2009"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2009 FÖRSKOLEKLASSEN Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Rektor

2

3 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning 6 3 Verksamhetens förutsättningar 7 4 Arbetet i verksamheten Normer och värden Barns ansvar och inflytande Skola och hem Övergång och samverkan Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling 15 6 Livsstil och hälsa 16 7 Jämställdhet 17 8 Analys och bedömning av måluppfyllelse som helhet 18 9 Åtgärder för förbättring 19 3

4

5 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen De underlag som kvalitetsredovisningen är baserad på är: Kommunstatistiken som redovisas till SCB Löpande dokumentation från arbetslag, lärgrupper, och lärande samtal På Ladubacksskolan har vi under året kontinuerligt dokumenterat de arbetsområden, temaarbeten mm. som genomförts under året. En särskild pärm med utvärderingarna finns. Lärgrupper har skapats under året Utvecklingsledarna har arbetat med sina respektive ansvarsområden fritidshem, förskoleklass, år 1-5. Under konferenserna i november och december månad har fritidshem, förskoleklass och år 1 tom år 5 arbetat med att utvärdera områden som Normer och värden, Kunskaper-Utveckling och lärande, Elevernas ansvar och inflytande samt Bedömning och betyg. Dessa har utvärderats enligt BRUK som står för Bedömning, Reflektion, Utveckling och Reflektion. 5

6 2 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning Åtgärder för förbättring av likabehandlingsplanen Åtgärd under 2009 var att arbeta fram en mall för allvarssamtal och en mall för introduktion för nya elever/föräldrar. Detta är genomfört och finns i vår handbok för Ladubacksskolan. Åtgärder för förbättring inom normer och värden Öka och utveckla samarbetet och förståelsen mellan personal i Förskoleklass år 5. Under våren 2009 har vi en eftermiddag i månaden att arbetat med lärarnas kompetens och ökat samarbetet. Det arbetet har pågått under hela året. Utvärdering och revidering av trivselreglerna har arbetats in i likabehandlingsplanen. Vi har haft kontinuerliga planeringsmöten för att skapa ett gemensamt förhållningssätt.. Kalendarium för fadderverksamheten där eleverna är med i planeringen. En idépärm för fadderverksamhet är ett pågående arbete. Åtgärder för förbättring inom livsstil och hälsa I januari 2009 startade vi ett matråd år med representanter från 3-5 tillsammans med måltidspersonalen. Med i matrådet sitter även bitr. rektor och en personal från köket. Matråden kommer bl.a. att arbeta med frågor om näringsriktig mat och trivsel vid matsituationen. 6

7 3 Verksamhetens förutsättningar Ansvarsområden och verksamhet Ladubacksskolan ingår i området Grundskola Norr och är en del av Barnoch utbildningsnämndens ansvarsområde med undervisning i förskoleklass och grundskolans år 1-5. Till Grundskola Norr hör också Medåkers skola år F-5, Nybyholmsskolan år F-5 och Stureskolan år 6-9. Till samtliga F-5-skolor hör fritidshem. Styrning Våra styrdokument är Lpo 94 - Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmern. Ledning Skolledning för Grundskola Norr Årsarbetare Rektor 1.0 Biträdande rektor 1.0 Biträdande rektor 0.50 Övergripande ansvar har för samtliga skolor på Norr har rektor med placering på Stureskolan. Biträdande rektor har det operativa ansvaret som gäller budget, personal, arbetsmiljö och elever förutom vid EVK där rektor är sammankallade. På Ladubacksskolan har vi en ledningsgrupp som består av fem utvecklingsledare och biträdande rektor. Personal Budget 2008 Redovisat 2008 Årsarbetare (åa) (antal åa) utbildad/behörig Barnskötare 3,37 3,37 Fritidspedagog 4,00 2,00 2,00 Förskollärare 3,00 2,00 1,00 Lärare 12,34 11,82 0,52 Specialpedagog/speciallärare 2,00 1,00 Resurspersoner/elevassistenter - Övrig personal 2,5 2,00 0,50 Redovisat 2008 outbildad/obehörig Kompetensutveckling I början av året arbetade hela grundskolan F-5 i Arboga kommun med Mål år 3. Friendsutbildning för personal och kamratstödjare. Friends är en förening som aktivt arbetar mot mobbning och utbildar kamratstödjare. Lärare i förskoleklass, grundskolans lägre år och speciallärare har gått Fonomixkurs. Kursen bygger på munmetoden. Munmetoden 7

8 hjälper eleverna att snabbt knäcka läskoden och den engagerar flera sinnen - syn, känsel, hörsel. Praktisk pedagogik i arbetet med barn och elever med ADHD och Aspergers syndrom - sex pedagoger deltog. Vi har byggt upp en matteverkstad på skolan. Där kan lärarna hitta inspiration till arbetssätt som bygger på olika inlärningstilar. Syftet är att ge alla elever möjligheter att upptäcka matematikens spännande sidor. En föreläsning Barn och ungdomar med starka reaktioner och utbrott där deltog större delen av personalen deltog. PIM - Praktisk IT och Mediekompetens Elever Antal elever Fritidshem F-Skl år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 Sa F-5 Ladubacksskolan

