Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan. En del av det livslånga lärandet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan. En del av det livslånga lärandet"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan En del av det livslånga lärandet

2 Innehållsförteckning Inledning...3 Verksamhetsperspektiv...5 Prioriterade mål... Resultat och måluppfyllelse... Medborgarperspektiv...6 Uppföljning av likabehandlingsplan... Medarbetarperspektiv...9 Medarbetarnas bedömning av psykosocial miljö... Sjukfrånvaro... Ekonomiperspektiv

3 Inledning Önnerödsskolan är en 6-9 skola som ligger i Landvetter samhälle. Här finns 350 härliga elever som utvecklar sitt lärande tillsammans med ca 35 lärare, samt all övrig personal som behövs för elevernas växande. Vår strävan är att utgå från elevernas behov och möta varje elev där han/hon befinner sig. Tillsammans med föräldrarna och eleverna själva kan vi hjälpas åt att nå de nationella målen. All personal tar gemensamt ansvar för eleverna och vårt förhållningssätt grundar sig på att alla elever är allas elever. Detta innebär att alla vuxna är goda förebilder i umgänget med varandra och eleverna. Skolan är organiserad i fyra arbetsenheter. Varje enhet består av ett arbetslag och fyra klasser år i 6-9. I arbetslagen finns en bred ämneskompetens vilket gör att eleverna möter ett begränsat antal pedagoger. Även föräldrarna får träffa samma personal under flera år och kan på så sätt samverka med arbetslaget. Inom respektive enhet skapar vi ofta tillfällen där alla tillsammans träffas för att stärka vikänslan. Vår erfarenhet är att det åldersintegrerade arbetet skapar en trygg och trivsam miljö för alla. Torget är en öppen arbetsplats för eleverna i arbetslaget. Här får eleverna arbeta under eget ansvar på lektionstid och ledig tid. Vid ett flertal undervisningstillfällen under veckan har eleverna arbetslagstid. Detta innebär att eleverna arbetar behovsanpassat tillsammans med pedagoger från sina arbetslag. Arbetslagstiden används också till teman, studiebesök mm. I enheten finns ett antal datorer som står till elevernas förfogande. Kring torget finns tre grupprum, två klassrum samt ett arbetsrum för pedagogerna. I en av enheterna är särskoleelever, som följer grundsärskolans kursplan, integrerade. Perspektiven i sammandrag Att sätta eleven i centrum är grunden i alla våra styrdokument, men inte alltid så enkelt att genomföra i vardagsarbetet. Under året har vi arbetat med att utveckla elevinflytandet, både det formella med elevråd osv, men också inflytandet över vardagsarbetet på den s.k. a-tiden. Våra änglar bjuder med jämna mellanrum på små aktiviteter för att öka trivseln. Då har vi kunnat lyssna på lunchmusik och ätit lyckokakor bl.a. Vi har en stor nöjd föräldragrupp som vi önskar att få ett större samarbete med. Genom föräldramöten med olika teman hoppas vi kunna öka intresset men också kunskapen om innehållet i vår verksamhet. Med eleven i centrum kan vi tillsammans finna vägar för eleven under tonåren. För personalen har det varit ett omvälvande år med vik. rektor under en stor del av våren och sedan ny skolledning till hösten. Med anledning av det har vi fått möjlighet att samtala mycket kring vilka faktorer som är viktiga för att det ska fungera på en 3

4 arbetsplats, oavsett vilka arbetsuppgifter man har. Därmed har vi nu en gemensam plattform att utgå från när vi sätter nya mål för att utveckla verksamheten tillsammans. Genom att vara delaktig ökar möjligheten att kunna ta ansvar. Därför har arbetet med att göra enhetsråd, men även den stora personalgruppen, mer insatt i skolans ekonomi varit viktigt. Köpstoppet som infördes i september blev en tydlig signal om att ekonomin måste går igenom. Ann Nilsson-Mäki Rektor 4

5 KVALITETSREDOVISNING FÖR ÖNNERÖDSSKOLAN 1. Verksamhetsperspektiv Prioriterade mål 1. Skolan skall sträva efter att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen (Lpo 94) 2. Ge eleverna ett gott självförtroende för att kunna lära och utvecklas. 3. Ge eleverna inflytande över sin skolgång Resultat och måluppfyllelse 1. Övergripande mål för grundskola. Skolan skall sträva efter att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen (Lpo 94) Vidtagna åtgärder för att nå målet: I årskurs 6 och 7 arbetar vi regelbundet med Livsviktigt. En stund varje vecka då eleverna arbetar med värderingsövningar, dilemmafrågor, tala inför grupp och kontaktövningar av olika slag. Eleverna har sina egna kamratstödjare som hos oss kallas Änglarna. De träffas regelbundet tillsammans med en handledare för att samtala kring det de ser omkring sig, får höra av andra men också genom samtal med elever som känner sig utsatta eller ensamma. Resultat och måluppfyllelse: Vi upplever att eleverna blir mer toleranta och ödmjuka inför varandra. Eleverna inom klassen lär känna varandra mer och det blir en tryggare miljö för eleverna att vistas i. Änglarna har en hög status bland eleverna och blir därför delgivna mycket som händer på skolan. Deras ständiga närvaro med sina änglatröjor bidrar till att skapa en tryggare miljö på skolan. Åtgärder för vidareutveckling: Vi vill fortsätta att arbeta med Livsviktigt, helst även i år 8 och 9. Till vårterminen planerar vi att arbeta mer med drama i år 6 för att nå samma resultat fast med en annan väg. 2. Enhetens mål Ge eleverna ett gott självförtroende för att kunna lära och utvecklas. Vidtagna åtgärder för att nå målet: Genom arbetet med Livsviktigt når vi också detta mål. Se ovan. 5

