Vad är syfte med och innehållet i denna skrift? sid 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad är syfte med och innehållet i denna skrift? sid 3"

Transkript

1

2 Innehållsförteckning Vad är syfte med och innehållet i denna skrift? sid 3 1. Om att uppmärksamma och vid behov anmäla sid 4 2. Om att utreda kartläggning med diskussion och analys sid 4 3. Om att åtgärda upprätta åtgärdsprogram sid 4 4. Om att följa upp och utvärdera sid Stöd inför kartläggning på skolnivå sid Stöd inför kartläggning för klasslärare/mentor sid Stöd inför kartläggning för specialpedagog/speciallärare på gruppnivå sid Stöd inför kartläggning för specialpedagog/speciallärare på individnivå sid Stöd inför arbetslagets diskussion och analys efter kartläggning sid 10 Bilagor stöd till skolor BUF blankett Rutin för skolans arbete med elever i behov av särskilt stöd inkl. delegation BUF blankett Anmälan av elevs behov av särskilt stöd BUF blankett Elevakt (försättsblad till elevakt) Dnr BU 2011/0376 Materialet har arbetats fram av: Gittan Claesson, specialpedagog, Erica Eklöf, specialpedagog, Ulla Winblad, leg. psykolog, Eva Svalin, leg. psykolog, Ann-Kristin Krutzén, specialpedagog, Anita Jansson, specialpedagog Anna Larsson, specialpedagog, Zarah Lindgren, specialpedagog, Christina Jönne, verksamhetsutvecklingskonsult, Ann-Mari Mäkikangas, funktionschef utveckling & kvalitet Materialet kompletterar BUFs Rutin för åtgärdsprogam. Materialet är fastställt av: Ann-Mari Mäkikangas, funktionschef utveckling & kvalitet Funktionen utveckling/kvalitet/it/vfu/information/nämnd Barn- & ungdomsförvaltningens förvaltningskontor Fotografier: Matton

3 Vad är syfte med och innehållet i denna skrift? Komplement till rutinen stöd och förtydligande Denna skrift Stödmaterial för åtgärdsprogram kompletterar skriften Rutin för åtgärdsprogram. Rutinen innehåller det material inkl. blanketter som ska användas av samtliga skolor inom BUF, utifrån den nya skollagen som trätt i kraft 1 juli Detta stödmaterial syftar till att förtydliga, stödja och underlätta arbetet kring upprättandet av åtgärdsprogram och det innehåller stödfrågor för användning under arbetsprocessen. Arbetsprocessen i fyra steg Arbetsprocessen för att ta fram åtgärdsprogram kan beskrivas i fyra steg, vilka skall dokumenteras fortlöpande under processens gång. 1. Att uppmärksamma och vid behov anmäla 2. Att utreda kartläggning med diskussion och analys 3. Att åtgärda upprätta åtgärdsprogram 4. Att följa upp och utvärdera Dessa fyra steg beskrivs ytterligare på följande sätt i texten nedan. Kapitlet inleds med ett kort utdrag ur lagtextens motivtext. Därefter följer ett antal stödfrågor som bör diskuteras och besvaras på den enskilda skolan för att ha möjlighet att upprätta de nödvändiga rutiner som krävs enligt den nya skollagen. Sist i stödmaterialet finns stödfrågor att använda vid utredningen, dvs stödfrågor inför kartläggning i olika nivåer samt inför diskussionen och analysen i arbetslaget. 3

4 1. Om att uppmärksamma och vid behov anmäla 1. Att uppmärksamma och vid behov anmäla Alla som arbetar i skolan har ett ansvar för att uppmärksamma de elever som behöver särskilda stödåtgärder och att föra detta vidare till rektorn. Anmälningsskyldigheten kan i det enskilda fallet gälla en lärare, personal inom elevhälsan eller annan skolpersonal. Vem som är anmälningsskyldig beror på i vilket sammanhang stödbehovet blir känt. Om en elevs stödbehov uppmärksammas av en lärare inom ramen för den undervisning som läraren ansvarar för, är läraren skyldig att anmäla detta till rektorn. Bestämmelserna ställer krav på att det finns rutiner för hur personalen ska rapportera till rektor när det blir aktuellt att bedöma om en elev är i behov av särskilt stöd. Stödfrågor Vilka rutiner och vilken dokumentation finns/behöver skolan upprätta för att säkerställa att elevers stödbehov uppmärksammas? Hur involveras skolans elevhälsoteam i arbetet? Vilka rutiner och vilken dokumentation finns/behöver skolan upprätta kring anmälningsskyldighet? 2. Om att utreda kartläggning med diskussion och analys 2. Att utreda kartläggning med diskussion och analys Rektor ansvarar för att en utredning genomförs, även om någon annan utses att genomföra utredningen. Det är naturligt att den lärare som närmast har ansvar för elevens undervisning och annan berörd personal medverkar i utredningen. En utredning består av två delar, först en kartläggning av hur problemet ter sig och därefter en analys som leder till slutsatser om tänkbara orsaker och behov. För stöd i kartläggning och diskussion, se bilaga 1-5. Stödfrågor Hur dokumenteras kartläggningen? Hur säkerställs att elevens och vårdnadshavares synpunkter förs fram i kartläggning och analys? Hur säkerställs att berörda pedagoger i arbetslaget kommer till tals? Vilken ytterligare kompetensutveckling behövs kring utredning för åtgärdsprogram? 3. Om att åtgärda upprätta åtgärdsprogram 3. Att åtgärda upprätta åtgärdsprogram Ett åtgärdsprogram beslutas av rektor. Rektorn kan dock delegera uppgiften att besluta om åtgärdsprogram till någon annan, t.ex. en lärare i arbetslaget. Detta innebär inte att rektorn avhänder sig det övergripande ansvaret för att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver. Det är elevens behov av stöd som ska vara vägledande för besluten. Stödfrågor Vilka rutiner behöver skolan utforma för att dokumentera beslut kring åtgärdsprogram? Hur ska delegationsförfarandet se ut? Hur dokumenteras detta? Vilka rutiner måste skolan ha för förvaring av samtlig dokumentation? Hur definierar skolan begreppen särskild undervisningsgrupp och enskild undervisning? Se kapitel 9 i Rutin för åtgärdsprogram. 4

5 Åtgärder ska inte fokuseras på individnivå utan omfatta åtgärder även på skolnivå och på gruppnivå. Beskrivningar av elevens personliga egenskaper ska inte förekomma i åtgärdsprogram. Exempel på områden för åtgärder på skolnivå lärmiljö kompetensutveckling handledning flexibilitet gällande gruppstorlekar och resursfördelning. arbete med/utifrån likabehandlingsplan struktur för samarbetsklimat rastpedagogik schemaläggning fysisk miljö samarbete med externa resurser Tänk gärna särskilt på följande vid upprättande av åtgärdsprogram: Vilken bild av eleven skriver vi fram? Vad behöver eleven för att lyckas? Exempel på områden för åtgärder på gruppnivå rutiner och struktur arbetssätt fysisk undervisningsmiljö alternativa läromedel gruppdynamik social träning Exempel på områden för åtgärder på individnivå handledning och samtal stöd i sociala situationer individanpassningar av o fysisk undervisningsmiljö o lärmiljö o material o arbetssätt 4. Om att följa upp och utvärdera Syftet med att ställa krav på upprättandet av ett åtgärdsprogram är att det ska finnas ett dokument för planering och utvärdering av elevens utbildning, så att förutsättningarna för elevens fortsatta lärande blir de bästa. För en elev i behov av särskilt stöd är åtgärdsprogrammet ett nödvändigt pedagogiskt instrument för planering och samarbete mellan lärare, annan personal t.ex. i elevhälsan, eleven och i förekommande fall vårdnadshavare samt för uppföljning och utvärdering av stödåtgärderna. Stödfrågor Hur definieras uppföljning på skolan? Hur definieras utvärdering på skolan? Vilka rutiner ska gälla på skolan för uppföljning och utvärdering? Hur dokumenteras det dagliga arbetet med eleverna? 4. Att följa upp och utvärdera 5

6 5.1 Stöd inför kartläggning på skolnivå Denna kartläggning görs ca en gång/läsår av rektor tillsammans med elevhälsoteamet och extern kompetens. Stödfrågor angående normer och värden Vilka grundläggande värderingar råder och hur syns det? Hur möter vi olikheter? Hur syns det? Vilken elevsyn råder? Hur fördelas ekonomiska resurser? Vilka prioriteringar görs och hur syns det? Hur arbetar vi med ledarskapet i klassrummet? Värdegrundsarbetet? Likabehandlingsarbetet? Ordningsregler? Beskriv hur detta syns på skolan. Hur tror vi vårdnadshavare beskriver vår skola? Varför tror vi det? Stödfrågor angående kunskaper Vilken kunskapssyn råder på skolan? Hur syns det? Hur säkerställer vi att kunskapsmålen är i fokus och att vi har höga förväntningar på alla elever? Hur ser måluppfyllelsen ut på skolan för varje klass i varje ämne? Hur arbetar vi utifrån analysen och åtgärderna i uppföljningsuppdraget? Hur svarar skolans organisation mot elevers behov? Hur organiseras arbetet vid t.ex. schemaläggning? Vilket är det dominerande arbetssättet? Vilka lärmiljöer finns representerade på skolan? Hur arbetar vi med differentiering dvs att arbeta på olika sätt utifrån elevers olika behov och förmågor inom samma tema? Vilka arbetsformer och arbetssätt är mer stödjande för eleverna? Mer kritiska? Vilken kompetens och vilka personalresurser finns att tillgå? Hur fördelas personalresurserna på bästa sätt utifrån elevernas behov? Hur använder arbetslaget de resurser (alternativa verktyg och läromedel) som står till förfogande? Stödfrågor angående elevens ansvar och inflytande Hur arbetar skolan för att utveckla elevernas ansvar och inflytande? Hur organiseras elevrådet? Klassråd? Hur organiseras likabehandlingsarbetet? Ordningsregler? Beskriv hur elevers ansvar och inflytande i detta syns. 6

7 5.2 Stöd inför kartläggning för klasslärare/mentor Stödfrågor på skolnivå Hur ser organisationen ut? Samarbetet i arbetslaget? Resurser? Flexibla grupper? Arbetssättet? Antalet undervisande lärare? Fysisk miljö t.ex. schema, förflyttningar, klassrumsmiljö i samtliga ämnen, rastorganisation, måltidsmiljö? Stödfrågor på gruppnivå Hur säkerställer jag att kunskapsmålen är i fokus och att jag har höga förväntningar på alla elever? Hur ser måluppfyllelsen ut för mina elever i varje ämne? Vilken analys gör jag, finns det t.ex. någon förmåga/område som behöver stimuleras ytterligare? Hur påverkar detta min undervisning? Hur ser det sociala samspelet ut (t.ex elev-elev, elev-vuxen) och hur arbetar jag med detta? Vilket klimat råder (respekt, tolerans, genus, studiero)? Hur arbetar jag med det? Hur arbetar jag med samarbetsträning och värdegrundsarbete? Vilka lärstilar erbjuder jag mina elever? Hur arbetar jag som lärare för att eleverna ska kunna påverka sin lärandesituation? Hur tar jag som lärare tillvara på gruppens styrkor? Stödfrågor på individnivå Hur ser måluppfyllelsen i de olika ämnena ut för eleven? Vad säger eleven själv om detta? Vilka är elevens starka sidor? Hur syns det? Vad säger eleven själv om detta? Hur tar jag tillvara på det? När och på vilka sätt lär sig eleven bäst? Vad säger eleven själv om detta? Hur tar jag tillvara på det? Vilka är de kritiska situationerna? Vad säger eleven själv om detta? Hur tar jag hänsyn till det? Hur klarar eleven instruktioner, förändringar och valsituationer? Vad säger eleven själv om detta? Hur tar jag hänsyn till det? Hur kan eleven påverka sin lärandesituation? Vad säger eleven själv om detta? Hur tar jag tillvara på det? 7

8 5.3 Stöd inför kartläggning för specialpedagog/speciallärare på gruppnivå Stödfrågor angående normer och värden Vad utmärker klimatet i gruppen när det gäller språkkultur, genusfrågor och maktstruktur? Vilken status och vilka relationer har eleven i gruppen? Hur bemöts eleverna i gruppen? Är gruppen stödjande för individen? Hur? Hur arbetar gruppen med värdegrundsfrågor? Hur ser samarbetet ut mellan elev/elev, elev/lärare? Hur är studieron? Stödfrågor angående kunskaper Hur ser måluppfyllelsen i de olika ämnena ut för eleven? På vilket sätt tydliggörs och kommuniceras målen i läroplan och kursplaner? Hur är gruppen sammansatt? På vilket sätt arbetar vi med pedagogisk differentiering? Vad utmärker situationer där elevernas lärande fungerar? Vilka olika lärmiljöer och arbetssätt erbjuds eleverna? Hur utmanas eleverna? Vilka förväntningar har vi på eleverna? Hur kommuniceras detta? Hur påverkar analysen och åtgärderna i uppföljningsuppdraget undervisningen? Stödfrågor angående elevers ansvar och inflytande Hur kan eleverna påverka sin lärandesituation? Hur tränas elevernas ansvarsförmåga? Hur kan eleverna påverka sina redovisningsformer? På vilket sätt tar eleverna ansvar för sin studiero? 8

9 5.4 Stöd inför kartläggning för specialpedagog/speciallärare på individnivå Stödfrågor angående normer och värden Hur är samspelet med andra elever? Hur är samspelet med vuxna? Vilka är de kritiska situationerna? Vad föranleder dem? Hur reagerar/ fungerar eleven i övergångssituationer? Stödfrågor angående kunskaper Hur ser måluppfyllelsen i de olika ämnena ut för eleven? Vilka är elevens starka sidor? I vilka lärandesituationer fungerar eleven bra? Vilka behov har eleven gällande sin fysiska miljö - ljus, ljud, stimuli etc.? Självförtroende - hur tar eleven sig an en ny uppgift? Utmaningar - vågar eleven försöka? Hur klarar eleven gruppinstruktioner? Hur samspelar eleven i strukturerade och ostrukturerade situationer? Hur fungerar eleven i valsituationer och vid förändringar? Hur fungerar impulskontrollen självbehärskningen? Hur fungerar elevens uppmärksamhetsförmåga fokusering? Hur beskriver eleven själv sina svårigheter/sin situation? Stödfrågor angående elevens ansvar och inflytande Hur kan eleven påverka sin lärandesituation? Hur beskriver eleven själv sina svårigheter i gruppen? 9

10 5.5 Stöd inför arbetslagets diskussion och analys efter kartläggning Vad visar kartläggningen: Skolans/gruppens måluppfyllelse Hur ser måluppfyllelsen ut på skolan för varje klass i varje ämne? Hur arbetar vi utifrån analysen och åtgärderna i uppföljningsuppdraget? Gruppens starka sidor Vilka starka sidor visar kartläggningen på? Hur använder vi dessa? Hur överför vi dessa till samtliga lärsituationer? Gruppens behov Vad ser vi utifrån kartläggningen? Hur tillgodoser vi dessa nu och framöver? Elevens starka sidor Vilka starka sidor visar kartläggningen på? Hur använder vi dessa? Hur överför vi dessa till samtliga lärsituationer? Elevens behov Vad ser vi utifrån kartläggningen? Hur tillgodoser vi dessa nu och framöver? Vilka synpunkter från eleven och vårdnadshavare har kommit fram och hur använder vi oss av den kunskapen? Vilka långsiktiga och kortsiktiga mål kopplade till styrdokument sätter vi upp för eleven? Varför? Vilka konsekvenser innebär detta för undervisningen? Har det framkommit något under kartläggningen på skolnivå som vi behöver diskutera vidare? Hur ska stödet utformas för att gruppen/eleven ska lyckas och känna framgång i sitt lärande? 10

11 Bilagor Stöd till skolor: BUF blankett Rutin för skolans arbete med elever i behov av särskilt stöd inkl. delegation BUF blankett Anmälan av elevs behov av särskilt stöd BUF blankett Elevakt (försättsblad till elevakt) 11

12 Rutin för skolans arbete med elever i behov av särskilt stöd Skollagen 3 kap Skola Datum när rutinen är upprättad Rektor Beskrivning av skolans arbete med elever i behov av särskilt stöd Beskrivning av t.ex. vem/vilka som medverkar i och/eller ansvarar för arbete enligt skollagens 3 kap 6-12, arbetsgången på skolan, mötesforum, dokumentationen som måste upprättas etc. Beskrivning av delegation till anställd avseende elever i behov av särskilt stöd Rektor kan överlåta sin beslutanderätt till någon anställd som har tillräcklig kompetens och erfarenhet. Rektor får inte delegera beslut om särskild undervisningsgrupp/enskild undervisning, anpassad studiegång eller beslut om att uppflyttning (skolförordning 2011:185, 4 kap. 4-7 ) av elev inte ska ske. Om rektor väljer att delegera beslut måste rektor få återkoppling, eftersom rektor alltid har det yttersta ansvaret för skolans arbete med elever i behov av särskilt stöd. Beslut om: Delegerat till: Utredning (skollagen 2010:800, 3 kap 8 ) Åtgärdsprogram (skollagen 2010:800, 3 kap 9-10 ) BUF Halmstads kommun Barn- & ungdomsförvaltningen Box 155, Halmstad Tel (vx) Org nr

13 Forts. rutin för skolans arbete med elever i behov av särskilt stöd Om rutin för skolans arbete med elever i behov av särskilt stöd Från Skollagen 2010:800, 3 kap - Barns och elevers utveckling mot målen: Barnens och elevernas lärande och personliga utveckling Särskilt stöd 6 Bestämmelserna om särskilt stöd i 7 12 gäller inte i förskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare. 7 Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller som komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör om inte annat följer av denna lag eller annan författning. Utredning 8 Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd. Åtgärdsprogram 9 Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn. Om beslutet innebär att särskilt stöd ska ges i en annan elevgrupp eller enskilt enligt 11 eller i form av anpassad studiegång enligt 12 får rektorn inte överlåta sin beslutanderätt till någon annan. Om en utredning enligt 8 visar att eleven inte behöver särskilt stöd, ska rektorn eller den som rektorn har överlåtit beslutanderätten till i stället besluta att ett åtgärdsprogram inte ska utarbetas. Utformningen av det särskilda stödet i vissa skolformer 10 För en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska det särskilda stödet ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Särskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning 11 Om det finns särskilda skäl, får ett beslut enligt 9 för en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan innebära att särskilt stöd ska ges enskilt eller i en annan undervisningsgrupp (särskild undervisningsgrupp) än den som eleven normalt hör till. Anpassad studiegång 12 Om det särskilda stödet för en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan inte i rimlig grad kan anpassas efter elevens behov och förutsättningar, får ett beslut enligt 7 innebära avvikelser från den timplan samt de ämnen och mål som annars gäller för utbildningen (anpassad studiegång).rektorn ansvarar för att en elev med anpassad studiegång får en utbildning som så långt det är möjligt är likvärdig med övrig utbildning i den aktuella skolformen. Från Skollagen 2010:800, 2 kap. Huvudmän och ansvarsfördelning: 10 Rektorn och förskolechefen beslutar om sin enhets inre organisation och fattar i övrigt de beslut och har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i denna lag eller andra författningar. Rektorn och förskolechefen får uppdra åt en anställd eller en uppdragstagare vid förskole- eller skolenheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter och besluta i frågor som avses i första stycket, om inte annat anges. Det är väsentligt att det finns lokalt utformade rutiner för skolans arbete med elever i behov av särskilt stöd. Denna blankett är ett stöd för BUFs grundskolor, grundsärskola, förskoleklasser och fritidshem. Källor: Skollagen 2010:800 och Prop. 2009/10:165. Blanketten är fastställd av funktionschef AM. Halmstads kommun Barn- & ungdomsförvaltningen Box 155, Halmstad Tel (vx) Org nr

14 Anmälan av elevs behov av särskilt stöd Skollagen 3 kap. 8 Personuppgifter Elevens namn Elevens personnummer Skola & elevens klass Datum Vårdnadshavarnas namn Ansvarig lärare Beskrivning Beskrivning av t.ex. problembild, åtgärder som är vidtagna, kontakt med vårdnadshavare, kartläggningar som är genomförda, hjälp som önskas etc. Underskrift Datum, tid och plats Personal Denna anmälan lämnas till berörd person enligt skolans rutin för arbete med elever i behov av särskilt stöd. BUF Halmstads kommun Barn- & ungdomsförvaltningen Box 155, Halmstad Tel (vx) Org nr

15 Forts. anmälan av elevs behov av särskilt stöd Om anmälan och utredning om elevs behov av särskilt stöd Från Skollagen 2010:800 om anmälningsplikt och utredningsplikt - Kap 3: Utredning 8 Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd. I paragrafens första stycke föreskrivs inledningsvis en anmälningsplikt så snart det kan befaras att eleven inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Alla som arbetar i skolan har ett ansvar för att uppmärksamma de elever som behöver särskilda stödåtgärder och att föra detta vidare till rektorn. Anmälningsskyldigheten kan i det enskilda fallet gälla en lärare, personal inom elevhälsan eller annan skolpersonal. Vem som är anmälningsskyldig beror på i vilket sammanhang stödbehovet blir känt. Om en elevs stödbehov uppmärksammas av en lärare inom ramen för den undervisning som läraren ansvarar för, är läraren skyldig att anmäla detta till rektorn. Bestämmelserna ställer krav på att det finns rutiner för hur personalen ska rapportera till rektor när det blir aktuellt att bedöma om en elev är i behov av särskilt stöd. Ett exempel på en omständighet som utlöser utredningsskyldigheten är att det av elevens resultat på ett nationellt prov framgår att han eller hon riskerar att inte nå kunskapskraven för den aktuella årskursen. Störst betydelse som en indikator på brister i elevens kunskapsutveckling har naturligtvis proven i årskurserna före den sista. Behovet kan också komma fram vid utvecklingssamtal mellan lärare, elev och vårdnadshavare eller genom uppgifter från andra utanför skolan, t.ex. socialtjänsten. Även eleven eller elevens vårdnadshavare har rätt att väcka frågan om elevens behov av särskilt stöd ska utredas. Utredningen ska genomföras skyndsamt. Genom paragrafen införs även en skyldighet att ge särskilt stöd till elever med andra svårigheter än svårigheter i skolarbetet. Med uttrycket andra svårigheter i sin skolsituation avses sådana situationer där en elev behöver särskilt stöd även om det just då inte finns anledning befara att han eller hon inte ska nå de kunskapskrav som minst ska nås. I utredningen ska elevens synpunkter inhämtas. Utredningen ska genomföras med beaktande av bestämmelsen om särskild hänsyn till barnets bästa i skollagens 1 kap. 10. I paragrafen anges att samråd ska ske med elevhälsan, utom i de fall där det är uppenbart obehövligt. Samråd med elevhälsan kan vara uppenbart obehövligt exempelvis om behovet avser rent pedagogiska insatser. Rektorn ansvarar, liksom tidigare, för att en utredning genomförs. Det är väsentligt att det finns lokalt utformade rutiner för rektorns samråd med elevhälsopersonalen. Denna blankett är ett stöd för BUFs grundskolor, grundsärskola, förskoleklasser och fritidshem. Källor: Skollagen 2010:800 och Prop. 2009/10:165. Blanketten är fastställd av funktionschef AM. Halmstads kommun Barn- & ungdomsförvaltningen Box 155, Halmstad Tel (vx) Org nr

16 Elevakt Skollagen 29 kap. 10 Personuppgifter Elevens namn Elevens personnummer Skola Rektor Vårdnadshavarens namn Vårdnadshavarens namn Datum när elevakten upprättades Om elevakt En av utgångspunkterna i den nya skollagen är att stärka elevernas rättssäkerhet. Därför har det införts krav på handläggning av ärenden som rör myndighetsutövning mot elever (skollagen 2010:800, 29 kap 10 ). Det kan till exempel handla om ärenden som rör mottagande av elever, särskilt stöd, avstängning av elever etc. Kraven på ärendehandläggningen innebär: - Att en elev/vårdnadshavare har rätt att muntligen framföra sina synpunkter/information. - Att den personal som tar mot synpunkterna ska skriva ned uppgifterna, om de har betydelse i den fortsatta hanteringen i ärendet. - Att en elev/vårdnadshavare har rätt till att ta del av uppgifterna i ärendet för att t.ex. bevaka sitt intresse i ärendet, kunna bemöta och komplettera uppgifter i utredningsmaterialet men också och kunna kontrollera hur ärendet handläggs. - Att en elev/vårdnadshavare har rätt till en motivering till beslutet i ärendet. - Att en elev/vårdnadshavare har rätt till underrättelse av beslutet i ärendet. - Att en elev/vårdnadshavare har rätt till rättelse av skrivfel eller liknande. Varje beslut som handlar om myndighetsutövning mot enskild ska innehålla de skäl, med andra ord en motivering, som har lett fram till beslutet. Syftet med det är att garantera att ärendena prövas omsorgsfullt, sakligt och enhetligt. Det gör det även lättare för de domstolar/andra myndigheter som ska pröva besluten efter överklagande att förstå besluten och kontrollera och bedöma att de är riktiga. Originalen av de olika beslutsdokumenten ska förvaras i elevens elevakt, som ska hållas systematiskt på skolan i ett brandsäkert skåp. En kopia ska ges till vårdnadshavaren. Beslutsdokument ska arkiveras för all framtid, efter att eleven lämnat verksamheten, enligt förvaltningens dokumenthanteringsplan. Om dokumenten innehåller integritetskänsliga uppgifter som omfattas av sekretess, så måste de diarieföras, vilket skolkontoret hjälper till med. En menprövning bör göras ifall någon utomstående begär att få ut uppgifterna. Sekretessen gäller inte bara uppgifter som rör eleven utan också elevens anhöriga, dvs. föräldrar och syskon. Vårdnadshavare har i regel rätt att ta del av alla uppgifter om sitt barn. Huvudregeln är att sekretess kan upplösas genom samtycke med den berörda elevens vårdnadshavare. Denna blankett är ett försättsblad till elevakter och blanketten är ett stöd för BUFs grundskolor, grundsärskola, förskoleklasser och fritidshem. Källor: Skollagen 2010:800 och Prop. 2009/10:165. Blanketten är fastställd av funktionschef AM. BUF Personuppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen. Uppgifterna behövs för att administrera ärendet hos BUF. Registrerad har rätt att, efter skriftlig ansökan, en gång/år få veta hur uppgifterna behandlats och få rättelse av dem. Ansökan ställs till adressen nedan. Information lämnas av PUL-ansvarig på barn- och ungdomsförvaltningen (BUF). Halmstads kommun Barn- & ungdomsförvaltningen Box 155, Halmstad Tel (vx) Org nr

17 12

Vad är syfte med och innehållet i denna skrift? sid 3

Vad är syfte med och innehållet i denna skrift? sid 3 Innehållsförteckning Vad är syfte med och innehållet i denna skrift? sid 3 1. Om att uppmärksamma och vid behov anmäla sid 4 2. Om att utreda kartläggning med diskussion och analys sid 4 3. Om att åtgärda

Läs mer

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 1 (9) Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 Förändrad skollag I Lekebergs kommun pågår ett utvecklings- och förändringsarbete av elevhälsan för "att organisera arbetet på ett sätt som gör

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 1 Förord Bestämmelserna om arbetet med särskilt stöd förändrades i vissa avseenden i samband med

Läs mer

MANUAL. för arbetet med Åtgärdsprogram inom Barn- och utbildningsförvaltningen

MANUAL. för arbetet med Åtgärdsprogram inom Barn- och utbildningsförvaltningen MANUAL för arbetet med Åtgärdsprogram inom Barn- och utbildningsförvaltningen Innehåll: Inledning Samarbete skola-hem... 3 Åtgärdsprogram och IUP... 3 Att utreda och kartlägga... 3 Att utreda/kartlägga

Läs mer

Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd. 4.1 Arbetslagets generella individinriktade insatser

Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd. 4.1 Arbetslagets generella individinriktade insatser Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd Skollagen 3 kap. 3 Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling

Läs mer

Arbetsmaterial!!! Oktober 2012

Arbetsmaterial!!! Oktober 2012 Arbetsmaterial!!! Oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Tillsyn av fristående verksamhet sid 3 2. Sanktioner och ansvar sid 5 3. Sanktionstrappan sid 5 4. Vad granskas vid tillsynen? sid 7 5. Hur sker granskning

Läs mer

Till statsrådet Jan Björklund

Till statsrådet Jan Björklund Till statsrådet Jan Björklund Den 23 oktober 2012 uppdrog statsrådet Jan Björklund åt utbildningsdirektören Thomas Persson (U2012/5725/SAM) att biträda Utbildningsdepartementet med att utarbeta förslag

Läs mer

Den individuella utvecklingsplanen

Den individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD 2008 Allmänna råd och kommentarer Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, Fax: 08-690

Läs mer

Rutiner vid upprättande av åtgärdsprogram

Rutiner vid upprättande av åtgärdsprogram Rutiner vid upprättande av åtgärdsprogram 1. Vilken verksamhet omfattas? Bestämmelserna gäller för grundskolan, grundsärskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Förskoleklassen och fritidshemmet har

Läs mer

FÖRSLAG. Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet 9

FÖRSLAG. Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet 9 FÖRSLAG Allmänna råd för DEN INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN med skriftliga omdömen Innehåll Förord 2 Inledning 3 Utgångspunkter för den individuella utvecklingsplanen 4 Den individuella utvecklingsplanens

Läs mer

Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 lag (2014:458).

Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 lag (2014:458). Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 lag (2014:458). 1 kap. Inledande bestämmelser Gäller både grundskola och gymnasieskola 1-6 kap Syftet med utbildningen

Läs mer

Handlingsplan. Elevhälsan. Forsheda rektorsenhet 7-9

Handlingsplan. Elevhälsan. Forsheda rektorsenhet 7-9 Forsheda-Hånger rektorsenhet Handlingsplan Elevhälsan Forsheda rektorsenhet 7-9 Aug 2014 Innehållsförteckning Vision för elevhälsan i Värnamo kommun... 3 Skollag (2010:800) - Elevhälsa... 4 Skollag (2010:800)

Läs mer

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14 Handlingsplan för elevhälsan på Mössebergsskolan Läsåret 13/14 Innehållsförteckning: 1. Förhållningssätt, syfte och mål 2. Beskrivning av ansvarsområden för: klasslärare elevhälsan 3. Arbetsgång elevärende

Läs mer

Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret 2014-2015

Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret 2014-2015 Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret 2014-2015 Reviderad oktober 2014 Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm Tel: 0431-870 00 E-post: info@engelholm.se www.engelholm.se

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015

Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015 Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015 Reviderat 2014-10- 01 Innehåll Handlingsplan för elevhälsa... 3 Sverigefinskaskolans handlingsplan... 4 Syftet med handlingsplanen:... 4 Målet

Läs mer

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Handlingsplanen ligger till grund för att Irstaskolans elever i behov av särskilt stöd ska få bästa möjliga hjälp. Irstaskolan läsåret 2015-2016 Reviderad

Läs mer

Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106

Läs mer

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd 1. Extra anpassningar 2. Extra anpassning och intensifiering 3. Anmälan om risk för bristande måluppfyllse 4. Pedagogisk utredning av en elevs

Läs mer

Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet)

Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremiss Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 februari 2014 Jan Björklund Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Särskilt stöd Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Reviderad 2014-09-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämnes- och kursplanering... 3 Dokumentation och

Läs mer

Verksamhetsplan elevhälsan

Verksamhetsplan elevhälsan Verksamhetsplan elevhälsan För EduLexUs AB 2012/2013 Innehåll Elevhälsan blir ett nytt begrepp i skollagen...3 Om sekretess...3 Elevhälsan inom EduLexUs...4 Så här fungerar det...5 Prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK. Magnus Jonasson, jurist

MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK. Magnus Jonasson, jurist MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK Magnus Jonasson, jurist Magnus Jonasson Jurist med inriktning mot offentlig rätt: Social- och sjukförsäkringsrätt, medicinsk rätt Skoljuridik: - Samtliga skolformer

Läs mer

Gefle Montessoriskolas. Handlingsplan för elevhälsa. Läsåret 2015/2016

Gefle Montessoriskolas. Handlingsplan för elevhälsa. Läsåret 2015/2016 Gefle Montessoriskolas Handlingsplan för elevhälsa Läsåret 2015/2016 Kunskap är glädje Planen är reviderad 2015-09-15 och omfattar förskoleklass, skola, skolbarnomsorg (fritidshemmet) från förskoleklass

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Rev ELEVHÄLSOPLAN FÖR UDDEVALLA GYMNASIESKOLA AGNEBERG AKADEMI SINCLAIR MARGRETEGÄRDE ÖSTRABO 1 ÖSTRABO Y POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX POSTGIRO 451 81 Uddevalla Skolgatan 2 0522-69 68 50 0522-697410

Läs mer

Den individuella utvecklingsplanen

Den individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD 2005 Allmänna råd och kommentarer Den individuella utvecklingsplanen Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, Fax: 08-690 95 50, e-post: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Elevhälsoplan för Tuna skola

Elevhälsoplan för Tuna skola Elevhälsoplan för Tuna skola 2014-08-04 2 (10) Innehåll Inledning... 3 Arbetsgrupper... 3 Elevhälsoplanens grund... 4 Syftet med elevhälsoplanen... 4 Ansvar för elevhälsoarbetet... 4 Mål med elevhälsoarbetet...

Läs mer

Innehållsförteckning BARN- & UNGDOMS- FÖRVALTNINGEN. Dnr BU 2011/0376

Innehållsförteckning BARN- & UNGDOMS- FÖRVALTNINGEN. Dnr BU 2011/0376 BARN- & UNGDOMS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Samma rutin för åtgärdsprogram för alla skolor inom BUF sid 3 2. För vilka skolformer gäller skollagens delar om behov av särskilt stöd? sid 3 3.

Läs mer

HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ. Vår skolas rutiner för. elevhälsa

HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ. Vår skolas rutiner för. elevhälsa HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ Vår skolas rutiner för elevhälsa VÅR SKOLAS RUTINER FÖR ELEVHÄLSA INNEHÅLL Helhetsperspektivet Rektors ansvar Så skapar vi en god lärandemiljö Ett elevärendes gång Varför åtgärdsprogram

Läs mer

Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation

Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation 1 (11) Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om rektors möjlighet att delegera och skolors organisation, i samband med myndighetens

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

Yttrande över Skolverkets allmänna råd med kommentarer om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärds prog ram, dnr 2014:00371

Yttrande över Skolverkets allmänna råd med kommentarer om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärds prog ram, dnr 2014:00371 SKOLVÄSENDETS ÖVERKLAGANDENÄMND YTTRANDE 2014-05-09 1(5) Dnr 2014:203 Skolverket Förskole- och grundskoleenheten 106 20 Stockholm Yttrande över Skolverkets allmänna råd med kommentarer om arbete med extra

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt Skolinspektionen Beslöt 2014-04-03 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus kristiii.aabel@vallentuna.se Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen

Läs mer

Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun 2013-2014

Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun 2013-2014 Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun 2013-2014 ÖVERTORNEÅ KOMMUN www.overtornea.se/elevhalsan.shtml 1. Målsättning - Organisera ett välfungerande elevhälsoteam för hela kommunen där en tydlig

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Skolans plan för särskilt stöd

Skolans plan för särskilt stöd Gävle Kommun Skolans plan för särskilt stöd Bomhus rektorsområde Läsåret 2014/2015 Arbetsgång 1. Elev uppmärksammas a. När ansvarig lärare ser att en elev riskerar att inte nå lägsta kunskapsmål och kunskapskrav

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Global Bridge i Sverige AB Rålambsvägen 22 112 59 Stockholm 1 (9) Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Beslut

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Aroseniusskolan

Plan för elevhälsoarbetet på Aroseniusskolan Plan för elevhälsoarbetet på Aroseniusskolan Gäller från augusti 2012 2012-06-26/CO 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Arbetsgång vid stödinsatser 4 Flödesschema vid stödinsatser

Läs mer

Stämmer Stämmer delvis Stämmer inte x

Stämmer Stämmer delvis Stämmer inte x Skolkollen nr 10 Särskilt stöd, rätt utbildning Stämmer Stämmer vis Stämmer x INSATSER För att uppmärksamma elever i behov av stöd lyfter varje arbetslag i elevhälsan de elever som riskerar att nå målen.

Läs mer

Mottagning och utbildning av flerspråkiga barn och elever

Mottagning och utbildning av flerspråkiga barn och elever Mottagning och utbildning av flerspråkiga barn och elever Organisation i Vännäs kommun 2014 Beslutat på ledarlag 2014-03-19 Innehåll FÖRUTSÄTTNINGAR, SYFTE OCH MÅL... 3 Syfte... 3 Mål... 3 ORGANISATION...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7714 Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Grevhagsskolan belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Dnr BU 2011/0376. Rutinen har reviderats av: Gittan Claesson och Erica Eklöf, verksamhetsutvecklare och specialpedagoger

Dnr BU 2011/0376. Rutinen har reviderats av: Gittan Claesson och Erica Eklöf, verksamhetsutvecklare och specialpedagoger BARN- & UNGDOMS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Samma rutin för åtgärdsprogram för alla skolor inom BUF sid 3 2. För vilka skolformer gäller skollagens delar om behov av särskilt stöd? sid 3 3.

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Bes É ut 2013-10-01 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se Rektorn vid Björkvallsskolan lisbeth.beckman@uppsala.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Björkvallsskolan i Uppsala kommun

Läs mer

Kastellskolan Elevhälsoplan 2012-2013 antagen 201211, reviderad 20130911 Claesson Schéele

Kastellskolan Elevhälsoplan 2012-2013 antagen 201211, reviderad 20130911 Claesson Schéele Elevhälsoplan Kastellskolan 2013-2014 Skolans arbete ska vila på en grund av kunskap om vad som främjar elevens lärande och utveckling. Styrdokumenten för skolan är tydliga med att alla elever ska få den

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA FÖR VISTASKOLAN HUDDINGE TAL- OCH SPRÅKSKOLA

HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA FÖR VISTASKOLAN HUDDINGE TAL- OCH SPRÅKSKOLA HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA FÖR VISTASKOLAN HUDDINGE TAL- OCH SPRÅKSKOLA Innehåll Uppdrag 3 Elevvård definition 3 Målsättning för elevvårdsarbetet 3-4 Aktiviteter/handlingar för en bra elevhälsa 4 Ansvarsfördelning

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun 2013-04-12 Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun Inledning För att en elev skall kunna tas emot i särskolan måste bedömningen ha gjorts att eleven tillhör grundsärskolans

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen IQRA Utbildning AB Org.nr. 556930-9825 Beslut för grundskola efter tillsyn i IQRA Skolan belägen i Västerås kommun Förstagångstillsyn av IQRA Skolan Skolinspektionen har genomfört förstagångstillsyn

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:562 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Rosenborgskolan belägen i Södertälje kommun 2 (9) Dnr 43-2015:562 Tillsyn i Rosenborgskolan har genomfört tillsyn

Läs mer

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning Reviderad 2015-09-01 Hjälpreda Hörsel Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning www.spsm.se www.vgregion.se www.rjl.se www.regionhalland.se www.skl.se Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

BARN OCH ELEVHÄLSA I LYCKSELE

BARN OCH ELEVHÄLSA I LYCKSELE BARN OCH ELEVHÄLSA I LYCKSELE - en decentraliserad och sammanhållen verksamhet med relationskompetens som grund. Lycksele - staden i Lappland 12426 inv 1260 elever i år F-9 27 elever i särskolan 604 barn

Läs mer

Stockholms stads rutiner för mottagande och utbildning av nyanlända elever i kommunala grundskolor

Stockholms stads rutiner för mottagande och utbildning av nyanlända elever i kommunala grundskolor Stockholms stads rutiner för mottagande och utbildning av nyanlända elever i kommunala grundskolor stockholm.se December 2014 3 (6) Stockholms stads rutiner för mottagande och utbildning av nyanlända

Läs mer

Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola

Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola 2012-12-20 Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola Barn- och utbildningsförvaltningen Lindesbergs kommun Beslutad av Barn- och utbildningsnämnden 2012-12-20 Innehåll

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Fastställt av Utbildningsnämnden Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Inom Utbildningsnämndens verksamhetsområde 2015-12-07 Ronneby Kommun Johanna Månsson Chef Start Ronneby Annika Forss Kvalitetssamordnare

Läs mer

Till Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Till Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2009-09-30 Till Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet (Ds 2009:25) Föräldraalliansen Sverige är ett nationellt förbund för

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-02-28 Ikasus AB susarme.siden@frosunda.se Rektorn vid Ikasus friskola birgitta.krantz@frosunda.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Ikasus friskola i Vallentuna

Läs mer

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan Beslut Skolinspektionen 2015-08-27 Göteborgs stad infoaeduc.boteborg.se Gymnasieskolenhetschef och rektorer vid Hvitfeldtska gymnasiet mikael.o.karlssonaeduc.ciotebord.se amela.filipovicaeduc.qotebord.se

Läs mer

Elevhälsoplan. Aspenässkolan 2015/16

Elevhälsoplan. Aspenässkolan 2015/16 Elevhälsoplan Aspenässkolan 2015/16 ELEVHÄLSOPLAN 2 (7) I arbetet med skolans vision har elevhälsoarbetet på Aspenässkolan en central roll. Elevhälsoarbetet ska främst vara förebyggande, hälsofrämjande

Läs mer

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Senast granskad juli 2011 Mer om Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Sammanfattning Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt Elever som riskerar att inte nå

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan Dokumenttyp: Strategi/Policy/Plan Giltighetstid: Årligen Beslutad av: Gäller från: BUN Dokumentansvarig: Diarienr: Barn- och elevhälsoplan Till ledning för förskolechefer, rektorer och personal vid förskolor

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att lärarna samverkar med varandra i arbetet

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola ^ Skolinspektionen Huvudmannen för internationella Engelska Skolan i Nacka inf o@engelska.se Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Nacka donald.christian@engelska.se för grundskola efter tillsyn

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan för Sundsvalls kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium

Barn- och elevhälsoplan för Sundsvalls kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium Barn- och elevhälsoplan för Sundsvalls kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium Denna barn- och elevhälsoplan ska bidra till att vi gör det goda livet möjligt och för att skapa alltid bästa möte

Läs mer

Elevhälsoplan Alléskolan. Reviderad 2014-09-01

Elevhälsoplan Alléskolan. Reviderad 2014-09-01 Elevhälsoplan Alléskolan Reviderad 2014-09-01 1 Elevhälsoplan Reviderad 2014-09-01 Förord Alléskolan är en skola som präglas av trivsel, trygghet och allas utvecklingsmöjligheter oavsett bakgrund och förutsättningar.

Läs mer

Reviderad 20160107. Riktlinjer för fritidshemsverksamhet i Bjuvs kommun

Reviderad 20160107. Riktlinjer för fritidshemsverksamhet i Bjuvs kommun Reviderad 20160107 Riktlinjer för fritidshemsverksamhet i Bjuvs kommun Bakgrund Regeringen har fastställt en ny skollag och en samlad läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmen. Den nya

Läs mer

Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014

Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014 2014-01-20 Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014 Vilka rutiner finns för identifiering/kartläggning? - Finns gemensamma rutiner i kommunen eller är det upp till varje enhet? På vilket/vilka

Läs mer

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ 2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ årsarbetare 2014; 13,1 elev/ anställd 2014; 41,1 elev/avdelning

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Utbildning för nyanlända elever Dnr 2015:00597

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Utbildning för nyanlända elever Dnr 2015:00597 SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Utbildning för nyanlända elever Dnr 2015:00597 1 Förord Från och med den 1 januari 2016 har vissa av bestämmelserna om utbildning för nyanlända elever ändrats.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8288 Orusts Montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 716445-1614 ma@orustmontessori.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Orust Montessoriskola belägen i

