Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12"

Transkript

1 2012/10/22 Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 Gärde skola och fritidshem 1

2 Innehållsförteckning 2

3 1. Presentation av skolan Gärde skola Gärde Byskolvägen 2, Leksand tel fax e-post: Rektor: Johan Nilsson tel Gärde skola är en F-6-skola med fritidshem belägen i Häradsbygden i Leksands kommun. Läsåret fanns 64 elever indelade i klasserna F-1-2, 3-4 och 5-6. Av dessa elever är 30 stycken inskrivna på fritidshemmet. Gärde skola tillhör det södra rektorsområdet tillsammans med Insjöns och Djura skola. I skolåren 5 och 6 åker eleverna till Insjöns skola för att ha hemkunskap och språkval. Skolans läge innebär goda möjligheter för utomhusaktiviteter året runt. 2. Beskrivning av årets verksamhet Under året har skolan haft 64 elever i åldrarna F-6. Skolarbetet är huvudsakligen organiserats i grupper av F, 1-2, 3-4 och 5-6. F-klassen har vid en del tillfällen integrerats med 1-2 under läsåret. Vi arbetar i tvärgrupper under läsåret där eleverna samarbetar och lär känna varandra. Gärde skola har en hög måluppfyllelse. Arbetet kännetecknas av mycket glädje där elever, föräldrar och personal samarbetar. 3. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Kommunenkäter för elever, personal och föräldrar, skoltemp i klasserna, enkäter för fritidshemmet, BRUK-enkäter, föräldramöten, personalkonferenser m m. 4. Förutsättningar för verksamhetens/verksamheternas måluppfyllelse 3

4 4.1 Personal Elever ht08 vt09 15-okt 01-apr Antal elever i förskoleklass Antal elever i skola Antal elever totalt Antal elever i fritidshem Antal elever i särskola 0 0 Personal Antal lärare 4 4 Antal förskollärare i förskoleklass 0,75 0,75 Antal fritidspedagoger 1,5 1,5 Antal övrig personal 1,35 1,35 Antal årsarbetare totalt 7,6 7,6 Personaltäthet Personaltäthet totalt alla personal 12,1 11,9 Lärartäthet inkl lärare för elever i behov av särskilt stöd 6,3 6,3 Personaltäthet i förskoleklass 7,5 6,8 Personaltäthet i fritidshem 4,8 5 Behörighet Andel lärare i grundskolan med behörig ämneskompetens 80% 80% Andel behöriga förskollärare i förskoleklass 100% 100% Andel behöriga fritidspedagoger/ förskollärare i fritidshemmet 75% 75% Övrig personal Rektor 0,35 0,35 Administrativ assistent Ja Ja 4.2 Stöd/särskilt stöd Under läsåret genomfördes en särskild läs- och skrivsatsning som riktade sig till eleverna i skolår 1. Antalet datorer på skolan har utökats och kommunens Skoldatatek har hjälpt till med program. Klasserna har vid flera tillfällen i veckan varit delade så att storleken på undervisningsgrupperna är relativt liten, ca 10 elever/grupp. Specialpedagog ger vid behov handledning till undervisande lärare. 4

5 4.3 Ekonomi Skolpeng/elev (inkl soc index) F Fritidshemspeng Budget 2009 Rambudget Administration Löner Läromedel Kost* Lokaler* Övrigt (timpl m m ) Totalt kr kr kr * Kostnaderna ligger utanför skolpeng/fritidshemspeng/elev Skolsköterska Skolläkare Skolpsykolog Skolkurator Specialpedagog Speciallärare SSG timmar timmar timmar timmar timmar timmar 5. Arbetet i verksamheten 5.1 Organisation och arbetsformer. Skolarbetet organiserades i klasserna F, 1-2, 3-4 och 5-6. F-klassen är i stor utsträckning en egen grupp men fanns ibland integrerade med klass 1-2. Ämneslärare i textilslöjd och träslöjd kom till skolan en förmiddag var i veckan. Eleverna i år 6 åker till Insjöns skola för att ha sitt språkval. Personalen hade konferens tre och halv timme per vecka. Där ingick viss fortbildningi Lgr-11 och ibland är denna gemensam på södra området, ibland kommunövergripande. I början av läsåret anordnades utedagen Wild Kids för att stärka vi-känslan på skolan. Underläsåret fortsatte projektet tillsammans med Leksands Fågelklubb, det har varit mycket uppskattat. Den årliga friluftsdagen Nära naturen anordnades i samarbete med fågelklubben föräldrar. Barnens Vasalopp genomfördes traditionsenligt. Under de sista veckorna satte eleverna i år 5-6 upp musikalen Showtime. 5

