ÖVERGRIPANDE ELEVVÅRDSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖVERGRIPANDE ELEVVÅRDSPLAN"

Transkript

1 KATEDRALSKOLAN 2009 I LUND ÖVERGRIPANDE ELEVVÅRDSPLAN Med bilagor Mentorsplan Plan för åtgärder mot kränkande behandling Plan mot droger Likabehandlingsplan

2 Gymnasieskolan har blivit en nästintill obligatorisk arbetsmiljö för ungdomar i aktuell ålder. Vi möter i dagens gymnasieskola elever med mycket stor motivation och mycket goda förutsättningar att klara av skolarbetet men även elever med stora brister i motivationen och i behov av stöd. Alla elever kan vid något tillfälle under sin gymnasietid behöva stöd av elevvårdande karaktär, men det finns även grupper av elever som kontinuerligt behöver särskilt vuxenstöd under sin gymnasietid. Det är av största vikt att alla som arbetar i skolan hjälper elever som har behov av särskilt stöd och samverkan för att göra skolan till en god miljö för lärande. Elevvårdsteamen, krisgruppen och elevvårdsgruppen fyller viktiga funktioner inte endast då problemen behöver åtgärdas utan även i det övergripande och förebyggande elevvårdsarbetet. Följande övergripande mål ska gälla för Katedralskolans elevvårdsplan: * Ingen elev ska behöva lämnas ensam med en krisupplevelse Det ska finnas en god beredskap då enskilda eller grupper av elever hamnar i kris, så att varje elev som drabbas ska kunna erhålla hjälp och stöd för att arbeta sig igenom krisen. * Ingen elev ska behöva utsättas för mobbning. Det ska finnas en god beredskap för att upptäcka begynnande mobbning och i de fall det går så långt att man misstänker mobbning, ska detta utredas och behandlas av elevvårdsteamet så att mobbningen upphör. * Katedralskolan ska motverka all främlingsfientlighet, rasism och andra former av trakasserier. Se Likabehandlingsplanen. * Katedralskolan ska vara en arbetsplats där ingen ska behöva utsättas för kränkande tillmälen. Förekommande fall ska rapporteras till skolledningen i enlighet med Likabehandlingsplan. * Katedralskolan ska erbjuda en trygg arbetsmiljö där ingen ska behöva känna rädsla eller utsättas för våld eller hot om våld. Alla incidenter knutna till ovanstående problematik ska anmälas till skolledningen. * Skolan ska vara en drogfri arbetsplats. Förebyggande arbete i form av bl a information både till elever och föräldrar. Vid misstanke om drogproblem ska det finnas en god beredskap för att hjälpa eleven till vårdinsatser. (Se Katedralskolans handlingsplan i drogfrågor). * All personal i skolan har obligatorisk anmälningsskyldighet och uppgiftsskyldighet till socialförvaltningen när barn far illa. Både anmälningsskyldighet och uppgiftsskyldighet är överordnad skolans sekretess. * Ingen elev som har upprepad frånvaro ska behöva stå ensam med sina problem utan ska uppmärksammas i tidigt skede. I PM för Frånvarohantering finns en arbetsordning där mentorn snabbt ska uppmärksamma frånvaro för elev. Mentor ska tala med eleven och kontakta hemmet. Hjälper inte dessa åtgärder ska elevvårdsteamet kontaktas. Se PM Frånvarohantering * Alla elever ska erhålla kunskaper om sex och samlevnad under gymnasietiden

3 Undervisningen ska baseras på aktuell kunskap om sex och samlevnad gällande ungdomar. * Alla elever som behöver stöd i sitt studie- och yrkesval ska erhålla detta. Eleverna ska lära sig att självständigt söka information och ta ansvar för sin fortsatta utbildning. I det rika utbudet av utbildningsvägar kan det vara svårt för vissa ungdomar att utifrån sina intressen, behov och förutsättningar finna lämplig utbildnings- eller yrkesväg. * Elever med uttalade studiesvårigheter och som behöver stöd i något eller några ämnen/kurser ska erhålla detta. Stöd ska sättas in på lämpligt sätt för enskilda elever. * Alla elever med specifika läs- och skriv-(dyslexi) eller matematiksvårigheter (dyskalkyli) ska kunna erhålla stöd. Katedralskolans specialpedagoger ska kartlägga varje aktuell enskild elevs behov av stöd och därefter erbjuda eleven undervisningen utifrån en individuell studieplan. Samverkan med och information och handledning till lärarna är en mycket viktig arbetsuppgift för specialpedagogen. * Alla elever med invandrarbakgrund som behöver stöd i svenska ska erbjudas detta. Elever som har brister i svenska språket ska erbjudas stöd i ämnet så att deras möjligheter att fullfölja kurserna i gymnasieskolan ökar. * Alla elever som behöver stöd i form av kuratorshjälp ska erhålla detta. Kuratorn ska utifrån en helhetssyn bl a ge råd och hjälp åt elever i personliga och sociala frågor. Vid behov kan även föräldrar kopplas in. Vid svårartade problem kan även kontakter med andra myndigheter behöva tas, t ex socialförvaltningen, rådgivningsbyrån i narkotikafrågor, barn och ungdomspsykiatriska mottagningen. Kurator samarbetar självklart även med andra delar av elevvårdsteamet och kontakten med lärare och övrig personal är då viktig för att skapa allmän förståelse för elever med särskilda behov. * Alla elever som behöver skolhälsovård ska erhålla detta. Skolsköterskan har en viktig funktion i det förebyggande hälsoarbetet men ska också uppmärksamma elever med specifika hälsoproblem t ex elever med ätstörningar, missbruk av olika former, psykiska sjukdomar eller allvarliga fysiska sjukdomar. Skolsköterskan samarbetar med skolläkaren, kurator, studie- och yrkesvägledare, speciallärare och skolledning. Kontakten med lärare och övrig personal är viktig för att skapa allmän förståelse för elever med särskilda behov * Mentorsgruppskonferens Mentorsgruppskonferens för år 1 och 2 anordnas en gång per termin samt för år 3 på höstterminen. Ytterligare mentorsgruppskonferenser kan anordnas efter behov. * Elevvårdskonferens Varje program har elevvårdskonferens 1 gång/vecka. Elevvårdskonferensen består av ansvarig rektor samt elevvårdspersonal. Elev, föräldrar, mentor eller annan berörd personal kan även kallas. * Klassråd (Mentorsgruppsråd) Klassråden sammanträder minst 2 gånger/termin. Här deltar samtliga elever i klassen samt mentor. Justerat protokoll ska lämnas till rektor