Läs mer

Elevhälsa 2014-01-15/CA

Elevhälsa 2014-01-15/CA 2014-01-15/CA Om skolan 1. Österåkers gymnasium grundtankar och riktlinjer 2. Lokal arbetsplan/verksamhetsplan 2013/2014 med prioriterade mål 3. Elevhandbok 4. Personalhandbok 5. Elevhälsa med bl.a. -

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Mjölby kommun Maj 2009 Håkan Lindahl Marie Lindblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund och uppdrag...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 2015-11-03 Dnr 43-2015:4701 Göteborgs kommun angered@angered.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Berg ums skola F-3 i Göteborgs kommun 201 5-1 1-03 Tillsyn i Bergums skola

Läs mer

Eiraskolans elevhälsoplan

Eiraskolans elevhälsoplan EIRASKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN SID 1 (5) 2014-08-13 Eiraskolans elevhälsoplan Utdrag ur Lgr11 Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta

Läs mer

Till Undervisningsråd Magdalena Karlsson, Skolverket

Till Undervisningsråd Magdalena Karlsson, Skolverket Till Undervisningsråd Magdalena Karlsson, Skolverket Remissyttrande rörande Allmänna råd med kommentarer utbildning på sjukhus eller institution knuten till ett sjukhus lämnat av Sveriges Sjukhuslärarförening.

Läs mer

ELEVHÄLSA PÅ NORDISKA MUSIKGYMNASIET RUTINER

ELEVHÄLSA PÅ NORDISKA MUSIKGYMNASIET RUTINER ELEVHÄLSA PÅ NORDISKA MUSIKGYMNASIET RUTINER 1 I N N E H Å L L Helhetsperspektivet 3 Rektors ansvar 4 Så skapar vi en god lärandemiljö 5 Ett elevärendes gång 6 Varför åtgärdsprogram? 8 Kartläggning - utredningsskyldighet

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-11-26 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid särskolan amia-karrn.brostrom@sandviken.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i särskolan i Sandvikens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-02-17 Tyresö kommun Rektorn vid Sofiebergsskolan Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Sofiebergsskolan i Tyresö kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete. Barn- och ungdomsnämnden, Laholms kommun

Systematiskt kvalitetsarbete. Barn- och ungdomsnämnden, Laholms kommun Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och ungdomsnämnden, Laholms kommun Juni 2014 www.laholm.se Systematiskt kvalitetsarbete För huvudman, förskolor, skolor och fritidshem i Laholms kommun I detta dokument

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Sektor för barn och utbildning Reviderad Sept 2012 ELEVHÄLSA

Sektor för barn och utbildning Reviderad Sept 2012 ELEVHÄLSA Sektor för barn och utbildning Reviderad Sept 2012 ELEVHÄLSA Elevhälsan Elevhälsan finns till för att eleverna på vår skola ska må bra, både fysiskt och psykiskt och för att eleverna ska få rätt stöd i

Läs mer

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Rektorsområde förskola och grundskola Rektorsområde gymnasium Hultsfreds kommun rutiner för handläggning, utredning och beslut om mottagande

Läs mer

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen fin Beslut Dnr 44-2015:9612 Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag Org.nr. 556478-1606 sandra.haag@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Framtidsgymnasiet

Läs mer

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkesprogram Cybergymnasiet Nacka AB Org.nr. 556554-7964 Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Cybergymnasiet Odenplan belägen i Stockholm kommun 2 (7) Uppföljning av tillsyn i

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Bilaga 1 Upplands Väsby kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2(15) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under vårterminen 2015. Tillsynen

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut Skolinspektionen 2014-12-16 Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram rin Skolinspektionen Beslut Dnr 43-2014:7899 Hylle kommun Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter prioriterad tillsyn i Traineegymnasiet belägen i Hylte kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Handlingsplan för Elevhälsan Skårsskolan F-6

Handlingsplan för Elevhälsan Skårsskolan F-6 Handlingsplan för Elevhälsan Skårsskolan F-6 2015-2016 Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där, Detta är hemligheten i

Läs mer

Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015

Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015 Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015 En samlad elevhälsa i Nordmalings kommun Bakgrund I och med den nya skollagen (2010:800) samlades skolhälsovården, den särskilda elevvården och de specialpedagogiska

Läs mer

KVALITETSRAPPORT Vux lä sä ret 2014-2015 Rektor Hildä Vidmärk Enhet SFI 2015-09-08

KVALITETSRAPPORT Vux lä sä ret 2014-2015 Rektor Hildä Vidmärk Enhet SFI 2015-09-08 KVALITETSRAPPORT Vux lä sä ret 2014-2015 Rektor Hildä Vidmärk Enhet SFI 2015-09-08 REKTORS KVALITETSRAPPORT 1 FÖRBÄTTRINGAR Vilka förbättringar har genomförts under året och vilka resultat ha de gett?

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 1 (10) Lärande Lärande Centralt Christian Jerhov Verksamhetsutvecklare 0302-52 12 04 Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Barn- och Elevhälsoplan i Bromölla kommun.

Barn- och Elevhälsoplan i Bromölla kommun. Barn- och Elevhälsoplan i Bromölla kommun. Inledning I Barn- och Elevhälsoplanen används begreppen förskola och skola. Begreppet skola omfattar förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola.

Läs mer

Elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem. Datum Diarienr. Ja, datum:

Elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem. Datum Diarienr. Ja, datum: Utbildningsförvaltningen Åtgärdsprogram Elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem Datum Diarienr Relevanta uppgifter i åtgärdsprogrammet fylls i Elevens namn Textfälten utvidgas automatiskt

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING & LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING & LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING & LIKABEHANDLINGSPLAN FÖRSKOLAN FRAMTIDEN Februari 2012-Juni 2013 Innehåll: STYRANDE DOKUMENT... 2 VÅR VISION... 2 VÅRA BARNS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER SER UT ENLIGT FÖLJANDE...

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-10-19 Djurgymnasiet Stockholm terese.laurentkarlsson@djurgymnasiet.com Rektorn vid Djurgymnasiet mimi.englund@djurgymnasiet.com Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Djurgymnasiet i Stockholms

Läs mer

Stödinsatser i skolan. Vad behöver jag som förälder Veta?

Stödinsatser i skolan. Vad behöver jag som förälder Veta? Stödinsatser i skolan Vad behöver jag som förälder Veta? Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN:

Läs mer