6 Resultat och måluppfyllelse: Se ovan. Åtgärder för vidareutveckling: Se ovan. Vi vill också utveckla möjligheten för eleven att få syn på sitt eget lärande vilket ökar självförtroendet. Detta gör vi genom att ständigt utveckla våra utvecklingssamtal samt portfolioarbetet. 3. Enhetens mål Ge eleverna inflytande över sin skolgång Vidtagna åtgärder för att nå målet: Under två läsår har vi arbetat med projektet Demokrati genom hälsa, vilket avslutades nu under hösten. Syftet har varit att öka elevernas möjlighet till inflytande och delaktighet i flera olika sammanhang och på många olika nivåer. Elevrådsarbetet har numera en väl genomtänkt arbetscykel av olika mötesformer som stärker elevernas möjlighet till inflytande. Genom att eleverna har a-tid varje vecka ökar också deras möjlighet att påverka vad de vill och behöver studera. Lärare finns alltid tillgängliga för att ge dem det stöd de behöver för att komma vidare i sina studier. Resultat och måluppfyllelse: Vi upplever att demokratiarbetet bara har börjat på skolan. Ju mer medvetna eleverna blir om sina möjligheter, desto större krav ställer de på oss vuxna. Med all rätt! Tyvärr är det svårt att få ungdomar intresserade av demokratiska frågor framförallt den demokratiska processen där elevrådsarbetet har en central roll. Alla elever klarar inte av att ta ansvar för sina studier på a-tiden. Åtgärder för vidareutveckling: Vi kommer att tillsammans med eleverna fundera vidare på hur vi ska organisera elevrådsarbetet. Kanske fler arbetsgrupper kan bildas utifrån olika intressen. Idag har vi matråd bl.a. På sikt vill vi även ha med eleverna vid anställning av ny personal. Vi vuxna måste arbeta för att hitta sätt som passar dessa elever bättre för att de ska kunna arbeta vidare mot de nationella målen. 2. Medborgarperspektiv Övergripande mål för grundskola. Alla som arbetar i skolan skall samarbeta med elevens vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla innehåll och verksamhet (Lpo 94) Vidtagna åtgärder för att nå målet: Vi arbetar för att ha täta kontakter med föräldrarna. Det sker på olika sätt genom föräldramöten, vid utvecklingssamtal, vid besök samt telefonsamtal. Det goda samtalet med föräldern är grunden för en god relation med eleven. Våra 6

7 föräldramöten har ofta ett tema, vilket ger föräldrarna möjlighet till inblick i t.ex. betyg och bedömning, samtal och info om droger samt samtal kring att vara tonårsförälder. Genom att göra föräldrarna delaktiga och insatta i elevernas vardag ökar deras möjligheter att kunna stödja och hjälpa dem i deras växande. Skolans föräldraförening träffas regelbundet för att utveckla samarbetet ytterligare. Resultat och måluppfyllelse: Vi upplever oss ha goda och täta kontakter med våra elevers föräldrar. Föräldrarepresentationen i föräldraföreningen är dock låg. Åtgärder för vidareutveckling: Vi planerar att utveckla föräldramötena ytterligare, samt att skapa tillfällen för föräldrar att ta del av sina barns skolarbete i någon form, t.ex. tema-kvällar under våren. Uppföljning upplevd kvalitet Grundskola ÅR 7 ÖNNERÖDSSKOLAN Sammanställningen visar jämförelse mellan tre år, medelvärde per fråga, helhetsbedömning som är medelvärdet på alla frågorna och svarsfrekvens. Föräldrar Barn Lärare Hur trivs ditt Hur trivs du Hur barn i skolan? 4,1 4,5 4,1 4,4 4,3 4,1 i skolan? 4,1 4,4 4,7 bedömer du att barnen trivs i Känner du dig trygg när ditt barn vistas i skolan? Vad tycker du om de vuxnas engagemang beträffande ditt barn? Hur bedömer du de kunskaper som ditt barn får i skolan? 4,4 4,5 4,4 4,7 4,6 4,3 3,9 4,0 4,0 4,2 4,2 3,6 3,7 3,9 3,8 4,2 4,1 3,9 Känner du dig trygg i skolan? Tycker du att de vuxna på skolan bryr sig om dig? Har du nytta av det som du lär dig i kolan? 3,9 4,0 3,8 3,8 4,1 4,2 3,7 3,8 4,0 skolan? Upplever du att barnen känner trygghet i skolan? Hur upplever du ditt engageman g beträffande varje barn? Hur bedömer du de kunskaper du ger varje barn? 7

