Information om. Sekretess. utdrag ur Offentlighets- och sekretesslagen. för Barn- och familjenämnden i Eslövs kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om. Sekretess. utdrag ur Offentlighets- och sekretesslagen. för Barn- och familjenämnden i Eslövs kommun"

Transkript

1 Information om Sekretess utdrag ur Offentlighets- och sekretesslagen för Barn- och familjenämnden i Eslövs kommun 2010

2 Innehållsförteckning Gemensamma regler 2 Samtycke... 4 Sekretess inom Barn- och familjenämnden.. 5 Anmälnings- och uppgiftsskyldighet 5 Elevvård och skolhälsovård.. 6 Ny sekretesslag.. 6 Sekretess i förskoleverksamhet 7 Sekretess i förskoleklass och skola. 8 Sekretess i skolbarnsomsorg Samverkan och integration mellan förskoleverksamhet, förskoleklass, skola och fritidshem.. 11 Förskollärare, lärare, fritidspedagoger och annan personal (med undantag av kuratorer, logopeder, psykologer och skolhälsovård Utvecklingssamtal, åtgärdsprogram och prov Exempel 13 Skolpsykolog och skolkurator. 14 Skolhälsovård.. 15 Logoped Kanslipersonal och övrig personal.. 16 Sekretess för elevers namn- och adressuppgifter 16 Verksamhet i enskild regi 17 Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Förskoleklassen Fristående skolor Sekretess i socialtjänsten. 19 Anonymitetsskydd för anmälare och uppgiftslämnare. 21 Samverkan 21 Utlämnande av uppgift/handling

3 Gemensamma regler Sekretess betyder förbud att röja uppgifter och är en inskränkning i offentlighetsprincipen. Sekretesslagen gäller för myndigheter, inte för privat sektor. Det finns dock regler i skollagen och socialtjänstlagen om tystnadsplikt för verksamhet som bedrivs i enskild regi. Sekretessen gäller så gott som aldrig gentemot den enskilde själv. Vårdnadshavare har i regel rätt att ta del av uppgifter/- handlingar rörande sitt barn. Vårdnadshavarens rätt uttunnas dock när barnet blir äldre. Det kan därför inte alltid göras gällande att vårdnadshavaren har rätt att ta del av sekretesskyddade handlingar rörande barnet. Någon åldersgräns finns inte angiven till ledning för denna bedömning. Då barnet kommit upp i tonåren får det emellertid många gånger anses ha nått en sådan mognad och utveckling att det bör åtnjuta visst skydd för sin integritet gentemot sin vårdnadshavare. Ett undantag från denna huvudregel finns i 12 kap 3 första stycket sekretesslagen. Enligt denna bestämmelse gäller sekretess till skydd för underårig även i förhållande till vårdnadshavaren, om det kan antas att den underårige lider betydande men om uppgiften röjs för vårdnadshavaren. Det skall kunna antas att barnet kan skadas allvarligt psykiskt, fysiskt eller på annat sätt av att en uppgift lämnas ut till vårdnadshavaren. Det kan antingen vara fråga om särskilt integritetskänsliga uppgifter eller andra uppgifter som kan missbrukas av vårdnadshavaren på ett sätt som allvarligt skadar barnet. Denna bestämmelse gäller vid sidan av ovan nämnda allmänna inskränkning i vårdnadshavarens rätt till insyn till följd av barnets ålder och mognad. 2

4 Sekretess gäller gentemot enskilda och andra myndigheter men också mellan olika verksamhetsgrenar inom en myndighet. Sekretesslagen kan inte förändras genom lokala regleringar. Det finns olika grader av sekretess med tre huvudlinjer: 1. I det fall inget skaderekvisit anges - absolut sekretess - råder sekretess oavsett vilka följder ett röjande skulle få. Detta gäller t ex personal i en myndighets telefonväxel. 2. Enligt det omvända skaderekvisitet - stark sekretess - råder sekretess som huvudregel. Det innebär att uppgiften får röjas endast om det står klart att uppgiften kan lämnas ut utan att det medför men för den uppgiften rör eller skada för det intresse som bör skyddas. Detta gäller inom förskoleverksamhet, socialtjänst, skolhälsovård och inom den elevvårdande verksamheten för uppgift som hänför sig till psykologisk undersökning eller behandling samt för uppgift om enskilds personliga förhållanden hos skolpsykolog eller skolkurator. Stark sekretess gäller också för logoped för den del som kan hänföras till hälso- och sjukvård. 3. Det raka skaderekvisitet - svag sekretess - innebär att sekretess endast föreligger om det kan antas att uppgiftens röjande medför men för den uppgiften rör eller skada för det intresse som bör skyddas. Detta gäller i förskoleklass, grundskola, särskola och fritidshem, med undantag av elevvårdande verksamhet enligt huvudlinje 2. När stark sekretess råder är huvudregeln att uppgift om enskilds personliga förhållanden får lämnas ut endast om det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående make/sambo samt nära släkting lider men. Vad som menas med personliga förhållanden får bestämmas med ledning av vanligt språkbruk. 3

5 I princip omfattar det alla uppgifter som hänför sig till vederbörandes person och kan avse allt ifrån uppgift om adress till uppgifter om psykiskt sjukdomstillstånd. Redan uppgiften att en person är känd hos socialtjänsten kan vara känslig och skyddsvärd. En menbedömning innebär en bedömning av hur den enskilde skulle uppleva det om en uppgift om hans eller hennes personliga förhållanden lämnades ut. Begreppet men har i sekretesslagen en mycket vid innebörd. I första hand syftar det på det förhållandet att någon blir utsatt för andras ringaktning, om hans/hennes personliga förhållanden blir kända. Redan den omständigheten att vissa personer får kännedom om en för den enskilde ömtålig uppgift, kan vara tillräckligt för att men skall anses föreligga. Utgångspunkten för bedömningen är den berörda personens egen upplevelse. En skadeprövning kommer därför normalt att leda till att utomstående inte kan få del av sådana uppgifter. Samtycke Om sekretess är föreskriven till förmån för enskild kan han/hon samtycka till att sekretessen efterges. Det är som regel bäst att fråga den enskilde om denne samtycker till att uppgift som omfattas av sekretess lämnas ut. Om samtycke inte ges kan som regel uppgiften inte lämnas ut. Det gäller dock inte om uppgiftsskyldighet föreligger enligt lag och förordning eller om det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten skall kunna fullgöra sin verksamhet. Generalklausulen - 10 kap 27 sekretesslagen - kan träda in om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas ut har företräde framför det intresse sekretessen skall skydda. Den kan inte tillämpas av skolhälsovårdens eller socialtjänstens personal men däremot av förskoleverksamhetens, förskoleklassens och skolans personal. 4

