HANDLINGSPLAN AMT Arbete mot mobbning och annan kränkande behandling vid Bodals skola F-9

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLINGSPLAN AMT Arbete mot mobbning och annan kränkande behandling vid Bodals skola F-9"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN AMT Arbete mot mobbning och annan kränkande behandling vid Bodals skola F-9 Reviderad av rwk Sidan 1 av 23

2 Innehållsförteckning HANDLINGSPLAN - AMT...3 Åtgärdstrappan en handlingsplan med uppföljning...3 AMT ÄRENDE F ARBETSGÅNG AMT F ORGANISATIONSMODELL...6 MENTORSSAMTAL...7 KAMRATSTÖDJARSAMTAL...8 KAMRATSTÖDJARE Vad gör en kamratstödjare?...9 Vem som blir kamratstödjare är viktigt!...9 Vad krävs av klassens kamratstödjare?...9 Funktioner runtomkring kamratstödjarna...10 FÖRSLAG TILL KAMRATSTÖDJARE...11 AMT- ANMÄLAN TILL ANTIMOBBINGTEAMET...12 DOKUMENTATION ÖVER TILLBUD...12 AMT - DAGORDNING OCH MÖTESANTECKNINGAR...13 UNDERLAG INFÖR ENSKILT SAMTAL MED MOBBARE...14 ENSKILT SAMTAL MED MOBBAREN...15 UPPFÖLJNINGSSAMTAL MED MOBBAREN...16 ELEVVÅRDSKONFERENSPROTOKOLL...18 TRIVSELENKÄT ÅR F TRIVSELENKÄT ÅR TRIVSELENKÄT ÅR Reviderad av rwk Sidan 2 av 23

3 HANDLINGSPLAN - AMT Syftet med Handlingsplan AMT är att på ett samlat sätt beskriva Bodals skola F-9 arbete mot mobbning och annan kränkande behandling på individ, grupp och organisationsnivå. Handlingsplanen är en fördjupning och bilaga till verksamhetens Likabehandlingsplan. Om mobbning eller annan kränkande behandling uppmärksammas, tillämpas åtgärder enligt en modell i olika steg Åtgärdstrappan. Genom samtal uppmärksammas elevens rättigheter och skyldigheter, beskriver hur personal, elever och föräldrar görs delaktiga i arbetet. Planen och alla åtgärder dokumenteras, följs upp och utvärderas och vid behov revideras. Vid behov kontaktas socialtjänst, psykolog eller polis. Åtgärdstrappan gäller alla former av kränkande behandling och kan ske mellan följande: Elev Elev, Elev Personal, Personal Elev, Personal Personal Åtgärdstrappan en handlingsplan med uppföljning Åtgärdstrappan innehåller följande steg vilka dokumenteras löpande: 1. Samtal med utsatt av samtalsledare i antimobbningsteam 2. Samtal med utövare av samtalsledare i antimobbningsteam 3. Vårdnadshavare och rektor kontaktas 4. Åtgärdsprogram upprättas 5. Vårdnadshavare till ElevVårdsKonferens 6. Eventuell extern kontakt med psykolog, socialtjänst, polis Ev extern kontakt med psykolog, socialtjänst, polis Vårdnadshavare kallas till ElevVårdsKonferens Åtgärdsprogram upprättas Vårdnadshavare och rektor kontaktas Samtal med utsatt och utövare av samtalsledare i antimobbningsteam Reviderad av rwk Sidan 3 av 23

4 AMT ÄRENDE F-9 Ärende nr: Datum: Samtalsledare: Arbetsgång Åtgärd Dokumentation Klart 1 Mobbning eller annan kränkande behandling upptäcks 2 Lärare/elev/personal/ förälder anmäler Lärare/elev/personal/förälder anmäler situationen till: - Lärare/mentor - Kamratstödjare - Lapp i AMT brevlåda - Personal inom Antimobbningsteam, AMT F-3, 4-6, 7-9 Respektive Antimobbningsteam går igenom anmälan och fördelar insats till samtalsledare - AMT möte Berörd personal dokumenterar i: - Blankett AMT anmälan / tillbud (Bilaga 1) - Egna minnesanteckningar - Protokoll för AMT möten (Bilaga 2) - Egna minnesanteckningar 3 Underlag inför enskilda samtal 4 Enskilda samtal med utsatt/utövare Insamling av information via samtal med utsatt, samt ev. anmälare och andra som kan känna till incidenter. Samtalsledarna genomför enskilda samtal enligt Österholmsmodellens mall s i handboken Att stoppa mobbing går (Anncha Lagerman och Pia Stenberg 1994). - Underlag inför enskilt samtal med mobbare (Bilaga 3) - Egna minnesanteckningar - Enskilt samtal med mobbaren (Bilaga 4) - Egna minnesanteckningar 5 Mentor/klasslärare informeras Mentor/klasslärare till berörda elever informeras om situationen - Egna minnesanteckningar 6 Vårdnadshavare kontaktas Kontakten med vårdnadshavare sker genom telefon och/eller personligt möte - Egna minnesanteckningar 7 Uppföljningssamtal Uppföljande samtal, mycket korta, under ca 1 månad för kontroll att mobbningen upphört - Uppföljningssamtal med mobbaren (Bilaga 5) - Egna minnesanteckningar 8 Eventuell EVK Om situationen inte blir bättre Rektor kallar vårdnadshavare till Elevvårdskonferens (EVK) - Kallelse till Elevvårdskonferens (Bilaga 6) - Protokoll för Elevvårdskonferens (Bilaga 7) Reviderad av rwk Sidan 4 av 23

5 ARBETSGÅNG AMT F-9 Mobbning eller annan kränkande behandling Lärare/elev/personal/förälder anmäler Mobbning eller annan kränkande behandling: elev - elev Mobbning eller annan kränkande behandling: personal elev elev personal personal - personal Antimobbningsteam F-3, 4-6 eller 7-9 Samtalsledare genomför enskilda samtal enligt Österholmsmodellen med utsatt och utövare Rektor F-9 Mentor/klasslärare informeras Vårdnadshavare kontaktas Uppföljningssamtal Om situationen inte blir bättre rektor kallar vårdnadshavare till Elevvårdskonferens (EVK) Vid behov eller anmälningsplikt tas externa kontakter med t.ex. polis, socialtjänst Reviderad av rwk Sidan 5 av 23

6 ORGANISATIONSMODELL Antimobbningsteam (AMT) F-9 Bodals skola Rektor F-9 Kurator och Skolsköterska Arbetslag F-3 Samtalsledare Arbetslag 4-6 Samtalsledare Arbetslag 7-9 Samtalsledare Reviderad av rwk Sidan 6 av 23

7 MENTORSSAMTAL Som del i det förebyggande arbetet mot mobbning och annan kränkande behandling skall eleven och mentorn ha enskilda samtal. Lägg in det i ditt schema. Samtalet skall vara helt ostört, cirka 5-10 minuter lång, helst i trivsam miljö. Det är viktigt att visa att man bryr sig om eleven och tycker om denne. Har eleven uppdrag i skolan som exempelvis Kamratstödjare eller elevråd är det även viktigt att fråga om hur detta uppdrag går! Ställ frågor som: - Hur trivs du i klassen/skolan? - Vad är bra/dåligt? - Hur är det på rasterna? - Hur går det i dina ämnen, kan jag hjälpa dig med något? - Hur uppträder eleverna i klassen/skolan mot dig och mot andra? - Är det någon som trakasserar eller kränker andra? - Är det någon som blir kränkt eller illa behandlad? - Är det någon som är ensam och inte har några vänner? Be om namn så att vuxna kan hjälpa. Lova att du inte ska tala om vem du fått informationen av! Gå igenom varje elev i klassen och fråga hur den eleven blir behandlad och om den har några vänner. Får du reda på något negativt, anmäl till Antimobbningsteamen F-3, 4-6 eller 7-9. Reviderad av rwk Sidan 7 av 23

8 KAMRATSTÖDJARSAMTAL Samtalsledarna i AMT 4-6 och 7-9 har avdelade kamratstödjare som de skall ha en löpande dialog med kring uppdraget och hur stämningen är bland elever i skolan. Syftet är att kamratstödjarna skall känna sig sedda och uppmärksammade kring deras uppdrag samt att uppmärksamma eventuell mobbning eller annan kränkande behandling. - Hur tycker du det går med uppdraget att vara Kamratstödjare? - Hur uppträder eleverna i klassen/skolan mot dig och mot andra? - Är det någon som trakasserar eller kränker andra? - Är det någon som blir kränkt eller illa behandlad? - Är det någon som är ensam och inte har några vänner? Be om namn så att vuxna kan hjälpa. Lova att du inte ska tala om vem du fått informationen av! Reviderad av rwk Sidan 8 av 23

9 KAMRATSTÖDJARE På Bodals skola kommer det under läsåret att finnas utvalda kamratstödjare från år 6, 7, 8 och 9. Alla kamratstödjare i Bodal genomgår under höstterminen 2009 en extern utbildning för att bättre kunna utföra sitt uppdrag. Utbildningen genomförs i samarbete med organisationen Friends. Elever, föräldrar och skolans personal kan läsa mer om Friends på deras hemsida: Vad gör en kamratstödjare? Hejar på den som ingen annan hejar på. Håller koll och pratar med den som är ensam. Bryr sig om andra och säger ifrån. Är en länk till de vuxna i skolan. Är ögon och öron för rapportering till skolans antimobbningsteam. Ställer inte själv upp på mobbning. Kommer med kreativa lösningar och förslag på förändringar. Är en positiv förebild gentemot. Står alltid på elevernas sida. Vem som blir kamratstödjare är viktigt! De två elever som väljs ut bör vara respekterade av andra elever i klassen så de vågar säga till om någon utsätts för mobbning eller andra trakasserier. Uppdraget ska vara frivilligt och eleven ska ta uppgiften på allvar. Kamratstödjarens förälder/föräldrar ska vara informerade om sitt barns uppdrag. Förälder skall därför också skriva under det kontrakt som delas ut i samband med kommande utbildning. Vad krävs av klassens kamratstödjare? Kamratstödjaren ska föregå med gott exempel och får inte själv mobba, trakassera eller retas. Att ha ett positivt sätt mot elever och lärare. Att samarbeta med skolans vuxna och antimobbningsteam. Att följa det kontrakt som kamratstödjarna och deras föräldrar skriver under vid kommande utbildning. Reviderad av rwk Sidan 9 av 23

10 Funktioner runtomkring kamratstödjarna Kamratstödjarna Samtalsledare AMT F-9 Kurator, Skolsköterska Mentor Ansvarsområden kring kamratstödjaren Samtalsledare AMT Löpande samtal med kamratstödjarna kring deras uppdrag Samlar information från kamratstödjarna om vad de upptäcker i skolan Kamratstödjare Mentor Kurator Genomför val av kamratstödjare i klassen Stöttar elevens extra uppdrag utifrån mentorsrollen Samordnar kamratstödjarverksamheten Samordnar utbildning Ger råd och stöd till elev och personal Ronnie Widmark, kurator 6 Reviderad av rwk Sidan 10 av 23

11 FÖRSLAG TILL KAMRATSTÖDJARE I BODALS SKOLA INFÖR LÄSÅRET Här nedan skall du skriva ditt eget förslag på en kille och en tjej i din klass som du vill se som kamratstödjare. 2. Din lärare och skolans antimobbningsteam kommer sedan att bestämma vilka elever som blir valda till detta viktiga uppdrag inför kommande läsår. Jag föreslår eleverna: Kille Klass Tjej Klass Jag kan själv tänka mig att vara kamratstödjare: Namn Klass Jag vill inte vara kamratstödjare: Namn Klass Reviderad av rwk Sidan 11 av 23

12 Handlingsplan AMT - Bilaga 1 AMT- ANMÄLAN TILL ANTIMOBBINGTEAMET DOKUMENTATION ÖVER TILLBUD Händelse: Datum för anmälan: Anmälare: Tidpunkt: Vem är utsatt: Klass: Av vem/vilka: Klass: Händelseförlopp: Ev. vidtagna åtgärder: Är vårdnadshavare informerad: Tidpunkt: Annat: Uppföljningsmöte/samtal: Datum: Orginal ska lämnas till rektor, kopia till skolsköterska, kurator, AMT fack och mentor. Reviderad av rwk Sidan 12 av 23

13 Handlingsplan AMT - Bilaga 2 AMT - DAGORDNING OCH MÖTESANTECKNINGAR Datum: Sekreterare: Nästa möte: Närvarande: Föregående protokoll: Nya anmälningar: Rapport om pågående ärenden: Förslag på litteratur och kurser: Kamratstödjarna: Övriga frågor: Reviderad av rwk Sidan 13 av 23

