Kvalitetsredovisning Kyrkskolan Möklinta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2010-2011. Kyrkskolan Möklinta"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2-2

2

3 Kvalitetsredovisning (38)

4

5 Kvalitetsredovisning 2-2 INNEHÅLL BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 7 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 8 Elevtalsutveckling... 8 Ekonomisk utveckling... 8 Lokaler... 8 Ledning och styrning... 8 Har skolan några särskilda förutsättningar?... 8 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen... 9 ARBETET I VERKSAMHETEN... Arbetet med barn och elever i behov av särskilt stöd och med funktionshinder... Arbetet med elever med annat modersmål än svenska.... Arbetet med hälsa och livsstil... RESULTAT OCH MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL NATIONELLA MÅL... Normer och värden... Läroplanens mål... Enhetens åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning... - Kunskaper... 3 Läroplanens mål... 3 Enhetens åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning... 3 Antal och andel elever i skolår 3 uppnådde målen i svenska och matematik, enligt de nationella proven?... 6 Antal och andel elever i skolår 3 uppnådde målen i svenska och matematik, enligt skolans bedömning?... 6 Vilken analys gör enheten av resultatet? Vilken bedömning gör enheten av resultatet?... 6 Vad grundar sig bedömningen på?... 6 Antal och andel elever i skolår 5 uppnådde målen i svenska, engelska och matematik, enligt de nationella proven?... 7 Antal och andel elever i skolår 5 uppnådde målen i svenska, engelska och matematik, enligt skolans bedömning?... 7 Vilken analys gör enheten av resultatet? Vilken bedömning gör enheten av resultatet?... 7 Elever i årskurs 5 som enligt skolans bedömning uppnådde målen i respektive ämne Elevernas ansvar och inflytande... 2 Läroplanens mål... 2 Enhetens åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning... 2 Skola och hem Läroplanens mål Enhetens åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning Skolan och omvärlden Läroplanens mål Enhetens åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning Betyg och bedömning Läroplanens mål Enhetens åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning Rektors ansvar Läroplanens mål Enhetens åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning (38)

6 Kvalitetsredovisning 2-2 UPPFÖLJNING AV LIKABEHANDLINGSPLANEN ÅTGÄRDER FÖR FÖRBÄTTRING LÄSÅRET 2/ Normer och värden... 3 Åtgärder på grundval av analys och bedömning kapitel Åtgärder enligt kommunens gällande kvalitetsredovisning... 3 Kunskaper... 3 Åtgärder på grundval av analys och bedömning kapitel Åtgärder enligt kommunens gällande kvalitetsredovisning Åtgärder enligt kommunens gällande kvalitetsredovisning Åtgärder enligt kommunens gällande kvalitetsredovisning Åtgärder på grundval av analys och bedömning kapitel Elevernas ansvar och inflytande Åtgärder på grundval av analys och bedömning kapitel Åtgärder enligt kommunens gällande kvalitetsredovisning Skola och hem Åtgärder på grundval av analys och bedömning kapitel Åtgärder enligt kommunens gällande kvalitetsredovisning Åtgärder på grundval av analys och bedömning kapitel Skolan och omvärlden Åtgärder på grundval av analys och bedömning kapitel Åtgärder enligt kommunens gällande kvalitetsredovisning Bedömning och betyg Åtgärder på grundval av analys och bedömning kapitel Åtgärder enligt kommunens gällande kvalitetsredovisning Rektors ansvar Åtgärder på grundval av analys och bedömning kapitel Åtgärder enligt kommunens gällande kvalitetsredovisning (38)

7 Beskrivning av verksamheten Kvalitetsredovisning 2-2 BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN Per 5 oktober 2 Kyrkskolan i Möklinta Kommunen Landet Elever i förskoleklass 27 Elever skolår Elever skolår Elever skolår Inskrivna barn på fritids Andel inskrivna på fritids (f-6) 37 % 5 % Personal i förskoleklass,8 4,3 Lärare i skolan (-6) 3,8 62, Specialpedagog, 7,6 Elevassistent 6, Övriga pedagoger i skolan *,8 9, Övrig personal,3 2, Personal på fritids, 3,5 Årsarbetare per elever i förskoleklass 8,3 6,9 Lärare per elever i skolår -6 7,7 8,5 8,3 (åk -9) enl. SCB Pedagogisk personal per elever i skolår -6 9,4, Inskrivna barn på fritids, per årsarbetare 22, 24, Uppgifterna är från 5 oktober 2 * ex. skolbibliotekspersonal 7 (38)

8 Förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse Kvalitetsredovisning 2-2 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE Elevtalsutveckling Elevantalet i skolan är oförändrat, på fritidshemmet ökar antalet elever. Ekonomisk utveckling Skolan får gleshetsstöd för att klara ekonomin, och för att få tillstånd en fungerande organisation. Lokaler Skolans lokaler är till ytan stora men inte ändamålsenliga. Idrottssal och textilslöjdsal finns liksom bibliotek. Biblioteket är även till för allmänheten. Fritidshemmet använder delar av skollokalerna under eftermiddagstid. Utemiljön är stor och varierande och erbjuder många möjligheter till aktiviteter. Ledning och styrning Rektor har ansvar för Kyrkskolan, Lärkbacksskolan och övergripande ansvar för Dalhems förskola. Ett aktivt föräldraråd finns men är inte ett beslutande organ. Har skolan några särskilda förutsättningar? De flesta eleverna kommer till skolan med buss, vilket medför att skolans start och sluttider till viss del styrs av busstiderna. I skolans närhet finns skog, skidbacke och hälsospår. Bygdegården och kyrkan samarbetar skolan med. Antalet elever på fritidshemmet har ökat under året och ca 39 % av eleverna är inskrivna. 8 (38)

9 Förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse Kvalitetsredovisning 2-2 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Kvalitetsredovisningen tas upp som en punkt vid en del konferenser under året för att hållas levande. Arbetet med att skriva den görs på kompetensutvecklingsdagar under våren. På föräldrarådsmöten ges möjlighet för föräldrar att framföra synpunkter. 9 (38)

10 Arbetet i verksamheten Kvalitetsredovisning 2-2 ARBETET I VERKSAMHETEN Arbetet med barn och elever i behov av särskilt stöd och med funktionshinder. Åtgärdsprogram finns för elever som behöver särskilt stöd och skrivs i arbetslaget. Utredningsrutiner: Screening av alla elever enligt Sala kommuns testplan, kartläggning av specialpedagog på skolan, vidare utredning av skolpsykolog om behov finns. Anpassad undervisning: Beroende på elevers behov och skolans resurser försöker vi frigöra personal för en till en undervisning, annan anpassad under visning, stöd i klassrummet och till att anpassa material. Vi arbetar med åldersintegrerade klasser. Hörselslinga finns i två klassrum vilket medför vissa problem när undervisning sker i lokaler där det inte finns. CRT används för stöd och rådgivning Arbetet med elever med annat modersmål än svenska. Inga elever har SvA, undervisning i modersmål eller studiehandledning. Arbetet med hälsa och livsstil Skolan utnyttjar skog, hälsospår och skidbacke för att få eleverna intresserade av att röra sig. Lågstadiet deltar i RIK-skolan ett tillfälle i veckan. Idrottslektioner används både till fysiska aktiviteter och samtal om hälsa och hygien. Skolsköterskan har samtal om kost och hygien. Temaarbeten inom ANT- genomförs på mellanstadiet. (38)