6 Den gäller endast mellan myndigheter och mellan självständiga verksamhetsgrenar inom en myndighet. Sekretess inom Barn- och familjenämnden Enligt 8 kap 1-3 gäller som huvudregel sekretess mellan olika myndigheter och mellan olika verksamhetsgrenar inom samma myndighet. Bestämmelsen är främst avsedd att förhindra att sekretesskyddad information, som lämnats eller inhämtats i en viss verksamhet eller för ett visst ändamål, inte utan stöd av lag eller förordning skall få användas i annan verksamhet och för annat ändamål. Enskild som lämnat känsliga uppgifter i sina kontakter med en myndighet skall inte behöva riskera att samma uppgifter i annat sammanhang används till hans/hennes nackdel. Olika sekretess föreligger inom förskola, skola och socialtjänst. Inom fritidsgårdsverksamheten råder ingen sekretess. Dessa verksamheter är att anse som självständiga i förhållande till varandra ur sekretessynpunkt. Detta medför att när ett enskilt socialtjänstärende behandlas i nämnden får inte andra tjänstemän än de som är knutna till socialtjänsten närvara. Vidare får handlingar från de olika områdena inom förvaltningen inte sammanblandas när det rör enskilda personer. Tjänstemän och förtroendevalda får inte utan vidare använda sekretessbelagd information som inhämtats från ett verksamhetsområde, då de handlägger frågor inom ett annat verksamhetsområde. Anmälnings- och uppgiftsskyldighet Enligt 14 kap 1 socialtjänstlagen är myndigheter, vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, skyldiga att genast anmäla till Barn- och familjenämnden, om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att nämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är anställda inom sådana myndigheter. 5

7 Den som har anmälningsskyldighet är också skyldig att lämna Barn- och familjenämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av skydd. Anmälnings- och uppgiftsskyldigheten bryter sekretessen. Elevvård och skolhälsovård Elevvården omfattar samtliga åtgärder, som vid sidan av den vanliga pedagogiska verksamheten vidtas från skolans sida för att stödja elevernas utveckling. Skolhälsovården omfattar de medicinska insatserna inom elevvården. Frågan om övergång från dagens skolhälsovård och elevvård till en ny elevhälsa bereds inom Utbildningsdepartementet (SOU 2003:103). 6

8 Sekretess i förskoleverksamhet Personal inom förskoleverksamheten omfattas av den sekretess som regleras i 23 kap 1 sekretesslagen oavsett vilken nämnd personalen tillhör. Även de förtroendevalda i ansvariga nämnder omfattas. Bestämmelsen lyder: Sekretess gäller i förskoleverksamheten för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon honom närstående lider men. Stark sekretess gäller för barns och föräldrars personliga förhållanden. Den personal som avses i bestämmelsen är de som arbetar i förskolor och öppna förskolor. Även familjedaghem omfattas av sekretess i förskoleverksamheten. 7

9 Sekretess i förskoleklass och skola I skolans värld kommer i princip all personal i kontakt med uppgifter som rör elevernas personliga förhållanden. Även beslutsfattarna i den nämnd som har ansvar för skolan kan komma att bli berörda. Dessa omfattas av samma sekretess som anställd personal. Enligt läroplanen skall alla som arbetar i skolan uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd. Detta innebär att alla som arbetar i en skola deltar i elevvårdande arbete. Lärare, rektor, skolhälsovård, skolkurator, skolpsykolog, specialpedagog och logoped är de som man främst förknippar med elevvård, men även skolmåltidspersonal, vaktmästare/- institutionstekniker och kanslipersonal omfattas av sekretessreglerna. Förskoleklassen och särskolan omfattas av samma sekretess som grundskolan. Sekretessen för skolan regleras i 23 kap 2 första - tredje stycket sekretesslagen: Sekretess gäller i förskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan, särskolan, specialskolan och sameskolan samt i en kommunal riksinternatskola för uppgift som hänför sig till psykologisk undersökning eller behandling och för uppgift om enskilds personliga förhållanden hos psykolog eller kurator, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon honom närstående lider men. Sekretess gäller på samma område dels i skolans elevvårdande verksamhet i övrigt för uppgift om enskilds personliga förhållanden, dels för uppgift som hänför sig till ärende om tillrättaförande av elev eller om skiljande av elev från vidare studier. 8

10 Sekretessen gäller dock endast, om det kan antas att den som uppgiften rör eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller inte beslut i elevvårdsärende eller i annat ärende som nu har nämnts. 9

11 Sekretess i skolbarnsomsorg Skolbarnsomsorgen är reglerad i samma bestämmelse som skolsekretessen (23 kap 2 sjunde stycket) och har följande lydelse: Sekretess gäller i skolbarnsomsorgen för uppgift som hänför sig till psykologisk undersökning eller behandling och för uppgift om enskilds personliga förhållanden hos psykolog eller kurator, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon honom närstående lider men. Sekretess gäller i samma verksamhet för annan uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs. Till skillnad mot sekretessen i förskoleklassen, grundskolan och särskolan omfattar sekretessen all verksamhet inom skolbarns-omsorgen. För personalen i fritidshemmen och den öppna fritidsverksamheten gäller alltså den svagare sekretessen beträffande uppgift om barns och deras anhörigas personliga förhållanden. Även familjedaghem omfattas av sekretessen. Det gäller dock endast dagbarnvårdaren själv och inte hennes familj. Det är därför viktigt att sekretessfrågorna uppmärksammas vid anställningsförfarandet. Om det finns psykolog och kurator inom skolbarnsomsorgen gäller den starka sekretessen för dem. Samma sekretess gäller för psykologiska undersökningar. 10

12 Samverkan och integration mellan förskoleverksamhet, förskoleklass, skola och fritidshem I den utveckling som pågår kring samverkan och integration övergår de flesta barnen från förskoleverksamheten till förskoleklassen. Det förekommer också att sexåringar övergår direkt från förskoleverksamhet till grundskola/skolbarnsomsorg. Rättsläget är osäkert beträffande sekretessen mellan förskoleverksamheten och de verksamheter som omfattas av skolsekretessen d v s förskoleklass, skola och skolbarnsomsorg. I avvaktan på domstolspraxis är kommunförbundets bedömning att sekretess råder mellan förskoleverksamheten och förskoleklassen, skolan/skolbarnsomsorgen. Sekretess råder därför mellan den personal, som arbetar med barn i förskoleverksamheten gentemot personal i förskoleklass, grundskola och fritidshem. När man behöver lämna över uppgifter om enskilds personliga förhållanden från förskoleverksamheten till förskoleklass, skola eller fritidshem är det lämpligast att försöka få samtycke från barnets vårdnadshavare och/eller att vårdnadshavarna är med då uppgifterna lämnas. Om samtycke inte lämnas kan generalklausulen bli tillämplig. 11

13 Förskollärare, lärare, fritidspedagoger och annan personal i grundskolan (med undantag av kuratorer, psykologer, logopeder och skolhälsovård) Sekretessen för dessa personalgrupper regleras i 23 kap 2 första - tredje styckena. Dessa personalgrupper har den svaga sekretessen. Utvecklingssamtal, åtgärdsprogram och prov Utvecklingssamtal innebär att läraren tillsammans med eleven och vårdnadshavaren diskuterar elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling och hur eleven bäst kan stödjas. Ibland kommer man överens om olika åtaganden för eleven, läraren eller vårdnadshavaren, som skall uppfyllas inom en viss tid. Det är inte ovanligt att sådana överenskommelser fästs på papper. Om så sker blir den en allmän handling, som kan innehålla hemliga uppgifter. Även andra skriftliga omdömen eller information om elevens studieresultat är allmänna handlingar. Innehåller handlingen känsliga uppgifter, såsom elevens sociala situation, kan det bli fråga om sekretess. I så fall måste handlingen förvaras så att inte obehöriga får tillgång till den. Om en elev behöver särskilda stödåtgärder ansvarar rektorn för att ett åtgärdsprogram utarbetas i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare. Sådana åtgärdsprogram kan innehålla sekretessbelagda uppgifter. I grundskolan finns nationella ämnesprov, som kan användas i samband med avstämningen av målen. För årskurs 9 används obligatoriska ämnesprov i svenska, engelska och matematik. 12

14 I detta provexempel hänvisar Skolverket till bestämmelsen om sekretess. Exempel Olle och Melina är föräldrar till Lisa, som går i klass 8. Melina är ensam vårdnadshavare. Olle vänder sig till läraren för att få veta hur det går för Lisa. Han vill veta hennes studieresultat, om hon är mycket borta från skolan, och hur hennes relationer till kamrater och mamman är. Studieresultat och uppgifter om närvaro och frånvaro är offentliga och skall lämnas ut till Olle. Beträffande Lisas relationer till kamrater och mamman skulle det kunna vara till men för Lisa och hennes vårdnadshavare om man lämnar ut uppgifterna. Eftersom Olle inte är vårdnadshavare får han ur sekretessynpunkt samma ställning som utomstående. Lisa och mamman skulle kunna uppleva att det vore till nackdel för dem om uppgifterna lämnades ut. I ett fall som det här bör skolan därför inhämta samtycke från Lisa och hennes vårdnadshavare innan man lämnar ut uppgifter till Olle. Om läraren inte får samtycke får han/hon inte lämna ut uppgifterna. 13

15 Skolpsykolog och skolkurator Skolpsykologens och skolkuratorns sekretess regleras i 23 kap 2 första stycket sekretesslagen. De har samma starka sekretess som socialsekreterare och personal inom förskola och skolhälsovård. Uppgifter hos skolpsykolog och skolkurator rörande psykologisk undersökning eller behandling samt elevernas och deras närståendes personliga förhållanden får alltså inte lämnas till utomstående personer eller andra myndigheter om det inte står klart att det kan ske utan men för den som uppgiften rör eller någon honom/henne närstående. Den starka sekretessen inom elevvården för skolkurator och skolpsykolog innebär - i motsats till vad som gäller för skolhälsovården - inte några formella hinder att lämna känsliga uppgifter till annan direkt berörd skolpersonal, om det är av väsentlig betydelse för elevvårdsarbetet. Sådana känsliga och ömtåliga uppgifter förlorar inte denna karaktär för att de röjs för t ex berörd klassföreståndare. En skadeprövning med det raka skaderekvisitet torde normalt komma att leda till samma resultat som enligt det omvända skaderekvisitet. Om skolpsykolog eller kurator anser sig behöva lämna ut en känslig uppgift om en elev till t ex berörd klassföreståndare, har klassföreståndaren att iaktta sekretess i fråga om denna uppgift också till följd av det raka skaderekvisitet. Det kan vara lämpligt att psykologen respektive kuratorn erinrar klassföreståndaren om behovet av sekretess för sådan uppgift. 14

16 Skolhälsovård Skolhälsovården omfattar elever inskrivna i grundskolan samt förskoleklass. Skolläkares och skolsköterskas sekretess regleras i 25 kap 1 första stycket och 4 första stycket sekretesslagen: Sekretess gäller, om inte annat följer av 25 kap 10, inom hälso- och sjukvården för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men. Stark sekretess gäller för barns och föräldrars hälsotillstånd och andra personliga förhållanden. Som tidigare nämnts är skol-hälsovården en självständig verksamhetsgren i förhållande till övrig verksamhet i förskoleklassen och i grundskolan. Uppgifter kan därför inte utan samtycke eller menbedömning lämnas till t ex skolkurator, rektor eller förskollärare. Logoped Logoped som i offentlig verksamhet, t ex skola, bedriver hälsooch sjukvård omfattas av den starka sekretessen som regleras i 25 kap 1 första stycket och 4 första stycket sekretesslagen. I den mån logopeden arbetar med allmänt stödjande elevvårdsverksamhet gäller bestämmelserna i 23 kap 2, andra stycket sekretesslagen, d v s den svaga sekretessen. 15

17 Kanslipersonal och övrig personal Merparten av de uppgifter som kanslipersonal hanterar ingår i allmänna handlingar som är offentliga. När kanslipersonal kommer i kontakt med sekretessbelagda uppgifter blir de underkastade den sekretess som gäller för uppgifterna. En elevjournal från skolhälsovården skall då hanteras enligt skolhälsovårdens sekretess, medan en ansökan om plats i förskola på grund av ett barns behov av särskilt stöd hanteras enligt den starka sekretessen inom förskoleverksamheten. Detsamma gäller övrig personal, t ex kontorsvaktmästare, tryckeripersonal m fl. Sekretess för elevers namn- och adressuppgifter Bestämmelsen har tillkommit för att skydda elever och deras vårdnadshavare som riskerar personförföljelse. Bestämmelsen i 23 kap 2 tredje stycket sekretesslagen har följande lydelse: Sekretess gäller på samma område i annat fall än som avses i första och andra styckena för uppgift om enskilds identitet, adress och andra liknande uppgifter om enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs. 16

18 Verksamhet i enskild regi Sekretesslagen gäller inte verksamhet som bedrivs i enskild regi. För att skydda elevers och föräldrars integritet finns emellertid bestämmelser om tystnadsplikt i skol- och socialtjänstlagen. Den som är eller har varit verksam inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet, som avser insatser enligt socialtjänstlagen, får inte obehörigen röja vad han/hon därvid fått veta om enskilds personliga förhållanden (15 kap 1 socialtjänstlagen). Anmälnings- och uppgiftsskyldighet enligt 14 kap 1 socialtjänstlagen bryter dock tystnadsplikten. Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Bestämmelsen i 2 a kap 18 skollagen har följande lydelse: Den som är eller har varit verksam inom yrkesmässigt bedriven enskild förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg får inte obehörigen röja vad han eller hon därvid har fått veta om enskildas personliga förhållanden. Förskoleklassen Motsvarande bestämmelse beträffande förskoleklassen i enskild regi finns i 2 b kap 11 skollagen: Den som är eller har varit verksam inom yrkesmässigt bedriven verksamhet som motsvarar förskoleklassen får inte obehörigen röja vad han eller hon därvid har fått veta om enskildas personliga förhållanden. Fristående skolor Fristående skolor omfattas inte av sekretesslagen men i 9 kap 16 a skollagen finns följande bestämmelse om tystnadsplikt: 17