8 Tycker du att det bemötande du får när du besöker skolan är bra? Får du tillfälle att vid behov samtala med lärarna? Anser du att ditt barn får använda olika arbetssätt? Tror du att ditt barn kan påverka sitt skolarbete? 4,4 4,6 4,3 4,1 4,4 4,4 4,0 4,2 3,7 4,0 4,1 3,6 3,6 3,8 3,7 4,2 4,1 3,7 3,5 3,6 3,6 4,1 4,0 3,7 Tycker du att du får den hjälp av dina lärare som du behöver? Får du tillfälle att prata med dina lärare när du behöver? Får du använda olika arbetssätt i skolan? Får du vara med och bestämma hur du skall arbeta i skolan? 4,0 4,1 3,9 3,6 4,0 4,0 3,4 3,7 3,7 4,2 4,2 4,3 4,1 4,2 3,7 4,1 3,8 3,8 Tycker du att du kan ge det bemötande som barnen / föräldrarna förväntar sig? Får du tillfälle att vid behov samtala Med barnen Med föräldrarna Låter du barnen använda olika arbetssätt? Låter du varje barn påverka sitt skolarbete? HELHET 4,0 4,2 4,0 4,2 4,2 3,8 HELHET 3,9 3,9 4,1 HELHET Svarsfrekven s i % Generellt sätt har skolan mycket höga siffror, vilket i sig inte betyder att vi inte kan förbättras ytterligare. Eleverna och föräldrarna uttrycket höga siffror vad gäller elevernas trivsel och känsla av trygghet, vilket är en bra grund för att kunna bedriva en god verksamhet. Siffrorna visar också på ett gott samtalsklimat från alla tillfrågade grupper. Däremot är föräldrarnas siffror lägre vad gäller innehållet i verksamheten såsom kunskap, arbetssätt och påverkansmöjlighet. Detta bör vara ett utvecklingsområde för skolan, att öppna upp den vanliga verksamheten på olika sätt. Personalen planerar bl.a. att ha tema-kvällar då eleverna får visa mer av sitt arbete i skolan. Andra sätt är att införa besöksveckor och att arbeta mer aktivt på föräldramöten med kunskapssyn och bedömning. Uppföljning av likabehandlingsplan Vi har under hösten arbetat fram en likabehandlingsplan. Dessförinnan har vi arbetat efter vår antimobbingplan. Elevvårdarbetet pågår och utvecklas hela tiden vi lär oss ständigt. Rektor ansvarar för att likabehandlingsplanen följs upp i olika sammanhang. Planen som sådan måste varje år revideras och uppmärksammas på APT i början av läsåret. 8

9 Utvärdering sker vid läsårsslut i antimobbinggruppen, EHT, elevråd samt änglarna. De två senare grupperna är elevernas forum som handleds av lärare. Genom att följa upp planen både bland eleverna och personalen stärker det insikten om att den är skriven för alla som arbetar på skolan. Vi har alla ett gemensamt ansvar för hur vi förhåller oss till varandra, oavsett ålder och uppgift. 3. Medarbetarperspektiv Härryda kommuns personalpolitiska program fokuserar på medarbetarperspektivet enligt följande: Medarbetarskapet inom kommunen skall bland annat präglas av att utifrån en positiv människosyn ha mod och vilja att bidra till ett öppet klimat och goda relationer på arbetsplatsen. Vidtagna åtgärder för att nå målet: Möjlighet till flera olika former av mötesplatser såsom APT, enhetsråd, samordnarmöten, antimobbingteamet, EHT och olika arbetsgrupper. Genom att tillsammans besluta om vilka mötesformer vi ska ha och vilka personer som ska ingå möjliggör vi delaktighet och inflytande för alla. Varje vecka har personalen en timmes friskvård tillsammans. Då finns möjlighet att träna tillsammans i någon form, både inomhus och utomhus. Varje läsår börjar med en kick-off på annan ort då vi tillsammans planerar upp läsåret och lär känna varandra bättre. Under hösten gick skolan med i skolutvecklingsprojektet PBS som kommunen har tillsammans med Karlstads universitet. Resultat och måluppfyllelse: Vi har under hösten, då ny rektor tillträdde, haft färre mötestillfällen än tidigare. Uppdragen i de olika grupperna har fördelats mer inom personalen. Tyvärr blev ej friskvården schemalagd inför hösten vilket har medfört att vi ej haft gemensam tid under nuvarande läsår. Kick-offen är mycket uppskattad då vi har möjlighet att träffas under andra omständigheter. Arbetsdagarna blir mycket effektiva och konstruktiva då alla finns på plats och har fokus på uppgifterna. Att dessutom göra trevliga aktiviteter tillsammans stärker oss som personalgrupp. Åtgärder för vidareutveckling: Genom arbetet med PBS tror vi att vårt samtalsklimat kommer att utvecklas ytterligare. Dessa lärsamtal kommer att användas i arbetslag, ämneslag samt olika intressegrupper. Genom att fördjupa förståelsen kring vardagsfrågor hoppas vi kunna utveckla vår verksamhet och finna nya vägar för att stötta eleverna i sitt lärande. Friskvården kommer att schemaläggas till nästa läsår. 9

10 Medarbetarnas bedömning av psykosocial miljö utifrån miljöenkät ÖNNERÖDSSKOLAN Fråga Arbetsbelastning Fysisk 3,9 3,8 3,8 Psykiskt 3,5 3,4 2,7 Arbetsorganisation Möjlighet att påverka 3,9 3,8 3,2 Möljlighet till delaktighet 4,0 3,9 3,5 Hur fungerar arbetsplatsträffen 3,6 3,8 3,9 Arbetsplanering Engen planering 4,0 3,9 3,6 Arbetslagets planering 3,0 3,2 3,0 Information till mig från arbetskamraterna 3,8 3,7 3,6 från arbetsledningen 4,0 4,1* 3,6 från rektor 4,1 från biträdande rektor 4,1 Samarbete med arbetskamraterna 4,0 4,0 4,0 med arbetsledningen 4,2 4,2* 3,3 med rektor 4,2 med biträdande rektor 4,2 Trygghet i min yrkesroll 4,3 4,2 4,1 Möjlighet till personlig utveckling i min yrkesroll 3,4 3,1 3,0 Uppskattning från arbetskamraterna 3,9 3,8 3,9 fran arbetsledningen 3,9 3,7* 2,8 från rektor 3,7 från biträdande rektor 3,7 Arbetsställning, utrustning 3,5* 3,4* Arbetsställning 3,6 3,5 3,8 Utrustning 3,3 3,3 3,0 Lokalernas funktion 3,3 3,3 3,0 Trivs jag 4,6 4,3 3,6 snitt 3,8 3,8 3,4 10