11 Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Kvalitetsredovisning 2-2 RESULTAT OCH MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL NATIONELLA MÅL Normer och värden LÄROPLANENS MÅL Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper och personliga erfarenheter, respekterar andra människors egenvärde, tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att bistå andra människor, kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen och visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv ENHETENS ÅTGÄRDER ENLIGT FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING. Normer och värden Åtgärder på grundval av analys och bedömning kapitel 5 Alla relationer måste bygga på respekt och ömsesidigt förtroende. Vi behöver ha tydliga och höga förväntningar till elevernas förmåga. Skolans ordningsregler skall vara väl förankrade och efterlevas av alla. Likabehandlingsplanen måste uppfylla kraven i gällande förordningar. Vi behöver föra diskussioner om arbetssätt och förväntningar. Eleverna ska veta vad vi förväntar oss av dem. Starta terminen med att tillsammans med eleverna skapa ordningsregler och sedan gå igenom dem på första föräldramötet så att de blir kända för föräldrar. Likabehandlingsplanen ska vara känd och väl förankrad hos eleverna. (38)

12 Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Kvalitetsredovisning 2-2 Utvärdering (Hur ska åtgärden mätas / analyseras och bedömas) Rektor genomför samtal med eleverna. Samtal har genomförts och synpunkter som framkommit har tagits upp vid konferenser. Likabehandlingsplanen liksom ordningsreglerna ska regelbundet tas upp vid klassråd. Vi för i den dagliga verksamheten samtal om detta och fortsätter med det. Genom diskussioner om hur man ska vara mot varandra har eleverna fått en tydlighet om vad som gäller i samspelet med varandra. Nya elever har kommit under året och har blivit väl mottagna och inskolade av de andra eleverna vilket visar att de tagit till sig förhållningssätt som vi förväntar oss att de ska ha här i skolan och även annars. Före jullovet görs en uppföljning då samma enkät som gjordes på under vårterminen används. Enkäten genomfördes under vårterminen och finns med i likabehandlingsplanen. I mitten av vårterminen gör vi en utvärdering och ny kartläggning inför revideringen av likabehandlingsplanen. I samband med att vi gjorde nya ordningsregler tillsammans med eleverna gicks likabehandlingsplanen igenom. Revidering av de gamla reglerna gjordes vid läsårets början. Eleverna var med och tog fram de ordningsregler som ska gälla på skolan. De skrevs sen under av alla som arbetar på skolan så väl elever som vuxna, detta skedde under högtidliga förhållanden. Reglerna introduceras för och skrivs under av nya elever. Reglerna presenterades sedan på ett föräldramöte. Åtgärder enligt kommunens gällande kvalitetsredovisning Alla elever ska känna trygghet och studiero i skolan - Alla enheter ska ha en fullgod likabehandlingsplan som följer Skolverkets allmänna råd. Likabehandlingsplanen har reviderats och kommer att vara klar under hösten. 2 (38)

13 Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Kvalitetsredovisning Kunskaper LÄROPLANENS MÅL Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära, utvecklar sitt eget sätt att lära, utvecklar tillit till sin egen förmåga, känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra, lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra, befäster en vana att självständigt formulera ståndpunkter grundade på såväl kunskaper som förnuftsmässiga och etiska överväganden, tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och ämnesområden, för att bilda sig och få beredskap för livet, utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen av att vårda sitt språk, lär sig att kommunicera på främmande språk, lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap för att formulera och pröva antaganden och lösa problem, reflektera över erfarenheter och kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden, Inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna träffa väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning. ENHETENS ÅTGÄRDER ENLIGT FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING. Åtgärder på grundval av analys och bedömning kapitel 5 De skriftliga pedagogiska planeringarna ska vara väl förankrade hos eleverna och ha en tydlig koppling till undervisningen Undervisningen ska bli mer stimulerande och lustfylld. 3 (38)

14 Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Kvalitetsredovisning 2-2 Pedagogen ska se till att planeringarna är väl förankrade hos varje elev och att eleven förstår vad som förväntas av henne.. Vi ska arbeta med olika lärstilar och använda oss av varierade arbetsmetoder. Utvärdering (Hur ska åtgärden mätas / analyseras och bedömas) Genom att eleverna får prova på olika metoder och lärstilar för att sedan ha reflektionssamtal med pedagog för att hitta sin lärstil. Undervisningen har varierats med exempelvis föreläsningar, film, teater, datoranvändande i både undervisning och redovisning. De äldre eleverna får i stor utsträckning välja redovisningssätt själva efter stöd och hjälp av lärarna. Nytt praktiskt material i matematik och svenska har köpts in och börjat användas. De Lpp som skrivs går vi igenom tillsammans med eleverna så de vet vad som förväntas av dem inom varje arbetsområde. Färganalyser inom varje ämne ska införas för att se att elever når målen. Färganalys görs inom varje ämne. Åtgärder enligt kommunens gällande kvalitetsredovisning Kunskapsresultaten ska förbättras. Salas skolor ska på goda grunder kunna redovisa resultat på nationella prov och i betyg som ligger minst på samma nivå som riket i snitt. Kunskaps- och målprojektet som beskrivs i kvalitetsredovisningen ska permanentas, drivas vidare och följas upp på förvaltningsledningsnivå. De i kvalitetsredovisningen redovisade åtgärderna för att stärka intresset att påbörja och slutföra utbildning i moderna språk ska följas upp genom en årlig rapport till nämnden. Undervisningens former och innehåll ska utvecklas, genom kompetensutveckling och stöd till satsningar på IT i skollokaler och datorer till lärare och elever. 4 (38)

15 Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Kvalitetsredovisning (38)