14 Handlingsplan AMT - Bilaga 3 UNDERLAG INFÖR ENSKILT SAMTAL MED MOBBARE Insamling av information via samtal med utsatt, samt ev. anmälare och andra som kan känna till incidenter. Datum: Klockan: Namn: Klass: Samtalsledare från Antimobbningsteamet: Frågor: Svar: - Vad har hänt och vilka är inblandade? - När har det hänt? - Hur ofta? Kommentar: Ställ helst frågor som kan besvaras med ja eller nej. Låt eleven bekräfta vad du sagt genom att fråga: Har du förstått? Tror du att du klarar det? osv. Fråga aldrig varför! Eleven vet sällan varför den agerar på ett visst sätt. Reviderad av rwk Sidan 14 av 23

15 Handlingsplan AMT - Bilaga 4 ENSKILT SAMTAL MED MOBBAREN Enligt Österholmsmodellen anpassas beroende på elevens ålder Ärende nr: Datum: Klockan: Namn: Klass: Samtalsledare från Antimobbningsteamet: Frågor: - Hej - Jag heter och jobbar i Antimobbningsteamet. - Vet du varför jag vill tala med Dig? - Det gäller i din klass på skolan. Några elever är dumma mot henne/honom. - Känner du till något om det? - Vi vet det som du berättar, och vi vet också att du är med och vi vet att du (konkret incident och tidsangivelse) - Stämmer det? - Vi ska tala med de andra sedan, nu talar vi med dig. Det är inte som berättat det här, vi har fått veta det via andra. Vi ser mycket allvarligt på det som har inträffat och det får absolut inte hända igen. - Förstår du det? - Vad kan du göra för att detta ska upphöra? - Det låter bra! Tror du att du klarar det? - Det tror vi också att du klarar. Finns det något mer du kan göra för att detta ska sluta direkt? - Mycket bra! Tror du att du klarar det? - Det tror vi också! Nu kommer vi att kontrollera dig för att se att du har slutat vara dum mot - Sedan träffas vi om ett tag för att höra hur det gått. - Har du förstått? - Bra! Nu kan du berätta för dina föräldrar att du varit dum mot... men att du har slutat med det. Sedan kontaktar vi dina föräldrar och berättar om det här samtalet. Om några kompisar frågar vad vi har pratat om så behöver du inte berätta det. - Har du förstått? Svar: Reviderad av rwk Sidan 15 av 23

16 Handlingsplan AMT - Bilaga 5 UPPFÖLJNINGSSAMTAL MED MOBBAREN Enligt Österholmsmodellen anpassas beroende på elevens ålder Ärende nr: Datum: Klockan: Namn: Klass: Samtalsledare från Antimobbningsteamet: Frågor: - Hej - Minns du att vi skulle träffas för att tala om hur det gått med att sluta vara dumma mot? - Hur tycker du att det har gått? - Vi tycker också att det har gått bra. Vi har kollat med kamraterna och med, och de säger att det har blivit mycket bättre. Stämmer det? - Nu kommer vi att kontrollera att ni fortsätter att vara snälla. Om ni klarar det så behöver vi inte ha fler samtal. Klarar du att vara snäll mot i fortsättningen också? - Det tror vi också. Du har ju klarat det här bra. Glöm inte att berätta för dina föräldrar hur duktig du har varit. Svar: Reviderad av rwk Sidan 16 av 23

17 Handlingsplan AMT - Bilaga 6 HANDLÄGGARE TEL DIREKT Datum: Till vårdnadshavare för KALLELSE Härmed kallas till Tid: Plats: Följande personer kommer att deltaga: Med vänlig hälsning Reviderad av rwk Sidan 17 av 23

18 Handlingsplan AMT - Bilaga 7 ELEVVÅRDSKONFERENSPROTOKOLL Elevens namn Klass Närvarande Anledning Beslut / Ansvarig Uppföljning / Ansvarig Rektor Kurator / sjuksköterska Mentor Specialpedagog Psykolog Annan personal Vårdnadshavare Vårdnadshavare Reviderad av rwk Sidan 18 av 23

19 Handlingsplan AMT - Bilaga 8 BODALS SKOLOMRÅDE Höstterminen-09 TRIVSELENKÄT ÅR F-2 Hej du jag heter Lasse. Jag är en trivselgubbe. Jag vill veta hur du har det i skolan och fritids. Kan du hjälpa mig att svara på de här frågorna? Då blir det lättare för oss alla att göra skolan bättre. Namn Kön: Pojke Flicka Bra Sådär Dåligt 1) Hur trivs du i skolan? 2) Hur trivs du med dina skolkamrater? 3) Hur känns det: I klassrummet I korridoren/hallen I matsalen På skolgården I omklädningsrummet I duschen På fritids Reviderad av rwk Sidan 19 av 23

20 4) Har du någon eller några att vara tillsammans med på rasterna? JA IBLAND NEJ 5) Är du rädd någon gång i skolan? JA IBLAND NEJ 6) Brukar någon reta dig i skolan? JA IBLAND NEJ 7) Är det någon/några man ofta är dum emot i skolan? JA IBLAND NEJ 8) Vet du vilka ordningsregler som gäller i vår skola? JA NEJ 9) Tycker du att du följer skolans ordningsregler? JA IBLAND NEJ 10) Vad kan vi tillsammans göra för att skolan och fritids ska bli ännu bättre? Ge minst två tips! A). B) 11) Var tycker du att rastvakterna saknas någonstans på rasterna?. 12) Vad tycker du att rastvakterna skall göra? FRITIDS 13) Brukar någon reta dig på fritids? JA IBLAND NEJ 14) Är du rädd någon gång på fritids? JA IBLAND NEJ Om det är något du inte vill skriva här, kan du alltid berätta det för en vuxen i skolan. Tack för din medverkan! Reviderad av rwk Sidan 20 av 23

21 Handlingsplan AMT - Bilaga 9 BODALS SKOLOMRÅDE Höstterminen-09 TRIVSELENKÄT ÅR 3-5 Hej du jag heter Lasse. Jag är en trivselgubbe. Jag vill veta hur du har det i skolan. Kan du hjälpa mig att svara på dom här frågorna då blir det lättare för oss alla att göra skolan bättre. Frågorna kan besvaras anonymt. Var snäll och svara ärligt och ta frågorna på allvar. 1. Hur är det att gå i din skola? Bra Varken bra eller dåligt. Dåligt 2. Hur trivs du i klassen? Bra Varken bra eller dåligt. Dåligt 3. Brukar någon/några reta dig i skolan? Nej Någon gång Varje dag 4. Känner du dig ensam i skolan? Ja Nej I så fall när?. 5. Har du någon/några att vara tillsammans med på rasterna? Ja Nej 6. Brukar du retas, i skolan? Ja Nej Om du retas varför? Reviderad av rwk Sidan 21 av 23