19 Ingen som är eller har varit verksam i en fristående skola som avses i detta kapitel får obehörigen röja 1. vad han eller hon i den elevvårdande verksamheten har fått veta om någons personliga förhållanden, samt 2. uppgifter i ett ärende om tillrättaförande av en elev eller om skiljande av en elev från vidare studier. 18

20 Sekretess i socialtjänsten Sekretess inom socialtjänstens område regleras i kap sekretesslagen. Det råder stark sekretess för personliga uppgifter inom socialtjänsten. Bestämmelserna i 26 kap 1, första fjärde styckena, 26 kap 3 första stycket, 26 kap 7 första stycket 1 3, 26 kap 8 sekretesslagen lyder: Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men. Sekretessen gäller dock inte beslut om omhändertagande, beslut om vård utan samtycke eller beslut om sluten ungdomsvård. Utan hinder av sekretessen får uppgift lämnas till enskild som uppnått myndig ålder om förhållanden av betydelse för att denne skall få vetskap om vilka hans biologiska föräldrar är. Inom kommunal familjerådgivning gäller sekretess för uppgift som enskild har lämnat i förtroende eller som har inhämtats i samband med rådgivningen. Med socialtjänst förstås verksamhet enligt lagstiftningen om socialtjänst och den särskilda lagstiftningen om vård av unga och av missbrukare utan samtycke samt verksamhet som i annat fall enligt lag handhas av socialnämnd eller av Statens institutionsstyrelse. Till socialtjänst räknas också verksamhet hos annan myndighet som innefattar ompröv-ning av socialnämnds beslut eller särskild tillsyn över nämndens verksamhet samt verksamhet hos kommunal invandrarbyrå 19

21 Med socialtjänst jämställs ärenden om bistånd åt asylsökande och andra utlänningar, ärenden om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar, ärenden om tillstånd till parkering för rörelsehindrade, ärenden om allmän omvårdnad hos nämnd med uppgift att bedriva patientnämndsverksamhet samt verksamhet enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Sekretessen gäller anställda hos de myndigheter som svarar för socialtjänst, socialsekreterare o s v, men gäller även för administrativ personal vid förvaltningen. Sekretess gäller vidare för förtroendemän som är verksamma inom socialtjänsten. 20

22 Anonymitetsskydd för anmälare och uppgiftslämnare Huvudregeln är att anmälan eller uppgifter från enskilda personer inte får hemlighållas för den person som berörs. Om det kan antas att fara uppkommer för anmälaren eller uppgiftslämnaren, om hans/hennes identitet röjs, kan uppgiften hemlighållas. Detsamma gäller om det kan antas att någon närstående till anmälaren utsätts för våld eller annat allvarligt men om uppgiften röjs. Anonymitetsskyddet för anmälare och uppgiftslämnare gäller endast enskild person och inte offentlig tjänsteman. Fråga om utlämnande av uppgifter som röjer anmälarens identitet skall prövas då någon begär att få ut sådana uppgifter. Ett sådant beslut kan överklagas. Socialtjänsten kan inte fatta ett för framtiden bindande beslut om att sådana uppgifter inte kan lämnas ut. Samverkan I socialtjänstlagen och dess förarbeten framhålls vikten av att socialtjänsten samarbetar med andra samhällsorgan, organisationer o s v. Det är socialtjänstens ansvar att ta initiativ till att samverkan kommer till stånd. En motsvarande skyldighet att delta i samverkan som initieras av socialtjänsten har införts i skollagen, hälso- och sjukvårdslagen samt lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Sekretesslagen utgör inget hinder mot sådant samarbete i enskilda ärenden. Däremot krävs som regel samtycke från den enskilde. En av huvudprinciperna i socialtjänstlagen är att insatser skall utformas och genomföras tillsammans med den enskilde. 21

23 Utlämnande av uppgift/handling I varje situation där det är aktuellt att lämna ut uppgifter om enskilds personliga förhållanden skall det göras en bedömning om det innebär men för den enskilde om uppgiften lämnas ut. Om man är osäker bör den enskilde tillfrågas. Uppgifter som är sekretessbelagda kan som regel lämnas ut om den enskilde ger samtycke till det. Sekretess gäller oftast inte i förhållande till den enskilde själv. Man har rätt att ta del av handlingar som gäller en själv. För äldre barn kan det i vissa fall råda sekretess gentemot vårdnadshavare, och man måste göra en bedömning om det är till men för barnet om vårdnadshavare får del av uppgifterna. Om det står i lag eller förordning att uppgifter får eller skall lämnas ut till annan myndighet så gäller detta oavsett sekretessbestämmelserna. Exempel på detta är skyldigheten att anmäla vid misstanke om att barn far illa och skyldigheten att lämna uppgifter vid utredning om underårigs behov av skydd. Utlämnande av uppgift till tillsynsmyndighet är ett annat exempel. För tillsynsmyndigheter följer eventuell sekretess med när uppgifter lämnas till dem. Enligt 10 kap 2 i sekretesslagen kan en myndighet lämna ut sekretessbelagda uppgifter om det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten skall kunna fullgöra sin verksamhet. Bestämmelsen ska tillämpas restriktivt. Ett annat undantag finns i 10 kap 22 i sekretesslagen, som innebär att uppgifter om enskild person eller hans vårdnadshavare får lämnas mellan myndigheter inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, om det behövs för att den enskilde skall få nödvändig vård, behandling eller annat stöd när det gäller: 22

24 Barn eller ungdomar under 18 år den som fortgående missbrukar alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel, samt gravid kvinna eller närstående till henne, om det behövs för en nödvändig insats till skydd för det väntade barnet. Begäran att få ta del av allmän handling skall enligt 6 kap 3 sekretesslagen prövas av den befattningshavare vid myndigheten som enligt arbetsordning eller särskilt beslut svarar för vården av handlingen. Vägran att lämna ut allmän handling kan meddelas muntligt av den befattningshavare, som i första hand prövar begäran. Om sökanden begär det, är befattningshavaren skyldig att hänskjuta frågan till den som har beslutanderätt. Hos Barn- och familjenämnden är det förvaltningschefen som fattar beslut på uppdrag av nämnden. Sökanden skall upplysas om denna rättighet. Om myndigheten avslår framställningen skall beslut med motivering och lagrum ges skriftligt. Sådant beslut kan överklagas hos Kammarrätten. Begäran om att få ta del av allmän handling skall prövas skyndsamt. Om hinder på grund av sekretess inte föreligger, skall handlingen lämnas ut genast, eller så snart det är möjligt. Många gånger kan det vara tveksamt om en handling får lämnas ut eller inte. Det måste då finnas skäligt rådrum - i normal-fallet en till två dagar - att gå igenom handlingarna ur sekretessynpunkt. 23

25 Eslövs kommun Barn och Familj Eslövs kommun Telefon: (vxl) E-post: 24

Tiga eller tala? Förskolans och skolans sekretess

Tiga eller tala? Förskolans och skolans sekretess Barn- och ungdomsförvaltningen Tiga eller tala? Förskolans och skolans sekretess Förutom den sekretess var och en omfattas av i sin yrkesroll gäller dessutom sekretesslagens bestämmelser för förskola och

Läs mer

MITTUNIVERSITETET Avdelningen för utbildningsvetenskap. Sekretess inom förskola, förskoleklass, skola och fritidshem:

MITTUNIVERSITETET Avdelningen för utbildningsvetenskap. Sekretess inom förskola, förskoleklass, skola och fritidshem: MITTUNIVERSITETET Avdelningen för utbildningsvetenskap Sekretess inom förskola, förskoleklass, skola och fritidshem: en sammanfattning 2 INNEHÅLL Grundregel för statlig och kommunal verksamhet: offentlighet

Läs mer

Den individuella utvecklingsplanen

Den individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD 2008 Allmänna råd och kommentarer Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, Fax: 08-690

Läs mer

FÖRSLAG. Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet 9

FÖRSLAG. Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet 9 FÖRSLAG Allmänna råd för DEN INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN med skriftliga omdömen Innehåll Förord 2 Inledning 3 Utgångspunkter för den individuella utvecklingsplanen 4 Den individuella utvecklingsplanens

Läs mer

Samverkan kring barns hälsa juridiska spörsmål. Stadsjurist Natalie Glotz Stade Juridiska enheten, Malmö stad

Samverkan kring barns hälsa juridiska spörsmål. Stadsjurist Natalie Glotz Stade Juridiska enheten, Malmö stad Samverkan kring barns hälsa juridiska spörsmål Stadsjurist Natalie Glotz Stade Juridiska enheten, Malmö stad Då är det viktigt att veta att myndigheter måste följa offentlighets- och sekretesslagens (2009:400),

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan Dokumenttyp: Strategi/Policy/Plan Giltighetstid: Årligen Beslutad av: Gäller från: BUN Dokumentansvarig: Diarienr: Barn- och elevhälsoplan Till ledning för förskolechefer, rektorer och personal vid förskolor

Läs mer

EXAMENSARBETE. Sekretess inom förskola, grundskola och skolhälsovård, samt personalens anmälningsskyldighet. Elin Louise Lantto Simma

EXAMENSARBETE. Sekretess inom förskola, grundskola och skolhälsovård, samt personalens anmälningsskyldighet. Elin Louise Lantto Simma EXAMENSARBETE Sekretess inom förskola, grundskola och skolhälsovård, samt personalens anmälningsskyldighet Elin Louise Lantto Simma Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

Övrigt: Lagen (2000:293) utgår genom SFS 2000:417. Rättelseblad (2001:500) har iakttagits. Rättelseblad (2001:1149) har iakttagits.

Övrigt: Lagen (2000:293) utgår genom SFS 2000:417. Rättelseblad (2001:500) har iakttagits. Rättelseblad (2001:1149) har iakttagits. Sekretesslag SFS nr: 1980:100 Utfärdad: 1980-03-20 Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:941 Omtryck: SFS 1992:1474 Övrigt: Lagen (2000:293) utgår genom SFS 2000:417. Rättelseblad (2001:500) har iakttagits.

Läs mer

Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM. Dnr U 3011/5355/S

Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM. Dnr U 3011/5355/S Dokument Sida YTTRANDE 1 (13) Datum Referens: Samhällspolitik och analys/german BenderAdm enhbarbro de Lisle 2012-01-23 Direkttel: 08-782 96 68 E-post: german.bender@tco.se Utbildningsdepartementet 103

Läs mer

Barn- och Elevhälsoplan i Bromölla kommun.

Barn- och Elevhälsoplan i Bromölla kommun. Barn- och Elevhälsoplan i Bromölla kommun. Inledning I Barn- och Elevhälsoplanen används begreppen förskola och skola. Begreppet skola omfattar förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola.

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA FÖR VISTASKOLAN HUDDINGE TAL- OCH SPRÅKSKOLA

HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA FÖR VISTASKOLAN HUDDINGE TAL- OCH SPRÅKSKOLA HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA FÖR VISTASKOLAN HUDDINGE TAL- OCH SPRÅKSKOLA Innehåll Uppdrag 3 Elevvård definition 3 Målsättning för elevvårdsarbetet 3-4 Aktiviteter/handlingar för en bra elevhälsa 4 Ansvarsfördelning

Läs mer

Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola

Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola 2012-12-20 Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola Barn- och utbildningsförvaltningen Lindesbergs kommun Beslutad av Barn- och utbildningsnämnden 2012-12-20 Innehåll

Läs mer

Den individuella utvecklingsplanen

Den individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD 2005 Allmänna råd och kommentarer Den individuella utvecklingsplanen Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, Fax: 08-690 95 50, e-post: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Elevhälsoplan/EHP. för Järvsö utbildningsområde. Gäller från och med höstterminen 2011

Elevhälsoplan/EHP. för Järvsö utbildningsområde. Gäller från och med höstterminen 2011 sidan 1 av 11 Elevhälsoplan för Järvsö utbildningsområde Gäller från och med höstterminen 2011 Lärare och klassföreståndare Elevhälsosarbetet är en mycket viktig del av varje elevs socialisationsprocess

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan ÅMÅLS KOMMUN Barn- och elevhälsoplan Plan för arbete med elevhälsa i förskola och grundskola i Åmåls Kommun Barn- och utbildningsnämnden 2012-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Elevhälsans uppdrag 2. Resursenheten

Läs mer

Barn- och Elevhälsoplan

Barn- och Elevhälsoplan Barn- och Elevhälsoplan Kultur- och utbildningsförvaltningen 1 Melleruds kommun Barn- och elevhälsoplan i Melleruds kommun Syfte Syftet med en övergripande Barn- och Elevhälsoplan är att skapa en gemensam

Läs mer

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14 Handlingsplan för elevhälsan på Mössebergsskolan Läsåret 13/14 Innehållsförteckning: 1. Förhållningssätt, syfte och mål 2. Beskrivning av ansvarsområden för: klasslärare elevhälsan 3. Arbetsgång elevärende

Läs mer

Urval av lagar som rör barn utan uppehållstillstånd

Urval av lagar som rör barn utan uppehållstillstånd Urval av lagar som rör barn utan uppehållstillstånd Seminarium Livlinan 2 december 2005 A. STATUS 15 november-lagen 1. Ur överenskommelsen mellan regeringen, mp och v september 2005 Partiernas målsättning

Läs mer

Motion till riksdagen 1987/88:K435 av Ingela Gardner (m) om sekretess för vissa uppgifter hos gymnasieskolans intagningsnämnder

Motion till riksdagen 1987/88:K435 av Ingela Gardner (m) om sekretess för vissa uppgifter hos gymnasieskolans intagningsnämnder Motion till riksdagen 1987/88:K435 av Ingela Gardner (m) om sekretess för vissa uppgifter hos gymnasieskolans intagningsnämnder Ansökan om intagning till gymnasieskolan som kommit in till en intagningsnämnd

Läs mer

Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 lag (2014:458).

Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 lag (2014:458). Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 lag (2014:458). 1 kap. Inledande bestämmelser Gäller både grundskola och gymnasieskola 1-6 kap Syftet med utbildningen

Läs mer

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 1 (9) Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 Förändrad skollag I Lekebergs kommun pågår ett utvecklings- och förändringsarbete av elevhälsan för "att organisera arbetet på ett sätt som gör

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUN Utbildningskontoret

SÖDERTÄLJE KOMMUN Utbildningskontoret SÖDERTÄLJE KOMMUN Utbildningskontoret 2007-09-28 RevA1 Hantering av personuppgifter i Södertälje kommuns Skolportal Inledning Införandet av Skolportalen som administrativt verktyg i utvecklingen av Södertäljes

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 1 Förord Bestämmelserna om arbetet med särskilt stöd förändrades i vissa avseenden i samband med

Läs mer

Information skolpliktsbevakning

Information skolpliktsbevakning INFORMATION 1(2) 2015-11-09 2015/2952-GSN-648 20151126 Tord Karlsson - p1tk02 tord.karlsson@vasteras.se Delges Text Information skolpliktsbevakning Den rättsliga regleringen avseende skolplikt framgår

Läs mer

Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet)

Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremiss Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 februari 2014 Jan Björklund Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015

Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015 Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015 En samlad elevhälsa i Nordmalings kommun Bakgrund I och med den nya skollagen (2010:800) samlades skolhälsovården, den särskilda elevvården och de specialpedagogiska

Läs mer

Elevhälsoplan för Tuna skola

Elevhälsoplan för Tuna skola Elevhälsoplan för Tuna skola 2014-08-04 2 (10) Innehåll Inledning... 3 Arbetsgrupper... 3 Elevhälsoplanens grund... 4 Syftet med elevhälsoplanen... 4 Ansvar för elevhälsoarbetet... 4 Mål med elevhälsoarbetet...

Läs mer

νµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωε ρτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιο πασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ ξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβν

νµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωε ρτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιο πασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ ξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβν θωερτψιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψ πασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερ τψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπ ασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγη ϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχ ϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκτψυιοπασδ Drogpolicy och åtgärdsplan

Läs mer

Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret 2014-2015

Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret 2014-2015 Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret 2014-2015 Reviderad oktober 2014 Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm Tel: 0431-870 00 E-post: info@engelholm.se www.engelholm.se

Läs mer

Anställd Befattning:. Tjänsteställe:.. Personnummer: Namn:...

Anställd Befattning:. Tjänsteställe:.. Personnummer: Namn:... SEKRETESSFÖRBINDELSE I och med att man är verksam inom Gymnasie- och Vuxenutbildnings verksamhetsområde måste man följa sekretessbestämmelserna. De bestämmelser som gäller finns i informationsskriften

Läs mer

Annan pedagogisk verksamhet

Annan pedagogisk verksamhet Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Annan pedagogisk verksamhet Bestämmelser om pedagogisk verksamhet har ett eget kapitel i skollagen Det ställs övergripande krav och kvalitetskrav på verksamheten

Läs mer

Socialtjänstlagen SoL

Socialtjänstlagen SoL LAG OCH REGELSTYRD Socialtjänstlagen SoL Förvaltningslagen Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga LVU Lag om vård av missbrukare i vissa fall LVM Offentlighets och sekretesslagen Lagen om stöd

Läs mer

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Rektorsområde förskola och grundskola Rektorsområde gymnasium Hultsfreds kommun rutiner för handläggning, utredning och beslut om mottagande

Läs mer

Till stöd för ledning och personal inom Mölndals stads skolor Fastställd av skolförvaltningens chef 2014-04-14

Till stöd för ledning och personal inom Mölndals stads skolor Fastställd av skolförvaltningens chef 2014-04-14 SKN 468/14 Elevhälsoplan Till stöd för ledning och personal inom Mölndals stads skolor Fastställd av skolförvaltningens chef 2014-04-14 Innehåll Inledning... 3 Elevhälsa allas ansvar... 3... 4 Förhållningssätt...

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen IQRA Utbildning AB Org.nr. 556930-9825 Beslut för grundskola efter tillsyn i IQRA Skolan belägen i Västerås kommun Förstagångstillsyn av IQRA Skolan Skolinspektionen har genomfört förstagångstillsyn

Läs mer

Lag (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott Lag (2006:861) om ändring i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott

Lag (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott Lag (2006:861) om ändring i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott 12 Författningstext 1. Lag (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott. 2. Förordning (2005:1063) om rättsintyg i anledning av brott. 3. Utdrag ur sekretesslagen (1980:100). 4. Utdrag ur rättegångsbalken

Läs mer

Elevhälsoplan VÄXTHUSET

Elevhälsoplan VÄXTHUSET UPPSALA KOMMUN VÅRD OCH BILDNING Elevhälsoplan VÄXTHUSET Elevhälsoplan Växthuset skola 0 Innehåll Inledning 2 Elevhälsoteamets sammansättning och ansvar..2 Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd

Läs mer

Handlingsplan. Elevhälsan. Forsheda rektorsenhet 7-9

Handlingsplan. Elevhälsan. Forsheda rektorsenhet 7-9 Forsheda-Hånger rektorsenhet Handlingsplan Elevhälsan Forsheda rektorsenhet 7-9 Aug 2014 Innehållsförteckning Vision för elevhälsan i Värnamo kommun... 3 Skollag (2010:800) - Elevhälsa... 4 Skollag (2010:800)

Läs mer

Till statsrådet Jan Björklund

Till statsrådet Jan Björklund Till statsrådet Jan Björklund Den 23 oktober 2012 uppdrog statsrådet Jan Björklund åt utbildningsdirektören Thomas Persson (U2012/5725/SAM) att biträda Utbildningsdepartementet med att utarbeta förslag

Läs mer

Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd. 4.1 Arbetslagets generella individinriktade insatser

Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd. 4.1 Arbetslagets generella individinriktade insatser Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd Skollagen 3 kap. 3 Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2014-10-09 Ekerö kommun Rektorn vid Träkvista skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Träkvista skola i Ekerö kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Gefle Montessoriskolas. Handlingsplan för elevhälsa. Läsåret 2015/2016

Gefle Montessoriskolas. Handlingsplan för elevhälsa. Läsåret 2015/2016 Gefle Montessoriskolas Handlingsplan för elevhälsa Läsåret 2015/2016 Kunskap är glädje Planen är reviderad 2015-09-15 och omfattar förskoleklass, skola, skolbarnomsorg (fritidshemmet) från förskoleklass

Läs mer

Till Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Till Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2009-09-30 Till Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet (Ds 2009:25) Föräldraalliansen Sverige är ett nationellt förbund för

Läs mer

Åtta sidor om sekretess. inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten

Åtta sidor om sekretess. inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten Åtta sidor om sekretess inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten 1 Offentlighet och sekretess Sekretesslagen Sekretesslagen (1980:100) och sekretessförordningen (1980:657) innehåller bestämmelser

Läs mer

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Fastställt av Utbildningsnämnden Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Inom Utbildningsnämndens verksamhetsområde 2015-12-07 Ronneby Kommun Johanna Månsson Chef Start Ronneby Annika Forss Kvalitetssamordnare

Läs mer

Elevhälsoplan Strömstads ö-skolor Våren 2014

Elevhälsoplan Strömstads ö-skolor Våren 2014 Elevhälsoplan Strömstads ö-skolor Våren 2014 Bakgrund För elever i skolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsoplan Vt- 2014 Elevhälsa är ett nytt begrepp i skollagen Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande

Läs mer

Innehåll. Del 1. Inledning. Sammanfattning... 19. Summary... 41

Innehåll. Del 1. Inledning. Sammanfattning... 19. Summary... 41 Innehåll Del 1 Sammanfattning... 19 Summary... 41 Inledning 1 Vårt arbete... 69 1.1 Direktiven... 69 1.2 Uppdraget... 70 1.3 Arbetets bedrivande... 71 1.4 Betänkandets disposition... 72 1.5 Författningsförslaget...

Läs mer

Reviderad 2013-09-26. Tegnérskolan

Reviderad 2013-09-26. Tegnérskolan Reviderad 2013-09-26 Tegnérskolan Barnvision i Örebro Varje barn i Örebro, utan undantag, har rätt att leva och utvecklas under omständigheter som gynnar barnets eget bästa och som beroende på barnets

Läs mer

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun 2013-04-12 Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun Inledning För att en elev skall kunna tas emot i särskolan måste bedömningen ha gjorts att eleven tillhör grundsärskolans

Läs mer

Verksamhetsplan elevhälsan

Verksamhetsplan elevhälsan Verksamhetsplan elevhälsan För EduLexUs AB 2012/2013 Innehåll Elevhälsan blir ett nytt begrepp i skollagen...3 Om sekretess...3 Elevhälsan inom EduLexUs...4 Så här fungerar det...5 Prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Barnhälsoplan 2014-2015. Förskolan Citronen. Knivsta kommun

Barnhälsoplan 2014-2015. Förskolan Citronen. Knivsta kommun Barnhälsoplan 2014-2015 Förskolan Citronen Knivsta kommun Reviderad ht-2014 Barnhälsoarbetet utgår från Skollagen och Läroplanen för förskolan Lpfö-98 rev 2010 Skollagen (2010) 8 kap Särskilt stöd 9 Barn

Läs mer

Policy och handlingsplan mot droger

Policy och handlingsplan mot droger Policy och handlingsplan mot droger Ht2014/Vt 2015 /Sundlerhälsan 2015-05-28 1 Innehållsförteckning Syfte och mål...2 Skolans regler...3 Tobak...3 Alkohol...3 Narkotika...3 Elevskåp...3 Förebyggande insatser...3

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2011:189 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015

Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015 Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015 Reviderat 2014-10- 01 Innehåll Handlingsplan för elevhälsa... 3 Sverigefinskaskolans handlingsplan... 4 Syftet med handlingsplanen:... 4 Målet

Läs mer

Stödinsatser i skolan. Vad behöver jag som förälder Veta?

Stödinsatser i skolan. Vad behöver jag som förälder Veta? Stödinsatser i skolan Vad behöver jag som förälder Veta? Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN:

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Rev ELEVHÄLSOPLAN FÖR UDDEVALLA GYMNASIESKOLA AGNEBERG AKADEMI SINCLAIR MARGRETEGÄRDE ÖSTRABO 1 ÖSTRABO Y POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX POSTGIRO 451 81 Uddevalla Skolgatan 2 0522-69 68 50 0522-697410

Läs mer

Riktlinjer fö r pedagögisk ömsörg i Nörrta lje kömmun

Riktlinjer fö r pedagögisk ömsörg i Nörrta lje kömmun Riktlinjer fö r pedagögisk ömsörg i Nörrta lje kömmun (Antagna i barn-och skolnämnden den 20121217) P O S T A D R E S S B E S Ö K S A D R E S S T E L E F O N E - P O S T P L U S G I R O Box 803, 761 28

Läs mer

Hillerstorpsområdets handlingsplan mot ANT, Alkohol Narkotika Tobak

Hillerstorpsområdets handlingsplan mot ANT, Alkohol Narkotika Tobak Hillerstorpsområdets handlingsplan mot ANT, Alkohol Narkotika Tobak Mål Skolorna i Gnosjö kommun har enligt det alkohol- och drogpolitiska programmet som strävandemål att inga barn eller ungdomar under

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Global Bridge i Sverige AB Rålambsvägen 22 112 59 Stockholm 1 (9) Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Beslut

Läs mer

Regler och villkor för godkännande, rätt till bidrag och tillsyn för. fristående förskola, fristående fritidshem, öppen fritidsverksamhet

Regler och villkor för godkännande, rätt till bidrag och tillsyn för. fristående förskola, fristående fritidshem, öppen fritidsverksamhet Regler och villkor för godkännande, rätt till bidrag och tillsyn för fristående förskola, fristående fritidshem, öppen fritidsverksamhet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Regler

Läs mer

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Handlingsplanen ligger till grund för att Irstaskolans elever i behov av särskilt stöd ska få bästa möjliga hjälp. Irstaskolan läsåret 2015-2016 Reviderad

Läs mer

Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall LVM. Inledande bestämmelser. 1 De i 1 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) angivna målen

Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall LVM. Inledande bestämmelser. 1 De i 1 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) angivna målen Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall LVM Inledande bestämmelser 1 De i 1 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) angivna målen för samhällets socialtjänst skall vara vägledande för all vård som

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientdatalag; utfärdad den 29 maj 2008. SFS 2008:355 Utkom från trycket den 11 juni 2008 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens tillämpningsområde m.m.

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-11-26 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid särskolan amia-karrn.brostrom@sandviken.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i särskolan i Sandvikens

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2011 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-01-28

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-01-28 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-01-28 Närvarande: justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, f.d. kammarrättspresidenten Jan Francke. Enligt en lagrådsremiss den 19

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-03-13 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regeringsrådet Marianne Eliason, justitierådet Severin Blomstrand. Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

Riktlinjer. vid elevvårdsarbete. i Robertsfors Kommun

Riktlinjer. vid elevvårdsarbete. i Robertsfors Kommun Riktlinjer vid elevvårdsarbete i Robertsfors Kommun 2013-2014 Innehållsförteckning Inledning... 3 Mål och syfte... 3 Styrdokument... 4 Skollagen 2010:800... 4 Skolförordningen 2011:185... 4 Gymnasieförordningen

Läs mer

Anvisningar för journalhantering och dokumentationsskyldighet inom elevhälsan

Anvisningar för journalhantering och dokumentationsskyldighet inom elevhälsan 1/1 Utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-10-21 Förvaltning: Utbildningsförvaltningen Handläggare: Ing-Marie Tjulander Telefon: 0523-61 32 19 E-post: ing-marie.tjulander@lysekil.se Anvisningar

Läs mer

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola samt pedagogisk omsorg med enskild huvudman