16 Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Kvalitetsredovisning 2-2 ANTAL OCH ANDEL ELEVER I SKOLÅR 3 UPPNÅDDE MÅLEN I SVENSKA OCH MATEMATIK, ENLIGT DE NATIONELLA PROVEN? Antal elever i år 3 Svenska/SvA Matematik Samtliga delprov Delprov A B C D E F G H A B C D E F G - som deltog i provet som uppnådde målen enligt provet Procent av skolans elever som uppnådde målen (Upnådda mål/antal elever i åk 3) ANTAL OCH ANDEL ELEVER I SKOLÅR 3 UPPNÅDDE MÅLEN I SVENSKA OCH MATEMATIK, ENLIGT SKOLANS BEDÖMNING? Svenska/SvA Matematik Samtliga ämnen (sv, ma) Antal elever i år 3 som bedömdes uppnå målen enligt skolan. Procent som bedömdes uppnå målen enligt skolan. (Upnådda mål/antal elever i år 3) VILKEN ANALYS GÖR ENHETEN AV RESULTATET? VILKEN BEDÖMNING GÖR ENHETEN AV RESULTATET? Elever med annat modersmål och som har brister i svenska språket har enligt den bedömning vi gjort svårigheter att nå målen. Insatser sätts in för att ge stöd. VAD GRUNDAR SIG BEDÖMNINGEN PÅ? 6 (38)

17 Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Kvalitetsredovisning 2-2 ANTAL OCH ANDEL ELEVER I SKOLÅR 5 UPPNÅDDE MÅLEN I SVENSKA, ENGELSKA OCH MATEMATIK, ENLIGT DE NATIONELLA PROVEN? Antal elever i år 5 Svenska/SvA Engelska Matematik Samtliga delprov Delprov A B C D E A B C D E A B C D - som deltog i provet som uppnådde målen enligt provet Procent av skolans elever som uppnådde målen. (Upnådda mål/antal elever i åk 5) ANTAL OCH ANDEL ELEVER I SKOLÅR 5 UPPNÅDDE MÅLEN I SVENSKA, ENGELSKA OCH MATEMATIK, ENLIGT SKOLANS BEDÖMNING? Svenska/SvA Engelska Matematik Samtliga ämnen (sv, eng, ma) Antal elever i år 5 som bedömdes uppnå målen enligt skolan. Procent som bedömdes uppnå målen enligt skolan. (Upnådda mål/antal elever i år 5) VILKEN ANALYS GÖR ENHETEN AV RESULTATET? VILKEN BEDÖMNING GÖR ENHETEN AV RESULTATET? Nationella proven görs vid ett tillfälle och vissa delar som mäts har vi inte arbetat tillräckligt med. Med åtgärder som sätts in bedömer vi att måluppfyllelsen ökar. 7 (38)

18 Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Kvalitetsredovisning 2-2 ELEVER I ÅRSKURS 5 SOM ENLIGT SKOLANS BEDÖMNING UPPNÅDDE MÅLEN I RESPEKTIVE ÄMNE. Sv En g M a Fy Ke Bi Te G e Hi Re Sa Bd Mu Idr Sl Hk Moders mål Antal Proce nt (38)

19 Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Kvalitetsredovisning (38)

20 Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Kvalitetsredovisning Elevernas ansvar och inflytande LÄROPLANENS MÅL Skolan skall sträva efter att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan och har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former. ENHETENS ÅTGÄRDER ENLIGT FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING. Eleverna ska vara involverade i utformningen av undervisningen och redovisning av kunskaper. Eleverna ska vara väl medvetna om vad som förväntas av dem. Inom ramarna för planeringen kan eleven påverka på vilket sätt den ska inhämta kunskapen och hur redovisningen kan ske. De pedagogiska planeringarna tydliggör målen för eleverna vilket bidrar till ökad medvetenhet i vad som krävs för att nå de uppsatta målen. Genom att samtala, diskutera och självvärdera sitt lärande i olika konstellationer utvecklas förmågan att se och ta ansvar för fortsatt utveckling Utvärdering (Hur ska åtgärden mätas / analyseras och bedömas) Efter varje arbetsområdes avslut ska eleven göra en utvärdering. Vid reflektionssamtal mellan elev och pedagog följs detta upp. När t.ex. fakta ska läsas in finns möjlighet att läsa ensam, i grupp eller få det uppläst av pedagog. Mycket film inom ämnet visas för att få bilder, förförståelse och diskussionsunderlag. De äldre eleverna får i stor utsträckning välja redovisningssätt själva. På mellanstadiet så görs utvärderingar och eleverna är väl medvetna och ifrågasätter och frågar om det är något de inte förstår eller tycker annorlunda, diskussioner förs. 2 (38)

21 Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Kvalitetsredovisning 2-2 De Lpp som skrivs går vi igenom tillsammans med eleverna så de vet vad som förväntas av dem inom varje arbetsområde. 2 (38)

22 Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Kvalitetsredovisning 2-2 Skola och hem LÄROPLANENS MÅL Alla som arbetar i skolan skall samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet. ENHETENS ÅTGÄRDER ENLIGT FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING. Förankra likabehandlingsplanen och ordningsreglerna för skolan hos föräldrarna. Ta till vara föräldrars kompetens inom olika områden. Informera på föräldramöten om planen och skolans regler. Bjuda in föräldrar för att visa/berätta om sina yrken/intressen Utvärdering (Hur ska åtgärden mätas / analyseras och bedömas) Vid föräldrarådsmöte i slutet på terminen följs likabehandlingsplanen upp inför kommande revidering. Likabehandlingsplanen liksom skolans regler har presenterats på föräldramöte. Föräldrarna gavs även möjlighet att lämna synpunkter till kommande plan. Någon förälder har varit i skolan och berättat om sitt yrke. 22 (38)

23 Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Kvalitetsredovisning (38)

24 Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Kvalitetsredovisning 2-2 Skolan och omvärlden LÄROPLANENS MÅL Skolan skall sträva efter att varje elev inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden, få en inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv och få kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder. ENHETENS ÅTGÄRDER ENLIGT FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING. Fortsätta att hålla de goda kontakter vi har, men även försöka utveckla nya. 24 (38)

25 Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Kvalitetsredovisning 2-2 Betyg och bedömning LÄROPLANENS MÅL Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar ett allt större ansvar för sina studier och utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna. ENHETENS ÅTGÄRDER ENLIGT FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING. Åtgärdsprogrammen ska vara konkreta och beskriva hur elevens behov ska tillgodoses samt relatera till läroplanens och kursplanernas mål. IUP och skriftliga omdömen ska ha en tydlig koppling till läroplan och kursplaner. : Varje enhet skall visa hur metoderna för att kartlägga verksamheten utvecklas och förbättras, både beträffande organisationen och på individnivå; det vill säga att varje enskild elev följs upp genom analys, bedömning och åtgärder. 2: Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt skillnader i resultat och undervisning mellan pojkar och flickor. Kortsiktiga och tydliga mål som är möjliga att nå och utvärdera. De skriftliga omdömena ska alltid relatera till läroplan och kursplaner. Individuella utvecklingsplanerna ska utformas så att eleven och elevens vårdnadshavare får tydlig information om elevens kunskaper i relation till de nationella målen. De ska även lyfta fram elevens utvecklingsmöjligheter och beskriva skolans ansvar. Utvärdering (Hur ska åtgärden mätas / analyseras och bedömas) : Färganalyser inom alla ämnen görs inför klasskonferenser vid början och slut av termin för att se elevernas kunskapsutveckling. ÅP följs upp vid elevvårdskonferenser. 25 (38)

