Elevhälsa /CA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elevhälsa 2014-01-15/CA"

Transkript

1 /CA Om skolan 1. Österåkers gymnasium grundtankar och riktlinjer 2. Lokal arbetsplan/verksamhetsplan 2013/2014 med prioriterade mål 3. Elevhandbok 4. Personalhandbok 5. Elevhälsa med bl.a. - Mentorsuppdraget - Bedömning för lärande och utvecklingssamtal - Rutiner vid hög eller oregelbunden frånvaro 6. Handlingsplaner Ordningsregler Likabehandlingsplan och plan mot kränkande särbehandling Handlingsplan mot droger Hantering av datorer Elevhälsa Innehåll: Gymnasieskolans syfte Mentorsuppdraget Bedömning för lärande och utvecklingssamtal Stöd till elever Elevhälsoteamet EHT Rutiner vid hög eller oregelbunden frånvaro

2 Gymnasieskolans syfte Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. (Ur skollagen 15 kap. 2 ) Alla som arbetar i skolan ska ge stöd och stimulans till alla elever så att de utvecklas så långt som möjligt uppmärksamma och stödja elever som är i behov av särskilt stöd samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande (Ur Läroplan för gymnasieskolan 2011) Mentorsuppdraget Bra mentorskap är en framgångsfaktor för hur väl eleverna når målen. Att bygga bra relationer, ha höga förväntningar på eleverna, att ha bra rutiner för uppföljning, att fånga upp frånvaro direkt och att lära eleverna att ta ansvar är betydelsefullt i mentorskapet. Mentorerna har därför en viktig roll i arbetet med elevernas kunskapsmässiga och personliga utveckling. Mentorerna ska också utveckla samarbete och demokratiska arbetsformer inom gruppen/klassen. Mentor är kontaktperson mellan elever, lärare och föräldrar och har ett övergripande ansvar för elevens studier och för att eleven trivs och fungerar i gruppen. Det ingår i mentors uppgifter att se till att: o elevinflytandet fungerar o eleven successivt lär sig att ta ansvar för sina studier o eleven är väl insatt i kursmål, betygskriterier och betygsättning Samtal För att skapa bra relationer och följa upp elevernas utveckling krävs återkommande samtal med eleverna, enskilt och i grupp. När eleverna börjar på Österåkers gymnasium genomför mentor ett introduktionssamtal (se nedan). Varje vecka, på elevtid, finns sedan möjlighet till uppföljande och coachande samtal. Man förbereder utvecklingssamtalen och går igenom den individuella studieplanen. Kontaktperson Mentor är skolans kontaktperson till vårdnadshavare före och eventuellt efter 18-årsdagen, men också kontaktlänk med lärare och andra personer runt eleven. Information till eleven Mycket av skolans information finns samlad på Fronter. Mentor har en viktig roll i att återkommande gå igenom den information som finns där och göra den känd för eleverna. Detta är extra viktigt för elever i år 1.

3 Information om eleven/mentorspärm P g a sekretess så har varje mentor en mentorspärm för sina mentorselever där varje elev har en egen flik. Vid skolstart försöker mentorn, tillsammans med elevhälsoteamet (EHT)*, få en så omfattande bild av eleven som möjligt bl a genom ett introduktionssamtal med eleven (genomförs under v 34 o 35). Till hjälp för samtalet finns ett underlag som ska fyllas i och sedan sättas in i en mentorspärm. Där samlas också information om diagnosresultat, överlämnanden, betyg från grundskolan, information om att det finns ytterligare sekretessbelagd information. I pärmen fylls det sedan på information kring eleven. Om en elev byter mentor så överlämnas informationen till den nya mentorn. Mentorspärmen ska förvaras på ett säkert sätt. * EHT = elevhälsoteamet består av skolsköterska, specialpedagog, SYV och i förekommande fall även skolledningen. Elevtid Mentor följer upp enskilda elever när det gäller frånvaro, enkla varningar, utredningar, allmän trivsel, studieplaner mm. Man diskuterar mål och studieteknik, både enskilt och i grupp. Eleverna får möjlighet att reflektera över sitt lärande och sin skolgång och följa upp i elevdokumentationen på Fronter och sammanställa på Elevens checklista. Det finns också tid och möjlighet för eleverna att söka upp andra undervisande lärare och att arbeta med uppgifter i olika ämnen. Varje måndag finns det tid utlagt för samtliga elever och lärare på skolan. Vid den tiden finns också studie- och yrkesvägledare, skolsköterska och specialpedagog på plats. Mentor har tid för att följa upp enskilda elever i deras studier. Om eleven har halkat efter, behöver extra stöd, behöver ha kontakt med SYV eller ngn annan i EHT, behöver söka upp undervisande lärare i ngt ämne osv så finns möjligheten att göra det. Stärka elevens motivation och lära dem att ta ansvar. Lära eleverna planera sin tid Det är tid för arbete med det som pågår. Eleverna kan välja vad de behöver arbeta extra med och göra det, antingen enskilt eller i grupp. Har man ingenting som man tycker att man behöver arbeta med så är läsning en självklar del. Undervisande lärare har också möjlighet att söka upp elever. Här har eleverna också gott om tid att förbereda utvecklingssamtalen, diskutera matriser, bedömning och betygskriterier. Det kommer också att erbjudas en del aktiviteter som ska genomföras klassvis, årskursvis eller för intresserade, t ex studieteknik, gymnasiearbetet, biblioteksbesök mm. Finns förslag på kurser i studieteknik, snabbkurs matematik, att bygga appar, fronter, källkritik, datasupport, städtid, studiecirklar, författarverkstad, bokcirklar, förberedelser NP, gemensamma akriviteter t ex kunskapens dag, externa föreläsningar, temadagar, Klara livet diskussioner. Tiden ska också användas för klassråd som är utlagt vissa veckor. De flesta lärare är mentorer och träffar därför i första hand sina mentorselever. Undervisande lärare kan boka klasser man behöver arbeta lite extra med om tid har gått bort eller inför NP och liknande. Man kan också bestämma i arbetslaget att en/flera lärare går igenom t ex källkritik med alla klasserna. Man kan starta olika grupper eller mentor kan jobba med Klara livet

