1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering"

Transkript

1 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. Vad är en IUP? Det är en individuell utvecklingsplan som ska vara ett stöd för elevens lärande i skolan. Skolan har ansvar för att alla elever får en individuellt anpassad undervisning och att deras utveckling följs upp och planeras noga genom hela skoltiden. Alla elever i grundskolan ska därför ha en skriftlig individuell utvecklingsplan och den ska uppdateras minst en gång varje termin vid utvecklingssamtalet. En IUP ska bestå av 2 delar: 1 Skriftliga omdömen Ett omdöme i varje ämne som eleven läser under pågående termin. Omdömena ska beskriva vilka kunskaper eleven har i ämnet, vad eleven kan utveckla och hur man ska arbeta för att eleven ska utvecklas. De skriftliga omdömena skrivs av lärarna innan utvecklingssamtalet och för att du och ditt barn ska kunna förbereda er på ett bra sätt så bör ni ha fått läsa omdömena innan utvecklingssamtalet. 2 En framåtsyftande planering Den framåtsyftande planeringen skrivs under utvecklingssamtalet och här ska du som förälder och även ditt barn kunna påverka innehållet. I den här delen av IUP:n sammanfattar ni gemensamt vilka kunskaper eleven ska utveckla och också hur arbetet ska gå till för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt. 1Dags för utvecklingssamtal? Fråga efter ditt barns skriftliga omdömen. Du har rätt att komma förberedd. 2Fundera över vad ni vill att den framåtsyftande planeringen ska handla om. 3En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. Skolverkets råd om IUP med skriftliga omdömen

2 Läroplan för hela skolan Läroplanen är den förordning som skolan ska följa. Det finns olika läroplaner för förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och för de andra skolformerna. Alla läroplaner utgår från samma syn på kunskap och lärande och beskriver de övergripande mål och riktlinjer som gäller för skolans verksamhet. Skolans ansvar Enligt läroplanen är det skolans ansvar att möta eleven utifrån sina egna förutsättningar och att ta tillvara elevens egna förmågor, intressen och personlighet. Skolan ansvarar för att ge det stöd som behövs för att eleven ska utvecklas mot läroplanens mål. Detta ska ske i samarbete med elev och vårdnadshavare. En viktig del i läroplanen är att förankra samhällets grundläggande demokratiska värderingar hos eleverna. Skolan ska få eleverna att utvecklas till ansvarstagande individer med rättskänsla och förmåga till empati (medkänsla/omtanke om andra människor). Eleverna har också rätt att få kunskaper som behövs för att kunna delta aktivt i samhällslivet. De kunskapskrav som eleven ska klara av i varje enskilt ämne beskrivs i kursplanerna som är en del av hela läroplanen. Skolverkets hemsida Skolverkets läroplan för grundskolan Kursplan i varje ämne Kursplanerna är en del av skolans läroplan. Det finns en kursplan för varje ämne och alla kursplaner är uppdelade i 4 delar: 1 Motiv för ämnet i skolan Beskrivning av varför just detta ämne är viktigt. 2 Syfte Beskrivning av vilka kunskaper och förmågor som eleverna ska utveckla. Det är den här delen av kursplanen som ska ligga till grund för hur lärarna planerar och genomför undervisningen. 3 Centralt innehåll Beskrivning om vad som ska undervisas om i ämnet. Detta är uppdelat på skolår 1-3, år 4-6 och år 7-9. Utöver det centrala innehållet har lärarna möjlighet att också behandla annat innehåll i undervisningen. 4 Kunskapskrav Den sista delen i kursplanen beskriver vilka kunskaper som krävs för olika betygssteg. Det finns kunskapskrav för år 3, 6 och 9. I år 3 används inte betygssteg i kunskapskraven utan endast ett steg som motsvarar godtagbara kunskaper. I år 3 finns det bara kunskapskrav i engelska, matematik, svenska, svenska som andraspråk samt i SO- och NO-ämnena. I kunskapskraven för år 6 och 9 beskrivs vilka kunskaper som krävs för de olika betygsstegen. Det är elevens rättighet att känna till och förstå vilka delar av kursplanerna som behandlas i undervisningen. Det är viktigt att eleven förstår vilka kunskaper och förmågor som de förväntas utveckla. Det är lika viktigt att de också förstår kunskapskraven och hur de bedöms av läraren. Om inte eleven har förståelse för detta är det svårare för dem att utveckla de kunskaper som krävs!

3 Planering av undervisningen Ett sätt för lärarna att få eleverna att förstå detta är att göra en tydlig planering av varje undervisningsområde. I planeringen beskriver läraren ett undervisningsområde, t ex. om människokroppen. Målen med undervisningen beskrivs genom att lyfta fram kunskaper och förmågor från kursplanen i biologi, och kanske även i andra ämnen om man arbetar ämnesövergripande. Därefter beskriver läraren vilket innehåll undervisningen kommer att ha och hur det är kopplat till det centrala innehållet i kursplanen. Avslutningsvis beskrivs också vilka av kursplanens kunskapskrav som är kopplade till undervisningsområdet. En sådan här planering kallas ibland för en lokal pedagogisk planering och förkortas LPP. Fråga skolan om du kan få ta del av de planeringar som berör ditt barns undervisning! Det är inte konstigt att fråga läraren hur de arbetar med kursplanerna i undervisningen. 2Fråga om du kan ta del av skolans planering utifrån kursplanerna. 3Följ med i ditt barns skolgång. Kolla med jämna mellanrum av om planeringen följs. 4Prata med läraren om undervisningen känns fel och avviker från kursplanen det finns säkert en bra förklaring! Skolverkets kursplaner och kunskapskrav för grundskolan Bedömning och betyg Lärarna ska fortlöpande bedöma elevernas kunskapsutveckling i varje ämne. Skriftliga omdömen under pågående termin Minst en gång varje termin har du som förälder rätt att få ett skriftligt omdöme i varje ämne som ditt barn får undervisning i. De skriftliga omdömena ska beskriva vilka kunskaper ditt barn har och hur ditt barn ska göra för att komma vidare i sin kunskapsutveckling. Dessa omdömen är en del av ditt barns individuella utvecklingsplan, IUP. Betyg i slutet av varje termin Från och med höstterminen 2012 så ska alla elever i grundskolan få betyg från och med årskurs 6. Betygsskalan innehåller 6 steg, A F, där A motsvarar de högsta kunskapskraven och E den lägsta godtagbara nivån. F är ett icke godkänt betyg som innebär att eleven inte klarat av kunskapskraven för det lägsta betygsteget E. Om det saknas underlag för att sätta betyg på grund av att en elev har haft hög frånvaro så ges ett streck istället för ett betyg. Det finns bara kunskapskrav angivna för betygsstegen A, C och E. För att få betyget B så ska en elev ha klarat alla kunskapskrav för nivå C och en övervägande del av kunskapskraven för nivå A. På samma sätt måste en elev ha klarat av alla kunskapskrav för betygsteget E och en övervägande del av kunskapskraven för betygssteget C för att få betyget D. Betygstegen B och D innebär alltså att en elev är på väg mot nästa betygsteg. En viktig rättighet för ditt barn i skolan är att känna till och förstå kunskapskraven i varje ämne. Nationella prov I årskurs 3, 6 och 9 genomför alla elever nationella prov. De ämnen som proven ges i är olika för olika årskurser.

4 Årskurs 3: Matematik, Svenska och Svenska som andraspråk Årskurs 6: Matematik, Svenska, Svenska som andraspråk och Engelska Årskurs 9: Matematik, Svenska, Svenska som andraspråk, Engelska, SO-ämnen och NO-ämnen. Proven är ett hjälpmedel för att få en mer likvärdig bedömning i hela landet. Tanken är också att de ska vara ett stöd för betygsättningen. De nationella proven behandlar inte allt innehåll i kursplanen utan endast vissa viktiga delar. För att kunna sätta betyg måste läraren alltid ta hänsyn till mer än bara resultatet av de nationella proven i sin bedömning av elevernas kunskaper. 1Har ni inte fått några skriftliga omdömen under terminens gång? Fråga då efter dessa. De är grundläggande för barnets IUP. 2Har ditt barn fått ett betyg eller en bedömning som ni ifrågasätter. Prata med läraren, det ska finnas ett underlag och en förklaring till betyget. 3Alla betyg kan utvecklas, men särskilt betyder betygen B och D att ditt barn är på väg mot ett annat betyg. Uppmuntra det! Skolverkets kommentarer om likvärdig bedömning och betygsättning Skolverkets information om nationella prov Delaktighet skapar bra utvecklingssamtal Minst en gång varje termin ska skolan erbjuda dig och ditt barn ett utvecklingssamtal. Förr i tiden hölls det kvartssamtal tillsammans med elevens föräldrar. Fokus har sedan 1994 förskjutits från att skolan ger information till elever och föräldrar till en diskussion mellan tre jämbördiga parter. Elev, lärare och vårdnadshavare. Ett centralt ord kring utvecklingssamtalet är därför delaktighet. Det tänkt att ni som föräldrar och ert barn tillsammans med skolan och lärarna ska samarbeta kring ditt barns utveckling. En viktig förutsättning för delaktigheten är att samtalet genomförs just som ett samtal och inte enbart innebär ensidig information från skolan. Syftet med utvecklingssamtalet är att prata om hur ditt barns kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas. För att ni ska kunna ha ett samtal om detta måste skolan ge tydlig information om ditt barns utveckling i förhållande till förmågorna och kunskaperna i läroplanen och kursplanerna Innan utvecklingssamtalet Lärarna förbereder alla utvecklingssamtal genom att skriva omdömen om elevernas kunskaper i alla ämnen. De skriftliga omdömena ska beskriva vilka kunskaper ditt barn har och hur ditt barn ska göra för att komma vidare i sin kunskapsutveckling. Dessa omdömen är en del av den individuella utvecklingsplan, IUP som ditt barn ska få varje termin. Ett bra sätt att förbereda utvecklingssamtalet är att be klassföreståndaren/mentorn om att få omdömena innan utvecklingssamtalet äger rum. På det sättet behöver ni inte ägna dyrbar tid under utvecklingssamtalet åt att läsa in er på nuläget. Istället kan du och ditt barn läsa igenom och diskutera omdömena i alla ämnen och på så sätt förbereda er för utvecklingssamtalet på ett bra sätt. Detta gör också att ni i förväg vet

5 vad samtalet kommer att handla om och ni kan också förbereda frågor som ni vi ta upp med läraren. Majoriteten av landets skolor skickar också hem ett antal frågor inför utvecklingssamtalet. Frågorna handlar ofta om att fånga upp ditt barns egna reflektioner kring skolan. Diskutera frågorna tillsammans med ditt barn. Svaren på frågorna blir en del av det underlag som finns med i samtalet. Under utvecklingssamtalet Samtalet bör ha någon form av dagordning. På den dagordningen bör dina och ditt barns frågor vara med som en naturlig och tidig del av samtalet, inte bara som en punkt när samtalet är på väg att ta slut. Ju bättre förberedda du och ditt barn är inför utvecklingssamtalet desto mer delaktiga har ni möjlighet att vara. Under utvecklingssamtalet ska läraren skriva en framåtsyftande planering vilket är en naturlig fortsättning på de skriftliga omdömena i varje ämne. Den här framåtsyftande planeringen utgör, tillsammans med de skriftliga omdömena, ditt barns individuella utvecklingsplan. Den ska uppdateras varje termin. Den framåtsyftande planeringen kan ses som ett protokoll från utvecklingssamtalet och den ska sammanfatta vilka insatser som krävs för att ditt barn ska utvecklas vidare både kunskapsmässigt och i övrigt. Ditt barns fortsatta utveckling är något som ni ska samarbeta kring och det innebär att det ni kommer fram till i utvecklingssamtalet inte enbart ska vara saker som ditt barn ska göra. Det kan också innebära att du som föräldrar ska hjälpa ditt barn aktivt på olika sätt. Givetvis innebär det också att skolan och lärarna ska göra saker som stödjer ditt barns utveckling. Det som ni tillsammans kommer överens om skrivs ned i den framåtsyftande planeringen. Den ska sedan fungera som en ledstjärna för det dagliga arbetet för eleven tillsammans med både lärarna och föräldrarna. Be att få en kopia på den framåtsyftande planeringen så att du har den aktuell och kan påminna ditt barn om vad ni har kommit överens om att ni ska arbeta vidare med. Efter utvecklingssamtalet För att ert barn ska utvecklas på bästa sätt och nå målen är det viktigt att ni engagerar er och gör de saker som ni har kommit överens om. Det är lika viktigt som att skolan gör sitt. Försök att hjälpa ditt barn med att hålla den framåtsyftande planeringen levande. Påminn om de saker som ni kommit överens om att arbeta vidare med och fråga ditt barn hur det går. I tonåren tar ditt barn större och större ansvar för sina studier och ibland kanske dina frågor och ditt engagemang kan uppfattas som kontroll. En ofta svår men viktig situation att hantera. 1Om du inte fått ditt barns skriftliga omdömen innan utvecklingssamtalet, fråga då efter dessa. Du och ditt barn har rätt att komma förberedda till samtalet. 2Anser du att förra utvecklingssamtalet hade fel fokus? Prata med läraren innan nästa samtal om vad ni skulle vilja prata om istället. 3Fråga läraren efter tips och förslag på vad du själv kan göra, hemma, för att hjälpa ditt barn i utvecklingen. 4Efter utvecklingssamtalet, be om en kopia av ditt barns framåtsyftande planering. Och påminn både dig själv och ditt barn om vad alla ska göra. 5Det är bara positivt för ditt barn och skolan att du är engagerad. Fortsätt att vara det!

6 Skolans dokumentation om eleverna I skolans uppdrag ingår det att dokumentera vissa saker kring eleverna skriftligt. Vad som ska dokumenteras finns beskrivet i grundskoleförordningen. Eftersom detta ingår i skolans uppdrag så behöver du som förälder inte lämna ditt samtycke. Tänk dock på att du som förälder har rätt att få information om vad skolan dokumenterar och att du har rätt att få ett så kallat registerutdrag, dvs. kopior på det som är dokumenterat om ditt barn. Du har också rätt att komma med synpunkter om rättelser i dokumentationen. Här kan du se en sammanställning av den dokumentation som skolan gör. Skriftliga omdömen om kunskaperna i varje ämne Omdömen ska skrivas i varje ämne som eleven läser under pågående termin. Omdömena ska beskriva vilka kunskaper eleven har i ämnet, vad eleven kan utveckla och hur man ska arbeta för att eleven ska utvecklas. Skriftliga omdömen om elevens utveckling i övrigt Elevens utveckling i övrigt, utöver den kunskapsmässiga utvecklingen, kallas ofta för elevens sociala utveckling. Det är läroplanens övergripande mål som ska ligga till grund för dessa. Det finns inga krav från Skolverket på att lärare ska skriva omdömen om elevens utveckling i övrigt, detta är ett beslut som fattas av skolans rektor. Framåtsyftande planering Den framåtsyftande planeringen skrivs under utvecklingssamtalet och här ska du som förälder och även ditt barn kunna påverka innehållet. I den här delen av IUP:n sammanfattar ni gemensamt vilka kunskaper som ska utvecklas och hur arbetet ska gå till för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt. Den framåtsyftande planeringen ska uppdateras varje termin i samband med utvecklingssamtalet. Individuell utvecklingsplan IUP En elevs individuella utvecklingsplan består av elevens alla skriftliga omdömen och den framåtsyftande planeringen. Åtgärdsprogram Du som förälder ska förvänta dig tydlig information om ditt barn riskerar att inte klara av kunskapskraven för den lägsta nivån E. Denna information ska finnas med i de skriftliga omdömena i varje ämne. Om en elev riskerar att inte klara av kunskapskraven för nivå E i ett ämne ska skolan genomföra en utredning för att se vilka behov av särskilt stöd som eleven har. Skolan ska skriva ett åtgärdsprogram för eleven. Där beskrivs vilka åtgärder som sätts in för att stötta eleven. I åtgärdsprogrammet ska det också stå när och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Åtgärdsprogrammet är ett komplement till den individuella utvecklingsplanen. Dessa dokument kan inte ersätta varandra. Åtgärdsprogrammet skrivs i samband med ett möte mellan dig som förälder, ditt barn och skolan. Betyg Från och med höstterminen 2012 så ska alla elever i grundskolan få betyg från och med årskurs 6. Betygsskalan innehåller sex steg, A F, där A motsvarar de högsta kunskapskraven och E den lägsta godtagbara nivån. F är ett icke godkänt betyg som innebär att eleven inte klarat av kunskapskraven för det lägsta betygsteget E. Om det saknas underlag för att sätta betyg på grund av att en elev har haft hög frånvaro ges ett streck istället för ett betyg. Det finns inga möjligheter att överklaga ett betyg. I skollagen finns däremot en möjlighet för den lärare som satt ett betyg att ändra betyget om det är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter. Skriftlig bedömning - betygsbilaga år 9 Om en elev inte klarar kunskapskraven för den lägsta nivån E för ett ämne i slutet av år 9, ska skolan som ett komplement till betygen skriva en skriftlig bedömning. Den skriftliga bedömningen ska innehålla information om vilka kunskapskrav eleven eventuellt har klarat av, vilken studieutveckling eleven har haft och vilka stödåtgärder