26 Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Kvalitetsredovisning 2-2 Färganalys i alla ämnen eleven haft under terminen görs och går igenom vid klasskonferenser för att se om åtgärder behöver sättas in för att eleverna ska nå målen. Åtgärdsprogrammen har tydligare mål som är kortare, konkretare och mer kunskapsinriktade och utvärderas oftare. 2: Utomstående gör observationer av hur pedagoger möter eleverna i undervisningssituationer. Färganalyser ger en information om det finns skillnader i resultat mellan pojkar och flickor. Observationer har inte gjorts. I de färganalyser som gjorts kan vi inte läsa ut skillnader mellan pojkar och flickor, skillnaderna som kan finnas går inte att koppla till kön. Eleverna själva har funderat över om de behandlas olika, om de bemöts olika, om flickor och pojkar ges olika mycket tid och uppmärksamhet. Åtgärder enligt kommunens gällande kvalitetsredovisning Varje enhet skall visa hur metoderna för att kartlägga verksamheten utvecklas och förbättras, både beträffande organisationen och på individnivå; det vill säga att varje enskild elev följs upp genom analys, bedömning och åtgärder. Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt skillnader i resultat och undervisning mellan pojkar och flickor. 26 (38)

27 Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Kvalitetsredovisning Rektors ansvar LÄROPLANENS MÅL Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas på att nå de nationella målen. Rektorn ansvarar för att en lokal arbetsplan upprättas samt för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och till målen i skolplanen och den lokala arbetsplanen. ENHETENS ÅTGÄRDER ENLIGT FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING. Rektor ska utvärdera och analysera skolans resultat. Rektor ska följa upp lärarnas undervisning. Arbeta för att skolan ska bli Skola för hållbar utveckling Genom sammanställning av alla elevers kunskaper färganalyser. För att se resultat. Följa undervisningen och se hur lärarna arbetar utifrån LPP. Under läsåret ansöka om utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Utvärdering (Hur ska åtgärden mätas / analyseras och bedömas) Vid klasskonferenser gå igenom alla elever för att se om extra åtgärder behöver sättas in för att elev/elever ska nå målen. Utvärdera om eventuella insatta åtgärder gett önskat resultat. Vid klasskonferenserna har omprioriteringar gjorts utifrån färganalyser och diskussioner med lärarna om olika behov hos eleverna. Vi kan se att flera elever har förbättrat sina resultat efter insatta åtgärder. Arbetet med att ansöka om Skola för hållbar utveckling pågår. 27 (38)

28 Uppföljning av likabehandlingsplanen Kvalitetsredovisning 2-2 UPPFÖLJNING AV LIKABEHANDLINGSPLANEN En enkät med frågor om trivsel, trygghet och bemötande genomfördes under våren 2. Genom att analysera dessa finns underlag för kommande likabehandlingsplan. Samtal har först med elever och rektor för att se ev behov i detta arbete. Skolan arbetar utifrån en åtgärdstrappa som är känd både av elever och föräldrar. 28 (38)

29 Uppföljning av likabehandlingsplanen Kvalitetsredovisning (38)

30 Åtgärder för förbättring läsåret 2/22 Kvalitetsredovisning 2-2 ÅTGÄRDER FÖR FÖRBÄTTRING LÄSÅRET 2/22 Normer och värden ÅTGÄRDER PÅ GRUNDVAL AV ANALYS OCH BEDÖMNING KAPITEL 5 Skolan: Öka förståelsen och respekten för varandra, utveckla större tolerans för varandras beteende, likheter och olikheter. Mål: Fritidshemmet:. Att kunna leva sig in i andra människors situation. 2. Visa respekt för och omsorg om närmiljön. Skolan: Fortsätta arbetet med gemensamma ordningsregler och dagliga samtal om hur vi bemöter varandra. Eventuella konflikter ska lösas på en gång. Vuxna ska föregå med gott exempel, vara nära eleverna och vara flera vuxna ute på rasterna. Skolan och fritidshemmet: En Genusplan är framtagen och arbetet påbörjas under höstterminen. Fritidshemmet: Hur:. Arbeta med samarbetsövningar. 2. Ha temaarbete med inriktning på närmiljön. 3 (38)

31 Åtgärder för förbättring läsåret 2/22 Kvalitetsredovisning 2-2 Utvärdering (Hur ska åtgärden mätas / analyseras och bedömas) Skolan Enkätundersökning, samtal, vi reviderar gemensamt med eleverna våra ordningsregler. Fritidshemmet:. Genom samtal med eleverna. 2. genomföra en utställning om arbetet som gjorts. ÅTGÄRDER ENLIGT KOMMUNENS GÄLLANDE KVALITETSREDOVISNING Mål (Vad) Kunskaper ÅTGÄRDER PÅ GRUNDVAL AV ANALYS OCH BEDÖMNING KAPITEL 5. Undervisningen ska stimulera eleverna till att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. 2. De pedagogiska planeringarna ska vara väl förankrade hos eleverna. Eleverna ska ges möjlighet att påverka undervisningen så att skolan upplevs rolig och intressant. 3 (38)

32 Åtgärder för förbättring läsåret 2/22 Kvalitetsredovisning 2-2. Arbeta i ämnesövergripande temaarbeten i åldersintegrerade grupper. Utveckla fadderverksamheten, lära av varandra. 2. Eleverna ska involveras i planeringarna, få vara med och planera temaarbeten och arbetsområden liksom hur redovisningar ska ske. Utvärdering (Hur ska åtgärden mätas / analyseras och bedömas). Observera och utvärdera under arbetets gång. Genomföra samtal med eleverna. 2. Slutuppgiften analyseras och bedöms utifrån målen. ÅTGÄRDER ENLIGT KOMMUNENS GÄLLANDE KVALITETSREDOVISNING Mål (Vad Implementering av läroplanen kommer att pågå under hela läsåret. Fritidshemmet: Hur:. Arbeta med samarbetsövningar. 2. Ha temaarbete med inriktning på närmiljön. Utvärdering (Hur ska åtgärden mätas / analyseras och bedömas) Enkätundersökning, samtal, vi reviderar gemensamt med eleverna våra ordningsregler. Fritidshemmet:. Genom samtal med eleverna. 2. genomföra en utställning om arbetet som gjorts. ÅTGÄRDER ENLIGT KOMMUNENS GÄLLANDE KVALITETSREDOVISNING Mål (Vad) 32 (38)

