Skriftlig information till vårdnadshavare för barn i grundskolan i Nacka kommun.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skriftlig information till vårdnadshavare för barn i grundskolan i Nacka kommun."

Transkript

1 BESLUT I TILLSYNSÄRENDE 1 (8) Dnr 1999:3598 Nacka kommun NACKA Skriftlig information till vårdnadshavare för barn i grundskolan i Nacka kommun. Bakgrund Skolverket fick den 24 november 1999 uppgifter om att Nacka kommun tillämpade ett system med skriftliga omdömen gällande elever i grundskolan. Skolverket beslutade den 21 januari 2000 att utreda dessa uppgifter. Skolverket har genomfört tillsyn i Nacka kommun med syfte att utreda om de skriftliga omdömen som lämnats byggt på en överenskommelse mellan elevens vårdnadshavare/föräldrar (nedan används vårdnadshavare som samlingsbegrepp) och läraren. Skolverket har även utrett om de skriftliga omdömen som givits haft karaktären av betyg. Allmänt När staten överlämnade huvudansvaret för den obligatoriska skolan till kommunerna fick de enskilda kommunerna och skolenheterna ett ökat ansvar för utformningen av verksamheten. Genom Skollagen, (SFS 1985:1100), Grundskoleförordningen (GrF) och 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) har staten dock angivit de ramar inom vilka kommunernas utformning av skolans verksamhet skall hållas. Vissa betygsfrågor regleras i 7 kap GrF. Av kapitlets 12 och 13 framgår att terminsbetyg skall utfärdas vid slutet av varje termin i år åtta och vid slutet av höstterminen i år nio. Dessutom skall slutbetyg utfärdas när skolplikten upphör. I den obligatoriska skolan skall betygssättning ske vid dessa fyra tillfällen. En lärare får inte utöver de stadgade betygstillfällena utfärda några betyg eller andra skriftliga omdömen som har karaktären av betyg. Lärarens samverkansplikt och informationsplikt gentemot elever och hem är långtgående. Detta framgår bland annat av Lpo 94. I avsnitt 2.4 föreskrivs vissa riktlinjer gällande lärarens skyldighet att samverka och informera

2 SKOLVERKET BESLUT I TILLSYNSÄRENDE 2 vårdnadshavarna om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling. I GrF föreskrivs att detta skall ske genom utvecklingssamtal. Utredningen i Nacka kommun Vid en utredning av detta slag tar Skolverket del av en stor mängd material som på olika sätt visar hur kommunen och skolorna arbetar eller framledes planerar arbeta med sin verksamhet. I den föreliggande utredningen har Skolverket fokuserat kring en begränsad del av Nacka kommuns arbete med skolan. Skolverket vill inledningsvis förtydliga att en stor del av det material som gåtts igenom tyder på att Nacka kommun lagt ner ett omfattande och i många delar föredömligt arbete, helt i enlighet med intentionerna bakom de nationella bestämmelserna. Kommunnivå I kommunens skolplan uttrycks bland annat följande avseende skriftlig information. Föräldrarna skall minst en gång per termin informeras skriftligt om elevens utveckling och lärande. I kommentaren till skolplanen förtydligas detta direktiv. På skolans initiativ och utan särskilda utvecklingssamtal, skall elevens utveckling och lärande beskrivas skriftligt för föräldrarna. Beskrivningen skall vara tydlig och klar och relatera till målen och de kriterier som satts upp för måluppfyllelsen. Ingenstans i skolplanen anges att skriftlig information om elevens skolgång skall lämnas endast efter en överenskommelse i det enskilda fallet. Däremot uttrycks att den skriftliga informationen skall ges utan samband med utvecklingssamtalet. Skolnivå För att få en bild av hur tillämpningen med skriftlig information utformats vid några av skolorna i Nacka kommun har Skolverket begärt in olika typer av dokumentation. Utredningen visar bland annat följande: I de flesta av de undersökta skolorna har man genomfört system med skriftlig information under Sättet på vilket informationen varit utformad skiljer sig till viss del mellan skolorna. Skolorna har själva utformat de mallar som använts för informationen. Mallarna är i de flesta fall utformade så att eleven i varje ämne bedöms i två till fyra nivåer. Vid några skolor sätter läraren ett kryss i den förtryckta kolumn som överensstämmer med den grad av måluppfyllelse som eleven, gällande ett visst ämne, bedöms befinna sig i. Som exempel på rubriker till kolumnerna kan anges; Mycket bra, Bra, På väg, Bör förbättras. I vissa skolor lämnas även ett mindre utrymme för lärarens skriftliga kommentar, utrymmet är begränsat till cirka 4-5 ord. I en annan skola bedöms elevens kunskaper i ämnet som; Mycket bra, Bra, Mindre bra. Utöver detta bedöms även elevens ordning och uppförande som; Bra, Mindre bra. Läraren ger även en kort kommentar om läxläsning, provresultat, sena ankomster.

3 SKOLVERKET BESLUT I TILLSYNSÄRENDE 3 I några skolor uttrycks lärarens bedömning av elevens måluppfyllelse, gällande ett specifikt ämne, i ord. Även denna typ av bedömning ger en schabloniserad nivåindelning och som exempel kan anges; Har nått målen för år 4, Är på väg mot målen för år 4. Tillämpningen stämmer, i merparten av de skolor som Skolverket undersökt, väl överens med kommunens skolplan där det anges att den skriftliga informationen skall ges på skolans initiativ. Endast en av skolorna har visat att vårdnadshavarna informerats om en möjlighet att avstå från skriftliga omdömen om barnens utveckling och lärande. Frågor som Skolverket har bedömt - Om den skriftliga informationen lämnats som ett komplement till utvecklingssamtalen - Om den skriftliga informationen lämnats efter en överenskommelse mellan vårdnadshavare och lärare (frivillighet) - Om den skriftliga information som lämnats haft karaktären av betyg Rättsutredning som ligger till grund för beslutet Utvecklingssamtal Utöver reglerna för betygssättning regleras i 7 kap GrF även lärarnas plikt att fortlöpande informera eleven och dennes vårdnadshavare om elevens skolgång (7:2 GrF). Det är här fråga om skolgång ur ett bredare perspektiv än bara gällande kunskapsmålen. I paragrafen stadgas bland annat: Minst en gång varje termin skall läraren, eleven och dennes vårdnadshavare samtala om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas (utvecklingssamtal). Utvecklingssamtalet skall alltså vara ett samtal i vilket såväl lärare, elev och vårdnadshavare skall komma till tals. Genom stadgandet har lagstiftaren angivit formen för hur läraren skall informera om elevens kunskapsutveckling. Att utvecklingssamtal skall ske en gång per termin utgör endast en minimiregel. Om någon av de tre parterna finner att behov föreligger är det alltså inget som hindrar att utvecklingssamtal hålls flera gånger per termin. Gällande elever som riskerar att inte uppnå kunskapsmålen torde det vara lärarens skyldighet att ta initiativ till ett extra utvecklingssamtal. I 7:2 andra stycke GrF sägs: På begäran av en elevs vårdnadshavare skall läraren som ett komplement till utvecklingssamtalet lämna skriftlig information om elevens skolgång. Här anges alltså att läraren, utöver att hålla ett muntligt utvecklingssamtal, även är skyldig att ge vårdnadshavarna skriftlig information. En förutsättning är dock att vårdnadshavaren begärt sådan skriftlig information och att denna information utgör ett komplement till utvecklingssamtalet. Formuleringen i 7:2 andra stycket GrF kan tyckas ge utrymme för tolkning. Den tolkningsfråga som uppkommer är huruvida stadgandet endast

4 SKOLVERKET BESLUT I TILLSYNSÄRENDE 4 fastställer lärarens faktiska skyldighet att ge skriftlig information på vårdnadshavarens begäran. Läraren skulle i sådant fall, utöver denna skyldighet, själv kunna välja att ge skriftlig information utan en begäran från vårdnadshavaren. En sådan tolkning kan tyckas styrkt av stadgandena i Lpo och 2.7 men motsägs otvetydigt av förarbetsuttalanden avseende 7:2 GrF. I Prop 1994/95:85 uttalas bland annat Samtalet, vidareutvecklat till utvecklingssamtal, är alltså skolans viktigaste sätt att informera och informeras om elevens utveckling och skolgång. De föräldrar som så önskar bör kunna få skriftlig information som ett komplement till utvecklingssamtalet. Sådana skriftliga omdömen skall dock inte ha karaktären av betyg och alltid bygga på en överenskommelse i det enskilda fallet. Att regeringens förslag, i denna del, antogs framgår av utbildningsutskottets betänkande 1994/95:UbU6. Där uttalas bland annat: Riksdagen bör sålunda ändra sitt tidigare beslut och slå fast att den skriftliga redogörelsen till eleven och elevens vårdnadshavare om elevens utveckling och skolgång alltid skall bygga på en överenskommelse i det enskilda fallet samt att den inte får ha karaktären av betyg. Regeringen har alltså, efter att lydelsen i Lpo trätt i kraft, åter aktualiserat frågan om skriftlig information. I propositionen har regeringen på ett tydligt sätt behandlat frågan om den skriftliga informationen och begränsningarna i dess användning. Genom 7:2 GrF anges således att läraren har en skyldighet att hålla utvecklingssamtal. Som ett komplement till detta samtal kan en vårdnadshavare begära skriftlig information om elevens skolgång. Det är endast genom en sådan överenskommelse som läraren har rätt att till hemmet lämna skriftlig information gällande elevens utveckling i skolan. Karaktären av betyg I 7:2 andra stycket GrF anges att skriftlig information som ges på begäran av en vårdnadshavare inte får ha karaktären av betyg. En skillnad mellan utvecklingssamtalet och betyget är, förutom den ovan angivna huvudregeln om muntlighet, de båda institutens syften. Ett av betygets huvudsakliga syften är att ge en bedömning av elevens kunskapsmässiga utveckling. Genom betyget anges de kvalitativa nivåer eleven nått i förhållande till kursplanernas mål för år 9. Syftet med utvecklingssamtalet är att ge en bild av elevens skolsituation i dess helhet och att främja elevens utveckling. I denna bild ingår elevens kunskapsmässiga utveckling som en viktig del. Lika viktiga är dock andra delar som inte är relaterade till ämneskunskaper. Som exempel kan anges; elevens ambition, arbetsförmåga, uppträdande, uppmärksamhet, samarbetsförmåga, kreativitet, självbild, sociala utveckling och hur eleven upplever och trivs i skolmiljön. Det är inte möjligt att göra en uttömmande lista över de samtal och omdömen som kan bli aktuella i det enskilda utvecklingssamtalet. Det är dock klart att de omdömen som lämnas inte får vara indelade i bedömningsnivåer liknande dem som tillämpas vid betygssättning.

5 SKOLVERKET BESLUT I TILLSYNSÄRENDE 5 En naturlig följd av systemet med betyg i år åtta och år nio är att den information som, genom utvecklingssamtalet ges eleven och dennes vårdnadshavare, blir mer målorienterad ju högre upp i grundskolan eleven kommer. Utvecklingssamtalet i de högre åren bör, i större utsträckning än i de lägre, behandla elevens förberedelser inför betygssättningen och elevens kunskapsnivå i förhållande till kunskapsmålen. De delaktiga (lärare, elev och vårdnadshavare) ges härigenom möjlighet att förbereda studierna på ett sådant sätt att kunskapsmålen kan uppnås i tid för betygssättningen. Varje elev som riskerar att inte nå kunskapsmålen skall, i god tid och oavsett skolår, ges det stöd han eller hon behöver. För att eventuella problem skall uppdagas på ett så tidigt stadium som möjligt bör lärarna på ett kontinuerligt sätt följa den enskilda elevens utveckling och lärande. Gällande vad som skall förstås med karaktären av betyg (7:2 andra stycket GrF) så ges i förarbetena inte någon närmare vägledning. Enligt Skolverkets mening bör denna del av stadgandet tolkas utifrån ordalydelsen. Utgångspunkten bör då vara vad som normalt sett karaktäriserar ett betyg i den obligatoriska skolan. Karaktäristiskt för betyg i år 8 och 9: - De har sin bestämda utgångspunkt i kursplan och betygskriterier - De ges vid bestämda tidpunkter/tillfällen - De avser på förhand bestämda ämnen - De har på förhand bestämda betygssteg - De bygger på ensidig information Sammanfattning av rättsutredningen Utvecklingssamtal Läraren är skyldig att fortlöpande informera eleven och dennes vårdnadshavare om elevens skolgång. Minst en gång per termin skall läraren, tillsammans med eleven och dennes vårdnadshavare, delta i ett utvecklingssamtal. Då eleven närmar sig de år i vilka betygssättning skall ske bör utvecklingssamtalet i högre grad beakta elevens intressen av att förbereda sina studier för att uppnå målen för år 9. En elev som riskerar att inte uppnå kunskapsmålen skall alltid uppmärksammas och ges det stöd han eller hon behöver. Frivillighet Lagstiftaren har med utvecklingssamtalet angett den form för informationsutbyte som i normalfallet skall användas. Läraren skall dock, om en vårdnadshavare begär detta, även lämna skriftlig information om elevens skolgång. Läraren skall inte ge sådan skriftlig information utan en överenskommelse i det enskilda fallet.

6 SKOLVERKET BESLUT I TILLSYNSÄRENDE 6 Karaktären av betyg Den information som ges skriftligt får inte ha karaktären av betyg. En bedömning av om ett dokument skall anses ha karaktären av betyg eller inte får grundas på de kännetecken som finns gällande grundskolebetyg. En icke obetydlig del i denna bedömning är i vad mån omdömena endast eller till övervägande del tar hänsyn till elevens kunskapsmässiga utveckling inom de aktuella ämnena eller ämnesblocken. Genom formuleringen i Prop 1994/95:85 får dock inte ha karaktären av betyg har regeringen på ett tydligt sätt markerat att detta inte är ett område inom vilket enskilda kommuner eller skolor fritt äger experimentera. Bedömning Enligt vad Skolverket erfarit har Nacka kommun på olika sätt försökt särskilja den skriftliga information som skall ges till vårdnadshavare i Nacka kommun från sådan skriftlig information som regleras i 7:2 GrF. Företrädare för kommunen har i vissa fall givit uttryck för att grundskoleförordningen endast reglerar skriftlig information i samband med utvecklingssamtalet och att Nacka kommun i stället stödjer sig på den mer generella lydelsen i Lpo Ett annat argument som framförts är att grundskoleförordningen endast anger den skyldighet som lärare har. Därutöver skulle det stå lärarna fritt att lämna skriftlig information utan begäran från vårdnadshavaren. Enligt Skolverkets mening är det inte någon artskillnad mellan skriftlig information enligt Lpo 94 och skriftlig information enligt grundskoleförordningen. Här måste särskild hänsyn tas till att lagstiftaren, efter att lydelsen i Lpo trätt i kraft, genom Prop 1994/95:85 åter har aktualiserat och förtydligat frågan om skriftlig information. Skolverket finner klart stöd i de aktuella förarbetena för att det är samma skriftliga information som behandlas i de båda författningarna. Oavsett en tillämpning av Lpo 94 eller GrF gäller därför ett krav på frivillighet och att informationen inte får ha karaktären av betyg. Frivillighet En grundförutsättning för att den skriftliga informationen skall anses lämnad efter en överenskommelse i det enskilda fallet är att vårdnadshavaren har givits tydlig information om att förfarandet är frivilligt. Vårdnadshavaren skall på ett enkelt sätt ha givits möjlighet att välja om skriftlig information skall lämnas eller inte. Överenskommelsen skall även innefatta ett klargörande av vilken typ av information som skall lämnas. Skolverket kritiserar Nacka kommun för att skriftlig information givits utan en överenskommelse i det enskilda fallet. Samband med utvecklingssamtal I 7:2 GrF stadgas att eventuell skriftlig information skall utgöra ett komplement till utvecklingssamtalet. Den skriftliga informationen skall

