Genomförd regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Genomförd regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun"

Transkript

1 1 (17) Genomförd regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun Inledning Skolinspektionen har genomfört regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen, barn- och ungdomsutbildningen samt vuxnas lärande. Besök gjordes i kommunens skolor och andra verksamheter under perioden den 7 oktober till den 4 november Vid regelbunden tillsyn tar Skolinspektionen ställning till i vad mån verksamheten ger förutsättningar för barn, ungdomar och vuxenstuderande i kommunen att nå de nationella målen. Inspektionen bedömer om kommunen uppfyller de krav som författningarna ställer på verksamheten. Tillsynen behandlar tre områden: Kunskaper, Normer och värden samt Ledning och kvalitetsarbete. Beslutet syftar dock inte till att ge en heltäckande bild av all verksamhet vid den aktuella tidpunkten. Övergripande information om den regelbundna tillsynen finns publicerade på Skolinspektionens webbplats ( Av bilagda rapporter framgår vilka skolor och verksamheter som granskats och hur tillsynen genomförts, samt de bedömningar som gjorts. Dessa skriftliga rapporter kompletteras med muntlig återrapportering av inspektörerna till företrädare för kommunen, skolorna och verksamheterna. Underlag Underlaget för Skolinspektionens bedömningar av kommunens ansvarstagande är dels dokument från kommunen och verksamheterna, dels den information som inspektörerna samlat in vid observationer, intervjuer och samtal under besöket. Beslutet grundas även på annan information om kommunen och verksamheterna från exempelvis Skolverkets nationella uppföljningssystem. I Ängelholms kommun genomfördes intervjuer med representanter för barn- och utbildningsnämnden samt nämndens förvaltning. Samtliga grundskolor och gymnasieskolor samt vissa delar av särskolan och vuxenutbildningen har besökts, men däremot inte förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. På skolorna har intervjuer genomförts med skolledningen samt med representanter för elever, personal och föräldrar. Vidare har intervjuer genomförts med representanter för föräldrar, personal och chefer för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Företrädare för kommunen har tagit del av och givits möjlighet att lämna synpunkter på sakuppgifter i beslutet.

2 Verksamhetsform Verksamhetens omfattning och organisation vid den regelbundna tillsynen Beslut 2 (17) Antal barn/elever/studerande Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg Förskoleklass 350 Grundskola Obligatorisk särskola 70 Gymnasieskola Gymnasiesärskola 30 Kommunal vuxenutbildning 250 Vuxenutbildning för utvecklingsstörda 30 Svenskundervisning för invandrare 100 Källa: Uppgifter från kommunen, Ängelholms kommun ligger i nordvästra Skåne och har cirka invånare. Kommunens näringsliv kännetecknas av små och medelstora företag. Andelen invånare med eftergymnasial utbildning är något lägre än riksgenomsnittet och andelen invånare som är födda utrikes är 8 procent vilket är betydligt under riksgenomsnittet (13 procent). Barn- och utbildningsnämnden är kommunens styrelse för barnomsorg och utbildning. Nämnden leder verksamheten genom en förvaltning vilken leds av en förvaltningschef. I kommunen finns 25 förskolor, 27 familjedaghem, 19 fritidshem, 12 grundskolor, en gymnasieskola samt vuxenutbildning som omfattar kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare och vuxenutbildning för utvecklingsstörda. Kommunens förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och grundskolor är organiserade i tre nätverk. Eleverna i den obligatoriska särskolan är placerade dels på Sockerbruksskolan för årskurs 1-6 och på Nyhemsskolan för årskurs Gymnasieskolan erbjuder 12 nationella program, ett specialutformat program, gymnasieskolans individuella program samt gymnasiesärskola. Ett kommunövergripande elevhälsoteam ansvarar för kommunens kuratorer, skolhälsovården, ett pedagogiskt och psykologiskt resursteam där psykologer och specialpedagoger ingår samt den så kallade skolresursen som omfattar två kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper vilka tar emot elever från hela kommunen. I kommunen finns fem fristående skolor. Fyra av dessa skolor har inspekterats i samband med kommuninspektionen och bedöms i särskilda rapporter. Den fristående PEAB-skolan som erbjuder gymnasieutbildning inom byggprogrammet startades 2007 och kommer att inspekteras senare.

3 3 (17) Helhetsbedömning Barn- och utbildningsnämnden har enligt Skolinspektionens bedömning god kännedom om de nationella målen för olika verksamheter. Styrning av verksamheten utgår dels från de nationella målen och dels från kommunens skolplan för åren Nämndens ambition med skolplanen är att den inte skall vara en upprepning av de statliga styrdokumenten utan stå för lokala politiska ställningstaganden. Skolplanen anger därför ett antal lokala politiska viljeinriktningar men i liten utsträckning vilka åtgärder kommunen avser att vidta för en ökad måluppfyllelse i relation till de nationella målen och lever därmed inte upp till skollagens krav på preciserade åtgärder för en ökad måluppfyllelse. Skolplanen bör vara en viktig del i styrningen av kommunens samlade kvalitetsarbete och bör tydligt riktas mot de nationella målen men dess nuvarande utformning gör att den styrande effekten blir svag, särskilt avseende kunskapsmålen. Förskoleverksamheten bedriver ett målinriktat arbete som utgår från målen i läroplanen. Förskolorna erbjuder också en miljö som ger goda förutsättningar för utveckling och lärande hos barnen. Inspektionen visar dock att fritidshemmen i varierande grad lever upp till de nationella målen. Kunskapsresultaten för eleverna i Ängelholms grundskolor år 2008 ligger under såväl riksgenomsnittet som de nivåer som beräknats i Skolverkets modellberäknade värde, SALSA, där bland annat hänsyn tas till andel pojkar, andel elever med utländsk bakgrund och föräldrarnas utbildningsnivå. Statistiken för den senaste femårsperioden visar att resultaten har varierat nära riksgenomsnittet, vissa år något över och andra år något under. Variationen i kunskapsresultat mellan olika grundskolor i kommunen är dock betydande och har inte minskat under den senaste femårsperioden. Såväl kommunens barn- och utbildningsnämnd som dess förvaltning är väl medvetna om kunskapsresultaten och den variation som finns mellan skolorna. Insatser i form av ett nytt resursfördelningssystem, som i högre grad tar hänsyn till skolor där en hög andel av eleverna har behov av särskilt stöd, och ett kommunövergripande resursteam med pedagogisk och psykologisk kompetens är några insatser som enligt kommunen förväntas minska variationerna. Kommunen kan dock genom att vidta åtgärder inom de områden som bedöms i rapporten skapa ytterligare förutsättningar för förbättrade kunskapsresultat, exempelvis genom att elevernas kunskapsutveckling följs upp mer systematiskt samt att denna uppföljning tydligare bildar underlag för beslut om åtgärder i syfte att öka måluppfyllelsen. Kunskapsresultaten för eleverna i kommunens gymnasieskola ligget totalt sett över riksgenomsnittet. Kommunen har under de senaste åren genomfört omfattande satsningar inom gymnasieskolan, dels i form av ombyggnationer och dels i form av ett aktivt pedagogiskt utvecklingsarbete. Detta arbete syftar till en ökad måluppfyllelse samt en ökad fokusering på programmålen, något som kan ge eleverna på respektive program en bättre helhet i utbildningen. Huvuddelen av gymnasieskolans elever har genomgått grundskolan i kommunen och en jämförelse mellan resultaten för grundskola och gymnasieskola visar att eleverna går från en resultatnivå under riksgenomsnittet före gymnasiestudierna till en nivå över riksgenomsnittet efter genomförd gymnasieut-