33 Åtgärder för förbättring läsåret 2/22 Kvalitetsredovisning 2-2 Utvärdering (Hur ska åtgärden mätas / analyseras och bedömas) ÅTGÄRDER ENLIGT KOMMUNENS GÄLLANDE KVALITETSREDOVISNING Mål (Vad) ÅTGÄRDER PÅ GRUNDVAL AV ANALYS OCH BEDÖMNING KAPITEL 5 Elevernas ansvar och inflytande ÅTGÄRDER PÅ GRUNDVAL AV ANALYS OCH BEDÖMNING KAPITEL 5 Skolan: Eleverna ska vara involverade i utformningen av undervisningen och redovisning av kunskaper. Eleverna ska vara väl medvetna om vad som förväntas av dem. Mål Fritidshemmet: Ha kunskap om demokratiska principer Arbeta med att göra eleverna insatta i Lgr, läroplanens och kursplanernas mål. Ha den framåtsyftande planen med i det dagliga arbetet. Eleven ska vara medveten om vilka mål man arbetar mot. Fritidshemmet: Se till att alla blir lyssnade på och få säga sin mening. 33 (38)

34 Åtgärder för förbättring läsåret 2/22 Kvalitetsredovisning 2-2 Utvärdering (Hur ska åtgärden mätas / analyseras och bedömas) Elev och lärare utvärderar tillsammans och ser vilka förmågor som behöver utvecklas vidare. Fritidshemmet: Intervjua eleverna. Utvärdering (Hur ska åtgärden mätas / analyseras och bedömas) ÅTGÄRDER ENLIGT KOMMUNENS GÄLLANDE KVALITETSREDOVISNING Mål (Vad) Skola och hem ÅTGÄRDER PÅ GRUNDVAL AV ANALYS OCH BEDÖMNING KAPITEL 5 Skolan. Ge föräldrarna förutsättningar att vara delaktiga. Fritidshemmet: Öka samarbetet med föräldrarna.. Informera på föräldramöten om skolans styrdokument och kunskapssyn. 2. Använda Unikum. Fritidshemmet: Avsätta mer tid till tamburkontakten. 34 (38)

35 Åtgärder för förbättring läsåret 2/22 Kvalitetsredovisning 2-2 Utvärdering (Hur ska åtgärden mätas / analyseras och bedömas) Genom föräldraenkät. Utvärdering (Hur ska åtgärden mätas / analyseras och bedömas) ÅTGÄRDER ENLIGT KOMMUNENS GÄLLANDE KVALITETSREDOVISNING Mål (Vad) ÅTGÄRDER PÅ GRUNDVAL AV ANALYS OCH BEDÖMNING KAPITEL 5 Skolan och omvärlden ÅTGÄRDER PÅ GRUNDVAL AV ANALYS OCH BEDÖMNING KAPITEL 5 Att eleverna får en inblick i närsamhället och dess kulturliv. Bygdecentrum håller på att utvecklas i samarbete med lokala föreningar och företagare. Skolan försöker utnyttja föreningar i bygden så mycket som möjligt. Utvärdering (Hur ska åtgärden mätas / analyseras och bedömas) Utvärdera genomförda planeringar. 35 (38)

36 Åtgärder för förbättring läsåret 2/22 Kvalitetsredovisning 2-2 Utvärdering (Hur ska åtgärden mätas / analyseras och bedömas) ÅTGÄRDER ENLIGT KOMMUNENS GÄLLANDE KVALITETSREDOVISNING Mål (Vad) Bedömning och betyg ÅTGÄRDER PÅ GRUNDVAL AV ANALYS OCH BEDÖMNING KAPITEL 5 Underlaget för bedömningar ska vara väl kända av eleverna. Genom att eleverna är delaktiga i planeringar och målen för undervisningen är väl kända. Utvärdering (Hur ska åtgärden mätas / analyseras och bedömas) Sker vid utvärderingar av arbetsområden och vid utvecklingssamtal. ÅTGÄRDER ENLIGT KOMMUNENS GÄLLANDE KVALITETSREDOVISNING Mål (Vad) 36 (38)

37 Åtgärder för förbättring läsåret 2/22 Kvalitetsredovisning 2-2 Rektors ansvar ÅTGÄRDER PÅ GRUNDVAL AV ANALYS OCH BEDÖMNING KAPITEL 5 Utvärdera och analysera skolans resultat. Arbeta för att skolan ska få utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Arbeta med implementering av Lgr. Följa undervisningen genom regelbundna klassrumsbesök och diskussioner med lärarna. Uppföljningar vid klasskonferenser genom färganalyser, åp, testresultat och samtal. Leda arbetet med pedagogiska diskussioner kopplade till Lgr. Utvärdering (Hur ska åtgärden mätas / analyseras och bedömas) Kontinuerligt och vid kvalitetsredovisningen. Utvärdering (Hur ska åtgärden mätas / analyseras och bedömas) ÅTGÄRDER ENLIGT KOMMUNENS GÄLLANDE KVALITETSREDOVISNING Mål (Vad) 37 (38)

38 KVALITETSREDOVISNING 2-2 ANTAGEN X XXXX-XX-XX DIARIENUMMER 2XX/XXX REVIDERAD X XXXX-XX-XX DIARIENUMMER 2XX/XXX SALA KOMMUN Växel: E-post: Postadress: Klintvägen, MÖKLINTA

Kvalitetsredovisning för grundskolans enheter i Sala läsåret 2009/2010

Kvalitetsredovisning för grundskolans enheter i Sala läsåret 2009/2010 Kvalitetsredovisning för grundskolans enheter i Sala läsåret 2009/2010 Enhetens namn Vallaskolan F-6 Beslutad 30 juni 2010 Lise-Lotte Hjalmar Rektor 1 1. Beskrivning av verksamheten per 15 oktober 2009

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010-2011 FÖRORD. [Klicka och skriv förord] 3 (46)

Kvalitetsredovisning 2010-2011 FÖRORD. [Klicka och skriv förord] 3 (46) FÖRORD [Klicka och skriv förord] 3 (46) INNEHÅLL BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 7 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 10 Elevtalsutveckling... 10 Ekonomisk utveckling... 10 Lokaler...

Läs mer

Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan. Dnr: 43-2010:5179. Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping.

Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan. Dnr: 43-2010:5179. Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping. Dnr: 43-2010:5179 Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping.se Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan Foto BananaStock 2 (9) Skola: Fjärdhundraskolan Dnr: 43-2010:5179

Läs mer

Kvalitetsredovisning för grundskolans enheter i Sala läsåret 2009/2010

Kvalitetsredovisning för grundskolans enheter i Sala läsåret 2009/2010 Kvalitetsredovisning för grundskolans enheter i Sala läsåret 29/21 Enhetens namn Varmsätra skola Beslutad 3 juni 21 Ulla Nilsson Rektor 1 1. Beskrivning av verksamheten per 15 oktober 29 Varmsätra Kommunen

Läs mer

Individuella utvecklingsplaner IUP

Individuella utvecklingsplaner IUP Individuella utvecklingsplaner IUP 1 SYFTE OCH BAKGRUND Regeringen har beslutat att varje elev i grundskolan skall ha en individuell utvecklingsplan (IUP) från januari 2006. I Säffle är det beslutat att

Läs mer

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik 140917 Nulägesanalys Nolhagaskolan grundskola 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde läsåret 14/15 är: Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik Uppföljning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan Kvalitetsredovisning Björkhagaskolan 2011-2012 1 1. Grundfakta Enhetens namn: Björkhagaskolan Verksamhetsform: Grundskola Antal elever (15 oktober): 320 Elevgruppens sammansättning ålder, genus och kulturell

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2011-2012 HEDEN

Kvalitetsredovisning 2011-2012 HEDEN Kvalitetsredovisning 2-22 HEDEN Kvalitetsredovisning 2-22 FÖRORD Grundvärderingar på Hedens skola(framtagna när vi tog fram Hedens första Värdegrund, 2) Ärlighet Respekt Trygghet Förståelse Ansvar Allas

Läs mer

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 1 Innehållsförteckning GRUNDFAKTA 3 VÅRT KVALITETSARBETE 3 VISION 5 NORMER OCH VÄRDEN 5 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE 6 KUNSKAPER 7 SKOLA OCH HEM 8 EXEMPEL PÅ

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 Datum 2010-10-18 Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 2010-10-07 Anders Thomas rektor Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torskolan

Läs mer

Arbetsplan för Färjestadsskolan. Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Färjestadsskolan. Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Färjestadsskolan Läsåret 2013/2014 Skolans arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt skolan ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014

Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014 Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014 Områdets beskrivning av verksamheten, nyckeltal Personaltäthet Ljungbyhedsskolan: Totalt antal personal: 39.89 varav lärartjänster

Läs mer

Lokal målplan Svenska Skolan i Wien 2015-2016

Lokal målplan Svenska Skolan i Wien 2015-2016 Svenska Skolan i Wien Scheibelreitergasse 15 AT-1190 Wien Tel... +43-(0)1-320 79 80 E-Mail... svenskaskolan@svenskaskolan.at Website... www.svenskaskolan.at ZVR-Zahl 972744415 Wien 25 augusti 2015 Lokal

Läs mer

Arbetsplan 2010 Stenbergaskolan1-6 Sydöstra området

Arbetsplan 2010 Stenbergaskolan1-6 Sydöstra området Arbetsplan läsåret 07/08 Arbetsplanen ska bygga på Söderhamns kommuns skolplan, samt målen från BUN:s verksamhetsplan. Övriga styrdokument är läroplan Lpo 94, våra kursplaner och allmänna råd för skolbarnsomsorg.

Läs mer

Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014

Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014 Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014 1 Björkhagaskolan 2014-08-15 Systematiskt kvalitetarbete Kvalitetsrapport 2013-2014 1. GRUNDFAKTA Enhetens namn Björkhagaskolan Antal elever (15 oktober)

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING Utbildning KVALITETSREDOVISNING Klågerupskolan F-5 2007 2008-02-06 Klågerupskolan F-5 Enligt Förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet skall varje kommun senast den 1 maj varje år

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 BOS/GUN Brittmarie Byström Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Grundfakta: Elevantal grundskola: 124 elever Elevantal: förskoleklass: 37 barn Totalt Celsiusskolan, F-6: 161 barn Personaltäthet: 8,0

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Lokal arbetsplan läsåret 2015/16 Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Skäggebergsvägen 13 0565-160

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 FÖRSKOLEKLASSEN Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Rektor 2010-05-12 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Matteusskolan Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 LULEÅ KOMMUN Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola klass 1-3 och fritidshem. a för planen Det juridiska ansvaret för elevskyddslagens

Läs mer

Ulriksdalsskolans. Verksamhetsplan 2014-2015

Ulriksdalsskolans. Verksamhetsplan 2014-2015 Ulriksdalsskolans Verksamhetsplan 2014-2015 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången

Läs mer

Lokal verksamhetsplan lå 13/14 Ärla skola

Lokal verksamhetsplan lå 13/14 Ärla skola Lokal verksamhetsplan lå 13/14 Ärla skola Lokalt åtagande Flickors stress Vårterminen -13 svarade flickorna i åk 5 på Ärla skola att 10% av dem upplevde stress pga skolarbetet dagligen. Kommunens medelvärde

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015 Kvalitetsredovisning Fröviskolan 7-9 2014/2015 1 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden 3 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanens mål 5 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Resultat Lässcreening åk 2, 4 och åk 7 med analys och åtgärder

Resultat Lässcreening åk 2, 4 och åk 7 med analys och åtgärder Kvalitetsredovisning Antilopenskolan läsåret 2012/2013 Områdets beskrivning av verksamheten, nyckeltal Personaltäthet Skola antal lärare/100 barn 10,38 Fritidshem antal barn/pedagog 13,5 Förskola antal

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN - KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN LÄSÅRET 2014-2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...3 Organisation och förutsättningar...3

Läs mer

Kvalitetsredovisning för grundskolans enheter i Sala år 2007/2008

Kvalitetsredovisning för grundskolans enheter i Sala år 2007/2008 Kvalitetsredovisning för grundskolans enheter i Sala år 2007/2008 Åby skola och förskola Beslutad 30 september 2008 Carina Andersson Rektor 1 Beskrivning av verksamheten per 15 oktober 2007 Åby förskola

Läs mer

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Onsdag 14 november 2012 Ansvarig för internkontrollen Jan Gayen 1 Innehåll Bakgrund... 2 Fakta om Samrealskolan åk

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Kyrkerörsskolan Läsår 2010 / 2011 Anneli Jonsson / Charlotta Robson Rektor 2010-11-08 Innehållsförteckning Del 1 Kyrkerörsskolans

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr!

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. VERKSAMHETSMÅLEN FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN... 4 MÅL 1 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 4 MÅL 2

Läs mer

Lokal arbetsplan 2008/2009. Segrande Liv Grundskola

Lokal arbetsplan 2008/2009. Segrande Liv Grundskola Lokal arbetsplan 2008/2009 Segrande Liv Grundskola Information om den lokala arbetsplanen Den lokala arbetsplanen är en del av det ständigt pågående kvalitetsförbättringsarbetet i skolan. I den lokala

Läs mer

Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013

Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(14) Margareta Skog 2013-06-24 Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013 Inledning Järbo/Jäderfors ro kvalitetsredovisar sin verksamhet

Läs mer

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015 Kvalitetsrapport Förskoleklass Läsåret 2014/2015 Förskoleklass Strömtorpsskolan Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande.

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. Innehållsförteckning 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. 3.4 Förskola och hem. 3.5 Samverkan med förskoleklassen,

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida 5-6

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 2 2. Mål och riktlinjer sida 3 2.1 Normer och värden sida 3 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Borgens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

INDIVIDUELL UTVECKLINGSPLAN

INDIVIDUELL UTVECKLINGSPLAN Datum Sida 1 (5) INDIVIDUELL UTVECKLINGSPLAN åk 1 åk 6 Antagen våren 2012 Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Individuell utvecklingsplan (IUP) Elevens individuella utvecklingsplan

Läs mer

Kvalitetsredovisning Skola/fritids

Kvalitetsredovisning Skola/fritids Kvalitetsredovisning Skola/fritids 2013-2014 Verksamheten som helhet Vår vision är att skapa en skola som vilar på demokratins grund och där verksamheten grundar sig på ett livslångt lärande. Kunskaper,

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet

Dokumentation av kvalitetsarbetet 1 (10) Dokumentation av kvalitetsarbetet för förskoleklass, fritidshem och grundskola vid Veta skola läsåret 2012/13 Syfte och målgrupp Huvudsyftet med denna dokumentation av pågående kvalitetsarbete är

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Förskoleområde 2. Förskolorna Norrgården, Björkängen och Tranängen. Utvecklingsplan läsåret 15/16

Förskoleområde 2. Förskolorna Norrgården, Björkängen och Tranängen. Utvecklingsplan läsåret 15/16 Förskoleområde 2 Förskolorna Norrgården, Björkängen och Tranängen Utvecklingsplan läsåret 15/16 1. Inledning I Hallsbergs kommun bygger vi landets bästa förskola och skola. Det betyder att våra strategier

Läs mer

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten Färjestadsskolan Fritidshemmens arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt fritidshemmet ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens strategiska plan,

Läs mer

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2014-02-20 Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Skolan består av 2 arbetslag F-3, 4-6. Vi är uppdelade i två byggnader

Läs mer

Normer och värden. Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Arbetssätt/metod. Arbetsplan 2012-2013

Normer och värden. Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Arbetssätt/metod. Arbetsplan 2012-2013 Arbetsplan 2012-2013 Normer och värden Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009. Bergs skola

Kvalitetsredovisning 2009. Bergs skola Kvalitetsredovisning 2009 Bergs skola Inledning Kvalitetsredovisningar gör vi för att granska och bedöma effekterna av vad som pågår och har gjorts i verksamheten. Vi gör det för att få en möjlighet att

Läs mer

IUP skriftliga omdömen årskurs 1-4

IUP skriftliga omdömen årskurs 1-4 IUP skriftliga omdömen årskurs 1-4 Pärm 2, 5:2 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KARLBERGS SKOLA/OBSERVATORIELUNDENS SKOLA Sid 1 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KARLBERGS SKOLA/OBSERVATORIELUNDENS SKOLA Sid 2 Lokal pedagogisk

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Dungen 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Dungen 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Dungen 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4-5 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Verksamhetsberättelse/kvalitetsanalys 2012/2013

Verksamhetsberättelse/kvalitetsanalys 2012/2013 Verksamhetsberättelse/kvalitetsanalys 2012/2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Arbetet i verksamheten Kunskaper, utveckling och lärande Den fria leken

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Eskilsby skola Grundskola, förskoleklass och fritidshem 1 Presentation av verksamheten läsåret 2013-2014 Eskilsby skola består av en integrerad klass med

Läs mer

LPFÖ98. Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07

LPFÖ98. Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07 1 LPFÖ98 Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07 Arbetsgruppen bestod av följande personer: Emelie Furubom, Philip Walsh, Irina Andreeva,

Läs mer

Utgiven höstterminen 2010/ Västra Ingelstad skola

Utgiven höstterminen 2010/ Västra Ingelstad skola Västra Ingelstads skola - här finns framtiden - Verksamhetsplan Förskoleklass 2010/2011 Utgiven höstterminen 2010/ Västra Ingelstad skola Vision Här finns framtiden Vi menar att våra barn är vår framtid!

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Läroplansmål- Normer och värden 3. Läroplansmål- Utveckling och lärande 4. Läroplansmål- Förskola och hem 5. Läroplansmål- Samverkan

Läs mer

MANUAL. för arbetet med Åtgärdsprogram inom Barn- och utbildningsförvaltningen

MANUAL. för arbetet med Åtgärdsprogram inom Barn- och utbildningsförvaltningen MANUAL för arbetet med Åtgärdsprogram inom Barn- och utbildningsförvaltningen Innehåll: Inledning Samarbete skola-hem... 3 Åtgärdsprogram och IUP... 3 Att utreda och kartlägga... 3 Att utreda/kartlägga

Läs mer

Lokal verksamhetsplan. Björkhagaskolan

Lokal verksamhetsplan. Björkhagaskolan Lokal verksamhetsplan Björkhagaskolan 2014-2015 Verksamhetsbeskrivning Björkhagaskolan Enheten Björkhagaskolan är en F-6 skola med ca 340 elever. Skolans verksamhet omfattar två enheter. En med elever

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Klippans kommun Färingtofta skola Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011

Barn- och utbildningsförvaltningen Klippans kommun Färingtofta skola Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 Barn- och utbildningsförvaltningen Klippans kommun Färingtofta skola Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 Nyckeltal för verksamhet, F-3 Färingtofta Fklass: 10 barn; 0,85 pedagog;8,50 lärare/100elever;

Läs mer

Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö

Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö 2012/2013 Umeå Kommunfullmäktige mål för För- och Grundskola 2011-2013: En skola för alla där barns och ungdomars rätt: - att känna sig trygga, respekterade,

Läs mer

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Lokal arbetsplan Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Naturvetenskap för små barn handlar om att observera och iaktta det barnen gör och är intresserade av i leken. Det gäller att för egen del som vuxen och

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Grundsärskolan År 1-6 Färgelanda

Kvalitetsredovisning. Grundsärskolan År 1-6 Färgelanda Kvalitetsredovisning 2010 Grundsärskolan År 1-6 Färgelanda 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personal... 3 Beskrivning av hur verksamheten är organiserad... 3 Det pedagogiska arbetet.... 3 Underlag

Läs mer

Underlag för systematiskt kvalitetsarbete

Underlag för systematiskt kvalitetsarbete 1(10) Underlag för systematiskt kvalitetsarbete Enhet: Klostergårdsskolan Ansvarig: Marita Christoffersson 1 2(10) LÄSÅRETS VERKSAMHETSPLAN Mål för läsåret 2012-13 Befästa arbetet med UNIKUM så att det

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att lärarna samverkar med varandra i arbetet

Läs mer

Skäggebergsskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr

Skäggebergsskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Lokal arbetsplan läsåret 2014/15 Skäggebergsskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Skäggebergsvägen 13 0565-160 70 www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

2014.09.18. Verksamhetsplan 2014 Förskolan Vindan

2014.09.18. Verksamhetsplan 2014 Förskolan Vindan 2014.09.18 Verksamhetsplan 2014 Förskolan Vindan Förskolan Vindan Vindan är en förskola med en avdelning för barn 1-6 år. Arbetslaget består av: 5 förskollärare 2 barnskötare 1 kokerska 1 lokalvårdare

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan verksamhetsåret 2013/2014 Förskoleverksamhet i Skäggetorp Stiglötsgatan 33 Linköpings kommun linkoping.se Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan ska systematiskt

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

Alla medarbetare är delaktiga i kvalitetsarbetet och har haft synpunkter på det som står i kvalitetsredovisningen.

Alla medarbetare är delaktiga i kvalitetsarbetet och har haft synpunkter på det som står i kvalitetsredovisningen. Enhetens namn: EKTORPSRINGEN 2013 Rektor: Anders Eriksson Alla medarbetare är delaktiga i kvalitetsarbetet och har haft synpunkter på det som står i kvalitetsredovisningen. Qualis skriftliga redovisning

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2007

KVALITETSREDOVISNING 2007 KVALITETSREDOVISNING 2007 Klockarbacken Föreståndare Jenny Bengtsson Ordförande Madeleine Andersson Adress Axénsv 11 Postadress 591 97 Motala Telefon 0141-220410 Fax 0141-220411 E-post info@klockarbacken.se

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 Lilla Flottens förskola. Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2015/2016 Lilla Flottens förskola. Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2015/2016 Lilla Flottens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 2 Läroplansmål Normer och värden... 3 Läroplansmål Utveckling och lärande... 5 Läroplansmål

Läs mer

Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016 Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

BAGARTORPSSKOLAN F-3 2 autismgrupper. Verksamhetsplan 2013-2014

BAGARTORPSSKOLAN F-3 2 autismgrupper. Verksamhetsplan 2013-2014 BAGARTORPSSKOLAN F-3 2 autismgrupper Verksamhetsplan 2013-2014 Eva-Lotta Aste LEDNINGSDEKLARATION Tro på allas förmågor. Alla ska behandlas lika. Rusta eleverna för lärande in i framtiden. Varje elev ska

Läs mer

Likabehandlingsplan. Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2012/13

Likabehandlingsplan. Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2012/13 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshemmet Gläntan för planen Rektor

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Rånäs förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - TRAS och MIO - Handlingsplanen - Utvecklingssamtalshäftet

Läs mer

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Utbildningsinspektion i Härryda kommun Landvetterskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Rektorsområde 1. Fredrik Juthman Resultatenhetschef. Ulla Elvermark Rektor Förskolan Blåkullen-Montessorihuset 7 st dagbarnvårdare.

Rektorsområde 1. Fredrik Juthman Resultatenhetschef. Ulla Elvermark Rektor Förskolan Blåkullen-Montessorihuset 7 st dagbarnvårdare. Rektorsområde 1 Fredrik Juthman Resultatenhetschef Ulla Elvermark Rektor Förskolan Blåkullen-Montessorihuset 7 st dagbarnvårdare Maud Granberg förskoleassistent Irené Björklin Specialpedagog Anette Aspgren

Läs mer

Arbetsplan Förskolan Blåsippan

Arbetsplan Förskolan Blåsippan Arbetsplan Förskolan Blåsippan Vår vision: Barnen och deras föräldrar skall tycka att de är på världens bästa förskola och när barnen lämnar vår förskola skall de vara väl rustade för framtiden. 1. Inledning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010-2011 SKOLFÖRVALTNINGEN ÅKRA FÖRSKOLA

Kvalitetsredovisning 2010-2011 SKOLFÖRVALTNINGEN ÅKRA FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning 2010-2011 SKOLFÖRVALTNINGEN ÅKRA FÖRSKOLA 3 (26) Kvalitetsredovisning 2010-2011 Kvalitetsredovisning 2010-2011 INNEHÅLL BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 7 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet för. förskoleklass, grundskola

Dokumentation av kvalitetsarbetet för. förskoleklass, grundskola 1 (9) Dokumentation av kvalitetsarbetet för förskoleklass, grundskola vid Väderstads skola Läsåret 2013/2014 Syfte och målgrupp Huvudsyftet med denna dokumentation av pågående kvalitetsarbete är att vara

Läs mer

Hjorteds förskola; Kattbjörnen

Hjorteds förskola; Kattbjörnen Kvalitetsredovisning LÄSÅRET 2012 2013 Hjorteds förskola; Kattbjörnen Förskola 1 5 år Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Styrning och ledning... 3 Personaltäthet och barngruppens

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg

Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg i Linghem 2016/2017 Vi blir ett! Vi har hög pedagogisk kvalitet på samtliga förskolor och annan pedagogisk verksamhet i Linghem 1 Förord Under våren

Läs mer

Sandbäcksskolan. Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan

Sandbäcksskolan. Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan Sandbäcksskolan Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan 2013 Inledning Sandbäcksskolan är en F-9 skola med ca 450elever.Verksamheten omfattar förskoleklass, grundskola, fritidshem och fritidsklubb. Det finns

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016 150812 Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolans enheter i Sala år 2007/2008

Kvalitetsredovisning för förskolans enheter i Sala år 2007/2008 Kvalitetsredovisning för förskolans enheter i Sala år 2007/2008 Enhetens namn Bellanderska förskolan Beslutad 30 september 2008 Leila Baker Platschef 1 Beskrivning av verksamheten per 15 oktober 2007 Bellanderska

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Fastebolskolan Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Leena Nystrand 2010-10-01 1 (13) Innehåll 1. UPPGIFTER OM SKOLAN...2 2. RUTINER, DOKUMENTATION OCH PERSONAL...2

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans vision sid 3 Diskrimineringslagen sid 3 Definition av begreppen sid 3 Åtgärder vid diskriminering och kränkande

Läs mer

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212 1 (8) 2012-11-20 Lärande Lärande Centralt Hulanskolan Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212 LERUM100, v 1.0, 2008-07-25 1. Allmän del - Beskrivning av verksamheten Verksamhetsidé På Hulanskolan har

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/14

Verksamhetsplan 2013/14 BARN OCH UTBILDNING 2013-09-23 Verksamhetsplan 2013/14 Sundsvalls kommunala grundskolor Högom skola Anna-Carin Olsson 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det

Läs mer

Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Backens skola och Strömsbruks skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 2012/10/22 Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 Gärde skola och fritidshem 1 Innehållsförteckning 2 1. Presentation av skolan Gärde skola Gärde Byskolvägen 2, 793 50 Leksand tel. 0247-805 40 fax. 0247-333

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Arbetsplan för Hallaryds förskola

Utbildningsförvaltningen. Arbetsplan för Hallaryds förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Hallaryds förskola 2014-2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskolan. 3 2. Årets utvecklingsområden. 4 3. Normer och värden 4 4. Utveckling och lärande.

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer