Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt"

Transkript

1 Skolinspektionen Beslöt Vallentuna kommun Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: , Fax:

2 2(11) Tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus Skolinspektionen genomför tillsyn i Vallentuna kommun under våren Vid tillsynen besöker Skolinspektionen samtliga skolenheter i kommunen. Optimus besöktes av Skolinspektionen den 4 mars Fakta om skolenheten Den särskilda undervisningsgruppen Optimus ligger i centrala Vallentuna. Verksamheten omfattar förberedelseklass för elever i årskurs 1-9. Vid tillfället för tillsynen finns 16 elever inskrivna i verksamheten. Optimus leds av en tillförordnad rektor. Undervisningen sker i samarbete med grundskolorna i Vallentuna. Eleven väljer vilken grundskola han eller hon vill gå i och därefter placerar rektorn på hemskolan eleven i förberedelseklassen på Optimus. Samtliga elever har anpassad studiegång. Skolinspektionen har uppmärksammat att det finns brister i organisationsstrukturen eftersom rektorsfunktionen för eleverna som får sin utbildning inom de kommunövergripande särskilda undervisningsgrupperna är otydlig. Detta kommer att bedömas i ett senare beslut för hur Vallentuna kommun som helhet tar ansvar för utbildningen i kommunen, ett så kallat kommunbeslut. Kunskapsresultat Med anledning av att det låga elevantalet i grupperna går det inte av Skolverkets nationella statistik (SIRIS) att utläsa andelen elever som nådde kravnivån på de nationella ämnesproven i årskurserna 3, 6 och 9. Enligt SIRIS var meritvärdet på Optimus 32,0 poäng läsåret 2012/2013. Helhetsbedömning Tillsynen av Optimus kommunövergripande förberedelseklass visar att gruppen i flera avseenden ger eleverna fömtsättningar att nå målen för utbildningen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt. Vid tillsynen träffar Skolinspektionen många i personalen som är engagerade och har en god elevsyn. Eleverna som Skolinspektionen träffar uttrycker att de trivs på skolan och att de är nöjda med lärarna samt att de får stöd i undervisningen. Skolinspektionen bedömer att undervisningen anpassas efter elevemas individuella behov i

3 3(11) de ämnen som undervisning bedrivs i. Av Skolinspektionens utredning framkommer dock att elevernas anpassade studiegångar inte utgår från varje enskild elevs behov och förutsättningar. Oavsett resultatet av kartläggmngen av elevens kunskaper är ämnena som eleverna läser på Optimus begränsade till svenska, matematik och engelska. Vidare får samthga elever på Optimus särskilt stöd. Vid utredningarna inför beslut om särskilt stöd deltar dock inte någon med specialpedagogisk kompetens. Skolinspektionen bedömer vidare att Optimus systematiska kvalitetsarbete behöver utvecklas så att de samlade kmiskapsresultat analyseras och ligger till grund för beslutade åtgärder. Att synliggöra och utvärdera skolans samlade resultat är viktiga underlag för skolan i sitt arbete med att ompröva sina metoder i syfte för att öka måluppfyllelsen i samthga ämnen och årskurser. Det är även av vikt att se till att undervisningen på Optimus bedrivs av behöriga lärare i samtliga ämnen och årskurser. Skolinspektionens ingripande Föreläggande Skolinspektionen förelägger enligt 26 kap. 10 skollagen (2010:800) Vallentuna kommun att vidta nedanstående åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. De vidtagna åtgärderna ska senast den 20 augusti 2014 redovisas för Skolinspektionen. Trygghet och studiero Vallentuna kommun måste vidta följande åtgärd för att förbättra arbetet med trygghet och studiero. Upprätta en plan mot kränkande behandling som innehåller en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av elever och vilka av dessa åtgärder som avses påbörjas eller genomföras mider det kommande året. Huvudmannen ska enligt skollagen se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.

4 4(11) På Optimus finns en plan mot kränkande behandling kallad "Likabehandlingsplan Optimus, 2013/2014". Planen beskriver bland annat skolans allmänna mål för förebyggande arbete mot kränkande behandling. Det finns två uppställda mål för läsåret 2013/2014. Dessa är dock av generell karaktär och ingår i det arbete som ska bedrivas enhgt läroplanen såsom att "ha insikt och förståelse för demokrati och jämlikhet". I intervju med rektorn framkommer att det inte har gjorts någon form av kartläggning som ligger till grund för åtgärderna. Därmed utgår inte planen från de behov som finns vid Optimus. Sammanfattningsvis visar Skolinspektionens utredning att det finns brister i skolans plan mot kränkande behandling. Verksamheten uppfyller därmed inte författningarnas krav och Vallentuna kommun föreläggs att avhjälpa bristema. 6 kap. 8 skollagen Särskilt stöd Vallentuna kommun måste vidta följande åtgärder för att förbättra arbetet med särskilt stöd. Anpassad Se till att elevens rektor fattar beslut om anpassad studiegång. Se till att besluten om anpassad studiegång utgår från varje enskild elevs behov och förutsättningar samt innehåller skäl för beslut. Se till att samråd med elevhälsan sker vid utredning av elevernas behov av särskilt stöd. studiegång Om det finns särskilda skäl får ett beslut om särskilt stöd innebära att stödet ska ges enskilt eller i särskild undervisningsgrupp enligt skollagen. Vidare anges i skollagen att om det särskilda stödet inte i rimlig grad kan anpassas efter elevens behov och fömtsättningar, får ett beslut innebära avvikelser från den timplan samt de ämnen och mål som annars gäller för utbudmngen (anpassad studiegång). Om beslutet innebär att särskilt stöd ska ges i en annan eller i form av anpassad studiegång får rektorn inte överlåta sin beslutanderätt till någon annan.

5 5(11) Beslut om anpassad studiegång När en ny anländ elev ska börja skolan i Vallentuna kommun väljer eleven en grundskola. Rektorn på skolan gör därefter en kortare utredning för att klargöra om eleven talar svenska. Om eleven inte talar svenska fattar rektorn därefter beslut, i ett åtgärdsprogram, att eleven ska placeras i den särskilda undervisningsgruppen Optimus. I åtgärdsprogrammet framgår endast att eleven ska ha anpassad studiegång och att eleven ska få andra särskilda stödinsatser. Hur studiegången i praktiken ska anpassas beslutas dock av lärarna på Optimus. Det är även Optimus lärare som genomför en egentlig utredning och fattar beslut om vilka särskilda stödinsatser eleven ska få. Det är enligt skollagen möjligt för rektorn att delegera beslut om särskilt stöd men inte beslut om anpassad studiegång. Det framkommer även i intervju med rektorn att då en elev läser ett enstaka ämne på sin hemskola så fattas inte ett beslut om den nya anpassningen av studiegången så det framgår vilka ämnen eleven får undervisning i respektive inte får undervisning i. Enligt förvaltningslagen ska beslut även innehålla skälen till beslutet, det vill säga en motivering till varför eleven ska ges särskilt stöd i en särskild undervisningsgrupp, enskilt eller i form av anpassad studiegång. I besluten finns inga skäl angivna till varför studiegången är anpassad till att endast omfatta undervisning i svenska, matematik och engelska. Anpassad studiegång utifrån den enskilda elevens behov Enhgt Skolverkets allmänna råd för utbudning av nyanlända elever (SKOLFS 2009:15) behöver en pedagogisk kartläggning av elevens erfarenheter av och kunskaper i alla ämnen göras för att undervisningen ska kunna anpassas till elevens tidigare kunskaper. När en elev börjar på Optimus genomför en modersmålslärare en kartläggning av elevens tidigare skolgång och kunskaper. Denna ska enhgt Optimus rutiner göras inom cirka fyra veckor efter att eleven börjat på Optimus. I intervju med lärarna framkommer att kartläggningen som genomförs inte är särskilt djupgående utan endast ger en "fingervisning" om elevens kunskaper. Oavsett resultatet av kartläggningen är ämnena på Optimus begränsade till svenska, matematik och engelska. I intervju med rektorn och lärare uppges att eleverna innan flytten till centrala Vallentuna fick undervisning i ämnena slöjd och idrott och hälsa. De flesta elever nådde även kunskapskraven i dessa ämnen. Efter att Optimus bytte lokaler har dessa ämnen mte kunnat erbjudas samtliga elever som har förutsättningar att läsa ämnena på grund av praktiska aspekter, såsom att de yngre eleverna inte har möjlighet att ta sig till någon närliggande skola för att få undervisning. Lärarna uppger även att det leder till schematekniska svårigheter när eleverna läser ämnen på andra skolor. Av dokumentstudier och intervju med rektor och lärare framgår att alla elever på Optimus har anpassad

