Kvalitetsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2009 STRÖMSTADS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Odelsbergsskolan Inlämnad av: Brittmari Marberger

2 Barn- och utbildningsförvaltningen Förskola och Grundskola Kvalitetsredovisning : Sammanfattning Odelsbergsskolan är Strömstads största grundskola sett till antalet elever och har klasser från förskoleklass - år sex samt fritidsverksamhet. Då skolan till stor del är nybyggd, är den fysiska arbetsmiljön god, vilket bidrar till hög trivsel bland både personal och elever. Skolmiljön har god förutsättning att fortsätta utveckla nya arbetssätt och arbetsgrupper av elever och pedagoger som gynnar elevernas kunskaps- och sociala utveckling. Arbetsklimatet mellan personal och elever är överlag gott, vilket också uttryckts i medarbetarsamtal med pedagogerna. Pedagogerna har visat på god motivation och är engagerade i sitt arbete att leda skolans elever mot uppsatta mål. Skolan kännetecknas av en professionell medvetenhet och en helhetssyn på skolans verksamhet. Kort sammanfattning av kvalitetsredovisningen fyra delområden: Utveckling Medborgare Medarbetare Ekonomi Utveckling Under året har verksamheten haft fokus på ökad måluppfyllelse och att tydliggöra kursplanemålen. Arbetet med gemensamma bedömningsunderlag, matriser och IUP har varit viktiga verktyg i detta arbete. Skolan visar som helhet goda resultat i måluppfyllelse. Medborgare Arbetet med att revidera likabehandlingsplanen har startat och Värdegrundsarbetet står i fokus. Det pågår ständigt arbete i klasser, på raster och i fritidsverksamheten kring det förebyggande arbetet Tre fritidspedagoger med utbildning som ART-tränare arbetar förebyggande med ART i elevgrupper i samarbete med övriga pedagoger. ART är en metod som tränar elever i socialt samspel. Skolan arbetar för att eleverna har en god hälsa. De uppmuntras att vara ute på rasterna och det är alltid vuxna med på skolgården, såsom pedagoger och skolvärd. Kamratstödjarna är betydelsefulla förebilder som också finns med. Skolans skolsköterska har regelbundna hälsosamtal med eleverna. Medarbetare Skolan har välutbildad personal och har god behörighet. Personalen tar stort ansvar i den egna kompetensutvecklingen. Ekonomi Odelsbergsskolans budget är i balans vid årets slut. 2

3 Barn- och utbildningsförvaltningen Förskola och Grundskola Kvalitetsredovisning : Innehåll Sammanfattning...2 Innehåll Inledning Organisation Analysverktyg Utveckling Övergripande mål BUN Verksamhetens prioriterade kvalitetsmål Resultat av genomförda åtgärder Analys Medborgare 3.1 Övergripande mål BUN Verksamhetens prioriterade kvalitetsmål Resultat av genomförda åtgärder Likabehandlingsplanen Analys Medarbetare Övergripande mål BUN Verksamhetens prioriterade kvalitetsmål Resultat av genomförda åtgärder Analys Ekonomi Budgetmål BUN Verksamhetens ekonomiska resultat Resultat av genomförda åtgärder Analys Åtgärder Prioriterade åtgärder inför nästa år Händelser av betydelse

4 1. Inledning Som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av kvalitetsarbetet i Barn- och Utbildningsförvaltningen skriver varje verksamhet årligen en kvalitetsredovisning. Den är i första hand ett hjälpmedel i verksamheternas kvalitetsarbete, men skall även ge avnämare såsom brukare och politiker en tydlig bild av kvalitén i Barn- och Utbildningsförvaltningen. I samråd med personalen sammanställer verksamhetschefen underlag och skriver redovisningen. Kvalitetsredovisningen innehåller fyra områden: Utveckling, Medborgare, Medarbetare och Ekonomi. Under respektive område beskrivs verksamhetens mål, resultat av genomförda åtgärder samt en kort analys. Kvalitetsredovisningen avslutas med en redogörelse av prioriterade åtgärder inför nästa år. 1.1 Organisation Odelsbergsskolan ligger i centrala Strömstad och är kommunens största grundskola som tar emot elever från förskoleklass skolår sex. Undervisningen på skolan bedrivs i åldershomogena elevgrupper. Eleverna är fördelade i totalt 4 förskoleklassgrupper och 11 grupper med elever i årskurs 1-6 under vårterminen och 12 grupper under höstterminen. Fritidsverksamhetens 5 avdelningar, är organiserad i skolans lokaler för de barn som behöver omsorg före och efter skoltid. Elevfakta hösterminen År F-klass År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 Tot Fritids Personal: Odelsbergsskolans ledning består av rektor på 100 % som under vårterminen bestod av en rektor på heltid men under höstterminen övergick till två rektorer på deltid. Inför höstterminen har 16,60 heltidstjänster och 9,0 heltidstjänster varit verksamma i grundskola respektive fritidsverksamhet. Alla tjänster i grundskolan är besatta med behörig personal. På fritids är 3 pedagogtjänster besatta med annan personal än pedagog. I skolans organisation finns också en skolvärd och från Resurscentrum har specialpedagog, talpedagog, skolsköterska och resurspersonal arbetat i skolans/fritids verksamhet. Arbetssätt: Hela skolan utgör ett stort arbetslag som arbetar för en helhetssyn på skolan och en gång per månad hålls ett husmöte. Pedagogerna är organiserade i mindre arbetslag kring elevarbetet, arbetslaget möts i pedagogisk elevkonferens, tillsammans med specialpedagog fyra tillfällen/termin. Pedagoger i förskoleklass, år 1-3, 4-6 respektive fritids utgör arbetsgrupper där organisations- och planeringsfrågor tas upp. Under året har en samordningsgrupp tagits fram bestående av pedagoger och rektor där samordningsfrågor som gäller hela skolan tas upp. Det finns en lokal samverkansgrupp där facklig samverkan sker. Slöjd- och musikverksamhet för eleverna i skolår 4-6 sker på Strömstiernaskolan tillika moderna språk för år 6. Modersmålsundervisning har samordnats med samtliga grundskolor i kommunen.

5 1.2 Analysverktyg De analysverktyg och underlag som använts är LUS - läs och skrivutvecklingsschema, ett verktyg att följa och uppmuntra elevernas läsutveckling. Vad sa du fröken bedömning av tal o språk. Språklig medvetenhet. Vilken bild är rätt - en bedömning av läsförståelse. Skolverkets diagnosmaterial - Språket lyfter. Stava Strömstad - skrivprov - 1, 2, 3. Läskedjor för år 4-6. SL 40 - bedömning av läsförståelse. Nationella prov år 3 och 5. Ytterligare diagnoser och kartläggning genomförs av specialpedagog vid elevers specifika svårigheter. Klassråd och elevråd är elevernas forum för delaktighet och påverkan. Arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal och lokal samverkan är forum för personalens för utvärdering, resultat och arbetsmiljöarbete. Pedagogernas utvärderingar.

6 2. Utveckling 2.1 Övergripande mål BUN 1) Förbättra hälsa och välmående för barn och ungdomar 2) Alla Strömstads elever skall uppnå grundläggande högskolebehörighet 3) Attraktivt och konkurrenskraftigt gymnasium 2.2 Verksamhetens prioriterade kvalitetsmål Att våra elever lämnar skolan med goda kunskaper, god social kunskap och god hälsa. Utveckla matriser som ger elever möjlighet att se sin kunskapsutveckling. 2.3 Resultat av genomförda åtgärder Grundskolan I de lägre åldrarna har Bornholmsmodellen använts. Elevernas LUS- resultat har gett lärare och elever indikation på var elever befinner sig i sin läsutveckling. Riktade insatser individuellt och i grupp för att stärka elevernas basfärdigheter i läsa, skriva, räkna har genomförts. I alla årskurser har diagnoser genomförts och de elever som behöver stöd har fått det i form av intensiv stödinsats under kortare period eller insats under längre period. Elevernas kunskapsutveckling har följts upp i pedagogiska elevkonferenser och åtgärdsprogram har upprättats för de elever som befaras ej nå målen. Alla elever i behov av svenska som andra språk har erbjudits undervisning under hösten. Elever med annat modersmål än svenska har erbjudits undervisning. Läsutvecklingsprojekt i syfta att öka kunskaper och intresse för att läsa och skriva genomfördes under höstterminen Målen är tydliga för eleverna i alla ämnen. Bedömningsmatriser som ett verktyg i bedömning av elevernas kunskapsutveckling är framtagna i svenska, matematik och engelska. Resultat av nationella prov år 5 År Beskrivning Svenska Engelska Matematik 2007 Antalet elever Antal godkänd Andel godkänd 91,8% 89,1% 100% 2008 Antalet elever Antal godkända Andel godkända 82 % 90 % 82 % 2009 Antalet elever Antal godkända Andel godkända 90 % 95 % 90 % Simkunnigheten är 100 % i år 5.

7 2.4 Analys Skolan håller till största del en hög kvalitet i kunskapsutvecklingen. Arbetet med att i yngre åldrar fånga upp elever som behöver extra träning har gjort att vi tidigt kunnat sätta in resurser, resurser i form av extra tid för lästräning eller anpassat material som gynnat elevernas kunskapsutveckling. Pedagogerna arbetar medvetet med läsutvecklingen som är grunden för allt lärande. Bornholmsmodellen i förskoleklassen är ett bra och utvecklande material där elevernas kunskapsutveckling och intresse för sin egen kunskap blivit tydlig i pedagogernas bedömning. Satsningen på läspass, intensivträning och högläsning i år 2 och 3 visar på gynnsam utveckling av elevernas läsutveckling och goda resultat i de tester som utförs. Specialpedagogen har en viktig roll i arbetet kring diagnoser, planering av läsgrupper och lästräning. Läsutvecklingsprojektet är ett lyckosamt projekt som förenar hela skolan och eleverna upptäcker glädjen i att läsa, förbättrar sin läsförmåga och utvecklar skrivandet. Eleverna har läst många böcker, och de har lärt att knyta samman fakta med skönlitterära upplevelser. Arbetet med att ta fram bedömningsmatriser i alla ämnen har varit gynnsamt då elever och föräldrar ser tydligt var eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling. Fler elever har under året blivit medvetna om sin kunskapsutveckling och tar ett större ansvar för sitt lärande och reflekterar över hur inlärning går till. Skolans individuella utvecklingsplaner/skriftliga omdömen är tydliga dokument som visar elevernas kunskapsutveckling i alla ämnen.

