Beslut. efter tillsyn i Partille kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut. efter tillsyn i Partille kommun"

Transkript

1 Partille kommun efter tillsyn i Partille kommun Skolinspektionen, Box 2320, Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: , Fax:

2 2 (15) Tillsyn i Partille kommun Skolinspektionen genomför tillsyn i Partille kommun under läsåret 2013/14. Fakta om kommunen Partille kommun är grannkommun till Göteborgs kommun och klassificeras av Sveriges kommuner och landsting (SKL) som en förortskommun. Kommunen med Partille som centralort har drygt invånare. Partille kommun befinner sig i en expansiv period med bostadsbyggande och inflyttning. Detta har medfört att antalet barn och elever främst i de yngre åldrarna har ökat. I förskolan har fler nya platser skapats för att täcka behovet och inom grundskolan görs både nybyggnation och renoveringar. Gymnasieskolan har de senaste åren visat ett sjunkande elevunderlag och kommunen har beslutat lägga extra kraft på att utveckla denna verksamhet. I kommunen har 42 procent av befolkningen en eftergymnasial utbildning. Motsvarande andel i riket är 37 procent. Kommunfullmäktige ansvarar för att kommunens verksamheter genomförs enligt lagar och förordningar och har det yttersta ansvaret för utbildningsverksamheten. Under kommunfullmäktige har Utbildningsnämnden det politiska ansvaret för kommunens utbildning. Utbildningsnämnden bildades den 1 januari 2013 genom en sammanslagning av Gymnasienämnden samt Barn- och utbildningsnämnden. Utbildningsnämnden ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola samt kommunens vuxenutbildning. I Partille kommun används ett inkluderande arbetssätt i varje verksamhet. Det innebär bland annat få särskilda undervisningsgrupper och att eleverna i de flesta fall ingår i ordinarie undervisning. Chefen för utbildningsförvaltningen är huvudansvarig för all utbildningsverksamhet som sorterar under Utbildningsnämnden. Förvaltningsledningen består förutom av förvaltningschefen av två avdelningschefer/rektorschefer, en avdelningschef/planeringschef, chef för stödenheten och en administrativ chef. I ledningen ingår också specialistkompetens på juridik, ekonomi/controller och HR/personal. Till varje skolenhet och förskola finns en rektor eller förskolechef. Förskolechefer och rektorer bildar tillsammans ett team i geografiska områden för att säkerställa 1-16 årsperspektiv på barns och elevers lärande och utveckling. Vid varje skola finns ett elevhälsoteam. Teamet leds av skolans rektor och i gruppen ingår olika professioner som kurator, psykolog, skolsköterska och specialpedagog. Vid behov ingår även skolläkare samt studie- och yrkesvägledare. Elevhälsoteamet förväntas arbeta förebyggande och hälsofrämjande med

3 3 (15) målet att skapa goda förutsättningar för lärande och växande för varje elev. Elevhälsans personal, med undantag av skolornas egna specialpedagoger, är samlade i en kommunövergripande Stödenhet med uppdrag att samordna elevhälsan vid de olika skolenheterna i kommunen och erbjuda en fördjupad spetskompetens för elever i behov av särskilt stöd. I Partille kommun finns 27 förskolor, fyra familjedaghem även kallade pedagogisk omsorg och tre öppna förskolor. I kommunen finns också elva fristående förskolor och två fristående familjedaghem som kommunen har tillsynsansvar för och som därför inte omfattas av Skolinspektionens tillsyn. I kommunen finns elva grundskolor, indelade i 16 skolenheter och en grundsärskola. Vid kommunens skolor med förskoleklass och årskurserna 1-6 bedrivs skolbarnsomsorg i form av fritidshem eller fritidsklubb där eleverna är inskrivna vid respektive verksamhet. Dessutom finns en fristående grundskola, Casa Montessori. Skolinspektionens tillsyn av den fristående grundskolan har genomförts parallellt med Partille kommuns skolor men behandlas inte i föreliggande kommunbeslut. Kommunens gymnasieskola, Porthälla gymnasium, är indelad i 3 skolenheter och erbjuder utbildning som omfattar sju nationella program, en nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) med inriktning handboll, introduktionsprogram samt en gymnasiesärskola med två nationella program. Kommunen har avtal med Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) vilket innebär att elever fritt kan söka gymnasieutbildningar inom regionen. Vuxenutbildningen i Partille kommun omfattar kurser och utbildningar på grundläggande nivå, särskild utbildning för vuxna samt utbildning i svenska för invandrare (SFI). Genom samverkansavtal med Göteborgsregionen (GR) upphandlar Partille kommun platser inom yrkes-sfi, yrkesvux och lärlingsutbildning för vuxna samt övrig gymnasial vuxenutbildning. Partille kommuns vuxenutbildning är även utförare av gymnasial vuxenutbildning genom så kallad yrkesvux och lärlingsutbildning för vuxna genom samverkan med Göteborgsregionens övriga 13 kommuner. Enligt Skolverkets offentliga statistik för Partille kommun år 2012 var det 13 elever per lärare i grundskolan och 5,7 barn per årsarbetare i förskolan. Genomsnittet för riket var 12 elever per lärare i grundskolan och 5,4 barn per årsarbetare i förskolan.

4 4 (15) Måluppfyllelse och kunskapsresultat Grundskola Enligt Skolverkets offentliga statistik för Partille kommun år 2013 nådde 81 procent av eleverna i årskurs 9 kunskapskraven i samtliga ämnen (jämfört med 77 procent i riket). Flickorna i Partille nådde kunskapskraven i samtliga ämnen i högre utsträckning än pojkarna. Elevernas genomsnittliga meritvärde var 219 poäng (jämfört med 213 poäng i riket). Samma år var flickornas meritvärde 226 (224 i riket) och pojkarnas 214 (202 i riket). Andelen elever år 2013 som var behöriga till högskoleförberedande program i gymnasieskolan var mellan 86 och 92 procent (mellan 83 och 87 procent i riket). Vid intervju med kommunens tjänstemän i utbildningsförvaltningen redovisas ett dokument benämnt Samlad bild nyckeltal 2013 som innehåller en sammanställning av de nationella ämnesproven i årskurs 9 där 93 procent av eleverna nådde kravnivån i matematik (90 procent i riket), 99 procent i engelska (97 procent i riket) och 97 procent i svenska (97 procent i riket). Kommunens sammanställning av de nationella ämnesproven i årskurs 6 visar att 93 procent av eleverna nådde kravnivån på de olika delproven i matematik (94 procent i riket), 97 procent i engelska (94 procent i riket) och 95 procent i svenska (95 procent i riket). Vid de nationella ämnesproven i årskurs 3 nådde 60 procent av eleverna kravnivån på de olika delproven i matematik (68 procent i riket) och 70 procent i svenska (78 procent i riket). För ämnet svenska som andraspråk redovisar kommunen inga resultat vid de nationella ämnesproven i årskurserna 3, 6 och 9. Gymnasieskola Av Skolverkets offentliga statistik från läsåret 2011/12 framgår att eleverna vid Porthälla gymnasieskolas nationella program nådde den genomsnittliga betygspoängen 13,6 ( jämfört med 14,0 i riket. Resultaten varierade mellan de olika programmen och även mellan könen exempelvis hade män på el- och energiprogrammet en genomsnittlig betygspoäng på 10,8 (riksgenomsnitt 12,5) och kvinnorna på naturvetenskapsprogrammet 16,6 (riksgenomsnitt 16,3). Andelen elever läsåret 2011/12 som fullföljt sin utbildning på Porthälla gymnasium inom fyra år var 74 procent vilket är i nivå med riket. Resultaten varierade mellan de nationella programmen från 63 procent på samhällsvetenskapsprogrammet till 89 procent på naturvetenskapsprogrammet. Andelen elever på de nationella programmen med grundläggande behörighet till universitets- och högskolestudier var 92 procent (jämfört med 90 procent i

5 5 (15) riket). Resultaten på skolan varierade mellan de olika nationella programmen från el- och energiprogrammet med 81 procent (jämfört med 89 procent i riket) till det estetiska programmet med 100 procent grundläggande behörighet till universitets- och högskolestudier (jämfört med 91 procent i riket). Kommunen har inte redovisat några sammanställningar av resultat avseende förskola, fritidshem, grundsärskola, gymnasiesärskola eller vuxenutbildning. Tabell 1: Verksamhetsform Antal barn/elever/studerande Förskola 1851 Pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-5 år 46 Fritidshem 2251 Förskoleklass 468 Grundskola 4006 Grundsärskola 52 Gymnasieskola 469 Gymnasiesärskola 37 Kommunal vuxenutbildning 147 Särskild utbildning för vuxna 16 Utbildning i svenska för invandrare 115 Källa: Kommunens verksamhetsredogörelse avseende utbildning i Partille kommun Kommunen har ansvar för att åtgärder vidtas, såväl på skol- och enhetsnivå som på huvudmannanivå. Skolinspektionen kommer vid angivet datum att följa upp detta beslut och övriga skol- och verksamhetsbeslut som fattats i samband med denna tillsyn. Helhetsbedömning Tillsynen visar att även om rektorerna och lärarna har en god kännedom om elevernas resultat på individ- och gruppnivå, behöver uppföljningen bli mer systematisk på skolenhets- och kommunnivå. För att bedriva ett funktionellt

6 6 (15) utvecklingsarbete och rikta resurser dit de bäst behövs måste huvudmannen ha kunskap om verksamheternas behov. Därför är det av central betydelse att resultaten följs upp och analyseras. Detta arbete måste också dokumenteras för att en utvärdering av insatta åtgärder ska kunna göras i efterhand. Att huvudmannen inte systematiskt följer upp kvaliteten innebär att huvudmannen inte har den kännedom som behövs för att kunna vidta adekvata åtgärder. Skolinspektionen bedömer att kommunen saknar tillräcklig kunskap om kunskapsresultat och måluppfyllelse och därmed saknas också grund för åtgärder och uppföljningar inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Tillsynen visar att detta kvalitetsarbete brister på flera nivåer i organisationen, både på enhetsnivå och på övergripande huvudmannanivå. Denna brist konstaterades även i samband med att Skolverket genomförde tillsyn i Partille kommun år Tillsynen i kommunens skolor och verksamheter visar att vid 8 av kommunens 16 grundskoleenheter och vid gymnasieskolan erbjuds eleverna inte det särskilda stöd de behöver och har rätt till. Flera skolor brister även i arbetet med att dokumentera det insatta särskilda stödet i åtgärdsprogram som motsvarar kraven i skollagen. om en elevs mottagande i grundsärskolan föregås inte alltid av en utredning som omfattar pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Därmed saknas en helhetsbedömning av barnet inför mottagande i grundsärskolan. om eleven huvudsakligen ska läsa ämnen eller ämnesområden har inte delegerats enligt kommunens delegationsordning men beslutas och dokumenteras av särskolans rektor. Utbildning inom ämnesområden är avsedd endast för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen, det vill säga elever mottagna i grundsärskolans inriktning benämnd träningsskola. I Partille kommun omfattar utbildning inom träningsskola 70 procent av eleverna i grundsärskolan. Detta kan jämföras med riket där motsvarande siffra är 38 procent. För att följa upp om kommunens förskolor och skolor har en trygg miljö genomför Partille kommun enkäter i samtliga verksamheter. Både dessa enkäter och de enkäter som Skolinspektionen under våren 2013 genomförde med elever, personal och vårdnadshavare i grundskola och gymnasieskola visar att de flesta verksamheter upplevs som trygga. Skolinspektionens tillsyn visar dock att arbetet för att öka studieron behöver förbättras i några skolor. Skolinspektionen pekar i denna tillsyn på några områden som är nödvändiga för huvudmannen att åtgärda för att förbättra elevernas måluppfyllelse. Mot denna bakgrund fattar Skolinspektionen följande beslut.

7 7 (15) Skolinspektionens ingripande Föreläggande Skolinspektionen förelägger enligt 26 kap. 10 skollagen (2010:800) Partille kommun att vidta nedanstående åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. De vidtagna åtgärderna ska senast den 30 maj 2014 redovisas för Skolinspektionen. Uppföljning och utveckling av utbildningen Bedömning Partille kommun måste vidta följande åtgärder för att förbättra arbetet inom bedömningsområdet Uppföljning och utveckling av utbildningen. - Huvudmannen ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete som består i planering, uppföljning och utveckling av utbildningen. - Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras. Motivering Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de mål som finns för utbildningen i skollagen och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras. Enligt förarbetena till skollagen (prop. 2009/10:165, sid 304 ff.) är arbetet med att utveckla verksamheten en process där analys och värdering bl.a. av skolans resultat och redan vidtagna åtgärder måste ligga till grund för beslut och åtgärder för förbättring. Det innebär att huvudmannen ska ha ett kvalitetssystem med struktur, rutiner, processer och resurser, vilket är en förutsättning för ledning och styrning av verksamheten. Kvalitetsarbetet på huvudmannanivå ska bygga på de uppgifter som kommer fram i verksamheternas kvalitetsarbete och på andra uppgifter som är väsentliga för uppföljningen och utvecklingen, t.ex. betygsstatistik och resultat i förhållande till nationella mål. Det finns därutöver skäl att anlägga särskilda huvudmannaperspektiv på verksamheten. Som exempel kan nämnas behovet av att analysera variationer mellan skolors resultat och måluppfyllelse liksom likvärdigheten i skolors bedömning och betygssättning. Även huvudmannens styrning, uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten bör analyseras särskilt. Partille kommun redovisar ett dokument benämnt Samlad bild nyckeltal 2013 som på ett överskådligt sätt redogör för måluppfyllelsen i kommunens grundskolor och gymnasieskola men inte för förskola, fritidshem, grundsärskola, gymnasiesärskola eller vuxenutbildning. I dokumentet saknas för

8 8 (15) samtliga verksamheter analyser och förslag på åtgärder för att öka elevernas måluppfyllelse. Av intervjuer med ansvariga politiker framgår att dessa får kunskap och information om utbildningen och dess resultat genom exempelvis verksamhetsbesök och muntliga rapporteringar som rektorer och förvaltningschef lämnar. De är dock medvetna om att kvalitetsarbetet saknar systematik och menar att analysen av resultaten och arbetet med nya åtgärder måste utvecklas. Även ansvariga tjänstemän på utbildningsförvaltningen framhåller att de konferenser där rektorer och förskolechefer lämnar muntliga redovisningar av resultaten leder till att ansvariga politiker i utbildningsnämnden får en bild av läget. Förvaltningsledningen uppger vid intervju att de är medvetna om att kvalitetsarbetet ännu inte är genomfört i alla delar och att stödet till rektorerna måste förstärkas så att huvudmannen får en tydligare bild av verksamheterna. I tillsynen av kommunens verksamheter framkommer att det även på enhetsnivå brister i kvalitetsarbetet. Skolinspektionens tillsyn visar bland annat att det vid 11 av kommunens 16 grundskoleenheter brister i det systematiska kvalitetsarbetet. Enligt förvaltningsledningen har ett styrnings- och ledningssystem för kommunen tagits fram år 2012 och förväntas vara genomfört under Vid samtal med rektorer framkommer en osäkerhet kring när eventuella rapporter förväntas redovisas till förvaltningen. Rektorerna är osäkra på vid vilket eller vilka tillfällen under året som enheterna ska sammanställa och rapportera resultat och redovisa förslag på åtgärder. Utredningen visar att uppföljningar, utvärderingar och analyser inte ligger till grund för att på huvudmanna- och skolenhetsnivå kunna identifiera utvecklingsbehov och planera åtgärder. Ansvariga politiker saknar därmed den information som de behöver för att kunna ta det övergripande ansvaret för att erbjuda en likvärdig utbildning av god kvalitet och för att säkerställa att verksamheterna bedrivs utifrån kraven i skollagen och andra författningar. Skolinspektionen vill också uppmärksamma Partille kommun på att kommunen i högre grad behöver följa upp de effekter som fattade politiska beslut får för verksamheten och att det är huvudmannen som har ansvaret för att vidta åtgärder om det framkommer brister i dessa. Verksamheten uppfyller därmed inte författningarnas krav och huvudmannen föreläggs att avhjälpa bristen. Författning 4 kap. 3, 5 och 6 skollagen

9 9 (15) Handläggningsrutiner Bedömning Partille kommun måste vidta följande åtgärder för att förbättra arbetet inom bedömningsområdet Handläggningsrutiner. - En översyn ska genomföras av samtliga kommunens elevärenden, gällande mottagande i grundsärskolan och beslut om utredningsunderlag ska följa författningarnas krav. - Redan gjorda utredningar ska kompletteras där bedömningarna inte håller god kvalitet och därefter ska nya beslut fattas om mottagande i grundsärskolan. - Utredningar ska genomföras av de elever som är mottagna i grundsärskolan där bedömningar saknas och därefter ska nya beslut fattas om mottagande i grundsärskolan. - Huvudmannen ska säkerställa att i de fall nya beslut om mottagande i grundsärskolan har fattats ska huvudmannen även fatta beslut i fråga om den berörda eleven huvudsakligen ska läsa ämnen eller ämnesområden (träningsskola). Huvudmannen ska därvid säkerställa att endast elever som bedöms inte kunna tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen läser ämnesområden. - Huvudmannen ska ta fram och implementera rutiner för att säkerställa att elevers mottagande i grundsärskolan följer författningarnas krav. - Huvudmannen ska ha beredskap för att ta emot och bevara slutbetyg från fristående skolor. Motivering Mottagande i grundsärskolan Enligt skollagen ska barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning, tas emot i grundsärskolan. Frågan om mottagande i grundsärskolan prövas av barnets hemkommun. Ett beslut om mottagande i grundsärskolan ska föregås av en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Samråd ska ske med elevens vårdnadshavare när utredningen genomförs. Enligt skollagen omfattar grundsärskolan utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildning inom ämnesområden är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen, det vill säga elever mottagna i grundsärskolans inriktning benämnd träningsskola. Enligt skollagen är det huvudmannen för utbildningen

10 10 (15) som avgör om en elev som tas emot i grundsärskolan huvudsakligen ska läsa ämnen eller ämnesområden. Alla elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som ger kunskaper och värden och utvecklar elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling. Enligt Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2013:20) ska den pedagogiska bedömningen fastställa om eleven har förutsättningar att kunna nå grundskolans kunskapskrav och ska utföras av personal med adekvat specialpedagogisk kompetens. Den psykologiska bedömningen ska utföras av legitimerad psykolog och ska fastställa om eleven har en utvecklingsstörning och i så fall i vilken grad. Medicinsk bedömning ska fastställa om det finns medicinska orsaker till elevens inlärningssvårigheter och den sociala bedömningen ska fastställa om det finns sociala orsaker i eller utanför skolan som kan bidra till elevens inlärningssvårigheter. Medicinsk bedömning ska utföras av läkare eller annan hälso-och sjukvårdspersonal med adekvat utbildning och den sociala bedömningen ska utföras av kurator eller annan med adekvat utbildning. Enligt förarbeten till skollagen (prop. 2009/10: 165 s. 388) måste en bedömning göras om att barnet inte kan nå upp till grundskolans kunskapsmål på grund av utvecklingsstörning. Detta ställningstagande förutsätter en helhetsbedömning av barnet. Vid Skolinspektionens tillsyn framkommer att det finns brister avseende de utredningar som genomförts inför beslut om mottagande i grundsärskolan. För flera av de 43 eleverna saknas en eller flera av de bedömningar som utgör underlag för huvudmannens utredning inför beslut om mottagande av elev i grundsärskolan. Exempelvis saknas medicinska bedömningar för åtta elever och det förekommer medicinska bedömningar som endast bekräftar att psykologbedömning har påvisat utvecklingsstörning. Sociala bedömningar saknas för tio elever. Det förekommer också, för elva elever, att bedömningar har gjorts efter att beslut om mottagande i grundsärskolan fattats men nytt beslut om mottagande i grundsärskolan har inte fattats. I Partille kommun har beslut om eleven huvudsakligen ska läsa ämnen eller ämnesområden inte fattats av huvudmannen utan av grundsärskolans rektor trots att beslutanderätten inte har delegerats enligt kommunens delegationsordning. Vid tillsynen framkommer att utbildning inom träningsskola omfattar 70 procent av eleverna i grundsärskolan. Detta kan jämföras med statistik för riket där motsvarande siffra är 38 procent. Rektorn uttrycker i intervju att sko-

11 11 (15) lan alltid strävar efter att eleverna i möjligaste mån ska läsa ämnen och att de därför anstränger sig att ge de förutsättningar och det stöd som eleven behöver och har rätt till. Utredningen visar att handläggningen inför mottagande i grundsärskolan brister och därmed inte är rättssäker. om mottagande i grundsärskolan föregås inte alltid av en utredning som omfattar pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Därmed saknas underlag för en helhetsbedömning av att barnet inte kommer nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att barnet har en utvecklingsstörning. Nytt beslut om mottagande i grundsärskolan har heller inte fattas av huvudmannen när nya bedömningar genomförts. Kvaliteten på underlagen till beslut om mottagande i grundsärskolan räcker således inte för de bedömningar som kommunen måste göra innan ett barn tas emot i grundsärskolan. En skolgång i grundsärskolan innebär lägre ställda kunskapskrav och får därför konsekvenser för möjligheter till fortsatta studier. Efter avslutad grundsärskola och gymnasiesärskola är möjligheterna begränsade att gå vidare till yrkesutbildning eller annan typ av högre utbildning, vilket också minskar valmöjligheten på arbetsmarknaden. Det är således av stor vikt att handläggningen är korrekt och att utredningarna inför ett mottagande i grundsärskolan är kompletta och håller en god kvalitet. Endast de barn som har rätt till grundsärskola ska gå där. Skolinspektionen ser mycket allvarligt på det resultat som granskningen har visat. Skolinspektionen finner det anmärkningsvärt att en förhållandevis stor andel av grundsärskolans elever i Partille kommun omfattas av utbildning inom träningsskolan. Verksamheten uppfyller inte författningarnas krav och huvudmannen föreläggs att avhjälpa bristen. Rutiner för att ta emot och bevara slutbetyg från fristående skolor Enligt skollagen ska huvudmannen för en fristående skola där betyg sätts lämna över elevernas slutbetyg till den kommun där skolan är belägen. Enligt uppgift från Partille kommun saknas beredskap för mottagande av elevernas slutbetyg från den fristående skola som är belägen i kommunen. Överlämning av elevernas slutbetyg har inte skett men kommunen avser att kontakta skolan under våren 2014 för att bestämma tid för överlämnandet. Utredningen visar att Partille kommun saknar beredskap för att ta emot och bevara slutbetyg från fristående skolor. Verksamheten uppfyller inte författningarnas krav och huvudmannen föreläggs att avhjälpa bristen. Författning 1 kap. 4, 3 kap. 3, 7 kap. 5, 11 kap. 2, 3, 5 och 8 samt 29 kap. 18 skollagen

12 12 (15) I ärendets slutliga handläggning har utredare Mona Ericsson, jurist Julia Svane, avdelningsjurist Charlotte Fagher och enhetschef Magnus Haglund deltagit. På Skolinspektionens vägnar Peter Ekborg Avdelningschef Ulla-Britt Norin Föredragande Bilaga: Bilaga 1 Allmänt om tillsynen

13 Bilaga 1 13 (15) Allmänt om tillsynen Skolinspektionen genomför regelbundet tillsyn i alla verksamheter och hos alla huvudmän. Tillsynen fokuserar på faktorer som har betydelse för en god lärandemiljö och för elevers möjligheter att nå målen för verksamheten. Tillsynen inriktas mot tre huvudområden: Elevernas utveckling mot målen, ledning och utveckling av utbildningen samt enskild elevs rätt. För enskilda huvudmän granskas även huvudmannaskap och godkännande. Tillsynen av förskola, fritidshem och vuxenutbildning i en kommun är inriktad på hur kommunen tar sitt ansvar för verksamheten. I de fall fritidshem finns vid fristående skolor ingår de i tillsynen av skolenheten. Förskolor som drivs av enskilda huvudmän har fått sitt tillstånd av kommunen och det är därmed kommunen som har ansvaret för tillsyn av dessa. Alla skolenheter besöks vid tillsynen. Vid den tredjedel av skolorna där Skolinspektionen bedömer att det är lägre risk för problem och brister granskas färre delområden och besöken görs under en halv dag. Övriga skolenheter granskas inom samtliga bedömningspunkter och under flera dagar. Tillsynen grundar sig på dokument som exempelvis plan mot kränkande behandling, kunskapsresultat och annan information från Skolverkets nationella uppföljningssystem, besök i skolenheter och intervjuer. Oavsett tillsynsform ger Skolinspektionens granskning inte någon heltäckande bild av verksamheten utan ska ses som en bild vid det aktuella granskningstillfället inom de områden som ingår i tillsynen. Efter tillsynen redovisas Skolinspektionens bedömningar i ett beslut. Redovisningen görs i form av avvikelserapportering vilket innebär att det endast är de bedömningspunkter där det förekommer brister som beskrivs i beslutet. För kommuner bedöms även ansvarstagandet som helhet för den utbildning kommunen bedriver. Innan ett beslut fastställs ges alltid huvudmännen möjlighet att ta del av och lämna synpunkter på sakuppgifter i besluten. I de fall Skolinspektionen funnit brister har huvudmannen ansvar för att komma tillrätta med bristerna. Huvudmannen ska också redovisa de åtgärder som har vidtagits i för att åtgärda bristerna. För att följa upp huvudmännens arbete kan flera besök eller andra kontakter bli aktuella då Skolinspektionen också vill se effekter av de åtgärder som vidtas. Mera information om den regelbundna tillsynen finns på Skolinspektionens webbplats under fliken Inspektion.

14 Bilaga 1 14 (15) Sammanställning av Skolinspektionens beslut fattade i samband regelbunden tillsyn i Partille kommun Grundskolor: Vallhamra skola 4-6 beslut Lillegårdsskolan beslut Öjersjö Storegårds skola F-6 beslut Ugglums skola F-4 beslut Ugglums skola 5-9 beslut Vallhamra skola 7-9 beslut Skulltorps skola beslut Furulunds skola F-5 beslut Furulunds skola 6-9 beslut Jonsereds skola beslut Oxledsskolan beslut Björndammens skola F-5 beslut Björndammens skola 6-9 beslut Öjersjö Brunn skola F-3 beslut Öjersjö Brunn skola 4-9 beslut Lexby skola beslut Grundsärskola: Öjersjö beslut

15 Bilaga 1 15 (15) Gymnasieskola: Porthälla gymnasium beslut Gymnasiesärskola: Porthälla gymnasiesärskola beslut Förskola Fritidshem Vuxenutbildning beslut beslut beslut

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut Skolinspektionen 2014-12-16 Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2014-10-09 Ekerö kommun Rektorn vid Träkvista skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Träkvista skola i Ekerö kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för grundskola och grundsärskola

Beslut för grundskola och grundsärskola Beslut Skolinspektionen 2014-11-03 Västerås kornmun info@vasteras.se buf@vasteras.se Rektorn vid Ormkärrskolan F-5 och särskola mger.burstrom@vasteras.se Beslut för grundskola och grundsärskola efter tillsyn

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt Skolinspektionen Beslöt 2014-04-03 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus kristiii.aabel@vallentuna.se Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Värnamo kommun

Beslut. efter tillsyn i Värnamo kommun Beslut Värnamo kommun Beslut efter tillsyn i Värnamo kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080 07 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-02-17 Tyresö kommun Rektorn vid Sofiebergsskolan Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Sofiebergsskolan i Tyresö kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola ^ Skolinspektionen Huvudmannen för internationella Engelska Skolan i Nacka inf o@engelska.se Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Nacka donald.christian@engelska.se för grundskola efter tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-05-27 Vellinge kommun Rektorn vid Stora Hammars skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stora Hammars skola i Vellinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-10-20 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid Jernvallsskolan F-3 christina.silfverberg@utb.sandviken.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Jernvallsskolan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola SkolinspelrtliÄ Beslut Västerås Idrottsgymnasium AB jan.walther@jwam.se Rektorn vid Västerås Idrottsgymnasium oskar.walther@vigy.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Västerås Idrottsgymnasium i

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax:

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola _ Skoiinspektionen Beslut 2014-06-30 JENSEN Education College AB asa.blom@jenseneducation.se Rektorn vid den fristående gymnasieskolan JENSEN Gymnasium Jönköping Louise.hultman@jenseneducation.se Beslut

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ev Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08

Läs mer

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23.

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23. Beslut ' Göteborgs kommun goteborg@goteborg.se Beslut för förskola efter tillsyn i Göteborgs kommun Beskt 2 (15) Tillsyn av s, c) fwmen f vskoia i Götete[rgs kommun har genomfört tillsyn av Göteborgs kommun

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Upplands Väsby kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2 (7) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under våren 2015.

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-02-28 Ikasus AB susarme.siden@frosunda.se Rektorn vid Ikasus friskola birgitta.krantz@frosunda.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Ikasus friskola i Vallentuna

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-11-26 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid särskolan amia-karrn.brostrom@sandviken.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i särskolan i Sandvikens

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Borlänge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Borlänge kommun Tillsyn i Borlänge kommun har genomfört tillsyn av Borlänge kommun under Hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut fin Skolinspektionen 2015-03-16 Dnr 43-20134722 Västerås kommun info@vasteras.se Rektorn för vuxenutbildningen jenny.twana@vasteras.se Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Västerås kommun

Läs mer

Beslut för Vårgårda kommun

Beslut för Vårgårda kommun Beslut Vårgårda kommun kommunen@vargarda.se Beslut för Vårgårda kommun efter tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun Beslut Tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun har genomfört tillsyn av Vårgårda

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skoiinspektionen 2014-06-16 Skanör Falsterbo Montessoriskola. Rektorn vid Skanör Falsterbo Montessoriskola. Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Skanör Falsterbo Montessoriskola

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2014-02-12 Arboga kommun arboga.kommun@arboga.se Rektorn vid vuxenutbildningen anne.sonnerfelt@arboffa.se Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn av Arboga kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm Beslut Melleruds kommun 4644 80 Mellerud kommunen@mellerud.se 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423 Komm munbeslut efter tillsyn av Melleruds kommunn Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besök: Kungsgatan

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:3983 Innehåll Kommunbeslut Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Allmänt om tillsynen och beskrivning av

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7714 Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Grevhagsskolan belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Pi\ Beslut för gymnasieskola. Skolir -"Oektionen. efter tillsyn Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag. Framtidsgymnasiet Göteborg aktiebolag

Pi\ Beslut för gymnasieskola. Skolir -Oektionen. efter tillsyn Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag. Framtidsgymnasiet Göteborg aktiebolag Pi\ Skolir -"Oektionen Beslut Framtidsgymnasiet Göteborg aktiebolag Org.nr. 556478-1606 sandra.haag@academedia.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag BeskA 2

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248.

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248. Beslut Emmaboda kommun Förskolechefer i förskolan och pedagogisk omsorg Beslut för förskola efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:7582 Alingsås kommun utbildningsnamnden@alingsas.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Alingsås kommun 2(10) Tillsyn av vuxenutbildningen i Alingsås kommun har genomfört tillsyn av

Läs mer

Beslut för förskola. i Sandvikens kommun

Beslut för förskola. i Sandvikens kommun x Skolinspektionen Beslut Sandvikens kornmun kommun@sandviken.se Beslut för förskola i Sandvikens kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2013-04-30 Jönköpings kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Jönköpings kommun Skolinspektionen, Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Bes É ut 2013-10-01 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se Rektorn vid Björkvallsskolan lisbeth.beckman@uppsala.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Björkvallsskolan i Uppsala kommun

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning en Stockholms kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Stockholms kommun Tillsyn i Stockholms kommun 2(9) har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren 2016. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut Täby kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Täby kommun Beslut 2 (8) Tillsyn i Täby kommun har genomfört tillsyn av Täby kommun under HT 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 2015-11-03 Dnr 43-2015:4701 Göteborgs kommun angered@angered.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Berg ums skola F-3 i Göteborgs kommun 201 5-1 1-03 Tillsyn i Bergums skola

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Beslut Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Gävle kommun Beslut 2 (8) Tillsyn i Gävle kommun har genomfört tillsyn av Gävle kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Täby Enskilda Gymnasium AB Org.nr. 556568-0112 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Täby Enskilda gymnasium belägen i Täby kommun 2 (6) Tillsyn i Täby Enskilda gymnasium har genomfört tillsyn av Täby

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Dnr 43-2014:7781 Forshaga kommun kommungforshaga.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Forshaga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg 2 (13) Tillsyn

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-09-10 Dnr 43-2011:5538 Skellefteå kommun Rektorn vid Vita skolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Vita skolan i Skellefteå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Köpings kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Köpings kommun Tillsyn i Köpings kommun Beslut 2 (4) har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Sundbybergs kommun Beslut för vuxenutbildning efter ti Isyn i Sundbybergs kommun Tillsyn i Sundbybergs kommun Beslut har genomfört tillsyn av Sundbybergs kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ri Skolinspektionen Dnr 44-2014:7673 Cultura Utbildning AB 5567127237 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Cultura Gymnasium i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Beslut för förskola. Skoiinspektionen. i Solna kommun. Beslut. 2014-06-26 Dnr 43-2013:4702. Solna kommun

Beslut för förskola. Skoiinspektionen. i Solna kommun. Beslut. 2014-06-26 Dnr 43-2013:4702. Solna kommun Beslut Solna kommun kommunstyrelsen@solna.se bam-utbilchiingsforvaltnineen@solna.se Beslut för förskola i Solna kommun Skoiinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Beslut för fristående grundskola

Beslut för fristående grundskola Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla Beslut för fristående grundskola efter tillsyn av Internationella Engelska Skolan i Järfälla kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4035 Täby Friskola Aktiebolag Org.nr. 556599-8860 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Täby Friskola-Småskolan/Ljungmyr belägen i Täby kommun 2(7) Tillsyn i Täby Friskola-Småskolan/Ljungmyr

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Bilaga 1 Upplands Väsby kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2(15) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under vårterminen 2015. Tillsynen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Beslut Dnr 44-2015:9672 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viiala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Drottning Blankas Gymn. Kungsbacka

Läs mer

efter tillsyn i Älvkullegymnasiet Karlstads kommun och Hammarö kommun

efter tillsyn i Älvkullegymnasiet Karlstads kommun och Hammarö kommun Skolinspekti ;ionen Beslut 2014-04-30 Karlstads kommun karlstadskommun@karlstad.se Hammarö kommun hammaro@hammaro.se Karlstads-Hammarö gynmasienämnd Rektor vid Älvkullegymnasiet daniel.skalerud@karlstad.se

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:3929 Helixutbildningar AB Org.nr. 556674-7290 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter bastillsyn i Helixgymnasiet Borlänge belägen i Borlänge kommun esiut 2 (8) Tillsyn i Helixgymnasiet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Beslut 2014-03-25 Kungsbacka kommun Rektorn vid Elof Lindälvs gymnasium skolenhet 4 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Elof Lindälvs gymnasium skolenhet 4 i Kungsbacka kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3983 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nya Tidens Montessorisk. Täby belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4261 Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar Org.nr. 742000-2045 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i LinMaskolan belägen i Höörs kommun

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2011-11-28 Dnr 43-2011:3772 Kumla kommun kommun@kumla.se Rektorn vid John Norlandergymnasiet ted.rylander@kumla.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i John Norlandergymnasiet i Kumla kommun

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-10-19 Djurgymnasiet Stockholm terese.laurentkarlsson@djurgymnasiet.com Rektorn vid Djurgymnasiet mimi.englund@djurgymnasiet.com Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Djurgymnasiet i Stockholms

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola en% Now Beslut Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Nygårdsskolans gymnasiesärskola belägen i Köpings kommun 2 (5) Tillsyn i Nygårdsskolan gymnasiesär har genomfört tillsyn av Köpings

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola

Skolbeslut för gymnasieskola Beslut Elfrida Andréegymnasiet Säves väg 10 621 82 Visby 2011-02-23 Skolbeslut för gymnasieskola efter tillsyn av Elfrida Andréegymnasiet i Gotlands kommun 2011-02-23 Skolbeslut Tillsyn i Elfrida Andréegymnasiet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-11-12 Estniska Skolan i Stockholm Rektorn vid Estniska Skolan i Stockholm Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Estniska Skolan i Stockholm Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning Beslut Tillsyn i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2010-11-04 1 (1) Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning efter tillsyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Nordanstigs kommun 2010-11-04

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Eksjö kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen Beslut Eksjö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2014:8241 Norrtelje teknikgymnasium AB Org.nr. 556791-6761 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter bastillsyn i Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium belägen i Norrtälje

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skoiinspektionen Beslut 2014-06-25 Lunds kommun Rektorn vid Ekelundsskolan, Fåglasångs skola, Önneslövs skola, Varpingeskolan och Nya Almelund i Lunds kommun Beslut för grundskola efter tillsyn i Ekelundsskolan,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem / Beslut 2013-03-15 Beta School HB Rektorn vid Beta School Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Beta School i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Beslut 2013-05-03 Jönköpings kommun Rektorn vid Erik Dahlbergsgyrrrnasiet R02 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Erik Dahlbergsgymnasiet R02 i Jönköpings kommun Skolinspektionen,

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4) Åsa Fri Förskola & Grundskola 0300-834000 asa.fri@kungsbacka.se

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4) Åsa Fri Förskola & Grundskola 0300-834000 asa.fri@kungsbacka.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-01-12 Diarienummer FG/2015:1 Pågående Skolinspektions- och Barn- och elevombudsärenden, inklusive ärenden som utreds inom Förskola & Grundskolas klagomålshantering per den 12

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-02-21 Kungsbacka kommun Rektorn vid Särö skola F-3 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Särö skola F-3 i Kungsbacka kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403

Läs mer

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen fin Beslut Dnr 44-2015:9612 Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag Org.nr. 556478-1606 sandra.haag@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Framtidsgymnasiet

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut ra\ 2015-10-23 Dnr 44-2015:6446 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Dnr 44-2015:6446

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun 1 (17) Genomförd regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun Inledning Skolinspektionen har genomfört regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen, barn- och ungdomsutbildningen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Skolinspektionen 2015-09-15 Ingridskolan AB Rektorn vid Ingridskolans grundskola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ingridskolans grundskola i Solna kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Aspero Friskolor AB Org.nr. 556636-3973 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Karlskrona belägen i Karlskrona kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156,

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö Beslut JENSEN education college AB Box 111 24 100 61 Stockholm 17 augusti 2009 1 (3) Dnr 44-2008:703 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Beslut 2013-11-11 Vettergymnasiet Jönköping Rektorn vid Vettergymnasiet Jönköping Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Vettergymnasiet Jönköping i Jönköpings kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående huvudmani

Beslut. efter tillsyn av den fristående huvudmani Skolinspektionen Dnr 44.20143655 Ljud & Bildskolan LBS AB efter tillsyn av den fristående huvudmani Ljud & Bildskolan LBS AB Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 44-2015:1621 Idunstiftelsen för waldorfpedagogik Org.nr. 802478-2230 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Idunstiftelsen för waldorfpedagogik 2 (8) Tillsyn av Idunstiftelsen för waldorfpedagogik

Läs mer

Dnr 44-2010 5066 2011-05-02. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall

Dnr 44-2010 5066 2011-05-02. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall Dnr 44-2010 5066 2011-05-02 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall Beslut 2011-05-02 2(2) Dnr 44-2010 5066 Norrlindens Kunskapscentrum AB Jan Kibe jan.kibe@skvadern.nu

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9669 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viiala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Drottning Blankas Gymn. Halmstad belägen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Beslut Dnr 44-2015:9668 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viiala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Drottning Blankas Gymn. Helsingborg

Läs mer

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem Beslut 2013-10-08 Kungsholmens friskola Rektorn vid Kungsholmens friskola Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem efter bastillsyn i Kungsholmens friskola Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8288 Orusts Montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 716445-1614 ma@orustmontessori.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Orust Montessoriskola belägen i

Läs mer

Beslut efter riktad tillsyn

Beslut efter riktad tillsyn Beslut Tingsryds kommun 2014-11 -07 Ynqve.Rehnstrom@tingsrvd.se Beslut efter riktad tillsyn av utbildning i Tingsryds kommun för asylsökande barn och barn som vistas i landet utan tillstånd Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 2013-09-27 Smedjebackens kommun kommun@smedjebacken.se Rektorn vid Hagge skol a marie.strand@edu.smedjebacken.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Hagge skola

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2013-09-23 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se dan.sundblad@sigtuna.se Rektorn vid Arlandagymnasiets enhet 5 veronica.suskic@arlandagymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn av

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem v Beslut Skolinspektionen 2014-11-12 Stiftelsen Islamiska skolan in fo@islamiskaskolan.com Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Islamiska skolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-03-20 Huvudmannen info@engelska.se Rektorn vid IES i Borås robin.kirk-johansson.boras@engelska.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i IES i Borås Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem * Skolinspektionen Beslut 2014-02-10 Lära i Österåker AB Fredsborgskolan Rektorn vid Fredsborgskolan jenny.arnstrom@fredsborgskolan.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i den fristående

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:562 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Rosenborgskolan belägen i Södertälje kommun 2 (9) Dnr 43-2015:562 Tillsyn i Rosenborgskolan har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-11-18 Stockholms kommun Rektorn vid Kvarnbackaskolan Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem efter bastillsyn i Kvarnbackaskolan Stockholms kommun Skolinspektionen, Box

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2833 Beslut Baggium AB Ängbackevägen 15 428 34 Kållered

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Klara Norra Gymnasium i Stockholms kommun Theducation AB Box 5066 121 16 JOHANNESHOV 1 (15) Tillsyn vid Klara Norra Gymnasium Helhetsbedömning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-02-24 Österåkers kommun Rektorn vid Rydbo skola eva.naumburg@osteraker.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rydbo skola i Österåkers kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Töreboda kommun

Beslut. efter tillsyn i Töreboda kommun Töreboda kommun kommunen@toreboda.se efter tillsyn i Töreboda kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 04 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-10-16 Eskilstuna kommun eskilstuna.kommun@eskilstuna.se Rektorn vid Hällby skola hakan.forselius@eskilstuna.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Hällby skola i Eskilstuna

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Global Bridge i Sverige AB Rålambsvägen 22 112 59 Stockholm 1 (9) Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Beslut

Läs mer

Beslut. Dnr 44-2010:4179 2011-02-23. Beslut. efter tillsyn i den fristående grundskolan Örebro Waldorfskola - Johannaskolan i Örebro

Beslut. Dnr 44-2010:4179 2011-02-23. Beslut. efter tillsyn i den fristående grundskolan Örebro Waldorfskola - Johannaskolan i Örebro Beslut Dnr 44-2010:4179 2011-02-23 Beslut efter tillsyn i den fristående grundskolan Örebro Waldorfskola - Johannaskolan i Örebro Beslut Tillsyn i Örebro Waldorfskola Johannaskolan 2011-02-23 2 (9) Dnr

Läs mer