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola samt pedagogisk omsorg med enskild huvudman BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2011-06-09 Birgitta Öhrström DNR 160/2011-617 Riktlinjer för godkännande av fristående förskola samt pedagogisk omsorg med enskild huvudman Inledning Enskilda får enligt

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning för Centrala elevhälsan. I Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Mölndals stad

Verksamhetsbeskrivning för Centrala elevhälsan. I Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Mölndals stad Verksamhetsbeskrivning för Centrala elevhälsan I Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Mölndals stad Elevhälsa UTDRAG UR 2 KAP. 25 SKOLLAGEN (2010:800) För elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Svenska Dyslexiföreningen Sammanställda och kommenterade av C G Lindell Uppdaterade november

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2012:109 Utkom från trycket den 13 mars 2012 utfärdad den 1 mars 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

Läs mer

Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106

Läs mer

Entreprenad och samverkan

Entreprenad och samverkan Juridisk vägledning Granskad september 2013 Mer om Entreprenad och samverkan Entreprenad enligt skollagen är när kommuner, landsting och enskilda huvudmän, med bibehållet huvudmannaskap, sluter avtal med

Läs mer

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet,

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet, 1 (7) Författningsbilaga Skollagen Fristående skolor Nedanstående paragraf har ny lydelse från och med den 1 mars 2010. Denna nya lydelse ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011,

Läs mer

Patientdatalag (2008:355)

Patientdatalag (2008:355) Patientdatalag (2008:355) SFS nr: 2008:355 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 2008-05-29 Ändrad: t.o.m. SFS 2013:1024 Tryckt version: pdf, utan ändringar (Lagrummet) Ändringsregister:

Läs mer

Elevhälsa Errarps skola

Elevhälsa Errarps skola Elevhälsorutiner Errarps skola 2015/2016 1 Elevhälsa Errarps skola Det lokala elevhälsoteamet på Errarps skola består av: Rektor Agneta J:son Eklund Agneta.JsonEklund@engelholm.se Specialpedagog Jessica

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAG. Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige,

PERSONUPPGIFTSLAG. Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige, PERSONUPPGIFTSLAG Syftet med lagen 1 Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Avvikande bestämmelse i annan författning

Läs mer

Rikspolisstyrelsen Skolverket Sveriges Kommuner och Landsting. Registerkontroll. av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg

Rikspolisstyrelsen Skolverket Sveriges Kommuner och Landsting. Registerkontroll. av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg Rikspolisstyrelsen Skolverket Sveriges Kommuner och Landsting Registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg Vad är registerkontroll? För att få börja sitt arbete eller

Läs mer

Lokal elevhälsoplan för Rosendalsskolan

Lokal elevhälsoplan för Rosendalsskolan Lokal elevhälsoplan för Rosendalsskolan Inledning I enlighet med Skollagen (2010:800) har skolan ansvar för att skapa en god lärandemiljö för elevernas kunskapsutveckling och personliga utveckling. Visioner

Läs mer

Behov av förändring av lagstiftning som berör överförmyndarverksamheten

Behov av förändring av lagstiftning som berör överförmyndarverksamheten Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden Tjänsteskrivelse 1(11) Jessica Nilsson 046-35 59 32 jessica.nilsson3@lund.se Behov av förändring av lagstiftning som berör överförmyndarverksamheten Sammanfattning

Läs mer

Elevers (o)hälsa Hur kan vi främja elevernas utveckling, hälsa och lärande?

Elevers (o)hälsa Hur kan vi främja elevernas utveckling, hälsa och lärande? Elevers (o)hälsa Hur kan vi främja elevernas utveckling, hälsa och lärande? Johanna Freed Margareta Bondestam 2014-10-29 Varför en ny vägledning? Professionernas önskemål Skollagen definierar elevhälsan

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt Skolinspektionen Beslöt 2014-04-03 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus kristiii.aabel@vallentuna.se Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016

Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016 Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016 2015-05-27 Elevhälsa Elevhälsa är ett samlingsbegrepp för skolans uppdrag att främja varje elevs hälsa, lärande och allmänna utveckling. Uppdraget

Läs mer

Centralskolans plan för elevhälsa årskurs 7 9. Läsåret 2015-2016

Centralskolans plan för elevhälsa årskurs 7 9. Läsåret 2015-2016 Centralskolans plan för elevhälsa årskurs 7 9 Läsåret 2015-2016 Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.kommun@arvika.se

Läs mer

Kommittédirektiv. Åldersgränsen för fastställelse av ändrad könstillhörighet. Dir. 2014:20. Beslut vid regeringssammanträde den 20 februari 2014

Kommittédirektiv. Åldersgränsen för fastställelse av ändrad könstillhörighet. Dir. 2014:20. Beslut vid regeringssammanträde den 20 februari 2014 Kommittédirektiv Åldersgränsen för fastställelse av ändrad könstillhörighet Dir. 2014:20 Beslut vid regeringssammanträde den 20 februari 2014 Åldersgränsen för fastställelse av ändrad könstillhörighet

Läs mer

Eiraskolans elevhälsoplan

Eiraskolans elevhälsoplan EIRASKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN SID 1 (5) 2014-08-13 Eiraskolans elevhälsoplan Utdrag ur Lgr11 Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av de nationella proven för grundoch gymnasieskolan. Dir. 2015:36. Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015

Kommittédirektiv. Översyn av de nationella proven för grundoch gymnasieskolan. Dir. 2015:36. Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015 Kommittédirektiv Översyn av de nationella proven för grundoch gymnasieskolan Dir. 2015:36 Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av de

Läs mer

Regeringens proposition 2007/08:70

Regeringens proposition 2007/08:70 Regeringens proposition 2007/08:70 Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården Prop. 2007/08:70 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 februari 2008 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-10-20 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid Jernvallsskolan F-3 christina.silfverberg@utb.sandviken.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Jernvallsskolan

Läs mer

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6.

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. 1 Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. Lå 2014/15 En skola, förskoleklass och fritidshem för alla, där alla känner sig

Läs mer

Ditt barns fritid är viktig INFORMATION OM FRITIDSHEMMETS VERKSAMHET

Ditt barns fritid är viktig INFORMATION OM FRITIDSHEMMETS VERKSAMHET Ditt barns fritid är viktig INFORMATION OM FRITIDSHEMMETS VERKSAMHET PAULINE ST DENIS/FANCY Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-690 95 76 Fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se Beställningsnummer

Läs mer

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd 1. Extra anpassningar 2. Extra anpassning och intensifiering 3. Anmälan om risk för bristande måluppfyllse 4. Pedagogisk utredning av en elevs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 1998:319 Utkom från trycket den 12 juni 1998 utfärdad den 28 maj 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skoiinspektionen Beslut 2014-06-25 Lunds kommun Rektorn vid Ekelundsskolan, Fåglasångs skola, Önneslövs skola, Varpingeskolan och Nya Almelund i Lunds kommun Beslut för grundskola efter tillsyn i Ekelundsskolan,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-02-17 Tyresö kommun Rektorn vid Sofiebergsskolan Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Sofiebergsskolan i Tyresö kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer