Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret 2014-2015"

Transkript

1 Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret Reviderad oktober 2014 Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post:

2 2 (14) Innehållsförteckning 1. Målsättning för elever i behov av särskilt stöd Organisation för elever i behov av särskilt stöd EHT Elevhälsoteam Förskoleklass, fritidshem och skola Förskolan Anmälan, utredning och beslut om särskilt stöd Förskoleklass, fritidshem och skola Åtgärdsprogram Förskoleklass, fritidshem och skola Förskola Särskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning Anpassad Studiegång Överklagande Barnkonferens Förskolan Centrala Elevhälsan Skolläkare Sjukgymnast PPR (Pedagogiskt och Psykologiskt Resursteam) Skolresursen Övrigt Skolan Förskolan Uppföljning Systematiskt kvalitetsarbete, särskilt stöd Tillgänglighet och revidering Bilagor Blankett 1, Handlingsplan för Förskolan Blankett 2, Anmälan om utredning av särskilt stöd Blankett 3, Elevhälsoteamets sida Blankett 4, Beslut om ÅP Blankett 5, Beslut om att INTE utarb. ÅP Blankett 6, Beslut om att avsluta ÅP Blankett 7, Åtgärdsprogramsunderlag Blankett 8, Uppföljning av ÅP Blankett 9, Beslut om anpassad studiegång Blankett 10, Beslut om särskild undervisningsgrupp/enskild undervisning

3 3 (14) Det är skolans uppgift att ge alla elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål (skollagen kap 1 & 3). De elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges den ledning och stimulans som de behöver för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling (skollagen kap 3). En del elever är i behov av ytterligare stöd, utöver den ledning och stimulans som ges i den ordinarie undervisningen, för att utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen eller mot att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Genom att sätta in tidiga och adekvata stödinsatser ges alla elever förutsättningar att utvecklas i riktning mot utbildningens mål. Det kan förekomma att en elev för närvarande når de kunskapskrav som minst ska uppnås, men uppvisar andra svårigheter vilka gör att skolan av olika skäl bedömer att eleven längre fram under skoltiden kan få svårigheter att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Det kan till exempel handla om en elev med en funktionsnedsättning, psykosocial problematik, psykisk ohälsa, svårigheter i det sociala samspelet, koncentrationssvårigheter samt upprepad eller långvarig frånvaro. Även i dessa fall kan eleven vara i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. 1. Två former av stödinsatser Extra anpassningar Extra anpassningar är en stödinsats av mindre ingripande karaktär som normalt är möjlig att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det måste inte fattas något formellt beslut om denna stödinsats. Bestämmelserna om extra anpassning gäller för alla elever i förskoleklass, skola och fritidshem. Särskilt stöd Särskilt stöd handlar till skillnad från stöd i form av extra anpassningar, om insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det är insatsernas omfattning eller varaktighet, eller både omfattningen och varaktigheten, som skiljer särskilt stöd från det stöd som ges i form av extra anpassningar. Bestämmelserna om särskilt stöd gäller för alla elever i förskoleklass, skola och fritidshem. Särskilt stöd beslutas av rektorn och dokumenteras i ett åtgärdsprogram. 1.1 Lagstiftning Barnens och elevernas lärande och personliga utveckling, Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Lag (2014:458). Stödinsatser Förskolan Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns

4 4 (14) vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna. (skollagen Kap 8 9) Stöd i form av extra anpassningar i förskoleklass, fritidshem och skola Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, såvida inte annat följer. Lag (2014:456). Utredning 8 Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, trots att stöd har getts i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, ska detta anmälas till rektorn. Detsamma gäller om det finns särskilda skäl att anta att sådana anpassningar inte skulle vara tillräckliga. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd. Lag (2014:456). Förkortningar SYV - Studie- och yrkesvägledare BUN - Barn- och utbildningsförvaltningen ÅP - Åtgärdsprogram PPR - Pedagogiskt och Psykologiskt Resursteam OSL - Offentlighets och sekretesslagen APS - Anpassad studiegång EHT - Skolans Elevhälsoteam BUP - Barn och Ungdoms Psykiatrin SOL- Socialtjänstlagen IUP - Individuell studieplan 2. Organisation för barn/elever i behov av stöd 2.1 Förskolan Förskolans pedagoger är i samverkan med specialpedagog eller förskolechef ansvariga för att vid behov samtala om barn som kan vara aktuella för stödinsatser. 2.2 Undervisande lärare Lärare och/eller övrig skolpersonal uppmärksammar tecken på att en elev kan vara i behov av extra anpassningar, identifierar elevens behov och påbörjar skyndsamt arbetet med anpassningar av lärmiljön, extra anpassningar görs inom ramen för den ordinarie undervisningen utan beslut av rektor. Bedömningen görs med utgångspunkt i hur eleven utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen eller mot att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Lärare och övrig skolpersonal gör en bedömning av en elevs behov av extra anpassningar och ansvarar för att anmäla till elevhälsoteamet att utreda om särskilt stöd när de extra anpassningarna utvärderats och inte upplevs ge tillräckligt stöd. 2.3 Övrig skolpersonal Alla som arbetar i skolan men inte har direkt ansvar för en klass eller en elevgrupp, till exempel resurslärare, assistenter, vaktmästare, matsalspersonal, städpersonal, skolintendent m.fl.

5 5 (14) 2.4 Mentor/arbetslag Arbetslaget har kontinuerliga samtal om barns/elevers lärande och skolsituation för att stimulera dem så att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Här kan diskussioner föras om hur resurser fördelas, vilka pedagogiska metoder som används, hur den aktuella elevgruppen fungerar och hur lärmiljöer är organiserade för att nå optimala förutsättningar för elevernas utveckling. Specialpedagog deltar regelbundet vid möte med arbetslaget, skolsköterska, kurator och skolpsykolog kan konsulteras eller inbjudas till arbetslaget för råd och stöd. 2.5 Skolans elevhälsoteam Ansvarar för elevhälsan på skolan och till viss del på förskolan. EHT (Elevhälsoteamet) består av rektorer, skolsköterska, skolpsykolog, kurator, SYV (studie och yrkesvägledare) och specialpedagoger. Skolans elevhälsoteam bearbetar de anmälningar som görs, sammanställer, utreder och gör bedömningar innan rektor tar beslut. 2.6 Rektor Har det samlade ansvaret för hela den pedagogiska situationen kring en elev. Rektor ansvarar för att elevens behov utreds och att det fattas beslut om särskilt stöd. Rektor kan dock delegera detta till någon annan, exempelvis till en lärare i arbetslaget. I de obligatoriska skolformerna kan rektor besluta om att en elev ska ingå i en särskild undervisningsgrupp, ha enskild undervisning eller få anpassad studiegång. De besluten kan överklagas och rektor får inte delegera dem till någon annan. 2.7 Centrala Elevhälsan Under samlingsnamnet centrala elevhälsan finns ett antal verksamheter som kan bistå förskolan och skolan såsom, skolläkare, sjukgymnast, PPR (pedagogiskt och psykologiskt resursteam), skolresurs och skoldatortek. 2.8 Extra anpassningar Extra anpassningar är en stödinsats av mindre ingripande karaktär som normalt är möjlig att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Inget formellt beslut behöver fattas om extra anpassningar. 2.9 Särskilt stöd Särskilt stöd handlar till skillnad från stöd i form av extra anpassningar, om insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det är insatsernas omfattning eller varaktighet, eller båda delar som skiljer särskilt stöd från det stöd som ges i form av extra anpassningar. Särskilt stöd beslutas av rektor och dokumenteras i ett åtgärdsprogram Anmälan När lärare och övrig skolpersonal utvärderat de extra anpassningar som gjorts och upplever att detta inte ger eleven tillräckligt stöd så anmäls detta till elevhälsoteamet för att rektor ska kunna fatta beslut om att utreda elevens behov av särskilt stöd. Detta anmäls av mentor på särskild blankett där de extra anpassningar som gjorts tydligt framgår Utredning och beslut Rektor ansvarar för att elevens behov utreds och att det fattas beslut kring behov eller inte av Åtgärdsprogram/särskilt stöd, detta beslut skrivs på särskild blankett. Beslut ska också fattas när åtgärdsprogram ska avslutas och eleven inte längre är i behov av