6 Nobelfesten anordnades enligt tradition i december. 5.2 Prioriterade insatser I F-klassen prioriterades läsinlärning och sifferlek. Skolan hade som prioriterad insats en lässatsning genom samarbete med F-lärare. I årskurs 2 prioriterades läsning och skrivning med hjälp av förstärkning, två timmar per vecka under hösten och en timme per vecka under våren?fritidshemmet prioriterade det sociala samspelet och barnens sociala utveckling. Bland personalen prioriterades arbetet med Lgr-11 och arbetet med att bedöma elevers kunskaper och skriva skriftliga omdömen. 5.3 Elever i behov av särskilt stöd Under läsåret genomfördes en särskild läs- och skrivsatsning som riktade sig till eleverna i skolår 3, 4, 5 och detta 1-2 timmar i veckan. Antalet datorer på skolan har utökats och kommunens Skoldatatek har hjälpt till med program. Klasserna har vid flera tillfällen i veckan varit delade så att storleken på undervisningsgrupperna är relativt liten, ca 10 elever/grupp. Specialpedagog ger vid behov handledning till undervisande lärare. Elever i behov av särskilt personligt stöd har haft assistenter motsvarande? % tjänst. 5.4 Personalens kompetensutveckling Under läsåret har arbetet med den nya läroplanen fortsatt. Ett par studiedagar och några konferenser har ägnats åt lgr 11.?Två pedagoger på fritidshemmet går PIM, en fortbildning inom data och IT. En lärare har gjort PIM 1, 2 och Skolans styrning och ledning Skolan styrs av en rektor som ingår i ett ledningsteam för södra rektorsområdet. Detta team ingår sin tur i för- och grundskolans rektorsgrupp i kommunen. Gärde skolas rektor är också en av rektorerna på Insjöns skola. I det södra rektorsteamet ansvarar tre rektorer för all verksamhet i området från förskola till år 9. Inom gruppen finns en fördelning av arbetsuppgifter och en fördelning av ansvar för olika områden. Arbetslagen samordnar sina insatser på arbetslagsträffar. Informationen sker både i skriftligt och muntligt. I skolans digitala plattform First Class publiceras det mesta skriftligt, där finns också ett arkiv av de dokument som verksamheten använder. Samverkan sker regelbundet i samverkansgruppen och på arbetsplatsträffar. Samverkan med elever sker på elevråd och i brukarrådet samverkar skolledning, personal, elever och föräldrar. I brukarrådet finns rektor, personalrepresentant och en förälder från varje skolår, F-6. Elevrepresentant från elevrådet bjuds in till varje träff. 6

7 7

8 6. Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål 6.1 Normer och värden utifrån läroplan och övriga uppdrag Lgr Övergripande mål och riktlinjer 2.1 Normer och värden Måluppfyllelse Måluppfyllelsen bedöms som mycket god Analys och bedömning av måluppfyllelsen Eleverna har mycket god förståelse för elever med särskilda behov. Alla får vara den de är. Personalen har medvetet satsat på t ex elevframträdanden för att jobba med delaktighet och bättre självkänsla. Detta har gett positiva effekter. Personalen har samma grundvärderingar och har arbetat aktivt med eleverna för att stärka trivsel, gemenskap och självkänsla. De äldsta eleverna på skolan är goda förebilder för de yngre Åtgärder för utveckling Ett fortsatt konsekvent värdegrundsarbete ska prioriteras för att hålla kvar vid hög måluppfyllelse på detta område. Upprätthålla goda föräldrakontakter. 6.2 Kunskaper - utifrån läroplan och övriga uppdrag Lgr Kunskaper 8

9 6.2.1 Måluppfyllelse Resultat från de nationella proven vt-11 År 3 matematik Antal elever som gjort provet: 7 Antal elever som klarade provet: 5 Andel som klarade provet: 71 % Kommentar En elev (med särskilda behov) missade ett av de sju delproven. En annan elev missade två av de sju delproven. År 3 svenska Antal elever som gjort provet: 7, varav en svenska som andraspråk Antal elever som klarade provet: 6 Andel som klarade provet: 86 % Kommentar En elev (med särkilda behov) har haft svårt med provsituationen och ej genomfört de skriftliga delarna. År 6 matematik Antal elever som gjort provet: 10 Antal elever som klarade provet:10 Andel som klarade provet: 100 % Kommentar En elev missade ett av delproven. År 6 svenska Antal elever som gjort provet: 10 Antal elever som klarade provet:10 Andel som klarade provet: 100 % Kommentar Alla elever klarade samtliga delprov. År 6 engelska Antal elever som gjort provet: 10 Antal elever som klarade provet:10 Andel som klarade provet: 100 % Kommentar Alla elever klarade samtliga delprov 9

10 Redovisning av elevernas kunskapsresultat Under läsåret har skolan arbetat med att utveckla redovisningen av elevernas kunskapsresultat. Det behövs för skolans egen del, för att med resultaten som grund kunna analysera orsaker och diskutera förbättringar som kan leda till ännu bättre resultat. Det behövs också för att kunna visa andra intressenter, inte minst föräldrar, hur skolans elever ligger till kunskapsmässigt. Utifrån de skriftliga omdömen har vi på skolan tagit fram sammanställningar som visar hur elevernas kunskaper bedömts i förhållande till de nationella uppnåendemålen. Exempel på sådana sammanställningar finns som bilagor. Exemplen har hämtats från skolår 1, 3 och 5 och för en del av ämnena för att begränsa omfattningen något. Individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram Individuella utvecklingsplaner Åtgärdsprogram Anpassad studiegång Antal 65 st 7 st 0 st Andel i procent (%) 100 % 11 % 0 % Analys och bedömning Resultaten från de nationella proven är goda. En analys visar att resultaten som helhet är goda. Det finns få exempel där elever bedömts inte E-nivå. Samtidigt finns det också få exempel på när elever bedömts ligga på A-nivå Åtgärder för utveckling Vi ska utveckla våra arbetsmetoder i att tydliggöra kunskapskrav och bedömningsformer för eleverna. 6.3 Elevernas ansvar och inflytande Lgr Elevernas ansvar och inflytande 10