11 antal svarsfrekvens 97% 80% 88% Handlingsplan till psykosociala miljöronden Två punkter i den Psykosociala miljöronden kräver en handlingsplan, därför träffas vi vid två tillfällen för att i samtal få en fördjupad förståelse av vilka förändringar som är nödvändiga för en positiv utveckling. Första tillfället inför den 20 februari. Reflekterar över de två nedanstående punkter. Skriv ner dina egna personliga anteckningar i god tid innan samtalet som en förberedelse. Vad skulle behövas för att du skulle sätta ett poäng högre i miljöronden? Den psykiska arbetsbelastningen (2,7) Uppskattning från arbetsledningen. (2,8) Tillfälle två i arbetslaget den 20 februari Lärsamtal i arbetslagen utifrån era enskilda reflektioner. En sammanställning med förändrings-/förbättringsförslag görs av samordnaren. Tillfälle tre 26 februari Lärande samtal i samordnargruppen tillsammans med enhetsrådet för att fördjupa förståelsen av arbetslagens dokumentation. Gunilla leder samtalet som avslutas med att en gemensam dokumentation görs. 11

12 Enhetsrådet har utifrån en sammanställning av lärsamtalet den 26 februari samtalat kring vilka åtgärder som bör genomföras. Mycket av det som framkommit grundar sig i det rektorsbyte som skedde vid läsårsstarten i augusti. Skolan har i och med det fått en ledning med en ny ledarstil jämfört med vad man haft tidigare. I samtalen har det dock uttryckts att mycket har blivit till det bättre ju mer skolledning och personal lär känna varandra. Genom att lyfta upp och samtala genom att låta alla komma till tals har mycket av frustrationen lagt sig. Skolledningen har tagit till sig det som framkommit i samtalet med stort allvar. Sjukfrånvaro ÖNNERÖDSKOLAN Ålder Frånvaro i procent , , , , ,31 Tot 6,46 Det är oroande att sjukfrånvaron är stor hos framförallt de riktigt unga lärarna. Mycket av frånvaron beror dock på att några få har varit sjukskrivna en längre tid. Kollegiet har en låg medelålder vilket också innebär många småbarnsförälder som under perioder ofta själva är sjuka när barnen är det. Däremot är korttidsfrånvaron ändå ganska hög vilket bör följas upp med personliga samtal med berörda. 4. Ekonomiperspektiv Skolan har en total budget på ca 22,5 miljoner kronor. Naturligtvis läggs den största delen på personal och lokaler. För att öka kompetensen kring elever i behov av stöd använder skolan de s.k. Wernerssonpengarna till att öka tjänsterna för skolvärd, kurator och studie- och yrkesvalslärare. Då behovet av elevassistent varit stort under hösten har ytterligare en assistent anställts på halvtid. Skolan fick ny skolledning i höstas och då ökades också skolledarresursen tillfälligt, vilket dock bidrog till ett underskott för skolan Många av skolans personal går utbildningar på arbetstid, i kommunens regi, vilket ökar på behovet av vikarier ytterligare. Då vikariekostnader ej fanns planerade för i tjänsteunderlaget gick även undervisningen med underskott. Till nästa år finns 0,5 tjänst avsatt till vikarier. Mycket arbete har under hösten skett i att medvetandegöra personalen om hur en skolas budget ser ut och vad den ska räcka till. Detta för att kunna ta ett större eget ansvar för de inköp som personalen ansvarar för. Även om pengar söks utanför det egna ansvarsområdet så påverkar det den totala budgeten. Det ekonomiska resultatet blev ett underskott på 623 t. Kr. Totalt 2,5% av budget. En stor del av underskottet har varit svår att påverka vid rektorsbytet i augusti då nästa läsår redan var planerat. Nästa läsårs organisation måste krympas något då vi även minskar i elevantal. 12

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun VINDELNS KOMMUN Datum 2015-03-30 Utbildnings och Fritidsförvaltningen Hällnäs skola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun Det här är Vindelns kommuns

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Kvalitetsrapport för Grangärde/ Säfsen skolområde läsåret 2014-15

Kvalitetsrapport för Grangärde/ Säfsen skolområde läsåret 2014-15 Kvalitetsrapport för Grangärde/ Säfsen skolområde läsåret 2014-15 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN Saxdalens förskola Ansvarig förskolechef under året Carola Michaelsdotter, skriven av Ulrika N Eriksson Innehåll

Läs mer

ELEVHÄLSA. Elevhälsa - definition. Mål. Friskfaktorer

ELEVHÄLSA. Elevhälsa - definition. Mål. Friskfaktorer ELEVHÄLSA Elevhälsa - definition Elevernas hälsa är allas angelägenhet och ansvar. Lärande och hälsa går hand i hand. Elever arbetar och presterar bättre om de mår bra fysiskt, psykiskt och socialt. Varje

Läs mer

PEDAGOGISKT PROGRAM FÖR HUMLESKOLAN

PEDAGOGISKT PROGRAM FÖR HUMLESKOLAN romölla kommun ORGANISATION PEDAGOGISKT PROGRAM FÖR HUMLESKOLAN Humleskolan är en treparallellig skola för grundskolans högre årskurser. Vårt upptagningsområde består av fyra F-6 skolor, Alvikenskolan,

Läs mer

Får vi vara trygga? Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 5:2009

Får vi vara trygga? Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 5:2009 Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 5:29 Får vi vara trygga? En undersökande studie om elevers uppfattning om kränkande handlingar under lektioner i idrott och hälsa Jonas Bergdahl

Läs mer

Brunna förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014

Brunna förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Brunna förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Grunduppgifter Ansvariga för planen: Elin Elfqvist Förskolechef, Lisa Andersson Brunna förskola Helena Lindblom Stamvägens förskola,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 (7) Reviderad juni 2010 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Västra skolan läsåret 2010/2011 Plan mot diskriminering och kränkande behandling utgår från skollagen (1985:1100) 14 a kap. samt

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost Ärendenummer Sso 221/2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 Välkommen till Eklunda förskola 3 Vision 3 Organisation 3 2. Sammanfattning

Läs mer

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vänner ger glädje! Läsåret 2013-2014 1 Innehållsförteckning Framsida. 1 Innehållsförteckning.. 2 Grunduppgifter

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans vision sid 3 Diskrimineringslagen sid 3 Definition av begreppen sid 3 Åtgärder vid diskriminering och kränkande

Läs mer

Sandbäcksskolan. Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan

Sandbäcksskolan. Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan Sandbäcksskolan Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan 2013 Inledning Sandbäcksskolan är en F-9 skola med ca 450elever.Verksamheten omfattar förskoleklass, grundskola, fritidshem och fritidsklubb. Det finns

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING Utbildning KVALITETSREDOVISNING Klågerupskolan F-5 2007 2008-02-06 Klågerupskolan F-5 Enligt Förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet skall varje kommun senast den 1 maj varje år

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE KVALITETSRAPPORT - REKTOR Enhet: KAPLANSKOLAN, EE, EC, VF och EN. Rektor: Kristin Lundholm. Frågor att besvara KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat 1 Beskriv i vilken grad

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för perioden: Aug 2014-juni 2015 Ansvarig för planen: Hanna Lindö Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola,

Läs mer

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Sidan 1 av 5 ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Lagar och styrdokument Skollagen 1 kap 2 Utbildningen ska

Läs mer

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. Järna Grundskola. Ansvarig chef: Anders Ydebrink

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. Järna Grundskola. Ansvarig chef: Anders Ydebrink Utbildningskontoret Kvalitetsredovisning 2009 Järna Grundskola Ansvarig chef: Anders Ydebrink Inledning 2009 har varit ett tufft år ekonomiskt. Det har inneburit hårda ekonomiska åtstramningar. Hade vi

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Diskussion kring klassrum/verksamhetsbesök (2011)

Diskussion kring klassrum/verksamhetsbesök (2011) Diskussion kring klassrum/verksamhetsbesök (2011) Vad är era egna erfarenheter kring att genomföra klassrumsbesök? Syfte, möjligheter och utmaningar med klassrumsbesök? Hur förbereder man sig som rektor

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2009 STRÖMSTADS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Odelsbergsskolan Inlämnad av: Brittmari Marberger Barn- och utbildningsförvaltningen Förskola och Grundskola Kvalitetsredovisning

Läs mer

Arbetsgång för elevhälsoarbetet på Tynneredsskolan

Arbetsgång för elevhälsoarbetet på Tynneredsskolan TYNNEREDSSKOLAN 2013-05-30 Reviderad 2014-02-26 Arbetsgång för elevhälsoarbetet på Tynneredsskolan På Tynneredskolan arbetar vi för att alla elever ska må bra och nå målen. Goda relationer till varandra,

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

SID 1 (10) 2011-11-18 UTBILDNINGSNÄMNDEN. Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012

SID 1 (10) 2011-11-18 UTBILDNINGSNÄMNDEN. Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012 SID 1 (10) UTBILDNINGSNÄMNDEN SÖDE RMALMSSKOLAN 2011-11-18 Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012 SID 2 (10) Inledning Södermalmsskolan är en F-9 skola som ligger vid Mariatorget i hjärtat av Södermalm.

Läs mer

Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor)

Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor) Gymnasieskola Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor) Skolsyster Ingela Bergling, Specialpedagog Agneta Ernstson, Kurator Åsa Berg Alma Lindblom, Elevrådsordförande

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

1. Likabehandlingplanens syfte och övergripande innehåll... 1. 2 Verksamhetens vision för likabehandlingsarbetet... 2

1. Likabehandlingplanens syfte och övergripande innehåll... 1. 2 Verksamhetens vision för likabehandlingsarbetet... 2 Ht14-Vt15 Innehållsförteckning 1. Likabehandlingplanens syfte och övergripande innehåll... 1 2 Verksamhetens vision för likabehandlingsarbetet... 2 3. Utvärdering av föregående års plan... 2 4. Elevers

Läs mer

Ånässkolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ånässkolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ånässkolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6, fritidshem samt SU-grupper åk 1-9 Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 1 Innehållsförteckning GRUNDFAKTA 3 VÅRT KVALITETSARBETE 3 VISION 5 NORMER OCH VÄRDEN 5 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE 6 KUNSKAPER 7 SKOLA OCH HEM 8 EXEMPEL PÅ

Läs mer

Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling.

Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Ekenhillsvägens förskola 1 (13) Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. I april 2006 kom Lagen mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Verksamhetsplan. Fylsta Skola 2015-2016

Verksamhetsplan. Fylsta Skola 2015-2016 Verksamhetsplan Fylsta Skola 2015-2016 Fylsta skola 2015/2016 Förutsättningar Fylsta skola är en fyravånings F 5 skola belägen i centrala Kumla. Den uppfördes 1902 och har sedan dess genomgått ett antal

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. Vad är en

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 1 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE Skolområde 3 Junibacken och Ängens Förskolor 2014-2015 Förskolechef: Carin Hagström 2 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1Det systematiska kvalitetsarbetet... 3 1.2 Kvalitetshjul...

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet, Mediaprogrammet Akademi, Sinclair. Kvalitetsredovisning för läsåret 2012/2013

Samhällsvetenskapsprogrammet, Mediaprogrammet Akademi, Sinclair. Kvalitetsredovisning för läsåret 2012/2013 Samhällsvetenskapsprogrammet, Mediaprogrammet Akademi, Sinclair Kvalitetsredovisning för läsåret 2012/2013 Utbildningen Medieprogrammet är ett studieförberedande program med yrkespraktik, som fasas ut

Läs mer

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gäller från augusti 2015 till juni 2016 Reviderad 2015-12-21 Ansvarig för planen: Yvonne Andersson rektor Värdegrundsgruppen:

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015 Sidan 1 av 5 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015 ÅBYSKOLAN Planen är framtagen i samverkan med elever och personal. Elever och personal har analyserat utvärderingen av 2014 års arbete,

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Nykroppa Förskola. Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Nykroppa Förskola. Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16 Nykroppa Förskola Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 151027

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 151027 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 151027 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Vision På Emanuelskolan har eleverna en fysiskt bra arbetsmiljö, är trygga och trivs i skolan. Man kan komma till skolan som man är och man utvecklas som

Läs mer

Murgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Murgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Murgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen är åk 7-9 Ansvariga för planen Arbetsgrupp bestående av: Lena Haglund Ola Israelsson

Läs mer

2008-08-25 LOKAL ARBETSPLAN RÖDA BERGA 2008/2009

2008-08-25 LOKAL ARBETSPLAN RÖDA BERGA 2008/2009 2008-08-25 LOKAL ARBETSPLAN RÖDA BERGA 2008/2009 FÖRUTSÄTTNINGAR:20080818 PERSONAL: Lärare klass : 11,29 Lärare Musik 0,42 Lärare Slöjd 1,80 Lärare Idrott 1,07 Lärare Hemkunskap 0,24 Speciallärare 2,85

Läs mer

Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR

Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR Det är i de vardagliga mötena som värderingar och attityder förmedlas Varje verksamhet skall ha skriftlig plan för

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

Arbetsplan/Beskrivning

Arbetsplan/Beskrivning VRENA FRISKOLA Arbetsplan/Beskrivning Läsåret 2013/2014 ARBETSPLAN VRENA FRISKOLA LÄSÅRET 13/14 Under läsåret är våra prioriterade utvecklingsområden: - Få fler elever att känna sig trygga och trivas på

Läs mer

Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola och fritidshem a för planen och övriga pedagoger på skolan. Vår vision

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 BOS/GUN Brittmarie Byström Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Grundfakta: Elevantal grundskola: 124 elever Elevantal: förskoleklass: 37 barn Totalt Celsiusskolan, F-6: 161 barn Personaltäthet: 8,0

Läs mer

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2014-02-20 Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Skolan består av 2 arbetslag F-3, 4-6. Vi är uppdelade i två byggnader

Läs mer

MADESJÖ VERKSAMHETSOMRÅDE ORREFORS SKOLA F-6. Årlig plan mot kränkande behandling och diskriminering

MADESJÖ VERKSAMHETSOMRÅDE ORREFORS SKOLA F-6. Årlig plan mot kränkande behandling och diskriminering MADESJÖ VERKSAMHETSOMRÅDE ORREFORS SKOLA F-6 Årlig plan mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan för Orrefors Skola år F-6 år 2015-2016 Inledning Planen mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Kvalitetsrapport för förskolan Indianberget läsåret 2014-15. Ansvarig förskolechef Carola Michaelsdotter

Kvalitetsrapport för förskolan Indianberget läsåret 2014-15. Ansvarig förskolechef Carola Michaelsdotter 0 Kvalitetsrapport för förskolan Indianberget läsåret 2014-15 Ansvarig förskolechef Carola Michaelsdotter 1 2 Innehåll Styrkort 2014-2015... 1 KVALITETSARBETE... 2 MÅL... 2 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 Medarbetarperspektivet...

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2007

KVALITETSREDOVISNING 2007 KVALITETSREDOVISNING 2007 Klockarbacken Föreståndare Jenny Bengtsson Ordförande Madeleine Andersson Adress Axénsv 11 Postadress 591 97 Motala Telefon 0141-220410 Fax 0141-220411 E-post info@klockarbacken.se

Läs mer

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 4-6 Läsår 2015/2016 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Gideälvens skolområde Oktober 2012. Likabehandlingsplan. Hemlingskolan. Förskolan Skalman - Hemling. Förskolan Skogtrollet - Långviksmon

Gideälvens skolområde Oktober 2012. Likabehandlingsplan. Hemlingskolan. Förskolan Skalman - Hemling. Förskolan Skogtrollet - Långviksmon Gideälvens skolområde Oktober 2012 Likabehandlingsplan Hemlingskolan Förskolan Skalman - Hemling Förskolan Skogtrollet - Långviksmon Likabehandlingsarbete 2012 Introduktion till likabehandlingsplanen för

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2009/2010 för Växthusets förskola

Kvalitetsredovisning läsåret 2009/2010 för Växthusets förskola Kvalitetsredovisning läsåret 2009/2010 för Växthusets förskola Rektor: Lisbeth Gustafsson Rektors telefonnummer: 035 13 75 08 Skolområde: Söder Datum: 20101020 Dnr: BU 2010/0298 1. Verksamhetens förutsättningar

Läs mer

Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero.

Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero. Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero. Reviderad 150427 Nulägesbeskrivning utifrån elevenkät dec 14 samt antalet inrapporterade rapporter

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Förskoleklass Mariaskolan. Läsåret 2009/10 1. Inledning Förskoleklassens kvalitetsredovisning har sammanställts av rektor. Underlag för sammanställningen är arbetslagets utvärdering

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling och diskriminering för Ljungfälle särskola och fritidshem Läsåret 2011-2012

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling och diskriminering för Ljungfälle särskola och fritidshem Läsåret 2011-2012 Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling och diskriminering för Ljungfälle särskola och fritidshem Läsåret 2011-2012 Annika Sandberg, rektor 0470-43690 Planen omfattar följande verksamhetsformer:

Läs mer

Skiljeboskolan. Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016

Skiljeboskolan. Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016 1 Skiljeboskolan Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016 2 Innehållsförteckning Skolans trygghetsvision 3 Elevers rätt till stöd 3 Resultat av kartläggning LÅ 14/15 4 Plan mot kränkande behandling

Läs mer

Korvettens förskola 2015-2016

Korvettens förskola 2015-2016 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015-2016 Inget barn ska behöva vara rädd för att gå till förskolan. Alla barn ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt. Vår

Läs mer

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik 140917 Nulägesanalys Nolhagaskolan grundskola 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde läsåret 14/15 är: Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik Uppföljning

Läs mer

Bullerbyns förskolas kvalitetsredovisning 2013-2014

Bullerbyns förskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) Katarina Klinga 2014-06-09 Bullerbyns förskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Organisation 2013/14 Bullerbyns förskola i Storvik ingår i ett förskoleområde

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan 2014/15. År 2009. Bildning, Fritid och Kultur. Barn, utbildning och fritid

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan 2014/15. År 2009. Bildning, Fritid och Kultur. Barn, utbildning och fritid Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Förskola/Lofsdalens Förskolan Norrskenet skola 2014/15 År 2009 Bildning, Fritid och Kultur Barn, utbildning och fritid 2013 06 12 Verksamhet

Läs mer

Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling

Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling 1 Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling Mål och vision Vi ska förebygga, upptäcka och åtgärda alla former av kränkande handlingar bland elever och personal

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello läsåret 2014-2015 2 Kvalitetsrapport Pysslingens skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision. Londongatan Boende för ensamkommande

Granskningsrapport. Brukarrevision. Londongatan Boende för ensamkommande Granskningsrapport Brukarrevision Londongatan Boende för ensamkommande 2014 . INLEDNING Om brukarrevision Detta är en rapport från brukarrevisionen. Brukarrevision är ett sätt att ta reda på vad de vi

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013

Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(14) Margareta Skog 2013-06-24 Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013 Inledning Järbo/Jäderfors ro kvalitetsredovisar sin verksamhet

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 Datum 2010-10-18 Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 2010-10-07 Anders Thomas rektor Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torskolan

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 FÖRSKOLA:Vätö förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Vätö förskolas egen föräldrautvärdering av verksamheten Fyll

Läs mer

Välkommen Till Trollbackens förskola 2012-2013

Välkommen Till Trollbackens förskola 2012-2013 Välkommen Till Trollbackens förskola 2012-2013 Välkommen till vår förskola! Vi står inför en ny spännande höst med nya och gamla barn, delvis ny personal, en ny ledningsorganisation (from jan-2013), påbörja

Läs mer

När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter som en tillgång

När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter som en tillgång LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VULKANENS 2014/2015 Vulkanens förskolas vision När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter

Läs mer

Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015-2016 Biträdande förskolechef Jessica Svensson jessica.svensson@horby.se

Läs mer

HANDLINGSPLAN AMT Arbete mot mobbning och annan kränkande behandling vid Bodals skola F-9

HANDLINGSPLAN AMT Arbete mot mobbning och annan kränkande behandling vid Bodals skola F-9 HANDLINGSPLAN AMT Arbete mot mobbning och annan kränkande behandling vid Bodals skola F-9 Reviderad 2009-09-30 av rwk Sidan 1 av 23 Innehållsförteckning HANDLINGSPLAN - AMT...3 Åtgärdstrappan en handlingsplan

Läs mer

Elevdemokrati och inflytande

Elevdemokrati och inflytande Elevdemokrati och inflytande Student democracy and influence Projektarbete VT-13 Karin Bylund NVSP3 Handledare: Yvonne Toth Innehåll 1. Inledning... 3 1:1 Inledning... 3 1:2 Sammanfattning... 3 1:3 Syfte

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Enskede 2015/2016

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Enskede 2015/2016 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Enskede 2015/2016 På Kunskapsskolan Enskede värnar vi om oss själva och varandra samt bemöter alla med respekt. Vi är även måna om

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fria Läroverken Karlstad

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fria Läroverken Karlstad Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fria Läroverken Karlstad Läsåret 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Rektorsgruppen Magnus

Läs mer

Likabehandlingsplan för Lerums vuxenutbildning 2015-2016

Likabehandlingsplan för Lerums vuxenutbildning 2015-2016 1 (16) Likabehandlingsplan för Lerums vuxenutbildning 2015-2016 Behandlad på APT 15-08-10 LERUM400, v 1.0, 2007-06-15 2 (16) 1. Inledning Mål och vision All verksamhet ska utgå från principen om människors