6 6(11) studiegång och att anpassningen av ämnen i stort sett är likadan för samtliga elever. Skolinspektionen vill i sammanhanget betona vikten av att den anpassade studiegången utformas efter den enskilda elevens behov och förutsättningar. Samråd med elevhälsan Enligt skollagen ska rektorn se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. Av intervju med lärare och rektor framgår att samråd inte sker med personal med specialpedagogisk kompetens vid utredning av elevers behov av särskilt stöd. Istället konsulteras enbart skolans befintliga kompetenser inom elevhälsan vilka består av skolsköterska och kurator. Personal med specialpedagogisk kompetens har enhgt Skolverkets allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd (SKOLFS 2013:8) en central roll i arbetet med utredningen av en elevs behov av särskilt stöd. Lärarna uppger att det skulle behövas specialpedagogisk kompetens för arbete med utredningarna av eleverna. Sammanfattningsvis visar Skolinspektionens utredning att det finns brister i arbetet med särskilt stöd. Verksamheten uppfyller därmed inte författrungarnas krav och Vallentuna kommun föreläggs att åtgärda bristerna. 3 kap. 8,11-12 skollagen, 22 förvalmingslagen och betygssättning Vallentuna kommun måste vidta följande åtgärd för att förbättra arbetet med bedömning och betygssättning. Se till att lärarna får stöd för att kunna sätta rättvisa och likvärdiga be tyg- Betygsättning och likvärdighet Rektorn har i skollagen ett utpekat ansvar för att betygs sätts i enlighet med de författningar som gäller för betygssättning. Enligt förarbetena till skollagen (prop. 2009/10:165 s 667) är syftet med bestämmelsen att särskilt markera rektorns ansvar för en rättvis och likvärdig betygssättning. Det innebär att rektorn måste se till att lärarna är förtrogna med regelverket och att de ges stöd för att kunna sätta rättvisa och likvärdiga betyg.

7 7(11) Skolinspektionens samlade bild, utifrån intervjuer med rektor och lärare, är att lärarna endast får begränsat stöd för att kunna sätta rättvisa och likvärdiga betyg. Lärarna uttrycker att de är i behov av mer kompetensutveckling och samverkan med andra skolor kring bedömning och betygssättning. De har tidigare deltagit i kommunens nätverk där lärare från flera skolor träffats för att diskutera bedömning och betygsättning, men uppger att de slutat delta då detta inte varit till något stöd eftersom de anser att deras verksamhet skiljer sig åt från övriga grundskolor. Det arbetar tre lärare på skolan varav den enda lärare som har lärarexamen med inriktning mot högstadiet ska påbörja sin tjänst veckan efter tillsynstillfället. Det finns emellertid ingen lärare med behörighet att undervisa i matematik eller svenska som andraspråk för årskurserna 7-9. Skolinspektionen konstaterar att sådana förhållanden ställer särskilda krav på rektorns arbete med att stödja lärarna i arbetet med bedömning och betygsättning. I intervjuer med rektor framkommer vidare att skolan önskar starta ett samarbete med andra förberedelsegrupper kring bedömning och betygssättning. Ännu har något samarbete dock inte påbörjats. Tillsynen visar vidare att det inte genomförts några kompetenshöjandeinsatser för att lärarna ska utveckla sitt kunnande i bedömningsfrågor och sin förtrogenhet med kunskapskraven. Rektorn uppger att hon är medveten om att lärarna önskar samverka med andra lärare i en liknande skolform. Sammanfattningsvis visar Skolinspektionens utredning att det finns brister inom bedömning och betygsättning. Verksamheten uppfyller därmed inte författningarnas krav och Vallentuna kommun föreläggs att avhjälpa bristen. 3 kap. 14 skollagen Pedagogiskt ledarskap och utvecklingen av utbildningen Vallentuna kommun måste vidta följande åtgärd för att förbättra arbetet med pedagogiskt ledarskap och utvecklingen av utbildningen. Se till att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och kunskapskraven. Enligt skollagen är det rektorns ansvar att se till att det på skolenhetsnivå bedrivs ett systematiskt och kontinuerligt kvalitetsarbete som består i planering, uppföljning och utveckling av utbudningen och att detta arbete dokumenteras, huiktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de mål som finns för utbildningen i skollagen och andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls.

8 8 (11) Enligt Skolverkets allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet (SKOLFS 2012:98) innebär systematiskt och kontinuerligt att arbetet ska bedrivas strukturerat och uthålligt med fokus på en långsiktig utveckling. Varje huvudman och varje skolenhet måste därför hitta sina former och rutiner för kvalitetsarbetet. Utgångspunkten är alltid densamma, att identifiera utvecklingsområden för ökad måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen. I intervju med rektor och lärare framkommer att det ständigt pågår diskussioner om eleverna och deras språkutveckling på individnivå men att det inte förs några diskussioner om elevernas resultat på gruppnivå eller skolnivå. I intervju med lärare framkommer att de på egen hand genomför och diskuterar utvärderingar som de gör med eleverna till exempel angående hur de trivs på skolan samt försöker hitta nya metoder för språkinlärning. Under höstterminen arbetade lärarna till exempel med mindre fokusgrupper, såsom en grammatikgrupp. Lärarna uppger att det under en lång period saknats pedagogisk ledning i arbetet men att de nu upplever ett förstärkt pedagogiskt ledarskap. De uppger även att analys av resultat och förslag på åtgärder inte har efterfrågats från ledningen. I intervju med rektorn framkommer att det inte finns någon sammanställning av elevernas kunskapsresultat under tiden de är placerade på Optimus. Enligt Skolinspektionens bedömning saknar därmed rektorn viktig kunskap om verksamheten för att kunna besluta om adekvata åtgärder i syfte att såväl höja kunskapsresultaten som att förbättra verksamheten. Rektorn uppger att de diskuterar och prövar nya metoder för språkinlärning och att hon för närvarande driver en satsning på genrepedagogik. Rektorn uppger dock att de behöver hitta strategier för hur man utvärderar och mäter resultatet av de åtgärder som de vidtar. Sammanfattningsvis visar Skolinspektionens utredning att det finns brister inom det systematiska kvahtetsarbetet. Verksamheten uppfyller därmed inte författningarnas krav och Vallentuna kommun föreläggs att avhjälpa bristen. 4 kap. 4-6 skollagen, Lgr 11, 2.8 Rektorns ansvar Ledningsstruktur och organisering av utbildningen Vallentuna kommun måste vidta följande åtgärd för att förbättra arbetet med ledningsstruktur och organisering av utbildningen. Se till att elevens rektor fattar beslut om undervisning i svenska som andraspråk.

9 9(11) Enligt skolförordningen ska undervisning i svenska som andraspråk anordnas om det behövs och i det fallet ersätter undervisningen i ämnet svenska som andraspråk undervisningen i ämnet svenska. Det är rektorn som fattar beslut om undervisning i svenska som andraspråk för en elev. I intervju med rektorn framkommer att samtliga elever på Optimus läser enhgt kursplanen för svenska som andraspråk. Elevernas rektorer har dock inte fattat beslut om detta. Sammanfattiiingsvis visar Skolinspektionens utredning att det finns brister i beslut gällande svenska som andraspråk. Verksamheten uppfyller därmed inte författningarnas krav och Vallentuna kommun föreläggs att avhjälpa bristen. 5 kap skolförordningen Personalkompetens Vallentuna kommun måste vidta följande åtgärd för att förbättra arbetet med personalkompetens. Redovisa en plan med konkreta åtgärder som ska vidtas för att öka andelen lärare med utbildning för den undervisning de bedriver. Utgångspunkten i skollagen är att lärare ska ha utbudning för den undervisning de bedriver. Det innebär att lärarens utbudning måste överensstämma med den skolform, årskurs och de ämnen som läraren undervisar i. Lärare som har anställts före första juli 2011 och som saknar lärarlegitimation kan under en övergångsperiod istället ha utbildning för den undervisning som de i huvudsak bedriver. Lärare som inte uppfyller kraven enhgt skollagen får undantagsvis bedriva utbildning. Det gäller bland annat om det mte finns personer som uppfyller kraven inom huvudmannens organisation. Enligt lärarförteckningen som Optimus har skickat in till Skolinspektionen finns tre undervisande lärare. Av denna framgår att det finns lärare som undervisar i ämnen som de inte har utbildning för. Det saknas lärare som är behöriga att undervisa i matematik och svenska som andraspråk för årskurserna 7-9.

10 i Skolinspektionen (11) Skolinspektionen konstaterar att det finns lärare som saknar utbildning för den undervisning de bedriver. Verksamheten uppfyller därmed inte författningarnas krav och Vallentuna kommun föreläggs att avhjälpa bristen. 2 kap. 13 skollagen På Skolinspektionens vägnar Anna Möller Föredragande Bilaga: Bilaga 1 Allmänt om tillsynen

11 Skolinspektionen Bilaga (11) Allmänt om tillsynen Skolinspektionen genomför regelbundet tillsyn i alla verksamheter och hos alla huvudmän. Tillsynen fokuserar på faktorer som har betydelse för en god lärandemiljö och för elevers möjligheter att nå målen för verksamheten. Tillsynen inriktas mot tre huvudområden: Elevernas utveckling mot målen, ledning och utveckling av utbuclningen samt enskild elevs rätt. För enskilda huvudmän granskas även huvudmannaskap och godkännande. Tillsynen av förskola, fritidshem och vuxenutbildning i en kommun är inriktad på hur kommunen tar sitt ansvar för verksamheten. I de fall fritidshem finns vid fristående skolor ingår de i tillsynen av skolenheten. Förskolor som drivs av enskilda huvudmän har fått sitt tillstånd av kommunen och det är därmed kommunen som har ansvaret för tillsyn av dessa. Alla skolenheter besöks vid tillsynen. Vid den tredjedel av skolorna där Skolinspektionen bedömer att det är lägre risk för problem och brister granskas färre delområden och besöken görs under en halv dag. Övriga skolenheter granskas inom samtliga bedömningspunkter och under flera dagar. Tillsynen grundar sig på dokument som exempelvis plan mot kränkande behandling, kunskapsresultat och annan information från Skolverkets nationella uppföljningssystem, besök i skolenheter och intervjuer. Oavsett tillsynsform ger Skolinspektionens granskning inte någon heltäckande bild av verksamheten utan ska ses som en bild vid det aktuella granskningstillfället inom de områden som ingår i tillsynen. Efter tillsynen redovisas Skolinspektionens bedömningar i ett beslut. Redovisningen görs i form av avvikelserapportering vilket innebär att det endast är de bedömningspunkter där det förekommer brister som beskrivs i beslutet. För kommuner bedöms även ansvarstagandet som helhet för den utbildning kommunen bedriver. Innan ett beslut fastställs ges alltid huvudmämien möjlighet att ta del av och lämna synpunkter på sakuppgifter i besluten. I de fall Skolinspektionen funnit brister har huvudmannen ansvar för att komma tillrätta med bristerna. Huvudmannen ska också redovisa de åtgärder som har vidtagits i för att åtgärda bristerna. För att följa upp huvudmännens arbete kan flera besök eller andra kontakter bh aktuella då Skolinspektionen också vill se effekter av de åtgärder som vidtas. Mera information om den regelbundna tillsynen finns på Skolinspektionens webbplats under fliken Inspektion.

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut Skolinspektionen 2014-12-16 Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-02-28 Ikasus AB susarme.siden@frosunda.se Rektorn vid Ikasus friskola birgitta.krantz@frosunda.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Ikasus friskola i Vallentuna

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-10-20 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid Jernvallsskolan F-3 christina.silfverberg@utb.sandviken.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Jernvallsskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-02-17 Tyresö kommun Rektorn vid Sofiebergsskolan Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Sofiebergsskolan i Tyresö kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola ^ Skolinspektionen Huvudmannen för internationella Engelska Skolan i Nacka inf o@engelska.se Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Nacka donald.christian@engelska.se för grundskola efter tillsyn

Läs mer

Beslut för grundskola och grundsärskola

Beslut för grundskola och grundsärskola Beslut Skolinspektionen 2014-11-03 Västerås kornmun info@vasteras.se buf@vasteras.se Rektorn vid Ormkärrskolan F-5 och särskola mger.burstrom@vasteras.se Beslut för grundskola och grundsärskola efter tillsyn

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola SkolinspelrtliÄ Beslut Västerås Idrottsgymnasium AB jan.walther@jwam.se Rektorn vid Västerås Idrottsgymnasium oskar.walther@vigy.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Västerås Idrottsgymnasium i

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut fin Skolinspektionen 2015-03-16 Dnr 43-20134722 Västerås kommun info@vasteras.se Rektorn för vuxenutbildningen jenny.twana@vasteras.se Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Västerås kommun

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-11-26 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid särskolan amia-karrn.brostrom@sandviken.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i särskolan i Sandvikens

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Bes É ut 2013-10-01 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se Rektorn vid Björkvallsskolan lisbeth.beckman@uppsala.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Björkvallsskolan i Uppsala kommun

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2014-10-09 Ekerö kommun Rektorn vid Träkvista skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Träkvista skola i Ekerö kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-09-10 Dnr 43-2011:5538 Skellefteå kommun Rektorn vid Vita skolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Vita skolan i Skellefteå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola _ Skoiinspektionen Beslut 2014-06-30 JENSEN Education College AB asa.blom@jenseneducation.se Rektorn vid den fristående gymnasieskolan JENSEN Gymnasium Jönköping Louise.hultman@jenseneducation.se Beslut

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7714 Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Grevhagsskolan belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Beslut för förskola. Skoiinspektionen. i Solna kommun. Beslut. 2014-06-26 Dnr 43-2013:4702. Solna kommun

Beslut för förskola. Skoiinspektionen. i Solna kommun. Beslut. 2014-06-26 Dnr 43-2013:4702. Solna kommun Beslut Solna kommun kommunstyrelsen@solna.se bam-utbilchiingsforvaltnineen@solna.se Beslut för förskola i Solna kommun Skoiinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem / Beslut 2013-03-15 Beta School HB Rektorn vid Beta School Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Beta School i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-05-27 Vellinge kommun Rektorn vid Stora Hammars skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stora Hammars skola i Vellinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Beslut för förskola. i Sandvikens kommun

Beslut för förskola. i Sandvikens kommun x Skolinspektionen Beslut Sandvikens kornmun kommun@sandviken.se Beslut för förskola i Sandvikens kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00,

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Upplands Väsby kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2 (7) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under våren 2015.

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Beslut 2013-11-11 Vettergymnasiet Jönköping Rektorn vid Vettergymnasiet Jönköping Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Vettergymnasiet Jönköping i Jönköpings kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2014-02-12 Arboga kommun arboga.kommun@arboga.se Rektorn vid vuxenutbildningen anne.sonnerfelt@arboffa.se Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn av Arboga kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 2015-11-03 Dnr 43-2015:4701 Göteborgs kommun angered@angered.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Berg ums skola F-3 i Göteborgs kommun 201 5-1 1-03 Tillsyn i Bergums skola

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skoiinspektionen 2014-06-16 Skanör Falsterbo Montessoriskola. Rektorn vid Skanör Falsterbo Montessoriskola. Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Skanör Falsterbo Montessoriskola

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4) Åsa Fri Förskola & Grundskola 0300-834000 asa.fri@kungsbacka.se

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4) Åsa Fri Förskola & Grundskola 0300-834000 asa.fri@kungsbacka.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-01-12 Diarienummer FG/2015:1 Pågående Skolinspektions- och Barn- och elevombudsärenden, inklusive ärenden som utreds inom Förskola & Grundskolas klagomålshantering per den 12

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 2013-09-27 Smedjebackens kommun kommun@smedjebacken.se Rektorn vid Hagge skol a marie.strand@edu.smedjebacken.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Hagge skola

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola en% Now Beslut Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Nygårdsskolans gymnasiesärskola belägen i Köpings kommun 2 (5) Tillsyn i Nygårdsskolan gymnasiesär har genomfört tillsyn av Köpings

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skoiinspektionen Beslut 2014-06-25 Lunds kommun Rektorn vid Ekelundsskolan, Fåglasångs skola, Önneslövs skola, Varpingeskolan och Nya Almelund i Lunds kommun Beslut för grundskola efter tillsyn i Ekelundsskolan,

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4261 Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar Org.nr. 742000-2045 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i LinMaskolan belägen i Höörs kommun

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax:

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-10-19 Djurgymnasiet Stockholm terese.laurentkarlsson@djurgymnasiet.com Rektorn vid Djurgymnasiet mimi.englund@djurgymnasiet.com Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Djurgymnasiet i Stockholms

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3983 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nya Tidens Montessorisk. Täby belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Beslut 2013-06-12 Magelungen Utveckling AB Stefan.berg@magelungen.com Rektorn vid MBC skolan Södertälje Aiman.jihar@magelmigen.com Beslut för grundskola efter förstagångstillsyn i den

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2014-05-12 Plusgymnasiet AB fredrik.ericsson@plusgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter förstagångstillsyn i Plusgymnasiet Gävle i Gävle kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2014-01-29 Uppsala kommun Rektorn vid Nya Stordammen gabriella.ekstrom@uppsala.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Nya Stordammen i Uppsala kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4035 Täby Friskola Aktiebolag Org.nr. 556599-8860 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Täby Friskola-Småskolan/Ljungmyr belägen i Täby kommun 2(7) Tillsyn i Täby Friskola-Småskolan/Ljungmyr

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Köpings kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Köpings kommun Tillsyn i Köpings kommun Beslut 2 (4) har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Vittraskoloma AB Rektorn vid Vittra Luma Park Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Vittra Luma Park i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248.

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248. Beslut Emmaboda kommun Förskolechefer i förskolan och pedagogisk omsorg Beslut för förskola efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:562 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Rosenborgskolan belägen i Södertälje kommun 2 (9) Dnr 43-2015:562 Tillsyn i Rosenborgskolan har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-10-16 Eskilstuna kommun eskilstuna.kommun@eskilstuna.se Rektorn vid Hällby skola hakan.forselius@eskilstuna.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Hällby skola i Eskilstuna

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Värnamo kommun

Beslut. efter tillsyn i Värnamo kommun Beslut Värnamo kommun Beslut efter tillsyn i Värnamo kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080 07 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Global Bridge i Sverige AB Rålambsvägen 22 112 59 Stockholm 1 (9) Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Beslut

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-02-20 Söderhamns kommun bam-utbilcmmgsnarrmden@soder^ Rektorerna vid Norrtullskolan liselotte.rrelin@soderharnn.se gunilla.nauwerckstefansson@soderharnn.se Beslut för förskoleklass

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-02-21 Kungsbacka kommun Rektorn vid Särö skola F-3 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Särö skola F-3 i Kungsbacka kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola 8^o!^;>po:er^iex^ 2014-03-25 Drottning Blankas Gymnasieskola AB fredrik.ericsson@dbgy.se Rektorn vid Drottning Blankas Gymnasieskola Stockholm norma.aznar( dbgy.se Beslut för gymnasieskola efter förstagångstillsyn

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Borlänge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Borlänge kommun Tillsyn i Borlänge kommun har genomfört tillsyn av Borlänge kommun under Hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut ra\ 2015-10-23 Dnr 44-2015:6446 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Dnr 44-2015:6446

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8288 Orusts Montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 716445-1614 ma@orustmontessori.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Orust Montessoriskola belägen i

Läs mer

Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola

Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola efter tillsyn av den fristående Hägernässkolan i Täby kommun Täby Friskola AB e-post: info@tabyfriskola.se Rektorn vid Hägernässkolan e-post: karstin.hultman@tabyfriskola.se

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-03-11 Karlstads kommun karlstadskonvmun@karlstad.se Rektorn vid Färjestadsskolan Mikael.nilsson@karlstad.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Färjestadsskolan

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 44-2015:1621 Idunstiftelsen för waldorfpedagogik Org.nr. 802478-2230 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Idunstiftelsen för waldorfpedagogik 2 (8) Tillsyn av Idunstiftelsen för waldorfpedagogik

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-11-12 Estniska Skolan i Stockholm Rektorn vid Estniska Skolan i Stockholm Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Estniska Skolan i Stockholm Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Täby Enskilda Gymnasium AB Org.nr. 556568-0112 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Täby Enskilda gymnasium belägen i Täby kommun 2 (6) Tillsyn i Täby Enskilda gymnasium har genomfört tillsyn av Täby

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-03-18 Yggdrasil resursskola Rektorn vid Yggdrasil resursskola malin.ahlkvist@skolgrunden.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Yggdrasil resursskola i Tyresö kommun Skolinspektionen, Box

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-04-11 Västerås kommun info@vasteras. se Rektorn vid Emausskolan F-5 eva.kullgren@vasteras.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Emausskolan F-5 i Västerås

Läs mer

efter tillsyn i Älvkullegymnasiet Karlstads kommun och Hammarö kommun

efter tillsyn i Älvkullegymnasiet Karlstads kommun och Hammarö kommun Skolinspekti ;ionen Beslut 2014-04-30 Karlstads kommun karlstadskommun@karlstad.se Hammarö kommun hammaro@hammaro.se Karlstads-Hammarö gynmasienämnd Rektor vid Älvkullegymnasiet daniel.skalerud@karlstad.se

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-02-24 Österåkers kommun Rektorn vid Rydbo skola eva.naumburg@osteraker.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rydbo skola i Österåkers kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Bilaga 1 Upplands Väsby kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2(15) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under vårterminen 2015. Tillsynen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Aspero Friskolor AB Org.nr. 556636-3973 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Karlskrona belägen i Karlskrona kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Beslut 2014-03-25 Kungsbacka kommun Rektorn vid Elof Lindälvs gymnasium skolenhet 4 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Elof Lindälvs gymnasium skolenhet 4 i Kungsbacka kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem v Beslut Skolinspektionen 2014-11-12 Stiftelsen Islamiska skolan in fo@islamiskaskolan.com Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Islamiska skolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola y Skolinspektionen Beslut 2014-04-15 Lunds kommun Rektom vid Kulparkskolan Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kulparkskolan i Lunds kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2014:8241 Norrtelje teknikgymnasium AB Org.nr. 556791-6761 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter bastillsyn i Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium belägen i Norrtälje

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola f \ Beslut ' Skolinspektionen 2014-11-03 Leksands kommun Rektorn vid Djura skoia Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Djura skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2014-12-18 Pysslingen Förskolor och Skolor AB info@pysslingen.se Rektorn vid Kista Montessoriskola sophie.eklund@pysslingen.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Kista Montessoriskola

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Partille kommun

Beslut. efter tillsyn i Partille kommun Partille kommun efter tillsyn i Partille kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 04 www.skolinspektionen.se 2 (15) Tillsyn

Läs mer

Beslut för fristående grundskola

Beslut för fristående grundskola Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla Beslut för fristående grundskola efter tillsyn av Internationella Engelska Skolan i Järfälla kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Beslut Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Gävle kommun Beslut 2 (8) Tillsyn i Gävle kommun har genomfört tillsyn av Gävle kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Eksjö kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen Beslut Eksjö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Beslut Dnr 44-2015:9668 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viiala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Drottning Blankas Gymn. Helsingborg

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2014-11-03 Västerås kommun Rektorn vid Rudbeckianska gymnasiet NV NVSP Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn av Rudbeckianska gymnasiet NV NVSP Västerås kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2011-11-28 Dnr 43-2011:3772 Kumla kommun kommun@kumla.se Rektorn vid John Norlandergymnasiet ted.rylander@kumla.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i John Norlandergymnasiet i Kumla kommun

Läs mer

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23.

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23. Beslut ' Göteborgs kommun goteborg@goteborg.se Beslut för förskola efter tillsyn i Göteborgs kommun Beskt 2 (15) Tillsyn av s, c) fwmen f vskoia i Götete[rgs kommun har genomfört tillsyn av Göteborgs kommun

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-05-15 Friskolan Brovalvet Rektorn vid Friskolan Brovalvet Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Friskolan Brovalvet i Svenljunga kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2013-04-30 Jönköpings kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Jönköpings kommun Skolinspektionen, Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ri Skolinspektionen Dnr 44-2014:7673 Cultura Utbildning AB 5567127237 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Cultura Gymnasium i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Dnr 44-2010 5066 2011-05-02. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall

Dnr 44-2010 5066 2011-05-02. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall Dnr 44-2010 5066 2011-05-02 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall Beslut 2011-05-02 2(2) Dnr 44-2010 5066 Norrlindens Kunskapscentrum AB Jan Kibe jan.kibe@skvadern.nu

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-03-13 Kungsbacka kommun Rektorn vid Kapareskolan A-D Beslut för grundskola efter tillsyn i Kapareskolan A-D i Kungsbacka kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Beslut Dnr 44-2015:9672 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viiala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Drottning Blankas Gymn. Kungsbacka

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola kolinspekt 2013-12-11 Uppsala kornmun uppsala.koinmun@uppsala.se styrelsen-vard-bildning@uppsala.se Rektorn vid Nannaskolan henrik.ljungblom@uppsala.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Nannaskolan

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skoiinspektionen Beslut 2014-06-26 Utbildningsservice i Västerås AB info@vins.se Rektorn vid Västerås Internationella Skola ulrika.norling@hotmail.com Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Västerås kommun info@vasteras.se Rektorn vid Apalbyskolan F-5 peter.langberg@vasteras.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Apalbyskolan F-5 i Västerås kommun Skoiinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Dnr 43-2014:7781 Forshaga kommun kommungforshaga.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Forshaga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg 2 (13) Tillsyn

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-11-06 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se styrelsen-vard-bildning@uppsala.se Rektorn vid Växthuset berit.edward@uppsala.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Växthuset

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Beslut 2013-05-03 Jönköpings kommun Rektorn vid Erik Dahlbergsgyrrrnasiet R02 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Erik Dahlbergsgymnasiet R02 i Jönköpings kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-10-29 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se styrelsen-vard-bildning@uppsala.se Rektorn vid Fredrika Bremerskolan ulrika.axelsson@uppsala.se Beslut för grundskola och fritidshem efter breddad

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 2014-04-24 Krokoms kommun Rektorn vid Valsjöbyns skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Valsjöbyns skola Krokoms kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:3929 Helixutbildningar AB Org.nr. 556674-7290 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter bastillsyn i Helixgymnasiet Borlänge belägen i Borlänge kommun esiut 2 (8) Tillsyn i Helixgymnasiet

Läs mer

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem Beslut 2013-10-08 Kungsholmens friskola Rektorn vid Kungsholmens friskola Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem efter bastillsyn i Kungsholmens friskola Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2013-12-17 Aspdammskolan Rektorn vid Aspdammskolan Beslut för grundskola efter tillsyn i Aspdammskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Skolinspektionen 2015-09-15 Ingridskolan AB Rektorn vid Ingridskolans grundskola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ingridskolans grundskola i Solna kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-05-05 Lunds kommun Rektorn vid Nyvångskolan Lokalt integrerad grupp (LIG) Beslut för grundskola efter tillsyn i Nyvångskolan Lokalt integrerad grupp (LIG) i Lunds kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Zmiut 2013-12-06 Stockholms kommun registrator.utbildnirig@stockholm.se Rektorn vid Mariaskolan Karin.Brostrom@stockholm.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Mariaskolan

Läs mer