11 6.3.1 Måluppfyllelse Måluppfyllelsen bedöms som mycket god Analys och bedömning av måluppfyllelsen Personalen har medvetet arbetat med elevinflytande i det dagliga skolarbetet. Bra att ge eleverna i årskurs 5 och 6 ansvar för Café och att årskurs 6 tagit ansvar för Sikta mot stjärnorna för att få dem att växa och visa ansvar Åtgärder för utveckling När man introducerar ett nytt arbetsområde ska läraren, med eleverna, planera in detta moment bättre på lektionstid. Efter varje arbetsområde kan vi bli bättre på uppföljning och utvärdering. 6.4 Skola och hem - utifrån läroplan och övriga uppdrag Lgr Skola och hem Måluppfyllelse Måluppfyllelsen bedöms som mycket god Analys och bedömning av måluppfyllelsen Alla elevers IUP och skriftliga omdömen är skrivna i Infomentor. På ett extra föräldramöte gick vi igenom hur föräldrarna ska använda infomentor. Föräldrarna har möjlighet att hämta ut sina koder på skolan och på expeditionen i Insjön Åtgärder för utveckling Fortsatt föräldrafortbildning inom skriftliga omdömen och infomentor behövs. Fortsätta skicka hem information från brukarrådet. 11

12 6.5 Övergång och samverkan Lgr Övergång och samverkan Måluppfyllelse Måluppfyllelsen bedöms som god Analys och bedömning av måluppfyllelsen Det har inte funnits tid för samverkan mellan skola och fritids,överföring av information sker spontant. Både personal och föräldrar upplever att övergång från förskola till F-klass fungerar mycket bra. Överlämnandekonferenser inom skolan har genomförts och fungerat bra. Överlämnande till mottagande 7-9-skola upplevs fungera bra. Vid a-lags konferens har beslut tagit som hur och när vi har möjlighet att ge barn med säskilda behov det bästa möjliga start Åtgärder för utveckling Upprätthålla de rutiner vid de överlämningar vi har. Se till att det finns tid till pedagogiska diskussioner, planering, uppföljning och utvärdering mellan olika personalkategorier. 6.6 Skolan och omvärlden Lgr Skolan och omvärlden Måluppfyllelse Måluppfyllelsen bedöms som låg Analys och bedömning av måluppfyllelsen Vi har en kulturplan upprättad. Vi har inte en fungerande plan för hur vi ska samarbeta med omvärlden. Vi har varit med på en prova-på-dag med föreningar i Leksand. Samarbete med Fågelklubben är betydelsefullt för skolan Åtgärder för utveckling Fortsätta samarbetet med Fågelklubben som påbörjades förra året. Förbättra samarbetet med SYV. Göra en plan för den samhällsorienterande delen av SO. 12

13 6.7 Bedömning och betyg Lgr Bedömning och betyg Måluppfyllelse Måluppfyllelsen bedöms som god Analys och bedömning av måluppfyllelsen Pedagogerna har haft fortbildning i skriftliga omdömen och pedagogisk planering. Tillfällen för sambedömning av nationella prov har funnits. Lärarna har blivit bättre på att använda infomentor Åtgärder för utveckling Vi kan bli bättre på att redovisa och återkoppla elevernas resultat till eleverna och därigenom utveckla verksamheten. IUP:n ska innehålla både långa och korta mål. 7. Uppföljning av likabehandlingsplan Arbetet mot kränkande behandling och mobbning har under läsåret fungerat bra. Personalen upplever god stämning och att eleverna behandlar varann med respekt och tolerans. Skolans trygghetsteam har under året jobbat aktivt när elever signalerat att de behöver stöd när de känt sig illa behandlade. Resultat har varit gott. Personalen jobbar efter visionen i likabehandlingsplanen, Gärde skola skall vara en plats där alla skall känna trygghet och bli accepterad för den man är, och återkommer ofta till den i sina samtal med eleverna. Skolans främjande och förebyggande arbete har fungerat bra och vi känner att vi är på rätt väg i arbetet mot kränkande behandling. Skoltempen som genomförs med alla elever tre gånger per termin bekräftar personalens uppfattning om huvudsaklig god stämning på skolan. I början på läsåret ska likabehandlingsplan förankras hos personal, elever och föräldrar. Ett förbättringsområde är dokumentationen av ärenden. Vi kan bli bättre på hur vi skriver, vilka papper som ska användas och hur dessa ska förvaras. 8. Fritidshemmet 13

14 8.1 Normer och värden Fritidshemmets prioriterade mål under läsåret 10/11: Att barnen tilltalar varandra på ett accepterat sätt. Att barnen väntar på sin tur. Att barnen klarar att både vara en god förlorare och en schysst vinnare. Att ingen ska känna sig utanför Måluppfyllelse De prioriterade målen är i hög grad uppfyllda Analys och bedömning av måluppfyllelsen Medveten träning på att lösa konflikter genom samtal har gett goda resultat. Ett bra förebyggande arbetet har varit viktigt. Fritidshemmet genomsyras av ett förhållningssätt där kränkande behandling ses som något som angår alla och som ska motarbetas av alla Åtgärder för utveckling Normer och värden ska vara ett prioriterat område även i fortsättningen. Ett flexibelt schema som kan ändras efter barnens närvarotider. 8.2 Barns och ungdomars ansvar och inflytande Fritidshemmets prioriterade mål under lå 10/11: Att vänja barnen vid sopsortering och återvinning Måluppfyllelse Det prioriterade målet är uppfyllt Analys och bedömning av måluppfyllelsen Personalen lyssnar på barnens önskemål. Verksamheten anpassas och utformas till viss del efter barnens önskemål Åtgärder för utveckling Utökad gemensam planeringstid. Barnens delaktighet i fritidshemmets utformning ska öka ännu mer. 14