4 4 (17) bildning. Relationen mellan grundskolans och gymnasieskolans resultat borde enligt Skolinspektionens bedömning vara ytterligare en indikation på behovet av utvidgad uppföljning, utvärdering och analys i kommunen av vilka faktorer som gett upphov till denna skillnad och vilka åtgärder som borde vidtas för en ökad måluppfyllelse, särskilt i grundskolan. Inspektionen i kommunens grundskolor visar att det finns brister i lärarnas och skolornas uppföljning och dokumentation av elevernas kunskapsutveckling, särskilt i de årskurser där betyg inte sätts. Denna bristande uppföljning leder i många fall till att enskilda lärare har ett alltför begränsat underlag för upprättande dels av elevernas individuella utvecklingsplaner och dels av åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd. Skolrapporterna visar i flera fall att kvaliteten på såväl åtgärdsprogram som individuella utvecklingsplaner bör förbättras genom tydligare åtgärder som kopplas till måluppfyllelse i relation till nationella mål, särskilt kursplanemål. Kommunen genomför en rad utvärderings- och uppföljningsinsatser, bland annat använder sig kommunen av certifieringsmodellen Qualis i sitt kvalitetsarbete. Insatser görs också för att förbättra lärares och skolors uppföljning av elevernas kunskapsutveckling men dessa var vid tiden för inspektionen ännu under utveckling. Trots de insatser och utvärderingar som görs leder den tidigare beskrivna bristen på kunskapsuppföljning i alla ämnen till att kommunen saknar en heltäckande bild av måluppfyllelsen i relation till de nationella kunskapsmålen i grundskolan. Mot bakgrund av variationen i kunskapsresultaten mellan kommunens grundskolor är detta underlag av stor betydelse för beslut om åtgärder för ökad måluppfyllelse. Avsaknad av ett heltäckande underlag för beslut om vilka insatser kommunen väljer att sätta in för att öka måluppfyllelsen gör att det finns risk för att åtgärderna inte riktas mot de områden som är i störst behov av åtgärder. Kommunen saknar också en samlad bild av måluppfyllelsen i förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, särskolan och vuxenutbildningen. Kommunen har under senare år satsat på att utveckla rektorernas roll i verksamheternas arbete, bland annat genom fleråriga kompetensutvecklingsinsatser riktade mot rektorerna i syfte att stärka det pedagogiska ledarskapet. Skolplanen anger också ledarskapet och rektorernas roll som en av kommunens tre viktiga inriktningar under Flertalet av skolornas rektorer är väl förtrogna med verksamheten och leder denna genom en aktiv pedagogisk ledning som inriktas mot de nationella målen. Även förskoleverksamheten, särskolan och vuxenutbildningen leds på ett målinriktat och aktivt sätt av rektorerna. Kommunens vuxenutbildning erbjuder utbildning inom alla skolformer men den verksamhet som bedrivs inom särvux har en alltför låg tidsomfattning för att kunna uppfylla skollagens syfte om en utbildning som motsvarar den obligatoriska särskolan respektive gymnasiesärskolan. Även för studerande inom svenskundervisning för invandrare (sfi) görs inte tillräckliga kommunala insatser för att möjliggöra en språkträning i arbetslivet kombinerat med utbildningen. Inspektionen visar att skolor och verksamheter i Ängelholms kommun erbjuder en i huvudsak trygg miljö för barn, elever och studerande. På flertalet skolor bedrivs ett värdegrundsarbete i enlighet med lagen om likabehandling och likabehandlingsplaner

5 5 (17) upprättas på alla skolor. Likabehandlingsplanerna utgår dock inte från en aktuell kartläggning av skolornas behov och innehåller inte konkreta, tidsatta åtgärder som utgår från denna kartläggning. Inspektionen visar att likabehandlingsplanerna behöver förbättras på samtliga skolor. Likabehandlingsplaner saknas också i fritidshemmen, i några förskoleverksamheter och för vuxenutbildningen. Kommunen skapar förutsättningar för en god kvalitet i den pedagogiska verksamheten genom att en hög andel av personalen har en pedagogisk högskoleutbildning. Detta gäller både förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, grundskolan och gymnasieskolan. För samtliga dessa skolformer ligger andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning över eller mycket över riksgenomsnittet. Goda förutsättningar skapas också genom lokaler som i huvudsak är ändamålsenliga och erbjuder goda lärmiljöer. Som exempel kan nämnas en satsning på skolbibliotek i kommunen som lett till god tillgång för eleverna. Sammanfattningsvis erbjuder Ängelholms kommun i huvudsak barn, elever och studerande en god miljö för lärande och utveckling. Positiva faktorer som bidrar är till exempel många rektorer som fokuserar på det pedagogiska utvecklingsarbetet, hög andel högskoleutbildad personal och god tillgång till en trygg miljö. Kommunens systematiska kvalitetsarbete behöver dock förbättras, särskilt avseende uppföljning och utvärdering. Kommunen bör som ett led i detta kvalitetsarbete vidta ytterligare åtgärder för en ökad måluppfyllelse inom de områden som beskrivs i rapporten, särskilt avseende måluppfyllelsen i relation till de nationella kunskapsmålen. I bedömningarna nedan och i skol/verksamhetsrapporter redovisas inom vilka områden kommunen behöver vidta åtgärder. Senast inom tre månader från dagen för beslutet, dvs. senast den 17 mars 2009 ska Ängelholms kommun redovisa till Skolinspektionen, avdelningen i Lund vilka åtgärder som vidtagits. Bedömningar srutan under varje bedömningspunkt fylls endast i när Skolinspektionen bedömt att åtgärder behövs. I detta material används begreppet styrdokument som en samlande beteckning för relevanta författningar och allmänna råd. 1 Kunskaper, utveckling och lärande Inom detta granskningsområde behandlas skolornas kunskapsresultat och arbetet för att varje elev ska nå de nationella målen för lärandet uttryckta i läroplan och kursplaner. Vidare granskas hur kommunen följer upp och utvärderar resultaten.

6 6 (17) 1.1 Resultat som har uppnåtts i kommunens olika verksamheter Kommentar och bedömning: I Ängelholms kommun utgår omsorg och lärande i förskoleverksamheten från målen för verksamheten, som återfinns i läroplanen för förskolan. Verksamheten är målinriktad och planerad men utgår samtidigt från varje barns individuella behov och intressen. Miljön i förskolorna stimulerar till en allsidig utveckling hos barnen och personalrepresentanterna betonar vikten av lek, olika former av skapande verksamhet, rim och ramsor med mera, i syfte att stimulera varje enskilt barn till ett lustfyllt lärande. Kommunen saknar dock en samlad bild av måluppfyllelsen i förskoleverksamheten. Ängelhoms kommun saknar också en samlad bild av i vilken grad skolbarnsomsorgen når de nationella målen. Kommunen gör ingen uppföljning och utvärdering av hur fritidshemmen arbetar i relation till de nationella målen i skollag och läroplan. Inspektionen visar dock att fritidshemmen i varierande grad lever upp till de nationella målen. Tabell 1 visar att kunskapsresultaten för 2008 i form av betyg för kommunens grundskoleelever ligger något under riksgenomsnittet avseende genomsnittligt meritvärde och andel elever som ej nått målen i alla ämnen medan andelen behöriga till gymnasieskolans nationella program ligger något över riksgenomsnittet. Statistiken för den senaste femårsperioden visar att grundskoleelevernas kunskapsresultat har varierat nära riksgenomsnittet, vissa år något över och andra år något under. En närmare analys av de enskilda skolornas resultat visar att det finns en betydande variation i resultatnivåerna mellan kommunens sex betygssättande skolor. Denna variation har inte minskat under den senaste femårsperioden. En resultatjämförelse baserad på skolverkets modellberäknade värden i SALSA, där bland annat hänsyn tas till andel pojkar, andel elever med utländsk bakgrund och föräldrarnas utbildningsnivå visar också att kommunens grundskoleelever presterar lägre resultat än de modellberäknade värdena. Såväl betygssresultaten som variationen mellan skolorna är väl kända av nämnd och förvaltning och åtgärder för att öka måluppfyllelsen vidtas kontinuerligt. Skolinspektionen bedömer dock att kommunen behöver vidta ytterligare åtgärder för att öka måluppfyllelsen. Tabell 2 visar att resultaten på de nationella ämnesproven i årskurs 9 ligger över riksgenomsnittet i alla ämnen utom svenska som andraspråk, resultatet i detta ämne baserar sig dock på ett litet antal elever vilket kan förklara den stora variationen mellan olika år. Elevernas sammantagna resultat på de nationella proven 2007 visar en god överensstämmelse med de betyg som sattes samma år. Tabell 3 visar att kunskapsresultaten för gymnasieskolans elever ligger över riksgenomsnittet för samtliga redovisade variabler. Resultatnivån har dessutom varit relativt stabil under den senaste femårsperioden.

7 7 (17) Resultaten i vuxenutbildningen visar att de studerande inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning når goda kunskapsresultat i de ämnen som redovisas i den nationella statistiken medan andelen som fullföljer sina studier är i nivå med riksgenomsnittet. Resultaten för kommunens sfi-studerande visar dock att andelen studerande som slutfört utbildningen med godkänt i kurs D två år efter påbörjad utbildning har minskat successivt under den senaste femårsperioden och låg 2007 något under riksgenomsnittet. Inspektionen visar att måluppfyllelsen för denna grupp kan förbättras genom att kommunen kompletterar utbildningen med språkträning i arbetslivet för flertalet studerande. Tabell 1: Resultat för elever i årskurs 9 Ängelholms kommun Samtliga skolor i kommunen 1 Enligt intervjuer med personal och skolledare i särskolan når eleverna goda kunskapsresultat utifrån sina individuella förutsättningar. Verksamheten lyckas förena en god omsorg om eleverna med utmaningar så att eleverna kan utvecklas så långt det är möjligt. Kommungrupp Riket Genomsnittligt meritvärde Andel (%) som ej nått målen i samtliga ämnen 209,1 205,2 207,9 200,7 208,3 210,1 204,3 209, Andel (%) behöriga till nationellt program Källa: Skolverkets kommunsammanställning, Uppgifter baserade på samtliga huvudmän i kommunen 2 Uppgifter baserade på samtliga huvudmän i kommungruppen. 3 Uppgifter baserade på samtliga huvudmän i riket

8 8 (17) Tabell 2: Resultat på nationella ämnesprov i årskurs 9 Ängelholms kommun Samtliga skolor i kommunen 4 Kommun- grupp 5 6 Riket Andel (%) elever som uppnått minst Godkänt i: Engelska Matematik Svenska Källa: Skolverkets kommunsammanställning, = Uppgift saknas.. = Uppgift kan ej visas, då resultatuppgiften baseras på färre än 10 individer Tabell 3: Resultat för elever i gymnasieskolans årskurs tre Ängelholms kommun Samtliga skolor i kommunen 7 Svenska som andraspråk Kommungrupp Riket Genomsnittlig betygspoäng Andel (%) med grundläggande behörighet till universitets- och högskolestudier 14,3 14,6 14,4 14,4 14,4 14,5 13,8 14, Andel (%) som fullföljde utbildningen inom fyra år 10 Källa: Skolverkets kommunsammanställning, = Uppgift saknas 4 Uppgifter baserade på samtliga huvudmän i kommunen 5 Uppgifter baserade på samtliga huvudmän i kommungruppen 6 Uppgifter baserade på samtliga huvudmän i riket 7 Uppgifter baserade på samtliga huvudmän i kommunen 8 Uppgifter baserade på samtliga huvudmän i kommungruppen 9 Uppgifter baserade på samtliga huvudmän i riket 10 Från och med 2006 års officiella statistik inkluderas elever på Individuella programmets introduktionskurs för invandrare (IVIK) i den här variabeln. Detta gör att tidsserien bryts och kan resultera i oväntade trendbrott.

9 9 (17) 1.2 Uppföljning av kunskapsresultat Bedömningspunkter Kommunen följer upp och utvärderar kunskapsresultaten i samtliga skolformer och resultatet av arbetet med omsorg, utveckling och lärande i förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Enligt läroplanen ska läraren utifrån kursplanerna allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling. Rektorn ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen. Huvudmannen är enligt skollagen och kommunallagen ansvarig för att utbildningen bedrivs i enlighet med författningarna och har en tillfredsställande kvalitet. För att kommunen ska kunna ta ansvar för utbildningens kvalitet krävs att kommunen, genom uppföljning och utvärdering, skaffar sig en bred och god bild av verksamheternas måluppfyllelse i relation till nationella mål och vid behov vidtar åtgärder i syfte att öka måluppfyllelsen. Lärarna i årskurserna 1-6 i Ängelholms kommun utvärderar ännu inte på något systematiskt sett elevernas kunskapsutveckling i andra ämnen än svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik. Därmed saknas det på såväl skol- som kommunnivå sammanställningar av de yngre elevernas kunskapsresultat i samtliga ämnen, förutom i de nämnda ämnena. Barn- och utbildningsförvaltningen har vidtagit åtgärder och ett instrument för uppföljning av de yngre elevernas kunskapsutveckling i samtliga ämnen finns framtaget men är ännu inte i bruk. Skolinspektionen bedömer att kommunen behöver följa upp och utvärdera grundskoleelevernas kunskapsresultat i alla ämnen i de icke-betygssättande årskurserna. 2 Normer och värden Inom detta granskningsområde behandlas kommunens arbete för att ge eleverna en trygg miljö. 2.1 Normer och värden i studiemiljö och samvaro Bedömningspunkter Kommunens samtliga verksamheter utgör trygga miljöer.

10 10 (17) Kommunen ser till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter samt motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller annan kränkande behandling i alla verksamheter Kommunen ser till att det finns en likabehandlingsplan i enlighet med författningarna i alla verksamheter. Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever ska huvudmannen för verksamheten eller den huvudmannen bestämmer se till att det finns en likabehandlingsplan för varje enskild verksamhet. I planen ska planerade åtgärder redovisas. Enligt förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet med en likabehandlingsplan ska planen årligen upprättas, följas upp och ses över under medverkan av barnen eller eleverna vid den verksamhet för vilken planen gäller. Utformningen och omfattningen av barnens eller elevernas deltagande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Ansvaret för upprättande av likabehandlingsplaner är inte delegerat till rektorerna på skolorna och i verksamheterna, vilket gör att ansvaret för upprättandet ligger på nämnden. Flertalet verksamheter och skolor i Ängelholms kommun har upprättat likabehandlingsplaner. Planerna är i huvudsak kända bland personal och elever och upplevs som en hjälp i arbetet för att skapa en god miljö för barn och elever. Tonvikten i planerna ligger på generella åtgärder för ett förbyggande arbete mot kränkningar över längre tid. Planerna bygger däremot inte på en kartläggning av den enskilda verksamhetens behov vilket leder till att de åtgärder som finns beskrivna i flertalet fall är alltför oprecisa och inte tillräckligt konkreta. Beskrivna åtgärder är dessutom inte preciserade i tid vilket försvårar

11 uppföljningen av huruvida de vidtagna åtgärderna har gett önskad effekt. Vid upprättandet och revideringen av likabehandlingsplanerna har inte barnen och eleverna i verksamheterna medverkat mer än undantagsvis. Sammanfattningsvis bedömer Skolinspektionen att likabehandlingsplanerna inte överensstämmer med kraven i lagen samt att barn och elever måste medverka i det kontinuerliga arbetet med dessa. Beslut 11 (17) Kommunen ser till att likabehandlingsplanerna följs upp och utvärderas och ser till att skolor och verksamheter följer upp och utvärderar att miljön i samtliga verksamheter är trygg. 3 Kommunens ledning och kvalitetsarbete Inom detta granskningsområde behandlas kommunens ansvarstagande för skolans målinriktning och myndighetsutövning samt hur kommunens kvalitetsarbete fungerar för att säkra och förbättra kvaliteten i utbildningen. Den regelbundna tillsynen behandlar också tillgång till utbildning samt resurser i form av personal och hur kommunen följer de nationella bestämmelserna som omfattar dessa grupper. 3.1 Tillgång till plats och tillgång till likvärdig utbildning Bedömningspunkter Kommunen erbjuder den omsorg, den undervisning och de valmöjligheter barn, elever och studerande har rätt till. Enligt grundskoleförordningen har elever och vårdnadshavare rätt att, förutom franska, spanska och tyska, önska en rad andra alternativ som språkval. En kommun är skyldig att anordna undervisning i ett språk som har erbjudits eller önskats om minst fem elever i kommunen väljer språket. För att vårdnadshavare och elever ska kunna nyttja denna rätt att önska ett språkval krävs det att skolan informerar om de möjligheter som finns. Inspektionen har visat att flera av kommunens skolor inte informerar om de möjligheter som kan erbjudas.

12 12 (17) För sfi-verksamheten anger skollagen att kommunen i samarbete med arbetsförmedlingen ska verka för att de studerande ges möjligheter att öva det svenska språket i arbetslivet. I Ängelhoms kommun ges ett fåtal studerande med introduktionsersättning möjlighet till praktik i arbetslivet kombinerat med sfistudier. Det finns också exempel på studerande som kombinerar arbete med sfistudier och på detta sätt får språkträning i arbetslivet. För övriga studerande finns det inga aktiva kommunala insatser som syftar till att ge studerande en möjlighet till språkträning i arbetslivet. Enligt skollagen ska särvux syfta till att ge kunskaper och färdigheter motsvarande den obligatoriska särskolan och nationella eller specialutformade program i gymnasiesärskolan. Särvux i Ängelholm bedrivs på en nivå som motsvarar grundsärskolan. Någon utbildning som motsvarar hela nationella kurser ges inte och Skolinspektionen bedömer att utbildningen har karaktären av att underhålla de studerandes kunskaper snarare än att genomföra nationella kurser. De studerande studerar i en omfattning av cirka tre timmar per vecka i genomsnitt. Denna tidsomfattning är alltför begränsad för att möjliggöra en undervisning som uppfyller skollagens syfte för särvux. Skolinspektionen bedömer att kommunen behöver vidta åtgärder så att alla elever i grundskolan ges en korrekt information om vilka valmöjligheter som finns inom ramen för språkvalet. Kommunen behöver vidare utöka möjligheterna till språkträning i arbetslivet för sfi-studerande samt erbjuda särvux i en omfattning som gör det möjligt att nå utbildningsmålen samt skollagens syfte Lokala utformningar av utbildningen i gymnasieskolan och vuxenutbildningen överensstämmer med författningarnas krav. 3.2 Resurser Bedömningspunkter Rektor, lärare och övrig personal i kommunen har utbildning för den verksamhet, respektive undervisning, de i huvudsak bedriver.

13 13 (17) Lärare och övrig personal får och genomgår kompetensutveckling utifrån respektive verksamhets behov Utbildningen är avgiftsfri. 3.3 Styrning och ledning Bedömningspunkter Det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan nämnd, förvaltning och verksamheterna Kommunen ser till att lärare, förskollärare och fritidspedagoger som undervisar har nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller för det offentliga skolväsendet.

14 14 (17) Kommunen har en aktuell skolplan som redovisar vilka åtgärder kommunen avser att vidta för att uppnå nationella bestämmelser. Enligt skollagen ska det i alla kommuner finnas en skolplan som visar hur kommunens skolväsende ska gestaltas och utvecklas. Av skolplanen ska särskilt framgå de åtgärder som kommunen avser vidta för att uppnå de nationella mål som har satts upp för skolan. Skolplanen i Ängelholms kommun innehåller tre riktningar som ska genomsyra organisationen. Dessa tre riktningar är ledarskap och kreativitet, inflytande och trygghet samt skolor med tydlig profil och vision. Inom inriktningarna anges ett antal förväntningar som ställs på organisationen. Förväntningarna täcker in en del av de centrala nationella målområdena som trygghet och elevinflytande. Av skolplanen framgår dock inte vilka åtgärder kommunen avser vidta för att uppnå andra viktiga målområden, särskilt avseende kunskapsuppdraget. Med tanke på kunskapsresultaten för grundskoleeleverna i Ängelholms kommun framstår det som centralt att skolplanen anger vilka åtgärder som ska vidtas för att öka grundskoleelevernas måluppfyllelse i relation till kursplanemålen. Skolplanen saknar också åtgärder riktade mot förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, särskola samt vuxenutbildning. Skolinspektionen bedömer att kommunens skolplan behöver revideras så att det tydligt framgår vilka åtgärder kommunen avser vidta för att nå de nationella målen Kommunen följer upp att skolplikten fullgörs och informerar sig om hur ungdomar år, som inte fullgjort utbildning i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan, är sysselsatta Kommunen ansvarar för att lagen om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg följs.

15 15 (17) Kommunen utövar tillsyn över enskilda förskolor och fritidshem i kommunen. 3.4 Kvalitetsarbete Bedömningspunkter Kommunen bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete, det vill säga planerar, följer upp och utvärderar sin verksamhet samt tar tillvara resultaten och omsätter dessa i åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen. Den som är huvudman för det offentliga skolväsendet ansvarar enligt skollagen för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna. Enligt läroplanen för det obligatoriska skolväsendet måste skolans verksamhet utvecklas så att den svarar mot uppställda mål. Huvudmannen har ett givet ansvar för att så sker. Detta kräver att undervisningsmålen ständigt prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. Kommunens skolplan innehåller inte några åtgärder för att nå de nationella kunskapsmålen. Kommunen har dock genom olika uppföljnings- och utvärderingsinsatser en bild av hur väl skolor och verksamheter uppfyller de nationella läroplansmålen på några utvalda områden. Betygsresultat i grundskolans högre årskurser, gymnasieskolan och vuxenutbildningen ger en bild av hur väl dessa elever uppfyller kursplanemålen. Den tidigare påtalade bristen på kunskapsuppföljning i alla ämnen under de tidigare åren i grundskolan samt avsaknad av utvärderingar som visar hur väl skolbarnsomsorgen och förskoleverksamheten uppfyller det nationella uppdraget leder dock till att det underlag som bildas av utvärderings- och uppföljningsinsatserna inte ger en tillräckligt god bild av kommunens samlade resultat. Kommunen gör inte heller någon uppföljning och utvärdering av i vilken grad insatta stödåtgärder har lett till önskat resultat, vare sig på skolnivå eller i de kommunövergripande särskilda undervisningsgrup-

16 perna. Detta kan sammantaget innebära att kommunens beslut om åtgärder för en ökad måluppfyllelse grundar sig på ett otillräckligt underlag vilket innebär att kommunen inte säkert vet att insatserna riktas mot de områden som är i störst behov av åtgärder. Beslut 16 (17) Skolinspektionen bedömer att kommunens systematiska kvalitetsarbete behöver förbättras, särskilt avseende uppföljning och utvärdering av måluppfyllelsen i relation till de nationella målen Kvalitetsarbetet dokumenteras i en kvalitetsredovisning som uppfyller förordningens krav. Enligt förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m. ska varje kommun årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning. Kommunens kvalitetsredovisning ska omfatta såväl kommunalt bedriven skolverksamhet som kommunalt bedriven förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Kvalitetsredovisningen ska innehålla en bedömning av i vilken utsträckning de nationella målen för utbildningen har förverkligats och en redogörelse för vilka åtgärder kommunen avser vidta för en ökad måluppfyllelse. Kvalitetsredovisningen för Ängelholms kommun innehåller en fyllig beskrivning av verksamheternas förutsättningar samt nyckeltal för olika verksamheter. Kunskapsresultat redovisas i några ämnen för grundskolan och gymnasieskolan men inte för vuxenutbildningen. I kvalitetsredovisningen finns bedömningar av måluppfyllelsen för centrala nationella målområden som gäller grundskola och gymnasieskola men en tydlig analys av orsakerna bakom redovisade resultat finns i alltför begränsad omfattning. Åtgärder för en ökad måluppfyllelse är inte tydligt framskrivna i redovisningen, vilket kan vara en följd av den begränsade analysen. Kvalitetsredovisningen omfattar inte bedömningar av måluppfyllelsen och åtgärder för ökad måluppfyllelse som avser förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, särskola och vuxenutbildning. Skolinspektionen bedömer att kommunen måste upprätta en kvalitetsredovisning som tydligt bedömer måluppfyllelsen i relation till de nationella målen för alla verksamhets- och skolformer samt vilka åtgärder kommunen avser vidta för en ökad måluppfyllelse inom dessa områden.

17 17 (17) På Skolinspektionens vägnar Björn Persson Avdelningschef Peter Ekborg Enhetschef I ärendets slutliga handläggning har också deltagit undervisningsråden Per-Joel Jarlunger, Ebba Svartz, Birgitta Knutsson-Rohdin, Helena Plantin och Cecilia Hanö. Kopia till Enligt fastställd sändlista Bilagor Skol- och verksamhetsrapporter

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:3983 Innehåll Kommunbeslut Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Allmänt om tillsynen och beskrivning av

Läs mer

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm Beslut Melleruds kommun 4644 80 Mellerud kommunen@mellerud.se 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423 Komm munbeslut efter tillsyn av Melleruds kommunn Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besök: Kungsgatan

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Beslut Sveaskolan AB Ringugnsgatan 1 216 16 Limhamn 2009-08-28 1 (4) Dnr 44-2009:569 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Botkyrka kommun

Regelbunden tillsyn i Botkyrka kommun Regelbunden tillsyn i Botkyrka kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-SV2008:214 Innehåll Kommunbeslut Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg Skolrapporter Grundskolor: Banslättsskolan

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2833 Beslut Baggium AB Ängbackevägen 15 428 34 Kållered

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun

Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun Beslut Tjörns kommun 471 80 Tjörn 2007-08-23 1 (4) Dnr 53-2006:3236 Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun Skolverket har genomfört inspektion i Tjörns kommun av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Bromölla kommun

Utbildningsinspektion i Bromölla kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:70 Utbildningsinspektion i Bromölla kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Bilaga Alvikenskolan F 6 Dalaskolan Norra

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-09-10 Dnr 43-2011:5538 Skellefteå kommun Rektorn vid Vita skolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Vita skolan i Skellefteå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö Beslut JENSEN education college AB Box 111 24 100 61 Stockholm 17 augusti 2009 1 (3) Dnr 44-2008:703 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö Skolinspektionen

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Värnamo kommun

Beslut. efter tillsyn i Värnamo kommun Beslut Värnamo kommun Beslut efter tillsyn i Värnamo kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080 07 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning Beslut Tillsyn i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2010-11-04 1 (1) Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning efter tillsyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Nordanstigs kommun 2010-11-04

Läs mer

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2290 Beslut Active

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248.

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248. Beslut Emmaboda kommun Förskolechefer i förskolan och pedagogisk omsorg Beslut för förskola efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Utbildningsinspektion i Härryda kommun Landvetterskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Älvsbyns kommun

Utbildningsinspektion i Älvsbyns kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:41 Utbildningsinspektion i Älvsbyns kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Grundskolor Lekenskolan, Tärnstigens

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola

Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola efter tillsyn av den fristående Hägernässkolan i Täby kommun Täby Friskola AB e-post: info@tabyfriskola.se Rektorn vid Hägernässkolan e-post: karstin.hultman@tabyfriskola.se

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt Skolinspektionen Beslöt 2014-04-03 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus kristiii.aabel@vallentuna.se Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:127 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun Bes lut S kolrapport Beslut Mona Hurtig Skol AB Solskiftegatan 4 442 53

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax:

Läs mer

Utbildningsinspektion i Åmåls kommun

Utbildningsinspektion i Åmåls kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:61 Utbildningsinspektion i Åmåls kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Kristinebergsskolan Landsbygden-Västermalms

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Partille kommun

Beslut. efter tillsyn i Partille kommun Partille kommun efter tillsyn i Partille kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 04 www.skolinspektionen.se 2 (15) Tillsyn

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut Skolinspektionen 2014-12-16 Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:7582 Alingsås kommun utbildningsnamnden@alingsas.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Alingsås kommun 2(10) Tillsyn av vuxenutbildningen i Alingsås kommun har genomfört tillsyn av

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla Inspektionsrapport från Skolverket 54-2007:2183 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla Bes lut Skolrapport Beslut Explicarium AB Råane 9 451 91 Uddevalla 2008-05-08

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola ^ Skolinspektionen Huvudmannen för internationella Engelska Skolan i Nacka inf o@engelska.se Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Nacka donald.christian@engelska.se för grundskola efter tillsyn

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Borlänge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Borlänge kommun Tillsyn i Borlänge kommun har genomfört tillsyn av Borlänge kommun under Hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Köpings kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Köpings kommun Tillsyn i Köpings kommun Beslut 2 (4) har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ri Skolinspektionen Dnr 44-2014:7673 Cultura Utbildning AB 5567127237 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Cultura Gymnasium i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003 i Lysekils kommun

Kvalitetsredovisning 2003 i Lysekils kommun Kvalitetsredovisning 2003 i Lysekils kommun Kvalitetsredovisningen inriktas mot sju områden. Dessa är särskilt väsentliga för att säkra att alla barn, elever och vuxenstuderande får den omsorg och utbildning

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Beslut Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Gävle kommun Beslut 2 (8) Tillsyn i Gävle kommun har genomfört tillsyn av Gävle kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-02-28 Ikasus AB susarme.siden@frosunda.se Rektorn vid Ikasus friskola birgitta.krantz@frosunda.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Ikasus friskola i Vallentuna

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Upplands Väsby kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2 (7) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under våren 2015.

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Sundbybergs kommun Beslut för vuxenutbildning efter ti Isyn i Sundbybergs kommun Tillsyn i Sundbybergs kommun Beslut har genomfört tillsyn av Sundbybergs kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7714 Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Grevhagsskolan belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Bilaga 1 Upplands Väsby kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2(15) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under vårterminen 2015. Tillsynen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Beslut 2013-05-03 Jönköpings kommun Rektorn vid Erik Dahlbergsgyrrrnasiet R02 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Erik Dahlbergsgymnasiet R02 i Jönköpings kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Regelbunden tillsyn i Båstads kommun Förslövs skola årskurs 7 9 Dnr 53-2008:999 Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Grundskola årskurs 7 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 2015-11-03 Dnr 43-2015:4701 Göteborgs kommun angered@angered.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Berg ums skola F-3 i Göteborgs kommun 201 5-1 1-03 Tillsyn i Bergums skola

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Beslut för fristående grundskola

Beslut för fristående grundskola Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla Beslut för fristående grundskola efter tillsyn av Internationella Engelska Skolan i Järfälla kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2013-04-30 Jönköpings kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Jönköpings kommun Skolinspektionen, Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Eksjö kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen Beslut Eksjö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Sventorps och Värsås skolor. Inledning

Utbildningsinspektion i Sventorps och Värsås skolor. Inledning Utbildningsinspektion i Skövde kommun Sventorps skola och Värsås skola Dnr 53-2007:3780 Utbildningsinspektion i Sventorps och Värsås skolor Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 6 Inledning Verksamheten

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning en Stockholms kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Stockholms kommun Tillsyn i Stockholms kommun 2(9) har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren 2016. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-11-26 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid särskolan amia-karrn.brostrom@sandviken.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i särskolan i Sandvikens

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Dnr 43-2014:7781 Forshaga kommun kommungforshaga.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Forshaga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg 2 (13) Tillsyn

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nässjö kommun

Utbildningsinspektion i Nässjö kommun Inspektionsrapport från Skolverket Dnr. 53-2006:3200 Utbildningsinspektion i Nässjö kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Bilaga Annebergsskolan, Flisby

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3983 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nya Tidens Montessorisk. Täby belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2014-10-09 Ekerö kommun Rektorn vid Träkvista skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Träkvista skola i Ekerö kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Matteusskolan Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Utbildningsinspektion i Haninge kommun

Utbildningsinspektion i Haninge kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:92 Utbildningsinspektion i Haninge kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Brandbergsskolan Båtsmansskolan Hagaskolan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-10-19 Djurgymnasiet Stockholm terese.laurentkarlsson@djurgymnasiet.com Rektorn vid Djurgymnasiet mimi.englund@djurgymnasiet.com Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Djurgymnasiet i Stockholms

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum Version 2010-03-02 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Täby Enskilda Gymnasium AB Org.nr. 556568-0112 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Täby Enskilda gymnasium belägen i Täby kommun 2 (6) Tillsyn i Täby Enskilda gymnasium har genomfört tillsyn av Täby

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2011-11-28 Dnr 43-2011:3772 Kumla kommun kommun@kumla.se Rektorn vid John Norlandergymnasiet ted.rylander@kumla.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i John Norlandergymnasiet i Kumla kommun

Läs mer

Beslut för grundskola och grundsärskola

Beslut för grundskola och grundsärskola Beslut Skolinspektionen 2014-11-03 Västerås kornmun info@vasteras.se buf@vasteras.se Rektorn vid Ormkärrskolan F-5 och särskola mger.burstrom@vasteras.se Beslut för grundskola och grundsärskola efter tillsyn

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola

Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola Utbildningsinspektion i Nacka kommun Nacka gymnasium Dnr 53-2006:3385 Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande.

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Centrum för vuxnas lärande Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Vuxenutbildning Inledning Skolverket har

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8288 Orusts Montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 716445-1614 ma@orustmontessori.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Orust Montessoriskola belägen i

Läs mer

efter tillsyn i Älvkullegymnasiet Karlstads kommun och Hammarö kommun

efter tillsyn i Älvkullegymnasiet Karlstads kommun och Hammarö kommun Skolinspekti ;ionen Beslut 2014-04-30 Karlstads kommun karlstadskommun@karlstad.se Hammarö kommun hammaro@hammaro.se Karlstads-Hammarö gynmasienämnd Rektor vid Älvkullegymnasiet daniel.skalerud@karlstad.se

Läs mer

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23.

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23. Beslut ' Göteborgs kommun goteborg@goteborg.se Beslut för förskola efter tillsyn i Göteborgs kommun Beskt 2 (15) Tillsyn av s, c) fwmen f vskoia i Götete[rgs kommun har genomfört tillsyn av Göteborgs kommun

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola

Skolbeslut för gymnasieskola Beslut Elfrida Andréegymnasiet Säves väg 10 621 82 Visby 2011-02-23 Skolbeslut för gymnasieskola efter tillsyn av Elfrida Andréegymnasiet i Gotlands kommun 2011-02-23 Skolbeslut Tillsyn i Elfrida Andréegymnasiet

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola SkolinspelrtliÄ Beslut Västerås Idrottsgymnasium AB jan.walther@jwam.se Rektorn vid Västerås Idrottsgymnasium oskar.walther@vigy.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Västerås Idrottsgymnasium i

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-10-20 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid Jernvallsskolan F-3 christina.silfverberg@utb.sandviken.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Jernvallsskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4035 Täby Friskola Aktiebolag Org.nr. 556599-8860 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Täby Friskola-Småskolan/Ljungmyr belägen i Täby kommun 2(7) Tillsyn i Täby Friskola-Småskolan/Ljungmyr

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:3929 Helixutbildningar AB Org.nr. 556674-7290 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter bastillsyn i Helixgymnasiet Borlänge belägen i Borlänge kommun esiut 2 (8) Tillsyn i Helixgymnasiet

Läs mer

Beslut för Vårgårda kommun

Beslut för Vårgårda kommun Beslut Vårgårda kommun kommunen@vargarda.se Beslut för Vårgårda kommun efter tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun Beslut Tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun har genomfört tillsyn av Vårgårda

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-05-27 Vellinge kommun Rektorn vid Stora Hammars skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stora Hammars skola i Vellinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4261 Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar Org.nr. 742000-2045 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i LinMaskolan belägen i Höörs kommun

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Beslut Dnr 44-2015:9672 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viiala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Drottning Blankas Gymn. Kungsbacka

Läs mer

Utbildningsinspektion i Kalix kommun

Utbildningsinspektion i Kalix kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2005:88 Utbildningsinspektion i Kalix kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Centrumskolan Ytterbyns och Pålänge skolor

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola _ Skoiinspektionen Beslut 2014-06-30 JENSEN Education College AB asa.blom@jenseneducation.se Rektorn vid den fristående gymnasieskolan JENSEN Gymnasium Jönköping Louise.hultman@jenseneducation.se Beslut

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola en% Now Beslut Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Nygårdsskolans gymnasiesärskola belägen i Köpings kommun 2 (5) Tillsyn i Nygårdsskolan gymnasiesär har genomfört tillsyn av Köpings

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4) Åsa Fri Förskola & Grundskola 0300-834000 asa.fri@kungsbacka.se

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4) Åsa Fri Förskola & Grundskola 0300-834000 asa.fri@kungsbacka.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-01-12 Diarienummer FG/2015:1 Pågående Skolinspektions- och Barn- och elevombudsärenden, inklusive ärenden som utreds inom Förskola & Grundskolas klagomålshantering per den 12

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2014-02-12 Arboga kommun arboga.kommun@arboga.se Rektorn vid vuxenutbildningen anne.sonnerfelt@arboffa.se Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn av Arboga kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Den här broschyren är en sammanfattning av redovisningen för kalenderåret 2006.

Den här broschyren är en sammanfattning av redovisningen för kalenderåret 2006. Vad är en kvalitetsredovisning? Enligt lag ska Lycksele kommun varje år göra en kvalitetsredovisning för förskola, skola och fritidshem. Där ska vi skriva om vi har nått målen för undervisningen. Om något

Läs mer

2010-08-31 Dnr 44-2010:117. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Backaskolan i Malmö kommun

2010-08-31 Dnr 44-2010:117. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Backaskolan i Malmö kommun 2010-08-31 Dnr 44-2010:117 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Backaskolan i Malmö kommun Beslut Föreningen Backaskolan Östra fäladsgatan 46-48 212 24 Malmö 2010-08-31 1 (2) Dnr 44-2010:117

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem / Beslut 2013-03-15 Beta School HB Rektorn vid Beta School Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Beta School i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen fin Beslut Dnr 44-2015:9612 Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag Org.nr. 556478-1606 sandra.haag@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Framtidsgymnasiet

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Karlskrona kommun. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2010:1530

Regelbunden tillsyn i Karlskrona kommun. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2010:1530 Regelbunden tillsyn i Karlskrona kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2010:1530 Beslut Karlskrona kommun Östra Hamngatan 7 B 371 83 Karlskrona 2011-02-09 Dnr 43-2010:1530 Kommunbeslut

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2014:8241 Norrtelje teknikgymnasium AB Org.nr. 556791-6761 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter bastillsyn i Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium belägen i Norrtälje

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetsarbete i Barn- och utbildningsnämnden

Riktlinjer för kvalitetsarbete i Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för kvalitetsarbete i Barn- och utbildningsnämnden - styrning av mål, resultat och kvalitet enligt framtagen målstyrningsprocess 2013/2014 Beslutad i BU-nämnd 2011-09-06 Delegationsordning 1.3

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skoiinspektionen Beslut 2014-06-25 Lunds kommun Rektorn vid Ekelundsskolan, Fåglasångs skola, Önneslövs skola, Varpingeskolan och Nya Almelund i Lunds kommun Beslut för grundskola efter tillsyn i Ekelundsskolan,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9669 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viiala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Drottning Blankas Gymn. Halmstad belägen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Beslut Dnr 44-2015:9668 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viiala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Drottning Blankas Gymn. Helsingborg

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Aspero Friskolor AB Org.nr. 556636-3973 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Karlskrona belägen i Karlskrona kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-02-17 Tyresö kommun Rektorn vid Sofiebergsskolan Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Sofiebergsskolan i Tyresö kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan Mjölby kommun Datum 2009-09-16 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Onsdag 14 november 2012 Ansvarig för internkontrollen Jan Gayen 1 Innehåll Bakgrund... 2 Fakta om Samrealskolan åk

Läs mer