22 7. Brukar du slåss, i skolan? Ja Nej Om du slåss varför?. 8. Är det någon/några man ofta är dum mot? Ja Nej I så fall vem/vilka? 10. Vad kan vi tillsammans göra för att skolan och fritids ska bli ännu bättre? Ge minst två tips! C). D) Om det är något du inte vill skriva här, kan du alltid berätta det för en vuxen i skolan. Sätt X i rätt ruta för dig. Pojke Flicka (Om du vill) Namn. Tack för din medverkan! Reviderad av rwk Sidan 22 av 23

23 Handlingsplan AMT - Bilaga 10 TRIVSELENKÄT ÅR 6-9 Hur trivs du i Bodals skola nu? Höstterminen -09 Frågorna besvaras anonymt. Ingen vet vem du är, när du svarar. Var snäll och svara ärligt och ta frågorna på allvar. Ringa in rätt alternativ för dig och skriv på baksidan om du inte får plats! År: Klass: A B Flicka Pojke 1. Hur är det att gå i din skola? Bra Varken Bra Dåligt Mycket eller Dåligt Dåligt 2. Hur trivs du i klassen? Bra Varken Bra Dåligt Mycket eller Dåligt Dåligt Motivera gärna svaret:.. 3. Känner du dig trygg när du är i skolan? Aldrig Ibland Ofta Varje dag 4. Har du känt dig utfrusen av klassen? Aldrig Ibland Ofta Varje dag 5a. Har det hänt att du blivit kränkt av någon? Ja Nej 5b. Har det hänt att du blivit hotad av någon? Ja Nej Om du svarat ja på dessa två frågor, tog du kontakt med någon vuxen? Ja Nej Blev problemet löst? Ja Nej 6. Har du någon att vara tillsammans med på rasterna? Aldrig Ibland Ofta Varje dag 7. Är det någon i din klass som man ofta är dum mot? Ja Nej 8. Är det någon annan person i skolan man ofta är dum mot? Ja Nej I så fall vem/vilka? 9. Finns det någon plats på skolan, där du inte gärna vill vara på grund av att det är obehagligt? Var i så fall, och vad kan hända där? Reviderad av rwk Sidan 23 av 23

PLAN FÖR LIKABEHANDLING VID MONTESSORIFÖRSKOLAN FRÖHUSET OCH MONTESSORISKOLAN VÄXTHUSET

PLAN FÖR LIKABEHANDLING VID MONTESSORIFÖRSKOLAN FRÖHUSET OCH MONTESSORISKOLAN VÄXTHUSET PLAN FÖR LIKABEHANDLING VID MONTESSORIFÖRSKOLAN FRÖHUSET OCH MONTESSORISKOLAN VÄXTHUSET 2009-200 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 MÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR LÄSÅRET 09/0... 4 METODER...5 Ansvarsområden:...5...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Jönåkers skola Förskoleklass Grundskola Fritidshem 2013/14 Vi Lyckas tillsammans! Syftet med planen är: Syftet är att skydda elever mot diskriminering och

Läs mer

Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Näsums skola Ingrid Andersson, 0456-82 27 30 Ingrid.andersson@bromolla.se TJÄNSTESKRIVELSE 1(11) Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling Ålidhemsskolan 2009-08-20 Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling INLEDNING Vid Ålidhemsskolan ska det råda nolltolerans mot all diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad september 2014 I samarbete med personal, elever, föräldrar och rektor samt fastställd av rektor. 2014-09

Läs mer

Likabehandlingsplanen = Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplanen = Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplanen = Plan mot kränkande behandling Det här är Likabehandlingsplanen. Här kan du läsa vad du inte får göra i skolan. Det står också vad som är bra att göra. Alla elever och alla lärare

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 (7) Reviderad juni 2010 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Västra skolan läsåret 2010/2011 Plan mot diskriminering och kränkande behandling utgår från skollagen (1985:1100) 14 a kap. samt

Läs mer

Inledning 1. Vår vision 2. Vanliga begrepp i arbetet med likabehandling 3. Lagstiftning 5. Kartläggning 5

Inledning 1. Vår vision 2. Vanliga begrepp i arbetet med likabehandling 3. Lagstiftning 5. Kartläggning 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Vår vision 2 Vanliga begrepp i arbetet med likabehandling 3 Lagstiftning 5 Kartläggning 5 Mål för Bodals skola F-9 inkl. fritidsverksamheten. 7 Hur vi förebygger trakasserier,

Läs mer

Mariebergsskolans årliga Likabehandlingsplan

Mariebergsskolans årliga Likabehandlingsplan Mariebergsskolans årliga Likabehandlingsplan 2009-09-23 Mariebergsskolans vision och uppdrag Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. Uppdraget

Läs mer

Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero.

Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero. Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero. Reviderad 150427 Nulägesbeskrivning utifrån elevenkät dec 14 samt antalet inrapporterade rapporter

Läs mer

HANDLINGSPLANER FÖR MOBBNING, SEXUELLA TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING.

HANDLINGSPLANER FÖR MOBBNING, SEXUELLA TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. HANDLINGSPLANER FÖR MOBBNING, SEXUELLA TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. Bakgrund styrdokumenten säger: Det demokratiska uppdraget är formulerat i skollagen, läroplaner och kursplaner. Det består

Läs mer

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 4-6 Läsår 2015/2016 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Elevenkät år 6-9 2012

Elevenkät år 6-9 2012 Elevenkät år 6-9 2012 Vilken skola går du på? A. Barkestorpsskolan B. Falkenbergsskolan C. Kalmarsundsskolan D. Lindsdalsskolan 1 0,5 0 0 1 0,5 1 0,5 E. Vasaskolan 0 0 F. Östra Funkaboskolan G. Kalmar

Läs mer

Handlingsplan för att motverka mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Jens Billeskolans grundskola och särskola

Handlingsplan för att motverka mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Jens Billeskolans grundskola och särskola Handlingsplan för att motverka mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Jens Billeskolans grundskola och särskola Upprättad höstterminen 2014 Sven Wolt Christel Nilsson Utvärderas vårterminen

Läs mer

Giltighet under läsåret 2012-2013 Innehållsförteckning

Giltighet under läsåret 2012-2013 Innehållsförteckning KRISTDALA SKOLANS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÅK F-6 2012-2013 En presentation av skolans arbete för att främja elevers lika rättigheter och åtgärder för att förebygga diskriminering,