6 6 (14) särskilt stöd Åtgärdsprogram Vid beslut om att Åtgärdsprogram ska upprättas, upprättas detta av den person som rektor utser. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ÅP upprättas. Återkoppling av ÅP sker till EHT på angiven tid Särskild undervisningsgrupp, enskild undervisning eller APS Beslut gällande APS, särskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning fattas av rektor på särskild blankett Logoped/BUP/socialtjänst/annat EHT/rektor kan om utredningen så visar rekommendera vårdnadshavare att söka ytterligare stöd eller fortsatt utredning BUN/socialtjänst/polis EHT gör en bedömning om skolan/rektor ska anmäla ärende/händelser till polis, socialtjänst och/eller BUN. Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast an-mäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa: 1. myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom, 2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten, Kriminalvården, From även Polismyndigheten och Säkerhetspolisen, 3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, och 4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör uppgifter som berör barn och unga eller inom annan sådan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område. De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet. Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i första stycket är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av stöd och skydd.(sol 14 kap 1 ) 2.16 Sekretess Stark sekretess, en uppgift får bara lämnas ut om det står klart att det kan ske utan att den enskilde eller dess närstående lider men. Gäller alla uppgifter om barn i förskolan och i förskoleklass, fritidshem och skolan för uppgift om enskilds personliga förhållanden i elevhälsa som avser medicinska, psykologiska, psykosociala eller specialpedagogiska insatser (OSL 25kap.1, 23kap. 2 ) Svag sekretess, en uppgift ska inte lämnas ut om det kan antas att den enskilde eller någon närstående lider men om uppgiften röjs. Gäller i förskoleklass, fritidshem och skolan uppgift om enskilds personliga förhållanden i särskild elevstödjande verksamhet i övrigt, uppgift som hänför sig till ärende om tillrättaförande av elev eller avskiljande av elev från vidare studier eller uppgift om enskilds identitet, adress och liknande uppgifter om det av särskild anledning kan antas att det skulle leda till men om uppgiften röjs. (OSL 23kap. 2 ) Ingen sekretess, gäller i skolan för elevs studieresultat inklusive elevarbeten, frånvaro, allmänna uppgifter om en elevs sociala utveckling utanför den elevstödjande. Rektors beslut om stöd är inte heller sekretessbelagt. Bara uppgifter kan sekretessbeläggas aldrig handlingar.

7 7 (14) 3. Elevhälsoteam (EHT) För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. (Skollagen 2 kap. 25 ) 3.1 Förskolan Omfattas inte av EHT. 3.2 Förskoleklass, fritidshem och skola Den samlade elevhälsans arbete har som syfte att med tillgång till olika kompetenser säkerställa alla elevers rätt till lärande och utveckling. Under läsåret 14/15 är EHT s mål att - arbeta hälsofrämjande och förebyggande samt utgöra en stödprocess till arbetet med elevernas utveckling mot utbildningens mål, som omfattar både kunskaper och värden. - elevhälsan ska präglas av ett elevperspektiv, liksom av en väl utvecklad samverkan mellan de ingående professionerna. Skolans elevhälsoteam består av rektor, specialpedagoger, SYV (studie och yrkesvägledare), skolsköterska, kurator, och skolpsykolog. Dokumentation av teamets möten sker kontinuerligt, minnesanteckningar skrivs och förvaras i arkivet. Elevhälsoteamet arbetar med att behandla inkomna ärenden och tillsammans med skolans pedagoger utreda och skapa underlag för rektors beslut. Elevhälsoteamet arbetar även konsultativt med råd och stöd samt med förebyggande elevhälsa utifrån olika professioner. EHT möten för grundskolan hålls jämna onsdagar Specialpedagog förbereder dagordningen, samordnar inkomna ärenden och leder och organiserar mötet. Alla bidrar med underlag som lämnas skickas till specialpedagog innan mötet. 4. Extra anpassningar samt anmälan, utredning och beslut om särskilt stöd 4.1 Förskola Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna. (Skollagen kap 8 9)

8 8 (14) Pedagogen är ansvarig för barnen i sin grupp. Vid behov, ska pedagogen upprätta en handlingsplan. Föräldrar ska ges möjlighet att delta. Till hjälp vid upprättandet kan också finnas specialpedagog. Blankett Förskoleklass, fritidshem och skola Lärare och övrig skolpersonal gör en bedömning av en elevs behov av extra anpassningar eller särskilt stöd med utgångspunkt i hur eleven utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanens andra del eller mot de kunskapskrav som minst ska uppnås. - I förskoleklass utgår bedömningen från hur eleven utvecklas i riktning mot de kunskapskrav som senare kommer att ställas i den obligatoriska skolformen. - I fritidshemmet utgår bedömningen från hur eleven utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanens andra del. - I årskurs 1-9 i grundskolan utgår bedömningen från hur eleven utvecklas mot att nå kunskapskraven i olika ämnen i årskurserna 3, 6 eller 9. Om en elev riskerar att inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen eller de kunskapskraven som minst ska uppnås ska eleven i första hand ges stöd i form av extra anpassningar i sin lärmiljö. Dessa anpassningar görs skyndsamt av lärare eller övrig skolpersonal. Information om extra anpassningar och elevens utveckling i förhållande till dessa följs upp och dokumenteras i elevens IUP eller elevdokumentation av berörd lärare för att elevens utveckling ska kunna följas av nya lärare. Det behövs inte ett formellt rektorsbeslut för extra anpassningar. Alla som arbetar i skolan har ett ansvar att uppmärksamma de elever som behöver särskilda stödåtgärder utöver att de extra anpassningarna intensifieras och anpassats ytterligare. Är stödinsatsen som gjorts trots detta inte tillräcklig ska behovet föras vidare till rektorn. Skyldigheten att uppmärksamma rektor via en skriftlig anmälan till EHT kan gälla lärare, övrig skolpersonal eller personal inom elevhälsan. Vem som är anmälningsskyldig beror på i vilket sammanhang stödbehovet blir känt. Behovet kan också komma fram vid utvecklingssamtal mellan lärare, elev och vårdnadshavare eller genom uppgifter från andra utanför skolan till exempel socialtjänsten. Även eleven eller elevens vårdnadshavare har rätt att väcka frågan om att elevens behov av särskilt stöd ska utredas. Anmälan om att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås eller uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation trots extra anpassningar anmäls på särskild blankett av den eller de som uppmärksammar stödbehovet. (blankett 2) Blanketten lämnas till någon av specialpedagogerna inför EHT möte. Anmälaren deltar i elevhälsoteamets möte när anmälan behandlas. Rektor beslutar om ärendets gång samt hur och när återkoppling ska ske. Det är viktigt att ha i åtanke att även om en elev har en medicinsk eller psykologisk diagnos är inte detta tillräckligt för bedömningen av om eleven är i behov av särskilt stöd, och i så fall vilket. För en elev med en sådan diagnos kan det, i likhet med en elev utan diagnos, räcka med att det finns till exempel fasta rutiner, struktur och kontinuitet för att tillgodose elevens behov av stöd. En diagnos innebär alltså inte per automatik att en elev behöver särskilt stöd, och den får inte vara ett villkor för att få särskilt stöd. Skolan kan inte heller avvakta med att sätta in särskilt stöd, med hänvisning till att en kompletterande extern utredning ska göras. Det är viktigt att understryka att skolans uppdrag alltid är att anpassa den pedagogiska verksamheten efter varje elevs behov samt att skapa förutsättningar för fortsatt lärande, oberoende av om eleven har en diagnos eller inte.

9 9 (14) I skollagen finns en bestämmelse, den så kallade Undantagsbestämmelsen, som säger att läraren har möjlighet att bortse från enstaka delar av kunskapskraven vid betygsättning om det finns särskilda skäl för detta. Med särskilda skäl menas att eleven har en funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som hindrar eleven från att nå ett visst kunskapskrav. Svårigheter att nå enstaka delar av kunskapskraven som orsakas av till exempel sociala omständigheter, familjeförhållanden, religionsutövning eller av att eleven kommer från ett annat land omfattas inte av undantagsbestämmelsen inte heller är det meningen att en elev med bristfälliga kunskaper i ett visst ämne ska kunna få ett godkänt betyg. Hur bestämmelsen ska användas tolkas och bestämms lokalt av den myndighetsutövande läraren i samråd med rektor. Specialpedagog eller annan specialist kan tillfrågas. Efter anmälan ska utredning genomföras skyndsamt av den eller de som rektor utser. I visa fall kan en utredning göras snabbt och enkelt, medan den i andra fall måste vara mer omfattande och tidskrävande. Blankett 3Utredningen grundar sig i anmälan och genomförs utifrån de uppgifter som finns där. Under utredningen ska man samråda med elevhälsan (EHT eller centralt) om det inte är uppenbart obehövligt. I vissa fall kan det även vara nödvändigt att samarbeta med andra verksamheter, till exempel socialtjänsten. I utredningen ska elevens synpunkter inhämtas. Utredningen ska genomföras med beaktande av bestämmelsen om särskild hänsyn till barnets bästa (skollagen 1kap 10 ) Om utredningen visar att en elev är i behov av särskilt stöd ska rektorn besluta om att skolan upprättar ett åtgärdsprogram. Datum för återkoppling till EHT bestäms samtidigt (blankett 4, 7) Visar utredningen att eleven inte behöver något särskilt stöd ska rektor besluta om att inte upprätta åtgärdsprogram (blankett 5). Beslut kan också tas att åtgärdsprogram ska avslutas. (blankett 6) Utredningen kan också visa ett fortsatt behov av utredning. Rektor tar då beslut om hur den inledande utredningen bör kompletteras (blankett 3) 4.3 Rutiner för ärendegång 1. Anmälan lämnas till specialpedagog 2. Anmälan behandlas i EHT, personal som anmäler bjuds in att delta på lämpligt datum. 3. Efter inledande utredning görs en samlad analys i EHT inför beslut. 4. Beslut om fortsatt utredning och/eller beslut om upprättande av ÅP eller inte. 5. Beslut delges den som anmält av den i EHT som är ansvarig i ärendet. 6. Beslut skrivs av specialpedagog (rektor skriver under), beslutet diarieförs och kopieras. 7. Original sätts i elevens akt i arkivet. 8. En kopia överlämnas skyndsamt till vårdnadshavare av mentor. Datum för detta antecknas noga. 9. En kopia behåller mentor för vidare arbete med ÅP och uppföljning i EHT. 10. En kopia sätts av specialpedagog i beslutspärmen. 11. Vid beslut om ÅP är mentor ansvarig för att det skrivs, undervisande lärare är fullt ut ansvariga för att ett skriftligt underlag lämnas till mentor inför upprättande av ÅP. 12. Beslut och/eller innehåll i ÅP kan överklagas inom tre veckor från att vårdnadshavare/elev får detta.

10 10 (14) 5. Handlingsplan och Åtgärdsprogram 5.1 Förskolan Handlingsplan för förskolan ska skrivas ska av den pedagog/arbetslag som ansvarar för barnet. Handlingsplanen ska skrivas utifrån fyra delar, - Syfte med insatserna - Kartläggning och observation - Analys - Planerade insatser utifrån individ, grupp och organisation Förskolans specialpedagog kan konsulteras. Vårdnadshavare ska erbjudas att delta. Originalet stannar på förskolan och förvaras i låst skåp. Vårdnadshavare och specialpedagog får en kopia. Vid övergång till skolan medföljer handlingsplan med vårdnadshavares samtycke. Bilaga Förskoleklass, fritidshem och skola För all skolverksamhet förutom förskola och vuxenutbildning gäller; Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska behovet av särskilt stöd och hur det ska tillgodoses framgå. Av programmet ska det också framgå när åtgärderna ska följas upp och utvärderas och vem som är ansvarig för uppföljningen respektive utvärderingen. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn. Om beslutet innebär att särskilt stöd ska ges i en annan elevgrupp eller enskilt enligt 11 eller i form av anpassad studiegång enligt 12 får rektorn inte överlåta sin beslutanderätt till någon annan. Om en utredning enligt 8 visar att eleven inte behöver särskilt stöd, ska rektorn eller den som rektorn har överlåtit beslutanderätten till i stället besluta att ett åtgärdsprogram inte ska utarbetas. (Skollagen 3 kap 9 Lag, 2014:456). För en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska det särskilda stödet ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås (skollagen 3kap 10 ) Syftet med åtgärdsprogram är att säkerställa elevens rätt till stödåtgärder. Åtgärdsprogrammet ska användas av eleven och skolan för att planera och utveckla hela lärmiljön för eleven i syfte att kunskapsmålen ska nås. Arbetet med åtgärdsprogrammet ska utgå från elevens behov, och grunda sig i den utredning som är gjord, alla möjligheter som finns i elevens omgivning ska beaktas. Vid behov bör samråd ske med till exempel personal från elevhälsan. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i utarbetandet av åtgärdsprogrammet. Det är viktigt att elevens synpunkter inhämtas och beaktas när programmet tas fram. Hänsyn ska tas till bestämmelsen om barnets bästa (Skollagen1.kap 10 ) Åtgärdsprogrammet ska omfatta hela elevens skolsituation. Om eleven vistas i fritidshem kan programmet även omfatta åtgärder för vistelsen där. Genom uppföljning och utvärdering kan programmet användas för att bedöma elevens framsteg och framtida behov av stöd/åp. Rektor kan delegera uppgiften att besluta om åtgärdsprogram till någon annan till exempel en lärare i arbetslaget. Åtgärdsprogrammet utgör ett beslut som ska dateras och undertecknas av beslutsfattaren. Av åtgärdsprogrammet ska det framgå vilka behoven är, hur de tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas, åtgärdsprogrammet skrivs på särskild blankett.

11 11 (14) Åtgärdsprogrammet ska innehålla tre delar, 1. Elevens behov Den första delen ska avspegla elevens behov och utgå från elevens styrkor och svårigheter samt från en analys av vilka hinder och möjligheter som finns i elevens omgivning. 2. Åtgärder för att nå målen Den andra delen ska ange de konkreta åtgärder som skolan planerar att vidta för att stödja eleven. Åtgärderna ska vara både långsiktiga och kortsiktiga och de ska relatera till målen i läroplanerna och uppställda kunskapskrav. De ska omfatta hela elevens skolsituation. Om eleven vistas på fritidshem kan programmet innehålla åtgärder för vistelsen där. Det bör även framgå vem som är ansvarig för att genomföra stödinsatserna. 3. Följa upp och utvärdera För att eleven ska få det stöd som han eller hon behöver för att nå kunskapskraven måste ansvarig pedagog löpande följa upp och utvärdera åtgärderna. I den tredje delen av åtgärdsprogrammet ska det därför framgå hur och när man ska följa upp och utvärdera åtgärderna samt vem som ska göra vad. Uppföljning och utvärdering görs på särskild blankett. Besked om avslut eller nytt beslut om ÅP meddelas EHT skriftligt. 6. Särskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning Om det finns särskilda skäl, får ett beslut för en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan innebära att särskilt stöd ska ges enskilt eller i annan undervisningsgrupp (särskild undervisningsgrupp) än den som eleven normalt hör till. (skollagen 3kap 9, 11) Beslut på särskild blankett (blankett 10). 7. Anpassad Studiegång Om det särskilda stödet för en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, eller sameskolan inte i rimlig grad kan anpassas efter elevens behov och förutsättningar får ett beslut enligt 7 innebära avvikelser från den timplan samt de ämnen och mål som annars gäller för utbildningen (anpassad studiegång). Rektorn ansvarar för att en elev med anpassad studiegång får den utbildning som så långt det är möjligt är likvärdig med övrig utbildning i den aktuella skolformen. (skollagen 3kap 7, 12 ) beslut på särskild blankett (blankett 9). 9. Överklagande Det går att överklaga beslut om åtgärdsprogram till Skolväsendets överklagandenämnd. Överklagandet kan gälla ett beslut om att skolan ska eller inte ska upprätta ett åtgärdsprogram, vilket alltså innebär att eleven inte får särskilt stöd. Även innehållet i ÅP kan överklagas. Datering av beslut, ÅP samt när dessa överlämnas är därför viktiga, se rutiner för överklagande nedan. Beslutet kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd av elevens vårdnadshavare samt av elever som fyllt 16 år. Överklagandet ska vara skriftligt och ha inkommit till Ängelholms kommun senast tre veckor efter att Ni fått ta del av beslutet. Skrivelsen med överklagande skall undertecknas av klaganden eller dennes ombud och innehålla; 1. den klagandes namn, personnummer, postadress och telefonnummer. 2. Vilket beslut som överklagas 3. De skäl varför den klagande anser beslutet vara oriktigt

12 12 (14) 4. Den ändring som den klagande vill få till stånd och skälen för det. Överklagan ska skickas till; Ängelholms kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Östra vägen Ängelholm 10. Lärande samtal 10.1 Förskolan Lärande samtal hålls 2 gånger per termin utifrån verksamhetsdilemma där individerna avidentifieras, struktur för lärande samtal följs. Där deltar förskolechef, rektorsområdets specialpedagog, personal från berörd förskoleavdelning. Specialpedagog och psykolog från PPR (Pedagogiskt och psykologiskt resursteam) bjuds in. Barnkonferensen är till för att tidigt uppmärksamma de barn som är i behov av särskilt stöd och tillsammans finna lösningar som kan vara till hjälp för barnets fortsatta utveckling. 11. Centrala Elevhälsan Under samlingsnamnet Centrala Elevhälsan finns ett antal verksamheter som kan bistå förskolan och skolan såsom, skolläkare, sjukgymnast, PPR, skolresurs och skoldatortek Skolläkare Skolläkaren nås via skolsköterskan Sjukgymnast Sjukgymnast kan användas för konsultation eller handledning PPR (Pedagogiskt och Psykologiskt Resursteam) I kommunen finns ett Pedagogiskt och Psykologiskt Resursteam som erbjuder tjänster som förskolan och skolan har möjlighet att använda sig av. Psykologisk handledning, konsultation och utredning Pedagogisk handledning och konsultation Läs och skrivutredning Fortbildning Logopedhandledning för pedagoger. Uppdrag till PPR görs via skolans elevhälsoteam eller rektor Skolresursen Skolresursen omfattar grundskola F-9 uppdelat på två resursskolor, Bumerangen 1-6 på Magnarps skola och 6-9 i Skillinge. Elever med skolgång där har sin klassplacering kvar i respektive RO Skoldatateket I samarbete med Skoldatateket kan man få prova ut olika kompensatoriska hjälpmedel och pedagogiska program. Kontakt med skoldatorteket sker i samarbete med EHT.

13 13 (14) 12. Övrigt 12.1 Förskolan Specialpedagog används i arbetslaget eller enskilt för konsultation eller handledning, pedagogiska utredningar, föräldrasamtal eller andra specialpedagogiska insatser. BHV (barnhälsovården) ansvarar för barnens fysiska och psykiska hälsa Skolan Specialpedagog används i arbetslaget eller enskilt för konsultation eller handledning, pedagogiska utredningar, föräldrasamtal eller andra specialpedagogiska insatser. Skolsköterskan, kurator och SYV konsulteras av arbetslagen vid behov. 13. Dokumentation 13.1 Handlingsplan Handlingsplaner skrivs av förskolans pedagoger, originalet förvaras inlåst på förskolan, kopia lämnas till vårdnadshavare Extra anpassningar Extra anpassningar dokumenteras av undervisande lärare och/eller övrig personal, sammanställs av mentor och förvaras i elevens akt med kopior hos den personal som behöver dessa Åtgärdsprogram Åtgärdsprogram skrivs efter beslut av rektor i EHT, av mentor utifrån aktuella underlag från berörd/a lärare. ÅP ska undertecknas av rektor, därefter diarieföras, arkiveras och sättas i elevens akt av specialpedagog. Kopia lämnas till vårdnadshavare av mentor som också vidarebefordrar information eller kopia till berörda lärare/arbetslag. 14. Tillgänglighet och revidering Specialpedagogerna ansvarar för att handlingsplanen för barn/elevhälsoarbete finns tillgänglig för alla på fronter, (All personal, Handlingsplaner) samt att den gås igenom under kompetensutvecklingsdagarna i oktober Planen utvärderas och revideras juni 15. Elevhälsoteamet ansvarar.

14 14 (14)

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd 1. Extra anpassningar 2. Extra anpassning och intensifiering 3. Anmälan om risk för bristande måluppfyllse 4. Pedagogisk utredning av en elevs

Läs mer

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 1 (9) Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 Förändrad skollag I Lekebergs kommun pågår ett utvecklings- och förändringsarbete av elevhälsan för "att organisera arbetet på ett sätt som gör

Läs mer

Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd. 4.1 Arbetslagets generella individinriktade insatser

Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd. 4.1 Arbetslagets generella individinriktade insatser Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd Skollagen 3 kap. 3 Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 1 Förord Bestämmelserna om arbetet med särskilt stöd förändrades i vissa avseenden i samband med

Läs mer

Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015

Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015 Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015 Reviderat 2014-10- 01 Innehåll Handlingsplan för elevhälsa... 3 Sverigefinskaskolans handlingsplan... 4 Syftet med handlingsplanen:... 4 Målet

Läs mer

Handlingsplan. Elevhälsan. Forsheda rektorsenhet 7-9

Handlingsplan. Elevhälsan. Forsheda rektorsenhet 7-9 Forsheda-Hånger rektorsenhet Handlingsplan Elevhälsan Forsheda rektorsenhet 7-9 Aug 2014 Innehållsförteckning Vision för elevhälsan i Värnamo kommun... 3 Skollag (2010:800) - Elevhälsa... 4 Skollag (2010:800)

Läs mer

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14 Handlingsplan för elevhälsan på Mössebergsskolan Läsåret 13/14 Innehållsförteckning: 1. Förhållningssätt, syfte och mål 2. Beskrivning av ansvarsområden för: klasslärare elevhälsan 3. Arbetsgång elevärende

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan Dokumenttyp: Strategi/Policy/Plan Giltighetstid: Årligen Beslutad av: Gäller från: BUN Dokumentansvarig: Diarienr: Barn- och elevhälsoplan Till ledning för förskolechefer, rektorer och personal vid förskolor

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

Elevhälsoplan för Tuna skola

Elevhälsoplan för Tuna skola Elevhälsoplan för Tuna skola 2014-08-04 2 (10) Innehåll Inledning... 3 Arbetsgrupper... 3 Elevhälsoplanens grund... 4 Syftet med elevhälsoplanen... 4 Ansvar för elevhälsoarbetet... 4 Mål med elevhälsoarbetet...

Läs mer

Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola

Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola 2012-12-20 Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola Barn- och utbildningsförvaltningen Lindesbergs kommun Beslutad av Barn- och utbildningsnämnden 2012-12-20 Innehåll

Läs mer

Sektor för barn och utbildning Reviderad Sept 2012 ELEVHÄLSA

Sektor för barn och utbildning Reviderad Sept 2012 ELEVHÄLSA Sektor för barn och utbildning Reviderad Sept 2012 ELEVHÄLSA Elevhälsan Elevhälsan finns till för att eleverna på vår skola ska må bra, både fysiskt och psykiskt och för att eleverna ska få rätt stöd i

Läs mer

Handlingsplan för barn/elevvårdsarbete inom Strövelstorps rektorsområde.

Handlingsplan för barn/elevvårdsarbete inom Strövelstorps rektorsområde. Handlingsplan för barn/elevvårdsarbete inom Strövelstorps rektorsområde. 2007-08-23 Q:\Special\Handlingsplan för barn o elevvårdsarbete\första sida handlingsplan.doc 1 Innehåll 1. Arbetsgång för elever

Läs mer

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Särskilt stöd Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Reviderad 2014-09-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämnes- och kursplanering... 3 Dokumentation och

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Rev ELEVHÄLSOPLAN FÖR UDDEVALLA GYMNASIESKOLA AGNEBERG AKADEMI SINCLAIR MARGRETEGÄRDE ÖSTRABO 1 ÖSTRABO Y POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX POSTGIRO 451 81 Uddevalla Skolgatan 2 0522-69 68 50 0522-697410

Läs mer

Elevhälsoplan. Aspenässkolan 2015/16

Elevhälsoplan. Aspenässkolan 2015/16 Elevhälsoplan Aspenässkolan 2015/16 ELEVHÄLSOPLAN 2 (7) I arbetet med skolans vision har elevhälsoarbetet på Aspenässkolan en central roll. Elevhälsoarbetet ska främst vara förebyggande, hälsofrämjande

Läs mer

Kastellskolan Elevhälsoplan 2012-2013 antagen 201211, reviderad 20130911 Claesson Schéele

Kastellskolan Elevhälsoplan 2012-2013 antagen 201211, reviderad 20130911 Claesson Schéele Elevhälsoplan Kastellskolan 2013-2014 Skolans arbete ska vila på en grund av kunskap om vad som främjar elevens lärande och utveckling. Styrdokumenten för skolan är tydliga med att alla elever ska få den

Läs mer

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Handlingsplanen ligger till grund för att Irstaskolans elever i behov av särskilt stöd ska få bästa möjliga hjälp. Irstaskolan läsåret 2015-2016 Reviderad

Läs mer

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun 2013-04-12 Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun Inledning För att en elev skall kunna tas emot i särskolan måste bedömningen ha gjorts att eleven tillhör grundsärskolans

Läs mer

Elevhälsoplan Alléskolan. Reviderad 2014-09-01

Elevhälsoplan Alléskolan. Reviderad 2014-09-01 Elevhälsoplan Alléskolan Reviderad 2014-09-01 1 Elevhälsoplan Reviderad 2014-09-01 Förord Alléskolan är en skola som präglas av trivsel, trygghet och allas utvecklingsmöjligheter oavsett bakgrund och förutsättningar.

Läs mer

Verksamhetsplan elevhälsan

Verksamhetsplan elevhälsan Verksamhetsplan elevhälsan För EduLexUs AB 2012/2013 Innehåll Elevhälsan blir ett nytt begrepp i skollagen...3 Om sekretess...3 Elevhälsan inom EduLexUs...4 Så här fungerar det...5 Prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Skolans plan för särskilt stöd

Skolans plan för särskilt stöd Gävle Kommun Skolans plan för särskilt stöd Bomhus rektorsområde Läsåret 2014/2015 Arbetsgång 1. Elev uppmärksammas a. När ansvarig lärare ser att en elev riskerar att inte nå lägsta kunskapsmål och kunskapskrav

Läs mer

Elevhälsoplan VÄXTHUSET

Elevhälsoplan VÄXTHUSET UPPSALA KOMMUN VÅRD OCH BILDNING Elevhälsoplan VÄXTHUSET Elevhälsoplan Växthuset skola 0 Innehåll Inledning 2 Elevhälsoteamets sammansättning och ansvar..2 Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd

Läs mer

Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 lag (2014:458).

Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 lag (2014:458). Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 lag (2014:458). 1 kap. Inledande bestämmelser Gäller både grundskola och gymnasieskola 1-6 kap Syftet med utbildningen

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

Eiraskolans elevhälsoplan

Eiraskolans elevhälsoplan EIRASKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN SID 1 (5) 2014-08-13 Eiraskolans elevhälsoplan Utdrag ur Lgr11 Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta

Läs mer

Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet)

Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremiss Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 februari 2014 Jan Björklund Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun 2013-2014

Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun 2013-2014 Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun 2013-2014 ÖVERTORNEÅ KOMMUN www.overtornea.se/elevhalsan.shtml 1. Målsättning - Organisera ett välfungerande elevhälsoteam för hela kommunen där en tydlig

Läs mer

Stämmer Stämmer delvis Stämmer inte x

Stämmer Stämmer delvis Stämmer inte x Skolkollen nr 10 Särskilt stöd, rätt utbildning Stämmer Stämmer vis Stämmer x INSATSER För att uppmärksamma elever i behov av stöd lyfter varje arbetslag i elevhälsan de elever som riskerar att nå målen.