7 som skolan har satt in. Den skriftliga bedömningen är information för den mottagande gymnasieskolan så att de på bästa sätt kan stötta elevens fortsatta kunskapsutveckling. 1Du som förälder har rätt att få information om vad skolan dokumenterar om ditt barn. 2Begär ett så kallat registerutdrag, dvs. kopior på det som är dokumenterat om ditt barn. 3Upplever du att någonting är fel? Du har rätt att komma med synpunkter om rättelser i dokumentationen. Länk till grundskoleförordningen Länk till personuppgiftslagen Länk till Skolverkets råd om åtgärdsprogram Hur lär ditt barn bäst? Kvalitativa kunskaper Kraven på kunskaper förändras i takt med att samhället förändras. Den syn på kunskap och lärande som skolan i Sverige bygger på idag är kvalitativ. Enkelt uttryckt kan vi jämföra inlärning med att eleverna skaffar sig en verktygslåda där verktygen utgörs av olika kunskapskvaliteter eller förmågor. Dessa kan de sedan ta fram och använda i olika sammanhang. Exempel på sådana förmågor kan vara att barnen aktivt kan delta i en diskussion kring något, eller att de kan undersöka något och dra sina egna slutsatser. Kvalitativa kunskaper innebär att eleverna är aktiva i sitt eget lärande och utvecklar olika färdigheter och förmågor istället för att passivt matas med fakta och stoff som de ska kunna utantill. Lärarens roll blir att handleda eleverna och lägga upp undervisningen så att eleverna får chans att träna på de färdigheter och förmågor som de behöver utveckla. Vi både är och lär olika. Forskarna har kommit fram till att vi individer lär på många olika sätt. Vad som är bästa sättet för en person behöver inte alls vara det bästa för en annan. Vissa lär bäst när det är lugnt, tyst och ljust på en hård stol vid ett skrivbord. Andra lär bäst när de samtidigt lyssnar på musik, när belysningen är dunkel och halvligger i en soffa. En tredje grupp lär bäst om de INTE tvingas att sitta still utan får röra på sig. Vissa lär mest och bäst när de lyssnar. Andra lär mest och bäst när de läser. Vissa av oss har speciellt utvecklad intelligens på området musik. En del lär bäst på kvällen och andra på morgonen. Dessutom kan detta variera med både ålder, kön och etniskt ursprung. Komplicerat? Jovisst är det så. Men i allt detta finns intressanta utvecklingsmöjligheter. Behandla varje individ helt individuellt! Det ingår som en av de bärande tankarna i läroplanen för den svenska skolan. Problemet är att det av ekonomiska skäl inte är möjligt att skapa en skolverksamhet som i alla situationer och in i minsta detalj planeras utifrån varje individs preferenser. Hur lär jag? Forskarna menar att det är bra om barn redan tidigt får hjälp med att komma igång och lära känna sig själv på detta område. Det är viktigt att lära känna sig själv och hur man lär både bäst, ganska bra och sämst. Då kan varje person själv söka de situationer som gynnar deras eget lärande. Och därmed undvika de som inte är bra. Dessutom kan man träna på vissa situationer som man inser att man kommer att behöva vara en del av. Vi kan ju

8 inte räkna med att alla situationer planeras utifrån just mina egna speciella önskemål. Det kan vi inte kräva i skolan och inte senare i livet heller. Vill du veta mer om lärstilar? Kanske håller ditt barns skola redan på med detta. Då kan du säkert få mer information via skolan. Tips! 1Fråga skolan hur de arbetar med lärstilar. 2Prata med ditt barn, låt de själva reflektera över när de lär som bäst. 3Uppmuntra ditt barns lärstil hemma vid läxläsningen. Checklista 1 Utnyttja möjligheterna att få kontakt med och inblick i skolans arbete med ditt barn. Gå på föräldramöten och ta också del av den information som skolan lämnar ut skriftligt eller via nätet. 2 Har du fått ditt barns kunskapskrav i varje ämne? Om inte, fråga efter dessa. Ofta tydliggör skolan dessa i en lokal pedagogisk planering (LPP) Det är ditt barns rättighet att känna till och förstå vilka kunskapskrav som ska klaras av i alla ämnen. Läs igenom kunskapskraven tillsammans med ditt barn och fråga skolan om det är något ni inte förstår! 3 Minst en gång varje termin ska skolan genomföra ett utvecklingssamtal med ditt barn. Många skolor skickar hem frågor som de vill att du och ditt barn ska fundera igenom inför utvecklingssamtalet. Förbered er genom att svara på frågorna tillsammans. Ta god tid på er och ställ gärna lite extra frågor till ditt barn som kanske ger snabba svar. Om ni inte fått några frågor, hör då med skolan om detta är på gång. 4 I samband med utvecklingssamtalet ska du och ditt barn få skriftliga omdömen om ditt barns kunskapsutveckling i alla ämnen. De skriftliga omdömena skrivs av lärarna innan utvecklingssamtalet. För att du och ditt barn ska kunna förbereda er på ett bra sätt kan ni be skolan att få läsa omdömena innan utvecklingssamtalet. 5 Ett ord som ska känneteckna utvecklingssamtalet är delaktighet. Det är skolans uppgift att se till att du och ditt barn får utrymme att ställa frågor och uttrycka era åsikter. Försök att vara aktiv under utvecklingssamtalet! Tänk på att ju

9 bättre förberedda ni är desto bättre förutsättningar har ni att vara delaktiga! 6 Under utvecklingssamtalet ska läraren skriva en framåtsyftande planering vilket är en naturlig fortsättning på de skriftliga omdömena i varje ämne. Den framåtsyftande planeringen ska sammanfatta vilka insatser som krävs för att ditt barn ska utvecklas vidare både kunskapsmässigt och i övrigt. Ditt barns fortsatta utveckling är något som ni ska samarbeta kring. Det innebär att det ni kommer fram till i utvecklingssamtalet inte enbart ska vara saker som ditt barn ska göra. Det kan också innebära att du som föräldrar ska hjälpa ditt barn aktivt på olika sätt. Givetvis innebär det också att skolan och lärarna ska göra saker som stödjer ditt barns utveckling. 7 Se till att ni får en kopia på den framåtsyftande planeringen så att du har den aktuell och kan påminna ditt barn om vad ni har kommit överens om att ni ska arbeta vidare med! 8 För att ditt barn ska utvecklas på bästa sätt är det viktigt att ni engagerar er och gör de saker som ni har kommit överens om. Det är lika viktigt som att skolan gör sitt. Försök att hjälpa ditt barn med att hålla den framåtsyftande planeringen levande. Påminn om de saker som ni kommit överens om att arbeta vidare med och fråga ditt barn hur det går!

IUP skriftliga omdömen årskurs 1-4

IUP skriftliga omdömen årskurs 1-4 IUP skriftliga omdömen årskurs 1-4 Pärm 2, 5:2 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KARLBERGS SKOLA/OBSERVATORIELUNDENS SKOLA Sid 1 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KARLBERGS SKOLA/OBSERVATORIELUNDENS SKOLA Sid 2 Lokal pedagogisk

Läs mer

Stödinsatser i skolan. Vad behöver jag som förälder Veta?

Stödinsatser i skolan. Vad behöver jag som förälder Veta? Stödinsatser i skolan Vad behöver jag som förälder Veta? Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN:

Läs mer

FÖRSLAG. Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet 9

FÖRSLAG. Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet 9 FÖRSLAG Allmänna råd för DEN INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN med skriftliga omdömen Innehåll Förord 2 Inledning 3 Utgångspunkter för den individuella utvecklingsplanen 4 Den individuella utvecklingsplanens

Läs mer

En lathund inför utvecklingssamtalet

En lathund inför utvecklingssamtalet En lathund inför utvecklingssamtalet 20091119 /lga 1 Så här arbetar vi med IUP i Ödeshög I Skolverkets allmänna råd för DEN INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN med skriftliga omdömen skriver man följande om

Läs mer

Den individuella utvecklingsplanen

Den individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD 2008 Allmänna råd och kommentarer Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, Fax: 08-690

Läs mer

Bedömning för lärande. Sundsvall 2012-11-15

Bedömning för lärande. Sundsvall 2012-11-15 Bedömning för lärande Sundsvall 2012-11-15 Tema: Att vara nyckelperson - att leda det gemensamma lärandet omkring bedömning för lärande Program 2012-11-15 13.00 Inledning; att vara nyckelperson 13.30 Walking

Läs mer

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet,

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet, 1 (7) Författningsbilaga Skollagen Fristående skolor Nedanstående paragraf har ny lydelse från och med den 1 mars 2010. Denna nya lydelse ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011,

Läs mer

Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106

Läs mer

Den individuella utvecklingsplanen

Den individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD 2005 Allmänna råd och kommentarer Den individuella utvecklingsplanen Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, Fax: 08-690 95 50, e-post: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Elevledda utvecklingssamtal

Elevledda utvecklingssamtal SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Elevledda utvecklingssamtal Författare Johanna Brolin Juhlin, Karin Eliasson Skarstedt, Marie Öhman Nilsson Artikel nummer 4/2012 Skolportens

Läs mer

Granskning av kvaliteten på de skriftliga omdömena i grundskolan

Granskning av kvaliteten på de skriftliga omdömena i grundskolan Alla elever ska nå målen! E-post: info@infomentor.se Telefon: 044-200 123 Granskning av kvaliteten på de skriftliga omdömena i grundskolan Kvalitativ analys, mars 2012 InfoMentor Kvalitativ analys av skriftliga

Läs mer

Individuella utvecklingsplaner IUP

Individuella utvecklingsplaner IUP Individuella utvecklingsplaner IUP 1 SYFTE OCH BAKGRUND Regeringen har beslutat att varje elev i grundskolan skall ha en individuell utvecklingsplan (IUP) från januari 2006. I Säffle är det beslutat att

Läs mer

Individuella utvecklingsplaner

Individuella utvecklingsplaner Ett arbetsmaterial för arbetet med Individuella utvecklingsplaner Barn- och ungdomsförvaltningen 2004-09-17 1 Innehåll Inledning, Syfte 3 Mål, Innehåll, Struktur, Uppföljning, Förvaring 4 Överlämnande,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Eskilsby skola Grundskola, förskoleklass och fritidshem 1 Presentation av verksamheten läsåret 2013-2014 Eskilsby skola består av en integrerad klass med

Läs mer

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 2012 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 Strängnäs kommun 2012-08-06 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht-2012 Skollag (2010:800)/ Nämndmål och Lokal arbetsplan Skollagen 1 kap 5 Utformning

Läs mer

INDIVIDUELL UTVECKLINGSPLAN

INDIVIDUELL UTVECKLINGSPLAN Datum Sida 1 (5) INDIVIDUELL UTVECKLINGSPLAN åk 1 åk 6 Antagen våren 2012 Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Individuell utvecklingsplan (IUP) Elevens individuella utvecklingsplan

Läs mer

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten Specialpedagogiska skolmyndigheten Statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor. 1 Rätten till stöd och anpassningar i skolan. Wern Palmius rådgivare wern.palmius@spsm.se 2 wern.palmius@spsm.se Specialpedagogiska

Läs mer

Skriftlig information till vårdnadshavare för barn i grundskolan i Nacka kommun.

Skriftlig information till vårdnadshavare för barn i grundskolan i Nacka kommun. BESLUT I TILLSYNSÄRENDE 1 (8) 2000-03-24 Dnr 1999:3598 Nacka kommun 131 81 NACKA Skriftlig information till vårdnadshavare för barn i grundskolan i Nacka kommun. Bakgrund Skolverket fick den 24 november

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan Kvalitetsredovisning Björkhagaskolan 2011-2012 1 1. Grundfakta Enhetens namn: Björkhagaskolan Verksamhetsform: Grundskola Antal elever (15 oktober): 320 Elevgruppens sammansättning ålder, genus och kulturell

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

Så bra är ditt gymnasieval

Så bra är ditt gymnasieval Så bra är ditt gymnasieval fakta om kvaliteten på alla program och skolor w sidan 4: programmen som ger jobb 6: de gör mest för att alla elever ska nå målen 8: utbildningarna med högst betyg 10: skolorna

Läs mer

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Rektorsområde förskola och grundskola Rektorsområde gymnasium Hultsfreds kommun rutiner för handläggning, utredning och beslut om mottagande

Läs mer

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Handlingsplanen ligger till grund för att Irstaskolans elever i behov av särskilt stöd ska få bästa möjliga hjälp. Irstaskolan läsåret 2015-2016 Reviderad

Läs mer

Klöxhultsskolan Läsåret 15-16

Klöxhultsskolan Läsåret 15-16 Klöxhultsskolan Läsåret 15-16 Klöxhultsskolan Klöxhultsskolan är en F-6 skola. Här finns också Montessoriskolan, grundsärskolan och Orion. Totalt finns det cirka 500 elever och ett hundratal medarbetare

Läs mer

Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd. 4.1 Arbetslagets generella individinriktade insatser

Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd. 4.1 Arbetslagets generella individinriktade insatser Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd Skollagen 3 kap. 3 Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

OBS! Endast denna vecka!