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Hagabackens skola

Plan mot kränkande behandling Hagabackens skola Hagabackens rektorsområde Ramshyttans rektorsområde Plan mot kränkande behandling Hagabackens skola 2015 Likabehandlingsplan /plan mot kränkande behandling På vår skola ska inget barn bli utsatt för: Diskriminering:

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor)

Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor) Gymnasieskola Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor) Skolsyster Ingela Bergling, Specialpedagog Agneta Ernstson, Kurator Åsa Berg Alma Lindblom, Elevrådsordförande

Läs mer

Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola, förskoleklass och fritidshem är det som omfattas av planen. Ansvariga

Läs mer

Handlingsplan för att motverka mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Jens Billeskolans grundskola och särskola

Handlingsplan för att motverka mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Jens Billeskolans grundskola och särskola Handlingsplan för att motverka mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Jens Billeskolans grundskola och särskola Upprättad höstterminen 2014 Elevrådet åk 7-9 Christel Nilsson Utvärderas vårterminen

Läs mer

Eslövs Montessorifriskolas likabehandlingsplan för att förebygga och förhindra kränkande behandling och mobbning 2015-2016

Eslövs Montessorifriskolas likabehandlingsplan för att förebygga och förhindra kränkande behandling och mobbning 2015-2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Eslövs Montessorifriskolas likabehandlingsplan för att förebygga och förhindra kränkande behandling och mobbning 2015-2016 Långsiktiga mål: Vår verksamhet grundar sig på att alla elever

Läs mer

Likabehandlingsplan för Hållänget och handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling

Likabehandlingsplan för Hållänget och handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling Likabehandlingsplan för Hållänget och handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2013 Mål och vision På Hållänget skall ingen diskriminering eller annan kränkande behandling förekomma.

Läs mer

SLOTTSSKOLANS handlingsplan mot mobbning 2012/13

SLOTTSSKOLANS handlingsplan mot mobbning 2012/13 SLOTTSSKOLANS handlingsplan mot mobbning 2012/13 Var och en som arbetar eller är elev vid har ansvar för att främja likabehandling och motverka alla former av kränkande behandling. Hos oss ska alla elever

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Lika värde Alla barn är lika mycket värda. Ingen annan är som du. Du och alla andra människor har rätt att respekteras för den du är. Det spelar ingen

Läs mer

Murgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Murgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Murgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen är åk 7-9 Ansvariga för planen Arbetsgrupp bestående av: Lena Haglund Ola Israelsson

Läs mer

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23 2015-2016 Praktiska Nykvarns årliga plan för att förebygga och motverka och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling enligt lagar och förordningar Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

Läs mer

Likabehandling och trygghet 2015

Likabehandling och trygghet 2015 Likabehandling och trygghet 2015 1 Jag är Man 58 48,3 Kvinna 58 48,3 Jag avstår från att definiera 4 3,3 mig Total 120 100 100% (120/120) 2 Det känns bra att gå i skolan Alltid 46 38,3 Oftast 55 45,8 Ibland

Läs mer

Innehållsförteckning 1. Utvärdering av 2013 läsårs arbete mot kränkande behandling Vision Så här säger lag och styrdokument

Innehållsförteckning 1. Utvärdering av 2013 läsårs arbete mot kränkande behandling Vision Så här säger lag och styrdokument Läsåret 13/14 1 Innehållsförteckning 1. Utvärdering av 2013 läsårs arbete mot kränkande behandling 2. Vision 3. Så här säger lag och styrdokument 4. Delaktighet och inflytande 4.1 Barn/elever 4.2 Föräldrar

Läs mer

Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan

Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan Inledning. Den här planen omfattar alla verksamheter, skola såväl som förskoleklass och fritidshem, på Tjelvarskolan. Eftersom våra verksamheter samarbetar tätt kring

Läs mer

Gideälvens skolområde Oktober 2012. Likabehandlingsplan. Hemlingskolan. Förskolan Skalman - Hemling. Förskolan Skogtrollet - Långviksmon

Gideälvens skolområde Oktober 2012. Likabehandlingsplan. Hemlingskolan. Förskolan Skalman - Hemling. Förskolan Skogtrollet - Långviksmon Gideälvens skolområde Oktober 2012 Likabehandlingsplan Hemlingskolan Förskolan Skalman - Hemling Förskolan Skogtrollet - Långviksmon Likabehandlingsarbete 2012 Introduktion till likabehandlingsplanen för

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Boo Gårds skola 2011/12

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Boo Gårds skola 2011/12 Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Boo Gårds skola 2011/12 Innehållsförteckning Inledning... 3 Policy... 3 Lagar och begrepp... 3 Främjande och förebyggande arbete... 4 Varningssignaler...

Läs mer

Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN

Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN Skolan har ett stort ansvar när det gäller att garantera alla barns och elevers trygghet i skolan. Det innebär att diskriminering på grund av kön, etnisk

Läs mer

Övning: Dilemmafrågor

Övning: Dilemmafrågor Övning: Dilemmafrågor Placera föräldrarna i grupper med ca 6-7 st/grupp. Läs upp ett dilemma i taget och låt föräldrarna resonera kring tänkbara lösningar. Varje fråga kan även visas på OH/ppt samtidigt,

Läs mer

Likabehandlingsplan för Ljungbyhedsskolans rektorsområde 15/16

Likabehandlingsplan för Ljungbyhedsskolans rektorsområde 15/16 Likabehandlingsplan för Ljungbyhedsskolans rektorsområde 15/16 Upprättad: 2015-06-30 1 Innehållsförteckning Inledning/ bakgrund sid 2 Syfte med likabehandlingsplanen sid 2 Process av likabehandlingsplan

Läs mer

Vår lokala likabehandlingsplan 2015. Järnforsens skola

Vår lokala likabehandlingsplan 2015. Järnforsens skola p Reviderad 2015-08-09 Vår lokala likabehandlingsplan 2015 Järnforsens skola På Järnforsen skola arbetar vi tillsammans för att alla ska kunna gå till förskoleklass, skola och fritidshem med glädje och

Läs mer

Fågelsta skolas likabehandlingsplan

Fågelsta skolas likabehandlingsplan VIPpärm Rev nr: 080818 Ersätter: 070807 Dok: 9.7 Flik: 9 Sid 1 (6) Fågelsta skolas likabehandlingsplan Antagen av skolråd, elevråd och samverkansgrupp. Beslutad av rektor den 1 mars 2007, reviderad 080818.

Läs mer

Likabehandlingsplan för Gribbylunds kommunala F-9 skola

Likabehandlingsplan för Gribbylunds kommunala F-9 skola Likabehandlingsplan för Gribbylunds kommunala F-9 skola Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, lag (2006:67), innebär att diskriminering på grund av kön,

Läs mer

Hästöskolans likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2015 Reviderad: 2015-09-16

Hästöskolans likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2015 Reviderad: 2015-09-16 Hästöskolans likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2015 Reviderad: 2015-09-16 Hanna Winnerfeldt, Susanne Larsson Marie Andersson & Tina Lodhag Likabehandling för trygghet och trivsel Välkommen

Läs mer

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Sidan 1 av 5 ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Lagar och styrdokument Skollagen 1 kap 2 Utbildningen ska

Läs mer

MADESJÖ VERKSAMHETSOMRÅDE ORREFORS SKOLA F-6. Årlig plan mot kränkande behandling och diskriminering

MADESJÖ VERKSAMHETSOMRÅDE ORREFORS SKOLA F-6. Årlig plan mot kränkande behandling och diskriminering MADESJÖ VERKSAMHETSOMRÅDE ORREFORS SKOLA F-6 Årlig plan mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan för Orrefors Skola år F-6 år 2015-2016 Inledning Planen mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Vi vill veta vad tycker du om skolan

Vi vill veta vad tycker du om skolan Vi vill veta vad tycker du om skolan 1 1 Hur gammal är du? år 2 Är 1 2 du Flicka Pojke 3 Går du i skolår 1 4 2 5 3 6 4 Har du och dina föräldrar valt en annan skola än den som ligger närmast ditt hem?

Läs mer

Erikslundskolan 20130423 Grundskola F-9 Fritidshem F-6. Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling

Erikslundskolan 20130423 Grundskola F-9 Fritidshem F-6. Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling Erikslundskolan 20130423 Grundskola F-9 Fritidshem F-6 Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling 2013 Inledning Till Erikslundskolan ska alla elever gå med glädje varje dag. Alla elever ska känna

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2013/14 för verksamheten på Långaröd skola i Hörby kommun.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2013/14 för verksamheten på Långaröd skola i Hörby kommun. Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2013/14 för verksamheten på Långaröd skola i Hörby kommun. Ansvarig för planen Rektor Ulla-Britt Evers-Lidheimer Målsättning Alla elever på Långaröd

Läs mer

Plan. Prästbols skola och fritidshem Läsåret 2014/15

Plan. Prästbols skola och fritidshem Läsåret 2014/15 Plan För att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Prästbols skola och fritidshem Läsåret 2014/15 Fastställd 2014-09-11 Ulrika Clewemar

Läs mer

Likabehandlingsplan. för. Heliås Svartvik 2015-10-26

Likabehandlingsplan. för. Heliås Svartvik 2015-10-26 Likabehandlingsplan för Heliås Svartvik 2015-10-26 1 Likabehandlingsplan fö r Helia s 1. Värdegrund Genom att visa varandra ömsesidig respekt och engagemang skapar vi en trygg miljö. 2. Bakgrund Likabehandlingsarbete

Läs mer

Likabehandlingsplan. Alsalamskolan i Örebro 2015/2016. Ansvarig utgivare: Shahin Mahmoud 2015 Alsalamskolan i Örebro

Likabehandlingsplan. Alsalamskolan i Örebro 2015/2016. Ansvarig utgivare: Shahin Mahmoud 2015 Alsalamskolan i Örebro Likabehandlingsplan Alsalamskolan i Örebro 2015/2016 Ansvarig utgivare: Shahin Mahmoud 2015 Alsalamskolan i Örebro 1 Likabehandlingsplan 2015/2016 FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna Alla människor

Läs mer

Enheten Bagarmossen-Brotorps skolors samlade dokument kring vår värdegrund

Enheten Bagarmossen-Brotorps skolors samlade dokument kring vår värdegrund Enheten Bagarmossen-Brotorps skolors samlade dokument kring vår värdegrund VÅR VISION Fokus på Framtiden Kunskap och Kreativitet är våra ledstjärnor Trivsel och Trygghet ger arbetsglädje Detta kompendium

Läs mer

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vänner ger glädje! Läsåret 2013-2014 1 Innehållsförteckning Framsida. 1 Innehållsförteckning.. 2 Grunduppgifter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Bruksskolan och Drakens fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Bruksskolan och Drakens fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Bruksskolan och Drakens fritidshem Bruksskolan Färgelanda kommun Reviderad april 2013 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Inledning

Läs mer

Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 6-9 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 6-9 a för planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan 2014/15. År 2009. Bildning, Fritid och Kultur. Barn, utbildning och fritid

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan 2014/15. År 2009. Bildning, Fritid och Kultur. Barn, utbildning och fritid Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Förskola/Lofsdalens Förskolan Norrskenet skola 2014/15 År 2009 Bildning, Fritid och Kultur Barn, utbildning och fritid 2013 06 12 Verksamhet

Läs mer

Bergshamraskolan 2014-2015. Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bergshamraskolan 2014-2015. Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling Bergshamraskolan 2014-2015 Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Genomförda aktioner och kartläggningar under året: Vi har under årets gång upprättat

Läs mer

Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling.

Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Ekenhillsvägens förskola 1 (13) Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. I april 2006 kom Lagen mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans vision sid 3 Diskrimineringslagen sid 3 Definition av begreppen sid 3 Åtgärder vid diskriminering och kränkande

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2010-2011 FÖR BODALS SKOLA F-9

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2010-2011 FÖR BODALS SKOLA F-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2010-2011 FÖR BODALS SKOLA F-9 Bodals skolområde POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST Bodals skola Bodalsvägen 85-87 08-731 30 00 vx bodals.skola@lidingo.se

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Vision På vår skola ska det inte förekomma någon form av kränkande behandling. Ingen elev ska bli diskriminerad, trakasserad eller

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola Datum 2015-10-16 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola Fastställd: 2015-10-16 Gäller läsåret 2015/2016 Revideras varje läsår, ansvarig är rektor Likabehandlingsarbetet regleras

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBNING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBNING HANDLINGSPLAN MOT MOBBNING Rosenfeldtsskolan Reviderad, sept. 2008. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 1.1 Vad är mobbning? 3 1.2 Så säger lagar och förordningar 3 2 MOBBNINGSTEAM AV VUXNA PÅ SKOLAN

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkestaskolan 2015-2016 1 Innehåll Diskrimineringslagen och skollagen... 3 Definitioner av nyckelbegrepp... 3 Handlingsplikt och krav på aktiva åtgärder...

Läs mer

Strömsholms skolas Lilla likabehandlingsplan

Strömsholms skolas Lilla likabehandlingsplan Strömsholms skolas Lilla likabehandlingsplan Mitt fina namn: Klass: Läsåret 2014/2015 1 Innehållsförteckning Melodi: Blinka lilla stjärna där... 3 FN... 4 KRÄNKNING ÄR... 5 MOBBING ÄR... 6 DISKRIMINERING

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Lillmons skola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Lillmons skola Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Lillmons skola Reviderad oktober 2013 Vision Skolan är en plats fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. På Lillmons skola

Läs mer

Nyängskolans Likabehandlingsplan Läsåret 2010-2011

Nyängskolans Likabehandlingsplan Läsåret 2010-2011 Nyängskolans Likabehandlingsplan Läsåret 2010-2011 Likabehandlingsplan för Nyängskolan f gy.sär 1. Inledning Nyängskolans likabehandlingsplan syftar till att främja elevers och vuxnas lika rättigheter

Läs mer

Bjärnums skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Årskurs 7-9 Läsåret 2014-2015

Bjärnums skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Årskurs 7-9 Läsåret 2014-2015 Bjärnums skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Årskurs 7-9 Läsåret 2014-2015 Upprättad 2014-10-03 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Definitioner av centrala begrepp... 3 3. Personalens

Läs mer

Likabehandlingsplan. S:t Olovsskolan. Enda sättet att få en vän är att vara en. för

Likabehandlingsplan. S:t Olovsskolan. Enda sättet att få en vän är att vara en. för Likabehandlingsplan Enda sättet att få en vän är att vara en för S:t Olovsskolan 2015-2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår vision... 3 Mål... 3 Ansvariga för S:t Olovsskolans Likabehandlingsplan...

Läs mer

KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 1/31. KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 2/31

KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 1/31. KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 2/31 KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 1/31 Välkommen att besvara undersökningen! Skolans användarnamn: Kartläggningslösenordet: Logga in till undersökningen KiVa Skola situationskartläggningen

Läs mer

KORALLENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KORALLENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KORALLENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För mer information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Plan. Bäckalunds skola och fritidshem Läsåret 2014/15

Plan. Bäckalunds skola och fritidshem Läsåret 2014/15 ) Plan För att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Bäckalunds skola och fritidshem Läsåret 2014/15 Fastställd 2014-09-11 Ulrika Clewemar

Läs mer

TRÅNGSUNDSSKOLANS PLAN MOT

TRÅNGSUNDSSKOLANS PLAN MOT HUDDINGE KOMMUN TRÅNGSUNDSSKOLANS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015/2016 Trångsundsskolan Trångsundsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för perioden: Aug 2014-juni 2015 Ansvarig för planen: Hanna Lindö Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN JONEBERGSSKOLAN SIMRISHAMNS KOMMUN

LIKABEHANDLINGSPLAN JONEBERGSSKOLAN SIMRISHAMNS KOMMUN LIKABEHANDLINGSPLAN 2007 JONEBERGSSKOLAN SIMRISHAMNS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 3 BAKGRUND 4 DEFINITIONER 4 HUR VI FÖREBYGGER KRÄNKANDE BEHANDLING 5 HUR VI UPPTÄCKER KRÄNKANDE BEHANDLING 6 HUR

Läs mer

Får vi vara trygga? Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 5:2009

Får vi vara trygga? Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 5:2009 Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 5:29 Får vi vara trygga? En undersökande studie om elevers uppfattning om kränkande handlingar under lektioner i idrott och hälsa Jonas Bergdahl

Läs mer

Stoby skolas LIKABEHANDLINGSPLAN

Stoby skolas LIKABEHANDLINGSPLAN Stoby Skola Område 2 Läreda Hässleholm 070620 Stoby skolas bilagor till LIKABEHANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Innehållsförteckning LIKABEHANDLINGSPLAN... 1 MOT KRÄNKANDE BEHANDLING... 1... 1...

Läs mer

Lundbyskolan Likabehandlingsplan

Lundbyskolan Likabehandlingsplan Eskilstuna Kommun 2007-05-07 Lundbyskolan 1 (8) Lundbyskolan Likabehandlingsplan Innehåll Kopplingar till lagar och förordningar s.2 Skolans uppdrag Vad är kränkande behandling? s.3 Definitioner Rättigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9 Upprättad januari 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat

Läs mer

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 1 HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 Läs igenom och skriv under och lämna in sista sidan till skolan som bekräftelse på att du tagit del av Likabehandlingsplanen.

Läs mer

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14 Barnomsorgs-och utbildningsförvaltningen Valåskolan Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling Valåsskolan Läsår 13/14 Grundskolan, Förskoleklassen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun VINDELNS KOMMUN Datum 2015-03-30 Utbildnings och Fritidsförvaltningen Hällnäs skola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun Det här är Vindelns kommuns

Läs mer

Kolibri AB Rotorvägen 6, 722 24 Västerås 021-18 89 03. Med trygghet, lust och kunskap bygger vi en trygg framtid för alla våra barn och ungdomar

Kolibri AB Rotorvägen 6, 722 24 Västerås 021-18 89 03. Med trygghet, lust och kunskap bygger vi en trygg framtid för alla våra barn och ungdomar Kolibri AB Rotorvägen 6, 722 24 Västerås 021-18 89 03 Med trygghet, lust och kunskap bygger vi en trygg framtid för alla våra barn och ungdomar LIKABRHANDLINGSPLAN - plan mot kränkande behandling INLEDNING

Läs mer

Trygghetsplan för Gudmuntorp skola

Trygghetsplan för Gudmuntorp skola Trygghetsplan för Gudmuntorp skola Trygghetsplanen består av tre delar: Plan mot kränkande behandling Plan mot mobbing Likabehandlingsplan Kommunens beslut och styrning Barn- och utbildningsnämnden tog

Läs mer

Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015

Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Giltig 140602-150602 Borås stads vision: Lust att lära Möjlighet att lyckas 1 Likabehandlingsplan och plan

Läs mer

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet:

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet: 1 Vår vision: Vår vision på Långängskolan är att alla elever ska vara trygga, trivas och må bra. Ingen ska utsättas för diskriminering eller kränkande behandling. På Långängskolan skall alla elever och

Läs mer

KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Det händer att uttryck som jag bara skojade eller tål du inte lite skämt används till personer som precis blivit/känt sig kränkta, diskriminerade

Läs mer

Likabehandlingsplan 2012-2013

Likabehandlingsplan 2012-2013 Likabehandlingsplan 2012-2013 Ytterhogdals skola Bildning, Fritid och Kultur Ytterhogdals skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen:

Läs mer

Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2013/2014.

Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2013/2014. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2013/2014. Västerskolans mål Vår skola ska präglas av respekt för människans olikheter. Ingen elev eller vuxen ska fysiskt eller psykiskt utsättas

Läs mer

Plan mot diskriminering, mobbning, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling 2015-2016

Plan mot diskriminering, mobbning, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling 2015-2016 Döderhults skolområde Plan mot diskriminering, mobbning, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling 2015-2016 En presentation av förskolans likabehandlingsarbete. Planen går under benämningen

Läs mer

för Kramforsskolan Elevhälsoteam Ingrid Fahlén Ann-Charlotte Andersson Fredrik Thelin Anita Viberg Ida Dahlén Eriksson Malin Wiberg Allan Sundström

för Kramforsskolan Elevhälsoteam Ingrid Fahlén Ann-Charlotte Andersson Fredrik Thelin Anita Viberg Ida Dahlén Eriksson Malin Wiberg Allan Sundström för Kramforsskolan Elevhälsoteam Ingrid Fahlén Ann-Charlotte Andersson Fredrik Thelin Anita Viberg Ida Dahlén Eriksson Malin Wiberg Allan Sundström Inledning Vid Kramforsskolan skall det råda nolltolerans

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot mobbning, diskriminering och övrig kränkande behandling. Hillerstorpsskolan 2011/2012

Likabehandlingsplan. Plan mot mobbning, diskriminering och övrig kränkande behandling. Hillerstorpsskolan 2011/2012 23 Likabehandlingsplan Plan mot mobbning, diskriminering och övrig kränkande behandling Hillerstorpsskolan 2011/2012 Från den 1 januari 2009 gäller en ny diskrimineringslag DISKRIMINERINGSLAGEN (2008:567).

Läs mer

Årlig likabehandlingsplan

Årlig likabehandlingsplan Årlig likabehandlingsplan för trygghet respekt ansvar på S:ta Gertruds skola Denna plan har utarbetats i samråd med personalen, föräldrasamrådet, elevvårdsteamet och elevrådet. reviderad mars 2010 Förord

Läs mer

Källängens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Källängens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Källängens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan åk 4-9 a för planen Rektor Vår vision Ledningen för Källängens skola

Läs mer

KIRUNA KOMMUN BARN- OCH UTBILDNING

KIRUNA KOMMUN BARN- OCH UTBILDNING Omarbetad september -14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nya Raketskolans verksamhet 3 Skolans vision 3 Lagstiftning 3 Definitioner 4 Det främjande arbetet på skolan 5 Kön 5 Religion eller annan trosuppfattning 6

Läs mer

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje.

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje. Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever. för Bergeforsens skola, särskola, skolbarnomsorg och förskoleklass. Läsåret 2014-2015 Vår vision Inför en dag på Bergeforsens

Läs mer

KROKODILENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2011 OCH VÅREN 2012

KROKODILENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2011 OCH VÅREN 2012 KROKODILENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2011 OCH VÅREN 2012 För mer information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Dagordning (Kopiera så att alla körmedlemmar kan läsa) Årsmötesprotokoll Färdig mall som du bara fyller i.

Dagordning (Kopiera så att alla körmedlemmar kan läsa) Årsmötesprotokoll Färdig mall som du bara fyller i. Så här går det till 1 Håll ett årsmöte Meddela din kör två veckor i förväg att ni ska ha ett årsmöte. UNGiKÖR kan förse dig med de flesta handlingar som behövs för mötet: 2 Dagordning (Kopiera så att alla

Läs mer

Mot kränkande behandling, och diskriminering FÖR PÅRYDSSKOLAN 2015-2016

Mot kränkande behandling, och diskriminering FÖR PÅRYDSSKOLAN 2015-2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Mot kränkande behandling, och diskriminering FÖR PÅRYDSSKOLAN 2015-2016 Vår vision Pårydsskolan skall vara en plats där elever och personal trivs och känner trygghet. Vårt mål Vårt

Läs mer

Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2. Vår vision... sid.3. Skolans ryggsäck... sid.3. Delaktighet och förankring... sid.

Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2. Vår vision... sid.3. Skolans ryggsäck... sid.3. Delaktighet och förankring... sid. Likabehandlingsplan Innehåll... sid.1 Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2 Vår vision... sid.3 Skolans ryggsäck... sid.3 Delaktighet och förankring... sid.3 Utvärdering och revidering...

Läs mer

Likabehandlingsplan för Heliås Sidsjö senast ändrad 2012-06-14

Likabehandlingsplan för Heliås Sidsjö senast ändrad 2012-06-14 Likabehandlingsplan för Heliås Sidsjö senast ändrad 2012-06-14 1 Likabehandlingsplan för Heliås 1. Vision På Heliås tar vi alla ansvar, är trygga och respekterade. Ingen elev eller vuxen ska bli diskriminerad,

Läs mer

LÄRANDET I CENTRUM GEMENSAM VÄRDEGRUND ETT GOTT BEMÖTANDE

LÄRANDET I CENTRUM GEMENSAM VÄRDEGRUND ETT GOTT BEMÖTANDE LÄRANDET I CENTRUM GEMENSAM VÄRDEGRUND ETT GOTT BEMÖTANDE LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BJÄRKE FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM VÅR VISION: LÄRANDET I CENTRUM GEMENSAM VÄRDEGRUND ETT GOTT BEMÖTANDE Skollagen

Läs mer

Mariebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mariebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/14 Mariebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling vårt arbete för att förhindra diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid vår skola 1 Rev ht 2013 (13-09-12)

Läs mer

Skiljeboskolan. Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016

Skiljeboskolan. Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016 1 Skiljeboskolan Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016 2 Innehållsförteckning Skolans trygghetsvision 3 Elevers rätt till stöd 3 Resultat av kartläggning LÅ 14/15 4 Plan mot kränkande behandling

Läs mer

Elevernas trygghetsplan

Elevernas trygghetsplan Elevernas trygghetsplan Parkskolan 2015-2016 Vår guldregel Som du vill att andra ska vara mot dig, så ska du vara mot andra Planen är förnyad av rektor, personal, elever och föräldrar 2015-08-24. Innehåll

Läs mer