Läs mer

Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016

Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016 Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016 2015-05-27 Elevhälsa Elevhälsa är ett samlingsbegrepp för skolans uppdrag att främja varje elevs hälsa, lärande och allmänna utveckling. Uppdraget

Läs mer

Gefle Montessoriskolas. Handlingsplan för elevhälsa. Läsåret 2015/2016

Gefle Montessoriskolas. Handlingsplan för elevhälsa. Läsåret 2015/2016 Gefle Montessoriskolas Handlingsplan för elevhälsa Läsåret 2015/2016 Kunskap är glädje Planen är reviderad 2015-09-15 och omfattar förskoleklass, skola, skolbarnomsorg (fritidshemmet) från förskoleklass

Läs mer

Barn- och Elevhälsoplan i Bromölla kommun.

Barn- och Elevhälsoplan i Bromölla kommun. Barn- och Elevhälsoplan i Bromölla kommun. Inledning I Barn- och Elevhälsoplanen används begreppen förskola och skola. Begreppet skola omfattar förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola.

Läs mer

Barn- och Elevhälsoplan

Barn- och Elevhälsoplan Barn- och Elevhälsoplan Kultur- och utbildningsförvaltningen 1 Melleruds kommun Barn- och elevhälsoplan i Melleruds kommun Syfte Syftet med en övergripande Barn- och Elevhälsoplan är att skapa en gemensam

Läs mer

Till stöd för ledning och personal inom Mölndals stads skolor Fastställd av skolförvaltningens chef 2014-04-14

Till stöd för ledning och personal inom Mölndals stads skolor Fastställd av skolförvaltningens chef 2014-04-14 SKN 468/14 Elevhälsoplan Till stöd för ledning och personal inom Mölndals stads skolor Fastställd av skolförvaltningens chef 2014-04-14 Innehåll Inledning... 3 Elevhälsa allas ansvar... 3... 4 Förhållningssätt...

Läs mer

Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015

Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015 Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015 En samlad elevhälsa i Nordmalings kommun Bakgrund I och med den nya skollagen (2010:800) samlades skolhälsovården, den särskilda elevvården och de specialpedagogiska

Läs mer

Den individuella utvecklingsplanen

Den individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD 2008 Allmänna råd och kommentarer Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, Fax: 08-690

Läs mer

Handlingsplan - Elevhälsa

Handlingsplan - Elevhälsa Handlingsplan - Elevhälsa Munktorpsskolan Läsåret 2017-2018 Elevhälsoteam Munktorpsskolan Utdrag skollag: För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan

Läs mer

Barnhälsoplan 2014-2015. Förskolan Citronen. Knivsta kommun

Barnhälsoplan 2014-2015. Förskolan Citronen. Knivsta kommun Barnhälsoplan 2014-2015 Förskolan Citronen Knivsta kommun Reviderad ht-2014 Barnhälsoarbetet utgår från Skollagen och Läroplanen för förskolan Lpfö-98 rev 2010 Skollagen (2010) 8 kap Särskilt stöd 9 Barn

Läs mer

Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun

Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun Utbildningsförvaltningen Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun Vad är en riktlinje? Riktlinjen slår fast vad som gäller för Växjö kommun vid sidan av vad som följer av lagar och förordningar. Dess

Läs mer

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning Reviderad 2015-09-01 Hjälpreda Hörsel Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning www.spsm.se www.vgregion.se www.rjl.se www.regionhalland.se www.skl.se Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA FÖR VISTASKOLAN HUDDINGE TAL- OCH SPRÅKSKOLA

HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA FÖR VISTASKOLAN HUDDINGE TAL- OCH SPRÅKSKOLA HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA FÖR VISTASKOLAN HUDDINGE TAL- OCH SPRÅKSKOLA Innehåll Uppdrag 3 Elevvård definition 3 Målsättning för elevvårdsarbetet 3-4 Aktiviteter/handlingar för en bra elevhälsa 4 Ansvarsfördelning

Läs mer

Elevs rätt till utbildning

Elevs rätt till utbildning Elevs rätt till utbildning Varje elev kan och vill Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och andra värden. För att kunna göra det måste eleven

Läs mer

Den individuella utvecklingsplanen

Den individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD 2005 Allmänna råd och kommentarer Den individuella utvecklingsplanen Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, Fax: 08-690 95 50, e-post: skolverket@fritzes.se

Läs mer

MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK. Magnus Jonasson, jurist

MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK. Magnus Jonasson, jurist MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK Magnus Jonasson, jurist Magnus Jonasson Jurist med inriktning mot offentlig rätt: Social- och sjukförsäkringsrätt, medicinsk rätt Skoljuridik: - Samtliga skolformer

Läs mer

Vad är syfte med och innehållet i denna skrift? sid 3

Vad är syfte med och innehållet i denna skrift? sid 3 Innehållsförteckning Vad är syfte med och innehållet i denna skrift? sid 3 1. Om att uppmärksamma och vid behov anmäla sid 4 2. Om att utreda kartläggning med diskussion och analys sid 4 3. Om att åtgärda

Läs mer

FÖRSLAG. Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet 9

FÖRSLAG. Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet 9 FÖRSLAG Allmänna råd för DEN INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN med skriftliga omdömen Innehåll Förord 2 Inledning 3 Utgångspunkter för den individuella utvecklingsplanen 4 Den individuella utvecklingsplanens

Läs mer

Information skolpliktsbevakning

Information skolpliktsbevakning INFORMATION 1(2) 2015-11-09 2015/2952-GSN-648 20151126 Tord Karlsson - p1tk02 tord.karlsson@vasteras.se Delges Text Information skolpliktsbevakning Den rättsliga regleringen avseende skolplikt framgår

Läs mer

Till statsrådet Jan Björklund

Till statsrådet Jan Björklund Till statsrådet Jan Björklund Den 23 oktober 2012 uppdrog statsrådet Jan Björklund åt utbildningsdirektören Thomas Persson (U2012/5725/SAM) att biträda Utbildningsdepartementet med att utarbeta förslag

Läs mer

Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106

Läs mer

Rutiner för arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram på grundskolan i Ljusnarsbergs kommun. Gäller från och med 1 januari 2015

Rutiner för arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram på grundskolan i Ljusnarsbergs kommun. Gäller från och med 1 januari 2015 Rutiner för arbetet med extra ar, särskilt stöd och åtgärdsprogram på grundskolan i Ljusnarsbergs kommun. Gäller från och med 1 januari 2015 Det är skolans uppgift att ge alla elever den ledning och stimulans

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Information om. Sekretess. utdrag ur Offentlighets- och sekretesslagen. för Barn- och familjenämnden i Eslövs kommun

Information om. Sekretess. utdrag ur Offentlighets- och sekretesslagen. för Barn- och familjenämnden i Eslövs kommun Information om Sekretess utdrag ur Offentlighets- och sekretesslagen för Barn- och familjenämnden i Eslövs kommun 2010 Innehållsförteckning Gemensamma regler 2 Samtycke... 4 Sekretess inom Barn- och familjenämnden..

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan för Sundsvalls kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium

Barn- och elevhälsoplan för Sundsvalls kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium Barn- och elevhälsoplan för Sundsvalls kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium Denna barn- och elevhälsoplan ska bidra till att vi gör det goda livet möjligt och för att skapa alltid bästa möte

Läs mer

Elevhälsa Errarps skola

Elevhälsa Errarps skola Elevhälsorutiner Errarps skola 2015/2016 1 Elevhälsa Errarps skola Det lokala elevhälsoteamet på Errarps skola består av: Rektor Agneta J:son Eklund Agneta.JsonEklund@engelholm.se Specialpedagog Jessica

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Aroseniusskolan

Plan för elevhälsoarbetet på Aroseniusskolan Plan för elevhälsoarbetet på Aroseniusskolan Gäller från augusti 2012 2012-06-26/CO 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Arbetsgång vid stödinsatser 4 Flödesschema vid stödinsatser

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-02-28 Ikasus AB susarme.siden@frosunda.se Rektorn vid Ikasus friskola birgitta.krantz@frosunda.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Ikasus friskola i Vallentuna

Läs mer

Riktlinjer. vid elevvårdsarbete. i Robertsfors Kommun

Riktlinjer. vid elevvårdsarbete. i Robertsfors Kommun Riktlinjer vid elevvårdsarbete i Robertsfors Kommun 2013-2014 Innehållsförteckning Inledning... 3 Mål och syfte... 3 Styrdokument... 4 Skollagen 2010:800... 4 Skolförordningen 2011:185... 4 Gymnasieförordningen

Läs mer

BARN OCH ELEVHÄLSA I LYCKSELE

BARN OCH ELEVHÄLSA I LYCKSELE BARN OCH ELEVHÄLSA I LYCKSELE - en decentraliserad och sammanhållen verksamhet med relationskompetens som grund. Lycksele - staden i Lappland 12426 inv 1260 elever i år F-9 27 elever i särskolan 604 barn

Läs mer

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Rektorsområde förskola och grundskola Rektorsområde gymnasium Hultsfreds kommun rutiner för handläggning, utredning och beslut om mottagande

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Global Bridge i Sverige AB Rålambsvägen 22 112 59 Stockholm 1 (9) Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Beslut

Läs mer

Centralskolans plan för elevhälsa årskurs 7 9. Läsåret 2015-2016

Centralskolans plan för elevhälsa årskurs 7 9. Läsåret 2015-2016 Centralskolans plan för elevhälsa årskurs 7 9 Läsåret 2015-2016 Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.kommun@arvika.se

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan ÅMÅLS KOMMUN Barn- och elevhälsoplan Plan för arbete med elevhälsa i förskola och grundskola i Åmåls Kommun Barn- och utbildningsnämnden 2012-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Elevhälsans uppdrag 2. Resursenheten

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

Stockholms stads rutiner för mottagande och utbildning av nyanlända elever i kommunala grundskolor

Stockholms stads rutiner för mottagande och utbildning av nyanlända elever i kommunala grundskolor Stockholms stads rutiner för mottagande och utbildning av nyanlända elever i kommunala grundskolor stockholm.se December 2014 3 (6) Stockholms stads rutiner för mottagande och utbildning av nyanlända

Läs mer

Det handlar om möten mellan människor! Där skapas kvalitet. Värdegrundsarbetet syns i vardagen. Jag kan, jag vill, jag duger.

Det handlar om möten mellan människor! Där skapas kvalitet. Värdegrundsarbetet syns i vardagen. Jag kan, jag vill, jag duger. Elevhälsaplan Karlbergsskolan Vallentuna kommun Reviderad av ledningsgruppen Höstterminen 2014 Det handlar om möten mellan människor! Där skapas kvalitet. Värdegrundsarbetet syns i vardagen. Släpp inte

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Vision På Emanuelskolan har eleverna en fysiskt bra arbetsmiljö, är trygga och trivs i skolan. Man kan komma till skolan som man är och man utvecklas som

Läs mer

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR Åtgärdsprogram SKOLLAGEN Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån

Läs mer

Handlingsplan för Elevhälsan Skårsskolan F-6

Handlingsplan för Elevhälsan Skårsskolan F-6 Handlingsplan för Elevhälsan Skårsskolan F-6 2015-2016 Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där, Detta är hemligheten i

Läs mer

Mottagning och utbildning av flerspråkiga barn och elever

Mottagning och utbildning av flerspråkiga barn och elever Mottagning och utbildning av flerspråkiga barn och elever Organisation i Vännäs kommun 2014 Beslutat på ledarlag 2014-03-19 Innehåll FÖRUTSÄTTNINGAR, SYFTE OCH MÅL... 3 Syfte... 3 Mål... 3 ORGANISATION...

Läs mer

Riktlinjer för barn- och elevhälsoarbetet

Riktlinjer för barn- och elevhälsoarbetet Riktlinjer för barn- och elevhälsoarbetet Barn och utbildningsförvaltningen Beslutad efter samverkan 2011 Reviderad 2012-09-12 1 INLEDNING...6 2 VISION OCH VÄRDEORD...6 3 VERKSAMHETSIDÈ...6 4 BARN- OCH

Läs mer

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Senast granskad juli 2011 Mer om Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Sammanfattning Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt Elever som riskerar att inte nå

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning för Centrala elevhälsan. I Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Mölndals stad

Verksamhetsbeskrivning för Centrala elevhälsan. I Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Mölndals stad Verksamhetsbeskrivning för Centrala elevhälsan I Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Mölndals stad Elevhälsa UTDRAG UR 2 KAP. 25 SKOLLAGEN (2010:800) För elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Mjölby kommun Maj 2009 Håkan Lindahl Marie Lindblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund och uppdrag...

Läs mer

Tiga eller tala? Förskolans och skolans sekretess

Tiga eller tala? Förskolans och skolans sekretess Barn- och ungdomsförvaltningen Tiga eller tala? Förskolans och skolans sekretess Förutom den sekretess var och en omfattas av i sin yrkesroll gäller dessutom sekretesslagens bestämmelser för förskola och

Läs mer

Vad är syfte med och innehållet i denna skrift? sid 3

Vad är syfte med och innehållet i denna skrift? sid 3 Innehållsförteckning Vad är syfte med och innehållet i denna skrift? sid 3 1. Om att uppmärksamma och vid behov anmäla sid 4 2. Om att utreda kartläggning med diskussion och analys sid 4 3. Om att åtgärda

Läs mer

Njudungsgymnasiets elevhälsaarbete

Njudungsgymnasiets elevhälsaarbete 2015-08-31 Njudungsgymnasiets elevhälsaarbete Elevhälsoteamen på Njudungsgymnasiet arbetar utifrån Vetlanda kommuns riktlinjer för barn- och elevhälsa. Foldern du håller i din hand är en beskrivning av

Läs mer

Reviderad 2013-09-26. Tegnérskolan

Reviderad 2013-09-26. Tegnérskolan Reviderad 2013-09-26 Tegnérskolan Barnvision i Örebro Varje barn i Örebro, utan undantag, har rätt att leva och utvecklas under omständigheter som gynnar barnets eget bästa och som beroende på barnets

Läs mer

Elevhälsa 2014-01-15/CA

Elevhälsa 2014-01-15/CA 2014-01-15/CA Om skolan 1. Österåkers gymnasium grundtankar och riktlinjer 2. Lokal arbetsplan/verksamhetsplan 2013/2014 med prioriterade mål 3. Elevhandbok 4. Personalhandbok 5. Elevhälsa med bl.a. -

Läs mer

HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ. Vår skolas rutiner för. elevhälsa

HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ. Vår skolas rutiner för. elevhälsa HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ Vår skolas rutiner för elevhälsa VÅR SKOLAS RUTINER FÖR ELEVHÄLSA INNEHÅLL Helhetsperspektivet Rektors ansvar Så skapar vi en god lärandemiljö Ett elevärendes gång Varför åtgärdsprogram

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt Skolinspektionen Beslöt 2014-04-03 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus kristiii.aabel@vallentuna.se Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen

Läs mer

Elevhälsoplan Strömstads ö-skolor Våren 2014

Elevhälsoplan Strömstads ö-skolor Våren 2014 Elevhälsoplan Strömstads ö-skolor Våren 2014 Bakgrund För elever i skolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsoplan Vt- 2014 Elevhälsa är ett nytt begrepp i skollagen Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan Knivsta kommun

Barn- och elevhälsoplan Knivsta kommun Barn- och elevhälsoplan Knivsta kommun Alla barn och elever har rätt att nå målen Ny skollag ställer högre krav och innehåller en rad förändringar som påverkar förskola och skola 1. I all utbildning och

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Utbildning för nyanlända elever Dnr 2015:00597

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Utbildning för nyanlända elever Dnr 2015:00597 SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Utbildning för nyanlända elever Dnr 2015:00597 1 Förord Från och med den 1 januari 2016 har vissa av bestämmelserna om utbildning för nyanlända elever ändrats.

Läs mer

Elevhälsoplan Österskärsskolan

Elevhälsoplan Österskärsskolan Elevhälsoplan 2018-2019 Förskoleklass, grundskola, skolbarnomsorg Trygghet - Hälsa - Lärande - Allt hänger ihop! Rektor: Thordis Sjöstrand E-post: thordis.sjostrand@osteraker.se Hemsida: http://www.osteraker.se/osterskarsskolan

Läs mer

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan Beslut Skolinspektionen 2015-08-27 Göteborgs stad infoaeduc.boteborg.se Gymnasieskolenhetschef och rektorer vid Hvitfeldtska gymnasiet mikael.o.karlssonaeduc.ciotebord.se amela.filipovicaeduc.qotebord.se

Läs mer

Remiss av allmänna råd med kommentar om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Remiss av allmänna råd med kommentar om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Skolverket 2014 05 12 Att. Eva Blomdahl Dnr: 2014-006 106 20 Stockholm Remiss av allmänna råd med kommentar om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Riksförbundet FUB, För barn,

Läs mer

Arbetsmodell för elevhälsan vid Gumaeliusskolan

Arbetsmodell för elevhälsan vid Gumaeliusskolan 20160108 Arbetsmodell för elevhälsan vid Gumaeliusskolan Nivå 1 (se handlingsplanen) Arbetslaget Nivå 2 (se handlingsplanen) Lilla Elevhälsan Bollplank Kontaktlänk Överlämnande av ärenden till elevhälsan

Läs mer

Central Barn- och Elevhälsoplan

Central Barn- och Elevhälsoplan Central Barn- och Elevhälsoplan Tjörns kommun 2012-2013 Handläggare: Susanne Pettersson Resurscentrum Datum: 2012-03-26 Tjörn Möjligheternas ö Inledning Den centrala elevhälsoplanen syftar till att skapa

Läs mer

ÖVERTORNEÅ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Elevhälsa. Handlingsplan. Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-13

ÖVERTORNEÅ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Elevhälsa. Handlingsplan. Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-13 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden Elevhälsa Handlingsplan Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-13 HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA MÅL Skolans allmänna målsättning enligt skollag, arbetsmiljölag

Läs mer

Elevhälsoplan. Till stöd för ledare och medarbetare inom Flens kommuns skolor för att kvalitetssäkra elevhälsoarbetet.

Elevhälsoplan. Till stöd för ledare och medarbetare inom Flens kommuns skolor för att kvalitetssäkra elevhälsoarbetet. Elevhälsoplan Till stöd för ledare och medarbetare inom Flens kommuns skolor för att kvalitetssäkra elevhälsoarbetet. Innehåll Inledning... 3 Elevhälsa... 4 3. Elevhälsoarbetet i Flens kommun... 5 3.1

Läs mer

Elevhälsoplan. Mölndals Stad 2014-10-14

Elevhälsoplan. Mölndals Stad 2014-10-14 Elevhälsoplan Mölndals Stad 2014-10-14 Innehåll Inledning... 2 Förebyggande arbete... 2 Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Screeningmaterial som genomförs systematiskt... 3 Ledarskap... 4 Undervisning och

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen IQRA Utbildning AB Org.nr. 556930-9825 Beslut för grundskola efter tillsyn i IQRA Skolan belägen i Västerås kommun Förstagångstillsyn av IQRA Skolan Skolinspektionen har genomfört förstagångstillsyn

Läs mer

EHP UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN LÅNGBRODALSSKOLAN ELEVHÄLSOPLAN 2013

EHP UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN LÅNGBRODALSSKOLAN ELEVHÄLSOPLAN 2013 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN LÅNGBRODALSSKOLAN SID 1 (5) 2013-04-29 EHP 2013 Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån

Läs mer

Elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem. Datum Diarienr. Ja, datum:

Elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem. Datum Diarienr. Ja, datum: Utbildningsförvaltningen Åtgärdsprogram Elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem Datum Diarienr Relevanta uppgifter i åtgärdsprogrammet fylls i Elevens namn Textfälten utvidgas automatiskt

Läs mer

Elevhälsan bidrar till att skolans vardag blir stödjande, trygg och främjande genom exempelvis:

Elevhälsan bidrar till att skolans vardag blir stödjande, trygg och främjande genom exempelvis: Skolområde Östra, Nosabyskolan 2013-10-16 Elevhälsoplan för Nosabyskolan 1. Mål Elevhälsans arbete ska ha fokus på alla barns och elevers bästa. Alla elever ska få ta del av insatser från elevhälsan men

Läs mer

Grundskolans arbete med elever som riskerar att inte uppnå målen - en uppföljning Nr 9, 2015. Projektrapport från Stadsrevisionen

Grundskolans arbete med elever som riskerar att inte uppnå målen - en uppföljning Nr 9, 2015. Projektrapport från Stadsrevisionen Grundskolans arbete med elever som riskerar att inte uppnå målen - en Nr 9, 2015 Projektrapport från Stadsrevisionen Dnr 3.1.3-177/2015 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att

Läs mer

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten Specialpedagogiska skolmyndigheten Statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor. 1 Rätten till stöd och anpassningar i skolan. Wern Palmius rådgivare wern.palmius@spsm.se 2 wern.palmius@spsm.se Specialpedagogiska

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

Kyrkebyskolans plan för elevhälsa årskurs 7 9. Läsåret 2015-2016

Kyrkebyskolans plan för elevhälsa årskurs 7 9. Läsåret 2015-2016 Kyrkebyskolans plan för elevhälsa årskurs 7 9 Läsåret 2015-2016 Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.kommun@arvika.se

Läs mer

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 2012 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 Strängnäs kommun 2012-08-06 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht-2012 Skollag (2010:800)/ Nämndmål och Lokal arbetsplan Skollagen 1 kap 5 Utformning

Läs mer