OBS! Endast denna vecka! Nyhetsbrev nr 6 sid 1 (6) Äntligen är det vår! Det var ett tag sedan senaste månadsinfo:t publicerades. Samtidigt så vet jag att personalarbetslagen varit flitiga med att hålla alla föräldrar/vårdnadshavare

Läs mer

Information skriftliga omdömen

Information skriftliga omdömen Skriftliga omdömen Inför läsåret 2011-2012 infördes i grundskolan en ny samlad läroplan. I den ingår övergripande mål och riktlinjer för utbildningen, kursplaner och kunskapskrav för respektive ämne. Många

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Beslut Sveaskolan AB Ringugnsgatan 1 216 16 Limhamn 2009-08-28 1 (4) Dnr 44-2009:569 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört

Läs mer

Samhälle, samverkan & övergång

Samhälle, samverkan & övergång Samhälle, samverkan & övergång En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Kompassens förskola Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplanens riktlinjer

Läs mer

Digital IUP med Skriftliga omdömen. Guide för Vh

Digital IUP med Skriftliga omdömen. Guide för Vh Digital IUP med Skriftliga omdömen Guide för Vh jan 2011 UNIKUM FÖR VÅRDNADSHAVARE I HALMSTAD KOMMUN Halmstad Kommun har valt att använda systemet Unikum för digital hantering av IUP med skriftliga omdömen.

Läs mer

INFORMATION. Lärplattform för bättre skolresultat och kommunikation på

INFORMATION. Lärplattform för bättre skolresultat och kommunikation på INFORMATION Lärplattform för bättre skolresultat och kommunikation på Inledning/Bakgrund Inledningsvis 5 huvudargument för att ni ska välja InfoMentor som leverantör. Vår Lärplattform är den på marknaden

Läs mer

Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. orebro.se

Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. orebro.se Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet orebro.se Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

Skolplan 2008-2010 Trelleborgs kommun

Skolplan 2008-2010 Trelleborgs kommun Skolplan 2008-2010 Trelleborgs kommun Skolplanen har antagits av kommunfullmäktige 2008-02-25 på förslag av skolnämnden 2007-12-11. Utgiven av: Skolförvaltningen i Trelleborg Foto: Ingrid Wall, Susanne

Läs mer

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 Dokument kring Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 110831 Lärarutbildningen vid Linköpings universitet Mål med utvecklingsplanen under INR 1 och 2 Utvecklingsplanen är ett

Läs mer

Matematikundervisning och självförtroende i årskurs 9

Matematikundervisning och självförtroende i årskurs 9 KATARINA KJELLSTRÖM Matematikundervisning och självförtroende i årskurs 9 I förra numret av Nämnaren beskrev vi elevernas kunskaper i och attityder till matematik enligt nationella utvärderingen 2003.

Läs mer

Studiehandledning till Nyckeln till arbete

Studiehandledning till Nyckeln till arbete Studiehandledning till Nyckeln till arbete STUDIECIRKEL OM NYCKELN TILL ARBETE 2014 gav Handikappförbunden ut skriften Nyckeln till arbete. Den vänder sig till arbetssökande med olika funktionsnedsättningar

Läs mer

Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 lag (2014:458).

Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 lag (2014:458). Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 lag (2014:458). 1 kap. Inledande bestämmelser Gäller både grundskola och gymnasieskola 1-6 kap Syftet med utbildningen

Läs mer

Lokal pedagogisk planering. Frivilligt kvällsdisco i skolmatsalen för de som går i årskurs 1 4 på skolan.

Lokal pedagogisk planering. Frivilligt kvällsdisco i skolmatsalen för de som går i årskurs 1 4 på skolan. Lokal pedagogisk planering Frivilligt kvällsdisco i skolmatsalen för de som går i årskurs 1 4 på skolan. Elevgrupp: Fritidshemmets :or är 25 elever. De är ansvariga för godis, frukt och läskförsäljning

Läs mer

Lokal arbetsplan för Vittjärvsgårdens förskola

Lokal arbetsplan för Vittjärvsgårdens förskola Lokal arbetsplan för Vittjärvsgårdens förskola 2010 Organisation Mimers Vittjärv AB driver förskolan Vittjärvsgården och grundskolan Mimers Brunn. Verksamheten förvaltas av en styrelse bestående av dels

Läs mer

Arbetsplan för Bokhultets förskola

Arbetsplan för Bokhultets förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Bokhultets förskola 2014-10-21 2014 2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskola... 3 2. Årets utvecklingsområden... 5 3. Normer och värden... 5 4. Utveckling

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7714 Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Grevhagsskolan belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet Sammanställning av enkäten Lust att lära åk 8 och åk 2 på gymnasiet Lå 2008-2009 Barn- och ungdomssektorn (BUS) Innehållsförteckning Inledning...3 Syfte...3 Metod...4 Resultat...5 Trivsel och trygghet...

Läs mer

Nordiska språk i svenskundervisningen

Nordiska språk i svenskundervisningen Nordiska språk i svenskundervisningen Nordiska språk i svenskundervisningen Innehåll Inledning 6 Lärarna i årskurs 4-6 i grundskolan 8 Lärarna i årskurs 7-9 i grundskolan 11 Lärarna i gymnasieskolan

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016

Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016 Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016 Skola Ort Ansvarig rektor Kontaktinformation Kundtjänst 0910 73 50 00 Kundtjanst@skelleftea.se 1. Vår grundverksamhet Auraskolan i Skelleftehamn är en F-2 skola med

Läs mer

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Fastställt av Utbildningsnämnden Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Inom Utbildningsnämndens verksamhetsområde 2015-12-07 Ronneby Kommun Johanna Månsson Chef Start Ronneby Annika Forss Kvalitetssamordnare

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 1 Förord Bestämmelserna om arbetet med särskilt stöd förändrades i vissa avseenden i samband med

Läs mer

Utvecklingssamtal vid Stockholms universitet

Utvecklingssamtal vid Stockholms universitet 1. (7) Utvecklingssamtal vid Stockholms universitet Inledning Detta dokument är en beskrivning av processen i ett utvecklingssamtal. I dokumentet får du en bild av utvecklingssamtalets syfte och uppbyggnad.

Läs mer

Verksamhetsplan elevhälsan

Verksamhetsplan elevhälsan Verksamhetsplan elevhälsan För EduLexUs AB 2012/2013 Innehåll Elevhälsan blir ett nytt begrepp i skollagen...3 Om sekretess...3 Elevhälsan inom EduLexUs...4 Så här fungerar det...5 Prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Lokal arbetsplan för Vallaskolan Läsåret 09/10

Lokal arbetsplan för Vallaskolan Läsåret 09/10 Lokal arbetsplan för Vallaskolan Läsåret 09/10 Inledning Vallaskolan är en F-9-skola. Skolan är organiserad i två spår, Alfaspåret F-9 och Omegaspåret F-9. Vallaskolan har ett kommunövergripande uppdrag

Läs mer

VFU. Välkommen till Att undervisa i åk 4-6, 6.0hp Ht 2014

VFU. Välkommen till Att undervisa i åk 4-6, 6.0hp Ht 2014 UMEÅ UNIVERSITET Lärarutbildningen Inst. för Språkstudier Kursansv: Ingalill Gustafsson 090-786 5067 ingalill.gustafsson@sprak.umu.se 2014 08 30 Studieadministratör: Johanna Palm, 090-786 6457 Kurskod:6LÄ046

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-02-28 Ikasus AB susarme.siden@frosunda.se Rektorn vid Ikasus friskola birgitta.krantz@frosunda.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Ikasus friskola i Vallentuna

Läs mer

Vad händer sen? en lärarhandledning

Vad händer sen? en lärarhandledning Vad händer sen? en lärarhandledning Syfte och avsändare Den här lärarhandledningen är ett komplement till häftet Vad händer sen?, ett häfte från Returpack som sammanfattar hur återvinningen av burkar och

Läs mer

Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria

Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria Likabehandlingsplan Montessoriföreningen Maria Läsåret 2015-2016 Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria 1. Vi på

Läs mer

Vanliga frågor och svar om bedömning och betygsättning

Vanliga frågor och svar om bedömning och betygsättning 1 (80) Vanliga frågor och svar om bedömning och betygsättning Senast uppdaterad: 2007-01-29 2 (80) UNDERLAG FÖR BEDÖMNING OCH BETYGSÄTTNING...4 FRÅNVARO...11 LIKVÄRDIGHET OCH RÄTTVISA...12 ELEVERS RÄTT

Läs mer

Unga och Internet Sektionen för förebyggande arbete

Unga och Internet Sektionen för förebyggande arbete Unga och Internet Sektionen för förebyggande arbete Mantha Kasagianni Kvällens upplägg o Kort information om sektionen för förebyggande arbete o Insatser på skolor I Botkyrka o Barns svar med diskussioner

Läs mer

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik 140917 Nulägesanalys Nolhagaskolan grundskola 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde läsåret 14/15 är: Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik Uppföljning

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Dalsjöskolan 4-9 Dalsjövägen 16 51634 DALSJÖFORS Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Borås 1490 Grundskola 95015820 http://wwwborasse Skolbladet presenterar

Läs mer

Arbetsplan för Färjestadsskolan. Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Färjestadsskolan. Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Färjestadsskolan Läsåret 2013/2014 Skolans arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt skolan ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE KVALITETSRAPPORT - REKTOR Enhet: KAPLANSKOLAN, EE, EC, VF och EN. Rektor: Kristin Lundholm. Frågor att besvara KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat 1 Beskriv i vilken grad

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 12/13

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 12/13 Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 12/13 Välkommen till Aspero Idrottsgymnasium! Vi på Aspero Idrottsgymnasium har som mål att göra dig till vinnare - både studiemässigt,

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

Individuell lärandeplan (ILP) för verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Individuell lärandeplan (ILP) för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Fysioterapeutprogrammet Individuell lärandeplan (ILP) för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Varför en individuell lärandeplan? Det övergripande syftet med att skriva en ILP är att utveckla och stödja

Läs mer

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Matteusskolan Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Stort tack för att du vill jobba med rädda Barnens inspirationsmaterial.

Stort tack för att du vill jobba med rädda Barnens inspirationsmaterial. a g a l i b s g n i n v Ö Stort tack för att du vill jobba med rädda Barnens inspirationsmaterial. Så här går övningarna till Här hittar du instruktioner för de olika övningarna. För att du enkelt ska

Läs mer

Dok.nr FO1m LIKABEHANDLINGSPLAN Utfärdare EJ. ... [Förskolechef] Eva Jäger Datum: 2015-02

Dok.nr FO1m LIKABEHANDLINGSPLAN Utfärdare EJ. ... [Förskolechef] Eva Jäger Datum: 2015-02 1(10)...... [Förskolechef] Eva Jäger : -02 --------------------------------------------------.. (Arbetsmiljöansvarig) Linn Alex -02 1 INLEDNING Detta dokument riktar sig till alla anställda på förskolan.

Läs mer

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats.

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats. DAGS ATT TYCKA TILL OM DITT JOBB! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan arbetar här och för blivande arbetare. För att kunna vara det behöver

Läs mer

Välkommen Till Trollbackens förskola 2012-2013

Välkommen Till Trollbackens förskola 2012-2013 Välkommen Till Trollbackens förskola 2012-2013 Välkommen till vår förskola! Vi står inför en ny spännande höst med nya och gamla barn, delvis ny personal, en ny ledningsorganisation (from jan-2013), påbörja

Läs mer

Arbetsplan/Beskrivning

Arbetsplan/Beskrivning VRENA FRISKOLA Arbetsplan/Beskrivning Läsåret 2013/2014 ARBETSPLAN VRENA FRISKOLA LÄSÅRET 13/14 Under läsåret är våra prioriterade utvecklingsområden: - Få fler elever att känna sig trygga och trivas på

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015

Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015 Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015 Skola Fjällsjöskolan fskk åk 6 Ort Backe Ansvarig rektor Susanne Sjödin Kontaktinformation Dan Forsberg, 0624-512029 1. Vår skola I Fjällsjöskolan fskk- åk 6 går 50 barn.

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Vision På vår skola ska det inte förekomma någon form av kränkande behandling. Ingen elev ska bli diskriminerad, trakasserad eller

Läs mer

Verksamhetsplan. Fyren EkAlmens pedagogiska kompass

Verksamhetsplan. Fyren EkAlmens pedagogiska kompass Verksamhetsplan 2012-2013 Fyren EkAlmens pedagogiska kompass www.fyrenekalmen.se 2 När eleverna vet målet och på olika sätt tar sig dit med hjälp av uppmuntrande vuxna som tar tillvara på deras inre drivkraft,

Läs mer

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Lokal arbetsplan läsåret 2015/16 Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Skäggebergsvägen 13 0565-160

Läs mer

När du nu förberett medarbetarens utvecklingssamtal i Bisnode People är det dags att planera själva samtalet.

När du nu förberett medarbetarens utvecklingssamtal i Bisnode People är det dags att planera själva samtalet. Inledning När du nu förberett medarbetarens utvecklingssamtal i Bisnode People är det dags att planera själva samtalet. Den här lektionen beskriver hur du har ett coachande förhållningssätt i utvecklingssamtalet

Läs mer

Lokal målplan Svenska Skolan i Wien 2015-2016

Lokal målplan Svenska Skolan i Wien 2015-2016 Svenska Skolan i Wien Scheibelreitergasse 15 AT-1190 Wien Tel... +43-(0)1-320 79 80 E-Mail... svenskaskolan@svenskaskolan.at Website... www.svenskaskolan.at ZVR-Zahl 972744415 Wien 25 augusti 2015 Lokal

Läs mer

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning Reviderad 2015-09-01 Hjälpreda Hörsel Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning www.spsm.se www.vgregion.se www.rjl.se www.regionhalland.se www.skl.se Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15 Riktlinjer för VFU3 150113 Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK3: Specialpedagogik VT 15 Yvonne P Hildingsson yvhi@hh.se

Läs mer

2014-01-08. Tre förslag för stärkt grundskola

2014-01-08. Tre förslag för stärkt grundskola 2014-01-08 Tre förslag för stärkt grundskola Regeringen stärker grundskolan: Tioårig grundskola, förlängd skolplikt och obligatorisk sommarskola En skola som rustar barn och unga med kunskaper ger alla

Läs mer

Arbetsgång för elevhälsoarbetet på Tynneredsskolan

Arbetsgång för elevhälsoarbetet på Tynneredsskolan TYNNEREDSSKOLAN 2013-05-30 Reviderad 2014-02-26 Arbetsgång för elevhälsoarbetet på Tynneredsskolan På Tynneredskolan arbetar vi för att alla elever ska må bra och nå målen. Goda relationer till varandra,

Läs mer

Elevhälsa 2014-01-15/CA

Elevhälsa 2014-01-15/CA 2014-01-15/CA Om skolan 1. Österåkers gymnasium grundtankar och riktlinjer 2. Lokal arbetsplan/verksamhetsplan 2013/2014 med prioriterade mål 3. Elevhandbok 4. Personalhandbok 5. Elevhälsa med bl.a. -

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 2015-11-03 Dnr 43-2015:4701 Göteborgs kommun angered@angered.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Berg ums skola F-3 i Göteborgs kommun 201 5-1 1-03 Tillsyn i Bergums skola

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Skola Tundalsskolan Ort Robertsfors Ansvarig rektor Jan

Läs mer

Skäggebergsskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr

Skäggebergsskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Lokal arbetsplan läsåret 2014/15 Skäggebergsskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Skäggebergsvägen 13 0565-160 70 www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9. Kunskap och personlig utveckling

GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9. Kunskap och personlig utveckling GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9 Kunskap och personlig utveckling Vad är viktigt att lära sig när framtiden ständigt förändras? Världen förändras i snabb takt. Teknikutvecklingen, klimatutmaningen och globaliseringen

Läs mer

Kvalitetsredovisning Skola/fritids

Kvalitetsredovisning Skola/fritids Kvalitetsredovisning Skola/fritids 2013-2014 Verksamheten som helhet Vår vision är att skapa en skola som vilar på demokratins grund och där verksamheten grundar sig på ett livslångt lärande. Kunskaper,

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 Datum 2010-10-18 Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 2010-10-07 Anders Thomas rektor Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torskolan

Läs mer

Välkommen till Löddesnässkolan Förskoleklass 2013/2014

Välkommen till Löddesnässkolan Förskoleklass 2013/2014 Välkommen till Löddesnässkolan Förskoleklass 2013/2014 2015/2016 Välkommen till Område Löddesnäs Förskoleklass Område Löddesnäs består av förskola, förskoleklass, skola årskurs 1-6 och fritidshem. Alla

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp Utvärdering 15 deltagare Voice Camp 8 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Enkelt, jag älskar att sjunga och det är alltid kul att träffa nya vänner

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Den här broschyren

Läs mer

Diskussion kring klassrum/verksamhetsbesök (2011)

Diskussion kring klassrum/verksamhetsbesök (2011) Diskussion kring klassrum/verksamhetsbesök (2011) Vad är era egna erfarenheter kring att genomföra klassrumsbesök? Syfte, möjligheter och utmaningar med klassrumsbesök? Hur förbereder man sig som rektor

Läs mer

ÄMNESPLANENS STRUKTUR. Syfte Centralt innehåll Kunskapskrav. Mål KUNSKAPSKRAV

ÄMNESPLANENS STRUKTUR. Syfte Centralt innehåll Kunskapskrav. Mål KUNSKAPSKRAV Syfte Centralt innehåll Kunskapskrav Mål KUNSKAPSKRAV Läraren ska sätta betyg på varje kurs och det finns prec i serade kunskapskrav för tre av de godkända betygs stegen E, C och A. Kunskapskraven är för

Läs mer

Sandbäcksskolan. Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan

Sandbäcksskolan. Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan Sandbäcksskolan Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan 2013 Inledning Sandbäcksskolan är en F-9 skola med ca 450elever.Verksamheten omfattar förskoleklass, grundskola, fritidshem och fritidsklubb. Det finns

Läs mer

Orolig för ett barn. vad kan jag göra?

Orolig för ett barn. vad kan jag göra? Orolig för ett barn vad kan jag göra? Rädda Barnen 2016 Formgivning: Rädda Barnen Foto: Oskar Kullander Upplaga: 4 000 ex Artikelnummer: 11505 ISBN: 978-91-7321-366-0 Barn i utsatta situationer behöver

Läs mer

Om mig. Manual för genomförande. Ungdomsenkät för elever i Östergötland - grundskolan år 8 och gymnasieskolan åk 2

Om mig. Manual för genomförande. Ungdomsenkät för elever i Östergötland - grundskolan år 8 och gymnasieskolan åk 2 Om mig Ungdomsenkät för elever i Östergötland - grundskolan år 8 och gymnasieskolan åk 2 Manual för genomförande Länets kommuner i samverkan med Landstinget i Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland.

Läs mer