9 4 Arbetet i verksamheten 4.1 Normer och värden Mål Skolan ska sträva efter att varje elev Utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstagande grundade på kunskaper och personliga erfarenheter, respekterar andra människors egenvärde, tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att bistå andra människor, kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handlar också med deras bästa för ögonen och visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. Arbetet Eftersom vi har sett att barn med en stark självkänsla respekterar människors olikheter och lättare kan leva sig in i andras situation lägger vi stor vikt i arbetet med att utveckla barnens sociala kompetens. Vi bekräftar och stärker barnens positiva beteende. Vi har må-bra- samtal en gång i veckan där vi arbetar med att stärka barnen både enskilt och i grupp. När konflikter inträffar är det jätteviktigt att alla inblandade får komma till tals så att barnen får en större förståelse för det som skett och på sikt skaffar sig erfarenheter utifrån sitt handlande. Resultat I början av terminen var det mycket konflikter, barnen kom från flera förskolor och kände inte varandra. Vi ser ju tryggare barnen blivit med varandra, skolan och rutinerna så minskar konflikterna. Analys Skattningen inför utvecklingssamtalen är svår att förstå för barnen. Den måste ske tillsammans med föräldrar och lärare, som tydliggör innehållet för barnen. Det har varit stora klasser och det är då svårt att följa upp varje konflikt på ett bra sätt. Därför använder vi till exempel verktyget Må brasamtal för att uppmärksamma alla inblandade på det som skett. Vi har barnen ett år i förskoleklass och det är en kort tid att se avtryck på. Bedömning av måluppfyllelse Enligt barnens egen skattning inför utvecklingssamtalen anser vi att vi når målen. Föräldrar och barn berättar att de trivs och känner sig trygga. Slutsatser Vi har svårt att ta tillvara på barnens alla olika egenskaper och utveckla dem i verksamheten, eftersom skoldagen är ganska inrutad. Samtidigt är det en stor trygghet för många barn med alla fasta rutiner under dagen. 9

10 Lärdomar Vi kan förändra vårt förhållningssätt för att nå målen, vi kan aldrig förändra barnen. Åtgärder för förbättring Vi vill i större utsträckning ta tillvara på barnens olikheter vad gäller nationalitet, intressen, kunskaper osv. i verksamheten. Utbyta mer kunskaper mellan personalen och ta tillvara på dem i verksamheten, t.ex. genom att arbeta med varandras klasser. Vi behöver bättre verktyg för att utvärdera vårt arbete. 4.2 Barns ansvar och inflytande Mål Skolan ska sträva efter att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, successivt utöver att allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan och, har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbete i demokratiska former. Arbetet Eftersom vi tror att barn lär bäst när inlärningen är lustfylld och anpassad efter deras intressen och mognad arbetar vi med att ge dem ett stort inflytande över verksamheten. Vår uppgift är att skapa förutsättningar för att ta tillvara deras idéer. Det är viktigt att vi är lyhörda så att allas intressen uppmärksammas. Vi låter barnen vara delaktiga i arbetsgången för att tydliggöra lärprocessen för dem. Barnen finns med och dokumenterar så att lärprocessen blir synlig, och på sikt hjälper dem att ta ansvar för sina studier. Barnen tränas i att ta ansvar för sina uppgifter och slutföra dem samt hålla ordning på sina egna och våra gemensamma saker. Barnen har inflytande över innehållet i verksamheten t.ex. leka inne eller ute, hur vi ropar upp namnen, vilken gård vi ska leka på, sånger vi sjunger osv. Vi bestämmer regler tillsammans med barnen inför olika aktiviteter, t.ex. hur en bra massagestund ska vara. Vi fokuserar på hur man ska göra istället för en massa förbud. Barnen fattar demokratiska beslut där vi t.ex. väljer vilken gård vi ska leka på, och lär sig på sikt att hantera besvikelser. Resultat Vi ser att barnen att barnen uppskattar när vi genomför deras förslag. Regler som är bestämda tillsammans med barnen får större verkningskraft. 10

11 Att slutföra varje uppgift blir en naturlig rutin, och vi tror att det är viktigt inför skolåren. Analys Barngruppen är stor med barn som har olika behov. Vi har svårt att tillgodose allas intressen, behoven går först. Vårt arbetssätt är väldigt styrt av rutiner och vi har inget samarbete mellan förskoleklasserna. Ett samarbete kanske skulle möjliggöra ett annat arbetssätt, då man blir fler vuxna. Bedömning av måluppfyllelse Enligt vår skattning i BRUK anser vi att vi når målen till 80 % när det gäller demokratiska arbetsformer. När det gäller barnens inflytande och ansvarstagande når vi målen 50 %. Slutsatser Vi märker att barnen växer av att ta ansvar och att deras idéer tas på allvar. Det blir ringar på vattnet och fler vågar komma med förslag. Det är lättare att leva upp till gemensamma regler när alla är delaktiga i utformningen av dem. Lärdomar Vi vill hitta ett arbetssätt där barnen har större möjlighet att arbeta indiduellt utifrån sina intressen. Vi tror att deras utveckling blir tydligare för dem själva då. Kanske kan portfolio vara ett redskap. Åtgärder för förbättring Arbeta mer i mindre grupper. Våga prova nya vägar, hitta nya arbetssätt. Reggio-Emila utbildning i projekt arbete och dokumentation. 11

12 4.3 Skola och hem Riktlinjer Lpo 94 Alla som arbetar i skolan skall Samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet Läraren skall samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om barnets situation i skolan, trivsel och utveckling, och hålla sig informerad om det enskilda barnets personliga situation och därvid iaktta respekt för barnets integritet. Arbetet Vi erbjuder utvecklingssamtal en gång per termin, föräldramöte en gång per läsår och bjuder ständigt in föräldrarna att delta i verksamheten. Eftersom vi även arbetar på fritids har vi den dagliga tamburkontakten med föräldrar, då vi ofta informerar om barnens skolsituation. Vi erbjuder enskilda samtal vid behov. Vi försöker alltid tillmötesgå föräldrars tankar och idéer som rör verksamheten samt tar tillvara på föräldrarnas intressen och kunskaper. Resultat Föräldrarna har ett stort behov av att prata om sina barn (kläder, kompisar, mat) däremot upplever vi att intresset kring verksamhetens innehåll inte är så stort. Vi ser att barnen uppskattar när föräldrarna är med i verksamheten, både när de hälsar på och när de berättar om t.ex. sina arbeten. Analys Föräldrarna är vana med kulturen från förskolan där man tar emot varje barn personligt. Vi har en bra mall för utvecklingssamtalen så att både personal och föräldrar väl förberedda inför samtalet. Vi är tydliga och uppmuntrar föräldrarna att delta i verksamheten. Bedömning av måluppfyllelse Enligt BRUKS skattning når vi målen till 80 % Slutsatser Vi upplever att föräldrarna känner sig välkomna att delta i verksamheten, men har svårt på grund av bl.a. arbete. Då vi har svårt att tillmötesgå alla samtal i tamburen, på grund av verksamheten, är det viktigt att vi är tydliga med att erbjuda samtal vid behov. Lärdomar De föräldrar som tar för sig mest får mest uppmärksamhet, det är många vi missar att prata med. Vi behöver bli tydligare och introducera föräldrarna i skolans kultur. Vi behöver arbeta med att få föräldrarna mer intresserade av att påverka innehållet i verksamheten. 12

13 Åtgärder för förbättring Vi behöver en tydlig mall för introduktionen i förskoleklass, både när det gäller vårt förhållningssätt och vilka regler som gäller på skolan, samt förväntningar på föräldrarnas roll. Denna mall ska vara känd även för personalen på fritids eftersom de ofta är de första som tar emot barnen efter sommarlovet. 4.4 Övergång och samverkan Lpo 94 Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem skall utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. Riktlinjer - med viss anpassning till fritidshem Läraren skall utveckla samarbetet mellan förskoleklass, skola och fritidshem, utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i förskolan och i samarbetet särskilt uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd. Arbetet Vi har ett årshjul där överskolning från förskola till förskoleklass är tydlig för alla. Där ingår t.ex. tider för besök och återbesök samt överlämnande samtal. Utöver det har vi inget samarbete med förskolorna. Mellan fritidshemmet och förskoleklass är samarbetet naturligt då vi delar lokal och personal. Vi ser barnens hela vistelsetid och kan anpassa verksamheten så att barnen ges möjlighet till ett mångsidigt lärande. Vi har ett väl organiserat faddersystem där vi har samarbetet med år 3. Det medför en stor trygghet för barnen samt inspiration inför kommande skolstart och lockar till fortsatt lärande. Resultat I och med faddersystemet blir barnen trygga på skolan och med de äldre barnen. De blir inspirerande av deras kunskaper och vill prova på nya utmaningar. Detta gäller även på fritids där det går barn från F- år 3. Barnen tycker det är positivt när de får berätta om hur det är i förskoleklass. Analys Faddersystemet är väl inarbetat och förankrat hos all personal. Det råder okunskap i hur ett överlämnandesamtal mellan förskola och förskoleklass får gå till och om vad det bör innehålla. Det är många förskolor som överlämnar barn till oss, så det blir svårt att ha ett bra samarbete med alla. Vi håller på att bygga upp ett samarbete mellan 13

14 förskoleklasserna och vi vill få det att fungera innan vi utvecklar samarbetet med de övriga klasserna på skolan. Bedömning av måluppfyllelse Enligt dokumentation från förskoleklassernas planeringsträffar anser vi att vi har ett stort behov av att utveckla samarbetet med förskolan, särskilt när det gäller barn med behov av särskilt stöd. När det gäller samarbetet med skolan och fritidshemmet anser vi att vi når målen. Slutsatser Det tar tid att genomföra förändringar när många är inblandande. Faddersystemet har pågått under flera år och är förankrat hos alla, därför fungerar det så bra. För att få till ett bra samarbete med alla förskolor som lämnar barn till våra klasser krävs tid och engagemang från alla inblandade. Det kanske också ska finnas med i årshjulet, som även det måste vara förankrat hos alla. Samverkan med fritids sker naturligt då vi delar lokal och personal, men det behövs mer planeringstid för ett gemensamt förhållningssätt. Lärdomar När det finns ramar t.ex. årshjulet är det enkelt för alla, man vet vad som förväntas av alla. Vi tror att det är bra att börja med ett samarbete mellan personal för att senare involvera barnen. Åtgärder för förbättring Tid för planering tillsammans med förskolan för att göra en plan för hur samarbete med förskolan ska utformas, framför allt med Norrgården som ligger i samma byggnad som skolan. Utveckla samarbetet mellan förskoleklasserna och ta tillvara på varandras kompetens. 14

15 5 Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Vi dokumenterar alla de allvarssamtal som lärare och elever har haft. Det gäller även alla möten där elever/förälder och lärare deltar. Trygghetsgruppen träffas en gång per månad. I gruppen ingår biträdande rektor, skolsköterska, kurator, lärare och kamratstödjaransvarig pedagog. Vid tillbud sammankallar biträdande rektor till ett extra möte. Resultat Skolinspektionens rapport visar att vi behöver revidera vår likabehandlingsplan och vårt rastvaktschema. Analys och bedömning av insatser Analysen grundar sig på skolverkets rapport och bedömningen är att en likabehandlingsplan alltid behöver revideras för att få den rätta kartläggningen som passar den enskilda verksamheten. Vår likabehandlingsplan saknade hur förskoleklass kartlägger riskfaktorer. Åtgärder Vi behöver arbeta fram en aktuell likabehandlingsplan där det tydligt framgår vilken kartläggning vi gör och vilka åtgärder som krävs efter kartläggningen. Vi på Ladubacksskolan kommer att starta arbetet med likabehandlingsplanen och mot planen kränkande behandling under januari Arbetet beräknas vara färdigt i slutet av februari Det kommer att tillsättas en grupp där biträdande rektor och lärare/pedagoger från skolbarnomsorgen, förskoleklass samt årskurs 1-5 ingår. Gruppen kommer att arbeta fram verktyg så att elever och föräldrar känner sig delaktiga i framtagandet och uppföljning av planen mot kränkande behandling. Vi kommer även att arbeta med kartläggning och de åtgärder som man behöver vidta. 15

16 6 Livsstil och hälsa Lpo 94, Skolans uppdrag: Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Mål att sträva mot: Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön. Arbetet Vi arbetar aktivt med att det ska vara så lustfullt att röra på sig att barnen vill fortsätta i framtiden. Vi skapar förutsättningar för fysisk aktivitet varje dag, t.ex. promenader, utomhuslekar där barnen har möjlighet att klättra, spela bandy och pingis, träna balans, kondition och smidighet. Vi har också speciella planerade aktiviteter på skolan såsom; skoljoggen, brottning, dans, idrott, skridskoåkning, friluftsliv, friluftsdagar och bad. Analys Vi ser att barnen blir lugnare och mer koncentrerade när vi varvar lugna aktiviteter med fysiska aktiviteter. Bedömning av måluppfyllelse Vi når målen. Vi ser barnens spontana glädje i att röra på sin kropp. De flesta väljer alltid utomhusaktiviteter framför inomhusaktiviteter. Slutsatser och lärdomar Barn älskar att röra på sig så fysiska aktiviteter sker både planerat och ofta spontant. Vi upplever att vi har en bra utomhusmiljö som lockar till rörelse och att barnens naturliga behov av att röra på sig tillgodoses. Åtgärder för förbättring Lika viktigt som fysiska aktiviteter bör tillfällen för vila och avslappning erbjudas. Vi behöver bli bättre på att få in stunder för vila i den dagliga verksamheten. 16

17 7 Jämställdhet Lpo 94, En likvärdig utbildning: Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den skall därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet. Vi vill bli uppmärksamma på hur vi bemöter alla barn i olika situationer, för att se våra svagheter. Det är svårt att se sitt eget agerande. För att få tips om olika modeller på observationer och övningar kommer vi under nästa läsår att läsa Genuspedagogik av Kajsa Svaleryd och sedan samtala om boken och våra observationer på arbetslagsträffar. 17

18 8 Analys och bedömning av måluppfyllelse som helhet Analys Utifrån det underlag jag som skolledare fått av min personal i förskoleklassen så finns det områden som vi bör utveckla och förbättra. Bedömning av måluppfyllelse Jag bedömer att vi är på god väg att nå vår måluppfyllelse Slutsatser Jag vill fortsätta att utveckla samarbetet med förskolorna i Arboga kommun främst Norrgården, som är placerad i anslutning till vår skolbyggnad. Ett av mina mål som jag arbetat med är att skapa ett samarbete mellan förskoleklass och grundskolan år 1 till och med år 5. Ladubackskolan är en skola som vill utvecklas och har ambitiösa, engagerade pedagoger. Lärdomar Det jag har lärt mig att det tar tid att lära känna en verksamhet och även att se vad som behöver förbättras. Åtgärder för förbättring Vi tillsammans på Ladubacksskolan kommer att arbeta med åtgärder till förbättring se punkt 9. Det är även viktigt för oss att skapa bra möjligheter och förutsättningar för eleverna i de stora förskoleklasserna, som vi har på Ladubacksskolan. 18

19 9 Åtgärder för förbättring Normer och värden Utbyta mer kunskaper mellan personalen och ta tillvara på dem i verksamheten. Vi behöver bättre verktyg för att utvärdera vårt arbete. Vi behöver arbeta fram en aktuell likabehandlingsplan där det tydligt framgår vilken kartläggning vi gör och vilka åtgärder som krävs. Barns ansvar och inflytande Våga prova nya vägar - att hitta nya arbetssätt. Regio-Emilia utbildning i projektarbete och dokumentation. Skola och hem Vi behöver en tydlig mall för introduktionen i förskoleklass, både när det gäller vårt förhållningssätt och vilka regler som gälle på skolan, samt förväntningar på föräldrarnas roll. Denna mall ska vara känd även för personalen på fritids eftersom de ofta är de första som tar emot barnen efter sommarlovet. Övergång och samverkan Tid för planering med förskolan för att göra en plan för hur samarbete med förskolan, framför allt Norrgården som ligger i samma byggnad som skolan, ska utformas. Utveckla samarbetet mellan förskoleklasserna och ta tillvara på varandras kompetens. Livsstil och hälsa Lika viktigt som fysiska aktiviteter bör tillfällen för vila och avslappning erbjudas. Vi behöver bli bättre på att få in stunder för vila i den dagliga verksamheten. Jämställdhet Vi vill bli uppmärksamma på hur vi bemöter alla barn i olika situationer. För att få tips om olika modeller på observationer och övningar kommer vi under nästa läsår att läsa Genuspedagogik av Kajsa Svaleryd, samtala om boken och våra observationer på arbetslagsträffar. Vi kommer att utveckla vår handbok, skapa årshjul med rutiner för överlämning förskoleklass år 1. Vi kommer även att arbeta efter årshjul när det gäller systematiskt arbetsmiljöarbete och kvalitetsarbete. För mig är det viktigt med utvärdering, som leder till utveckling bättre förutsättningar för elevers lärande, att medvetandegöra vårtuppdrag om vilka vi är till för. Ansvarig för kvalitetsredovisningen Tina Persson Biträdande rektor 19

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten Färjestadsskolan Fritidshemmens arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt fritidshemmet ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens strategiska plan,

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Läroplansmål- Normer och värden 3. Läroplansmål- Utveckling och lärande 4. Läroplansmål- Förskola och hem 5. Läroplansmål- Samverkan

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Fritidshemsplan. Av: Åsa Nilsson Marie Pålsson Anna-Lena Svensson Gunilla Torell

Fritidshemsplan. Av: Åsa Nilsson Marie Pålsson Anna-Lena Svensson Gunilla Torell Fritidshemsplan Av: Åsa Nilsson Marie Pålsson Anna-Lena Svensson Gunilla Torell April 2016 Vårt uppdrag Fritidshemmets syfte är att komplettera utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan utvärderingsverktyg för Eriksbergsgårdens förskola 2015-16. Denna plan bygger på Lpfö-98- reviderad 2010 ÖSB övergripande strategi och budget

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 LULEÅ KOMMUN Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola klass 1-3 och fritidshem. a för planen Det juridiska ansvaret för elevskyddslagens

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost Ärendenummer Sso 221/2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 Välkommen till Eklunda förskola 3 Vision 3 Organisation 3 2. Sammanfattning

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Eskilsby skola Grundskola, förskoleklass och fritidshem 1 Presentation av verksamheten läsåret 2013-2014 Eskilsby skola består av en integrerad klass med

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida 5-6

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Kvalitetsredovisning Skola/fritids

Kvalitetsredovisning Skola/fritids Kvalitetsredovisning Skola/fritids 2013-2014 Verksamheten som helhet Vår vision är att skapa en skola som vilar på demokratins grund och där verksamheten grundar sig på ett livslångt lärande. Kunskaper,

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING Utbildning KVALITETSREDOVISNING Klågerupskolan F-5 2007 2008-02-06 Klågerupskolan F-5 Enligt Förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet skall varje kommun senast den 1 maj varje år

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan verksamhetsåret 2013/2014 Förskoleverksamhet i Skäggetorp Stiglötsgatan 33 Linköpings kommun linkoping.se Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan ska systematiskt

Läs mer

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vänner ger glädje! Läsåret 2013-2014 1 Innehållsförteckning Framsida. 1 Innehållsförteckning.. 2 Grunduppgifter

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Mia Vainionpää Förskolechef 2013-2014 INNEHÅLL 1 INLEDNING 5 2 FRÄMJANDE, FÖREBYGGANDE OCH

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

Barn och Utbildning Förskoleverksamheten. Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Förskolan Bullerbyn

Barn och Utbildning Förskoleverksamheten. Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Förskolan Bullerbyn Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13 Förskolan Bullerbyn 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling och lärande sidan 4-5 Barns

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Bilaga 2 Välfärdsnämndens protokoll 2014-11-14 157 Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Storfors kommun Lena Duvander 1 Innehåll: 1. Inledning sid 2 2. Verksamheter

Läs mer

Olika fast lika unika. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Skanörs Förskola. Läsåret: 2015/2016 Upprättad 2015-09-14

Olika fast lika unika. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Skanörs Förskola. Läsåret: 2015/2016 Upprättad 2015-09-14 , Olika fast lika unika Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Skanörs Förskola. Läsåret: 2015/2016 Upprättad 2015-09-14 Innehållsförteckning 1 Inledning. 1.1 Alla barn och elever har rätt att

Läs mer

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Ringens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete. Barn- och ungdomsnämnden, Laholms kommun

Systematiskt kvalitetsarbete. Barn- och ungdomsnämnden, Laholms kommun Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och ungdomsnämnden, Laholms kommun Juni 2014 www.laholm.se Systematiskt kvalitetsarbete För huvudman, förskolor, skolor och fritidshem i Laholms kommun I detta dokument

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg

Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg i Linghem 2016/2017 Vi blir ett! Vi har hög pedagogisk kvalitet på samtliga förskolor och annan pedagogisk verksamhet i Linghem 1 Förord Under våren

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Verksamhetsplan 2012/2013 Förskolan Bollen Skolnämnd sydost

Verksamhetsplan 2012/2013 Förskolan Bollen Skolnämnd sydost Verksamhetsplan 2012/2013 Förskolan Bollen Skolnämnd sydost Sso 244/2012 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5.

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Dokumentnamn Kvalitetsredovisning Datum 2010-10-06 Adress Förskolan Björkgården Gustavsgatan 5 815 38 Tierp Diarienummer 1(12) Kvalitetsredovisning Förskolan Björkgården i Tierps Kommun Verksamhetsåret

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande.

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. Innehållsförteckning 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. 3.4 Förskola och hem. 3.5 Samverkan med förskoleklassen,

Läs mer

Mål- och verksamhetsplan för fritidshem i Finspångs kommun. Hästhagens fritidshem

Mål- och verksamhetsplan för fritidshem i Finspångs kommun. Hästhagens fritidshem Mål- och verksamhetsplan för fritidshem i Finspångs kommun Hästhagens fritidshem VT 2015 Våra ledstjärnor Ansvar Vi tar initiativ, är engagerade och genomför fattande beslut. Vi är medskapande och tar

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolans enheter i Sala år 2007/2008

Kvalitetsredovisning för förskolans enheter i Sala år 2007/2008 Kvalitetsredovisning för förskolans enheter i Sala år 2007/2008 Enhetens namn Bellanderska förskolan Beslutad 30 september 2008 Leila Baker Platschef 1 Beskrivning av verksamheten per 15 oktober 2007 Bellanderska

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning för Bokebo förskola Ölycke ro. läsåret 2007 2008 O:\Kvalitetsredovisning\Kvalitet 2007-2008\Förskolan\Instruktion.doc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Presentation av rektorsområdet

Läs mer

Arbetsplan för Färjestadsskolan. Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Färjestadsskolan. Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Färjestadsskolan Läsåret 2013/2014 Skolans arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt skolan ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN Adress: Sågvägen 8, 589 65 Bestorp Hemsida: www.linkoping.se Tel: 013-401 83 1 Innehåll Inledning... 3 Vår vision... 3 Giltighetstid.3

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010-2011. Kyrkskolan Möklinta

Kvalitetsredovisning 2010-2011. Kyrkskolan Möklinta Kvalitetsredovisning 2-2 Kvalitetsredovisning 2-2 3 (38) Kvalitetsredovisning 2-2 INNEHÅLL BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 7 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 8 Elevtalsutveckling...

Läs mer

Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016

Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016 Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016 Beslutad 25 juni 2015 Innehållsförteckning 1. Kyrkans förskola 1.1 Inledning 1.2 Verksamhet och profil 1.2.1 Arbetets inriktning 1.2.2 Församlingsinstruktion

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Fridensborgs förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Fridensborgs förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Fridensborgs förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången

Läs mer

Onsjöskolans likabehandlingsplan

Onsjöskolans likabehandlingsplan 151007 Onsjöskolans likabehandlingsplan Onsjöskolans likabehandlingsplan omfattar såväl arbetet med likabehandling, arbetet mot diskriminering (Diskrimineringslagen) och arbetet mot kränkande behandling

Läs mer

Normer och värden. Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Arbetssätt/metod. Arbetsplan 2012-2013

Normer och värden. Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Arbetssätt/metod. Arbetsplan 2012-2013 Arbetsplan 2012-2013 Normer och värden Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Dungen 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Dungen 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Dungen 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4-5 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Systematisk verksamhetsplanering - utvärdering och åtgärder. Verksamhetsplan Västra Ängby förskola 2014-2015

Systematisk verksamhetsplanering - utvärdering och åtgärder. Verksamhetsplan Västra Ängby förskola 2014-2015 Systematisk verksamhetsplanering - utvärdering och åtgärder Verksamhetsplan Västra Ängby förskola 2014-2015 Kvalitetsområden Kvalitetsbegreppet Skolverket definierar begreppet kvalitet inom förskola och

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 2 2. Mål och riktlinjer sida 3 2.1 Normer och värden sida 3 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Inför ansökan om utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

Inför ansökan om utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Inför ansökan om utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Ansökan sker på samma sätt som för intresseanmälan, d.v.s. via Internet. www.skolutveckling.se efter 1:a oktober med stor sannolikhet www.skolverket.se

Läs mer

Bedömningsunderlag förskola

Bedömningsunderlag förskola 1 (7) Version 2.1.2 Bedömningsunderlag förskola 1 Förskolornas arbete mot målen Utbildningen inom förskolan syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Björkängens förskola LÄSÅRET 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Björkängens förskola LÄSÅRET 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkängens förskola LÄSÅRET 2015/2016 Inledning Bestämmelser i Skollagen (2010:800) och Diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan för Kullens Skola

Likabehandlingsplan för Kullens Skola Likabehandlingsplan för Kullens Skola Innehållsförteckning Inledning 3 Skolans målsättning 3 Lagstiftning och styrdokument 3 Kullens skolas värdegrund 5 Främjande och förebyggande insatser 6 Kartläggning

Läs mer

Arbetsplan Kvalitetsredovisning. Handlingsplan

Arbetsplan Kvalitetsredovisning. Handlingsplan Arbetsplan Kvalitetsredovisning Handlingsplan Fritidshemmet Mullvaden 2010/2011 Vision: Vår vision är att alltid ha barnens trivsel, delaktighet och välmående i centrum. Innehållsförteckning 1. Fritidshemmets

Läs mer

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Reviderad 2012-09-24

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Reviderad 2012-09-24 Lärande Stenkulans Enhet Likabehandlingsplan Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Reviderad 2012-09-24, v 1.0, 2008-07-25 LERUM100 Stenkulans Enhet Stenkulans förskola

Läs mer

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Borgens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Gläntan 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Gläntan 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Gläntan 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Arbetsplan 2010 Stenbergaskolan1-6 Sydöstra området

Arbetsplan 2010 Stenbergaskolan1-6 Sydöstra området Arbetsplan läsåret 07/08 Arbetsplanen ska bygga på Söderhamns kommuns skolplan, samt målen från BUN:s verksamhetsplan. Övriga styrdokument är läroplan Lpo 94, våra kursplaner och allmänna råd för skolbarnsomsorg.

Läs mer

Arbetsplan för Sollidens förskola. Läsåret -11/12

Arbetsplan för Sollidens förskola. Läsåret -11/12 Arbetsplan för Sollidens förskola Läsåret -11/12 FÖRUTSÄTTNINGAR Framtid Vid starten av läsåret 2011/12 öppnas en ny förkola. Sollidens-, Solbergs- och Strandgatans förskolor slås samman i nya lokaler.

Läs mer

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Sidan 1 av 5 ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Lagar och styrdokument Skollagen 1 kap 2 Utbildningen ska

Läs mer

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 1 Innehållsförteckning GRUNDFAKTA 3 VÅRT KVALITETSARBETE 3 VISION 5 NORMER OCH VÄRDEN 5 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE 6 KUNSKAPER 7 SKOLA OCH HEM 8 EXEMPEL PÅ

Läs mer

Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016 Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Arbetsplan för Bokhultets förskola

Arbetsplan för Bokhultets förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Bokhultets förskola 2014-10-21 2014 2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskola... 3 2. Årets utvecklingsområden... 5 3. Normer och värden... 5 4. Utveckling

Läs mer

ARBETSPLAN Ärlinghedens förskola 2011

ARBETSPLAN Ärlinghedens förskola 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 ÄRLINGHEDENS FÖRSKOLA Idrottsvägen 19 b 195 32 Märsta 591 264 19, 6423, 6424 och 64 33 ARBETSPLAN Ärlinghedens förskola 2011 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 2 (10) Vision På Tingvalla

Läs mer

Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria

Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria Likabehandlingsplan Montessoriföreningen Maria Läsåret 2015-2016 Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria 1. Vi på

Läs mer

Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Hjorteds förskola; Kattbjörnen

Hjorteds förskola; Kattbjörnen Kvalitetsredovisning LÄSÅRET 2012 2013 Hjorteds förskola; Kattbjörnen Förskola 1 5 år Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Styrning och ledning... 3 Personaltäthet och barngruppens

Läs mer

Verksamhetsplan för Årikets förskola

Verksamhetsplan för Årikets förskola Verksamhetsplan för Årikets förskola Läsåret 2015 2016 2 (11) Innehåll Inledning... 2 Övergripande mål 2017 för kommunal förskola... 3 Vision och verksamhetsidé för kommunal förskola... 3 Centrala stadens

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Björnen Läsåret 2014-2015

KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Björnen Läsåret 2014-2015 Förskoleavdelningen KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Björnen Läsåret 2014-2015 Måluppfyllelse, analys och åtgärder för ökad måluppfyllelse.( Från föregående års kvalitetsredovisning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Sidan 1 av 15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Idenors skola och fritidshem Giltighetstid: 2015 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Grundsärskolan År 1-6 Färgelanda

Kvalitetsredovisning. Grundsärskolan År 1-6 Färgelanda Kvalitetsredovisning 2010 Grundsärskolan År 1-6 Färgelanda 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personal... 3 Beskrivning av hur verksamheten är organiserad... 3 Det pedagogiska arbetet.... 3 Underlag

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2007

KVALITETSREDOVISNING 2007 KVALITETSREDOVISNING 2007 Klockarbacken Föreståndare Jenny Bengtsson Ordförande Madeleine Andersson Adress Axénsv 11 Postadress 591 97 Motala Telefon 0141-220410 Fax 0141-220411 E-post info@klockarbacken.se

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14. Laxå kommuns Förskoleverksamhet

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14. Laxå kommuns Förskoleverksamhet Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14 Laxå kommuns Förskoleverksamhet Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-29, 93, dnr BUN 2014058 611 1 Innehållsförteckning Utbildningens syfte: Sidan 3 Beskrivning av

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Förskolan Borgen Ringblomsvägen 11 194 68 Upplands Väsby Kvalitetsredovisning Förskolan Borgen Läsåret 2009/2010 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen öppnades 1988, och ligger placerad intill villaområdet

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Rånäs förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - TRAS och MIO - Handlingsplanen - Utvecklingssamtalshäftet

Läs mer

Mariebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mariebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/14 Mariebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling vårt arbete för att förhindra diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid vår skola 1 Rev ht 2013 (13-09-12)

Läs mer

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna 1 L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna Nallebjörnens förskola Rapport Juni 2013 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens genomförande...

Läs mer

Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, åk 1-6 samt fritidsverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET 2013-2014 Kalvhagens förskola Författare: Ulrika Ardestam Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 2. Tillvägagångssätt... 3 3. Året som gått... 4 4. Året

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 Lilla Flottens förskola. Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2015/2016 Lilla Flottens förskola. Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2015/2016 Lilla Flottens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 2 Läroplansmål Normer och värden... 3 Läroplansmål Utveckling och lärande... 5 Läroplansmål

Läs mer

TUNETS FÖRSKOLA. Verksamhetsplan 2014-15

TUNETS FÖRSKOLA. Verksamhetsplan 2014-15 TUNETS FÖRSKOLA Verksamhetsplan 2014-15 LEDNINGSDEKLARATION Förskolan ska genomsyras av ett förhållningssätt som bidrar till att varje barn utvecklar sin förståelse för alla människors lika värde. Jag

Läs mer

Arbetsplan för Äppelbo förskola 2014/2015

Arbetsplan för Äppelbo förskola 2014/2015 Arbetsplan för Äppelbo förskola 2014/2015 Innehåll Inledning 2 Äppelbo förskola 2 Personal 3 Kontaktuppgifter 3 Presentation 3 Vision 4 Barnsyn och Förhållningssätt 4 Arbetssätt 5 Miljö 5 Rutiner 7 Dagsschema

Läs mer

Blästad och Fredriksbergs förskolor. Verksamhetsplan. Blästad och Fredriksbergs förskolor

Blästad och Fredriksbergs förskolor. Verksamhetsplan. Blästad och Fredriksbergs förskolor Verksamhetsplan Blästad och Fredriksbergs förskolor 2008-2009 Innehållsförteckning 1. Beskrivning av området. 2. Styrdokument. 3. Målsättning för Blästad Fredriksbergs förskolor. 4. Innehåll i förskolornas

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008 Nya Slättängsgårdens förskola Bollebygds kommun 1. Verksamhetens förutsättningar 1.1. Om verksamhetsområdet Slättängsgårdens förskola har idag fyra avdelningar och

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Köpings kommun. Arbetsplan förmånen. Läsår 2015 2016. Christina Eriksson, Ingela Alm Puurunen, Karin Jacquet 2015 09 18. Senast ändrat 2015-08-11

Köpings kommun. Arbetsplan förmånen. Läsår 2015 2016. Christina Eriksson, Ingela Alm Puurunen, Karin Jacquet 2015 09 18. Senast ändrat 2015-08-11 Köpings kommun Arbetsplan förmånen Läsår 2015 2016 Christina Eriksson, Ingela Alm Puurunen, Karin Jacquet 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015

Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015 Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015 Skola Fjällsjöskolan fskk åk 6 Ort Backe Ansvarig rektor Susanne Sjödin Kontaktinformation Dan Forsberg, 0624-512029 1. Vår skola I Fjällsjöskolan fskk- åk 6 går 50 barn.

Läs mer

för Kramforsskolan Elevhälsoteam Ingrid Fahlén Ann-Charlotte Andersson Fredrik Thelin Anita Viberg Ida Dahlén Eriksson Malin Wiberg Allan Sundström

för Kramforsskolan Elevhälsoteam Ingrid Fahlén Ann-Charlotte Andersson Fredrik Thelin Anita Viberg Ida Dahlén Eriksson Malin Wiberg Allan Sundström för Kramforsskolan Elevhälsoteam Ingrid Fahlén Ann-Charlotte Andersson Fredrik Thelin Anita Viberg Ida Dahlén Eriksson Malin Wiberg Allan Sundström Inledning Vid Kramforsskolan skall det råda nolltolerans

Läs mer

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Lokal arbetsplan läsåret 2015/16 Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Skäggebergsvägen 13 0565-160

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i Förskolan. läsåret 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i Förskolan. läsåret 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i Förskolan läsåret 2014/2015 Innehåll Inledning... 3 Lagar och styrdokument... 4 Begreppsförklaringar - Definitioner... 5 Kartläggning och nulägesanalys...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist Kvalitetsredovisning 2008/2009 Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet 2005-08-15

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Eriksgårdens förskola. Jörgensgårdens förskola. och. Lilla Dag & Natt 2012-2014

Verksamhetsplan. för. Eriksgårdens förskola. Jörgensgårdens förskola. och. Lilla Dag & Natt 2012-2014 Eriksgården Jörgensgården Lilla Dag & Natt Verksamhetsplan för Eriksgårdens förskola Jörgensgårdens förskola och Lilla Dag & Natt 2012-2014 Utbildningsförvaltningen landskrona.se Eriksgårdens förskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 Ärlans förskola

Kvalitetsredovisning 2009 Ärlans förskola Kvalitetsredovisning 2009 Ärlans förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Ewa Hedström Biträdande rektor Innehåll 1 UNDERLAG OCH RUTINER FÖR KVALITETSREDOVISNINGEN 5 2 ÅTGÄRDER ENLIGT FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING

Läs mer

Kyrkbyns förskola. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet. LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16

Kyrkbyns förskola. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet. LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16 Kyrkbyns förskola Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16 Innehållsförteckning Bakgrund/Definition Kränkande Behandling..

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN STUBBEN

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN STUBBEN LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN STUBBEN Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan Ett barn eller en elev får inte missgynnas genom särbehandling på grund av någon

Läs mer

Arbetsplan/Utvecklingsplan för Ljungdalaskolans verksamheter Läsåret 08/09

Arbetsplan/Utvecklingsplan för Ljungdalaskolans verksamheter Läsåret 08/09 Arbetsplan/Utvecklingsplan för Ljungdalaskolans verksamheter Läsåret 08/09 1. Ansvarsområden Grundskolan åk 1-5 En F-klass En förberedelseklass inklusive asylbarn SVA-grupper Hemspråksgrupper i albanska,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 Meijerska gårdens förskola

Kvalitetsredovisning 2009 Meijerska gårdens förskola Kvalitetsredovisning 2009 Meijerska gårdens förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Ewa Hedström Biträdande rektor Innehåll 1 UNDERLAG OCH RUTINER FÖR KVALITETSREDOVISNINGEN 5 2 ÅTGÄRDER ENLIGT FÖREGÅENDE

Läs mer

Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolechef tillsammans med pedagoger från förskolan.

Läs mer

LPFÖ98. Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07

LPFÖ98. Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07 1 LPFÖ98 Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07 Arbetsgruppen bestod av följande personer: Emelie Furubom, Philip Walsh, Irina Andreeva,

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Fyrklövern avdelning Pionen

Arbetsplan för förskolan Fyrklövern avdelning Pionen Köpings kommun Arbetsplan för förskolan Fyrklövern avdelning Pionen Läsår 2015 2016 Malin Öberg 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Hammarby Förskolor Skolor Väster

Hammarby Förskolor Skolor Väster 2010-09-30 1 (8) Dnr: Kvalitetsredovisning Avseende hösten 2009 våren 2010 Hammarby Förskolor Skolor Väster Ingående förskolor: Hammarby Trollflöjten Hammarbyängen Knattekompaniet Ansvarig: Gunilla Karlsten

Läs mer

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Gunghästen Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Gunghästen Kyrkogränd 16 135 43 Tyresö Tel: 08-5782 74 36 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt

Läs mer