4 Bilaga 1 MENTORSPLAN FÖR KATEDRALSKOLAN MÅL Det övergripande målet för mentorskapet ska vara att den enskilde eleven sätts i centrum, så att självkännedom och kunskapssökande kan utvecklas under stödjande och stimulerande former. Eleven ska kontinuerligt ha kontakt med en vuxen på skolan. Vi ska ha en samlad bild av den enskilde elevens kunskaper, färdigheter och sociala situation på skolan. ORGANISATION * Mentorn har om möjligt undervisning i sin grupp. * Storleken på mentorsgruppen kan variera efter behov. * Mentorn ges möjlighet att träffa sin grupp på en bestämd tid och plats varje vecka, om möjligt i anslutning till undervisningen. UTVÄRDERING Mentorsplanen ska utvärderas och eventuellt revideras minst vart tredje år. UPPGIFTER FÖR MENTORN Uppgiften som mentor innefattar såväl formella som informella uppgifter. De senare är relativt svåra att precisera och växer bäst fram i mötet med den enskilda elevgruppen. Stödjande material finns i lärarpärmen. Gruppdiskussion Stärka elevernas inflytande genom att regelbundet samla gruppen kring frågor av gemensamt intresse och genom att uppmuntra dem till att påverka och vara delaktiga.

5 Elevens ansvar Utvärdering av studiesituationen Skapa en medvetenhet hos eleven om det egna ansvaret för studiesituationen och studieplanen. Göra eleven medveten om skolans värdegrund (se Lpf ) och dess normer. Se också Elevhandboken. Skapa en samlad bild av den enskilde elevens prestationer i de olika kurserna utifrån information från eleven och elevens olika lärare samt utifrån Samlat betygsdokument som distribueras till mentorerna i början av år 2 och 3. Vid behov och minst en gång per läsår leda konferens med i gruppen undervisande lärare (skolledningen kallar) samt föra protokoll som lämnas till respektive rektor senast 1 vecka efter konferensen. Samtliga i gruppen undervisande lärare ska som regel medverka. Undantag kan göras för lärare som endast har ett par elever i gruppen. Skriftligt omdöme lämnas i dessa fall till mentorn. Kontakt med studie- och yrkesvägledare Uppföljning av frånvaro Kontakt med elevvårdsperson al Utvecklingssamtal och föräldrakontakt Klassråd (ska finnas för varje klass eller motsvarande enl. Gyf 4 kap.3 ) Studie- och yrkesvägledarna ska vägleda elever i deras studie- och yrkesval. Mentorn ska hänvisa elev till dessa vid t.ex. byte av studieväg. Kontinuerligt följa upp frånvaron i Skola 24, tala med eleven samt vid behov kontakta hemmet. Om problemen kvarstår ska elevvården kontaktas. Se PM Frånvarohantering. Elevvårdspersonalen ska ta hand om elever med särskilt behov av stöd. Mentorn ska kontakta elevvårdspersonal vid problem som inte kan lösas av mentorn eller inom gruppen. Mentorn har huvudansvaret för Utvecklingssamtal enligt Gyf 7 kap.19. I övrigt samverka med hemmen och informera om elevens skolsituation och kunskapsutveckling. (Observera att varje lärare inte bara mentorn - har skyldighet att samverka med hemmen -se Lpf 94: 2.5) Se till att klassråd bestående av mentorsgruppen regelbundet kommer till stånd på mentorstid. Minst två per termin ska vara protokollförda. Ibland kan mentorer som har samma klass behöva samverka om detta.

6 Bilaga 2 PLAN FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Enligt Skollagen 14 a kap. MÅL Katedralskolans målsättning är en skola fri från all form av kränkande behandling. För att uppnå detta behöver vi arbeta på två olika plan: 1 Förebyggande verksamhet 2 Behandling av uppkomna fall Varje elev vid Katedralskolan har rätt till en trygg arbetsmiljö utan risk för att bli kränkt eller sårad. I en sådan miljö kan eleven utvecklas och ta till vara sina egna resurser och utveckla sin samarbetsförmåga med de andra eleverna. Genom att arbeta tillsammans med olika elever tränas eleverna också i förståelse och respekt för varandras olikheter. Se 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) angående Skolans värdegrund och uppgifter, avsnitt Förståelse och medmänsklighet: Skolan skall främja förståelsen för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen skall i skolan utsättas för mobbning. Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Enligt Skollagen 14 a kap. har skolan en skyldighet att arbeta aktivt mot all form av kränkande behandling. Detta ska ske i form av en årlig plan som skrivs i mars månad. I detta arbete har förtroendeeleverna en viktig funktion. Varje år i febr/mars träffar kuratorerna förtroendeeleverna i år 1 och 2. Vid dessa träffar diskuteras och sammanställs synpunkter på skolans förebyggande arbetet mot kränkande behandling. Elevrepresentanter utses som deltar i det vidare arbetet med planen. När det gäller diskriminering hänvisas till skolans Likabehandlingsplan. FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER Det är allas uppgift i skolan att arbeta för ett socialt bra arbetsklimat och god sammanhållning. För att uppnå detta bör en öppen diskussion fortlöpande äga rum i de olika mentorsgrupperna, på klassråd eller i undervisningen Mentorn har alltså ett särskilt ansvar i detta hänseende.

7 Särskilt viktigt är det i början av höstterminen att alla lärare är observanta genom att påverka och styra gruppsammansättningar och fysisk placering av eleverna i klassrummet så att ingen elev hamnar utanför klass- eller gruppgemenskapen och således undvika fria val vid gruppindelningar. Som ett led i att eleverna snabbt ska lära känna sina nya klasskamrater har skolan ett Välkomstprogram som täcker första skolveckan i år 1. En viktig del av skolan förebyggande arbete är förtroendeeleverna. Förtroendeeleverna väljs i mitten av höstterminen i år 1 och är tänkta att fungera under hela gymnasietiden. Valet av förtroendeelever ska ske i sluten omröstning. Uppgifterna om vilka som väljs ska meddelas till expeditionen. Mentor bör ha kontinuerliga samtal med förtroendeeleverna för att få en bild av situationen i klassen. Förtroendeeleverna får extern utbildning i år 1 och år 2, samt kallas regelbundet av kuratorerna för uppföljning. ARBETSMODELL FÖR ARBETE MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MELLAN ELEVER Undervisningsgruppen Förtroendeelever Mentor Elevvårdsteam BESKRIVNING AV MODELLEN Elever i undervisningsgruppen som uppmärksammar ett problem kan vända sig till vilken vuxen som helst på skolan. Den som får den här typen av uppgift har skyldighet att snarast informera rektor eller elevvårdspersonal. Förtroendeeleverna har till uppgift att uppmärksamma när en elev far illa i undervisningsgruppen och därefter informera mentor, som kontaktar elevvårdsteamet. Förtroendeeleverna kan även vända sig direkt till kuratorerna. Rektor och/eller kurator har sedan i akuta situationer samtal med de inblandade eleverna och vid behov utifrån Farstametoden. Beslut ska fattas om hur uppföljning ska ske. Både samtal och uppföljning ska dokumenteras. Ansvar, arbetsuppgifter och dokumentation utförs enligt principerna i Likabehandlingsplanen. ARBETSMODELL FÖR MOBBNING MELLAN ELEV PERSONAL ELLER PERSONAL ELEV Den som får kännedom om kränkande situationer eller den som känner sig utsatt för kränkning vänder sig till ansvarig skolledare som gör en utredning/bedömning och vidtar åtgärder. Den som är utsatt för kränkningen har möjlighet att själv utse stödperson vid samtalen.

8 Bilaga 3 HANDLINGSPLAN I DROGFRÅGOR FÖR KATEDRALSKOLAN Drogsituationen bland Lunds ungdomar är allvarlig. Närheten till Danmark, de drogliberala strömningarna inom EU och den stora tillgängligheten gör att eleverna utsätts för stark påverkan. Situationen idag är sådan att ett stort antal elever har använt eller använder droger. Det bör påpekas att även om narkotikasituationen är allvarlig så får inte tobaks- och alkoholmissbruket glömmas bort. Det är viktigt att arbetet mot droger görs i samarbete med andra som arbetar med drogfrågor i kommunen, t ex ATAD och socialförvaltningen. MÅL Vårt mål är en drogfri skola varför vi behöver en handlingsplan, som innebär ökade kunskaper om drogers verkan, aktiv attitydbearbetning och en plan för omhändertagande av missbrukande elever. Alla vuxna på skolan bör ha gemensamma värderingar i drogfrågor och aktivt arbeta för att upptäcka och motarbeta missbruk. LAGSTIFTNING Enligt narkotikalagstiftningen är det brottsligt att inneha, använda, framställa och överlåta narkotika. Dessutom är det förbjudet att anskaffa, bearbeta, transportera och förvara narkotika för annans räkning samt medverka i försäljning. FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER Mentor ska gå igenom drogplanen med samtliga elever i samband med skolstarten i år 1 I kurserna Idrott och Hälsa A och Samhällskunskap A sammanfaller kursmålen väl med att man tar upp och diskuterar drogproblematiken i samhället och hur användning av droger påverkar vårt beteende och vår hälsa. Särskild uppmärksamhet skall ges åt elever med hög frånvaro, vilket kan vara en indikation på att eleven har drogproblem. Under våren i år 3 anordnas utbildning under en halvdag på temat alkohol.

9 Skolan erbjuder alla elever ett allmänförebyggande program (ACT), som främst riktar sig mot stress och psykisk ohälsa. Vetenskapliga undersökningar har visat att detta program även har en positiv inverkan på alkoholkonsumtionen. ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM MISSBRUK: Om någon i personalen får kännedom om eller misstänker att elev missbrukar droger kontaktas elevvårdsteamet. Kurator eller skolsköterska undersöker uppgifterna och pratar med eleven. Eleven uppmanas att själv berätta hemma och be föräldrarna kontakta kurator eller skolsköterska. Eleven erbjuds hjälp att kontakta rådgivningsbyrån eller socialförvaltningen vid behov. Elevvårdsteamet följer upp och beslutar om ev ytterligare åtgärder. Om en elev själv söker hjälp för sitt missbruk görs en individuell plan upp i samråd med eleven. ÅTGÄRDER VID AKUT ALKOHOLPÅVERKAN: - Om eleven är under 18 år kontaktar rektor omedelbart föräldrarna. - Eleven skickas hem från skolan. ÅTGÄRDER VID AKUT NARKOTIKAPÅVERKAN: - Vid akut narkotikapåverkan kontaktas elevvårdsteamet. - Rektor kontaktar polisen och kurator/skolsköterska kontaktar socialförvaltningen. - Vid behov kontaktas sjukvården. - Är eleven omyndig kontaktar rektor omedelbart föräldrarna. ÅTGÄRDER VID MISSTANKE ELLER UPPTÄCKT AV FÖRSÄLJNING: - Vid misstanke om eller upptäckt av försäljning av narkotika eller alkohol kontaktas omgående skolledningen. - Rektor kontaktar därefter polisen. UTVÄRDERING AV DROGPLANEN: Drogplanen skall utvärderas och eventuellt revideras vid behov, dock minst vart tredje år.

10 Bilaga 4 KATEDRALSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) Mål Inga elever på Katedralskolan ska känna sig utsatta för trakasserier eller diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, funktionshinder, ålder eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Skolan ska ha en god arbetsmiljö där både elever och personal känner sig trygga. All form av kränkande behandling ska omedelbart åtgärdas. Skolan ska jobba aktivt mot rasism och främlingsfientlighet. Eleverna ska känna sig delaktiga i skolans arbete i dessa frågor och såväl elever som personal uppmuntras att reagera på diskriminerande och kränkande tendenser. När det gäller skolans arbete mot mobbning och annan kränkande behandling hänvisas till Katedralskolans Plan för åtgärder mot kränkande behandling. Skolans arbete för jämställdhet finns i Jämställdhetsplanen. I kommunens Likabehandlingsplan för gymnasieskolor och vuxenutbildning i Lund kan man läsa om kommunens övergripande arbete i dessa frågor. Denna plan tar inte upp rutiner för hantering av fall där personal upplever sig kränkt. Detta återfinns istället i Katedralskolans Arbetsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete. Förebyggande arbete - Samtliga elever informeras om skolans Likabehandlingsplan och Planen för åtgärder mot kränkande behandling. Det är mentors uppgift att gå igenom planerna och skolans ordningsregler med alla nya elever. - Det är gymnasiechefens ansvar att all skolans personal regelbundet informeras och påminns om Diskrimineringslagen och Skollagen 14 a kap. samt om vad som står i skolans planer. - Samtliga föräldrar informeras om planerna och skolans ordningsregler i samband med skolstart i 1:an. Det tas upp vid föräldramötet och nämns i elevhandboken och elevkatalogen. Likabehandlingsplanen samt Elevblad finns även tillgänglig på skolans hemsida. - Personal och elever samarbetar för att förebygga och förhindra diskriminering och kränkande särbehandling. Mentorn har ett särskilt ansvar för att bidra till att de elever han/hon ansvarar för känner trivsel och trygghet i gruppen och på skolan samt för att vid behov koppla in elevvården. Mentorstid varje vecka ger möjlighet till diskussioner kring arbetsklimat, trivsel m.m. Alla lärare uppmanas påverka och styra

11 gruppsammansättningar och placering av eleverna i klassrummet så att ingen elev hamnar utanför gemenskapen. - Katedralskolan har ett väl utarbetat system med förtroendeelever. Dessa väljs i sluten omröstning av sina klasskamrater i ettan. De får en heldagsutbildning i år 1 och en halvdagsutbildning i år 2 samt har regelbundna träffar med kuratorerna. Förtroendeelevernas uppgift är att arbeta för ett bättre klimat på skolan. - För att de nya eleverna snabbt ska lära känna varandra i år 1 anordnas varje år ett Välkomstprogram som förtroendeeleverna är engagerade i. - Skolan har elevskyddsombud, ESKO, med särskilt ansvar för att bevaka att eleverna har en god arbetsmiljö. ESKO får en årlig utbildning i bl.a. likabehandlingsproblematik. - Jämställdhetsgruppen arbetar aktivt för en jämställd skola. - Skolan genomför varje år enkätundersökningar om elevernas arbetsmiljö och trivsel på skolan. Denna ligger till grund för diskussioner om hur skolans fysiska och psykiska miljö kan förbättras. Att upptäcka kränkande behandling - Alla elever uppmuntras att vara uppmärksamma på diskriminerande och kränkande tendenser i skolan - Elever som känner sig diskriminerade eller kränkta kan vända sig till vem som helst i personalen. - Mentor har ett särskilt ansvar för att aktivt följa det sociala klimatet i sin mentorsgrupp. - All personal i skolan har skyldighet att anmäla om de får vetskap om att någon elev känner sig trakasserad eller kränkt. Anmälningsblankett fylls alltid i och lämnas till rektor. Att utreda kränkande behandling Om någon personal på skolan får kännedom om att en elev blir kränkt ska han/hon skyndsamt informera och anmäla till rektor på särskild blankett. Blankett finns i Fronter i rummet Blanketter. På vår hemsida kan man också läsa om Likabehandlingslagen under Elev. Där finns också Elevblad om detta. Ansvaret för utredningen ligger på rektor. Utredningen kan göras av rektor eller annan av rektor utsedd personal. Om personal misstänks för kränkningen ska rektor/gymnasiechef ta hand om utredningen. Den som gör utredningen ska dokumentera på en särskild blankett vad som framkommit vid samtalen. I varje enskilt fall ska bedömning göras av hur allvarlig kränkningen är och om anmälan till polis eller socialförvaltning ska göras.

12 Rektor beslutar i samråd med de personer som deltagit i utredningen vilka åtgärder som ska vidtas med anledning av det inträffade. Rektors beslut om åtgärder dokumenteras som tillägg till den tidigare dokumentationen. Det är viktigt att situationen följs upp ordentligt. Rektor beslutar i samråd med de inblandade vem som genomför uppföljningen. Även detta ska framgå av dokumentationen. Denna plan och skolans ordningsregler ska revideras varje år.

13 DOKUMENTATION AV KRÄNKANDE BEHANDLING - ANMÄLAN OCH VIDTAGEN ÅTGÄRD Ifylles av anmälaren Elevens namn Personnr./klass Anmälare Anmälningsdatum Mottagande personal/rektor Anmälarens uppgifter Ifylles av utredaren Motpartens uppgifter Information/samtal har skett, tid, datum, deltagare Vidtagna åtgärder. Ange åtgärder, signatur och datum Uppföljning, datum Underskrift/datum Personal/rektor Ev bilagor Antal

14

Likabehandlingsplan för FP/FT Gysär IP/IN Läsåret 11/12

Likabehandlingsplan för FP/FT Gysär IP/IN Läsåret 11/12 Likabehandlingsplan för FP/FT Gysär IP/IN Läsåret 11/12 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbadress Box 730 Lasarettsvägen 2 0911-696300 0911-91230 www.pitea.se/strombackaskolan 941 28 PITEÅ Bakgrund

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Eductus Sfi, Gruv. Höganäs 2011

Likabehandlingsplan för. Eductus Sfi, Gruv. Höganäs 2011 Likabehandlingsplan för Eductus Sfi, Gruv Höganäs 2011 (reviderat 08.02.2011) Datum: 08.02.2011 Vad: Sfi, Gruv, Eductus Var: Höganäs Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 4 Visioner... 4 Definition..... 5 Diskriminering....

Läs mer

Önnestadsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Önnestadsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Önnestadsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga

Läs mer

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23 2015-2016 Praktiska Nykvarns årliga plan för att förebygga och motverka och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling enligt lagar och förordningar Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Annan kränkande behandling är ett uppträdande som är kränkande av en elevs värdighet utan att ha någon diskrimineringsgrund.

LIKABEHANDLINGSPLAN. Annan kränkande behandling är ett uppträdande som är kränkande av en elevs värdighet utan att ha någon diskrimineringsgrund. LIKABEHANDLINGSPLAN Likabehandlingsplan för Sven Eriksonsgymnasiet 10/11 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra

Läs mer

Oderljunga skolas likabehandlingsplan. Läsåret 15/16

Oderljunga skolas likabehandlingsplan. Läsåret 15/16 Perstorps kommun Revideras Okt 2015 Barn och utbildningsnämnden OD F-6 Oderljunga skolas likabehandlingsplan Läsåret 15/16 att främja barns och elevers rättigheter och att förebygga och förhindra diskriminering,

Läs mer

Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling

Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Dokumentet berör grundskolan åk 1-9 på Gustaf Dahlénskolan och Stenstorpsskolan. Ansvarig för planen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Rudbecksgymnasiet läsår 14/15

Plan mot kränkande behandling. Rudbecksgymnasiet läsår 14/15 Plan mot kränkande behandling Rudbecksgymnasiet läsår 14/15 1 Inledning Det finns två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen, som ska skydda mot kränkning, diskriminering och trakasserier i skolan.

Läs mer

Likabehandlingsplan Martin Koch-gymnasiet och Gymnasiesärskolan

Likabehandlingsplan Martin Koch-gymnasiet och Gymnasiesärskolan Likabehandlingsplan Martin Koch-gymnasiet och Gymnasiesärskolan VT 2009-VT 2010 Bild av: Sofia Lundvall 2 Vad säger skollagen och läroplanen: Skollagen 1 kap. 2 står följande: Verksamheten i skolan skall

Läs mer

Hällaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hällaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hällaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 7-9 Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Akademi Sinclair 2015

Akademi Sinclair 2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Akademi Sinclair 2015 Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Detta dokument ska årligen utvärderas och återupprättas. Antagen av elever

Läs mer

Datum 2015-12-21. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn.

Datum 2015-12-21. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn. Brogårdsgymnasiet Datum 2015-12-21 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer att ingen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2016

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2016 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2016 Utifrån Diskrimineringslagen 2008:567 samt Skollagen 2010:800 6 kap. 1. Vision På Kungsholmens gymnasium ska alla

Läs mer

Likabehandlingsplan samt handlingsplan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan samt handlingsplan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan samt handlingsplan mot kränkande behandling Denna plan gäller för VIVA Komvux samt Särvux Upprättad 120815 Vision VIVA Komvux är en verksamhet med vuxenutbildning där alla känner sig

Läs mer

2015-2016. Datum: 2015-08-13

2015-2016. Datum: 2015-08-13 Datum: 2015-08-13 Mönsteråsgymnasiets Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling (gäller både gymnasieskolan och vuxenutbildningen) 2015-2016 Innehåll: 1. Inledning

Läs mer

Teamet för Likabehandling 2014/15

Teamet för Likabehandling 2014/15 Teamet för Likabehandling 2014/15 STOCKHOLMS IDROTTSGYMNASIUM Johan von Gerber, rektor Åsa Furn, kurator Anneli Berg, skolsköterska Fredrik Sohlberg, biträdande rektor och lärare Johan Hansson, lärare

Läs mer

Lokal likabehandlingsplan 2015-2016

Lokal likabehandlingsplan 2015-2016 Lokal likabehandlingsplan SYAB Transportgymnasium Diskrimineringslagen 3 kap 16 En utbildningsanordnare som avses i 14 ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att

Läs mer

Bjärnums skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Årskurs 7-9 Läsåret 2014-2015

Bjärnums skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Årskurs 7-9 Läsåret 2014-2015 Bjärnums skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Årskurs 7-9 Läsåret 2014-2015 Upprättad 2014-10-03 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Definitioner av centrala begrepp... 3 3. Personalens

Läs mer

2015-08-11 Välkommaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

2015-08-11 Välkommaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. 1 2015-08-11 Välkommaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Skolledning Vår vision Välkommaskolan

Läs mer

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad september 2014 I samarbete med personal, elever, föräldrar och rektor samt fastställd av rektor. 2014-09

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Introduktionsprogrammen Stegelbackens skola, VBU

Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Introduktionsprogrammen Stegelbackens skola, VBU Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Introduktionsprogrammen Stegelbackens skola, VBU Lå 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktionsprogrammen,

Läs mer

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling Datum för upprättande av planen: 2015-03-03 Diarienummer: Lagaholmsskolan Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling 1.Uppdrag Kommunen ska bedriva ett målinriktat arbete för att

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för SÖRÄNGS SKOLA

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för SÖRÄNGS SKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för SÖRÄNGS SKOLA Verksamhetsformer som omfattas av planen: Sörängs skola F-6 Ansvariga för planen: Rektor/förskolechef Vår vision: Sörängsområdet ska vara

Läs mer

Likabehandlingsplan för Kullens Skola

Likabehandlingsplan för Kullens Skola Likabehandlingsplan för Kullens Skola Innehållsförteckning Inledning 3 Skolans målsättning 3 Lagstiftning och styrdokument 3 Kullens skolas värdegrund 5 Främjande och förebyggande insatser 6 Kartläggning

Läs mer

Plan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling

Plan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Plan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Älvstrandsgymnasiets vuxenutbildning, Hagfors läsåret 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ÄLVSTRANDSGYMNASIETS

Läs mer

Årliga planer gällande kränkande behandling och diskriminering

Årliga planer gällande kränkande behandling och diskriminering Årliga planer gällande kränkande behandling och diskriminering Härjedalens gymnasium 2009 Barn, utbildning och fritid Inledning Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande

Läs mer

SSP Svenska skolan i Paris

SSP Svenska skolan i Paris SSP Svenska skolan i Paris Likabehandlingsplan för att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Läsåret 2015-16 1 Likabehandlingsplanen på Svenska Skolan i Paris Gäller klass

