Genomförd regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Genomförd regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun"

Transkript

1 1 (17) Genomförd regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun Inledning Skolinspektionen har genomfört regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen, barn- och ungdomsutbildningen samt vuxnas lärande. Besök gjordes i kommunens skolor och andra verksamheter under perioden den 7 oktober till den 4 november Vid regelbunden tillsyn tar Skolinspektionen ställning till i vad mån verksamheten ger förutsättningar för barn, ungdomar och vuxenstuderande i kommunen att nå de nationella målen. Inspektionen bedömer om kommunen uppfyller de krav som författningarna ställer på verksamheten. Tillsynen behandlar tre områden: Kunskaper, Normer och värden samt Ledning och kvalitetsarbete. Beslutet syftar dock inte till att ge en heltäckande bild av all verksamhet vid den aktuella tidpunkten. Övergripande information om den regelbundna tillsynen finns publicerade på Skolinspektionens webbplats (www.skolinspektionen.se/tillsyn) Av bilagda rapporter framgår vilka skolor och verksamheter som granskats och hur tillsynen genomförts, samt de bedömningar som gjorts. Dessa skriftliga rapporter kompletteras med muntlig återrapportering av inspektörerna till företrädare för kommunen, skolorna och verksamheterna. Underlag Underlaget för Skolinspektionens bedömningar av kommunens ansvarstagande är dels dokument från kommunen och verksamheterna, dels den information som inspektörerna samlat in vid observationer, intervjuer och samtal under besöket. Beslutet grundas även på annan information om kommunen och verksamheterna från exempelvis Skolverkets nationella uppföljningssystem. I Ängelholms kommun genomfördes intervjuer med representanter för barn- och utbildningsnämnden samt nämndens förvaltning. Samtliga grundskolor och gymnasieskolor samt vissa delar av särskolan och vuxenutbildningen har besökts, men däremot inte förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. På skolorna har intervjuer genomförts med skolledningen samt med representanter för elever, personal och föräldrar. Vidare har intervjuer genomförts med representanter för föräldrar, personal och chefer för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Företrädare för kommunen har tagit del av och givits möjlighet att lämna synpunkter på sakuppgifter i beslutet.

2 Verksamhetsform Verksamhetens omfattning och organisation vid den regelbundna tillsynen Beslut 2 (17) Antal barn/elever/studerande Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg Förskoleklass 350 Grundskola Obligatorisk särskola 70 Gymnasieskola Gymnasiesärskola 30 Kommunal vuxenutbildning 250 Vuxenutbildning för utvecklingsstörda 30 Svenskundervisning för invandrare 100 Källa: Uppgifter från kommunen, Ängelholms kommun ligger i nordvästra Skåne och har cirka invånare. Kommunens näringsliv kännetecknas av små och medelstora företag. Andelen invånare med eftergymnasial utbildning är något lägre än riksgenomsnittet och andelen invånare som är födda utrikes är 8 procent vilket är betydligt under riksgenomsnittet (13 procent). Barn- och utbildningsnämnden är kommunens styrelse för barnomsorg och utbildning. Nämnden leder verksamheten genom en förvaltning vilken leds av en förvaltningschef. I kommunen finns 25 förskolor, 27 familjedaghem, 19 fritidshem, 12 grundskolor, en gymnasieskola samt vuxenutbildning som omfattar kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare och vuxenutbildning för utvecklingsstörda. Kommunens förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och grundskolor är organiserade i tre nätverk. Eleverna i den obligatoriska särskolan är placerade dels på Sockerbruksskolan för årskurs 1-6 och på Nyhemsskolan för årskurs Gymnasieskolan erbjuder 12 nationella program, ett specialutformat program, gymnasieskolans individuella program samt gymnasiesärskola. Ett kommunövergripande elevhälsoteam ansvarar för kommunens kuratorer, skolhälsovården, ett pedagogiskt och psykologiskt resursteam där psykologer och specialpedagoger ingår samt den så kallade skolresursen som omfattar två kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper vilka tar emot elever från hela kommunen. I kommunen finns fem fristående skolor. Fyra av dessa skolor har inspekterats i samband med kommuninspektionen och bedöms i särskilda rapporter. Den fristående PEAB-skolan som erbjuder gymnasieutbildning inom byggprogrammet startades 2007 och kommer att inspekteras senare.

3 3 (17) Helhetsbedömning Barn- och utbildningsnämnden har enligt Skolinspektionens bedömning god kännedom om de nationella målen för olika verksamheter. Styrning av verksamheten utgår dels från de nationella målen och dels från kommunens skolplan för åren Nämndens ambition med skolplanen är att den inte skall vara en upprepning av de statliga styrdokumenten utan stå för lokala politiska ställningstaganden. Skolplanen anger därför ett antal lokala politiska viljeinriktningar men i liten utsträckning vilka åtgärder kommunen avser att vidta för en ökad måluppfyllelse i relation till de nationella målen och lever därmed inte upp till skollagens krav på preciserade åtgärder för en ökad måluppfyllelse. Skolplanen bör vara en viktig del i styrningen av kommunens samlade kvalitetsarbete och bör tydligt riktas mot de nationella målen men dess nuvarande utformning gör att den styrande effekten blir svag, särskilt avseende kunskapsmålen. Förskoleverksamheten bedriver ett målinriktat arbete som utgår från målen i läroplanen. Förskolorna erbjuder också en miljö som ger goda förutsättningar för utveckling och lärande hos barnen. Inspektionen visar dock att fritidshemmen i varierande grad lever upp till de nationella målen. Kunskapsresultaten för eleverna i Ängelholms grundskolor år 2008 ligger under såväl riksgenomsnittet som de nivåer som beräknats i Skolverkets modellberäknade värde, SALSA, där bland annat hänsyn tas till andel pojkar, andel elever med utländsk bakgrund och föräldrarnas utbildningsnivå. Statistiken för den senaste femårsperioden visar att resultaten har varierat nära riksgenomsnittet, vissa år något över och andra år något under. Variationen i kunskapsresultat mellan olika grundskolor i kommunen är dock betydande och har inte minskat under den senaste femårsperioden. Såväl kommunens barn- och utbildningsnämnd som dess förvaltning är väl medvetna om kunskapsresultaten och den variation som finns mellan skolorna. Insatser i form av ett nytt resursfördelningssystem, som i högre grad tar hänsyn till skolor där en hög andel av eleverna har behov av särskilt stöd, och ett kommunövergripande resursteam med pedagogisk och psykologisk kompetens är några insatser som enligt kommunen förväntas minska variationerna. Kommunen kan dock genom att vidta åtgärder inom de områden som bedöms i rapporten skapa ytterligare förutsättningar för förbättrade kunskapsresultat, exempelvis genom att elevernas kunskapsutveckling följs upp mer systematiskt samt att denna uppföljning tydligare bildar underlag för beslut om åtgärder i syfte att öka måluppfyllelsen. Kunskapsresultaten för eleverna i kommunens gymnasieskola ligget totalt sett över riksgenomsnittet. Kommunen har under de senaste åren genomfört omfattande satsningar inom gymnasieskolan, dels i form av ombyggnationer och dels i form av ett aktivt pedagogiskt utvecklingsarbete. Detta arbete syftar till en ökad måluppfyllelse samt en ökad fokusering på programmålen, något som kan ge eleverna på respektive program en bättre helhet i utbildningen. Huvuddelen av gymnasieskolans elever har genomgått grundskolan i kommunen och en jämförelse mellan resultaten för grundskola och gymnasieskola visar att eleverna går från en resultatnivå under riksgenomsnittet före gymnasiestudierna till en nivå över riksgenomsnittet efter genomförd gymnasieut-

4 4 (17) bildning. Relationen mellan grundskolans och gymnasieskolans resultat borde enligt Skolinspektionens bedömning vara ytterligare en indikation på behovet av utvidgad uppföljning, utvärdering och analys i kommunen av vilka faktorer som gett upphov till denna skillnad och vilka åtgärder som borde vidtas för en ökad måluppfyllelse, särskilt i grundskolan. Inspektionen i kommunens grundskolor visar att det finns brister i lärarnas och skolornas uppföljning och dokumentation av elevernas kunskapsutveckling, särskilt i de årskurser där betyg inte sätts. Denna bristande uppföljning leder i många fall till att enskilda lärare har ett alltför begränsat underlag för upprättande dels av elevernas individuella utvecklingsplaner och dels av åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd. Skolrapporterna visar i flera fall att kvaliteten på såväl åtgärdsprogram som individuella utvecklingsplaner bör förbättras genom tydligare åtgärder som kopplas till måluppfyllelse i relation till nationella mål, särskilt kursplanemål. Kommunen genomför en rad utvärderings- och uppföljningsinsatser, bland annat använder sig kommunen av certifieringsmodellen Qualis i sitt kvalitetsarbete. Insatser görs också för att förbättra lärares och skolors uppföljning av elevernas kunskapsutveckling men dessa var vid tiden för inspektionen ännu under utveckling. Trots de insatser och utvärderingar som görs leder den tidigare beskrivna bristen på kunskapsuppföljning i alla ämnen till att kommunen saknar en heltäckande bild av måluppfyllelsen i relation till de nationella kunskapsmålen i grundskolan. Mot bakgrund av variationen i kunskapsresultaten mellan kommunens grundskolor är detta underlag av stor betydelse för beslut om åtgärder för ökad måluppfyllelse. Avsaknad av ett heltäckande underlag för beslut om vilka insatser kommunen väljer att sätta in för att öka måluppfyllelsen gör att det finns risk för att åtgärderna inte riktas mot de områden som är i störst behov av åtgärder. Kommunen saknar också en samlad bild av måluppfyllelsen i förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, särskolan och vuxenutbildningen. Kommunen har under senare år satsat på att utveckla rektorernas roll i verksamheternas arbete, bland annat genom fleråriga kompetensutvecklingsinsatser riktade mot rektorerna i syfte att stärka det pedagogiska ledarskapet. Skolplanen anger också ledarskapet och rektorernas roll som en av kommunens tre viktiga inriktningar under Flertalet av skolornas rektorer är väl förtrogna med verksamheten och leder denna genom en aktiv pedagogisk ledning som inriktas mot de nationella målen. Även förskoleverksamheten, särskolan och vuxenutbildningen leds på ett målinriktat och aktivt sätt av rektorerna. Kommunens vuxenutbildning erbjuder utbildning inom alla skolformer men den verksamhet som bedrivs inom särvux har en alltför låg tidsomfattning för att kunna uppfylla skollagens syfte om en utbildning som motsvarar den obligatoriska särskolan respektive gymnasiesärskolan. Även för studerande inom svenskundervisning för invandrare (sfi) görs inte tillräckliga kommunala insatser för att möjliggöra en språkträning i arbetslivet kombinerat med utbildningen. Inspektionen visar att skolor och verksamheter i Ängelholms kommun erbjuder en i huvudsak trygg miljö för barn, elever och studerande. På flertalet skolor bedrivs ett värdegrundsarbete i enlighet med lagen om likabehandling och likabehandlingsplaner

5 5 (17) upprättas på alla skolor. Likabehandlingsplanerna utgår dock inte från en aktuell kartläggning av skolornas behov och innehåller inte konkreta, tidsatta åtgärder som utgår från denna kartläggning. Inspektionen visar att likabehandlingsplanerna behöver förbättras på samtliga skolor. Likabehandlingsplaner saknas också i fritidshemmen, i några förskoleverksamheter och för vuxenutbildningen. Kommunen skapar förutsättningar för en god kvalitet i den pedagogiska verksamheten genom att en hög andel av personalen har en pedagogisk högskoleutbildning. Detta gäller både förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, grundskolan och gymnasieskolan. För samtliga dessa skolformer ligger andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning över eller mycket över riksgenomsnittet. Goda förutsättningar skapas också genom lokaler som i huvudsak är ändamålsenliga och erbjuder goda lärmiljöer. Som exempel kan nämnas en satsning på skolbibliotek i kommunen som lett till god tillgång för eleverna. Sammanfattningsvis erbjuder Ängelholms kommun i huvudsak barn, elever och studerande en god miljö för lärande och utveckling. Positiva faktorer som bidrar är till exempel många rektorer som fokuserar på det pedagogiska utvecklingsarbetet, hög andel högskoleutbildad personal och god tillgång till en trygg miljö. Kommunens systematiska kvalitetsarbete behöver dock förbättras, särskilt avseende uppföljning och utvärdering. Kommunen bör som ett led i detta kvalitetsarbete vidta ytterligare åtgärder för en ökad måluppfyllelse inom de områden som beskrivs i rapporten, särskilt avseende måluppfyllelsen i relation till de nationella kunskapsmålen. I bedömningarna nedan och i skol/verksamhetsrapporter redovisas inom vilka områden kommunen behöver vidta åtgärder. Senast inom tre månader från dagen för beslutet, dvs. senast den 17 mars 2009 ska Ängelholms kommun redovisa till Skolinspektionen, avdelningen i Lund vilka åtgärder som vidtagits. Bedömningar srutan under varje bedömningspunkt fylls endast i när Skolinspektionen bedömt att åtgärder behövs. I detta material används begreppet styrdokument som en samlande beteckning för relevanta författningar och allmänna råd. 1 Kunskaper, utveckling och lärande Inom detta granskningsområde behandlas skolornas kunskapsresultat och arbetet för att varje elev ska nå de nationella målen för lärandet uttryckta i läroplan och kursplaner. Vidare granskas hur kommunen följer upp och utvärderar resultaten.

6 6 (17) 1.1 Resultat som har uppnåtts i kommunens olika verksamheter Kommentar och bedömning: I Ängelholms kommun utgår omsorg och lärande i förskoleverksamheten från målen för verksamheten, som återfinns i läroplanen för förskolan. Verksamheten är målinriktad och planerad men utgår samtidigt från varje barns individuella behov och intressen. Miljön i förskolorna stimulerar till en allsidig utveckling hos barnen och personalrepresentanterna betonar vikten av lek, olika former av skapande verksamhet, rim och ramsor med mera, i syfte att stimulera varje enskilt barn till ett lustfyllt lärande. Kommunen saknar dock en samlad bild av måluppfyllelsen i förskoleverksamheten. Ängelhoms kommun saknar också en samlad bild av i vilken grad skolbarnsomsorgen når de nationella målen. Kommunen gör ingen uppföljning och utvärdering av hur fritidshemmen arbetar i relation till de nationella målen i skollag och läroplan. Inspektionen visar dock att fritidshemmen i varierande grad lever upp till de nationella målen. Tabell 1 visar att kunskapsresultaten för 2008 i form av betyg för kommunens grundskoleelever ligger något under riksgenomsnittet avseende genomsnittligt meritvärde och andel elever som ej nått målen i alla ämnen medan andelen behöriga till gymnasieskolans nationella program ligger något över riksgenomsnittet. Statistiken för den senaste femårsperioden visar att grundskoleelevernas kunskapsresultat har varierat nära riksgenomsnittet, vissa år något över och andra år något under. En närmare analys av de enskilda skolornas resultat visar att det finns en betydande variation i resultatnivåerna mellan kommunens sex betygssättande skolor. Denna variation har inte minskat under den senaste femårsperioden. En resultatjämförelse baserad på skolverkets modellberäknade värden i SALSA, där bland annat hänsyn tas till andel pojkar, andel elever med utländsk bakgrund och föräldrarnas utbildningsnivå visar också att kommunens grundskoleelever presterar lägre resultat än de modellberäknade värdena. Såväl betygssresultaten som variationen mellan skolorna är väl kända av nämnd och förvaltning och åtgärder för att öka måluppfyllelsen vidtas kontinuerligt. Skolinspektionen bedömer dock att kommunen behöver vidta ytterligare åtgärder för att öka måluppfyllelsen. Tabell 2 visar att resultaten på de nationella ämnesproven i årskurs 9 ligger över riksgenomsnittet i alla ämnen utom svenska som andraspråk, resultatet i detta ämne baserar sig dock på ett litet antal elever vilket kan förklara den stora variationen mellan olika år. Elevernas sammantagna resultat på de nationella proven 2007 visar en god överensstämmelse med de betyg som sattes samma år. Tabell 3 visar att kunskapsresultaten för gymnasieskolans elever ligger över riksgenomsnittet för samtliga redovisade variabler. Resultatnivån har dessutom varit relativt stabil under den senaste femårsperioden.

7 7 (17) Resultaten i vuxenutbildningen visar att de studerande inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning når goda kunskapsresultat i de ämnen som redovisas i den nationella statistiken medan andelen som fullföljer sina studier är i nivå med riksgenomsnittet. Resultaten för kommunens sfi-studerande visar dock att andelen studerande som slutfört utbildningen med godkänt i kurs D två år efter påbörjad utbildning har minskat successivt under den senaste femårsperioden och låg 2007 något under riksgenomsnittet. Inspektionen visar att måluppfyllelsen för denna grupp kan förbättras genom att kommunen kompletterar utbildningen med språkträning i arbetslivet för flertalet studerande. Tabell 1: Resultat för elever i årskurs 9 Ängelholms kommun Samtliga skolor i kommunen 1 Enligt intervjuer med personal och skolledare i särskolan når eleverna goda kunskapsresultat utifrån sina individuella förutsättningar. Verksamheten lyckas förena en god omsorg om eleverna med utmaningar så att eleverna kan utvecklas så långt det är möjligt. Kommungrupp Riket Genomsnittligt meritvärde Andel (%) som ej nått målen i samtliga ämnen 209,1 205,2 207,9 200,7 208,3 210,1 204,3 209, Andel (%) behöriga till nationellt program Källa: Skolverkets kommunsammanställning, Uppgifter baserade på samtliga huvudmän i kommunen 2 Uppgifter baserade på samtliga huvudmän i kommungruppen. 3 Uppgifter baserade på samtliga huvudmän i riket

8 8 (17) Tabell 2: Resultat på nationella ämnesprov i årskurs 9 Ängelholms kommun Samtliga skolor i kommunen 4 Kommun- grupp 5 6 Riket Andel (%) elever som uppnått minst Godkänt i: Engelska Matematik Svenska Källa: Skolverkets kommunsammanställning, = Uppgift saknas.. = Uppgift kan ej visas, då resultatuppgiften baseras på färre än 10 individer Tabell 3: Resultat för elever i gymnasieskolans årskurs tre Ängelholms kommun Samtliga skolor i kommunen 7 Svenska som andraspråk Kommungrupp Riket Genomsnittlig betygspoäng Andel (%) med grundläggande behörighet till universitets- och högskolestudier 14,3 14,6 14,4 14,4 14,4 14,5 13,8 14, Andel (%) som fullföljde utbildningen inom fyra år 10 Källa: Skolverkets kommunsammanställning, = Uppgift saknas 4 Uppgifter baserade på samtliga huvudmän i kommunen 5 Uppgifter baserade på samtliga huvudmän i kommungruppen 6 Uppgifter baserade på samtliga huvudmän i riket 7 Uppgifter baserade på samtliga huvudmän i kommunen 8 Uppgifter baserade på samtliga huvudmän i kommungruppen 9 Uppgifter baserade på samtliga huvudmän i riket 10 Från och med 2006 års officiella statistik inkluderas elever på Individuella programmets introduktionskurs för invandrare (IVIK) i den här variabeln. Detta gör att tidsserien bryts och kan resultera i oväntade trendbrott.

9 9 (17) 1.2 Uppföljning av kunskapsresultat Bedömningspunkter Kommunen följer upp och utvärderar kunskapsresultaten i samtliga skolformer och resultatet av arbetet med omsorg, utveckling och lärande i förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Enligt läroplanen ska läraren utifrån kursplanerna allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling. Rektorn ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen. Huvudmannen är enligt skollagen och kommunallagen ansvarig för att utbildningen bedrivs i enlighet med författningarna och har en tillfredsställande kvalitet. För att kommunen ska kunna ta ansvar för utbildningens kvalitet krävs att kommunen, genom uppföljning och utvärdering, skaffar sig en bred och god bild av verksamheternas måluppfyllelse i relation till nationella mål och vid behov vidtar åtgärder i syfte att öka måluppfyllelsen. Lärarna i årskurserna 1-6 i Ängelholms kommun utvärderar ännu inte på något systematiskt sett elevernas kunskapsutveckling i andra ämnen än svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik. Därmed saknas det på såväl skol- som kommunnivå sammanställningar av de yngre elevernas kunskapsresultat i samtliga ämnen, förutom i de nämnda ämnena. Barn- och utbildningsförvaltningen har vidtagit åtgärder och ett instrument för uppföljning av de yngre elevernas kunskapsutveckling i samtliga ämnen finns framtaget men är ännu inte i bruk. Skolinspektionen bedömer att kommunen behöver följa upp och utvärdera grundskoleelevernas kunskapsresultat i alla ämnen i de icke-betygssättande årskurserna. 2 Normer och värden Inom detta granskningsområde behandlas kommunens arbete för att ge eleverna en trygg miljö. 2.1 Normer och värden i studiemiljö och samvaro Bedömningspunkter Kommunens samtliga verksamheter utgör trygga miljöer.

10 10 (17) Kommunen ser till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter samt motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller annan kränkande behandling i alla verksamheter Kommunen ser till att det finns en likabehandlingsplan i enlighet med författningarna i alla verksamheter. Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever ska huvudmannen för verksamheten eller den huvudmannen bestämmer se till att det finns en likabehandlingsplan för varje enskild verksamhet. I planen ska planerade åtgärder redovisas. Enligt förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet med en likabehandlingsplan ska planen årligen upprättas, följas upp och ses över under medverkan av barnen eller eleverna vid den verksamhet för vilken planen gäller. Utformningen och omfattningen av barnens eller elevernas deltagande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Ansvaret för upprättande av likabehandlingsplaner är inte delegerat till rektorerna på skolorna och i verksamheterna, vilket gör att ansvaret för upprättandet ligger på nämnden. Flertalet verksamheter och skolor i Ängelholms kommun har upprättat likabehandlingsplaner. Planerna är i huvudsak kända bland personal och elever och upplevs som en hjälp i arbetet för att skapa en god miljö för barn och elever. Tonvikten i planerna ligger på generella åtgärder för ett förbyggande arbete mot kränkningar över längre tid. Planerna bygger däremot inte på en kartläggning av den enskilda verksamhetens behov vilket leder till att de åtgärder som finns beskrivna i flertalet fall är alltför oprecisa och inte tillräckligt konkreta. Beskrivna åtgärder är dessutom inte preciserade i tid vilket försvårar

11 uppföljningen av huruvida de vidtagna åtgärderna har gett önskad effekt. Vid upprättandet och revideringen av likabehandlingsplanerna har inte barnen och eleverna i verksamheterna medverkat mer än undantagsvis. Sammanfattningsvis bedömer Skolinspektionen att likabehandlingsplanerna inte överensstämmer med kraven i lagen samt att barn och elever måste medverka i det kontinuerliga arbetet med dessa. Beslut 11 (17) Kommunen ser till att likabehandlingsplanerna följs upp och utvärderas och ser till att skolor och verksamheter följer upp och utvärderar att miljön i samtliga verksamheter är trygg. 3 Kommunens ledning och kvalitetsarbete Inom detta granskningsområde behandlas kommunens ansvarstagande för skolans målinriktning och myndighetsutövning samt hur kommunens kvalitetsarbete fungerar för att säkra och förbättra kvaliteten i utbildningen. Den regelbundna tillsynen behandlar också tillgång till utbildning samt resurser i form av personal och hur kommunen följer de nationella bestämmelserna som omfattar dessa grupper. 3.1 Tillgång till plats och tillgång till likvärdig utbildning Bedömningspunkter Kommunen erbjuder den omsorg, den undervisning och de valmöjligheter barn, elever och studerande har rätt till. Enligt grundskoleförordningen har elever och vårdnadshavare rätt att, förutom franska, spanska och tyska, önska en rad andra alternativ som språkval. En kommun är skyldig att anordna undervisning i ett språk som har erbjudits eller önskats om minst fem elever i kommunen väljer språket. För att vårdnadshavare och elever ska kunna nyttja denna rätt att önska ett språkval krävs det att skolan informerar om de möjligheter som finns. Inspektionen har visat att flera av kommunens skolor inte informerar om de möjligheter som kan erbjudas.

12 12 (17) För sfi-verksamheten anger skollagen att kommunen i samarbete med arbetsförmedlingen ska verka för att de studerande ges möjligheter att öva det svenska språket i arbetslivet. I Ängelhoms kommun ges ett fåtal studerande med introduktionsersättning möjlighet till praktik i arbetslivet kombinerat med sfistudier. Det finns också exempel på studerande som kombinerar arbete med sfistudier och på detta sätt får språkträning i arbetslivet. För övriga studerande finns det inga aktiva kommunala insatser som syftar till att ge studerande en möjlighet till språkträning i arbetslivet. Enligt skollagen ska särvux syfta till att ge kunskaper och färdigheter motsvarande den obligatoriska särskolan och nationella eller specialutformade program i gymnasiesärskolan. Särvux i Ängelholm bedrivs på en nivå som motsvarar grundsärskolan. Någon utbildning som motsvarar hela nationella kurser ges inte och Skolinspektionen bedömer att utbildningen har karaktären av att underhålla de studerandes kunskaper snarare än att genomföra nationella kurser. De studerande studerar i en omfattning av cirka tre timmar per vecka i genomsnitt. Denna tidsomfattning är alltför begränsad för att möjliggöra en undervisning som uppfyller skollagens syfte för särvux. Skolinspektionen bedömer att kommunen behöver vidta åtgärder så att alla elever i grundskolan ges en korrekt information om vilka valmöjligheter som finns inom ramen för språkvalet. Kommunen behöver vidare utöka möjligheterna till språkträning i arbetslivet för sfi-studerande samt erbjuda särvux i en omfattning som gör det möjligt att nå utbildningsmålen samt skollagens syfte Lokala utformningar av utbildningen i gymnasieskolan och vuxenutbildningen överensstämmer med författningarnas krav. 3.2 Resurser Bedömningspunkter Rektor, lärare och övrig personal i kommunen har utbildning för den verksamhet, respektive undervisning, de i huvudsak bedriver.

13 13 (17) Lärare och övrig personal får och genomgår kompetensutveckling utifrån respektive verksamhets behov Utbildningen är avgiftsfri. 3.3 Styrning och ledning Bedömningspunkter Det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan nämnd, förvaltning och verksamheterna Kommunen ser till att lärare, förskollärare och fritidspedagoger som undervisar har nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller för det offentliga skolväsendet.

14 14 (17) Kommunen har en aktuell skolplan som redovisar vilka åtgärder kommunen avser att vidta för att uppnå nationella bestämmelser. Enligt skollagen ska det i alla kommuner finnas en skolplan som visar hur kommunens skolväsende ska gestaltas och utvecklas. Av skolplanen ska särskilt framgå de åtgärder som kommunen avser vidta för att uppnå de nationella mål som har satts upp för skolan. Skolplanen i Ängelholms kommun innehåller tre riktningar som ska genomsyra organisationen. Dessa tre riktningar är ledarskap och kreativitet, inflytande och trygghet samt skolor med tydlig profil och vision. Inom inriktningarna anges ett antal förväntningar som ställs på organisationen. Förväntningarna täcker in en del av de centrala nationella målområdena som trygghet och elevinflytande. Av skolplanen framgår dock inte vilka åtgärder kommunen avser vidta för att uppnå andra viktiga målområden, särskilt avseende kunskapsuppdraget. Med tanke på kunskapsresultaten för grundskoleeleverna i Ängelholms kommun framstår det som centralt att skolplanen anger vilka åtgärder som ska vidtas för att öka grundskoleelevernas måluppfyllelse i relation till kursplanemålen. Skolplanen saknar också åtgärder riktade mot förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, särskola samt vuxenutbildning. Skolinspektionen bedömer att kommunens skolplan behöver revideras så att det tydligt framgår vilka åtgärder kommunen avser vidta för att nå de nationella målen Kommunen följer upp att skolplikten fullgörs och informerar sig om hur ungdomar år, som inte fullgjort utbildning i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan, är sysselsatta Kommunen ansvarar för att lagen om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg följs.

15 15 (17) Kommunen utövar tillsyn över enskilda förskolor och fritidshem i kommunen. 3.4 Kvalitetsarbete Bedömningspunkter Kommunen bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete, det vill säga planerar, följer upp och utvärderar sin verksamhet samt tar tillvara resultaten och omsätter dessa i åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen. Den som är huvudman för det offentliga skolväsendet ansvarar enligt skollagen för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna. Enligt läroplanen för det obligatoriska skolväsendet måste skolans verksamhet utvecklas så att den svarar mot uppställda mål. Huvudmannen har ett givet ansvar för att så sker. Detta kräver att undervisningsmålen ständigt prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. Kommunens skolplan innehåller inte några åtgärder för att nå de nationella kunskapsmålen. Kommunen har dock genom olika uppföljnings- och utvärderingsinsatser en bild av hur väl skolor och verksamheter uppfyller de nationella läroplansmålen på några utvalda områden. Betygsresultat i grundskolans högre årskurser, gymnasieskolan och vuxenutbildningen ger en bild av hur väl dessa elever uppfyller kursplanemålen. Den tidigare påtalade bristen på kunskapsuppföljning i alla ämnen under de tidigare åren i grundskolan samt avsaknad av utvärderingar som visar hur väl skolbarnsomsorgen och förskoleverksamheten uppfyller det nationella uppdraget leder dock till att det underlag som bildas av utvärderings- och uppföljningsinsatserna inte ger en tillräckligt god bild av kommunens samlade resultat. Kommunen gör inte heller någon uppföljning och utvärdering av i vilken grad insatta stödåtgärder har lett till önskat resultat, vare sig på skolnivå eller i de kommunövergripande särskilda undervisningsgrup-

16 perna. Detta kan sammantaget innebära att kommunens beslut om åtgärder för en ökad måluppfyllelse grundar sig på ett otillräckligt underlag vilket innebär att kommunen inte säkert vet att insatserna riktas mot de områden som är i störst behov av åtgärder. Beslut 16 (17) Skolinspektionen bedömer att kommunens systematiska kvalitetsarbete behöver förbättras, särskilt avseende uppföljning och utvärdering av måluppfyllelsen i relation till de nationella målen Kvalitetsarbetet dokumenteras i en kvalitetsredovisning som uppfyller förordningens krav. Enligt förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m. ska varje kommun årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning. Kommunens kvalitetsredovisning ska omfatta såväl kommunalt bedriven skolverksamhet som kommunalt bedriven förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Kvalitetsredovisningen ska innehålla en bedömning av i vilken utsträckning de nationella målen för utbildningen har förverkligats och en redogörelse för vilka åtgärder kommunen avser vidta för en ökad måluppfyllelse. Kvalitetsredovisningen för Ängelholms kommun innehåller en fyllig beskrivning av verksamheternas förutsättningar samt nyckeltal för olika verksamheter. Kunskapsresultat redovisas i några ämnen för grundskolan och gymnasieskolan men inte för vuxenutbildningen. I kvalitetsredovisningen finns bedömningar av måluppfyllelsen för centrala nationella målområden som gäller grundskola och gymnasieskola men en tydlig analys av orsakerna bakom redovisade resultat finns i alltför begränsad omfattning. Åtgärder för en ökad måluppfyllelse är inte tydligt framskrivna i redovisningen, vilket kan vara en följd av den begränsade analysen. Kvalitetsredovisningen omfattar inte bedömningar av måluppfyllelsen och åtgärder för ökad måluppfyllelse som avser förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, särskola och vuxenutbildning. Skolinspektionen bedömer att kommunen måste upprätta en kvalitetsredovisning som tydligt bedömer måluppfyllelsen i relation till de nationella målen för alla verksamhets- och skolformer samt vilka åtgärder kommunen avser vidta för en ökad måluppfyllelse inom dessa områden.

17 17 (17) På Skolinspektionens vägnar Björn Persson Avdelningschef Peter Ekborg Enhetschef I ärendets slutliga handläggning har också deltagit undervisningsråden Per-Joel Jarlunger, Ebba Svartz, Birgitta Knutsson-Rohdin, Helena Plantin och Cecilia Hanö. Kopia till Enligt fastställd sändlista Bilagor Skol- och verksamhetsrapporter

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun Torsby kommun torsby.kommun@torsby.se efter tillsyn i Torsby kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 04 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Säters kommun Prästgärdsskolan/Kungsgårdsskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Kungsgårdsskolan förskoleklass och årskurserna 1-6 Prästgärdsskolan

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se Fritidshemmen fritidshemmen Beslut för fritidshem efter tillsyn av fritidshemmen i Upplands-Bro kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-SV2008:357 Beslut Baggium Utbildning AB Ängbackevägen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Järfälla kommun Rektorn vid NT-gymnasiet Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av NT-gymnasiet i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Beslut. Hällefors kommun 712 83 Hällefors 2010-05-19. Dnr 43-2009:3888. Kommunbeslut. efter tillsyn i Hällefors kommun

Beslut. Hällefors kommun 712 83 Hällefors 2010-05-19. Dnr 43-2009:3888. Kommunbeslut. efter tillsyn i Hällefors kommun Beslut Hällefors kommun 712 83 Hällefors 2010-05-19 Dnr 43-2009:3888 Kommunbeslut efter tillsyn i Hällefors kommun 2 (32) Innehållsförteckning Helhetsbedömning och beslut Allmänt om tillsynen Beskrivning

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund

Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund Beslut 2011-10-06 Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund Dnr 43-2010:2243 Beslut efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund 2(16) Innehållsförteckning Helhetsbedömning... 3 Allmänt om tillsynen...

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun Falköpings kommun S:t Sigfridsgatan 9 521 81 Falköping 1 (22) Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun Inledning Skolinspektionen har genomfört regelbunden tillsyn i Falköpings kommun av förskoleverksamheten,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-23 Älghults Friskola Rektorn vid Älghults Friskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Älghults Friskola i Uppvidinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Kungsbacka kommun Beslut och rapporter

Regelbunden tillsyn i Kungsbacka kommun Beslut och rapporter Regelbunden tillsyn i Kungsbacka kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:399 Innehåll Kommunbeslut Verksamhetsrapporter Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg Vuxenutbildning Skolrapporter

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun Beslut Svenljunga kommun Beslut efter tillsyn i Svenljunga kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION AV RESULTAT... 6 BEDÖMNING

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Östersunds kommun. Östersunds kommun. 2014-06-18 Dnr 43-2013:5007

Beslut. efter tillsyn i Östersunds kommun. Östersunds kommun. 2014-06-18 Dnr 43-2013:5007 AAr:rrrr; rr.r:..rr, rr;.. Beslut Östersunds kommun Beslut efter tillsyn i Östersunds kommun Skoiinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Freinetskolan Bild & Form Box 7115 402 32 Göteborg 1 (10) Dnr:40-200-:1773 Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Box 7115 402 32 Göteborg Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Nyköpings kommun. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2008:452

Regelbunden tillsyn i Nyköpings kommun. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2008:452 Regelbunden tillsyn i Nyköpings kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2008:452 Innehåll Beslut Verksamhetsrapporter Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg Vuenutbildning Skolrapporter

Läs mer

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1 Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR Instruktion för rektor 1 Fastställt av: Arbetsgrupp förskola-skola Datum: 21 februari 2014 Dokumentet gäller för: Alla grundskole- och grundsärskoleenheteer För revidering

Läs mer

Agenda. Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden

Agenda. Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden Agenda Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden Observatörer Skola Föräldrar och elever Medarbetare Utvärderingssamarbetet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8676 Västanfors-Västervåla Församling Org.nr. 252004-0524 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Lindgårdsskolan belägen i Fagersta kommun 2(13) Tillsyn i Lindgårdsskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Regelbunden tillsyn i kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Allmänt om tillsynen och beskrivning av kommunen Bilaga 2 Tillsynsprotokoll

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Stockholms Internationella Restaurangskola i Stockholms kommun Theducation AB Box 5066 121 16 JOHANNESHOV 1 (11) Tillsyn vid Stockholms

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Program för dagen Vad Skolinspektionen granskar Vad vi har sett i Arboga kommun - styrkor - utvecklingsområden Uppföljning Syfte och mål med tillsynen Bidra till alla

Läs mer

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Beslut 2009-06-10 Dnr: 2008:376 1 (8) Laholms kommun Humlegången 6 312 80 Laholm Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Bakgrund Vuxenutbildningen

Läs mer

Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares behörighet och användning efter utbildning

Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares behörighet och användning efter utbildning Styrelsen för Prolympia skola i Norrköping Ultra Education Kaserngatan 12 553 05 JÖNKÖPING 1 (8) Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Osby kommun

Utbildningsinspektion i Osby kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:35 Utbildningsinspektion i Osby kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter F 9-verksamheter Spår A Hasslarödsskolan

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Mariestads kommun

Utbildningsinspektion i Mariestads kommun Inspektionsrapport från Skolverket 53-2006:3234 Utbildningsinspektion i Mariestads kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Skolområde Norr Högelidsskolan,

Läs mer

OH-mallen. Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling. Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd

OH-mallen. Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling. Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd OH-mallen Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd Skolverket visar vägen Skolverket ska genom sin verksamhet främja att

Läs mer

Utbildningsinspektion i Grums kommun

Utbildningsinspektion i Grums kommun Inspektionsrapport från Skolverket 53-2007:3725 Utbildningsinspektion i Grums kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg Särskolan Skolrapporter

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Beslut Gymnasieskolan Vipan Vipeholmsvägen 224 66 Lund 2010-03-09 1 (7) Utbildningsförvaltningen Box 138 221 00 Lund Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Skolinspektionens beslut

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Utbildningsinspektion i Karlskrona kommun

Utbildningsinspektion i Karlskrona kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:118 Utbildningsinspektion i Karlskrona kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Bilaga Aspöskolan och Rosenfeldtskolan

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Klockarskolan

Regelbunden tillsyn i Klockarskolan Regelbunden tillsyn i Säter kommun Klockarskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Klockarskolan Grundskola årskurs 7-9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Säter kommun under hösten

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

Lysekils kommun 458 30 LYSEKIL

Lysekils kommun 458 30 LYSEKIL BESLUT 2004-03-08 1 (3) Lysekils kommun 458 30 LYSEKIL Genomförd utbildningsinspektion i Lysekils kommun Skolverket har genomfört inspektion i Lysekils kommun av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen,

Läs mer

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Attendo Individ och Familj AB - Box 28-575 21 Eksjö Tel. 0730-660 116 - - lisbeth.lindstrom@attendo.se 1. Mål och Vision Mål: Skolan ska ha en likabehandlingsplan

Läs mer

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014.

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

Sammanfattning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten Sammanfattning Rapport 2012:1 Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten 1 Sammanfattning I granskningen ingår 30 grundskolor i 12 kommuner varav 22 kommunala skolor och 8 fristående

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Utbildningsinspektion i Halmstads kommun

Utbildningsinspektion i Halmstads kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:122 Utbildningsinspektion i Halmstads kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Bilaga Andersbergsskolan F 5 Brearedsskolan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 1 FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 S STRUKTUR K APITEL 5 FRÄMJANDE ARBETE K APITEL 6 FÖREBYGGANDE ARBETE K APITEL 7 UPPTÄCKA

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete för förskolan Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015

Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015 Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015 2014-12-11 Prioriterade områden 1. Höjd kunskapsnivå och ökad likvärdighet Åtaganden: 1. Vi ska arbeta med ett ansvarstagande förhållningssätt 2. Åtgärder

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Beslut. Köpings kommun 731 85 Köping 2011-05-18. Dnr 43-2010:5178. Kommunbeslut. efter tillsyn av Köpings kommun 2011-05-18

Beslut. Köpings kommun 731 85 Köping 2011-05-18. Dnr 43-2010:5178. Kommunbeslut. efter tillsyn av Köpings kommun 2011-05-18 Beslut Köpings kommun 731 85 Köping Kommunbeslut efter tillsyn av Köpings kommun 1 (43) Innehållsförteckning Helhetsbedömning och beslut... 2 Allmänt om tillsynen... 8 Beskrivning av kommunen... 9 Tillsynsprotokoll

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Sala kommun Beslut och rapporter

Regelbunden tillsyn i Sala kommun Beslut och rapporter Regelbunden tillsyn i Sala kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:3754 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Allmänt om tillsynen och beskrivning av

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:13. Undervisningen i matematik i gymnasieskolan

Sammanfattning Rapport 2010:13. Undervisningen i matematik i gymnasieskolan Sammanfattning Rapport 2010:13 Undervisningen i matematik i gymnasieskolan 1 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat kvaliteten i undervisningen i matematik på 55 gymnasieskolor spridda över landet.

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gymnasieskolan och vuxenutbildningen Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Utbildningsinspektion i Simrishamns kommun

Utbildningsinspektion i Simrishamns kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:65 Utbildningsinspektion i Simrishamns kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Bilaga Simrislundsenheten F 6 Simrislundsskolan

Läs mer

efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2010

efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2010 Ordförandens förslag till beslut Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-14 Ärende 1. Informations- och frågestund Beteckning BUN/2010:4 Läggs till handlingarna 2. Meddelanden BUN/2010:5

Läs mer

Utbildningsinspektion i Örnsköldsviks kommun

Utbildningsinspektion i Örnsköldsviks kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:23 Utbildningsinspektion i Örnsköldsviks kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Grundskolor Alneskolan Arnässkolan

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

2012-10-18 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR SMEDBY SKOLA

2012-10-18 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR SMEDBY SKOLA 2012-10-18 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR SMEDBY SKOLA 2012-2013 2012-10-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga roller...

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram Regeringsbeslut I:3 Utbildningsdepartementet 2015-07-09 U2013/02553/S Statens skolverk 106 20 Stockholm U2013/01285/S U2015/00941/S U2015/00299/S U2015/03844/S Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 UTBILDNINGSPLAN för Västerås stad 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 Innehåll Utbildningsplan 3 En ledande skolstad 4 Vägen till en ledande skolstad 5 Kunskaps- och utvecklingsuppdrag

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen Likabehandlingsplan 2014 Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Sfi, komvux, särvux Ansvariga för planen Verksamhetsledare Cecilia Björkquist,

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Grundskola Publicerad 2011-07-01. Grundskola

Det svenska skolsystemet: Grundskola Publicerad 2011-07-01. Grundskola Det svenska skolsystemet: Grundskola Publicerad 2011-07-01 Grundskola Grundskolan, eller grundsärskolan, sameskolan eller specialskolan, är obligatorisk i Sverige. Det betyder att alla barn har skolplikt

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Thoren Innovation School AB Rektorn vid Thoren Innovation School i Lunds kommun för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Thoren Innovation School i Lunds kommun (f.d. Lunds Tekniska

Läs mer

Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd

Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd connect-extend-challange h"p://urplay.se/167553 Förutsättningarna och det stöd som ges rektor från förvaltningsledning och styrelse

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Lernia College AB Rektorn vid Portalens Gymnasium i Borås kommun för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Portalens Gymnasium i Borås kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar 2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet Kvalitet i studie- och yrkesvägledning hela skolans ansvar Skolverkets vision och dokumentation Gränslös kunskap och lustfyllt lärande Skolverket visar vägen Utveckla

Läs mer