Beslut för grundskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut för grundskola"

Transkript

1 Skoiinspektionen Beslut Lunds kommun Rektorn vid Ekelundsskolan, Fåglasångs skola, Önneslövs skola, Varpingeskolan och Nya Almelund i Lunds kommun Beslut för grundskola efter tillsyn i Ekelundsskolan, Fåglasångs skola, Önneslövs skola, Värpingeskolan och Nya Almelund i Lunds kommun Skoiinspektionen, Postadress: Box 156, Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, Lund Telefon: , Fax:

2 2 (10) Tillsyn i Ekelundsskolan, Fåglasångs skola, Önneslövs skola, Värpingeskolan och Nya Almelund i Lunds kommun Skoiinspektionen genomför tillsyn i Lunds kommun under år Vid tillsynen besöker Skoiinspektionen samtliga skolenheter i kommunen. Ekelundsskolan, LSR besöktes av Skoiinspektionen mellan den 5 och 14 maj Fakta om skolenheten Lunds skolors resurscentrum (LSR) har enligt kommunens uppdragsbeskrivning ansvar för de cirka 100 elever i Lunds kommun som har störst svårigheter i skolarbetet. Platser för dessa erbjuds bland annat på fem kommunala grundskolor, Ekelundsskolan, Nya ALmelundsskolan, Önneslövs skola, Värpingeskolan och Fåglasång. Det finns en rektor som har ansvar för dessa fem skolenheter. Denna rapport är avgränsad till den verksamhet som bedrivs vid de ovan angivna skolorna. Organisatoriska frågor om verksamheten i stort behandlas i huvudmannarapporten. De fem så kallade resursskolorna kan ta emot cirka 50 elever. Vid tillsynstillfället var 48 elever inskrivna i grundskolan, tre elever var mottagna i särskolan och integrerade i resursskolan. På alla skolor finns behöriga lärare, på Värpingeskolan och Nya Almelund även specialpedagog. Rektorn för resursskolorna har sitt kontor på Ekelundsskolan, liksom elevhälsans socionom. Elevhälsan är organiserad gemensamt inom ramen för LSR. EnHgt dokumentation från LSR gör rektor på elevens så kallade ursprungsskola (det vill säga den skola i vilken eleven var inskriven innan inskrivning i resursskolan) i samråd med vårdnadshavarna ansökan till LSR om plats på en av de fem skolorna. Psykologutredning, pedagogisk utredning och social utredning bifogas ansökan. Dessa handlingar granskas av ett handläggarteam på LSR, vid behov begärs kompletteringar från ursprungsskolorna. Med dessa handlingar som underlag fattar LSR:s verksamhetschef beslut om eleven ska tas emot och i vilken av skolorna eleven ska placeras. Detta sker vid ett möte där även resursskolornas rektor deltar och således blir bekant med ärendet, mskrivningen sker i samråd med och efter godkännande av vårdnadshavaren.

3 3(10) Inför skolgången kallar skolenheternas rektor till en så kallad överlämnandekonferens. Till denna kallas eleven, vårdnadshavaren, ursprungsskolans rektor, mentor på mottagande skolenhet, en handläggare från Lsr, skolsköterska, vid behov även resursskolornas socionom. Även andra för eleven viktiga personer, från till exempel Barn och ungdomspsykiatrin eller socialförvaltningen kan kallas om samtycke lämnas från vårdnadshavaren. Eleven har en individuellt anpassad inskolningsperiod på den nya skolenheten. Byte av skolenhet har förekommit efter denna tid. Uppföljningsmöten hålls cirka sex veckor efter överlämnandekonferensen. Då omprövas det åtgärdsprogram som var utformat på ursprungsskolan utifrån de erfarenheter som gjorts på den nya skolan. Deltagare i uppföljningsmötena är desamma som på överlämnandekonferensen. Uppföljningsmöten hålls regelbundet så länge eleven är kvar på skolan och ersätts i förekommande fall med en utskrivningskonferens om eleven ska återgå till sin ursprungsskola eller skrivas in på någon annan skola. Arbetet kring enskilda elever, från ansökan till utskrivning, är organiserat enligt en så kallad Samverkansmodell, som innefattar tidslinjer och tydhgt fördelade ansvarsområden samt uppföljning av insatser. Det finns en tydhgt uttalad målsättning att eleverna ska ha kvar någon form av kontakt med sin ursprungsskola och så snart som möjligt återgå dit. Vid tillsynstillfället finns enstaka elever som varit på någon av skolenheterna upp till fem år. Nedan redovisas skolenheterna var för sig, i de fall skolorna har få elever kan resultat inte redovisas i detalj. Ekelundsskolan är inrymd i en tidigare byskola i utkanten av Lunds tätort, eleverna når skolan med buss eller taxi. Några cyklar själva. Idrottsundervisning bedrivs vid vissa tillfällen i andra kommunala lokaler. Utemiljön, en stor trädgård med fruktträd, används bland annat för ämnesövergripande undervisning, eleverna har inom ramen för slöjd, hem- och konsumentkunskap och naturorienterande ämnen medverkat i byggen av växthus, utekök och en Parcourbana, allt bekostat med externa fondmedel. Skolan har plats för 16 elever, vid inspektionstillfället är 14 elever inskrivna. I årskurs 6 finns två elever, i årskurs 8 finns fem elever och i årskurs 9 finns sju elever. På skolan arbetar fem lärare, vilka sammantaget är behöriga att undervisa i alla ämnen. En fritidspedagog finns också på skolan. Skolan är inriktad mot elever som tidigare i många fall haft mycket omfattande skolfrånvaro, av den statistik som skolan presenterar framgår att de flesta eleverna sedan starten på Ekelund har en närvaro mellan procent.

4 4(10) Av de betygsresultat som redovisas av skolan framgår att så gott som alla elever når kunskapskraven läsåret 2012/2013. Genomsnittligt meritvärde var 178. Önneslövs skola är också inrymd i en tidigare byskola, cirka 15 kilometer öster om Lunds tätort. Eleverna kommer i huvudsak tillresande med taxi. Läsåret 2012/2013 når mellan 70 procent och 100 procent kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 6. Skolan har vid inspektionstillfället ansvar för nio elever, varav två undervisas på annan plats än skolan. Flertalet elever går i årskurserna 6-9, någon yngre elev finns. Verksamheten bedrivs i tre undervisningsgrupper i form av en högstadiegrupp, en med elever i årskurs 6 och en för yngre elever. I verksamheten arbetar fem lärare och en fritidspedagog. Med undantag för ämnena teknik, hem- och konsumentkunskap och bild täcks undervisningen av behöriga lärare. Nya ALmelundsskolan finns på en tidigare lantegendom i östra utkanten av Lunds tätort. Skolan har tio platser, vid inspektionstillfället är sju elever inskrivna, fördelade på årskurserna 6-9. I verksamheten arbetar fyra lärare och en fritidsledare. För ämnen där dessa lärare inte har behörighet samverkar skolan med lärare från andra resursskolor, i hemkunskap, musik, idrott och hälsa samt slöjd. En lärare är utbildad specialpedagog. Eleverna arbetar en stor del av tiden individuellt på egna arbetsplatser, några i egna rum. Flera elever har kommit till skolan från annan så kallad resursskola. Mellan 75 procent och 100 procent når kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 9 läsåret 2012/2013. Värpingeskolan ligger i västra utkanten av Lunds tätort, i en tidigare byskola. På skolan arbetar fem lärare och en fritidspedagog. Vid tillsynstillfället var 8 elever inskrivna på skolan, varav sju i årskurs 8 eller 9 och en i årskurs 5. Skolan samarbetar med Ekelundsskolan, till exempel i ämnet idrott- och hälsa. Läsåret 2012/2013 fanns inga elever i årskurs 6 eller årskurs 9 varför inga resultat kan redovisas. Fåglasångs skola är belägen i Södra Sandby. Där arbetar tre heltidsanställda och tre deltidsanställda lärare. Utöver detta finns tre elevassistenter och en fritidsledare. De sju eleverna i grundskolan finns i årskurser från 3 till 9. Därutöver finns tre elever som är mottagna i grundsärskolan. Vid tillsynstillfället undervisas eleverna som är mottagna i grundsärskolan och eleverna i grundskolan i var sitt skolhus. Skolan har också fri tillgång till en judolokal i Södra Sandby, vilken utnyttjas för fysiska aktiviteter. Utemiljön tas tillvara i undervisningen i form av odling i växthus, biodling och byggverksamhet. Flera elever hartidigare gått i andra så kallade resursskolor.

5 5(10) På grund av lågt elevtal redovisas inga resultat. Helhetsbedömning Tillsynen visar att de fem resursskolorna överlag ger eleverna goda förutsättningar att nå målen i läroplanen för grundskolan. De elever som tas emot har undantagslöst haft en problematisk skolgång, i många fall med långvarig skolfrånvaro. Genom att de fem skolenheterna inbördes skiljer sig ifråga om arbetsmetoder och målgrupp har de sammantaget stora möjligheter att möta elevernas individuella behov. Hög personaltäthet bidrar också till detta. Trots att enheterna är små kan de genom samverkan, där lärarkompetens utnyttjas mellan skolorna, erbjuda eleverna undervisning i alla ämnen av behöriga lärare, vilket enhgt rektor också varit en tydlig ambition i utvecklingsarbetet under de senaste åren. Utifrån ett inkluderingsperspektiv finns en generell målsättning att de elever som tas emot i resursskolorna ska behålla en kontakt med sina ursprungsskolor och så snart som möjligt återgå dit. Tillsynen visar att detta mera sällan blir fallet. Lärarna redovisar att det i många fall finns en obenägenhet hos ursprungsskolornas personal att engagera sig för elever som de tidigare misslyckats med att möta. Skoiinspektionen mötte också elever som motsätter sig att återgå till ursprungsskolan på grund av tidigare upplevelser där. Att elever ofta kommer ganska sent i sin skolgång till resursskolan, till exempel i årskurs 8 eller 9, bidrar också till att planeringen ofta blir inriktad direkt mot en plats i gymnasieskolan, och inte mot återgång till ursprungsskolan. Eleverna får på resursskolorna ett gott stöd i sin planering inför gymnasiestudierna. Även om den absoluta majoriteten elever på resursskolorna går i de senare årskurserna noterade Skoiinspektionen att det på några skolor fanns enstaka elever som var betydligt yngre än övriga. Personalen bekräftade att åldersskillnaden utgjorde en svårighet och att dessa placeringar bör vara kortvariga. Tillsynen har visat att rektor har tillgång till en socionom som utgör elevhälsoresurs inom det psykosociala området. För övriga insatser, utöver ratinmässiga medicinska, finns inom Lunds skolors resurscentrum en gemensam resurs som resursskolorna kan få del av efter särskild ansökan. Hälsofrämjande och förebyggande arbete bedrivs inte av denna elevhälsa. Inte heller i utredningar inför åtgärdsprogram deltar elevhälsan på det sätt lagen förutsätter. Sådana insatser behöver utvecklas och säkerställas.

6 6(10) Skolinspektionens ingripande Föreläggande Skoiinspektionen förelägger enligt 26 kap. 10 skollagen (2010:800) Lunds kommun att vidta nedanstående åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. De vidtagna åtgärderna ska senast den 1 november 2014 redovisas för Skoiinspektionen. Särskilt stöd Bedömning Lunds kommun måste vidta följande åtgärd för att förbättra arbetet inom bedömningsområdet Särskilt stöd. Vid utredningar ska samråd ske med elevhälsan. Motivering Av skollagen framgår att när det befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås eller uppvisar andra svårigheter i sin situation på skolan, ska detta anmälas till rektor som ska se till att behovet skyndsamt utreds. Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. När en elev skrivs in på en resursskola finns ett åtgärdsprogram som utarbetats på ursprungsskolan. Detta uppges i intervjuer med lärargrupper och rektor ligga till grund för undervisningen under tiden fram till första uppföljningssamtalet, efter cirka 6 veckor. Vid detta tillfälle finns erfarenheter av hur skolan kunnat möta eleven i den nya kontext som den så kallade resursskolan utgör, vilket inte sällan kan föranleda behov av ny utredning som grund för förändringar i åtgärdsprogrammen. Av lärarintervjuer framgår att det vanligen är pedagogerna själva som gör förändringar i åtgärdsprogrammen. I en intervju uppgavs att det tar lång tid att få medverkan från elevhälsan på LSR, till exempel psykolog eller specialpedagog, eftersom deras medverkan förutsätter ett särskilt ansökningsförfarande. Det kan ta så lång tid att få medverkan i utredningen att förändringar i åtgärdsprogrammen inte kan göras inom rimlig tid, varför pedagogerna ofta avstår från att försöka. Rektor bekräftar i intervjun att resursskolorna, på samma sätt som andra grundskolor i kommunen, måste ansöka om elevhälsans insatser, utom vad gäller socionomen, som numera ingår i rektorns organisation. Skoiinspektionen konstaterar att de utredningar som ligger till grund för åtgärdsprogrammen vanligen görs av pedagogerna själva, utan medverkan från elevhälsan. Med hänsyn till de ofta mycket omfattande problem i mötet mellan skola och elev som föranlett placeringen, och tidigare konstaterade behov av

7 7(10) särskilt stöd, är det arimärkrvingsvärt att elevhälsan inte är involverad i de löpande utredningar som görs kring elevers behov av sådant. Rektorn måste därför säkerställa att samråd sker med elevhälsan vid utredningar av elevers behov av särskilt stöd. Författning 3 kap. 8 skollagen Erbjudande av utbildning och uppföljning av elevens närvaro Bedömning Lunds kommun måste vidta följande åtgärder för att förbättra arbetet inom bedömningsområdet Erbjudande av utbildning och uppföljning av elevens närvaro. Elevhälsan ska arbeta förebyggande. Elevhälsan ska arbeta hälsofrämjande. Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbudningens mål Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser Motivering Enhgt skollagen ska det för eleverna i grundskolan finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot målen ska stödjas. För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. Av läroplanen framgår att rektor har ett särskilt ansvar för att elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver. För de fem skolenheter som i Lunds kommun kallas resursskolor finns elevhälsans resurser på Lsr, med undantag för en socionom, vars tjänst på 50 procent numera ingår i rektors skolorganisation. Den gemensamma resursen på Lsr utgörs av psykolog (50 procent), och skolsköterska (50 procent, varav resursskolorna har tillgång till 25 procent, i mån av tid) samt specialpedagoger. Två av de fem resursskoloma har egen specialpedagog. En lärare genomgår för närvarande utbudning till specialpedagog.

8 8(10) Vid intervjun med elevhälsans personal på LSR framkom att de ansökningar om insatser som kommer in från skolorna i Lunds kommun gås igenom veckovis, då sker fördelning av alla ärenden. När det gäller psykologinsatser i resursskolorna frarnkommer att det bland annat med tanke på inkluderingsperspektivet, enligt vilket eleven vanligen förväntas återgå till ursprungsskolan, i LSR:s dokumenterade rutin är ursprungsskolans psykolog som ska stå för eventuella insatser för enskilda elever. Psykologen säger sig inte heller ha varit engagerad 1 något hälsofrämjande arbete på skolenheterna, även om det finns önskemål om detta från verksamheternas sida. Socionomen säger sig ha bedrivit visst hälsofrämjande arbete. Ingen av de intervjuade deltagarna från elevhälsan redovisar någon förebyggande insats på skolnivå. Skolsköterskan, som är ute på resursskolorna en halv till en dag per månad, uppger sig i intervjun enbart ha arbetat på mdividnivå. Då hon inte är ute på resursskolorna med regelbundenhet har många elever inte heller möjlighet att ta upp alla frågor som de har, enligt skolsköterskan. Lärarna kunde vid intervjuerna bara erinra sig något enstaka tillfälle då elevhälsan från en ursprungsskola gjort insatser för en elev på skolenheten. De kände inte till att detta var något som rutinmässigt skulle ske. Rektor bekräftar att elevhälsoinsatser måste beställas i konkurrens med övriga skolor och att det till exempel bara undantagsvis gått att i akuta lägen få insats av psykolog. Detta beskriver rektor som ett problem. Även om det för att få kontinuitet vore önskvärt att ursprungsskolan har fortsatt kontakt är detta inte något som nu fungerar, enligt rektorn. I vissa fall har eleven dessutom kontakt med psykolog inom regionens barn och ungdomspsykiatriska verksamhet (BUP). Rektor framhåller att det i vissa fall kan vara ändamålsenligt att en påbörjad psykologinsats från BUP fortsätter, i stället för att en parallellprocess påbörjas. Skoiinspektionen konstaterar att det inte är tydligt för alla medarbetare inom LSR och de så kallade resursskolorna hur och varifrån elevhälsoresurser ska ställas till förfogande. Förutom inom det psykosociala området kan inget hälsofrämjande arbete redovisas från den gemensamma elevhälsan inom LSR. Förebyggande arbete redovisas enbart på individuell nivå, av skolsköterskan. För akuta behov saknar rektor elevhälsoresurs. Rektor måste säkerställa att medicinska, psykologiska och specialpedagogiska resurser står till skolenheternas förfogande och att elevhälsan främst arbetar hälsofrämjande och förebyggande. Författning 2 kap. 25 skollagen Lgr 11, 2.8 rektors ansvar

9 9(10) På Skolinspektionens vägnar Ebba Svartz Beslutsfattare/ Undervisningsråd Roger Ntfdewski Föredragande/ Utredare Bilaga: Bilaga 1 Allmänt om tillsynen

10 Skoiinspektionen Bilaga (10) Allmänt om tillsynen Skoiinspektionen genomför regelbundet tillsyn i alla verksamheter och hos alla huvudmän. Tillsynen fokuserar på faktorer som har betydelse för en god lärandemiljö och för elevers möjligheter att nå målen för verksamheten. Tillsynen inriktas mot tre huvudområden: Elevernas utveckling mot målen, ledning och utveckling av utbildningen samt enskild elevs rätt. För enskilda huvudmän granskas även huvudmannaskap och godkännande. Tillsynen av förskola, fritidshem och vuxenutbildning i en kommun är inriktad på hur kommunen tar sitt ansvar för verksamheten. I de fall fritidshem finns vid fristående skolor ingår de i tillsynen av skolenheten. Förskolor som drivs av enskilda huvudmän har fått sitt tillstånd av kommunen och det är därmed kommunen som har ansvaret för tillsyn av dessa. Alla skolenheter besöks vid tillsynen. Vid den tredjedel av skolorna där Skoiinspektionen bedömer att det är lägre risk för problem och brister granskas färre delområden och besöken görs under en halv dag. Övriga skolenheter granskas inom samtliga bedömningspunkter och under flera dagar. Tillsynen grundar sig på dokument som exempelvis plan mot kränkande behandling, kunskapsresultat och annan information från Skolverkets nationella uppföljningssystem, besök i skolenheter och intervjuer. Oavsett tillsynsform ger Skolinspektionens granskning inte någon heltäckande bild av verksamheten utan ska ses som en bild vid det aktuella granskningstillfället inom de områden som ingår i tillsynen. Efter tillsynen redovisas Skolinspektionens bedömningar i ett beslut. Redovisningen görs i form av avvikelserapportering vilket innebär att det endast är de bedömningspunkter där det förekommer brister som beskrivs i beslutet. För kommuner bedöms även ansvarstagandet som helhet för den utbildning kommunen bedriver. Innan ett beslut fastställs ges alltid huvudmännen möjlighet att ta del av och lämna synpunkter på sakuppgifter i besluten. I de fall Skoiinspektionen funnit brister har huvudmannen ansvar för att komma tillrätta med bristerna. Huvudmannen ska också redovisa de åtgärder som har vidtagits i för att åtgärda bristerna. För att följa upp huvudmännens arbete kan flera besök eller andra kontakter bli aktuella då Skoiinspektionen också vill se effekter av de åtgärder som vidtas. Mera information om den regelbundna tillsynen finns på Skolinspektionens webbplats under fliken Inspektion.

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt Skolinspektionen Beslöt 2014-04-03 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus kristiii.aabel@vallentuna.se Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen

Läs mer

Beslut för grundskola och grundsärskola

Beslut för grundskola och grundsärskola Beslut Skolinspektionen 2014-11-03 Västerås kornmun info@vasteras.se buf@vasteras.se Rektorn vid Ormkärrskolan F-5 och särskola mger.burstrom@vasteras.se Beslut för grundskola och grundsärskola efter tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2014-10-09 Ekerö kommun Rektorn vid Träkvista skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Träkvista skola i Ekerö kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-10-20 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid Jernvallsskolan F-3 christina.silfverberg@utb.sandviken.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Jernvallsskolan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola _ Skoiinspektionen Beslut 2014-06-30 JENSEN Education College AB asa.blom@jenseneducation.se Rektorn vid den fristående gymnasieskolan JENSEN Gymnasium Jönköping Louise.hultman@jenseneducation.se Beslut

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-02-17 Tyresö kommun Rektorn vid Sofiebergsskolan Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Sofiebergsskolan i Tyresö kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-02-28 Ikasus AB susarme.siden@frosunda.se Rektorn vid Ikasus friskola birgitta.krantz@frosunda.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Ikasus friskola i Vallentuna

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Bes É ut 2013-10-01 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se Rektorn vid Björkvallsskolan lisbeth.beckman@uppsala.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Björkvallsskolan i Uppsala kommun

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-11-26 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid särskolan amia-karrn.brostrom@sandviken.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i särskolan i Sandvikens

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut Skolinspektionen 2014-12-16 Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut fin Skolinspektionen 2015-03-16 Dnr 43-20134722 Västerås kommun info@vasteras.se Rektorn för vuxenutbildningen jenny.twana@vasteras.se Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Västerås kommun

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola ^ Skolinspektionen Huvudmannen för internationella Engelska Skolan i Nacka inf o@engelska.se Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Nacka donald.christian@engelska.se för grundskola efter tillsyn

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola SkolinspelrtliÄ Beslut Västerås Idrottsgymnasium AB jan.walther@jwam.se Rektorn vid Västerås Idrottsgymnasium oskar.walther@vigy.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Västerås Idrottsgymnasium i

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skoiinspektionen 2014-06-16 Skanör Falsterbo Montessoriskola. Rektorn vid Skanör Falsterbo Montessoriskola. Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Skanör Falsterbo Montessoriskola

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-05-27 Vellinge kommun Rektorn vid Stora Hammars skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stora Hammars skola i Vellinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-10-19 Djurgymnasiet Stockholm terese.laurentkarlsson@djurgymnasiet.com Rektorn vid Djurgymnasiet mimi.englund@djurgymnasiet.com Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Djurgymnasiet i Stockholms

Läs mer

Beslut för förskola. i Sandvikens kommun

Beslut för förskola. i Sandvikens kommun x Skolinspektionen Beslut Sandvikens kornmun kommun@sandviken.se Beslut för förskola i Sandvikens kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7714 Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Grevhagsskolan belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Värnamo kommun

Beslut. efter tillsyn i Värnamo kommun Beslut Värnamo kommun Beslut efter tillsyn i Värnamo kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080 07 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem / Beslut 2013-03-15 Beta School HB Rektorn vid Beta School Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Beta School i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-11-12 Estniska Skolan i Stockholm Rektorn vid Estniska Skolan i Stockholm Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Estniska Skolan i Stockholm Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Beslut Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Gävle kommun Beslut 2 (8) Tillsyn i Gävle kommun har genomfört tillsyn av Gävle kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Beslut 2013-11-11 Vettergymnasiet Jönköping Rektorn vid Vettergymnasiet Jönköping Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Vettergymnasiet Jönköping i Jönköpings kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ri Skolinspektionen Dnr 44-2014:7673 Cultura Utbildning AB 5567127237 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Cultura Gymnasium i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut efter riktad tillsyn

Beslut efter riktad tillsyn Beslut Tingsryds kommun 2014-11 -07 Ynqve.Rehnstrom@tingsrvd.se Beslut efter riktad tillsyn av utbildning i Tingsryds kommun för asylsökande barn och barn som vistas i landet utan tillstånd Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax:

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Beslut 2014-03-25 Kungsbacka kommun Rektorn vid Elof Lindälvs gymnasium skolenhet 4 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Elof Lindälvs gymnasium skolenhet 4 i Kungsbacka kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-11-18 Stockholms kommun Rektorn vid Kvarnbackaskolan Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem efter bastillsyn i Kvarnbackaskolan Stockholms kommun Skolinspektionen, Box

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem Beslut 2013-10-08 Kungsholmens friskola Rektorn vid Kungsholmens friskola Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem efter bastillsyn i Kungsholmens friskola Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskola. Skoiinspektionen. i Solna kommun. Beslut. 2014-06-26 Dnr 43-2013:4702. Solna kommun

Beslut för förskola. Skoiinspektionen. i Solna kommun. Beslut. 2014-06-26 Dnr 43-2013:4702. Solna kommun Beslut Solna kommun kommunstyrelsen@solna.se bam-utbilchiingsforvaltnineen@solna.se Beslut för förskola i Solna kommun Skoiinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Partille kommun

Beslut. efter tillsyn i Partille kommun Partille kommun efter tillsyn i Partille kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 04 www.skolinspektionen.se 2 (15) Tillsyn

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola y Skolinspektionen Beslut 2014-04-15 Lunds kommun Rektom vid Kulparkskolan Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kulparkskolan i Lunds kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4) Åsa Fri Förskola & Grundskola 0300-834000 asa.fri@kungsbacka.se

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4) Åsa Fri Förskola & Grundskola 0300-834000 asa.fri@kungsbacka.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-01-12 Diarienummer FG/2015:1 Pågående Skolinspektions- och Barn- och elevombudsärenden, inklusive ärenden som utreds inom Förskola & Grundskolas klagomålshantering per den 12

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4261 Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar Org.nr. 742000-2045 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i LinMaskolan belägen i Höörs kommun

Läs mer

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 1 (9) Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 Förändrad skollag I Lekebergs kommun pågår ett utvecklings- och förändringsarbete av elevhälsan för "att organisera arbetet på ett sätt som gör

Läs mer

Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola

Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola efter tillsyn av den fristående Hägernässkolan i Täby kommun Täby Friskola AB e-post: info@tabyfriskola.se Rektorn vid Hägernässkolan e-post: karstin.hultman@tabyfriskola.se

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ev Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 44-2015:1621 Idunstiftelsen för waldorfpedagogik Org.nr. 802478-2230 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Idunstiftelsen för waldorfpedagogik 2 (8) Tillsyn av Idunstiftelsen för waldorfpedagogik

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Bilaga 1 Upplands Väsby kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2(15) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under vårterminen 2015. Tillsynen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3983 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nya Tidens Montessorisk. Täby belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248.

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248. Beslut Emmaboda kommun Förskolechefer i förskolan och pedagogisk omsorg Beslut för förskola efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola 1 I y Beslut Skolinspektionen 2014-04-08 Möllebacksskolan Rektorn vid Möllebacksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn i Möllebacksskolan i Landskrona kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen IQRA Utbildning AB Org.nr. 556930-9825 Beslut för grundskola efter tillsyn i IQRA Skolan belägen i Västerås kommun Förstagångstillsyn av IQRA Skolan Skolinspektionen har genomfört förstagångstillsyn

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem * Skolinspektionen Beslut 2014-02-10 Lära i Österåker AB Fredsborgskolan Rektorn vid Fredsborgskolan jenny.arnstrom@fredsborgskolan.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i den fristående

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Eksjö kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen Beslut Eksjö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut ra\ 2015-10-23 Dnr 44-2015:6446 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Dnr 44-2015:6446

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Aspero Friskolor AB Org.nr. 556636-3973 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Karlskrona belägen i Karlskrona kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Vittraskoloma AB Rektorn vid Vittra Luma Park Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Vittra Luma Park i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Beslut 2013-06-12 Magelungen Utveckling AB Stefan.berg@magelungen.com Rektorn vid MBC skolan Södertälje Aiman.jihar@magelmigen.com Beslut för grundskola efter förstagångstillsyn i den

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-05-05 Lunds kommun Rektorn vid Nyvångskolan Lokalt integrerad grupp (LIG) Beslut för grundskola efter tillsyn i Nyvångskolan Lokalt integrerad grupp (LIG) i Lunds kommun Skolinspektionen,

Läs mer

efter tillsyn i Älvkullegymnasiet Karlstads kommun och Hammarö kommun

efter tillsyn i Älvkullegymnasiet Karlstads kommun och Hammarö kommun Skolinspekti ;ionen Beslut 2014-04-30 Karlstads kommun karlstadskommun@karlstad.se Hammarö kommun hammaro@hammaro.se Karlstads-Hammarö gynmasienämnd Rektor vid Älvkullegymnasiet daniel.skalerud@karlstad.se

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Global Bridge i Sverige AB Rålambsvägen 22 112 59 Stockholm 1 (9) Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Beslut

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Upplands Väsby kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2 (7) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under våren 2015.

Läs mer

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan Beslut Skolinspektionen 2015-08-27 Göteborgs stad infoaeduc.boteborg.se Gymnasieskolenhetschef och rektorer vid Hvitfeldtska gymnasiet mikael.o.karlssonaeduc.ciotebord.se amela.filipovicaeduc.qotebord.se

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2013-09-12 Strömstads kommun kommun@stromstad.se Rektorn vid Rossö skola F-6 Sissel.rod@stromstad.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Rossö skola F-6 Strömstads

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2014-05-12 Plusgymnasiet AB fredrik.ericsson@plusgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter förstagångstillsyn i Plusgymnasiet Gävle i Gävle kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-09-10 Dnr 43-2011:5538 Skellefteå kommun Rektorn vid Vita skolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Vita skolan i Skellefteå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Dnr 43-2014:7781 Forshaga kommun kommungforshaga.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Forshaga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg 2 (13) Tillsyn

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2014-12-18 Pysslingen Förskolor och Skolor AB info@pysslingen.se Rektorn vid Kista Montessoriskola sophie.eklund@pysslingen.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Kista Montessoriskola

Läs mer

Pi\ Beslut för gymnasieskola. Skolir -"Oektionen. efter tillsyn Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag. Framtidsgymnasiet Göteborg aktiebolag

Pi\ Beslut för gymnasieskola. Skolir -Oektionen. efter tillsyn Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag. Framtidsgymnasiet Göteborg aktiebolag Pi\ Skolir -"Oektionen Beslut Framtidsgymnasiet Göteborg aktiebolag Org.nr. 556478-1606 sandra.haag@academedia.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag BeskA 2

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2013-04-30 Jönköpings kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Jönköpings kommun Skolinspektionen, Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-04-11 Västerås kommun info@vasteras. se Rektorn vid Emausskolan F-5 eva.kullgren@vasteras.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Emausskolan F-5 i Västerås

Läs mer

Beslut för fristående grundskola

Beslut för fristående grundskola Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla Beslut för fristående grundskola efter tillsyn av Internationella Engelska Skolan i Järfälla kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-10-16 Eskilstuna kommun eskilstuna.kommun@eskilstuna.se Rektorn vid Hällby skola hakan.forselius@eskilstuna.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Hällby skola i Eskilstuna

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Köpings kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Köpings kommun Tillsyn i Köpings kommun Beslut 2 (4) har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola en% Now Beslut Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Nygårdsskolans gymnasiesärskola belägen i Köpings kommun 2 (5) Tillsyn i Nygårdsskolan gymnasiesär har genomfört tillsyn av Köpings

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2013-09-23 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se dan.sundblad@sigtuna.se Rektorn vid Arlandagymnasiets enhet 5 veronica.suskic@arlandagymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn av

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem r Skolinspektionen Beslut 2014-03-12 Arboga kommun arboga. kornmun@arboga. se Beslut för fritidshem i Arboga kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-03-11 Karlstads kommun karlstadskonvmun@karlstad.se Rektorn vid Färjestadsskolan Mikael.nilsson@karlstad.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Färjestadsskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2014-02-12 Österåkers kommun ann.bisenius@osteraker.se Rektorn vid Hackstaskolan cbristina.wulff@osteraker.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Hackstaskolan i Österåkers

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-02-24 Österåkers kommun Rektorn vid Rydbo skola eva.naumburg@osteraker.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rydbo skola i Österåkers kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Borlänge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Borlänge kommun Tillsyn i Borlänge kommun har genomfört tillsyn av Borlänge kommun under Hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2014-02-12 Arboga kommun arboga.kommun@arboga.se Rektorn vid vuxenutbildningen anne.sonnerfelt@arboffa.se Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn av Arboga kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass, grundskola och fritidshem

Beslut för förskoleklass, grundskola och fritidshem Stockholms kommim registrator.utbildnmg@stockholm.se Rektorn vid Nya Elementar michael.martinson@stockholm.se Beslut för förskoleklass, grundskola och fritidshem efter tillsyn i Nya Elementar i Stockholms

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslöt 2014-03-14 Karlstads kommun karlstadskornmim@karlstad.se Rektorn vid Stockfallets skola britt-marie.melin@karlstad.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-03-18 Yggdrasil resursskola Rektorn vid Yggdrasil resursskola malin.ahlkvist@skolgrunden.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Yggdrasil resursskola i Tyresö kommun Skolinspektionen, Box

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-05-15 Friskolan Brovalvet Rektorn vid Friskolan Brovalvet Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Friskolan Brovalvet i Svenljunga kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola 8^o!^;>po:er^iex^ 2014-03-25 Drottning Blankas Gymnasieskola AB fredrik.ericsson@dbgy.se Rektorn vid Drottning Blankas Gymnasieskola Stockholm norma.aznar( dbgy.se Beslut för gymnasieskola efter förstagångstillsyn

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Beslut 2014-04-11 Ljusdals kommun Rektorn vid Gärdeåsskolan grundsärskola bodil.grahn@ljusdal.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Gärdeåsskolan grundsärskola i Ljusdals kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 2014-04-24 Krokoms kommun Rektorn vid Valsjöbyns skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Valsjöbyns skola Krokoms kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8288 Orusts Montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 716445-1614 ma@orustmontessori.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Orust Montessoriskola belägen i

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-02-21 Kungsbacka kommun Rektorn vid Särö skola F-3 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Särö skola F-3 i Kungsbacka kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Sundbybergs kommun Beslut för vuxenutbildning efter ti Isyn i Sundbybergs kommun Tillsyn i Sundbybergs kommun Beslut har genomfört tillsyn av Sundbybergs kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning en Stockholms kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Stockholms kommun Tillsyn i Stockholms kommun 2(9) har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren 2016. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23.

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23. Beslut ' Göteborgs kommun goteborg@goteborg.se Beslut för förskola efter tillsyn i Göteborgs kommun Beskt 2 (15) Tillsyn av s, c) fwmen f vskoia i Götete[rgs kommun har genomfört tillsyn av Göteborgs kommun

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola v Skoiinspektionen Beslut 2014-06-17 Lunds kommun Rektorn vid Palettskolan Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Palettskolan i Lunds kommun Skoiinspektionen, Postadress: Box 156, 221

Läs mer

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun 2013-04-12 Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun Inledning För att en elev skall kunna tas emot i särskolan måste bedömningen ha gjorts att eleven tillhör grundsärskolans

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-12-19 Fritidshemmet Hästens AB Rektorn vid Friskolan Hästens Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Friskolan Hästens i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem v Beslut Skolinspektionen 2014-11-12 Stiftelsen Islamiska skolan in fo@islamiskaskolan.com Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Islamiska skolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-03-24 Magelungen Utveckling AB Rektorn vid MBC skolan Älvsjö Beslut för grundskola efter tillsyn i MBC skolan Älvsjö Stockholms kommun, Magelungen Utveckling AB Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 2015-11-03 Dnr 43-2015:4701 Göteborgs kommun angered@angered.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Berg ums skola F-3 i Göteborgs kommun 201 5-1 1-03 Tillsyn i Bergums skola

Läs mer