Läs mer

Självbestämmande och delaktighet

Självbestämmande och delaktighet NATIONELL VÄRDEGRUND Utbildning med Egon Rommedahl Självbestämmande och delaktighet November 2014 Instruktioner till träff 1, Hösten 2014. Värdighetsgarantierna i Mölndal Stad Instruktioner för samtalet

Läs mer

Likabehandlingsplan. Linblommans förskola

Likabehandlingsplan. Linblommans förskola Likabehandlingsplan Linblommans förskola Vision: Ingen i förskolan ska ställas utan säkert, tydligt och aktivt skydd. Det ska därför bedrivas ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra och motverka

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2014 Sjöbo - en plats för tillväxt med innovation och attraktivt boende Sammanfattande analys Färsingaskolans verksamhet har under 2013 präglats av sammanslagning

Läs mer

Bedömning för lärande. Sundsvall 2012-11-15

Bedömning för lärande. Sundsvall 2012-11-15 Bedömning för lärande Sundsvall 2012-11-15 Tema: Att vara nyckelperson - att leda det gemensamma lärandet omkring bedömning för lärande Program 2012-11-15 13.00 Inledning; att vara nyckelperson 13.30 Walking

Läs mer

Utgiven höstterminen 2010/ Västra Ingelstad skola

Utgiven höstterminen 2010/ Västra Ingelstad skola Västra Ingelstads skola - här finns framtiden - Verksamhetsplan Förskoleklass 2010/2011 Utgiven höstterminen 2010/ Västra Ingelstad skola Vision Här finns framtiden Vi menar att våra barn är vår framtid!

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö GRUNDSKOLA: 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fungerar under läsåret samt beskriva hur vi tar

Läs mer

Västerås Idrottsgymnasium

Västerås Idrottsgymnasium Västerås Idrottsgymnasium Vasagatan 95 722 23 VÄSTERÅS Västerås 2012-01-03 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Västerås Idrottsgymnasium Likabehandlingsplan varför det? I april 2006

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015 Kvalitetsredovisning Fröviskolan 7-9 2014/2015 1 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden 3 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanens mål 5 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Diskriminering och kränkande behandling...

Läs mer

Visioner. Mål. Arbetsorganisation. Hjälmstaskolan 2011/2012. Arbetsplan

Visioner. Mål. Arbetsorganisation. Hjälmstaskolan 2011/2012. Arbetsplan 2011-06-30 Hjälmstaskolan 2011/2012 Arbetsplan Visioner I Hjälmstaskolan skall du: Bli berörd intellektuellt och känslomässigt. Utmanas och överraskas. Känna glädje, skaparlust, trygghet och gemenskap.

Läs mer

Stämmer Stämmer delvis Stämmer inte x

Stämmer Stämmer delvis Stämmer inte x Skolkollen nr 10 Särskilt stöd, rätt utbildning Stämmer Stämmer vis Stämmer x INSATSER För att uppmärksamma elever i behov av stöd lyfter varje arbetslag i elevhälsan de elever som riskerar att nå målen.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN STUBBEN

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN STUBBEN LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN STUBBEN Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan Ett barn eller en elev får inte missgynnas genom särbehandling på grund av någon

Läs mer

KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Det händer att uttryck som jag bara skojade eller tål du inte lite skämt används till personer som precis blivit/känt sig kränkta, diskriminerade

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

för Kramforsskolan Elevhälsoteam Ingrid Fahlén Ann-Charlotte Andersson Fredrik Thelin Anita Viberg Ida Dahlén Eriksson Malin Wiberg Allan Sundström

för Kramforsskolan Elevhälsoteam Ingrid Fahlén Ann-Charlotte Andersson Fredrik Thelin Anita Viberg Ida Dahlén Eriksson Malin Wiberg Allan Sundström för Kramforsskolan Elevhälsoteam Ingrid Fahlén Ann-Charlotte Andersson Fredrik Thelin Anita Viberg Ida Dahlén Eriksson Malin Wiberg Allan Sundström Inledning Vid Kramforsskolan skall det råda nolltolerans

Läs mer

Lokal verksamhetsplan lå 13/14 Ärla skola

Lokal verksamhetsplan lå 13/14 Ärla skola Lokal verksamhetsplan lå 13/14 Ärla skola Lokalt åtagande Flickors stress Vårterminen -13 svarade flickorna i åk 5 på Ärla skola att 10% av dem upplevde stress pga skolarbetet dagligen. Kommunens medelvärde

Läs mer

Arbetsmöte 1. Vi arbetar med vår värdegrund

Arbetsmöte 1. Vi arbetar med vår värdegrund Om arbetsmöten Arbetsmötena handlar om hur vi ska arbeta för att värdegrunden ska ge resultat, det vill säga att de äldre personer som vi ger stöd och omsorg kan ha ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Handlingsplan för ökat elevinflytande i

Handlingsplan för ökat elevinflytande i Barn- och utbildningsnämnden Handlingsplan för ökat elevinflytande i skolår f-9 Vi har en skola för alla 1 där barn och vuxna har inflytande där de känner att de behövs och duger i en kreativ miljö där

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: NTI Utbildning: El (2 starter) och El-automation (3 starter) Antal utskick: 69 Antal svar: 22 Svarsfrekvens: 32% Här

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 LULEÅ KOMMUN Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola klass 1-3 och fritidshem. a för planen Det juridiska ansvaret för elevskyddslagens

Läs mer

Plan. Prästbols skola och fritidshem Läsåret 2014/15

Plan. Prästbols skola och fritidshem Läsåret 2014/15 Plan För att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Prästbols skola och fritidshem Läsåret 2014/15 Fastställd 2014-09-11 Ulrika Clewemar

Läs mer