8 3. Medborgare 3.1 Övergripande mål BUN 1) Nolltolerans mot alla typer av mobbing och kränkande särbehandling 2) Möjliggöra för ungdomar att ha en stimulerande och kreativ fritid 3) Fler möten mellan barn/föräldrar/ungdomar och politiker 3.2 Verksamhetens prioriterade kvalitetsmål God social kompetens Revidera och skapa rutiner för förebyggande ART-arbetet som rymmer inom skolans resurser. 3.3 Resultat av genomförda åtgärder Grundskolan Eleverna har på olika sätt arbetat med att utveckla den sociala kompetensen. Eleverna har tillsammans med sina lärare utformat trivselregler i klassen och tagit fram tydliga rutiner. I det dagliga samtalet förs dialog kring demokratiska principer. Eleverna har arbetat med gruppstärkande övningar, drama, trivselaktiviteter och etiska ställningstaganden. Eleverna har tränat i argumentation och turtagande. Arbete sker i klasserna utifrån dilemmafrågor där eleverna utvecklar sin kompetens. Skolans ART-tränare har arbetat aktivt i elevgrupper med likabehandlingsplanen och etiska diskussioner. Eleverna har arbetat i pojk- resp flickgrupper i syfte att stärka självkänsla och grupptillhörighet, övat konfliktlösning och arbetat med att få ökad förståelse för varandras olikheter. Kamratstödjare har utsetts som utgör goda förebilder på skolan. Många vuxna är ute på rasterna. Fritids Inför höstterminen har fritidsgrupperna förändrats, från åldershomogena till åldersblandade. Fritidspersonalen har aktivt arbetat med att eleverna ska tränas i att ta ansvar, kunna samspela med kamrater och vuxna, kunna reflektera. Eleverna har tränat sig i att stärka sin självkänsla och självkännedom genom samtal, dialog, konfliktlösning, lekar och aktiviteter. Fritidspersonal har i samarbete med klasslärare arbetat aktivt med ART i olika grupper och individuellt. Fritidspersonalen har samarbetat kring grupper, planering av verksamhet, aktiviteter och hur lokalerna bäst nyttjas. Revidering av det förebyggande ART- arbetet har genomförts Likabehandlingsplanen Arbetet kring revidering av skolans likabehandlingsplan har startat och är ett pågående arbete. En plan ska vara framtagen under ht -10.

9 3.4 Analys Grundskolan Bedömningen är att det är hög kvalitet i arbetet som sker kring elevernas sociala utveckling. Händelser som sker följs upp i dialog för att skapa tillåtande klimat i att ställa frågor och göra fel. Eleverna visar på ett stort ansvartagande för sig själva och sina kamrater vid konfliktsituationer. Eleverna visar i elevrådet att det är väl förtrogna med de demokratiska principerna och tar ett ansvar för mötet och dess innehåll. ART-arbetet är av hög kvalitet och eleverna utvecklar sin förmåga i att ta ansvar för sitt eget handlande. Arbetet kring kamaratstödjarna är en viktig del i att skapa den trygghet som vi ser på skolan. Skolvärden och pedagoger tar ett stort ansvar i att kamratstödjarverksamheten ska fungera som en tillgång och en trygghet för alla elever. Att vara många vuxna ute på rasterna skapar en trygghet för eleverna, det ger också tillfälle att försöka lösa konflikter på rasten istället för att ta problemet in i klassrummet. Fritids Omgrupperingen av fritidsgrupperna har i stort varit positivt. Från att ha varit åldershomogena är det nu åldersblandade grupper vilket är positivt framförallt för de yngre eleverna som får stort utrymme att utveckla sin självkänsla och träna sociala färdigheter. Det är svårare att hinna med de äldre eleverna och utmana dem i deras utveckling. I alla grupper finns elever som kräver insatser och i två grupper finns därför resurspersonal. Samarbetet mellan personalen har ökat vilket ger en utveckling av verksamheten. Fritidspersonalen har arbetat fram gemensamma rutiner för verksamheten och tagit fram tydlig föräldrainformation som skapar trygghet för både elever, föräldrar och personal. Det har inte genomförts någon elevenkät eller föräldraenkät under året. Personalen är en grupp med hög ansvarskänsla och professionalitet som utifrån de förutsättningar vi har skapar en mycket god verksamhet för våra elever. Revidering av det förebyggande ART arbetet har genomförts så att det anpassats till skolan förutsättningar och resurser. Likabehandlingsplan Framtagande av likabehandlingsplan som ska var ett levande dokument är en process där personal, elever och föräldrar ska vara delaktiga. Processen har startat och kommer att fortgå under 2010.

10 4. Medarbetare 4.1 Övergripande mål BUN 1) Välutbildade medarbetare på alla nivåer 2) Nöjda medarbetare med gott arbetsklimat och utvecklingsmöjligheter 4.2 Verksamhetens prioriterade kvalitetsmål Kompetensutveckling Samarbete i arbetslagen 4.3 Resultat av genomförda åtgärder Arbetslaget på skolan har tagit ett stort ansvar i framtagande av matriser som bedömningsmaterial och gemensam IUP. Handledning har erbjudits genom Barn- o ungdomsteamet både individuellt och i grupp. Handledning kring elevärende har genomförts av specialpedagog. Skolinspektionens rapport från tillsynsbesök under våren 2009 har återkopplats till samtlig personal. Samtliga pedagoger i f-9 informerads om PUL (personuppgiftslagen) kopplade till de skriftliga omdömena. Lokala nätverken i ämnesgrupper med pedagoger i kommunens skolor 1-9 har arbetat vidare. Skolverkets konferens om läraren och IUP erbjöds några lärare. Nätverksgrupp för pedagoger i skolår F-2 i syfte att stärka basfärdigheter i yngre åldrar med fokus på läs- och skrivinlärning har startat. Pedagoger som genomförde nationella prov i år 3 träffades i nätverk i syfte att föra dialog kring genomförande och bedömning. I fritidsgruppen har processarbetet kring förhållningssätt gentemot elever, föräldrar och kollegor fortsatt. Två tillfällen riktad kompetensutveckling till personal i fritidshem med fokusering på fritidshemmets uppdrag, film, media och datorer genomförts.

11 4.4 Analys Att inte det avsätts medel för kompetensutveckling skapar stora svårigheter att planera för en kvalitet med framförhållning för den så viktiga kompetensutvecklingen för vår verksamhet. I syfte att skapa gemensam förståelse och tolkning av kursplanemål i relation till läroplanens kunskapssyn har Odelsbergsskolans personal använt den egna kompetensen. Genom kollegasamtal, inläsning av kursplaner och samtalsguider har skolans egen personal startat processen. Processen tar tid och kommer att ta mycket tid i anspråk. Barn- och ungdomsteamet har regelbunden handledning på skolan för personal som möter elevgrupper där det finns en social problematik och där personal behöver stöd och råd i att möta elever med beteendeproblematik. Specialpedagogen har handledning med personal i de elevgrupper där det finns elever med svårigheter i läs- o skrivinlärning, men även beteendeproblematik. Under året har vi erhållit statliga medel i syfte att stärka måluppfyllelsen i läsa, skriva och räkna i de lägre åldrarna. Den riktade insatsen för pedagoger i lägre åldrar för att stärka basfärdigheter i svenska och matematik har fallit väl ut. Det ger en utökad medvetenhet och kompetenshöjning. De olika nätverken som startat har varit betydande för verksamheten. De pedagoger som genomförde nationella prov i skolår tre fick möjlighet till god förberedelse att tillsammans med andra pedagoger sätta sig in i materialet och få möjligheter att diskutera genomförande och bedömning. Fritidsverksamheten har stängt fyra dagar under året för planering och utvärdering. Eleverna har erbjudits plats på annat fritidshem under dessa dagar, endast två elever har placerats om. Dessa dagar är mycket värdefulla för att pedagogerna ska kunna planera för ett utvecklande samarbete kring eleverna. I fritidsgruppen är kompetensen ojämn då behörighetskrav ej finns. I fritidsverksamheten har ingått dagbarnvårdare, barnskötare, förskollärare, lärare i tidigare år, grundskollärare 4-9 och fritidspedagoger. Fritidsgruppens processarbete är ett pågående arbete som skall leda till ett bättre samarbete och klimat i gruppen. Totalt på Odelsbersskolan arbetar personalen mycket professionellt, det finns en hög arbetsmoral och ett stort ansvarstagande, vilket vi ser i de goda resultaten, men vi ser nu också en ökning i ohälsa genom sjukskrivningar. Personal uttrycker att arbetsbelastningen och kraven växer ständigt. Detta är signaler som vi måste ta på största allvar och arbeta förebyggande.

12 5. Ekonomi 5.1 Budgetmål BUN 1) Kostnadseffektiv verksamhet 5.2 Verksamhetens ekonomiska resultat Budgeten för Odelsbergsskolan är vid årets slut i balans. 5.3 Resultat av genomförda åtgärder Inför vårterminen bildades tre elevgrupper till två i syfte att minska personalkostnaderna. 5.4 Analys Målsättningen har varit att hålla budgeten i balans och detta var möjligt genom att bilda två elevgrupper av tre. Detta arrangemang var inte hållbart under höstterminen och de två grupperna återgick till tre. Detta medförde ökade personalkostnader på grundskolan. Sjukskrivning av personal bidrog också till ökade kostnader. Vid personalfrånvaro är det nödvändigt att sätta in vikarie då basresurserna i verksamheten inte ger utrymme för flexibilitet. Fritidsverksamheten har samma budgettilldelning 2009 som 2008 trots ett ökat barnantalet på 22 barn beräknat ht -08 resp ht-09. Fritidspersonalen är en ansvarsfull grupp som försöker klara verksamheten utan vikarie i möjligaste mån, även här påverkar basresursen möjligheten till flexibilitet. Totalt har vi en svag budget som inte ger utrymme för flexibilitet. Att vi inte har ett sämre resultat än vad som visas 2009 beror på att inköp hölls tillbaka. Detta kan dock få negativa konsekvenser för 2010 års resultat, då behov av läromedel och förbrukning blivit eftersatt.

13 6. Åtgärder 6.1 Prioriterade åtgärder inför nästa år Utveckla värdegrundsarbetet Utveckla den systematiska uppföljningen av elevernas kunskapsutveckling i alla ämnen 6.2 Händelser av betydelse Den mycket svaga ekonomiska budgettilldelningen till kompetensutveckling hindrar en god planering för kompetensutveckling. Ökad sjukskrivning av personal. Detta är bl a en direkt följd av de minskade resurser som verksamheten har att arbeta med. Den ekonomiska neddragningen av städning på skolan ger konsekvenser av förslitning på skolans miljö, smutsigare miljö för eleverna att vistas i. Den ekonomiska neddragning inom skolmåltiderna ger konsekvenser att eleverna tar upp ämnet i elevrådet och känner sig inte lyssnade på och att elevinflytandet blir lidande då de upplever att skolmaten försämrats och att mellanmålet inte varieras.

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning STRÖMSTADS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Bojarskolan och Nordby förskola Inlämnad av Gerd Källströmer Sammanfattning Bojarskolan Rektors bedömning av skolan (förskola, fritids, F-6) är att

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2010 STRÖMSTADS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Obligatoriska särskolan Inlämnad av: Verksamhetschef Ann-Catrin A-Göthlin Barn- och utbildningsförvaltningen Förskola och

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING Utbildning KVALITETSREDOVISNING Klågerupskolan F-5 2007 2008-02-06 Klågerupskolan F-5 Enligt Förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet skall varje kommun senast den 1 maj varje år

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Förskolan Kornknarren. - om arbetssätt, förhållningssätt och Törebodas värdegrund och vision

Förskolan Kornknarren. - om arbetssätt, förhållningssätt och Törebodas värdegrund och vision Förskolan Kornknarren - om arbetssätt, förhållningssätt och Törebodas värdegrund och vision Förord Det här dokumentet är skrivet för att alla som jobbar på förskolan Kornknarren ska få en inblick i och

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013/2014 Förskoleområde Östra 1 Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... s. 3 Förskolans

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö GRUNDSKOLA: 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fungerar under läsåret samt beskriva hur vi tar

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Lextorpsskolans fritidshem 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET Läsåret 2007/2008 1. Inledning Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Likabehandlingsplanen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Läsårsredovisning Läsår: 2014/2015 Organisationsenhet: HOFSK/FSK Holsby Förskola martho002, 2015-11-16 16:22 1 Verksamhetsbeskrivning Bakgrund Holsby förskola bestod av fyra

Läs mer

Beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete I vårt systematiska kvalitetsarbete ingår följande;

Beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete I vårt systematiska kvalitetsarbete ingår följande; Kvalitetsanalys för förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys är ett

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2006-2007 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Odelsbergsskolan Inlämnad av Rektor Brittmari Marberger Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Organisation...

Läs mer

Arbetsplan/Beskrivning

Arbetsplan/Beskrivning VRENA FRISKOLA Arbetsplan/Beskrivning Läsåret 2013/2014 ARBETSPLAN VRENA FRISKOLA LÄSÅRET 13/14 Under läsåret är våra prioriterade utvecklingsområden: - Få fler elever att känna sig trygga och trivas på

Läs mer

SID 1 (10) 2011-11-18 UTBILDNINGSNÄMNDEN. Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012

SID 1 (10) 2011-11-18 UTBILDNINGSNÄMNDEN. Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012 SID 1 (10) UTBILDNINGSNÄMNDEN SÖDE RMALMSSKOLAN 2011-11-18 Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012 SID 2 (10) Inledning Södermalmsskolan är en F-9 skola som ligger vid Mariatorget i hjärtat av Södermalm.

Läs mer

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. Järna Grundskola. Ansvarig chef: Anders Ydebrink

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. Järna Grundskola. Ansvarig chef: Anders Ydebrink Utbildningskontoret Kvalitetsredovisning 2009 Järna Grundskola Ansvarig chef: Anders Ydebrink Inledning 2009 har varit ett tufft år ekonomiskt. Det har inneburit hårda ekonomiska åtstramningar. Hade vi

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Bilaga 2 Välfärdsnämndens protokoll 2014-11-14 157 Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Storfors kommun Lena Duvander 1 Innehåll: 1. Inledning sid 2 2. Verksamheter

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 LULEÅ KOMMUN Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola klass 1-3 och fritidshem. a för planen Det juridiska ansvaret för elevskyddslagens

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Grundsärskolan År 1-6 Färgelanda

Kvalitetsredovisning. Grundsärskolan År 1-6 Färgelanda Kvalitetsredovisning 2010 Grundsärskolan År 1-6 Färgelanda 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personal... 3 Beskrivning av hur verksamheten är organiserad... 3 Det pedagogiska arbetet.... 3 Underlag

Läs mer

Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014

Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014 Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014 Områdets beskrivning av verksamheten, nyckeltal Personaltäthet Ljungbyhedsskolan: Totalt antal personal: 39.89 varav lärartjänster

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2005/2006

Kvalitetsredovisning 2005/2006 2006-09-30 Kvalitetsredovisning Dagbarnvårdarna i Sala tätort Rektor Kerstin Öberg 0224-55437 Beskrivning av verksamheten per 15 oktober 2005 Familje- Kommunen daghem i Sala tätort Barn 1-3 år 41 54 Barn

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14. Laxå kommuns Förskoleverksamhet

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14. Laxå kommuns Förskoleverksamhet Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14 Laxå kommuns Förskoleverksamhet Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-29, 93, dnr BUN 2014058 611 1 Innehållsförteckning Utbildningens syfte: Sidan 3 Beskrivning av

Läs mer

Verksamhetsberättelse/kvalitetsanalys 2012/2013

Verksamhetsberättelse/kvalitetsanalys 2012/2013 Verksamhetsberättelse/kvalitetsanalys 2012/2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Arbetet i verksamheten Kunskaper, utveckling och lärande Den fria leken

Läs mer

Kvalitetsredovisning Skola/fritids

Kvalitetsredovisning Skola/fritids Kvalitetsredovisning Skola/fritids 2013-2014 Verksamheten som helhet Vår vision är att skapa en skola som vilar på demokratins grund och där verksamheten grundar sig på ett livslångt lärande. Kunskaper,

Läs mer

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015 Kvalitetsrapport Förskoleklass Läsåret 2014/2015 Förskoleklass Strömtorpsskolan Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Läs mer

Sinntorpsskolan F-3s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sinntorpsskolan F-3s plan mot diskriminering och kränkande behandling Sinntorpsskolan F-3s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, Förskoleklasser, Fritidshem Läsår 2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010-2011. Kyrkskolan Möklinta

Kvalitetsredovisning 2010-2011. Kyrkskolan Möklinta Kvalitetsredovisning 2-2 Kvalitetsredovisning 2-2 3 (38) Kvalitetsredovisning 2-2 INNEHÅLL BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 7 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 8 Elevtalsutveckling...

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/14

Verksamhetsplan 2013/14 BARN OCH UTBILDNING 2013-09-23 Verksamhetsplan 2013/14 Sundsvalls kommunala grundskolor Högom skola Anna-Carin Olsson 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan

Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan Ankarsviks skola Lena Funseth Norberg 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det goda livet möjligt! Alltid

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2012 - Årsrapport fritidshem

Systematiskt kvalitetsarbete 2012 - Årsrapport fritidshem Landskrona stad Systematiskt kvalitetsarbete 2012 - Årsrapport fritidshem Glumslöv 1 Nyckeltal Nyckeltalen under resursutnyttjande är framräknade enligt följande: Nettoresultatet senaste bokslutet: Redovisat

Läs mer

Kvalitetsrapport. Strömtorpsskolans fritidshem. Fritidshem. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Jens Berisson

Kvalitetsrapport. Strömtorpsskolans fritidshem. Fritidshem. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Jens Berisson Kvalitetsrapport Fritidshem Läsåret 2012/2013 Strömtorpsskolans fritidshem Utbildningens syfte Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Alsteråskolan/Skytteanska skolan 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Ålem fkl/grundskola/fritids Intäkter 0-30 962 0,0% Personalkostnader 7 727 683 7 603 848 98,4% Övriga

Läs mer

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2014-02-20 Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Skolan består av 2 arbetslag F-3, 4-6. Vi är uppdelade i två byggnader

Läs mer

Lokal verksamhetsplan. Björkhagaskolan

Lokal verksamhetsplan. Björkhagaskolan Lokal verksamhetsplan Björkhagaskolan 2014-2015 Verksamhetsbeskrivning Björkhagaskolan Enheten Björkhagaskolan är en F-6 skola med ca 340 elever. Skolans verksamhet omfattar två enheter. En med elever

Läs mer

Verksamhetsplan 2008/2009 för Ervalla skola inkl fritidshem

Verksamhetsplan 2008/2009 för Ervalla skola inkl fritidshem Verksamhetsplan 2008/2009 för Ervalla skola inkl fritidshem S Innehållsförteckning 1. Inledning sid 3 2. Förutsättningar sid 4 3. Läroplansmål Normer och värden sid 5 4. Läroplansmål Kunskaper sid 7 5.

Läs mer

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 2012 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 Strängnäs kommun 2012-08-06 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht-2012 Skollag (2010:800)/ Nämndmål och Lokal arbetsplan Skollagen 1 kap 5 Utformning

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vänner ger glädje! Läsåret 2013-2014 1 Innehållsförteckning Framsida. 1 Innehållsförteckning.. 2 Grunduppgifter

Läs mer

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 1 Innehållsförteckning GRUNDFAKTA 3 VÅRT KVALITETSARBETE 3 VISION 5 NORMER OCH VÄRDEN 5 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE 6 KUNSKAPER 7 SKOLA OCH HEM 8 EXEMPEL PÅ

Läs mer

Sandbäcksskolan. Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan

Sandbäcksskolan. Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan Sandbäcksskolan Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan 2013 Inledning Sandbäcksskolan är en F-9 skola med ca 450elever.Verksamheten omfattar förskoleklass, grundskola, fritidshem och fritidsklubb. Det finns

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan Kvalitetsredovisning Björkhagaskolan 2011-2012 1 1. Grundfakta Enhetens namn: Björkhagaskolan Verksamhetsform: Grundskola Antal elever (15 oktober): 320 Elevgruppens sammansättning ålder, genus och kulturell

Läs mer

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET 2013-2014 Kalvhagens förskola Författare: Ulrika Ardestam Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 2. Tillvägagångssätt... 3 3. Året som gått... 4 4. Året

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet

Dokumentation av kvalitetsarbetet 1 (10) Dokumentation av kvalitetsarbetet för förskoleklass, fritidshem och grundskola vid Veta skola läsåret 2012/13 Syfte och målgrupp Huvudsyftet med denna dokumentation av pågående kvalitetsarbete är

Läs mer

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Lokal arbetsplan läsåret 2015/16 Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Skäggebergsvägen 13 0565-160

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Onsdag 14 november 2012 Ansvarig för internkontrollen Jan Gayen 1 Innehåll Bakgrund... 2 Fakta om Samrealskolan åk

Läs mer

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Ringens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6.

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. 1 Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. Lå 2014/15 En skola, förskoleklass och fritidshem för alla, där alla känner sig

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun Klicka för datum Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun Läsår 2014-2015 Louise Olsson Rektor Bruksskolan Sida 2 av 10 Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar

Läs mer

Resultat Lässcreening åk 2, 4 och åk 7 med analys och åtgärder

Resultat Lässcreening åk 2, 4 och åk 7 med analys och åtgärder Kvalitetsredovisning Antilopenskolan läsåret 2012/2013 Områdets beskrivning av verksamheten, nyckeltal Personaltäthet Skola antal lärare/100 barn 10,38 Fritidshem antal barn/pedagog 13,5 Förskola antal

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan. En del av det livslånga lärandet

Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan. En del av det livslånga lärandet Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan En del av det livslånga lärandet Innehållsförteckning Inledning...3 Verksamhetsperspektiv...5 Prioriterade mål... Resultat och måluppfyllelse... Medborgarperspektiv...6

Läs mer

Alla medarbetare är delaktiga i kvalitetsarbetet och har haft synpunkter på det som står i kvalitetsredovisningen.

Alla medarbetare är delaktiga i kvalitetsarbetet och har haft synpunkter på det som står i kvalitetsredovisningen. Enhetens namn: EKTORPSRINGEN 2013 Rektor: Anders Eriksson Alla medarbetare är delaktiga i kvalitetsarbetet och har haft synpunkter på det som står i kvalitetsredovisningen. Qualis skriftliga redovisning

Läs mer

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ 2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ årsarbetare 2014; 13,1 elev/ anställd 2014; 41,1 elev/avdelning

Läs mer

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Sidan 1 av 5 ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Lagar och styrdokument Skollagen 1 kap 2 Utbildningen ska

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Lextorpsskolans fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

Verksamhetsrapport 2012/2013

Verksamhetsrapport 2012/2013 Tuna skolområde Datum 1 (9) 2013-06-19 Grundsärskola inriktning träningsskola + Gymnasiesärskola inriktning verksamhetsträning Verksamhetsrapport 2012/2013 Tuna skolområde Inledning Tuna skolområde består

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014 Hamburgsund Ro Grundskola och fritidshem

Kvalitetsrapport 2014 Hamburgsund Ro Grundskola och fritidshem Kvalitetsrapport 2014 Hamburgsund Ro Grundskola och fritidshem Lärande Studieresultat ämnesprov grundskolan Antal elever Nått målen i alla delprov Procent Svenska Åk 3 41 28 68 % Åk 6 29 27 93 % Åk 9 32

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost Ärendenummer Sso 221/2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 Välkommen till Eklunda förskola 3 Vision 3 Organisation 3 2. Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014

Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014 Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014 Verksamhet: Rostaskolan Betyg och bedömning, skola Stödtimmen i åk 5-6 har gjort att vi fått högre måluppfyllelse. Tidiga utvecklingssamtal har bidragit

Läs mer

Samhälle, samverkan & övergång

Samhälle, samverkan & övergång Samhälle, samverkan & övergång En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Sandvikstrollens familjedaghem Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplanens

Läs mer

Individuella utvecklingsplaner IUP

Individuella utvecklingsplaner IUP Individuella utvecklingsplaner IUP 1 SYFTE OCH BAKGRUND Regeringen har beslutat att varje elev i grundskolan skall ha en individuell utvecklingsplan (IUP) från januari 2006. I Säffle är det beslutat att

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Förskoleklass Mariaskolan. Läsåret 2009/10 1. Inledning Förskoleklassens kvalitetsredovisning har sammanställts av rektor. Underlag för sammanställningen är arbetslagets utvärdering

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Fastebolskolan Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Leena Nystrand 2010-10-01 1 (13) Innehåll 1. UPPGIFTER OM SKOLAN...2 2. RUTINER, DOKUMENTATION OCH PERSONAL...2

Läs mer

Årsrapport 2013. Gamla Påvelundsskolan

Årsrapport 2013. Gamla Påvelundsskolan Årsrapport 2013 Gamla Påvelundsskolan Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Beskrivning av enheten... 3 1.2 Årets viktiga händelser... 3 1.3 Sammanfattning... 5 2 Mål och utvecklingsfrågor... 6 2.1

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 1 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE Skolområde 3 Junibacken och Ängens Förskolor 2014-2015 Förskolechef: Carin Hagström 2 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1Det systematiska kvalitetsarbetet... 3 1.2 Kvalitetshjul...

Läs mer

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr!

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. VERKSAMHETSMÅLEN FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN... 4 MÅL 1 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 4 MÅL 2

Läs mer

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik 140917 Nulägesanalys Nolhagaskolan grundskola 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde läsåret 14/15 är: Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik Uppföljning

Läs mer

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911 1(6) Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Ewa Johansson, Rektor 0171-529 58 ewa.johansson@habo.se Yttrande över beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Futurum

Läs mer

Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö

Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö 2012/2013 Umeå Kommunfullmäktige mål för För- och Grundskola 2011-2013: En skola för alla där barns och ungdomars rätt: - att känna sig trygga, respekterade,

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Enhet Lundabyns fritidshem Läsår 2011-2012 Elisabeth AnderssonHult Rektor FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET ENHET Lundabyns fritidshem TIDSPERIOD Läsåret 2011-2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN

Läs mer

2008-08-25 LOKAL ARBETSPLAN RÖDA BERGA 2008/2009

2008-08-25 LOKAL ARBETSPLAN RÖDA BERGA 2008/2009 2008-08-25 LOKAL ARBETSPLAN RÖDA BERGA 2008/2009 FÖRUTSÄTTNINGAR:20080818 PERSONAL: Lärare klass : 11,29 Lärare Musik 0,42 Lärare Slöjd 1,80 Lärare Idrott 1,07 Lärare Hemkunskap 0,24 Speciallärare 2,85

Läs mer

Kvalitetsrapport Så här går det

Kvalitetsrapport Så här går det Kvalitetsrapport Så här går det Uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet på Terra Novaskolan Verksamhetsåret 2014/2015 Kort sammanfattning av enhetens kvalitetsarbete under verksamhetsåret Det

Läs mer

Fridensborgs förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Fridensborgs förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Fridensborgs förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången

Läs mer

Datum 13 06 14. Förskolechef. Anita Malmjärn Askelöf. Beskrivning av förskolan

Datum 13 06 14. Förskolechef. Anita Malmjärn Askelöf. Beskrivning av förskolan Datum 13 06 14 1 (8) Kvalitetsanalys för Igelboda förskola läsåret 2012/13 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist Kvalitetsredovisning 2008/2009 Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet 2005-08-15

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Dalkjusans skola 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Dalkjusans skola 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Dalkjusans skola 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

Vallhovskolan Förskoleklassens kvalitetsredovisning 2014 2015

Vallhovskolan Förskoleklassens kvalitetsredovisning 2014 2015 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) 2015-02-10 Vallhovskolan Förskoleklassens kvalitetsredovisning 2014 2015 För stöd i arbetet med kvalitetsredovisningen använd dokumentet Systematiskt

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Kvalitetsrapport Så här går det

Kvalitetsrapport Så här går det Kvalitetsrapport Så här går det Uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet på Hogrän, Roma och Vänge förskolor, Roma förskoleområde Verksamhetsåret 2014/2015 Kort sammanfattning av enhetens Vi har

Läs mer

Handlingsplan för Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015

Handlingsplan för Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015 Handlingsplan för Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem 2015/2016 Upprättad i juni 2015 Vi ska bli bäst! 2017 ska Vimmerby vara bland de tio bästa skolkommunerna. För Vimmerby kommuns barn och elever

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet för. förskoleklass, grundskola

Dokumentation av kvalitetsarbetet för. förskoleklass, grundskola 1 (9) Dokumentation av kvalitetsarbetet för förskoleklass, grundskola vid Väderstads skola Läsåret 2013/2014 Syfte och målgrupp Huvudsyftet med denna dokumentation av pågående kvalitetsarbete är att vara

Läs mer

Verksamhetsplan. Fylsta Skola 2015-2016

Verksamhetsplan. Fylsta Skola 2015-2016 Verksamhetsplan Fylsta Skola 2015-2016 Fylsta skola 2015/2016 Förutsättningar Fylsta skola är en fyravånings F 5 skola belägen i centrala Kumla. Den uppfördes 1902 och har sedan dess genomgått ett antal

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola

Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola Norra Ängby skola Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (12) 2015-02-04 Handläggare Kerstin Jansson Telefon: Till Norra Ängby skola Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola Förslag till beslut Norra Ängby skola

Läs mer

Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016

Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016 Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016 Skola Ort Ansvarig rektor Kontaktinformation Kundtjänst 0910 73 50 00 Kundtjanst@skelleftea.se 1. Vår grundverksamhet Auraskolan i Skelleftehamn är en F-2 skola med

Läs mer

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14 Barnomsorgs-och utbildningsförvaltningen Valåskolan Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling Valåsskolan Läsår 13/14 Grundskolan, Förskoleklassen

Läs mer

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212 1 (8) 2012-11-20 Lärande Lärande Centralt Hulanskolan Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212 LERUM100, v 1.0, 2008-07-25 1. Allmän del - Beskrivning av verksamheten Verksamhetsidé På Hulanskolan har

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Rinkebyskolan Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (12) 2015-02-09 Handläggare Carina Rennermalm Telefon: Till Rinkebyskolan Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Förslag till beslut Rinkebyskolan 16305 Spånga

Läs mer

Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen F-9 och Fritidshem 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-9 och Fritidshem

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan Dokumenttyp: Strategi/Policy/Plan Giltighetstid: Årligen Beslutad av: Gäller från: BUN Dokumentansvarig: Diarienr: Barn- och elevhälsoplan Till ledning för förskolechefer, rektorer och personal vid förskolor

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Akvarellen 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Akvarellen 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Akvarellen 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Arbetsplan för Sollidens förskola. Läsåret -11/12

Arbetsplan för Sollidens förskola. Läsåret -11/12 Arbetsplan för Sollidens förskola Läsåret -11/12 FÖRUTSÄTTNINGAR Framtid Vid starten av läsåret 2011/12 öppnas en ny förkola. Sollidens-, Solbergs- och Strandgatans förskolor slås samman i nya lokaler.

Läs mer

Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, åk 1-6 samt fritidsverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Parkens förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

Arbetsplan för Stadsskogenskolan Ett lustfyllt och hållbart lärande

Arbetsplan för Stadsskogenskolan Ett lustfyllt och hållbart lärande Uppdaterad 151028 Arbetsplan för Stadsskogenskolan Ett lustfyllt och hållbart lärande Läsåret 2015/2016 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter

Läs mer

Sörgårdsskolans förskoleklass

Sörgårdsskolans förskoleklass REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Sörgårdsskolans förskoleklass Nina Jönses 2010/2011 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010. för. Grundskoleverksamheten i Storfors kommun. Bjurtjärns skola

Kvalitetsredovisning 2010. för. Grundskoleverksamheten i Storfors kommun. Bjurtjärns skola Kvalitetsredovisning 2010 för Grundskoleverksamheten i Storfors kommun Bjurtjärns skola Innehåll 1. Inledning Sid. 1 2. Beskrivning av verksamheten Sid. 1 3. Elever Sid. 1-2 4. Personal Sid. 2 5. Förutsättningar

Läs mer