Beslut för fritidshem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut för fritidshem"

Transkript

1 Bilaga 1 Upplands Väsby kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Upplands Väsby kommun

2 2(15) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under vårterminen Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet för utbildningen inom skolformen fritidshem. Översikt över konstaterade brister i verksamheterna s ingripanden Område Typ av ingripande Senaste datum för redovisning 1. Förutsättningar för utbildningen i fritidshemmet 2. Utveckling av utbildningen i fritidshemmet Föreläggande Föreläggande I kolumnen "Typ av ingripande" anges den allvarligaste formen av ingripande har meddelat inom det arbetsområde som granskats. s bedömningar och datum för när huvudmannen senast ska ha åtgärdat bristerna anges längre fram i detta beslut. Sammanfattande bedömning Tillsynen av fritidshemmet i Upplands Väsby kommun visar brister inom en rad områden som är avgörande för att kunna säkerställa att utbildningen i fritidshemmen håller en jämn och hög kvalitet samt kompenserar för elevernas skiftande förutsättningar och behov. Det framgår av tillsynen att det på huvudmannanivå inte bedrivs något kontinuerligt och långsiktigt arbete för att utveckla och förbättra utbildningen i fritidshemmet. Huvudmannen har inte tydliggjort vilka nationella mål som ska följas upp. Följaktligen har Upplands Väsby kommun inte heller efterfrågat resultat från fritidshemmen för att ktmna bedöma i vilken omfattning de nationella målen uppfylls. Detta limebär enligt att huvudmannen saknar grundläggande kunskaper om utbildningen i fritidshemmen, som skulle kunna läggas till grund för beslut om förbättringsåtgärder och därmed även säkerställa verksamhetens likvärdighet och kvalitet.

3 3(15) Avsaknad av ett systern för planering, uppföljning och utveckling av utbildningen vid kommunens fritidshem medför att resursfördelningen till de enskilda verksamheterna inte utgår från elevernas olika förutsättningar och behov. s tillsyn visar att huvudmannen för fritidshem i Upplands Väsby kommun behöver skapa rutiner för kartläggning och analys av vissa centrala förutsättningar för arbetet i fritidshemmet. Huvudmannen behöver intensifiera arbetet för att öka antalet personal som är behöriga för att bedriva undervisning i fritidshemmen och också erbjuda den nuvarande personalen en kompetensutveckling som utgår från fritidshemmets uppdrag och behov. Vidare har huvudmannen inte tagit ansvar för att följa upp och analysera huruvida elevgrupperna har lämplig sammansättning och storlek i förhållande till verksamhetens uppdrag och fördelningen av resurser. Avsaknad av sådana uppföljningar kan enligt s mening få negativa konsekvenser för likvärdigheten i utbildningen mellan olika fritidshem.

4 4(15) s beslut Föreläggande förelägger med stöd av 26 kap. 10 skollagen (2010:800) Upplands Väsby kommun att senast den 7 september 2015 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas för. Förutsättningar för utbildningen i fritidshemmet Huvudmannen ska ge chefen för fritidshemmet och övrig personal vid fritidshemmet förutsättningar, så att utbildningen i fritidshemmet är likvärdig och av hög kvalitet. I detta arbete ingår bland annat att informera vårdnadshavare om och erbjuda elever utbildning i fritidshemmet. I arbetet med att skapa nödvändiga förutsättningar ingår bland annat också att förse fritidshemmen med nödvändiga materiella och personalmässiga resurser, samt se till att elevgrupperna har en lämplig storlek och sammansättning. I arbetet ingår också att säkerställa att de rektorer eller förskolechefer som är anställda att leda verksamheten vid fritidshemmen, och den personal som bedriver undervisning, har den behörighet och kompetens skolförfattningarna kräver. Huvudmannen har också ett fungerande system för att ta emot anmälningar om kränkande behandling av elever. I de fallen utreds kränkningarna och åtgärdas vid behov. Kommunen utövar också sitt tillsynsansvar över fristående fritidshem vars huvudman kommunen godkänt. Bedömning av brist konstaterar att Upplands Väsby kommun inte uppfyller författningskraven avseende att: Huvudmannen ser till att elevgrupperna har en lämplig sammansättning och storlek, och att eleverna i övrigt erbjuds en god miljö. (14 kap. 9 skollagen) Huvudmannen ser till att lärarna i fritidshenunet har legitimation och är behöriga för den undervisning de bedriver, om de inte omfattas av något av undantagen från dessa krav. (2 kap och g skollagen samt 33 införandelagen) Huvudmannen ser till att personalen i fritidshemmet ges möjligheter till den kompetensutveckling som krävs, för att de professionellt ska kuru-ta utföra sina uppgifter. (2 kap. 34 skollagen; Lgr 11, 2. Mål och riktlinjer, 2.8 Rektorns ansvar)

5 5(15) Åtgärder bedömer att följande åtgärder behöver vidtas för att avhjälpa bristen. Bristen kan dock avhjälpas även på annat sätt. Kontinuerligt kartlägga och analysera elevgruppernas sammansättning och storlek med utgångspunkt i vad som är lämpligt med hänsyn till elevernas behov. Säkerställa att det vid varje fritidshem finns behörig personal i sådan omfattning att de kan ansvara för och bedriva undervisning enligt skollagen och läroplanen. Utforma kompetensutvecklingsinsatser för personalen i fritidshemmet utifrån en kontinuerlig kartläggning och analys av verksamhetens behov i förhållande till fritidshemmets specifika uppdrag. Motivering till bedömning av brist Elevgruppernas storlek och sammansättning Enligt skollagen ska barnets bästa vara utgångspunkten för all verksamhet. Vidare framgår att huvudmannen ska se till att elevgrupperna på fritidshem har en lämplig sammansättning och storlek, och att eleverna i övrigt erbjuds en god miljö. Av Skolverkets allmänna råd (2014:39) med kommentarer om fritidshem framgår att ansvariga för fritidshemsverksamheten kontinuerligt ska följa upp hur elevgruppernas sammansättning och storlek påverkar verksamhetens kvalitet. Skolverkets nationella statistik visar att antal inskrivna elever per avdelning i Upplands Väsby kommun är 48,8, jämfört med rikets 40,4. Av den till insända dokumentationen framkommer att storleken på barngrupperna på kommunens fritidshem varierar mellan elever per avdelning. Av dokumentationen framgår också att det genomsnittliga antalet barn per heltidsanställd personal är ca 24 elever. Vidare uppges att grupperna delas upp beroende på vilka aktiviteter som pågår inom de olika avdelningarna. I intervjun uppger rektorer att elevgruppernas sammansättning och storlek framför allt styrs av vilken klass eleverna går i och av den arbetslagsorganisation som är upprättad på skolan. I praktiken innebär detta att en fritidsavdelning i regel bildas genom en sammanslagning av elever från de klasser som organisatoriskt ingår i ett visst arbetslag. Rektorerna uppger att en viss förändring av elevgruppernas storlek och sammansättning kan ske i

6 6(15) den dagliga verksamheten genom att man fördelar eleverna inom den aktuella fritidsavdelningen i mindre grupper. Det framkommer dock i intervjuer med såväl rektorer som representanter för huvudmannen att det inte sker någon systematisk uppföljning eller utvärdering av elevgruppernas sammansättning och storlek i förhållande till den pedagogiska verksamheten. s utredning visar att Upplands Väsby kommun inte följer upp och utvärderar elevgruppernas storlek och sammansättning. Det är av största vikt att det förs en kontinuerlig dialog mellan huvudmannen och rektorerna om vad som är en lämplig gruppstorlek och gruppsammansättning på det enskilda fritidshemmet. Utgångspunkten för denna dialog ska alltid vara de förutsättningar som råder i det enskilda fritidshemmet och dess möjligheter att uppfylla sitt specifika uppdrag. Personalens behörighet Utgångspunkten i skollagen är att lärare ska ha utbildning för den undervisning de bedriver. Det är huvudmannens ansvar att se till att det finns lärare i fritidshem eller fritidspedagoger i sådan omfattning att de kan bedriva och ansvara för undervisningen i fritidshemmet. Enligt den nationella statistiken för år 2013 är andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen inom fritidshemmen i Upplands Väsby kommun 28 procent. Detta är betydligt lägre än i riket, där motsvarande andel utgör 53 procent. Andelen pedagoger med högskoleexamen har minskat med 10 procentenheter under de senaste fem åren. Av den till insända dokumentationen framgår att huvudmannen har identifierat brist på fritidspedagoger inom fritidshemmen, och att man inför varje nytt läsår försöker rekrytera behörig personal. I intervjun med rektorer framkommer att det finns fritidspedagoger på varje fritidshem, dock inte på alla fritidshemsavdelningar. Det finns även enstaka exempel på fritidshem som helt saknar högskoleutbildade fritidspedagoger. I samband med kommuniceringen av s protokoll uppger huvudmannen att personalen i fritidshemmen inte alltid är utbildade fritidspedagoger men är då istället utbildade lärare eller förskollärare. s utredning visar dock att huvudmannen har brustit i uppföljning, utvärdering och analys av fritidshemmens måluppfyllelse med utgångspunkt i de nationella målen för verksamheten (se avsnitt Utveckling av utbildningen i fritidshemmet). kan därmed konstatera att huvudmannen saknar kunskap om huruvida antal lärare eller fritidspedagoger är i sådan omfattning all undervisningen i fritidshemmen bedrivs med utgångspunkt i skollagen och läroplanen.

7 7(15) vill understryka att huvudmannen har det yttersta ansvaret för att det i fritidshem finns lärare eller fritidspedagoger i sådan omfattning att de kan bedriva och ansvara för undervisningen. Kännedom om verksamsamhetens kvalitet är en grundförutsättning för huvudmannens planering för kompetensförsörjning. Kompetensutveckling för personalen Enligt skollagen ska huvudmannen se till att personalen ges möjlighet till kompetensutveckling. I läroplanen anges att det är rektorn som ansvarar för att personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de ska kunna utföra sina uppgifter professionellt. Representanter för huvudmannen samt rektorer uppger att fritidshemmens personal får delta i de gemensamma projekt och utvecklingsinsatser som anordnas för all skolans personal. Ett exempel på dessa är projektet "Ett lärande Väsby" som främst syftar till att höja elevernas kunskapsresultat, men som även har direkt och indirekt påverkan på fritidshemmen. Ytterliggare exempel på utvecklingsinsatser som ges i intervjuer är gemensamma diskussioner kring läroplanen och de nya allmänna råden om fritidshem eller en gemensam studiedag om specialpedagogiskt förhållningssätt i fritidshemmet. En viktig komponent inom den kompetensutveckling som sker är det kollegiala lärandet, menar rektorerna. Samtidigt beskriver rektorer i intervjun att all personal på fritidshemmen skulle behöva få en kompetensutveckling som utgår ifrån fritidshemmets specifika uppdrag. "Det saknas tanken hos dem som inte har högskoleutbildning att förstå uppdraget", uppger en av de intervjuade rektorerna. s utredning visar att Upplands Väsby kommun inte fortlöpande kartlägger och analyserar fritidshemmens kompetensutvecklingsbehov. Den bristande systematiken i huvudmanens kvalitetsarbete innebär att kommunen saknar kunskap om verksamheternas faktiska behov. Vidare konstaterar att kommunen saknar strategi för hur kompetensutvecklande insatser används för att öka andelen personal som har den behörighet och kompetens som skolförfattningarna kräver. vill påtala vikten av att huvudmannen för fritidshemmen fortlöpande kartlägger och analyserar kompetensutvecklingsbehovet i nära samarbete med verksamheternas ledning och personal. Avsaknad av sådana kartläggningar och analyser ökar risken för att den kompetensutveckling som tillhandahålls inte är lämplig i förhållande till fritidshemmets uppdrag och behov. Motivering till föreläggande som ingripande

8 8(15) Eftersom verksamheten vid fritidshemmen inte uppfyller de krav som ställs i författningarna, föreligger skäl att förelägga Upplands Väsby kommun att vidta åtgärder för att avhjälpa konstaterade brister. Utveckling av utbildningen i fritidshemmet Huvudmannen ska arbeta kontinuerligt och långsiktigt för att utveckla och förbättra utbildningen i fritidshemmet inom väsentliga områden, i syfte att säkerställa likvärdighet och kvalitet. I detta arbete ingår att huvudmannen skaffar sig kunskap om nuläget vid fritidshemmen. Denna nulägesbild ska bland annat innefatta resultat avseende elevernas utveckling och lärande, och resultaten avseende tryggheten och studieron vid fritidshemmen. I arbetet ingår också att följa upp de centrala förutsättningar som huvudmannen ger fritidshemmen, för att de ska kunna ge eleverna en god utbildning. Huvudmannen analyserar sedan orsakerna till bristande måluppfyllelse, resultat och förutsättningar, vilka förbättringsåtgärder som behövs, samt vidtar dessa åtgärder. När huvudmannen formulerar nulägesbilden ska denna bygga på uppgifter som cheferna för fritidshemmen tagit fram i sitt eget kvalitetsarbete på enhetsnivå, men också på uppgifter huvudmannen själv insamlat (exempelvis nationell statistik, tillsyns- och granskningsrapporter, anmälningar om kränkande behandling, etc.). Det ska därför finnas en koppling mellan huvudmannens kvalitetsarbete, och det kvalitetsarbete som chefen för fritidshemmet tillsammans med lärare, övrig personal och elever leder vid fritidshemmen. Ett annat viktigt verktyg för att se till att utbildningen i fritidshemmet är likvärdig är en behovsstyrd resursfördelning, så att resursfördelningen mellan fritidshemmen anpassas efter elevernas skiftande behov och förutsättningar. Med resurser avses såväl ekonomiska som personalmässiga resurser. Resursfördelningen följs upp och utvärderas, så att en bedömning kan göras i vilken grad den främjar elevernas utveckling, lärande och trygghet. Bedömning av brist konstaterar att Upplands Väsby kommun inte uppfyller författningskraven avseende att: Inriktningen för huvudmannens kvalitetsarbete är att de nationella mål och krav som anges i styrdokumenten uppfylls. (4 kap. 3 och 5 skollagen)

9 9(15) Huvudmannen följer upp resultat inom utbildningen, och dokumenterar denna uppföljning. (4 kap. 3 och 6 skollagen) Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen beslutar huvudmannen om nödvändiga utvecklingsåtgärder, och dokumenterar de beslutade åtgärderna. (4 kap. 3 och 6 g skollagen) Huvudmarmen planerar för genomförandet av utvecklingsåtgärder och genomför dessa. Planeringen och åtgärderna dokumenteras. (4 kap. 3 och 6-7 skollagen) Kommunen fördelar resurser till utbildning inom fritidshemmet efter elevernas olika förutsättningar och behov, för att säkerställa en likvärdig utbildning. (2 kap. 8a skollagen) Huvudmannen ser till att det inom ramen för utbildningen i fritidshemmet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever. (6 kap. 6-9 skollagen) Åtgärder bedömer att följande åtgärder behöver vidtas för att avhjälpa bristen. Bristen kan dock avhjälpas även på annat sätt. Förtydliga vilka mål som huvudmannen har som utgångspunkt i sitt kvalitetsarbete avseende verksamheten i fritidshemmen. Se till att information om verksamhetens förutsättningar, genomförande och resultat fortlöpande samlas in och dokumenteras. Analysera verksamheten i fritidshemmen i syfte att bedöma dess kvalitet i förhållande till nationella mål, och därigenom identifiera faktorer som har påverkat måluppfyllelsen och som därför kan vara utgångspunkt för utvecklingsarbetet. Vid resursfördelningen beakta de lokala förutsättningarna och behoven vid olika fritidshem. Systematiskt följa upp resultaten angående det målinriktade arbetet för att motverka kränkande behandling av eleverna i fritidshemmen, identifiera risker i verksamheterna avseende trivsel och trygghet och planera in relevanta insatser som ska genomföras under året. Motivering till bedömning av brist Det systematiska kvalitetsarbetet Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

10 10(15) Inriktning på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara de mål som finns för utbildningen i skollagen och andra föreskrifter (nationella mål). Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras. Enligt regeringens proposition 2009/10:165 s.306 har huvudmannen det yttersta ansvaret för genomförandet av utbildningen vilket ger huvudmannen en central roll när det gäller att bedriva ett kvalitetsarbete som ska garantera kvalitet och likvärdighet. Kvalitetetsarbete ska bygga på de uppgifter som kommer fram i verksamheternas kvalitetsarbete och på andra uppgifter som är väsentliga för uppföljningen och utvecklingen. Av Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2014:39) med kommentarer om fritidshem framgår att huvudmannen och rektorn bör se till att fritidshemmets utvecklingsområden identifieras och synliggörs i det systematiska kvalitetsarbetet. Det framgår även att det är viktigt att huvudmannen har en återkommande dialog med rektorn om verksamheten och behöver skaffa sig kännedom om hur fritidshemmets förutsättningar påverkar verksamhetens resultat och vilka åtgärder som krävs för att göra det möjligt att arbeta i riktning mot de nationella målen. I intervju med ansvariga politiker för utbildningen framkommer att Upplands Väsby kommun saknar ett systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå för fritidshemmet. Under de senaste åren har kommunen satsat på utvecklingen inom grundskolan därför har fokus inte varit på fritidshemmens verksamhet. Representanter för nämnden uppger att de inte varit tydliga med hur de vill att fritidshemmen ska utvecklas eller vilka områden som ska prioriteras. Tjänstemän inom förvaltningen beskriver att fritidshemmen utgör en naturlig del av grundskolan och därmed jobbar utifrån Väsby välfärds skolstrategi "Alla i mål". Samtidigt uppger representanter för huvudmannen att verksamheten i fritidshemmen inte har följts upp, analyserats eller planerats utifrån de nationella målen för fritidshemmet. Av intervju med rektorer framgår att de har efterfrågat nämndmål för fritidshemmens verksamhet och att avsaknad av sådana mål har medfört att denna verksamhet inte har synliggjorts på huvudmannanivå. Rektorer beskriver att fritidshemmens personal arbetar utifrån de mål som har formulerats för grundskolan och som syftar till att höja elevernas kunskapsresultat. Rektorerna beskriver vidare att trots att de enstaka fritidshemmens lokala behov och utvecklingsområden har identifierats på respektive skolenhet efterfrågar inte huvudmannen uppgifter om fritidshemmens resultat och utveckling utifrån verksamhetens specifika

11 11(15) uppdrag. Inte heller har det gjorts någon analys av verksamheten vid fritidshemmet på huvudmannanivå, menar de intervjuade rektorerna. Såväl representanter för huvudmannen som rektorer uppger att kommunen har utarbetat ett uppföljningsverktyg för grundskolan, Stratsys, som dock i dagsläget inte innehåller specifika frågor kring verksamheten i fritidshenunen. har även tagit del av ett par exempel på det dokumenterade kvalitetsarbete som avser den skolenhet vid vilken fritidshemmen bedrivs, och som enligt huvudmannen används som ett uppföljningsverktyg. Fokus i dokumentationen är uteslutande på skolans verksamhet och därmed får fritidshemmets perspektiv inte något genomslag. Någon dokumentation som skulle ge en samlad bild av kvalitet på undervisningen vid olika fritidshem i Upplands Väsby konunun finns inte heller att tillgå på huvudmannanivå. konstaterar att huvudmannen Upplands Väsby kommun inte arbetar kontinuerligt och långsiktigt för att utveckla och förbättra utbildningen i fritidshemmet. Avsaknad av uppföljning och utvärdering av verksamheten medför att huvudmannen saknar grundläggande kunskaper om nuläget vid fritidshemmen. bedömer att kommunen behöver utveckla sina metoder att följa upp och utvärdera fritidshemmens verksamhet. Resultaten av dessa uppföljningar och utvärderingar behöver analyseras för att sedan nämnd och förvaltning ska kunna ta beslut om utvecklingsinsatser som syftar till att eleverna får en god utbildning. Detta arbete behöver dokumenteras för att ge en samlad bild av kvalitet i samtliga huvudmannens fritidshem. Resursfördelning Enligt skollagen ska kommunen fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Av Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2014:39) med kommentarer om fritidshem framgår att huvudmannen behöver använda en modell för resursfördelning som bör ta hänsyn till upptagningsområdets socioekonomiska karaktär, elevernas ålder, personalens kompetens, lokalernas och utemiljöns utformning, elever med annat modersmål än svenska, elever i behov av särskilt stöd samt elevgruppernas sammansättning och storlek. s utredning visar att Upplands Väsby kommun uppvisar allvarliga brister i uppföljningar och utvärderingar av fritidsverksamheternas kvalitet i relation till de nationella målen. Därmed saknar huvudmannen kunskaper om fritidshemmens förutsättningar och behov som är grundläggande inför beslut om fördelning av resurser. Enligt representanter för huvudmannen och rektorer sker fördelning av resurser schablonmässigt och

12 12(15) fritidsverksamheten omfattas av det grundbelopp som grundskolan får. Visserligen sker det en viss differentiering av beloppets storlek utifrån elevernas ålder samt socioekonomiska faktorer såsom etnisk bakgrund samt föräldrarnas utbildningsnivå. Däremot tar inte denna modell för resursfördelning hänsyn till fritidshemmens faktiska förutsättningar att genomföra sitt uppdrag. vill påpeka att huvudmannen måste tillämpa ett resursfördelningssystem där resurser viktas utifrån hur elevernas olika behov och förutsättningar ser ut. Kommunen måste kunna redogöra för hur förhållandena på fritidshemmen påverkat resursfördelningen och hur kommunen därmed vägt in elevernas olika behov och förutsättningar. I praktiken innebär detta att huvudmannen måste ha god insikt i hur fritidshemmets måluppfyllelse ser ut, till exempel avseende arbetet med trygghet och studiero som sammanställts och analyserats i kvalitetsarbetet. Det är inte tillräckligt för en huvudman att bygga resursfördelningen enbart på elevers förväntade behov, utifrån till exempel socioekonomiska variabler. Att resurserna viktas och fördelas utifrån elevernas olika förutsättningar och behov utgör ett viktigt instrument för att fritidshemmen ska kunna leva upp till sitt kompensatoriska uppdrag. Målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever Enligt skollagen ska huvudmannen se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever. Av dokumentstudier samt intervjuer med representanter för huvudmannen framgår att huvudmannen inte har säkerställt att det inom varje fritidsverksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever. På frågan hur kommunen följer upp arbetet mot kränkande behandling på fritidshemmen svarar huvudmannen i sin skriftliga redogörelse till att "Väsby välfärd följer upp likabehandlingsplanen där arbetet mot kränkande behandling ingår och rapporterar detta till huvudmannen". har tagit del av tre exempel på planer mot kränkande behandling/likabehandlingsplaner som är gemensamma för grundskolan och fritidshem och kan konstatera att fritidsverksamheten inte alltid är synlig i dessa planer. Därmed kan inte huvudmanen använda de planer som inte återspeglar förhållanden i fritidshemmen som verktyg för att följa upp hur arbetet mot kränkande behandling bedrivs. bedömer att det är av största vikt att fritidshemmens arbete för att motverka kränkande behandling struktureras och dokumenteras i

13 13 (15) skolans plan, eller i en egen plan mot kränkande behandling. Först då kan sådana planer användas som ett uppföljningsverktyg på huvudmannanivå. Motivering till föreläggande som ingripande Eftersom verksamheten vid fritidshemmen inte uppfyller de krav som ställs i författningarna, föreligger skäl att förelägga Upplands Väsby kommun att vidta åtgärder för att avhjälpa konstaterade brister. På s vägnar Katarina Håkansson Beslutsfattare Rata Gr 1 k Föredragande Bilagor Bilaga 1: Allmänt om tillsynen Bilaga 2: Fakta om Upplands Väsby kommun

14 O'N Bilaga 1 Bilaga 1: Allmänt om tillsynen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen. granskar alla huvudmän, vilket innebär alla kommuner, utbildningsföretag och andra organisationer som driver skolverksamhet. Tillsynen görs vart tredje år. All skolverksamhet som en viss huvudman ansvarar för ingår i tillsynen. Det handlar om förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, grund- och gymnasiesärskola, vuxenutbildning, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Alla skolenheter ingår i tillsynen. prioriterar att besöka de skolor där en hög andel elever riskerar att inte få den utbildning de har rätt till. Det innebär att vi kan stanna längre på dessa skolenheter under själva tillsynsbesöket, men också att vi bättre kan följa upp att eventuella brister åtgärdas och ge råd och vägledning. bedömer om, och i sådana fall på vilket sätt, den granskade verksamheten inte uppfyller de regler som gäller. Myndighetens granskning utgår bland annat från skollagen, förordningar och läroplaner. Bestämmelser som verksamheterna är skyldiga att följa. När har tagit in tillräcklig information gör myndigheten en bedömning av om verksamheten lever upp till de lagar och regler som finns för verksamheten. Alla huvudmän får ett tillsynsbeslut för de verksamheter som huvudmannen ansvarar för. Dessutom får de skolenheter där fördjupat tillsynen och gjort tillsynsbesök ett eget beslut, som bara handlar om den skolenheten. fattar också enskilda beslut avseende huvudmannens ansvartagande över de skolformer som huvudmannen ansvarar för. Innan ett beslut fastställs ges alltid huvudmännen möjlighet att ta del av och lämna synpunkter på de sakuppgifter som Skolinspektion grundar sina bedömningar på. I de fall funnit brister har huvudmannen ansvar för att komma tillrätta med bristerna. Huvudmannen ska också redovisa de åtgärder som har vidtagits i för att åtgärda bristerna. För att följa upp huvudmännens arbete kan flera besök eller andra kontakter bli aktuella då också vill se effekter av de åtgärder som vidtas. Mera information om den regelbundna tillsynen finns på s webbplats under fliken Inspektion.

15 drt Bilaga 2 Bilaga 2: Fakta om Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommun, med centralort Upplands Väsby, är belägen strax norr om Stockholm. Antalet invånare i kommunen är knappt I kommunen finns sex kommunala grundskolor med ett elevantal på totalt cirka elever. De sex grundskolorna är Bollstanäs skola, Breddenskolan, Grimstaskolan, Runby skola, Smedby skola och Väsby skola. Huvudman för verksamheten i fritidshem är utbildningsnämnden. Vid tiden för s tillsyn genomför Upplands Väsby kommun en omorganisation av den kommunala förvaltningen. Tidigare har utbildningsnämnden varit beställare av tjänster i en så kallad beställar- och utförarorganisation. Produktionsenheten Väsby välfärd har bland annat utfört tjänster inom utbildningsområdet men med anledning av omorganisationen i kommunen är såväl denna enhet som beställar- och utförarorganisationen under avveckling. Utbildningsförvaltningen i Upplands Väsby kommun, benämnd utbildningskontoret, leds av en utbildningschef. Upplands Väsby kommun genomför för närvarande ett treårigt kommunövergripande kvalitetsutvecklingsprojekt inom utbildningsområdet med målet att förverkliga kommunens vision om ett lärande Väsby. Projektet, som benämns "Ett lärande Väsby" och förväntas vara genomfört 2016, omfattar såväl kommunala som fristående skolor. Syftet med projektet är enligt Upplands Väsby kommun att ur ett helhetsperspektiv inom utbildningsområdet, från förskola till gymnasium, lägga en stabil grund för en långsiktig skolutveckling och ett systematiskt kvalitetsarbete. Inom Upplands Väsby kommun finns det sex fritidshem som är knutna till sex kommunala grundskolor. Rektorn för den grundskola som ligger i anslutning till fritidshemmet är även rektor för fritidshemmet. Vid tiden för tillsynen är ca 2000 elever inskrivna i de kommunala fritidshemmen. Enligt Skolverkets nationella statistik för år 2013 var det 79 procent av eleverna i åldrarna 6-9 samt 17,4 procent av eleverna i åldrarna inskrivna i de kommunala fritidshemmen. Motsvarande andel för riket var 82 respektive 19,7 procent. Vidare visar den nationella statistiken att det var 12 inskrivna elever per anställd, jämfört med rikets 12,9. Andelen personal med pedagogisk högskoleexamen var enligt nationell statistik 28 procent, vilket är betydligt lägre än genomsnittet för riket som var 53 procent.

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Upplands Väsby kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2 (7) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under våren 2015.

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax:

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Borlänge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Borlänge kommun Tillsyn i Borlänge kommun har genomfört tillsyn av Borlänge kommun under Hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut ra\ 2015-10-23 Dnr 44-2015:6446 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Dnr 44-2015:6446

Läs mer

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23.

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23. Beslut ' Göteborgs kommun goteborg@goteborg.se Beslut för förskola efter tillsyn i Göteborgs kommun Beskt 2 (15) Tillsyn av s, c) fwmen f vskoia i Götete[rgs kommun har genomfört tillsyn av Göteborgs kommun

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 44-2015:1621 Idunstiftelsen för waldorfpedagogik Org.nr. 802478-2230 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Idunstiftelsen för waldorfpedagogik 2 (8) Tillsyn av Idunstiftelsen för waldorfpedagogik

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Köpings kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Köpings kommun Tillsyn i Köpings kommun Beslut 2 (4) har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:7582 Alingsås kommun utbildningsnamnden@alingsas.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Alingsås kommun 2(10) Tillsyn av vuxenutbildningen i Alingsås kommun har genomfört tillsyn av

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Beslut Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Gävle kommun Beslut 2 (8) Tillsyn i Gävle kommun har genomfört tillsyn av Gävle kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Eksjö kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen Beslut Eksjö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Sundbybergs kommun Beslut för vuxenutbildning efter ti Isyn i Sundbybergs kommun Tillsyn i Sundbybergs kommun Beslut har genomfört tillsyn av Sundbybergs kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Älvdalens kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Älvdalens kommun 2 (7) Tillsyn i Älvdalens kommun har genomfört tillsyn av Älvdalens kommun 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Täby Enskilda Gymnasium AB Org.nr. 556568-0112 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Täby Enskilda gymnasium belägen i Täby kommun 2 (6) Tillsyn i Täby Enskilda gymnasium har genomfört tillsyn av Täby

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut Täby kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Täby kommun Beslut 2 (8) Tillsyn i Täby kommun har genomfört tillsyn av Täby kommun under HT 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Pi\ Beslut för gymnasieskola. Skolir -"Oektionen. efter tillsyn Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag. Framtidsgymnasiet Göteborg aktiebolag

Pi\ Beslut för gymnasieskola. Skolir -Oektionen. efter tillsyn Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag. Framtidsgymnasiet Göteborg aktiebolag Pi\ Skolir -"Oektionen Beslut Framtidsgymnasiet Göteborg aktiebolag Org.nr. 556478-1606 sandra.haag@academedia.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag BeskA 2

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning en Stockholms kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Stockholms kommun Tillsyn i Stockholms kommun 2(9) har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren 2016. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut Skolinspektionen 2014-12-16 Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3983 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nya Tidens Montessorisk. Täby belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Upplands Väsby kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Upplands Väsby kommun Tillsyn i Upplands Väsby kommun Beslut 2(6) har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under våren 2015. Tillsynen

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 43-2014:7992 Kils kommun kommun@kil.se Beslut för fritidshem efter tillsyn av skolformen fritidshem i Kils kommun 2(11) Tillsyn av skolformen fritidshem i Kils kommun har genomfört tillsyn av Kils

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 43-2014:8004 Knivsta kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Knivsta kommun 2(11) Tillsyn i Knivsta kommun har genomfört tillsyn av Knivsta kommun under våren 2015. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Skoli- s ektionen Orsa kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Orsa kommun 2(10) Tillsyn i Orsa kommun har genomfört tillsyn av Orsa kommun under januari 2017. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:3929 Helixutbildningar AB Org.nr. 556674-7290 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter bastillsyn i Helixgymnasiet Borlänge belägen i Borlänge kommun esiut 2 (8) Tillsyn i Helixgymnasiet

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Kalmar kommun kommun@kalmar.se för fritidshem efter tillsyn i Kalmar kommun, Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 Telefon: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (8) Tillsyn i Kalmar

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Dnr 43-2014:7781 Forshaga kommun kommungforshaga.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Forshaga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg 2 (13) Tillsyn

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Köpings kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Köpings kommun 2 (6) Tillsyn i Köpings kommun har genomfört tillsyn av Köpings kommun under höstterminen 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Vibyskolan ekonomisk förening Org.nr. 769603-4201 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Vibyskolan ekonomisk förening 2 (9) Tillsyn av Vibyskolan ekonomisk förening har genomfört tillsyn av Vibyskolan

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 43-2014:8682 Åmåls kommun bam.utbildning@amal.se Beslut för fritidshem efter tillsyn i Åmåls kommun Box 2320, 403 15 Göteborg 2(10) Tillsyn av fritidshemsverksamheten i Åmåls kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 44-2015:5390 Grantomta Montessoristiftelse Org.nr. 814000-9518 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Grantomta Montessoristiftelse 2 (9) Tillsyn av Grantomta Montessoristiftelse har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Upplands Väsby kommun. Beslut Dnr :8634. Upplands Väsby kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Upplands Väsby kommun. Beslut Dnr :8634. Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2 (9) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under våren 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem AcadeMedia fria grundskolor AB Org.nr. 556932-0699 Beslut för fritidshem efter tillsyn av AcadeMedia fria grundskolor AB 2 (9) Tillsyn av AcadeMedia fria grundskolor AB har genomfört tillsyn av AcadeMedia

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2014:8241 Norrtelje teknikgymnasium AB Org.nr. 556791-6761 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter bastillsyn i Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium belägen i Norrtälje

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem n Beslut Dnr 43-2014:8428 Skinnskattebergs konunun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Skinnskattebergs kommun 2(12) Tillsyn i Skinnskattebergs kommun har genomfört tillsyn av Skimiskattebergs kommun

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8288 Orusts Montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 716445-1614 ma@orustmontessori.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Orust Montessoriskola belägen i

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4035 Täby Friskola Aktiebolag Org.nr. 556599-8860 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Täby Friskola-Småskolan/Ljungmyr belägen i Täby kommun 2(7) Tillsyn i Täby Friskola-Småskolan/Ljungmyr

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-02-28 Ikasus AB susarme.siden@frosunda.se Rektorn vid Ikasus friskola birgitta.krantz@frosunda.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Ikasus friskola i Vallentuna

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem en Beslut Pysslingen förskolor och skolor AB Org.nr. 556035-4309 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Pysslingen förskolor och skolor AB , Beslut 2 (9) Tillsyn av Pysslingen förskolor och skolor AB har

Läs mer

Huvudmannabeslut för fritidshem

Huvudmannabeslut för fritidshem en l Skolinspektionen Beslut Åre kommun Huvudmannabeslut för fritidshem efter tillsyn i Are kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Telefon: 08-586 080 00, E-post: skolinspektionen.umea@skolinspektionen.se

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem n Beslut Huddinge kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Huddinge kommun Tillsyn i Huddinge kommun Beslut 2(5) har genomfört tillsyn av Huddinge kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för förskola. i Sandvikens kommun

Beslut för förskola. i Sandvikens kommun x Skolinspektionen Beslut Sandvikens kornmun kommun@sandviken.se Beslut för förskola i Sandvikens kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00,

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 44-2015:2369 Futuraskolan AB Org.nr. 556609-5047 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Futuraskolan AB 2 (8) Dnr 44-2015:2369 Tillsyn av Futuraskolan AB har genomfört tillsyn av Futuraskolan AB (556609-5047)

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt Skolinspektionen Beslöt 2014-04-03 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus kristiii.aabel@vallentuna.se Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen

Läs mer

Beslut för grundskola och grundsärskola

Beslut för grundskola och grundsärskola Beslut Skolinspektionen 2014-11-03 Västerås kornmun info@vasteras.se buf@vasteras.se Rektorn vid Ormkärrskolan F-5 och särskola mger.burstrom@vasteras.se Beslut för grundskola och grundsärskola efter tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-10-20 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid Jernvallsskolan F-3 christina.silfverberg@utb.sandviken.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Jernvallsskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-02-17 Tyresö kommun Rektorn vid Sofiebergsskolan Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Sofiebergsskolan i Tyresö kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ri Skolinspektionen Dnr 44-2014:7673 Cultura Utbildning AB 5567127237 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Cultura Gymnasium i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7714 Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Grevhagsskolan belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola ^ Skolinspektionen Huvudmannen för internationella Engelska Skolan i Nacka inf o@engelska.se Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Nacka donald.christian@engelska.se för grundskola efter tillsyn

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ev Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Skolinspektionen Jönköpings kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Jönköpings kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem ^ Beslut Föreningen Maria Magdalena Org.nr. 815600-8255 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Föreningen Maria Magdalena 2 (6) Tillsyn av Föreningen Maria Magdalena har genomfört tillsyn av Föreningen

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:562 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Rosenborgskolan belägen i Södertälje kommun 2 (9) Dnr 43-2015:562 Tillsyn i Rosenborgskolan har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut Dnr :4832. Orsa kommun. Beslut för förskola. efter tillsyn i Orsa kommun. Skolinspektionen Box 23069, Stockholm

Beslut Dnr :4832. Orsa kommun. Beslut för förskola. efter tillsyn i Orsa kommun. Skolinspektionen Box 23069, Stockholm Orsa kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Orsa kommun Tillsyn i Orsa kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Orsa kommun under januari 2017. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem %AoF Dnr 43-2017:5417 Sotenäs kommun registrator.kommun@sotenas.se för fritidshem efter tillsyn i Sotenäs kommun Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 2(5) s beslut Föreläggande förelägger

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem n Beslut Dnr 44-2015:2201 Kniysta Pastorats Kyrkliga Samfällighet Org.nr. 252003-2059 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Knivsta Pastorats Kyrkliga Samfällighet 2 (10) Tillsyn av Knivsta Pastorats

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skoli.nspektionen Gotlands kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Gotlands kommun 2 (7) Tillsyn i Gotlands kommun har genomfört tillsyn av Gotlands kommun under våren 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Köpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Köpings kommun Tillsyn i Köpings kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 44-2015:5731 Fredrikshovs Utbildning AB Org.nr. 556883-4765 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Fredrikshovs Utbildning AB 2 (7) Tillsyn av Fredrikshovs Utbildnings AB har genomfört tillsyn av Fredrikshovs

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Älvdalens kommun. Beslut. Älvdalens kommun Dnr :8694

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Älvdalens kommun. Beslut. Älvdalens kommun Dnr :8694 Älvdalens kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Älvdalens kommun 2 (7) Tillsyn i Älvdalens kommun har genomfört tillsyn av Älvdalens kommun under 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 2015-11-03 Dnr 43-2015:4701 Göteborgs kommun angered@angered.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Berg ums skola F-3 i Göteborgs kommun 201 5-1 1-03 Tillsyn i Bergums skola

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Beslut Dnr 44-2015:9672 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viiala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Drottning Blankas Gymn. Kungsbacka

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen Alvesta kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Alvesta kommun 2 (8) Tillsyn i Alvesta kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Alvesta kommun under våren 2015. Detta

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola SkolinspelrtliÄ Beslut Västerås Idrottsgymnasium AB jan.walther@jwam.se Rektorn vid Västerås Idrottsgymnasium oskar.walther@vigy.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Västerås Idrottsgymnasium i

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola _ Skoiinspektionen Beslut 2014-06-30 JENSEN Education College AB asa.blom@jenseneducation.se Rektorn vid den fristående gymnasieskolan JENSEN Gymnasium Jönköping Louise.hultman@jenseneducation.se Beslut

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola 3lin Köpings kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Köpings kommun 2(5) Tillsyn i Köpings kommun har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för Vårgårda kommun

Beslut för Vårgårda kommun Beslut Vårgårda kommun kommunen@vargarda.se Beslut för Vårgårda kommun efter tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun Beslut Tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun har genomfört tillsyn av Vårgårda

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Beslut Dnr 44-2015:9668 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viiala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Drottning Blankas Gymn. Helsingborg

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Karlskrona kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Karlskrona kommun j Skolinspektionen Karlskrona kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Karlskrona kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2014-10-09 Ekerö kommun Rektorn vid Träkvista skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Träkvista skola i Ekerö kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Beslut Dnr :4047. Täby kommun. Beslut för förskola. efter tillsyn i Täby kommun. Skolinspektionen Box 23069, Stockholm

Beslut Dnr :4047. Täby kommun. Beslut för förskola. efter tillsyn i Täby kommun. Skolinspektionen Box 23069, Stockholm Täby kommun för förskola efter tillsyn i Täby kommun 2 (9) Tillsyn i Täby kommun har genomfört tillsyn av Täby kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet för utbildningen

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem rin Beslut Freirtetskolan Kastanjen ekonomisk förening Org.nr. 769600-0590 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Freinetskolan Kastanjen ekonomisk förening Beslut 2 (6) Tillsyn av Freinetskolan Kastanjen

Läs mer

Huvudmannabeslut för förskola

Huvudmannabeslut för förskola Skolinspektionen Umeå kommun Huvudmannabeslut för förskola efter tillsyn i Umeå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Telefon: 08-586 080 00, E-post: skolinspektionen.umea@skolinspektionen.se

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola en% Now Beslut Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Nygårdsskolans gymnasiesärskola belägen i Köpings kommun 2 (5) Tillsyn i Nygårdsskolan gymnasiesär har genomfört tillsyn av Köpings

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Köpings kommun 2(6) Tillsyn i Köpings kommun har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Orsa kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Orsa kommun Tillsyn i Orsa kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Orsa kommun under januari 2017. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut Sverigefinska skolan i Göteborg- Göteborgin Ruotsinsuomalainen Koulu ekonomisk förening Org.nr. 716444-9725 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Sverigefinska skolan i Göteborg- Göteborgin Ruotsinsuomalainen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Aspero Friskolor AB Org.nr. 556636-3973 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Karlskrona belägen i Karlskrona kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Industritekniska Gymnasiet Bergslagen AB Org.nr. 556608-1740 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Industritekniska Gymnasiet Bergslagen AB Tillsyn av Industritekniska Gymnasiet Bergslagen AB Beslut

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Enköpings kommun. Beslut Dnr :3841. Enköpings kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Enköpings kommun. Beslut Dnr :3841. Enköpings kommun Enköpings kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Enköpings kommun 2 (6) Tillsyn i Enköpings kommun har genomfört tillsyn av Enköpings kommun under hösten 2015 och våren 2016. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Ryska Skolan i Göteborg Aktiebolag Org.nr. 556851-5372 etikhonova3@hotmail.com Beslut för fritidshem efter tillsyn av Ryska Skolan i Göteborg Aktiebolag 2 (7) Tillsyn av Ryska Skolan i Göteborg Aktiebolag

Läs mer

Beslut för. efter tillsyn i Filipstads kommun

Beslut för. efter tillsyn i Filipstads kommun Skolinspektionen Filipstads kommun kommun@filipstad.se för NI1 xenutbilohnirg efter tillsyn i Filipstads kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Waldorfskolan i Norrort AB Org.nr. 556892-1984 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Waldorfskolan i Norrort AB 2 (10) Tillsyn av Waldorfskolan i Norrort AB har genomfört tillsyn av Waldorfskolan i Norrort

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 44-2015:2085 Järbo.com styrelsen@jarbof-riskola.se Beslut för fritidshem efter tillsyn av fritidshemsverksamheten vid Järbo.com 2 (8) Tillsyn av fritidshemsverksamheten vid Järbo.com har genomfört

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Strängnäs kommun kommun@strangnas.se för vuxenutbildning efter tillsyn i Strängnäs kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping 2(8) Tillsyn i Strängnäs kommun Skolinspektionen har

Läs mer

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm Beslut Melleruds kommun 4644 80 Mellerud kommunen@mellerud.se 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423 Komm munbeslut efter tillsyn av Melleruds kommunn Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besök: Kungsgatan

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Skolinspektionen Vikens Montessori Aktiebolag Org.nr. 556497-7121 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Vikens Montessori Aktiebolag Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Kalmar kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Kalmar kommun fin Skolinspektionen Kalmar kommun kalmar@kommun.se för förskola efter tillsyn i Kalmar kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 Telefon: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Vaxholms kommun. Beslut. Vaxholms kommun Dnr :5008

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Vaxholms kommun. Beslut. Vaxholms kommun Dnr :5008 Vaxholms kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Vaxholms kommun 2(10) Tillsyn i Vaxholms kommun har genomfört tillsyn av Vaxholms kommun under hösten 2016. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Orsa kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Orsa kommun 2 (6) Tillsyn i Orsa kommun har genomfört tillsyn av Orsa kommun under januari 2017. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Stockholms kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Stockholms kommun Tillsyn i Stockholms kommun Beslut 2 (10) har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren 2016. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun Dnr 43-2014:7993 Kils kommun kommun@kil.se Beslut för förskola efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun 2(10) Dnr 43-2014:7993 Tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Falu kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Falu kommun 2 (9) Tillsyn i Falu kommun har genomfört tillsyn av Falu kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet för

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 44-2015:2186 Västanfors-Västervåla Församling Org.nr. 252004-0524 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Västanfors-Västervåla Församling 2 (8) Tillsyn av Västanfors-Västervåla Församling har genomfört

Läs mer