7 SKOLVERKET BESLUT I TILLSYNSÄRENDE 7 således ges i samband med och bygga på samma principer som gäller för utvecklingssamtalet. Detta innebär (som ovan nämnts) att parterna, vid en överenskommelse om att skriftlig information skall lämnas, även skall klargöra vad informationen skall innefatta. Utifrån överenskommelsen skall läraren i skrift ge information om den unika eleven. Syftet med det skriftliga komplementet måste alltid vara att främja elevens utveckling och således måste hänsyn tas till att det handlar om en enskild elevs utveckling i förhållande till dennes förutsättningarna. Skolverket kritiserar Nacka kommun för att skriftlig information som lämnats inte utgjort ett komplement till utvecklingssamtalen. Förfarandena är således inte förenligt med stadgandet i 7:2 andra stycket GrF. Karaktären av betyg De omdömen som lämnats vid ett flertal av Nacka kommuns grundskolor bär i mer eller mindre hög grad på samtliga av de kännetecken för betyg som ovan angivits. Det bör nämnas att det var just denna typ av schabloniserade omdömen som lagstiftaren ville undvika genom ändringen av 7:2 GrF. Skolverket kritiserar Nacka kommun för att skriftliga omdömen som givits i Nacka kommun har karaktären av betyg och således är oförenliga med stadgandet i 7:2 2 stycket GrF. Skolverket förutsätter att Nacka kommun snarast tillser att - skriftlig information endast lämnas efter en överenskommelse mellan vårdnadshavaren och läraren - skriftlig information endast lämnas i samband med utvecklingssamtalen - den skriftliga information, som i dessa fall lämnas, inte har karaktär av betyg. Skolverket vill i detta sammanhang notera att lagstiftaren valt att rikta de regler om vilka det är fråga till de professionella. Kommunen bör iaktta stor försiktighet vad gäller att ge sådana direktiv som kan innebära att lärarna tvingas välja mellan lagstiftarens regler och kommunens direktiv. En kritik som ofta anförs mot betygssystemet är att de tillfällen vid vilka betyg skall lämnas infaller allt för sent och att eventuella problem i kunskapsutvecklingen måste uppmärksammas tidigare än i år 8. Skolverket vill i detta sammanhang klargöra att det är av yttersta vikt att lärarna kontinuerligt följer upp och utvärderar den enskilde elevens kunskapsutveckling. I de fall en elev riskerar att inte uppnå kunskapsmålen måste läraren omgående agera för att motverka den negativa utvecklingen. Det finns inget givet svar på hur detta skall gå till men en primär åtgärd är att vårdnadshavaren kontaktas och att ett utvecklingssamtal snarast kommer till stånd. Lagstiftaren har ansett att den muntliga form som gäller för utvecklingssamtalet skall vara tillräcklig för att informera eleven och dennes vårdnadshavare om elevens kunskapsutveckling och övriga utveckling i skolan. Om en lärare har svårigheter att förmedla relevant information muntligt så torde detta vara ett högprioriterat område för lärarens kompetensutveckling.

8 SKOLVERKET BESLUT I TILLSYNSÄRENDE 8 Uppföljning Skolverket följer upp beslut i vilka det riktas kritik mot en skolhuvudman. Verket avser därför att återkomma med en begäran om redovisning av vilka åtgärder som vidtagits med anledning av beslutet. På Skolverkets vägnar Eva Maria Magnusson Avdelningschef Gustav Karim Ghomri Undervisningsråd I den slutliga handläggnigen har även deltagit Göte Appelberg, chefsjurist, Jan-Erik Östmar, undervisningsråd samt Mikael Sandström, undervisningsråd. Kopia till: Enligt fastställd sändlista

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet,

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet, 1 (7) Författningsbilaga Skollagen Fristående skolor Nedanstående paragraf har ny lydelse från och med den 1 mars 2010. Denna nya lydelse ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394); SFS 2006:1090 Utkom från trycket den 12 september 2006 utfärdad den 31 augusti 2006. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106

Läs mer

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. Vad är en

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Beslut Sveaskolan AB Ringugnsgatan 1 216 16 Limhamn 2009-08-28 1 (4) Dnr 44-2009:569 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört

Läs mer

FÖRSLAG. Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet 9

FÖRSLAG. Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet 9 FÖRSLAG Allmänna råd för DEN INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN med skriftliga omdömen Innehåll Förord 2 Inledning 3 Utgångspunkter för den individuella utvecklingsplanen 4 Den individuella utvecklingsplanens

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

Den individuella utvecklingsplanen

Den individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD 2008 Allmänna råd och kommentarer Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, Fax: 08-690

Läs mer

Till Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Till Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2009-09-30 Till Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet (Ds 2009:25) Föräldraalliansen Sverige är ett nationellt förbund för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2012:109 Utkom från trycket den 13 mars 2012 utfärdad den 1 mars 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Svenska Dyslexiföreningen Sammanställda och kommenterade av C G Lindell Uppdaterade november

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:127 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun Bes lut S kolrapport Beslut Mona Hurtig Skol AB Solskiftegatan 4 442 53

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av grundskolans mål- och uppföljningssystem m.m. Dir. 2006:19. Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2006

Kommittédirektiv. Översyn av grundskolans mål- och uppföljningssystem m.m. Dir. 2006:19. Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2006 Kommittédirektiv Översyn av grundskolans mål- och uppföljningssystem m.m. Dir. 2006:19 Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2006 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall se över

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd. 4.1 Arbetslagets generella individinriktade insatser

Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd. 4.1 Arbetslagets generella individinriktade insatser Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd Skollagen 3 kap. 3 Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling

Läs mer

Skolplan 2008-2010 Trelleborgs kommun

Skolplan 2008-2010 Trelleborgs kommun Skolplan 2008-2010 Trelleborgs kommun Skolplanen har antagits av kommunfullmäktige 2008-02-25 på förslag av skolnämnden 2007-12-11. Utgiven av: Skolförvaltningen i Trelleborg Foto: Ingrid Wall, Susanne

Läs mer

Vanliga frågor och svar om bedömning och betygsättning

Vanliga frågor och svar om bedömning och betygsättning 1 (80) Vanliga frågor och svar om bedömning och betygsättning Senast uppdaterad: 2007-01-29 2 (80) UNDERLAG FÖR BEDÖMNING OCH BETYGSÄTTNING...4 FRÅNVARO...11 LIKVÄRDIGHET OCH RÄTTVISA...12 ELEVERS RÄTT

Läs mer

Beslut för fristående grundskola

Beslut för fristående grundskola Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla Beslut för fristående grundskola efter tillsyn av Internationella Engelska Skolan i Järfälla kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Barbro Nässén Undervisningsråd

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Barbro Nässén Undervisningsråd Beslut Eslövs folkhögskolas garantiförening, ideell förening Sturegatan 12 241 31 ESLÖV 2005-02-25 1 (1) Dnr 54-2004:3221 Genomförd inspektion av utbildningen vid den fristående gymnasieskolan Grundtvig

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Ö V E R K L A G A N D E av Hovrättens över Skåne och Blekinge dom 2012-06-25 i mål nr T 1537-11

Ö V E R K L A G A N D E av Hovrättens över Skåne och Blekinge dom 2012-06-25 i mål nr T 1537-11 2012-07-18 Högsta domstolen Ö V E R K L A G A N D E av Hovrättens över Skåne och Blekinge dom 2012-06-25 i mål nr T 1537-11 Klagande Vellinge kommun, 212000-1033, 235 81 Vellinge Ombud: Advokat Christer

Läs mer

Yttrande över Skolverkets allmänna råd med kommentarer om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärds prog ram, dnr 2014:00371

Yttrande över Skolverkets allmänna råd med kommentarer om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärds prog ram, dnr 2014:00371 SKOLVÄSENDETS ÖVERKLAGANDENÄMND YTTRANDE 2014-05-09 1(5) Dnr 2014:203 Skolverket Förskole- och grundskoleenheten 106 20 Stockholm Yttrande över Skolverkets allmänna råd med kommentarer om arbete med extra

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-09-10 Dnr 43-2011:5538 Skellefteå kommun Rektorn vid Vita skolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Vita skolan i Skellefteå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-10-19 Djurgymnasiet Stockholm terese.laurentkarlsson@djurgymnasiet.com Rektorn vid Djurgymnasiet mimi.englund@djurgymnasiet.com Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Djurgymnasiet i Stockholms

Läs mer

MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK. Magnus Jonasson, jurist

MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK. Magnus Jonasson, jurist MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK Magnus Jonasson, jurist Magnus Jonasson Jurist med inriktning mot offentlig rätt: Social- och sjukförsäkringsrätt, medicinsk rätt Skoljuridik: - Samtliga skolformer

Läs mer

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Utbildningsinspektion i Härryda kommun Landvetterskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet)

Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremiss Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 februari 2014 Jan Björklund Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Elevhälsoplan Alléskolan. Reviderad 2014-09-01

Elevhälsoplan Alléskolan. Reviderad 2014-09-01 Elevhälsoplan Alléskolan Reviderad 2014-09-01 1 Elevhälsoplan Reviderad 2014-09-01 Förord Alléskolan är en skola som präglas av trivsel, trygghet och allas utvecklingsmöjligheter oavsett bakgrund och förutsättningar.

Läs mer

Till statsrådet Jan Björklund

Till statsrådet Jan Björklund Till statsrådet Jan Björklund Den 23 oktober 2012 uppdrog statsrådet Jan Björklund åt utbildningsdirektören Thomas Persson (U2012/5725/SAM) att biträda Utbildningsdepartementet med att utarbeta förslag

Läs mer

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan Beslut Skolinspektionen 2015-08-27 Göteborgs stad infoaeduc.boteborg.se Gymnasieskolenhetschef och rektorer vid Hvitfeldtska gymnasiet mikael.o.karlssonaeduc.ciotebord.se amela.filipovicaeduc.qotebord.se

Läs mer

Tillsyn av simkunnighet och förmåga att hantera nödsituationer

Tillsyn av simkunnighet och förmåga att hantera nödsituationer Avdelningen för utbildningsinspektion Ulrika Lindmark 1 (12) Tillsyn av simkunnighet och förmåga att hantera nödsituationer vid vatten 1 Inledning 1.1 Bakgrund Drunkning är den tredje vanligaste dödsorsaken

Läs mer

Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 lag (2014:458).

Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 lag (2014:458). Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 lag (2014:458). 1 kap. Inledande bestämmelser Gäller både grundskola och gymnasieskola 1-6 kap Syftet med utbildningen

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:562 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Rosenborgskolan belägen i Södertälje kommun 2 (9) Dnr 43-2015:562 Tillsyn i Rosenborgskolan har genomfört tillsyn

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i Hammarö kommun

Systematiskt kvalitetsarbete i Hammarö kommun 1(5) BILDNINGSNÄMNDEN 2012-06-12 Dnr Maria Kjällström, Förvaltningschef 054-515104 maria.kjallstrom@hammaro.se Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Eskilsby skola Grundskola, förskoleklass och fritidshem 1 Presentation av verksamheten läsåret 2013-2014 Eskilsby skola består av en integrerad klass med

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola

Skolbeslut för gymnasieskola Beslut Elfrida Andréegymnasiet Säves väg 10 621 82 Visby 2011-02-23 Skolbeslut för gymnasieskola efter tillsyn av Elfrida Andréegymnasiet i Gotlands kommun 2011-02-23 Skolbeslut Tillsyn i Elfrida Andréegymnasiet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 2015-11-03 Dnr 43-2015:4701 Göteborgs kommun angered@angered.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Berg ums skola F-3 i Göteborgs kommun 201 5-1 1-03 Tillsyn i Bergums skola

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2833 Beslut Baggium AB Ängbackevägen 15 428 34 Kållered

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Utbildning för nyanlända elever Dnr 2015:00597

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Utbildning för nyanlända elever Dnr 2015:00597 SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Utbildning för nyanlända elever Dnr 2015:00597 1 Förord Från och med den 1 januari 2016 har vissa av bestämmelserna om utbildning för nyanlända elever ändrats.

Läs mer

Individuella utvecklingsplaner IUP

Individuella utvecklingsplaner IUP Individuella utvecklingsplaner IUP 1 SYFTE OCH BAKGRUND Regeringen har beslutat att varje elev i grundskolan skall ha en individuell utvecklingsplan (IUP) från januari 2006. I Säffle är det beslutat att

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Futuraskolan Bergtorp i Futuraskolan AB hösten 2014. Antal svar: 51

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Futuraskolan Bergtorp i Futuraskolan AB hösten 2014. Antal svar: 51 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Futuraskolan Bergtorp i Futuraskolan AB hösten 2014 Antal svar: 51 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ingår i den regelbundna

Läs mer

Den individuella utvecklingsplanen

Den individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD 2005 Allmänna råd och kommentarer Den individuella utvecklingsplanen Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, Fax: 08-690 95 50, e-post: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

2010-08-31 Dnr 44-2010:117. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Backaskolan i Malmö kommun

2010-08-31 Dnr 44-2010:117. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Backaskolan i Malmö kommun 2010-08-31 Dnr 44-2010:117 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Backaskolan i Malmö kommun Beslut Föreningen Backaskolan Östra fäladsgatan 46-48 212 24 Malmö 2010-08-31 1 (2) Dnr 44-2010:117

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2011:189 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Global Bridge i Sverige AB Rålambsvägen 22 112 59 Stockholm 1 (9) Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Beslut

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen IQRA Utbildning AB Org.nr. 556930-9825 Beslut för grundskola efter tillsyn i IQRA Skolan belägen i Västerås kommun Förstagångstillsyn av IQRA Skolan Skolinspektionen har genomfört förstagångstillsyn

Läs mer

Enkäten inleds med några frågor om demografiska data. Totalt omfattar enkäten 85 frågor. 30-40 år. 41-50 år. 51-60 år. > 60 år. 6-10 år.

Enkäten inleds med några frågor om demografiska data. Totalt omfattar enkäten 85 frågor. 30-40 år. 41-50 år. 51-60 år. > 60 år. 6-10 år. 1 av 15 2010-11-03 12:46 Syftet med den här enkäten är att lära mer om hur lärare tänker och känner när det gäller matematikundervisningen, särskilt i relation till kursplanen och till de nationella proven.

Läs mer

Avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete inom högskoleutbildning

Avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete inom högskoleutbildning Promemoria 2014-06-04 U2014/3798/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete inom högskoleutbildning 1. Inledning Denna promemoria har

Läs mer

Angående avgifter i grundskolan och gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning/påbyggnadsutbildning

Angående avgifter i grundskolan och gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning/påbyggnadsutbildning Utbildningsinspektion Heidi Zetterberg Carin Holtz 2005-05-12 1 (7) Angående avgifter i grundskolan och gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning/påbyggnadsutbildning Bakgrund Avgifter har under senare

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8288 Orusts Montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 716445-1614 ma@orustmontessori.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Orust Montessoriskola belägen i

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24

ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24 20f, 201 Ja/ 660 ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24 Ärende Motion från folkpartiet med rubriken Barns rätt till en trygg uppväxt- har inkommit till Barnoch familjen den 23 maj 2011 för yttrande senast den 13 oktober.

Läs mer

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23.

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23. Beslut ' Göteborgs kommun goteborg@goteborg.se Beslut för förskola efter tillsyn i Göteborgs kommun Beskt 2 (15) Tillsyn av s, c) fwmen f vskoia i Götete[rgs kommun har genomfört tillsyn av Göteborgs kommun

Läs mer

Remiss av allmänna råd med kommentar om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Remiss av allmänna råd med kommentar om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Skolverket 2014 05 12 Att. Eva Blomdahl Dnr: 2014-006 106 20 Stockholm Remiss av allmänna råd med kommentar om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Riksförbundet FUB, För barn,

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetsarbete i Barn- och utbildningsnämnden

Riktlinjer för kvalitetsarbete i Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för kvalitetsarbete i Barn- och utbildningsnämnden - styrning av mål, resultat och kvalitet enligt framtagen målstyrningsprocess 2013/2014 Beslutad i BU-nämnd 2011-09-06 Delegationsordning 1.3

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2006-09-26. Uppdragsavtalet

God fastighetsmäklarsed 2006-09-26. Uppdragsavtalet God fastighetsmäklarsed 2006-09-26 Uppdragsavtalet 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 4. Skriftlighetskravet... 4 5. Uppdragsavtalets innehåll... 4 5.1 Uppdragets

Läs mer

Handlingsplan vid hög skolfrånvaro i Vellinge kommun

Handlingsplan vid hög skolfrånvaro i Vellinge kommun 2014-01-30 1 (5) Kommunförvaltningen Handlingsplan Dnr: UN 2013/372 Ester Alavei Utbildningsspecialist Handlingsplan vid hög skolfrånvaro i Vellinge kommun Syftet med handlingsplanen är att skolorna i

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt Skolinspektionen Beslöt 2014-04-03 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus kristiii.aabel@vallentuna.se Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen

Läs mer

Revisionsrapport. Arvika kommun. Uppföljning av tidigare granskning Arbete mot mobbning, grundskolan. Juni 2005. Lars Näsström

Revisionsrapport. Arvika kommun. Uppföljning av tidigare granskning Arbete mot mobbning, grundskolan. Juni 2005. Lars Näsström Revisionsrapport Juni 2005 Uppföljning av tidigare granskning Arbete mot mobbning, grundskolan Lars Näsström Arvika kommun Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1. Bakgrund/inledning...1 1.1 Metod...2

Läs mer

Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM. Dnr U 3011/5355/S

Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM. Dnr U 3011/5355/S Dokument Sida YTTRANDE 1 (13) Datum Referens: Samhällspolitik och analys/german BenderAdm enhbarbro de Lisle 2012-01-23 Direkttel: 08-782 96 68 E-post: german.bender@tco.se Utbildningsdepartementet 103

Läs mer

Yttrande över betänkandet Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52)

Yttrande över betänkandet Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52) 2008-10-23 Yttrande 1(6) Dnr 2008:184 Regeringen Utbildningsdepartementet 102 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52) U2008/3815/S Sammanfattning

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-01-28

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-01-28 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-01-28 Närvarande: justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, f.d. kammarrättspresidenten Jan Francke. Enligt en lagrådsremiss den 19

Läs mer

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Cecilia Hanö Undervisningsråd

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Cecilia Hanö Undervisningsråd Beslut Styrelsen för Ljud&Bildskolan i Halmstad Box 4061 300 04 Halmstad 1 (1) Genomförd inspektion av utbildningen vid den fristående gymnasieskolan Ljud & Bildskolan i Halmstads kommun Skolverket har

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7714 Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Grevhagsskolan belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Elevledda utvecklingssamtal

Elevledda utvecklingssamtal SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Elevledda utvecklingssamtal Författare Johanna Brolin Juhlin, Karin Eliasson Skarstedt, Marie Öhman Nilsson Artikel nummer 4/2012 Skolportens

Läs mer

Yttrande gällande slutbetänkande Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71 ), ert dnr S2015/04694/FST

Yttrande gällande slutbetänkande Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71 ), ert dnr S2015/04694/FST inspektionen för vård och omsorg 2015-11-24 Dnr 10.1-23692/2015 1(8) Avdelningen för verksamhetsstöd och -styrning Monica Jacobson monica.jacobson@ivo.se Socialdepartementet Yttrande gällande slutbetänkande

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-02-28 Ikasus AB susarme.siden@frosunda.se Rektorn vid Ikasus friskola birgitta.krantz@frosunda.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Ikasus friskola i Vallentuna

Läs mer

Granås fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Granås fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Granås fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Granåsskolans/fritidshemmens helhetsidé Granåsskolan, med fritidshem och förskoleklasser, ska vara en plats där man träffar

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte Beslut Diarienr 2011-04-01 1735-2010 Centrala Studiestödnämnden CSN 851 82 Sundsvall Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte Datainspektionens beslut CSN har

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248.

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248. Beslut Emmaboda kommun Förskolechefer i förskolan och pedagogisk omsorg Beslut för förskola efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping,

Läs mer

2013-04-05 U2013/2230/S

2013-04-05 U2013/2230/S Promemoria 2013-04-05 U2013/2230/S Utbildningsdepartementet Vissa frågor om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

Läs mer

2013-09-04 Bou 231/2013. Riktlinjer för Örebro kommuns utbildning av nyanlända och flerspråkiga barn och elever

2013-09-04 Bou 231/2013. Riktlinjer för Örebro kommuns utbildning av nyanlända och flerspråkiga barn och elever 2013-09-04 Bou 231/2013 Riktlinjer för Örebro kommuns utbildning av nyanlända och flerspråkiga barn och elever Innehållsförteckning Förord... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 4 Styrande dokument...4 Nyanländ och

Läs mer

Undervisning för elever placerade i HVB-hem 1 med behov av särskild undervisning utanför hemkommunens verksamhet

Undervisning för elever placerade i HVB-hem 1 med behov av särskild undervisning utanför hemkommunens verksamhet 1 Bilaga 19 Råd och rekommendationer 2011-09-01 Undervisning för elever placerade i HVB-hem 1 med behov av särskild undervisning utanför hemkommunens verksamhet Inledning Alla barn och ungdomar, oberoende

Läs mer

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Lokal arbetsplan läsåret 2015/16 Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Skäggebergsvägen 13 0565-160

Läs mer

Bra bättre bäst! Resultat i korthet för gymnasieverksamhet i Nacka kommun

Bra bättre bäst! Resultat i korthet för gymnasieverksamhet i Nacka kommun Bra bättre bäst! Resultat i korthet för gymnasieverksamhet i Nacka kommun Till dig som är elev eller förälder eller arbetar i gymnasieskolan! Årets kvalitetsredovisning för förskoleverksamhet och utbildning

Läs mer

Kvalitetsredovisning Skola/fritids

Kvalitetsredovisning Skola/fritids Kvalitetsredovisning Skola/fritids 2013-2014 Verksamheten som helhet Vår vision är att skapa en skola som vilar på demokratins grund och där verksamheten grundar sig på ett livslångt lärande. Kunskaper,

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Mjölby kommun Maj 2009 Håkan Lindahl Marie Lindblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund och uppdrag...

Läs mer

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Rektor. Nämnd: Bildningsnämnden Senast reviderat: 2015-12-14 2 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av skolan, t.ex. text från Om skolan på er hemsida.

Läs mer

Samhälle, samverkan & övergång

Samhälle, samverkan & övergång Samhälle, samverkan & övergång En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2013/2014 Förskolan Loviselund Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplanens riktlinjer

Läs mer

Dnr 44-2011:2115 2011-06-23. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Skellefteå i Skellefteå kommun

Dnr 44-2011:2115 2011-06-23. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Skellefteå i Skellefteå kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Skellefteå i Skellefteå kommun Beslut Thorengruppen AB Att. Anders Marklund V. Norrlandsgatan 29 903 29 UMEÅ 1 (3) Tillsyn i den fristående

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 2012 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 Strängnäs kommun 2012-08-06 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht-2012 Skollag (2010:800)/ Nämndmål och Lokal arbetsplan Skollagen 1 kap 5 Utformning

Läs mer

Remissvar på allmänna råd kring mottagande i särskolan (dnr 2013:00009)

Remissvar på allmänna råd kring mottagande i särskolan (dnr 2013:00009) 2013-04-26 YTTRANDE forskola.grundskola@skolverket.se Remissvar på allmänna råd kring mottagande i särskolan (dnr 2013:00009) Autism- och Aspergerförbundet är en ideell organisation som samlar personer

Läs mer

Lagrum: 22 kap. 3 andra meningen, 5 kap. 1 och 3 och 14 kap. 10 och 13 inkomstskattelagen (1999:1229)

Lagrum: 22 kap. 3 andra meningen, 5 kap. 1 och 3 och 14 kap. 10 och 13 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2015 ref 30 Med delägare i bestämmelsen om uttag i 22 kap. 3 andra meningen inkomstskattelagen avses också en skattskyldig som indirekt, genom ett handelsbolag, äger del i det överlåtande handelsbolaget.

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem / Beslut 2013-03-15 Beta School HB Rektorn vid Beta School Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Beta School i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:23

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:23 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:23 Målnummer: UM623-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2015-12-17 Rubrik: Vid bedömningen av om det finns särskilda skäl mot att meddela ett återreseförbud

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Plan för systematiskt kvalitetsarbete STORUMANS KOMMUNS SKOLOR OCH FÖRSKOLOR Plan för systematiskt kvalitetsarbete Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden Läsåret 2013/14 Enligt 4 kap. 3-8 skollagen ska varje huvudman och varje förskole-

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut 2011-03-22 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Neglinge-Solsidans skolor i Nacka kommun 2011-03-21 Skolbeslut Datum: 2011-03-22 1 (3) Rektorn vid Neglinge-Solsidans skolor. Odenvägen 10 133

Läs mer

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Ds 2015:1 Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Justitiedepartementet Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Förslag till lag om ändring i utsökningsbalken... 7 2 Ärendet...

Läs mer

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Matteusskolan Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Montessori Friskola Gotland hösten 2014. Antal svar: 13

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Montessori Friskola Gotland hösten 2014. Antal svar: 13 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Montessori Friskola Gotland hösten 2014 Antal svar: 13 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ingår i den regelbundna tillsynen

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 1 Förord Bestämmelserna om arbetet med särskilt stöd förändrades i vissa avseenden i samband med

Läs mer

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik 140917 Nulägesanalys Nolhagaskolan grundskola 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde läsåret 14/15 är: Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik Uppföljning

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola ^ Skolinspektionen Huvudmannen för internationella Engelska Skolan i Nacka inf o@engelska.se Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Nacka donald.christian@engelska.se för grundskola efter tillsyn

Läs mer

Betyg och bedömning. Diskussionsunderlag

Betyg och bedömning. Diskussionsunderlag Betyg och bedömning Diskussionsunderlag Ann-Sofie Svensson och Petronella Ekström 2010 Inledning Bedömning Följande utdrag är taget ur: Bedömning och betygssättning, Skolverket Människor som möts bedömer

Läs mer

Förslag till yttrande med anledning av föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen

Förslag till yttrande med anledning av föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen Sidan 1 av 8 FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR o FRITID 2013-11-17 Er referens: ISM 2013/10254 Vår referens: Eva Albihn Direkttel: 040-641 13 06 Direktfax: E-postadress: eva.albihn@lomma.se Diarienr:

Läs mer

Ändring av lagen om flygplatsavgifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ändring av lagen om flygplatsavgifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ändring av lagen om flygplatsavgifter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 april 2015 Anna Johansson Jonas Ragell (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm Beslut Melleruds kommun 4644 80 Mellerud kommunen@mellerud.se 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423 Komm munbeslut efter tillsyn av Melleruds kommunn Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besök: Kungsgatan

Läs mer