Läs mer

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Upprättad augusti 2015 1 Innehållsförteckning Mölstadskolan,

Läs mer

Bilaga till likabehandlingsplanen LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Kunskapskällan HERRLJUNGA KOMMUN UPPRÄTTAD 2015-10-22

Bilaga till likabehandlingsplanen LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Kunskapskällan HERRLJUNGA KOMMUN UPPRÄTTAD 2015-10-22 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Kunskapskällan HERRLJUNGA KOMMUN UPPRÄTTAD 2015-10-22 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Bakgrund Från och med 2009-01-01 har skolor

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet Läsåret 2014-2015 Inledning En grundläggande faktor för framgångsrikt lärande

Läs mer

Likabehandlingsplan Saxnäs skola 2009-2011

Likabehandlingsplan Saxnäs skola 2009-2011 Likabehandlingsplan Saxnäs skola 2009-2011 I enlighet med lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever och barnkonventionens grundläggande principer, vill vi påtala

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling Ålidhemsskolan 2009-08-20 Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling INLEDNING Vid Ålidhemsskolan ska det råda nolltolerans mot all diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Sollefteå gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Sollefteå gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. PM nr 31 2013-04-16 Sollefteå gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamheter som omfattas av planen Samtliga enheter inom Sollefteå gymnasium. Ansvariga för planen Planen upprättas

Läs mer

MADESJÖ VERKSAMHETSOMRÅDE ORREFORS SKOLA F-6. Årlig plan mot kränkande behandling och diskriminering

MADESJÖ VERKSAMHETSOMRÅDE ORREFORS SKOLA F-6. Årlig plan mot kränkande behandling och diskriminering MADESJÖ VERKSAMHETSOMRÅDE ORREFORS SKOLA F-6 Årlig plan mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan för Orrefors Skola år F-6 år 2015-2016 Inledning Planen mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Sidan 1 av 5 ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Lagar och styrdokument Skollagen 1 kap 2 Utbildningen ska

Läs mer

KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Det händer att uttryck som jag bara skojade eller tål du inte lite skämt används till personer som precis blivit/känt sig kränkta, diskriminerade

Läs mer

Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero.

Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero. Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero. Reviderad 150427 Nulägesbeskrivning utifrån elevenkät dec 14 samt antalet inrapporterade rapporter

Läs mer

2013/2014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAHRSKA GYMNASIET

2013/2014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAHRSKA GYMNASIET 2013/2014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAHRSKA GYMNASIET ~ 2 ~ Hahrska gymnasiet Innehåll Hahrska gymnasiets Plan mot diskriminering och kränkande behandling... 3 Elevens rätt till

Läs mer

Elevhälsoplan för Tuna skola

Elevhälsoplan för Tuna skola Elevhälsoplan för Tuna skola 2014-08-04 2 (10) Innehåll Inledning... 3 Arbetsgrupper... 3 Elevhälsoplanens grund... 4 Syftet med elevhälsoplanen... 4 Ansvar för elevhälsoarbetet... 4 Mål med elevhälsoarbetet...

Läs mer

ÖVERTORNEÅ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Elevhälsa. Handlingsplan. Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-13

ÖVERTORNEÅ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Elevhälsa. Handlingsplan. Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-13 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden Elevhälsa Handlingsplan Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-13 HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA MÅL Skolans allmänna målsättning enligt skollag, arbetsmiljölag

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE. PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE. PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE 2013/2014 PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP Plan mot diskriminering och kränkande behandling Wijkmanska gymnasiet 1 Innehåll Plan mot diskriminering

Läs mer

Skolans årliga plan mot kränkande behandling Läsåret 2012/2013 A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ

Skolans årliga plan mot kränkande behandling Läsåret 2012/2013 A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Skolans årliga plan mot kränkande behandling Läsåret 2012/2013 A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Enhetens övergripande mål för likabehandling: Alla elever är trygga i skolan. Alla elever behandlas lika oavsett kön,

Läs mer

Björnekullaskolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling

Björnekullaskolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling BJÖRNEKULLASKOLAN Sidan 1 av 9 Björnekullaskolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling BJÖRNEKULLASKOLAN Sidan 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Vision Sida 3 2. Definitioner Sida 3 3. Rutiner,

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-03-31 Planen gäller till 2015-01-31 Årets plan ska utvärderas senast 2015-01-10

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolenhet 5 2015 / 2016

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolenhet 5 2015 / 2016 Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolenhet 5 2015 / 2016 nnehållsförteckning Tannbergsskolans vision... 3 Definitioner... 4 Mobbning... 5 Agerande vid kränkning... 6 Rutiner

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola Datum 2015-10-16 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola Fastställd: 2015-10-16 Gäller läsåret 2015/2016 Revideras varje läsår, ansvarig är rektor Likabehandlingsarbetet regleras

Läs mer

PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET

PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET Innehåll Grunduppgifter... 2 Vår vision... 2 Utvärdering... 3 Främjande insatser... 3 Kartläggning... 4 Förebyggande

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015 Sidan 1 av 5 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015 ÅBYSKOLAN Planen är framtagen i samverkan med elever och personal. Elever och personal har analyserat utvärderingen av 2014 års arbete,

Läs mer

Rudsskolan- Arbetslaget Nordicas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning

Rudsskolan- Arbetslaget Nordicas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning Rudsskolan- Arbetslaget Nordicas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning 1. Vårt uppdrag 2. Så här vill vi ha det! 3. Ansvarsfördelning 4. Utvärdering av 2013

Läs mer

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling 1 Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling Mål och vision Vi vill att alla elever efter sin skoltid vid Sotenässkolan skall känna till sina starka sidor och vara stolta över dem. Detta blir

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2016 Vuxenutbildning Pihlskolan

Likabehandlingsplan 2015-2016 Vuxenutbildning Pihlskolan Likabehandlingsplan 2015-2016 Vuxenutbildning Pihlskolan November 2015 Rektor Annika Eriksson Innehållsförteckning 1 Bakgrund 3 1.1 Vision 1.2 Vad säger styrdokumenten 3 1.2.1 Vad säger skollagen 3 1.2.2

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Ekonomiprogrammet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Ekonomiprogrammet Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Ekonomiprogrammet INLEDNING Alla skolor i Sverige är enligt skollagen skyldiga att upprätta en plan mot kränkande behandling. Enligt diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan för ungdoms- och vuxenutbildningen vid Hjalmar

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014 2015 Planen gäller för samtliga elever och anställda inom RO X vid Västerviks gymnasium. Vision Västerviks gymnasium, rektorsområde X, präglas av respekt och

Läs mer

Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Näsums skola Ingrid Andersson, 0456-82 27 30 Ingrid.andersson@bromolla.se TJÄNSTESKRIVELSE 1(11) Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Handlingsplan för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Bildningscentrum Facetten

Handlingsplan för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Bildningscentrum Facetten Handlingsplan för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Bildningscentrum Facetten Gymnasieskolan läsåret 2015/16 Alla elever på Bildningscentrum Facetten ska känna sig

Läs mer

Trygghetsplan för Gudmuntorp skola

Trygghetsplan för Gudmuntorp skola Trygghetsplan för Gudmuntorp skola Trygghetsplanen består av tre delar: Plan mot kränkande behandling Plan mot mobbing Likabehandlingsplan Kommunens beslut och styrning Barn- och utbildningsnämnden tog

Läs mer

2013-01-18. Likabehandlingsplan -plan mot kränkande behandling samt för likabehandling vid Väringaskolan i Sigtuna

2013-01-18. Likabehandlingsplan -plan mot kränkande behandling samt för likabehandling vid Väringaskolan i Sigtuna Likabehandlingsplan -plan mot kränkande behandling samt för likabehandling vid Väringaskolan i Sigtuna 1 Innehållsförteckning Bakgrund............................................................................

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skolan LÄR

Likabehandlingsplan för Skolan LÄR Likabehandlingsplan för Skolan LÄR Läsåret 2013/2014 0 Innehåll Likabehandlinsplan för Skolan Lär läsåret 13/14... 2 Förord... 2 Skolan Lärs likabehandlingsarbete... 2 Framtagning och spridning av likabehandlingsplan

Läs mer

Likabehandlingsplan för Kunskapsgymnasiet Västerås En skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling 2014-2015

Likabehandlingsplan för Kunskapsgymnasiet Västerås En skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling 2014-2015 Likabehandlingsplan för Kunskapsgymnasiet Västerås En skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling 2014-2015 1 Innehållsförteckning Vår vision 3 Inledning 3 Begrepp och definitioner 3 Diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015 Kunskapsskolan Katrineholm Västgötagatan 16, 641 36 Katrineholm, Tel.dir. 08-51008370, www.kunskapsskolan.se 1

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Rudbecksgymnasiet. PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Rudbecksgymnasiet. PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Rudbecksgymnasiet PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 2/9 Innehåll Hur vi tagit fram planen... 3 Mål och vision... 3 Vision... 3 Mål...

Läs mer

Ulriksdalsskolans Likabehandlingsplan

Ulriksdalsskolans Likabehandlingsplan Ulriksdalsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-10-26 Ulriksdalsskolans Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2015/16 Ulriksdalsskolans förskoleklass, skola

Läs mer

Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015

Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015 Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015 1 Solhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen är Förskoleklass, Grundskola åk 1-6,

Läs mer

Likabehandlingsplan. för. Heliås Svartvik 2015-10-26

Likabehandlingsplan. för. Heliås Svartvik 2015-10-26 Likabehandlingsplan för Heliås Svartvik 2015-10-26 1 Likabehandlingsplan fö r Helia s 1. Värdegrund Genom att visa varandra ömsesidig respekt och engagemang skapar vi en trygg miljö. 2. Bakgrund Likabehandlingsarbete

Läs mer

Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kra nkande behandling

Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kra nkande behandling LOKAL ARBETSPLAN Katedralskolan 11 aug 2015 Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kra nkande behandling All personal har ett ansvar att arbeta främjande med värdegrundsfrågor och motverka all

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016. Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016. Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016 Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem 1 Vision Kinnarummaskolan och Falkens fritidshem skall utgöra en trygg arbetsplats

Läs mer

Kolibri AB Rotorvägen 6, 722 24 Västerås 021-18 89 03. Med trygghet, lust och kunskap bygger vi en trygg framtid för alla våra barn och ungdomar

Kolibri AB Rotorvägen 6, 722 24 Västerås 021-18 89 03. Med trygghet, lust och kunskap bygger vi en trygg framtid för alla våra barn och ungdomar Kolibri AB Rotorvägen 6, 722 24 Västerås 021-18 89 03 Med trygghet, lust och kunskap bygger vi en trygg framtid för alla våra barn och ungdomar LIKABRHANDLINGSPLAN - plan mot kränkande behandling INLEDNING

Läs mer

Mönsterås Komvux Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling 2016-2017

Mönsterås Komvux Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling 2016-2017 Datum: 2015-12-28 Mönsterås Komvux Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling 2016-2017 Innehåll: 1. Inledning 2. Likabehandlingsplanens syfte 3. Definitioner 4.

Läs mer

Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015

Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Giltig 140602-150602 Borås stads vision: Lust att lära Möjlighet att lyckas 1 Likabehandlingsplan och plan

Läs mer

Likabehandlingsplan för Nobelgymnasiet

Likabehandlingsplan för Nobelgymnasiet Likabehandlingsplan för Nobelgymnasiet Postadress: Nobelgymnasiet, 651 84 Karlstad Besöksadress: Nokiagatan 20. Webb: karlstad.se/nobelgymnasiet Tel: 054-540 15 00 E-post: nobelgymnasiet@karlstad.se 1

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för verksamhetsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för verksamhetsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för verksamhetsåret 2014-2015 Enligt Nya Skollagen kap. 6 (2010:800), Diskrimineringslagen (2008:567) samt Förordningen (2006:1083) Kunskapsskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan. Alsalamskolan i Örebro 2015/2016. Ansvarig utgivare: Shahin Mahmoud 2015 Alsalamskolan i Örebro

Likabehandlingsplan. Alsalamskolan i Örebro 2015/2016. Ansvarig utgivare: Shahin Mahmoud 2015 Alsalamskolan i Örebro Likabehandlingsplan Alsalamskolan i Örebro 2015/2016 Ansvarig utgivare: Shahin Mahmoud 2015 Alsalamskolan i Örebro 1 Likabehandlingsplan 2015/2016 FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna Alla människor

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2011-11-24 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Inledning Vår Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling gäller i tolv månader och revideras årligen i anslutning till höstlovet.

Läs mer

Martin Koch-gymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling. Trygghetsplan

Martin Koch-gymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling. Trygghetsplan Martin Koch-gymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Trygghetsplan VT 2015 Innehållsförteckning 1. Martin Koch-gymnasiets vision och mål 3 2. Trygghetsplanens syfte 3 3. Arbetsgrupp

Läs mer

Vuxenutbildningen Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vuxenutbildningen Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 (11) Vuxenutbildningen Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Vuxenutbildningen Läsår: 2014/2015 2 (11) Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Fria Läroverken i Norrköping Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fria Läroverken i Norrköping Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fria Läroverken i Norrköping Plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Rektor Tommy Thundahl Biträdande

Läs mer

Likabehandlingsplan Broby Grafiska Utbildning

Likabehandlingsplan Broby Grafiska Utbildning Likabehandlingsplan Broby Grafiska Utbildning Sunne 10 maj 2010 37 Sunne kommun, Svetsarevägen 2, SE-686 80 Sunne. Tel +46 565-179 00. Fax +46 565-179 01. info@brobygrafiska.se Bankgiro 113-8445. Postgiro

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen. Vad säger lagen om förbud om diskriminering och annan kränkande behandling?

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen. Vad säger lagen om förbud om diskriminering och annan kränkande behandling? Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen Planen utgår från diskrimineringslagen (2008 :657 ) samt kränkande behandling kapitel 6 skollagen (2010:800) och förordningen kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Rudbecksgymnasiet Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Hur vi tagit fram planen... 3 Mål och vision... 3 Vision... 3 Mål... 3 Vad säger lagarna?... 3 Definitioner...

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÅSEBRO SKOLA LÄSÅRET 2014-2015 Bakgrund Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever i skolan har

Läs mer

och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Slättängsskolan F-6 med Fritidshemsverksamheten

och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Slättängsskolan F-6 med Fritidshemsverksamheten Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Slättängsskolan F-6 med Fritidshemsverksamheten Skolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner

Läs mer

L I K A B E H A N D L I N G S P L A N

L I K A B E H A N D L I N G S P L A N L I K A B E H A N D L I N G S P L A N handlar om: 1. att främja barns och elevers lika rättigheter. 2. att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Vaxö Skola

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Vaxö Skola BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Vaxö Skola grundskolan, fritidshemmet Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för grundskolan och fritidshemmet

Läs mer

Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2. Vår vision... sid.3. Skolans ryggsäck... sid.3. Delaktighet och förankring... sid.

Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2. Vår vision... sid.3. Skolans ryggsäck... sid.3. Delaktighet och förankring... sid. Likabehandlingsplan Innehåll... sid.1 Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2 Vår vision... sid.3 Skolans ryggsäck... sid.3 Delaktighet och förankring... sid.3 Utvärdering och revidering...

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsåret 2011-2012 Definition av likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Sävsjö Kristna Skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande

Läs mer

Söderportgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2011-2012

Söderportgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2011-2012 Söderportgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2011-2012 Aktuella styrdokument Skollagen kap. 14a 8 (plan mot kränkande behandling) Diskrimineringslagen 3 kap. 16 (likabehandlingsplan)

Läs mer

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Bygg och Anläggning Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN HAHRSKA GYMNASIET

LIKABEHANDLINGSPLAN HAHRSKA GYMNASIET 2012 LIKABEHANDLINGSPLAN HAHRSKA GYMNASIET ~ 2 ~ Hahrska gymnasiet Innehåll Elevens rätt till trygghet 3 Definitioner av kränkande behandling 3 Rutiner för att utreda mobbing 4 Handlingsplan 4 Mål/Vision

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Innehållsförteckning Vision 4 Så här arbetar vi för att nå vår vision: 4 Kyrkenorumskolans värdegrund 5 På Kyrkenorumskolan

Läs mer

Nyängskolans Likabehandlingsplan Läsåret 2010-2011

Nyängskolans Likabehandlingsplan Läsåret 2010-2011 Nyängskolans Likabehandlingsplan Läsåret 2010-2011 Likabehandlingsplan för Nyängskolan f gy.sär 1. Inledning Nyängskolans likabehandlingsplan syftar till att främja elevers och vuxnas lika rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan. Upplands-Brogymnasiet 2015-16

Likabehandlingsplan. Upplands-Brogymnasiet 2015-16 Likabehandlingsplan 2015-16 Ulf Peterson Innehållsförteckning Inledning 3 Uppdrag Skolans mål Definitioner Ansvarsfördelning Ansvar s handlingsplan för arbetet med 7 att motverka alla former av kränkande

Läs mer

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje.

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje. Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever. för Bergeforsens skola, särskola, skolbarnomsorg och förskoleklass. Läsåret 2014-2015 Vår vision Inför en dag på Bergeforsens

Läs mer

Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor)

Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor) Gymnasieskola Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor) Skolsyster Ingela Bergling, Specialpedagog Agneta Ernstson, Kurator Åsa Berg Alma Lindblom, Elevrådsordförande

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR PRAKTISKA I VÄXJÖ Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever upphörde att gälla den 1 januari 2009.

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fria Läroverken Karlstad

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fria Läroverken Karlstad Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fria Läroverken Karlstad Läsåret 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Rektorsgruppen Magnus

Läs mer

Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan

Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan Inledning. Den här planen omfattar alla verksamheter, skola såväl som förskoleklass och fritidshem, på Tjelvarskolan. Eftersom våra verksamheter samarbetar tätt kring

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkestaskolan 2015-2016 1 Innehåll Diskrimineringslagen och skollagen... 3 Definitioner av nyckelbegrepp... 3 Handlingsplikt och krav på aktiva åtgärder...

Läs mer