15 8.3 Fritidshem, skola och hem, samarbete och samverkan Fritidshemmets prioriterade mål under lå 10/11: Att tydligt informera föräldrarna om betydelsen av att lämna in sina barns tider på fritidshemmet i god tid för planering av verksamheten och personalens arbetstider Måluppfyllelse Det prioriterade målet är i hög grad uppfyllt Analys och bedömning av måluppfyllelsen Målet har nåtts genom daglig kontakt med föräldrar vi hämtning/lämning samt genom brev till hemmen. Information har också getts vid föräldramöte. Samarbetet med föräldrarna är respektfullt och positivt. Kommunikationen med hemmen har varit tydlig och frekvent Åtgärder för utveckling Fortsatt nära kontakt med hemmen genom samtal och brev. 8.4 Utveckling, lärande och kunskap Fritidshemmets prioriterade mål under lå 10/11: Att barnen ger varandra hjälp, stöd och beröm då det behövs Måluppfyllelse Målet är till en del uppfyllt Analys och bedömning av måluppfyllelsen Tyvärr har den gemensamma planeringstiden varit för liten. Därför har inte tillräckligt många aktiviteter som fokuserat detta område kunnat genomföras. Till det positiva ska räknas att personalen behandlar barnen respektfullt och visar aktning för varje barns olika förmågor Åtgärder för utveckling Mer gemensam planeringstid. 8.5 Särskilt stöd Fritidshemmets prioriterade mål under lå 10/11: Att det i verksamheten ska finnas personaltäthet så att man kan bemöta och uppfylla 15

16 alla barns behov. Målet är delvis uppfyllt Måluppfyllelse Analys och bedömning av måluppfyllelsen Målet skulle uppfyllas i högre utsträckning om det fanns möjlighet att öka personaltätheten, Åtgärder för utveckling Bibehållen eller utökad personalstyrka. 9. Analys och bedömning av måluppfyllelse i verksamheten som helhet. Skolans måluppfyllelse bedöms i sin helhet som god. Personalen på skolan känner ett stort engagemang och stolthet över sin skola. Eleverna är studiemotiverade och ansvarstagande. Samarbetet med hemmen är gott och föräldrarna engagerar sig positivt i sina barns skolgång. 10. Åtgärder och förbättringar utvecklingsplan Vad ska göras? Hur? När? Vems ansvar? Uppföljning? Ett fortsatt konsekvent värdegrundsar bete ska prioriteras för att hålla kvar vid hög måluppfyllelse Upprätthålla goda föräldrakontakt er. Vardagligt arbete samt mäta nuläget via Skoltempen. Alltid samt att Skolte mpen genomf örs 2 ggr/ter min. Personalens Efter ht-11 Vi ska utveckla vårt sätt att redovisa elevernas kunskapsresultat och använda det för att utveckla verksamheten. Via Infomentor samt pedagogiska diskussioner kring resultat Löpand e samt i decemb er 2011 Rektor och a- laget Efter ht-11 16

17 Tid för gemensam planering tillsammans med eleverna ska få ännu mer tid. Lärarna ska planera in detta moment bättre på lektionstid. Efter varje arbetsområde kan vi bli bättre på uppföljning och utvärdering. Fortsatt föräldrafortbildnin g inom skriftliga omdömen och infomentor. Fortsätta skicka hem information från brukarrådet. Fortsätta samarbetet med Fågelklubben som påbörjades under året. De första inslagen i detta samarbete har varit mycket positiva. Förbättra samarbetet med SYV. Vi kan bli bättre på att redovisa och analysera elevers resultat och därigenom utveckla verksamheten. IUP:n ska innehålla både långa och korta mål. Utökad gemensam planeringstid för Planera in det vid start av nya arbetsområden. Vid föräldramötet vid terminens start. Ett extra föräldramöte samt skriftlig information. Träffar med Fågelklubben. Bjuda in SYV till ett a-lagsmöte. Via Infomentor samt pedagogiska diskussioner kring resultat. Möten efter att fritidshemmet stängt Löpand e Sept 11 och okt 11. Pedagogerna Rektor och pedagoger Efter ht-11 Vid brukarrådets sista möte för ht- 11. Ht-11 Pedagoger Efter ht-11. Ht-11 Rektor och pedagoger Fritidspedagoge r och rektor Efter ht-11. Efter ht-11 17

18 fritidspedagogern a Barnens delaktighet i fritidshemmets utformning ska öka ännu mer. Fortsatt nära kontakt med hemmen I dialog med barnen vid samlingar Genom samtal och brev. Ht-11 Fritidspedagoge r Fritidspedagoge r Efter ht-11 Efter ht-11 Den kursiverade texten ovan gäller fridshemmet. 11. Beslut och ansvarig för kvalitetsredovisningen Behandlad och beslutad i samverkansgrupp Rektors underskrift 18

19 Här ska bilagor in. PDF-filer? Scanning av rapporter från Infomentor? 19

SID 1 (10) 2011-11-18 UTBILDNINGSNÄMNDEN. Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012

SID 1 (10) 2011-11-18 UTBILDNINGSNÄMNDEN. Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012 SID 1 (10) UTBILDNINGSNÄMNDEN SÖDE RMALMSSKOLAN 2011-11-18 Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012 SID 2 (10) Inledning Södermalmsskolan är en F-9 skola som ligger vid Mariatorget i hjärtat av Södermalm.

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

Lokal arbetsplan för Samilsdalskolan åk 7-9

Lokal arbetsplan för Samilsdalskolan åk 7-9 Lokal arbetsplan för Samilsdalskolan åk 7-9 Inledning Vid Sammilsdalskolan åk 7-9 går ca 275 elever. Skolan har en idrott- och hälsaprofil som bland annat återspeglas i elevernas schema och timplan. I

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan Kvalitetsredovisning Björkhagaskolan 2011-2012 1 1. Grundfakta Enhetens namn: Björkhagaskolan Verksamhetsform: Grundskola Antal elever (15 oktober): 320 Elevgruppens sammansättning ålder, genus och kulturell

Läs mer

Myggenäs skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Förskoleklass Fritidshem Grundskola årskurs 1-5 Förberedelseklass

Myggenäs skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Förskoleklass Fritidshem Grundskola årskurs 1-5 Förberedelseklass Myggenäs skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016 Förskoleklass Fritidshem Grundskola årskurs 1-5 Förberedelseklass Ansvarig rektor Namn Inger Fält Datum 2015-09-01 Tjörn Möjligheternas ö Enhetens namn

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015

Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015 Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015 Skola Fjällsjöskolan fskk åk 6 Ort Backe Ansvarig rektor Susanne Sjödin Kontaktinformation Dan Forsberg, 0624-512029 1. Vår skola I Fjällsjöskolan fskk- åk 6 går 50 barn.

Läs mer

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. Järna Grundskola. Ansvarig chef: Anders Ydebrink

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. Järna Grundskola. Ansvarig chef: Anders Ydebrink Utbildningskontoret Kvalitetsredovisning 2009 Järna Grundskola Ansvarig chef: Anders Ydebrink Inledning 2009 har varit ett tufft år ekonomiskt. Det har inneburit hårda ekonomiska åtstramningar. Hade vi

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello läsåret 2014-2015 2 Kvalitetsrapport Pysslingens skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet

Läs mer

Verksamhetsplan. Fylsta Skola 2015-2016

Verksamhetsplan. Fylsta Skola 2015-2016 Verksamhetsplan Fylsta Skola 2015-2016 Fylsta skola 2015/2016 Förutsättningar Fylsta skola är en fyravånings F 5 skola belägen i centrala Kumla. Den uppfördes 1902 och har sedan dess genomgått ett antal

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 Datum 2010-10-18 Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 2010-10-07 Anders Thomas rektor Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torskolan

Läs mer

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015 Kvalitetsrapport Förskoleklass Läsåret 2014/2015 Förskoleklass Strömtorpsskolan Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014

Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014 Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014 Områdets beskrivning av verksamheten, nyckeltal Personaltäthet Ljungbyhedsskolan: Totalt antal personal: 39.89 varav lärartjänster

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att lärarna samverkar med varandra i arbetet

Läs mer

Verksamhetsplan för Insjöns skola och fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan för Insjöns skola och fritidshem 2014/2015 Verksamhetsplan för Insjöns skola och fritidshem 2014/2015 Organisation Rektor Skolassistent Specialpedagog Karin Elfving Kicki Glaad Ulrica Elisson-Grane Elever ca 180 Fritidshem ca 60-70 inskrivna Personal

Läs mer

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2014-02-20 Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Skolan består av 2 arbetslag F-3, 4-6. Vi är uppdelade i två byggnader

Läs mer

Verksamhetsplan 2008/2009 för Ervalla skola inkl fritidshem

Verksamhetsplan 2008/2009 för Ervalla skola inkl fritidshem Verksamhetsplan 2008/2009 för Ervalla skola inkl fritidshem S Innehållsförteckning 1. Inledning sid 3 2. Förutsättningar sid 4 3. Läroplansmål Normer och värden sid 5 4. Läroplansmål Kunskaper sid 7 5.

Läs mer

Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016

Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016 Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016 Skola Ort Ansvarig rektor Kontaktinformation Kundtjänst 0910 73 50 00 Kundtjanst@skelleftea.se 1. Vår grundverksamhet Auraskolan i Skelleftehamn är en F-2 skola med

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Klippans kommun Färingtofta skola Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011

Barn- och utbildningsförvaltningen Klippans kommun Färingtofta skola Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 Barn- och utbildningsförvaltningen Klippans kommun Färingtofta skola Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 Nyckeltal för verksamhet, F-3 Färingtofta Fklass: 10 barn; 0,85 pedagog;8,50 lärare/100elever;

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist Kvalitetsredovisning 2008/2009 Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet 2005-08-15

Läs mer

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Lokal arbetsplan läsåret 2015/16 Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Skäggebergsvägen 13 0565-160

Läs mer

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212 1 (8) 2012-11-20 Lärande Lärande Centralt Hulanskolan Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212 LERUM100, v 1.0, 2008-07-25 1. Allmän del - Beskrivning av verksamheten Verksamhetsidé På Hulanskolan har

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola

Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola Norra Ängby skola Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (12) 2015-02-04 Handläggare Kerstin Jansson Telefon: Till Norra Ängby skola Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola Förslag till beslut Norra Ängby skola

Läs mer

Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013

Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(14) Margareta Skog 2013-06-24 Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013 Inledning Järbo/Jäderfors ro kvalitetsredovisar sin verksamhet

Läs mer

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14 Barnomsorgs-och utbildningsförvaltningen Valåskolan Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling Valåsskolan Läsår 13/14 Grundskolan, Förskoleklassen

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 FÖRSKOLEKLASSEN Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Rektor 2010-05-12 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Datum 13 06 14. Förskolechef. Anita Malmjärn Askelöf. Beskrivning av förskolan

Datum 13 06 14. Förskolechef. Anita Malmjärn Askelöf. Beskrivning av förskolan Datum 13 06 14 1 (8) Kvalitetsanalys för Igelboda förskola läsåret 2012/13 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Aroseniusskolan

Plan för elevhälsoarbetet på Aroseniusskolan Plan för elevhälsoarbetet på Aroseniusskolan Gäller från augusti 2012 2012-06-26/CO 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Arbetsgång vid stödinsatser 4 Flödesschema vid stödinsatser

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING Utbildning KVALITETSREDOVISNING Klågerupskolan F-5 2007 2008-02-06 Klågerupskolan F-5 Enligt Förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet skall varje kommun senast den 1 maj varje år

Läs mer

Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan

Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan Ankarsviks skola Lena Funseth Norberg 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det goda livet möjligt! Alltid

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Förskoleklass Mariaskolan. Läsåret 2009/10 1. Inledning Förskoleklassens kvalitetsredovisning har sammanställts av rektor. Underlag för sammanställningen är arbetslagets utvärdering

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 2013-04-17 Lärande och stöd Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 Förskolan Fjärilen 1. PRESENTATION AV FÖRSKOLEVERKSAMHETEN...3 2. BESKRIVNING AV ÅRETS VERKSAMHET...3 3. UNDERLAG OCH RUTINER FÖR ATT TA

Läs mer

Kvalitetsredovisning Skola/fritids

Kvalitetsredovisning Skola/fritids Kvalitetsredovisning Skola/fritids 2013-2014 Verksamheten som helhet Vår vision är att skapa en skola som vilar på demokratins grund och där verksamheten grundar sig på ett livslångt lärande. Kunskaper,

Läs mer

Verksamhetsplan för Bergvretenskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan för Bergvretenskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 Verksamhetsplan för Bergvretenskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings

Läs mer

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Lillsjöskolan ligger i Östra Odensala och ingår i Odensala skolområde. Skolan gränsar

Läs mer

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 1 Innehållsförteckning GRUNDFAKTA 3 VÅRT KVALITETSARBETE 3 VISION 5 NORMER OCH VÄRDEN 5 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE 6 KUNSKAPER 7 SKOLA OCH HEM 8 EXEMPEL PÅ

Läs mer

Visioner. Mål. Arbetsorganisation. Hjälmstaskolan 2011/2012. Arbetsplan

Visioner. Mål. Arbetsorganisation. Hjälmstaskolan 2011/2012. Arbetsplan 2011-06-30 Hjälmstaskolan 2011/2012 Arbetsplan Visioner I Hjälmstaskolan skall du: Bli berörd intellektuellt och känslomässigt. Utmanas och överraskas. Känna glädje, skaparlust, trygghet och gemenskap.

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/14

Verksamhetsplan 2013/14 BARN OCH UTBILDNING 2013-09-23 Verksamhetsplan 2013/14 Sundsvalls kommunala grundskolor Högom skola Anna-Carin Olsson 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Skola Tundalsskolan Ort Robertsfors Ansvarig rektor Jan

Läs mer

Arbetsplan/Utvecklingsplan för Ljungdalaskolans verksamheter Läsåret 08/09

Arbetsplan/Utvecklingsplan för Ljungdalaskolans verksamheter Läsåret 08/09 Arbetsplan/Utvecklingsplan för Ljungdalaskolans verksamheter Läsåret 08/09 1. Ansvarsområden Grundskolan åk 1-5 En F-klass En förberedelseklass inklusive asylbarn SVA-grupper Hemspråksgrupper i albanska,

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet

Dokumentation av kvalitetsarbetet 1 (10) Dokumentation av kvalitetsarbetet för förskoleklass, fritidshem och grundskola vid Veta skola läsåret 2012/13 Syfte och målgrupp Huvudsyftet med denna dokumentation av pågående kvalitetsarbete är

Läs mer

Kvalitetsrapport. Strömtorpsskolans fritidshem. Fritidshem. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Jens Berisson

Kvalitetsrapport. Strömtorpsskolans fritidshem. Fritidshem. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Jens Berisson Kvalitetsrapport Fritidshem Läsåret 2012/2013 Strömtorpsskolans fritidshem Utbildningens syfte Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan

Läs mer

2012/2013 PÄRLANS FÖRSKOLEKLASS

2012/2013 PÄRLANS FÖRSKOLEKLASS Kvalitetsrapport Förskoleklass Läsåret 2012/2013 PÄRLANS FÖRSKOLEKLASS Strömtorpsskolan Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Bilaga 2 Välfärdsnämndens protokoll 2014-11-14 157 Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Storfors kommun Lena Duvander 1 Innehåll: 1. Inledning sid 2 2. Verksamheter

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2012 - Årsrapport fritidshem

Systematiskt kvalitetsarbete 2012 - Årsrapport fritidshem Landskrona stad Systematiskt kvalitetsarbete 2012 - Årsrapport fritidshem Glumslöv 1 Nyckeltal Nyckeltalen under resursutnyttjande är framräknade enligt följande: Nettoresultatet senaste bokslutet: Redovisat

Läs mer

Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015

Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015 18/6 2014 Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015 förskolechef: Pernilla Nillson 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Verksamhetside 4. Tallängens års-hjul (under arbete) 5. Mål för Tallängens förskola

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2012/13. Tällbergs Förskola

Lokal arbetsplan Läsåret 2012/13. Tällbergs Förskola 20120928 Lokal arbetsplan Läsåret 2012/13 Tällbergs Förskola INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRESENTATION AV VERKSAMHETEN...3 1.Organisation Enheter/Avdelningar...3 1.1.Barn i behov av särskilt stöd...4 1.2.Ekonomi...4

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016. Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden

Arbetsplan 2015/2016. Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden Arbetsplan 2015/2016 Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper, Bedömning och betyg

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2014 Sjöbo - en plats för tillväxt med innovation och attraktivt boende Sammanfattande analys Färsingaskolans verksamhet har under 2013 präglats av sammanslagning

Läs mer

Sektor för barn och utbildning Reviderad Sept 2012 ELEVHÄLSA

Sektor för barn och utbildning Reviderad Sept 2012 ELEVHÄLSA Sektor för barn och utbildning Reviderad Sept 2012 ELEVHÄLSA Elevhälsan Elevhälsan finns till för att eleverna på vår skola ska må bra, både fysiskt och psykiskt och för att eleverna ska få rätt stöd i

Läs mer

Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen F-9 och Fritidshem 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-9 och Fritidshem

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010-2011. Kyrkskolan Möklinta

Kvalitetsredovisning 2010-2011. Kyrkskolan Möklinta Kvalitetsredovisning 2-2 Kvalitetsredovisning 2-2 3 (38) Kvalitetsredovisning 2-2 INNEHÅLL BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 7 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 8 Elevtalsutveckling...

Läs mer

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Sidan 1 av 5 ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Lagar och styrdokument Skollagen 1 kap 2 Utbildningen ska

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet för. förskoleklass, grundskola

Dokumentation av kvalitetsarbetet för. förskoleklass, grundskola 1 (9) Dokumentation av kvalitetsarbetet för förskoleklass, grundskola vid Väderstads skola Läsåret 2013/2014 Syfte och målgrupp Huvudsyftet med denna dokumentation av pågående kvalitetsarbete är att vara

Läs mer

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson Barn- och utbildning Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Grundsärskolan År 1-6 Färgelanda

Kvalitetsredovisning. Grundsärskolan År 1-6 Färgelanda Kvalitetsredovisning 2010 Grundsärskolan År 1-6 Färgelanda 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personal... 3 Beskrivning av hur verksamheten är organiserad... 3 Det pedagogiska arbetet.... 3 Underlag

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014 Lillåns södra skola inkl fritidshem Skolnämnd Nordväst

Arbetsplan 2013/2014 Lillåns södra skola inkl fritidshem Skolnämnd Nordväst Arbetsplan 2013/2014 Lillåns södra skola inkl fritidshem Skolnämnd Nordväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Fastebolskolan Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Leena Nystrand 2010-10-01 1 (13) Innehåll 1. UPPGIFTER OM SKOLAN...2 2. RUTINER, DOKUMENTATION OCH PERSONAL...2

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009. Bergs skola

Kvalitetsredovisning 2009. Bergs skola Kvalitetsredovisning 2009 Bergs skola Inledning Kvalitetsredovisningar gör vi för att granska och bedöma effekterna av vad som pågår och har gjorts i verksamheten. Vi gör det för att få en möjlighet att

Läs mer

Alla medarbetare är delaktiga i kvalitetsarbetet och har haft synpunkter på det som står i kvalitetsredovisningen.

Alla medarbetare är delaktiga i kvalitetsarbetet och har haft synpunkter på det som står i kvalitetsredovisningen. Enhetens namn: EKTORPSRINGEN 2013 Rektor: Anders Eriksson Alla medarbetare är delaktiga i kvalitetsarbetet och har haft synpunkter på det som står i kvalitetsredovisningen. Qualis skriftliga redovisning

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET Läsåret 2007/2008 1. Inledning Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Likabehandlingsplanen

Läs mer

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet:

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet: 1 Vår vision: Vår vision på Långängskolan är att alla elever ska vara trygga, trivas och må bra. Ingen ska utsättas för diskriminering eller kränkande behandling. På Långängskolan skall alla elever och

Läs mer

Värdegrundsplan Ekeby och Svalnässkolor. Mål. Vi vill

Värdegrundsplan Ekeby och Svalnässkolor. Mål. Vi vill Värdegrundsplan Ekeby och Svalnässkolor Mål Vi vill Ha barnens bästa i fokus när vi fattar beslut Barnen ska trivas, känna sig trygga och bekräftade och få ett gott självförtroende Barnen ska känna förtroende

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 GRUNDSKOLA Götlunda skola Nybyholmsskolan Medåkers skola 2015-02-20 INNEHÅLL VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET 5 NORMER OCH VÄRDEN 7 PLANEN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH LIKABEHANDLINGSPLANEN...

Läs mer

Nyboda skola. Barn- och utbildningsnämnden Enhetsplan 2013

Nyboda skola. Barn- och utbildningsnämnden Enhetsplan 2013 Nyboda skola Barn- och utbildningsnämnden Enhetsplan 2013 Verksamhetsbeskrivning Nyboda är en nybyggd skola i de centrala delarna av Tyresö. Skolan startade i augusti 2012. All personal är nyrekryterad

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Läroplansmål- Normer och värden 3. Läroplansmål- Utveckling och lärande 4. Läroplansmål- Förskola och hem 5. Läroplansmål- Samverkan

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Eskilsby skola Grundskola, förskoleklass och fritidshem 1 Presentation av verksamheten läsåret 2013-2014 Eskilsby skola består av en integrerad klass med

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2014/2015 Stråningstorpsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... 3 Skolans syfte och

Läs mer

Kvalitetsredovisning Ektorpsringen 2013/14

Kvalitetsredovisning Ektorpsringen 2013/14 Kvalitetsredovisning Ektorpsringen 2013/14 Norrköping 2014-06-23 1 Verksamhetens förutsättningar Ektorpsringen har verksamhet i fyra hus bestående av i ca 62 barn i förskoleklass 190 elever inskrivna på

Läs mer

Kastellskolan Elevhälsoplan 2012-2013 antagen 201211, reviderad 20130911 Claesson Schéele

Kastellskolan Elevhälsoplan 2012-2013 antagen 201211, reviderad 20130911 Claesson Schéele Elevhälsoplan Kastellskolan 2013-2014 Skolans arbete ska vila på en grund av kunskap om vad som främjar elevens lärande och utveckling. Styrdokumenten för skolan är tydliga med att alla elever ska få den

Läs mer

2008-08-25 LOKAL ARBETSPLAN RÖDA BERGA 2008/2009

2008-08-25 LOKAL ARBETSPLAN RÖDA BERGA 2008/2009 2008-08-25 LOKAL ARBETSPLAN RÖDA BERGA 2008/2009 FÖRUTSÄTTNINGAR:20080818 PERSONAL: Lärare klass : 11,29 Lärare Musik 0,42 Lärare Slöjd 1,80 Lärare Idrott 1,07 Lärare Hemkunskap 0,24 Speciallärare 2,85

Läs mer

Lokal arbetsplan för Vallaskolan Läsåret 09/10

Lokal arbetsplan för Vallaskolan Läsåret 09/10 Lokal arbetsplan för Vallaskolan Läsåret 09/10 Inledning Vallaskolan är en F-9-skola. Skolan är organiserad i två spår, Alfaspåret F-9 och Omegaspåret F-9. Vallaskolan har ett kommunövergripande uppdrag

Läs mer

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik 140917 Nulägesanalys Nolhagaskolan grundskola 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde läsåret 14/15 är: Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik Uppföljning

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE KVALITETSRAPPORT - REKTOR Enhet: KAPLANSKOLAN, EE, EC, VF och EN. Rektor: Kristin Lundholm. Frågor att besvara KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat 1 Beskriv i vilken grad

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014 Hamburgsund Ro Grundskola och fritidshem

Kvalitetsrapport 2014 Hamburgsund Ro Grundskola och fritidshem Kvalitetsrapport 2014 Hamburgsund Ro Grundskola och fritidshem Lärande Studieresultat ämnesprov grundskolan Antal elever Nått målen i alla delprov Procent Svenska Åk 3 41 28 68 % Åk 6 29 27 93 % Åk 9 32

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande.

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. Innehållsförteckning 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. 3.4 Förskola och hem. 3.5 Samverkan med förskoleklassen,

Läs mer

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten Färjestadsskolan Fritidshemmens arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt fritidshemmet ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens strategiska plan,

Läs mer

Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem

Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem 2.1 Normer och värden Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem

Läs mer

Sörgårdsskolans förskoleklass

Sörgårdsskolans förskoleklass REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Sörgårdsskolans förskoleklass Nina Jönses 2010/2011 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet

Läs mer

Bo förskola och skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bo förskola och skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bo förskola och skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola, förskoleklass och fritidshem Ansvariga för planen Gabriella Pierrou

Läs mer

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr!

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. VERKSAMHETSMÅLEN FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN... 4 MÅL 1 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 4 MÅL 2

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/ 2013 Förskolan Sörängen Hallsbergs Kommun

Kvalitetsredovisning 2012/ 2013 Förskolan Sörängen Hallsbergs Kommun Kvalitetsredovisning 2012/ 2013 Förskolan Sörängen Hallsbergs Kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och mål för den aktuella tidsperioden 3 Underlag och

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2010 - vt 2011

Kvalitetsredovisning ht 2010 - vt 2011 Kvalitetsredovisning ht 2010 - vt 2011 NEPTUNISKOLAN F-5 Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Lena Hagström 2011-09-29 1 (17) Innehåll 1. UPPGIFTER OM SKOLAN...2 2. GRUNDSKOLA: RUTINER, DOKUMENTATION OCH

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Arbetsplan för Stadsskogenskolan Ett lustfyllt och hållbart lärande

Arbetsplan för Stadsskogenskolan Ett lustfyllt och hållbart lärande Uppdaterad 151028 Arbetsplan för Stadsskogenskolan Ett lustfyllt och hållbart lärande Läsåret 2015/2016 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Kyrkerörsskolan Läsår 2010 / 2011 Anneli Jonsson / Charlotta Robson Rektor 2010-11-08 Innehållsförteckning Del 1 Kyrkerörsskolans

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 LULEÅ KOMMUN Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola klass 1-3 och fritidshem. a för planen Det juridiska ansvaret för elevskyddslagens

Läs mer

Arbetsplan Kvalitetsredovisning. Handlingsplan

Arbetsplan Kvalitetsredovisning. Handlingsplan Arbetsplan Kvalitetsredovisning Handlingsplan Fritidshemmet Mullvaden 2010/2011 Vision: Vår vision är att alltid ha barnens trivsel, delaktighet och välmående i centrum. Innehållsförteckning 1. Fritidshemmets

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Björkängens förskola LÄSÅRET 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Björkängens förskola LÄSÅRET 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkängens förskola LÄSÅRET 2015/2016 Inledning Bestämmelser i Skollagen (2010:800) och Diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet

Läs mer

Skäggebergsskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr

Skäggebergsskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Lokal arbetsplan läsåret 2014/15 Skäggebergsskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Skäggebergsvägen 13 0565-160 70 www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Myggenäs skola. Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Grundskola 1-5

Myggenäs skola. Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Grundskola 1-5 Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Grundskola 1-5 Barn- och utbildningsförvaltningen Ansvarig rektor namn Inger Fält Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Enhetens namn 4

Läs mer

Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan. Dnr: 43-2010:5179. Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping.

Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan. Dnr: 43-2010:5179. Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping. Dnr: 43-2010:5179 Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping.se Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan Foto BananaStock 2 (9) Skola: Fjärdhundraskolan Dnr: 43-2010:5179

Läs mer

Hjorteds förskola; Kattbjörnen

Hjorteds förskola; Kattbjörnen Kvalitetsredovisning LÄSÅRET 2012 2013 Hjorteds förskola; Kattbjörnen Förskola 1 5 år Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Styrning och ledning... 3 Personaltäthet och barngruppens

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Förskolan Borgen Ringblomsvägen 11 194 68 Upplands Väsby Kvalitetsredovisning Förskolan Borgen Läsåret 2009/2010 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen öppnades 1988, och ligger placerad intill villaområdet

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Arbetsplan/Beskrivning

Arbetsplan/Beskrivning VRENA FRISKOLA Arbetsplan/Beskrivning Läsåret 2013/2014 ARBETSPLAN VRENA FRISKOLA LÄSÅRET 13/14 Under läsåret är våra prioriterade utvecklingsområden: - Få fler elever att känna sig trygga och trivas på

Läs mer