4 UR/Skolverket eller annat som man skulle vilja jobba extra med. Det kan vara för arbetslaget, klassen eller för hela skolan samling klassvis. Mentor bestämmer enskilda tider med sina mentorselever, kollar av vad de behöver göra och skickar eleverna vidare eller ser till att de arbetar i klassrummet. Berättar vad som är på gång den här måndagen Gemensamma aktiviteter Information och närvaron Elevtiden. Återsamling och uppföljning av vad alla gjort under den här tiden. Tiden ersätter den gamla mentorstiden och uppsamlingstiden. För att det ska fungera så krävs att alla är på plats hela tiden. Man får alltså inte släppa hem elever i förtid. Elevtiden är också betygsgrundande med möjligheter till fördjupning för att nå högre betyg. Vi vill skapa en studieanda på skolan där det ska vara viktigt och bra att plugga mycket för att få så bra betyg som möjligt. Check-lista för mentorer: Följa upp frånvaro Följa upp enkla varningar/pedagogiska utredningar/åtgärdsprogram Följa upp den individuella studieplanen Följa upp hur eleverna trivs Uppgiften är att: Se eleven Lära eleverna att se helheter Lära eleverna att ta ansvar Coacha/peppa eleverna Upptäcka och följa upp elever med behov av särskilt stöd Klassråd Genomförs återkommande på elevtiden. Mentor stöttar eleverna i utbildning av mötesteknik, demokratiska förhållningssätt, protokollskrivande osv Val Det är viktigt att de val som ska göras genomförs på utsatta datum. Mentor har skyldighet att se till att så sker! Stöd Mentor ansvarar för den samlade bilden av elevens skolsituation och rapporterar till elevhälsoteamet. Närvaro/Frånvaro Mentor har skyldighet att noggrant följa upp elevernas närvaro och frånvaro. Se vidare Rutiner vid hög frånvaro! Problem kring enskild elev eller problem i klassen Dokumentation är viktig. Gör korta anteckningar om samtal med elev, vårdnadshavare osv.

5 1. Samtala med elev/elever. 2. Mentor bedömer läget. Exempelvis: - Behöver elevens frånvaro utredas? (Se rutiner för frånvaro). - Är eleven i behov av särskilt stöd? - Har eleven fysiska, psykiska eller sociala problem av svårare karaktär? - Är ärendet föremål för någon handlingsplan? Kontakta alltid någon i elevhälsoteamet (EHT)! 3. Kontakta vårdnadshavare (omyndig elev) vid svårare eller upprepade problem. 4. Kontakta EHT om problemen eller oron för eleven kvarstår. Bedömning för lärande och utvecklingssamtal Klasskonferens Klasskonferenser genomförs en gång per termin och där ska alla undervisande lärare delta. Syftet med klasskonferensen är att information kring klassen och enskilda elever ska nå ut till alla. Det är också ett bra tillfälle att stämma av egna funderingar och iakttagelser kring elever och klasser. Klasskonferensen diskuterar även när elever riskerar att inte nå målen och orsaker till det, t ex hög frånvaro, behov av särskilt stöd. Undervisande lärare kan besluta att ge enkel varning. (OBS! att enkla varningar eller pedagogiska utredningar kan lämnas/påbörjas både före och efter klasskonferenserna). Klasskonferensen kan också besluta att en pedagogisk utredning ska göras och vem som ska påbörja den. Mentor leder klasskonferensen och skriver protokoll (blankett Klasskonferens). Protokollet lämnas till expeditionen (IN). Utvecklingssamtal En viktig del i elevens utveckling är att eleven är medveten om och reflekterar över sitt eget lärande. Genom återkoppling, s k formativ bedömning, ska varje elev ha kännedom om vad hon/han behöver arbeta med för att nå uppsatta mål. Eleven har tillgång till ett elevdokument ( =portfolio) i Fronter, ett för varje ämne. Där kan lärare och elever fortlöpande skriva vad man arbetar med, hur man arbetar och resultat av undervisning och arbete. Dokumentet består av flera delar, där lärare och elever har skriv- eller läsrättigheter. Under läsåret övergår vi successivt till dokumentation i matriser. Länkar till matriserna läggs in i Fronter. Eleven sammanställer i Elevens checklista. Vid utvecklingssamtalet så skriver elev tillsammans med mentor en individuell utvecklingsplan (IUP) i fronter. Lärarnas förberedelser inför utvecklingssamtalen ht 13 Alla använder fronter/elevdokumentation Alternativ 1 Eleverna fyller i sina egna bedömningar enskilt/klassvis tillsammans med undervisande lärare och du som undervisande lärare lämnar en formativ kommentar i fronter. Alternativ 2 Du använder matrisen som du länkar till Fronter/Elevdokumentation och skriver en formativ kommentar i matrisen (om det inte redan finns någon)

6 Elevernas förberedelse inför samtalet Eleverna gör en sammanställning i matrisen: Elevens checklista inför utvecklingssamtalet (Fronter/Personalrum/Mentorskap/Utvecklingssamtal) och förbereder sig för att hålla i samtalet. De använder Elevtiden v 45 och 46 (46 är samma vecka som samtalen börjar) för att ha ett bra upplägg. Kan vara bra att visa eleverna ett exempel på hur de kan skriva och att du som mentor stöttar dem som har extra svårt med detta. Saknas några kommentarer från någon lärare så har de också möjlighet att söka upp lärare för att komplettera under elevtiden. Elevens checklista lämnas i inlämningsmapp på Fronter före samtalet. Eleverna tar med dator till samtalet! Under samtalet Samtalet utgår från Elevens checklista eftersom man inte hinner gå in i alla matriser. Elevens checklista fylls på/revideras och sammanfattas. Sparas på nytt i inlämningsmappen. (Den ersätter tidigare IUP!) Ett utskrivet exemplar sparas även i mentorspärmen. Hur utvecklingssamtalen ska organiseras och genomföras praktiskt under vårterminen är under arbete. Individuella studieplanen Varje elev har en individuell studieplan (finns i Extens) där alla kurser och poäng i utbildningen finns registrerade. Det är viktigt att eleven har koll på sina kurser och att mentor hjälper till att påminna om detta. Extens är även kopplat till schemat, frånvarosystemet och betygsättningen, varför det är extremt viktigt att undervisande lärare har kontroll på sina grupper och alltid rapporterar ändringar/oklarheter till expeditionen (IN). Individuella studieplanen delas ut av expeditionen inför utvecklingssamtalen och mentor ska gå igenom den med eleven och jämföra med timplanen. Elever som påbörjat en kurs kan inte välja bort den senare. Elever som finns på grupplistor och/eller Skola 24 ska alltid delta i kursen. Kontakta SYV vid oklarheter! Mentor har en viktig roll att stödja eleverna i deras utveckling. När mentor inte räcker till ska elevhälsoteamet kopplas in. Mentor har fortsatt ansvar om inte ett formellt beslut fattas om annat.

7 Stöd till elever Skollagen kap 3 Barnens och elevernas lärande och personliga utveckling 3 Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Under gymnasietiden kan elever behöva stöd av olika slag. Det kan vara tillfälligt stöd beroende på sjukdom, psykisk ohälsa, händelser i familjen, tillfällig skoltrötthet osv. Det finns också stödbehov p g a svårigheter med vissa ämnen och ett utökat stödbehov när det gäller mer permanenta svårigheter. Vissa elever har utredningar som visar på behov av särskilt stöd, t ex dyslexi. Stödbehov utreds av undervisande lärare, mentor och EHT*, pedagogisk utredning. *EHT = elevhälsoteamet består av skolsköterska, specialpedagog, SYV och i förekommande fall även skolledningen. Utredning 8 Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd. Ämnessupport Alla lärare ska vid behov ge ledning och stimulans till elevgrupper eller enskilda elever. I vissa ämnen erbjuds också schemalagd support som är öppen för alla elever som har möjlighet att delta. En del ämnessupport sker också på Elevtiden. Att uppmärksamma elevers stödbehov Det finns flera viktiga verktyg som ska användas för att stödet till eleven ska bli systematiskt och möjligt att följa upp. Samtal Vid samtal med mentor, utvecklingssamtal, uppföljningssamtal eller bedömningssamtal kan stödbehov bli synliga. Frånvaro En viktig signal om att elev behöver stöd kan vara att eleven har hög frånvaro. Se Rutiner vid hög frånvaro! Klasskonferens Klasskonferensen kan besluta om att elev ska utredas. Att utreda när en elev riskerar att inte nå målen Utredning om särskilt stöd (Skollagen 3 kap 7-12 ). Alla inom skolan är skyldiga att rapportera till elevhälsoteamet (rektor) så fort man är tveksam om någon elev riskerar att inte nå målen. Elevhälsoteamet (rektor) har alltid skyldighet att utreda stödbehov, pedagogisk utredning. 1. Enkel varning *

8 Elever kan behöva ett tydligt besked att de riskerar att inte nå målen på grund av att de inte genomför arbetsuppgifter eller redovisar resultat. I de fallen fyller lärare i blanketten Enkel varning tillsammans med eleven och skickar, i förekommande fall, hem till elevens vårdnadshavare (via mail). Enkel varning ska göras i så god tid att eleven har tid att åtgärda brister. Kopia på varningen lämnas till mentor (mentorspärmen). Har samma elev flera enkla varningar ska en pedagogisk utredning genomföras och elevhälsoteamet meddelas. Lärare som varnat följer upp och meddelar mentor resultatet av uppföljningen. Även mentor följer upp detta. OBS! När den enkla varningen upphör att gälla ska återkoppling ges till mentor. * ny förenklad blankett i fronter 2. Pedagogisk utredning när elev riskerar att inte uppnå ett godkänt betyg Om arbetslaget, mentor eller enskild lärare uppmärksammar att en elev riskerar att inte nå målen ska mentor, tillsammans med eleven, kartlägga problemen och börja fylla i blanketten Pedagogisk utredning. Detta görs skyndsamt. Om eleven uteblir från möte så påbörjar mentor utredningen själv. Mentor lämnar sedan vidare till elevhälsoteamet. Klasskonferensen kan också besluta att en pedagogisk utredning ska påbörjas. Någon från elevhälsoteamet kan delta i utvecklingssamtal och där skriva en pedagogisk utredning (PU). I vissa fall kan klasskonferensen besluta att genomföra en elevhälsokonferens tillsammans med elev och eventuellt vårdnadshavare. Då bifogas en PU som bilaga till elevhälsokonferensprotokollet. Elevhälsoteamet (rektor) fattar sedan beslut om fortsatta åtgärder. Det kan innebära beslut att 1) Eleven behöver stöd och åtgärdsprogram ska upprättas, 2) Eleven behöver inte stöd och åtgärdsprogram behöver inte upprättas eller 3) Annat. Mentor informeras av specialpedagogen. Pedagogisk utredning förvaras hos specialpedagogen. Att åtgärda Om elevhälsan bedömer att en elev är i behov av särskilt stöd, så ska åtgärdsprogram upprättas och elevhälsoteamet beslutar av vem. Åtgärdsprogrammet ska förvaras i låst skåp i Stora konferensen. I åtgärdsprogrammet ska det stå vilket stöd eleven behöver och hur skolan ska utforma och genomföra det. Det ska också stå vem eller vilka som är ansvariga för stödet och hur skolan tänker följa upp att stödet fungerar. Elever och vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när åtgärdsprogrammet utarbetas. Detta kan ske vid en elevhälsokonferens eller vid annat möte. Skolan ska erbjuda ett stöd som fungerar för den enskilde eleven utifrån den utredning som gjorts. Exakt hur stödet ska utformas står inte i lag eller förordning, utan bestäms lokalt utifrån den enskilde elevens behov. Rektor/elevhälsoteamet beslutar om vilket stöd en elev ska få. Att följa upp De åtgärder som har beslutats för en elev ska alltid följas upp av mentor och/eller specialpedagog. Att utvärdera Specialpedagogen ansvarar för att utvärdera gjorda insatser och redovisa för elevhälsoteamet.

9 Elevhälsoteamet EHT Elevhälsoteamet har möte varje vecka. EHT diskuterar ärenden som anmälts, beslutar kring pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram samt bevakar pågående elevärenden. När läget för en elev eller klass behöver diskuteras och utredas kan det finnas behov av att undervisande lärare och representant för EHT samlas. Klasstiden, torsdagar , är ett lämpligt tillfälle. Elevhälsokonferens, EHK Elevhälsoteamet kan besluta att kalla till en elevhälsokonferens med elev och elevens vårdnadshavare. Det är ett möte där man samlas för att diskutera situationen för en elev och för att komma fram till vad som behöver göras. Om en pedagogisk utredning inte redan är gjord så kan det göras vid tillfället. Elev/vårdnadshavare kan också vilja ha en elevhälsokonferens och de kan också bjuda in annan deltagare till mötet t ex psykolog, logoped eller annan. Elevhälsoteamet beslutar vilka som ska delta från skolan och för protokoll vid mötet. Protokollet lämnas till expeditionen (IN) för vidare hantering och förvaring. Vid en elevhälsokonferens kan man även planera och besluta om eventuell uppflyttning till högre årskurs. Vår riktlinje är att en elev rekommenderas att gå om en årskurs om hon/han har fyra F eller fler. En åtgärdsplan görs alltid. Beslut om reducerat program kan också tas*. Rektor beslutar, efter samråd med berörda lärare och elevhälsoteamet, om en elevs fortsatta skolgång. Protokoll skrivs och diarieförs. Direkt efter elevhälsokonferensen skrivs eller kompletteras den pedagogiska utredningen. Specialpedagog antecknar elever med pedagogisk utredning (PU) för uppföljning. *Måste föregås av utarbetade åtgärdsprogram. Rutiner vid hög eller oregelbunden frånvaro När en elev har hög frånvaro, är det skolans skyldighet att utreda orsakerna. Huvudsyftet med utredning av frånvaro är alltid att stödja elevens utveckling och studieresultat. Hög frånvaro kan vara ett tecken på att något inte fungerar. Skolan beviljar inte ledighet om det inte finns synnerliga skäl och därför ska ledighetsfrånvaro markeras som ogiltig frånvaro. Mentor Informera alla elever om de rutiner som finns. Frånvaron ska ses över varannan vecka, runt den 23:e och runt den 9:e varje månad. Den 23:e tas ev. frånvaro med elever upp till diskussion. Har frånvaron varit hög eller det finns återkommande kortare frånvaro den senaste månaden diskuteras anledning till frånvaron och åtgärder för att förbättra närvaron. Påminn om våra frånvarorutiner. Vid oklara lägen bör vårdnadshavare, elevsamordnare och EHT kontaktas, t ex o om eleven inte är i skolan under en längre tid eller av andra skäl är svår att få tag i o sjukanmälan inte är gjord, eller att sjukanmälningar sker med ett mönster som väcker oro eller oklarheter. o eleven är långvarigt sjuk och detta resulterar i risk för försämrade studieresultat (kontakta alltid EHT).

10 Den 9:e i varje månad ses frånvaron över igen. Vid fortsatt hög frånvaro eller annan oklar frånvaro ska anledningen utredas ytterligare av mentor. Rapportera senast den 10:e till expeditionen (IN) genom att: o skriva kommentar på elever med hög/ifrågasatt frånvaro i utskrift av Total frånvaro per elev (Skola 24). Period 10:e 9:e o fylla i Information om hög frånvaro eller Information om frånvaro till CSN för elever som inte har giltigt skäl, t ex sjukdom eller andra uppdrag inom skolan. o rapportera till expeditionen (IN) om elevens närvaro förbättrats och ny rapport ska skickas till CSN om att eleven ska återfå sina studiemedel EHT Elevhälsoteamet går igenom det underlag som rapporterats av mentorerna till expeditionen (Madeleine Åslund). Mentor och MÅ meddelas av skolsköterskan om det finns särskilda skäl för hög frånvaro som ska beaktas. De dokument som ska skickas till elev/vårdnadshavare diarieförs och anteckningar görs av MÅ. Återkoppling till mentorer Mentor får kopia på beslutet. Uppföljning Mentor ansvarar kommande månad. De grafiska profilerna ger ofta en bra bild för mentor. Elevsamordnarnas roll Elevsamordnarnas roll är bl a att vara kontaktperson mellan elevhälsoteamet och arbetslaget och att vara den i arbetslaget som är väl förtrogen med bl a det här materialet. Elevsamordnaren ska kunna förtydliga men också påminna kollegor om vikten av elevhälsoarbetet och att det bedrivs på ett systematiskt sätt.

Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd. 4.1 Arbetslagets generella individinriktade insatser

Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd. 4.1 Arbetslagets generella individinriktade insatser Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd Skollagen 3 kap. 3 Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling

Läs mer

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Särskilt stöd Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Reviderad 2014-09-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämnes- och kursplanering... 3 Dokumentation och

Läs mer

Elevhälsoplan för Tuna skola

Elevhälsoplan för Tuna skola Elevhälsoplan för Tuna skola 2014-08-04 2 (10) Innehåll Inledning... 3 Arbetsgrupper... 3 Elevhälsoplanens grund... 4 Syftet med elevhälsoplanen... 4 Ansvar för elevhälsoarbetet... 4 Mål med elevhälsoarbetet...

Läs mer

Gefle Montessoriskolas. Handlingsplan för elevhälsa. Läsåret 2015/2016

Gefle Montessoriskolas. Handlingsplan för elevhälsa. Läsåret 2015/2016 Gefle Montessoriskolas Handlingsplan för elevhälsa Läsåret 2015/2016 Kunskap är glädje Planen är reviderad 2015-09-15 och omfattar förskoleklass, skola, skolbarnomsorg (fritidshemmet) från förskoleklass

Läs mer

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd 1. Extra anpassningar 2. Extra anpassning och intensifiering 3. Anmälan om risk för bristande måluppfyllse 4. Pedagogisk utredning av en elevs

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Rev ELEVHÄLSOPLAN FÖR UDDEVALLA GYMNASIESKOLA AGNEBERG AKADEMI SINCLAIR MARGRETEGÄRDE ÖSTRABO 1 ÖSTRABO Y POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX POSTGIRO 451 81 Uddevalla Skolgatan 2 0522-69 68 50 0522-697410

Läs mer

Elevhälsoplan Alléskolan. Reviderad 2014-09-01

Elevhälsoplan Alléskolan. Reviderad 2014-09-01 Elevhälsoplan Alléskolan Reviderad 2014-09-01 1 Elevhälsoplan Reviderad 2014-09-01 Förord Alléskolan är en skola som präglas av trivsel, trygghet och allas utvecklingsmöjligheter oavsett bakgrund och förutsättningar.

Läs mer

Kastellskolan Elevhälsoplan 2012-2013 antagen 201211, reviderad 20130911 Claesson Schéele

Kastellskolan Elevhälsoplan 2012-2013 antagen 201211, reviderad 20130911 Claesson Schéele Elevhälsoplan Kastellskolan 2013-2014 Skolans arbete ska vila på en grund av kunskap om vad som främjar elevens lärande och utveckling. Styrdokumenten för skolan är tydliga med att alla elever ska få den

Läs mer

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan Beslut Skolinspektionen 2015-08-27 Göteborgs stad infoaeduc.boteborg.se Gymnasieskolenhetschef och rektorer vid Hvitfeldtska gymnasiet mikael.o.karlssonaeduc.ciotebord.se amela.filipovicaeduc.qotebord.se

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Aroseniusskolan

Plan för elevhälsoarbetet på Aroseniusskolan Plan för elevhälsoarbetet på Aroseniusskolan Gäller från augusti 2012 2012-06-26/CO 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Arbetsgång vid stödinsatser 4 Flödesschema vid stödinsatser

Läs mer

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan. Läsåret 2011/2012

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan. Läsåret 2011/2012 Säkerhetsgymnasiets arbetsplan Läsåret 2011/2012 Fokusområden 2011-2012 Arbetsmiljö Arbetssätt Elevstöd ARBETSSÄTT Elevaktiv undervisning Planering, dokumentation och feedback Eget ansvar förväntningar

Läs mer

Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret 2014-2015

Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret 2014-2015 Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret 2014-2015 Reviderad oktober 2014 Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm Tel: 0431-870 00 E-post: info@engelholm.se www.engelholm.se

Läs mer

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Handlingsplanen ligger till grund för att Irstaskolans elever i behov av särskilt stöd ska få bästa möjliga hjälp. Irstaskolan läsåret 2015-2016 Reviderad

Läs mer

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 1 (9) Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 Förändrad skollag I Lekebergs kommun pågår ett utvecklings- och förändringsarbete av elevhälsan för "att organisera arbetet på ett sätt som gör

Läs mer

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14 Handlingsplan för elevhälsan på Mössebergsskolan Läsåret 13/14 Innehållsförteckning: 1. Förhållningssätt, syfte och mål 2. Beskrivning av ansvarsområden för: klasslärare elevhälsan 3. Arbetsgång elevärende

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 12/13

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 12/13 Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 12/13 Välkommen till Aspero Idrottsgymnasium! Vi på Aspero Idrottsgymnasium har som mål att göra dig till vinnare - både studiemässigt,

Läs mer

Handlingsplan. Elevhälsan. Forsheda rektorsenhet 7-9

Handlingsplan. Elevhälsan. Forsheda rektorsenhet 7-9 Forsheda-Hånger rektorsenhet Handlingsplan Elevhälsan Forsheda rektorsenhet 7-9 Aug 2014 Innehållsförteckning Vision för elevhälsan i Värnamo kommun... 3 Skollag (2010:800) - Elevhälsa... 4 Skollag (2010:800)

Läs mer

A-Ö läsåret 2015-2016. Rålambshovsskolan Elever

A-Ö läsåret 2015-2016. Rålambshovsskolan Elever A-Ö läsåret 2015-2016 Rålambshovsskolan Elever Innehåll BAL... 3 BESÖK UTIFRÅN... 3 BETYG... 3 BIBLIOTEK... 3 BRAND... 3 BROTT... 3 DROGER... 3 ELEVHÄLSA... 4 ELEVSKÅP... 4 FRIENDS... 4 FRÅNVARO-ELEVER...

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 1 Förord Bestämmelserna om arbetet med särskilt stöd förändrades i vissa avseenden i samband med

Läs mer

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 2012 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 Strängnäs kommun 2012-08-06 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht-2012 Skollag (2010:800)/ Nämndmål och Lokal arbetsplan Skollagen 1 kap 5 Utformning

Läs mer

Verksamhetsplan elevhälsan

Verksamhetsplan elevhälsan Verksamhetsplan elevhälsan För EduLexUs AB 2012/2013 Innehåll Elevhälsan blir ett nytt begrepp i skollagen...3 Om sekretess...3 Elevhälsan inom EduLexUs...4 Så här fungerar det...5 Prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Rektorsområde förskola och grundskola Rektorsområde gymnasium Hultsfreds kommun rutiner för handläggning, utredning och beslut om mottagande

Läs mer

Stämmer Stämmer delvis Stämmer inte x

Stämmer Stämmer delvis Stämmer inte x Skolkollen nr 10 Särskilt stöd, rätt utbildning Stämmer Stämmer vis Stämmer x INSATSER För att uppmärksamma elever i behov av stöd lyfter varje arbetslag i elevhälsan de elever som riskerar att nå målen.

Läs mer

Den individuella utvecklingsplanen

Den individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD 2008 Allmänna råd och kommentarer Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, Fax: 08-690

Läs mer

Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015

Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015 Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015 Reviderat 2014-10- 01 Innehåll Handlingsplan för elevhälsa... 3 Sverigefinskaskolans handlingsplan... 4 Syftet med handlingsplanen:... 4 Målet

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

Riktlinjer. vid elevvårdsarbete. i Robertsfors Kommun

Riktlinjer. vid elevvårdsarbete. i Robertsfors Kommun Riktlinjer vid elevvårdsarbete i Robertsfors Kommun 2013-2014 Innehållsförteckning Inledning... 3 Mål och syfte... 3 Styrdokument... 4 Skollagen 2010:800... 4 Skolförordningen 2011:185... 4 Gymnasieförordningen

Läs mer

2015-08-18 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium

2015-08-18 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium 2015-08-18 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola Policy och rutiner Elever Härnösands gymnasium 2015/2016 2015-08-18 2(6) Policy och rutiner Härnösands gymnasium har enligt skollagen ett ansvar

Läs mer

Elevs rätt till utbildning

Elevs rätt till utbildning Elevs rätt till utbildning Varje elev kan och vill Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och andra värden. För att kunna göra det måste eleven

Läs mer

A-Ö läsåret 2014-2015. Rålambshovsskolan Elever

A-Ö läsåret 2014-2015. Rålambshovsskolan Elever A-Ö läsåret 2014-2015 Rålambshovsskolan Elever Innehåll ANSVARSOMRÅDEN... 3 ARBETSPLAN... 3 BAL... 3 BESÖK UTIFRÅN... 3 BETYG... 3 BIBLIOTEK... 3 BRAND... 3 BROTT... 3 DROGER... 4 ELEVHÄLSA... 4 ELEVSKÅP...

Läs mer

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14 Barnomsorgs-och utbildningsförvaltningen Valåskolan Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling Valåsskolan Läsår 13/14 Grundskolan, Förskoleklassen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN

VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN LÄSÅRET 2012/2013 HJALMAR STRÖMER Skolan har fått sitt namn efter prästen, författaren och folkbildaren Hjalmar Strömer, som föddes 1848 i närheten av Kärrnäset i Ströms

Läs mer

Arbetsgång för elevhälsoarbetet på Tynneredsskolan

Arbetsgång för elevhälsoarbetet på Tynneredsskolan TYNNEREDSSKOLAN 2013-05-30 Reviderad 2014-02-26 Arbetsgång för elevhälsoarbetet på Tynneredsskolan På Tynneredskolan arbetar vi för att alla elever ska må bra och nå målen. Goda relationer till varandra,

Läs mer

FÖRSLAG. Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet 9

FÖRSLAG. Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet 9 FÖRSLAG Allmänna råd för DEN INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN med skriftliga omdömen Innehåll Förord 2 Inledning 3 Utgångspunkter för den individuella utvecklingsplanen 4 Den individuella utvecklingsplanens

Läs mer

2015-08-19 VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN

2015-08-19 VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN LÄSÅRET 2015/2016 HJALMAR STRÖMER Skolan har fått sitt namn efter prästen, författaren och folkbildaren Hjalmar Strömer, som föddes 1848 i närheten av Kärrnäset i Ströms

Läs mer

Den individuella utvecklingsplanen

Den individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD 2005 Allmänna råd och kommentarer Den individuella utvecklingsplanen Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, Fax: 08-690 95 50, e-post: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun 2013-2014

Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun 2013-2014 Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun 2013-2014 ÖVERTORNEÅ KOMMUN www.overtornea.se/elevhalsan.shtml 1. Målsättning - Organisera ett välfungerande elevhälsoteam för hela kommunen där en tydlig

Läs mer

Information skolpliktsbevakning

Information skolpliktsbevakning INFORMATION 1(2) 2015-11-09 2015/2952-GSN-648 20151126 Tord Karlsson - p1tk02 tord.karlsson@vasteras.se Delges Text Information skolpliktsbevakning Den rättsliga regleringen avseende skolplikt framgår

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE KVALITETSRAPPORT - REKTOR Enhet: KAPLANSKOLAN, EE, EC, VF och EN. Rektor: Kristin Lundholm. Frågor att besvara KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat 1 Beskriv i vilken grad

Läs mer

Önnestadsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Önnestadsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Önnestadsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga

Läs mer

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning Reviderad 2015-09-01 Hjälpreda Hörsel Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning www.spsm.se www.vgregion.se www.rjl.se www.regionhalland.se www.skl.se Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106

Läs mer

Elevhälsoplan. Aspenässkolan 2015/16

Elevhälsoplan. Aspenässkolan 2015/16 Elevhälsoplan Aspenässkolan 2015/16 ELEVHÄLSOPLAN 2 (7) I arbetet med skolans vision har elevhälsoarbetet på Aspenässkolan en central roll. Elevhälsoarbetet ska främst vara förebyggande, hälsofrämjande

Läs mer

Njudungsgymnasiets elevhälsaarbete

Njudungsgymnasiets elevhälsaarbete 2015-08-31 Njudungsgymnasiets elevhälsaarbete Elevhälsoteamen på Njudungsgymnasiet arbetar utifrån Vetlanda kommuns riktlinjer för barn- och elevhälsa. Foldern du håller i din hand är en beskrivning av

Läs mer

Sektor för barn och utbildning Reviderad Sept 2012 ELEVHÄLSA

Sektor för barn och utbildning Reviderad Sept 2012 ELEVHÄLSA Sektor för barn och utbildning Reviderad Sept 2012 ELEVHÄLSA Elevhälsan Elevhälsan finns till för att eleverna på vår skola ska må bra, både fysiskt och psykiskt och för att eleverna ska få rätt stöd i

Läs mer

Yttrande till Skolinspektionen angående skolsituationen för en elev vid Danderyds gymnasium i Danderyds kommun

Yttrande till Skolinspektionen angående skolsituationen för en elev vid Danderyds gymnasium i Danderyds kommun 1(5) BUN 2010/0138 Yttrande till Skolinspektionen angående skolsituationen för en elev vid Danderyds gymnasium i Danderyds kommun Dnr 41-2010:5141 Skolinspektionen har begärt in yttrande avseende en anmälan

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA FÖR VISTASKOLAN HUDDINGE TAL- OCH SPRÅKSKOLA

HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA FÖR VISTASKOLAN HUDDINGE TAL- OCH SPRÅKSKOLA HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA FÖR VISTASKOLAN HUDDINGE TAL- OCH SPRÅKSKOLA Innehåll Uppdrag 3 Elevvård definition 3 Målsättning för elevvårdsarbetet 3-4 Aktiviteter/handlingar för en bra elevhälsa 4 Ansvarsfördelning

Läs mer

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23 2015-2016 Praktiska Nykvarns årliga plan för att förebygga och motverka och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling enligt lagar och förordningar Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

Läs mer

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. Vad är en

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Östra skolan 2015 Upprättad 20150108 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

ÖVERGRIPANDE ELEVVÅRDSPLAN

ÖVERGRIPANDE ELEVVÅRDSPLAN KATEDRALSKOLAN 2009 I LUND ÖVERGRIPANDE ELEVVÅRDSPLAN Med bilagor Mentorsplan Plan för åtgärder mot kränkande behandling Plan mot droger Likabehandlingsplan Gymnasieskolan har blivit en nästintill obligatorisk

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Kyrkerörsskolan Läsår 2010 / 2011 Anneli Jonsson / Charlotta Robson Rektor 2010-11-08 Innehållsförteckning Del 1 Kyrkerörsskolans

Läs mer

Vad är syfte med och innehållet i denna skrift? sid 3

Vad är syfte med och innehållet i denna skrift? sid 3 Innehållsförteckning Vad är syfte med och innehållet i denna skrift? sid 3 1. Om att uppmärksamma och vid behov anmäla sid 4 2. Om att utreda kartläggning med diskussion och analys sid 4 3. Om att åtgärda

Läs mer

ELEVHÄLSA. Elevhälsa - definition. Mål. Friskfaktorer

ELEVHÄLSA. Elevhälsa - definition. Mål. Friskfaktorer ELEVHÄLSA Elevhälsa - definition Elevernas hälsa är allas angelägenhet och ansvar. Lärande och hälsa går hand i hand. Elever arbetar och presterar bättre om de mår bra fysiskt, psykiskt och socialt. Varje

Läs mer

VÄLKOMNA TILL BÄCKÄNGSGYMNASIET

VÄLKOMNA TILL BÄCKÄNGSGYMNASIET VÄLKOMNA TILL BÄCKÄNGSGYMNASIET FÖRÄLDRAMÖTE 17 SEPTEMBER 2014 NATURVETENSKAPLIGA PROGRAMMET - Åk1 EERO JENSHOLM - REKTOR PÅ VÄG ATT BLI VUXEN Ni föräldrar är fortsatt ett viktigt stöd för era ungdomar!

Läs mer

Västerås Idrottsgymnasium

Västerås Idrottsgymnasium Västerås Idrottsgymnasium Vasagatan 95 722 23 VÄSTERÅS Västerås 2012-01-03 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Västerås Idrottsgymnasium Likabehandlingsplan varför det? I april 2006

Läs mer

Handlingsplan vid elevs frånvaro

Handlingsplan vid elevs frånvaro Stavreskolan F-9 Handlingsplan vid elevs frånvaro Kartläggning Elevfrånvaron diskuteras regelbundet i arbetslaget i samband med arbetslagsmöten. Mentor för regelbundet närvaro/frånvaro i Skola 24 och ansvarar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun VINDELNS KOMMUN Datum 2015-03-30 Utbildnings och Fritidsförvaltningen Hällnäs skola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun Det här är Vindelns kommuns

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Global Bridge i Sverige AB Rålambsvägen 22 112 59 Stockholm 1 (9) Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Beslut

Läs mer

Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 lag (2014:458).

Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 lag (2014:458). Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 lag (2014:458). 1 kap. Inledande bestämmelser Gäller både grundskola och gymnasieskola 1-6 kap Syftet med utbildningen

Läs mer

Eiraskolans elevhälsoplan

Eiraskolans elevhälsoplan EIRASKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN SID 1 (5) 2014-08-13 Eiraskolans elevhälsoplan Utdrag ur Lgr11 Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014 2015 Planen gäller för samtliga elever och anställda inom RO X vid Västerviks gymnasium. Vision Västerviks gymnasium, rektorsområde X, präglas av respekt och

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor Läsåret 2014/2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Syfte... 3 Styrdokument... 3 Handlingsplan för

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Sunne gymnasieskola Broby Läsåret 2015/16

Sunne gymnasieskola Broby Läsåret 2015/16 Plan För att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Sunne gymnasieskola Broby Läsåret 2015/16 Ronnie Palmquist rektor 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Lokal likabehandlingsplan 2015-2016

Lokal likabehandlingsplan 2015-2016 Lokal likabehandlingsplan SYAB Transportgymnasium Diskrimineringslagen 3 kap 16 En utbildningsanordnare som avses i 14 ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

INDIVIDUELL UTVECKLINGSPLAN

INDIVIDUELL UTVECKLINGSPLAN Datum Sida 1 (5) INDIVIDUELL UTVECKLINGSPLAN åk 1 åk 6 Antagen våren 2012 Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Individuell utvecklingsplan (IUP) Elevens individuella utvecklingsplan

Läs mer

Mottagning och utbildning av flerspråkiga barn och elever

Mottagning och utbildning av flerspråkiga barn och elever Mottagning och utbildning av flerspråkiga barn och elever Organisation i Vännäs kommun 2014 Beslutat på ledarlag 2014-03-19 Innehåll FÖRUTSÄTTNINGAR, SYFTE OCH MÅL... 3 Syfte... 3 Mål... 3 ORGANISATION...

Läs mer

Skolans plan för särskilt stöd

Skolans plan för särskilt stöd Gävle Kommun Skolans plan för särskilt stöd Bomhus rektorsområde Läsåret 2014/2015 Arbetsgång 1. Elev uppmärksammas a. När ansvarig lärare ser att en elev riskerar att inte nå lägsta kunskapsmål och kunskapskrav

Läs mer

Utvärderingsrapport heltidsmentorer

Utvärderingsrapport heltidsmentorer Utvärderingsrapport heltidsmentorer Kungstensgymnasiet Lena Lindgren Katarina Willstedt 2015-02-27 stockholm.se Utgivningsdatum: 2015-02-27 Utbildningsförvaltningen, Uppföljningsenheten Kontaktperson:

Läs mer

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2014-02-20 Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Skolan består av 2 arbetslag F-3, 4-6. Vi är uppdelade i två byggnader

Läs mer

Arbetsplan/Beskrivning

Arbetsplan/Beskrivning VRENA FRISKOLA Arbetsplan/Beskrivning Läsåret 2013/2014 ARBETSPLAN VRENA FRISKOLA LÄSÅRET 13/14 Under läsåret är våra prioriterade utvecklingsområden: - Få fler elever att känna sig trygga och trivas på

Läs mer

STEFANSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN 2013-2014

STEFANSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN 2013-2014 STEFANSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN 2013-2014 1 BAKGRUND Likabehandlingsarbetet regleras av diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800). Likabehandlingsarbetet behövs för att skapa en skola

Läs mer

Vad är syfte med och innehållet i denna skrift? sid 3

Vad är syfte med och innehållet i denna skrift? sid 3 Innehållsförteckning Vad är syfte med och innehållet i denna skrift? sid 3 1. Om att uppmärksamma och vid behov anmäla sid 4 2. Om att utreda kartläggning med diskussion och analys sid 4 3. Om att åtgärda

Läs mer

Datum 2015-12-21. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn.

Datum 2015-12-21. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn. Brogårdsgymnasiet Datum 2015-12-21 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer att ingen

Läs mer

2015-2016. Datum: 2015-08-13

2015-2016. Datum: 2015-08-13 Datum: 2015-08-13 Mönsteråsgymnasiets Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling (gäller både gymnasieskolan och vuxenutbildningen) 2015-2016 Innehåll: 1. Inledning

Läs mer

Handlingsplan för frånvaro

Handlingsplan för frånvaro Sjömarkenskolan F-6 Augusti 2014 Handlingsplan för frånvaro När träder handlingsplanen in? Vid Orosfrånvaro... då anmäld frånvaro överstiger något av följande kriterier: Ströfrånvaro överstigande 6 dagars

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 10 (2 6 mars 2015)

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 10 (2 6 mars 2015) VÄLKOMMASKOLAN VECKA 10 (2 6 mars 2015) Sista dag/tid för inlämnande av manus: torsdagar klockan 09.00 till vksinfo@gallivare.se Denna veckas innehåll: Matsedel Inmatning av gymnasiearbete i Dexter Uppdaterat

Läs mer

Elevhälsoplan VÄXTHUSET

Elevhälsoplan VÄXTHUSET UPPSALA KOMMUN VÅRD OCH BILDNING Elevhälsoplan VÄXTHUSET Elevhälsoplan Växthuset skola 0 Innehåll Inledning 2 Elevhälsoteamets sammansättning och ansvar..2 Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd

Läs mer

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015 Skolan, huvudman och organisation Uppdragsgivare Skolverket gav Sociala Missionen rätt att bedriva Gymnasieskolan Futurum 2001-01-22. Sociala Missionen

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att lärarna samverkar med varandra i arbetet

Läs mer

Till statsrådet Jan Björklund

Till statsrådet Jan Björklund Till statsrådet Jan Björklund Den 23 oktober 2012 uppdrog statsrådet Jan Björklund åt utbildningsdirektören Thomas Persson (U2012/5725/SAM) att biträda Utbildningsdepartementet med att utarbeta förslag

Läs mer

Skolutvecklingsplan Österlengymnasiet läsåret 2013/2014

Skolutvecklingsplan Österlengymnasiet läsåret 2013/2014 Barn- och utbildningsförvaltningen Österlengymnasiet 2013-08-01 Skolutvecklingsplan Österlengymnasiet läsåret 2013/2014 Skolutvecklingsplan inför läsåret 2013-2014 Var är vi? (bildkälla: skolverket.se)

Läs mer

Handlingsplan för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Bildningscentrum Facetten

Handlingsplan för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Bildningscentrum Facetten Handlingsplan för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Bildningscentrum Facetten Gymnasieskolan läsåret 2015/16 Alla elever på Bildningscentrum Facetten ska känna sig

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

2015-08-11 Välkommaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

2015-08-11 Välkommaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. 1 2015-08-11 Välkommaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Skolledning Vår vision Välkommaskolan

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Rudbecksgymnasiet läsår 14/15

Plan mot kränkande behandling. Rudbecksgymnasiet läsår 14/15 Plan mot kränkande behandling Rudbecksgymnasiet läsår 14/15 1 Inledning Det finns två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen, som ska skydda mot kränkning, diskriminering och trakasserier i skolan.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015 Sidan 1 av 5 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015 ÅBYSKOLAN Planen är framtagen i samverkan med elever och personal. Elever och personal har analyserat utvärderingen av 2014 års arbete,

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för perioden: Aug 2014-juni 2015 Ansvarig för planen: Hanna Lindö Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola,

Läs mer

Elevhälsoplan/EHP. för Järvsö utbildningsområde. Gäller från och med höstterminen 2013

Elevhälsoplan/EHP. för Järvsö utbildningsområde. Gäller från och med höstterminen 2013 sidan 1 av 8 Elevhälsoplan för Järvsö utbildningsområde Gäller från och med höstterminen 2013 Lärare och klassföreståndare Elevhälsosarbetet är en mycket viktig del av varje elevs socialisationsprocess

Läs mer

Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero.

Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero. Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero. Reviderad 150427 Nulägesbeskrivning utifrån elevenkät dec 14 samt antalet inrapporterade rapporter

Läs mer

Läsåret 2015-2016. Linda Wågström Rektor Gustavslundskolan

Läsåret 2015-2016. Linda Wågström Rektor Gustavslundskolan Läsåret 2015-2016 Linda Wågström Rektor Gustavslundskolan Innehåll 1. Elevhälsoplanens bakgrund och syfte 2 2. Elevhälsoteamets organisation och uppdrag 2 3. Lednings och stimulans, extra anpassningar

Läs mer

Vuxenutbildningen Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vuxenutbildningen Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 (11) Vuxenutbildningen Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Vuxenutbildningen Läsår: 2014/2015 2 (11) Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Sollefteå gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Sollefteå gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. PM nr 31 2013-04-16 Sollefteå gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamheter som omfattas av planen Samtliga enheter inom Sollefteå gymnasium. Ansvariga för planen Planen upprättas

Läs mer

Rudsskolan- Arbetslaget Nordicas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning

Rudsskolan- Arbetslaget Nordicas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning Rudsskolan- Arbetslaget Nordicas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning 1. Vårt uppdrag 2. Så här vill vi ha det! 3. Ansvarsfördelning 4. Utvärdering av 2013

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Vision På Emanuelskolan har eleverna en fysiskt bra arbetsmiljö, är trygga och trivs i skolan. Man kan komma till skolan som man är och man utvecklas som

Läs mer