Kvalitetsredovisning 2003 i Lysekils kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2003 i Lysekils kommun"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2003 i Lysekils kommun Kvalitetsredovisningen inriktas mot sju områden. Dessa är särskilt väsentliga för att säkra att alla barn, elever och vuxenstuderande får den omsorg och utbildning som de har rätt till enligt nationella bestämmelser. De sju områdena, som redovisas är: 1. Normer och värden 2. Kunskaper 3. Arbetsmiljö och delaktighet 4. Pedagogisk verksamhet och undervisning 5. Styrning, ledning och kvalitetsarbete 6. Tillgång till omsorg, pedagogisk verksamhet och utbildning 7. Resurser Inledning Lysekils kommun har cirka invånare. Kommunen består förutom av Lysekils centralort även av flera mindre tätorter och sträcker sig över två näs i Gullmarsfjorden. Kommunen har elva förskolor. Organisatoriskt är ett antal förskolor knutna till en rektor som också har ansvar för grundskoleverksamhet, medan de andra förskolorna leds av rektorer med ansvar enbart för förskola. Grundskoleverksamheten är organiserad i tio skolor omfattande - en skola med förskoleklass t.o.m. årskurs 2, - tre skolor med förskoleklass t.o.m. årskurs 3, - en skola med årskurs 3 6, - fyra skolor med förskoleklass t.o.m. årskurs 6 samt - en skola med årskurs 7 9. Fritidshemmen är alla knutna till skolorna. Grupper inom obligatoriska särskolan finns på fyra av kommunens grundskolor. Därutöver finns åtta särskoleelever integrerade i grundskolans klasser. Skolbarnsomsorg för särskolan finns vid Kronbergsskolan. Vuxenutbildningen omfattar grundläggande vuxenutbildning, svenska för invandrare (sfi), gymnasial vuxenutbildning, påbyggnadsutbildning och särvux. Vuxenutbildningens huvudbyggnad ligger i Gullmarsskolan. Den gymnasiala vuxenutbildningen Restaurang och storhushåll samt särvux finns i f.d. industrilokaler i Rinkenäs och påbyggnadsutbildningen Maritim Gastronomi i centrala restauranglokaler. Omvårdnadsutbildningen genomförs i lokaler i anslutning till lasarettet.ansvaret för alla verksamheter har Barn- och utbildningsnämnden. Förvaltningen leds av en förvaltningschef. Verksamheternas omfattning vid inspektionstillfället Förskoleverksamhet: 445 barn Skolbarnsomsorg: 507 elever Förskoleklass: 158 elever Särskola: 29 elever Grundskola: elever Vuxenutbildning för utvecklingsstörda, (särvux): 7 studeranden Kommunal vuxenutbildning, (komvux) 276 studeranden Svenskundervisning för invandrare (sfi): 24 deltagare I Lysekils kommun undervisas drygt 50 asylsökande barn och ungdomar utspridda i flera av kommunens skolor.

2 Normer och värden Mål: Enligt skollagen skall utbildningen för barn och ungdom främja deras utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I läroplanernas mål framhålls att barnen och eleverna skall utveckla förståelse och respekt för alla människors lika värde. Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och lust att lära. I läroplanerna anges också att barn och elever skall kunna ta ett allt större ansvar för det egna arbetet och för miljön samt få ett reellt inflytande över utformningen av utbildningen. På samma värdegrund vilar verksamheten inom det offentliga skolväsendet för vuxna. Inom detta område behandlas resultaten av arbetet med skolans värdegrund och läroplanernas mål att sträva mot. Resultat och analys: Inom samtliga skolformer i Lysekils kommun utvecklar barn, elever och studerande normer och värden som ligger i linje med läroplanens mål. Barnen i Lysekils förskolor har en bra social gemenskap som ger trygghet och barnen utvecklar öppenhet, respekt och ansvar samt sin förmåga att ta hänsyn till andra. Det råder en trygg och vänlig stämning på alla skolor. Denna bild styrks av samtal med elever, föräldrar och personal samt av utvärderingar och enkäter som skolorna har genomfört. I samtal med elever inom grundskolan visar de att de lärt sig de demokratiska principerna och att de kan tillämpa dem i den dagliga verksamheten genom klassrådsverksamhet och elevråd. I samtal med elever framkommer även att de kan argumentera och reflektera. Även vid klassrumsobservationer framkommer att eleverna kan argumentera och framföra sina åsikter. Skolornas kvalitetsredovisningar ger en bild av att elevernas inflytande över sitt lärande är ett utvecklingsområde. På flera skolor, men inte alla, får eleverna vara med och planera sin undervisning utifrån givna ramar. Detta är vanligast i årskurserna 1 3, därefter finns det en tendens att elevernas inflytande minskar i årskurserna 4 6, för att ytterligare minska i årskurserna 7 9. I samtal med elever framkommer att de oftast har ett etiskt förhållningssätt och inte tolererar kränkande behandling samt att de anser att alla människor har lika värde. Eleverna i särskolan uttrycker sina uppfattningar och visar respekt för andra utifrån sina förutsättningar. De flesta av de studerande i vuxenutbildningen är trygga och anser sig ha möjlighet att direkt framföra sina åsikter. Personalen är i regel respektfull och lyhörd mot de studerande. Deltagare inom gymnasial vuxenutbildning har möjligheter till direkt inflytande men det är begränsat. Etiska diskussioner förekommer när frågor kring värderingar ingår bland målen för vissa kurser. Åtgärder: Elevernas inflytande och delaktighet i grundskolan samt inom gymnasial vuxenutbildning och sfi kommer att vara föremål för förbättringsarbete. En utbildning i systemiskt förhållningssätt kommer att påbörjas under hösten En demokrativecka skall arrangeras hösten Kunskaper Mål: Utbildningen skall ge kunskaper i vid mening, såväl fakta och förståelse som färdigheter och förmåga att exempelvis utvärdera sitt eget lärande och att arbeta självständigt. Målen för lärandet anges i de nationella läroplanerna och i kursplanerna. Inom detta område granskas resultaten av det pedagogiska arbetet.

3 Resultat och analys: I Lysekils kommun genomförs de nationella proven för årskurs 5 för samtliga elever i årskursen. Resultatet visar att flertalet elever når målen i svenska, engelska och matematik. Det sammanlagda resultatet för kommunens skolor för år 2003 visar att 91 procent av eleverna har nått målen i svenska, 87 procent har nått målen i engelska och 88 procent har nått målen i matematik. Kommunens skolor uppvisar här ett jämnt resultat. Uppföljningar och bedömningar av elevernas kunskapsutveckling i andra ämnen än svenska, matematik och engelska görs inte alltid på skolorna. Några resultatsammanställningar eller annan samlad bedömning av elevernas kunskapsutveckling i de andra ämnena görs inte av skolorna. Kommunens enda skola för årskurs 7 9 är Gullmarsskolan. Skolans sammanlagda betygsresultat i årskurs 9 är och har under flera år varit bland de högsta i landet. Det genomsnittliga meritvärdet för elever i årskurs 9 är 227,5 läsåret 2002/03. Motsvarande siffra för riket är 205,4. Av eleverna är 95,8 procent behöriga till gymnasieskolan, motsvarande siffra för riket är 89,9 procent. Andelen elever som ej har uppnått målen i ett eller flera ämnen är 6,9 procent i Lysekil och 15,3 procent för riket. Resultatet av de nationella proven i årskurs 9. Sv 96 % godkända Eng 97 % godkända Ma 89 % godkända Enligt Skolverkets statistik deltog kortutbildade i Lysekil i vuxenutbildning läsåret 2001/02 i ungefär lika hög grad som genomsnittet i landet; 5,2 procent jämfört med 5,8 procent i riket. Inom vuxenutbildningen har de studerande möjlighet att utveckla ansvar för innehåll och arbetsformer och förmåga att planera och utvärdera. Dessa möjligheter finns dock i mycket olika grad i olika ämnen och kurser. Om alla vuxenstuderande skall kunna utveckla insikter om sitt sätt att lära behöver de i samtliga kurser få tillfälle att diskutera val av innehåll och arbetssätt, med utgångspunkt från kursens mål, samt att utvärdera sitt arbeta. Ett utvecklingsområde är därför systematiskt arbete med alla studerandes planering och utvärdering av sitt lärande. Elever i särskolan får utmaningar och deras utveckling och lärande ligger i linje med läroplanens mål att sträva mot. Åtgärder: Resultatet av lärandet i förskolor och skolor överensstämmer med läroplanens och kursplanernas mål. Skolorna skall påbörja ett arbete med att dokumenterat elevernas kunskapsutveckling i andra ämnen än svenska, engelska och matematik i de lägre årskurserna. Det sammanlagda betygsresultatet för årskurs 9 är mycket gott. Betygsresultaten inom grundskolan kommer att analyseras i ett benchmarkingprojekt i kommunerna i Norra Bohuslän. Vuxenutbildningen kommer att förbättra möjligheterna för de studerande att, genom medverkan i planering och utvärdering av sitt lärande inom alla kurser, utveckla insikter om sitt eget sätt att lära. Varje skola redovisar förbättringsåtgärder i sina kvalitetsredovisningar för 2003.

4 Arbetsmiljö och delaktighet Mål: Enligt skollagen skall verksamheten vara utformad i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar där skall främja aktning för varje människas egenvärde, respekt för vår gemensamma miljö samt jämställdhet mellan könen. Särskilt skall den som verkar inom skolan aktivt motverka alla former av kränkande behandling. All personal skall samverka med föräldrar, barn, elever respektive de vuxenstuderande i arbetet med att forma en god miljö för utveckling och lärande. Redovisningen gäller hur man i verksamheten arbetar för en god miljö och för att förebygga kränkningar och ge möjlighet till delaktighet och samverkan Resultat och analys:. I alla verksamheter arbetar personalen med att främja en god arbetsmiljö och att motverka förekomsten av kränkande behandling. Verksamheterna kännetecknas av öppenhet och vänlighet. Föräldrar och elever uttrycker att förhållningssättet i förskolor och skolor är gott. I förskolorna arbetar personalen mycket aktivt med att skapa en trygg psykosocial miljö för barnen. Exempel på detta är gruppsamtal och lekar. Barnen får diskutera regler och förhållningssätt och lära sig att själva lösa mindre konflikter. Personal och elever i grundskolorna arbetar också på olika sätt förebyggande. Exempel är dels regelbundna samtal i ring där eleverna bl.a. kan diskutera uppkomna konflikter, dels kamratstödjare som ordnar aktiviteter för att stärka skolans gemenskap. Skolans personal uppmärksammar tendenser till kränkande behandling såsom mobbning och dåligt språkbruk. I alla verksamheter finns någon form av handlingsprogram mot kränkande behandling. Programmen är dock av skiftande kvalitet och inskränker sig i flera fall till att i huvudsak definiera och ange rutiner kring mobbning. Det förekommer att föräldrar och elever inte känner till innehållet handlingsprogrammet. Skolornas strategiska och kontinuerliga arbete med att motverka alla former av kränkande behandling uttrycks inte i handlingsprogrammen. Som tidigare nämnts finns i grundskolorna fungerande elevråd och klassråd. I de högre årskurserna finns även elevskyddsombud. I flertalet grundskolor finns också föräldraråd. Lärarna i gymnasial vuxenutbildning är i hög grad lyhörda för synpunkter på utbildningens innehåll och former, även om utrymmet för inflytande är begränsat i flera av kurserna. Ett mer målinriktat arbete samt ett studeranderåd bör kunna bidra till de studerandes möjligheter till inflytande. Programmet mot kränkande behandling är nytt och inte förankrat hos personal och studerande eller anpassat till vuxenutbildningens behov. Åtgärder: Alla verksamheter i kommunen arbetar på olika sätt för att skapa en god arbetsmiljö för barn och elever och för att förebygga och förhindra kränkande behandling. En skriftlig planering i form av handlingsprogram för detta arbete finns också inom i stort sett alla enheter. Innehållet, förankringen och spridningen av dessa program kommer att förbättras. Detta är inte minst viktigt för att alla som berörs skall få insikt i skolornas arbete och därmed få ökade möjligheter till inflytande och ansvarstagande. Möjligheten till inflytandet för elever vid vuxenutbildning kommer att utvecklas genom studeranderåd.

5 Pedagogisk verksamhet och undervisning Mål: Arbetet för att nå målen för lärandet skall främst utformas av de lärande och personalen. I förskolan och skolan skall detta ske i samverkan med hemmen. De nationella läroplanerna, andra statliga bestämmelser och kursplanerna ger dock också vissa anvisningar för arbetet. Det finns riktlinjer för stöd, för betygssättning och utvecklingssamtal, en garanterad undervisningstid etc. Målen i kursplanerna ger dessutom vägledning för arbetssätten genom att beskriva vilka kunskaper och färdigheter barnen, ungdomarna och de vuxna skall nå. Redovisningen riktas mot hur man arbetar för att närma sig målen och hur man anpassar arbetet till olika behov. Resultat och analys: Eleverna i Lysekils grundskolor överlag får en undervisning som främjar deras utveckling och egna sätt att lära. Flera exempel på undervisning som väcker elevers lust att lära kan konstateras, men enstaka exempel på motsatsen har också kunnat noteras. Denna variation kan förekomma både mellan skolor och inom en skola vilket närmare beskrivs i skolornas kvalitetsredovisningar. Föräldrar är mycket nöjda med den information som skolornas personal lämnar om elevens utveckling. Förutom vid de obligatoriska utvecklingssamtalen får föräldrarna information via veckobrev och andra kontakter. Vid flera grundskolor, dock inte alla, förs diskussioner och görs lokala tolkningar och konkretiseringar av målen i läroplanen och kursplanerna. Diskussioner bör föras på alla grundskolor. Som tidigare redovisats under avsnittet Kunskaper har eleverna i Gullmarsskolan i genomsnitt höga betyg. Det goda resultatet behöver emellertid närmare analyseras och värderas utifrån frågan om betygssättningen är likvärdig och rättvis. Det genomsnittliga meritvärdet ligger även över det förväntade meritvärdet när hänsyn tagits till de bakgrundsfaktorer som har betydelse för elevers studieresultat. Skolorna har möjlighet att anpassa stödinsatserna till elevernas behov. Eleverna kan undervisas i mindre grupper och elever får även enskild stödundervisning av speciallärare. Elever med funktionshinder kan arbeta omväxlande enskilt och i grupp. För elever som inte når målen i svenska, engelska och matematik i årskurs 5 finns åtgärdsprogram utarbetade. Som stöd för arbetet med att identifiera, utreda och vidta åtgärder för elever med studiesvårigheter finns ett gemensamt centralt resursteam. Teamet består av specialpedagoger, talpedagog och kurator samt ett antal elevassistenter. Modersmålsundervisning erbjuds i mån av lärartillgång. Studiehandledning ges för de elever som behöver sådan, dock inte till asylsökande barn. Språkvalet svenska och engelska genomförs inte genomgående som en förstärkt undervisning i just dessa ämnen. I stället för förstärkning av språken använder eleverna tiden till t.ex. läxläsning och förberedelser för prov i andra ämnen. Språkvalet används för annat än en fördjupning och breddning av svenska och engelska. Den obligatoriska särskolans personal visar förmåga att ge eleverna realistiska utmaningar utifrån deras förutsättningar. Varje elev arbetar genomgående med uppgifter på sin nivå, såväl när det gäller helt individuella arbetspass som i gemensamt arbete. Skolan har god kontakt med hemmen och utvecklingssamtal genomförs. Eleverna deltar också på olika sätt i grundskolans verksamhet. Förskolorna svarar upp mot läroplanens strävansmål kring barns utveckling och lärande. Fritidshemmen är integrerade i skolverksamheten och erbjuder en bra verksamhet

6 med meningsfulla fritidsaktiviteter. Inom vuxenutbildningen varierar arbetsformerna för den pedagogiska verksamheten beroende på olika lärares syn på ämnet samt på läroplan och kursplaner. Lärarna behöver tillsammans diskutera läroplanens innehåll och sträva mot ett gemensamt förhållningssätt till vuxnas lärande inom vuxenutbildningen i Lysekil. Sfi-utbildningen behöver dessutom utvecklas liksom arbetet med de studerandes förståelse av de nationella kursplanerna. Åtgärder: Sambandet mellan de allsidiga kunskaper som utbildningarna har som mål och det arbete som bedrivs kommer att göras tydligare. Inom grundskolan och vuxenutbildningen kommer en intensivare diskussion att föras om förutsättningarna för lärande i enlighet med läroplaner och kursplaner. I dessa dokument betonas, i både mål att sträva mot och mål att uppnå, att de lärande skall utveckla olika slags kunskaper och t.ex. förmåga till reflektion, insikt, kommunikation och skapande. Kommunen kommer att i grundskolan säkerställa att betygssättningen är likvärdig och rättvis genom jämförelser med kommunerna i Norra Bohuslän. Innehållet i undervisningen i språkvalet i svenska och engelska kommer att ses över så att kursplanerna för svenska och engelska följs. Asylsökande barns rätt till studiehandledning kommer att tillgodoses så långt det är möjligt. Styrning, ledning och kvalitetsarbete Mål: Kommunerna har ett övergripande ansvar för barnomsorgen och skolan på lokal nivå. Kommunerna är också huvudmän för de flesta verksamheterna. Läroplanerna lägger tydliga ansvarsområden på rektor och personal för skolans inre arbete. Sammantaget har dessa skyldigheter att se till att rätten till utbildning tillgodoses. Fristående huvudmän har motsvarande ansvar även om de inte alltid omfattas av riktlinjerna för det offentliga skolväsendet. Frågor som tas upp i redovisningen är exempelvis om verksamheten har en ledning enligt de nationella bestämmelserna, hur denna fungerar i praktiken och om det finns system för att säkra och förbättra kvaliteten i utbildningen. Resultat och analys: Lysekils kommun behöver utveckla styrningen av och kvalitetsarbetet för barnomsorg, skola och vuxenutbildning genom att skapa tydliga samband mellan planering, utvärdering, kvalitetsredovisning och revidering av planer och mål både centralt och på skolnivå. För förskola, grundskola och obligatorisk särskola finns en skolplan. Det finns därutöver ett kommunövergripande styrdokument som anger mål för alla verksamheter. De lokala målbeskrivningarna i form av arbetsplaner eller liknande i verksamheterna är inte konsekvent kopplade till centrala styrdokument. Denna otydlighet när det gäller mål på kommunal nivå försvårar både verksamheternas arbete med lokala planer och planeringen av utvärdering och kvalitetsredovisning. Kommunens kvalitetsredovisning består av en okommenterad katalog av skolornas olika kvalitetsredovisningar. I kvalitetsredovisningen finns ingen bedömning av verksamheternas måluppfyllelse, inte heller anges vilka åtgärder kommunen avser att vidta för förbättringar. De skolor som har kvalitetsredovisningar uppfyller formellt kraven på vad en sådan skall innehålla men har varierande kvalitet. Skolornas kvalitetsredovisningar är inte ett resultat av ett kontinuerligt uppföljnings- och utvärderingsarbete utifrån skolornas behov. Alla rektorer inom grundskolan är ansvariga för den utredning som skall göras och det beslut som skall fattas om en elev skall mottas i särskola.

7 Åtgärder: Kommunens styrning av kvalitetsarbetet kommer att förbättras utifrån de riktlinjer som Skolverket kommer att utfärda hösten Kommunen kommer att skapa tydliga samband mellan planering, utvärdering, kvalitetsredovisning och revidering av mål och planer både centralt och lokalt. Blanketter för ansökan om särskola och mottagande i särskola kommer att göras tydligare. Tillgång till omsorg och utbildning Mål: Lika tillgång till utbildning, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden, är en grundprincip för det offentliga skolväsendet. Inom en viss utbildning skall det också finnas möjligheter för eleverna att individuellt göra val av kurser och ämnen. Redovisningen gäller om möjlighet till utbildning ges i den omfattning och med den valfrihet som anges i de statliga bestämmelserna. Även informationen om möjligheter till utbildning behandlas. Resultat och analys: Tillgången till omsorg och utbildning är god. Föräldrarna har god tillgång till förskola och föräldrars önskemål om placering tillgodoses på ett bra sätt. Alla skolbarn, som efterfrågar plats, tillgång till skolbarnsomsorg. På skollov erbjuder kommunen plats på fritidshem även för barn som i vanliga fall inte har skolbarnsomsorg. Flera av kommunens skolor har använt sig av möjligheten till skolans val, t.ex. Bro och Bergs skolor, som arbetar med utomhuspedagogik och Gullmarsskolan som har ämnet etik, moral och hälsa. Inom grundskolan och särskolan har eleverna tillgång till elevens val. Skolorna har valt att organisera verksamheten på olika sätt, allt ifrån 20-minuterspass ett par gånger i veckan till att eleverna har heldagar med elevens val. Kronbergsskolan har ett bra arbete med elevens val. Skolorna är anpassade för elever med funktionshinder Vid Mariedalskolan finns en mycket bra organisation för elever i behov av särskilt stöd. Särskolans elever ges möjlighet till skolgång nära sin hemmiljö. Flertalet skolor har individintegrerade särskoleelever. Ansvaret för att föräldrar och elever informeras faller ofta på den enskilde läraren eller arbetslaget. Föräldrar anser att de oftast får bra information om skolans verksamhet genom veckobrev och föräldramöten. Alla föräldrar är positiva till utvecklingssamtalen och den information de får om sina barns kunskapsutveckling. Kommunen beskriver i olika måldokument vikten av ett fungerande elev- och föräldrainflytande, men en förutsättning för att föräldrar och elever skall kunna utöva inflytande över verksamheten är att de känner till eller lätt kan skaffa sig information om hur verksamheten är tänkt att fungera. Insatser för att informera föräldrar och elever om utbildningens mål, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och vårdnadshavare har, är knapphändiga både på kommunal nivå och på verksamhetsnivå. Gullmarsskolans hemsida är bra exempel på hur sådan information kan göras tillgänglig. Gullmarsskolan informerar om den pedagogiska verksamheten på även på andra sätt, t.ex. finns lokala bearbetningar och betygskriterier också att tillgå i skriftlig form. Informationen till föräldrar behöver dock utvecklas. Det gäller information dels om de olika förskolornas och skolornas verksamhet och om innehållet i undervisningen, dels om förskole- och skolverksamhetens övergripande mål och riktlinjer.

8 Informationen är också viktig för att föräldrar skall kunna välja mellan olika förskolor och skolor. Lysekils kommun har ingen information om möjligheten att välja skola eller om de olika skolorna. Tillgången till vuxenutbildning på gymnasial nivå är god i Lysekil. Det finns dock brister, som måste åtgärdas, i informationen på vuxenutbildningens hemsida. Kortutbildades rätt till hela den grundläggande vuxenutbildningen framgår inte tydligt. För särvux är beskrivningen av utbildningarnas målgrupp felaktig. Sfi-utbildningen är inte flexibel och individanpassad. Omfattningen är alltför begränsad. Åtgärder: Tillgången till förskola, grundskola och vuxenutbildning är god. Sfi-utbildningen kommer att individanpassas i större utsträckning och göra mer omfattande. Informationen till föräldrar inför val av förskola och skola kommer att förbättras. Resurser Mål: Huvudmannen och skolans ledning beslutar hur och med vilka resurser utbildningen skall genomföras för att de lärande skall nå de nationella målen för utbildningen. I skollagen finns dock bestämmelser om några viktiga förutsättningar för att säkra kvaliteten i utbildningen. Dessa avser främst krav på personalens kompetens, tillgång till ändamålsenliga lokaler, läromedel och annan utrustning som behövs för en tidsenlig utbildning. Resultat och analys: Förskolan och skolorna har tillräckliga personella resurser för att kunna bedriva en verksamhet i linje med läroplanens mål. Inskrivna barn per årsarbetare är 4,8 inom förskolan jämfört med 5,3 i riket. Andelen årsarbetare med pedagogisk utbildning är 65 procent jämfört med 51 procent i riket. Andelen lärare per 100 elever är 7,4 inom grundskolan i Lysekils kommun jämfört med 7,9 i riket och 90 procent har pedagogisk utbildning jämfört med 82 procent i riket. Skolbarnsomsorgen inom Lysekils kommun har goda personalresurser. Antalet inskrivna barn per årsarbetare är 17,9 jämfört med 18,4 i riket och 76 procent har pedagogisk utbildning jämfört med 57 procent i riket. Inom gymnasieskolan är det 9,8 lärare per 100 elever att jämföra med 8,2 i riket. Personal finns i tillräcklig omfattning, med kompetens för respektive verksamhet. Skolorna har en organisation för elever i behov av särskilt stöd, där personalens kompetens tas till vara. Centralt finns ett resursteam som skall ge stöd till elever och personal vad det gäller elevers stödbehov och utredningar. Tillgång till läromedel är god på flertalet skolor och det finns stor variation av pedagogiskt materiel. Vid Gullmarsskolan ser man över tillgången av läromedel och förnyar bokbeståndet. Inom förskolan finns tillgång till materiel men viss utrustning kan behöva förnyas och kompletteras. Flera av kommunens skolor är av äldre datum och i behov av ständigt underhåll. Några skolor är mindre ändamålsenliga. Säkerheten i förskolornas och skolornas utemiljö behöver ses över, liksom lokalernas underhåll. Skolan kan behöva se över sina lokaler så att alla elever får en god och likvärdig arbetsmiljö. Huvuddelen av verksamheten inom vuxenutbildningen och sfi har goda resurser. Resursfördelningen har dock lett till att enheten inte haft beredskap för att möta nyanlända flyktingars studiebehov. Vuxenutbildningen i Lysekil skulle kunna utveckla lärcentrum eller studieverkstad för att förbättra möjligheterna

9 att flexibelt möta nya studerande. Åtgärder: Kommunen behöver se över skolornas lokaler så att barn, elever och anställda får en god arbetsmiljö och miljö för lärande. Barn- och utbildningsnämnden skall göra en framställan till kommunstyrelsen om att en underhållsplan för lokaler och yttre miljö upprättas.

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm Beslut Melleruds kommun 4644 80 Mellerud kommunen@mellerud.se 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423 Komm munbeslut efter tillsyn av Melleruds kommunn Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besök: Kungsgatan

Läs mer

Utbildningsinspektion i Herrgårdsskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Herrgårdsskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Herrgårdsskolan, grundskola F 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar

Läs mer

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Matteusskolan Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:3983 Innehåll Kommunbeslut Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Allmänt om tillsynen och beskrivning av

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Beslut för Vårgårda kommun

Beslut för Vårgårda kommun Beslut Vårgårda kommun kommunen@vargarda.se Beslut för Vårgårda kommun efter tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun Beslut Tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun har genomfört tillsyn av Vårgårda

Läs mer

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2290 Beslut Active

Läs mer

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande.

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Centrum för vuxnas lärande Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Vuxenutbildning Inledning Skolverket har

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Beslut Sveaskolan AB Ringugnsgatan 1 216 16 Limhamn 2009-08-28 1 (4) Dnr 44-2009:569 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun 1 (17) Genomförd regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun Inledning Skolinspektionen har genomfört regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen, barn- och ungdomsutbildningen

Läs mer

Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun

Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun Beslut Tjörns kommun 471 80 Tjörn 2007-08-23 1 (4) Dnr 53-2006:3236 Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun Skolverket har genomfört inspektion i Tjörns kommun av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Bromölla kommun

Utbildningsinspektion i Bromölla kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:70 Utbildningsinspektion i Bromölla kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Bilaga Alvikenskolan F 6 Dalaskolan Norra

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning Beslut Tillsyn i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2010-11-04 1 (1) Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning efter tillsyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Nordanstigs kommun 2010-11-04

Läs mer

Beslut för fristående grundskola

Beslut för fristående grundskola Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla Beslut för fristående grundskola efter tillsyn av Internationella Engelska Skolan i Järfälla kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

KVALITETSPLAN 2008-2012. Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2009-03-05 11

KVALITETSPLAN 2008-2012. Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2009-03-05 11 KVALITETSPLAN 2008-2012 Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2009-03-05 11 Innehållsförteckning Förordning om kvalitetsredovisning (SFS 1997:702) SFS 2001:649 Olika aspekter på kvalitet Kvalitetsarbete

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Utbildningsinspektion i Härryda kommun Landvetterskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-11-26 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid särskolan amia-karrn.brostrom@sandviken.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i särskolan i Sandvikens

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla Inspektionsrapport från Skolverket 54-2007:2183 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla Bes lut Skolrapport Beslut Explicarium AB Råane 9 451 91 Uddevalla 2008-05-08

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248.

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248. Beslut Emmaboda kommun Förskolechefer i förskolan och pedagogisk omsorg Beslut för förskola efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping,

Läs mer

Utbildningsinspektion i område Gullvivan, förskola och grundskola F 6

Utbildningsinspektion i område Gullvivan, förskola och grundskola F 6 Utbildningsinspektion i område Gullvivan, förskola och grundskola F 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Värnamo kommun

Beslut. efter tillsyn i Värnamo kommun Beslut Värnamo kommun Beslut efter tillsyn i Värnamo kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080 07 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Skola Tundalsskolan Ort Robertsfors Ansvarig rektor Jan

Läs mer

Utbildningsinspektion i Skurups kommun

Utbildningsinspektion i Skurups kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2004:4 Utbildningsinspektion i Skurups kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter C2420_Skurup_omsl.indd 1 04-01-29, 14.50 BESLUT 2004-02-16 1 (3) Skurups kommun Torggatan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8288 Orusts Montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 716445-1614 ma@orustmontessori.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Orust Montessoriskola belägen i

Läs mer

Bedömningsunderlag förskola

Bedömningsunderlag förskola 1 (7) Version 2.1.2 Bedömningsunderlag förskola 1 Förskolornas arbete mot målen Utbildningen inom förskolan syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-02-28 Ikasus AB susarme.siden@frosunda.se Rektorn vid Ikasus friskola birgitta.krantz@frosunda.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Ikasus friskola i Vallentuna

Läs mer

Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare

Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2833 Beslut Baggium AB Ängbackevägen 15 428 34 Kållered

Läs mer

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Onsdag 14 november 2012 Ansvarig för internkontrollen Jan Gayen 1 Innehåll Bakgrund... 2 Fakta om Samrealskolan åk

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt Skolinspektionen Beslöt 2014-04-03 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus kristiii.aabel@vallentuna.se Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen

Läs mer

Utbildningsinspektion i Täby kommuns gymnasiesärskola och vuxenutbildning för utvecklingsstörda

Utbildningsinspektion i Täby kommuns gymnasiesärskola och vuxenutbildning för utvecklingsstörda Utbildningsinspektion i Täby kommuns gymnasiesärskola och vuxenutbildning för utvecklingsstörda UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Borlänge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Borlänge kommun Tillsyn i Borlänge kommun har genomfört tillsyn av Borlänge kommun under Hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete. Barn- och ungdomsnämnden, Laholms kommun

Systematiskt kvalitetsarbete. Barn- och ungdomsnämnden, Laholms kommun Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och ungdomsnämnden, Laholms kommun Juni 2014 www.laholm.se Systematiskt kvalitetsarbete För huvudman, förskolor, skolor och fritidshem i Laholms kommun I detta dokument

Läs mer

Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Backens skola och Strömsbruks skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll

Läs mer

Utbildningsinspektion i Glanshammars skola förskoleklass, grundskola årskurs 1 8

Utbildningsinspektion i Glanshammars skola förskoleklass, grundskola årskurs 1 8 Utbildningsinspektion i förskoleklass, grundskola årskurs 1 8 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Utbildningsinspektion i Trelleborgs kommun

Utbildningsinspektion i Trelleborgs kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2005:4 Utbildningsinspektion i Trelleborgs kommun Beslut Kommunrapport Skolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Alstad/Klagstorp Anderslövs skola Bäckaskolan

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum Version 2010-03-02 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION

Läs mer

Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 lag (2014:458).

Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 lag (2014:458). Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 lag (2014:458). 1 kap. Inledande bestämmelser Gäller både grundskola och gymnasieskola 1-6 kap Syftet med utbildningen

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

Utbildningsinspektion i Älvsbyns kommun

Utbildningsinspektion i Älvsbyns kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:41 Utbildningsinspektion i Älvsbyns kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Grundskolor Lekenskolan, Tärnstigens

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax:

Läs mer

Utbildningsinspektion i grund- och gymnasieskolan

Utbildningsinspektion i grund- och gymnasieskolan Utbildningsinspektion i grund- och gymnasieskolan UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar i riktning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 2015-11-03 Dnr 43-2015:4701 Göteborgs kommun angered@angered.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Berg ums skola F-3 i Göteborgs kommun 201 5-1 1-03 Tillsyn i Bergums skola

Läs mer

Bra bättre bäst! Resultat i korthet för gymnasieverksamhet i Nacka kommun

Bra bättre bäst! Resultat i korthet för gymnasieverksamhet i Nacka kommun Bra bättre bäst! Resultat i korthet för gymnasieverksamhet i Nacka kommun Till dig som är elev eller förälder eller arbetar i gymnasieskolan! Årets kvalitetsredovisning för förskoleverksamhet och utbildning

Läs mer

Skolplan 2008-2010. Uppföljning och utvärdering

Skolplan 2008-2010. Uppföljning och utvärdering Uppföljning och utvärdering Kvalitetsredovisning Varje kommun är skyldig att upprätta en kvalitetsredovisning på kommunal nivå för all kommunalt bedriven förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skolverksamhet.

Läs mer

Utbildningsinspektion i Schillerska gymnasiet

Utbildningsinspektion i Schillerska gymnasiet Utbildningsinspektion i UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar i riktning mot de nationella målen

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola ^ Skolinspektionen Huvudmannen för internationella Engelska Skolan i Nacka inf o@engelska.se Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Nacka donald.christian@engelska.se för grundskola efter tillsyn

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Utbildningsinspektion i Haninge kommun

Utbildningsinspektion i Haninge kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:92 Utbildningsinspektion i Haninge kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Brandbergsskolan Båtsmansskolan Hagaskolan

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö Beslut JENSEN education college AB Box 111 24 100 61 Stockholm 17 augusti 2009 1 (3) Dnr 44-2008:703 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut Skolinspektionen 2014-12-16 Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7714 Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Grevhagsskolan belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Sundbybergs kommun Beslut för vuxenutbildning efter ti Isyn i Sundbybergs kommun Tillsyn i Sundbybergs kommun Beslut har genomfört tillsyn av Sundbybergs kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Partille kommun

Beslut. efter tillsyn i Partille kommun Partille kommun efter tillsyn i Partille kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 04 www.skolinspektionen.se 2 (15) Tillsyn

Läs mer

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd 1. Extra anpassningar 2. Extra anpassning och intensifiering 3. Anmälan om risk för bristande måluppfyllse 4. Pedagogisk utredning av en elevs

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:127 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun Bes lut S kolrapport Beslut Mona Hurtig Skol AB Solskiftegatan 4 442 53

Läs mer

Utbildningsinspektion i Kalix kommun

Utbildningsinspektion i Kalix kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2005:88 Utbildningsinspektion i Kalix kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Centrumskolan Ytterbyns och Pålänge skolor

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Beslut Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Gävle kommun Beslut 2 (8) Tillsyn i Gävle kommun har genomfört tillsyn av Gävle kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ 2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ årsarbetare 2014; 13,1 elev/ anställd 2014; 41,1 elev/avdelning

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Bilaga 1 Upplands Väsby kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2(15) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under vårterminen 2015. Tillsynen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:7582 Alingsås kommun utbildningsnamnden@alingsas.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Alingsås kommun 2(10) Tillsyn av vuxenutbildningen i Alingsås kommun har genomfört tillsyn av

Läs mer

Utbildningsinspektion i Sventorps och Värsås skolor. Inledning

Utbildningsinspektion i Sventorps och Värsås skolor. Inledning Utbildningsinspektion i Skövde kommun Sventorps skola och Värsås skola Dnr 53-2007:3780 Utbildningsinspektion i Sventorps och Värsås skolor Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 6 Inledning Verksamheten

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun Klicka för datum Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun Läsår 2014-2015 Louise Olsson Rektor Bruksskolan Sida 2 av 10 Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Botkyrka kommun

Regelbunden tillsyn i Botkyrka kommun Regelbunden tillsyn i Botkyrka kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-SV2008:214 Innehåll Kommunbeslut Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg Skolrapporter Grundskolor: Banslättsskolan

Läs mer

Utbildningsinspektion i Södermalmsskolan och Knaftens skola grundskolor F 6

Utbildningsinspektion i Södermalmsskolan och Knaftens skola grundskolor F 6 Utbildningsinspektion i Södermalmsskolan och Knaftens skola grundskolor F 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Köpings kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Köpings kommun Tillsyn i Köpings kommun Beslut 2 (4) har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015 Kvalitetsrapport Förskoleklass Läsåret 2014/2015 Förskoleklass Strömtorpsskolan Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Mjölby kommun Maj 2009 Håkan Lindahl Marie Lindblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund och uppdrag...

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Barn- och Utbildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning Högsby kommuns skolor År 2008 2009-03-31 Fakta om kommun respektive skola Högsby kommun hade vid utgången av 2008, 5 921 invånare. Under den senaste

Läs mer

Den här broschyren är en sammanfattning av redovisningen för kalenderåret 2006.

Den här broschyren är en sammanfattning av redovisningen för kalenderåret 2006. Vad är en kvalitetsredovisning? Enligt lag ska Lycksele kommun varje år göra en kvalitetsredovisning för förskola, skola och fritidshem. Där ska vi skriva om vi har nått målen för undervisningen. Om något

Läs mer

Utbildningsinspektion i Geijerskolan grundskola 1-9 och särskola 1-10 Junipers och Norrbackaskolan särskolor 1-10

Utbildningsinspektion i Geijerskolan grundskola 1-9 och särskola 1-10 Junipers och Norrbackaskolan särskolor 1-10 Utbildningsinspektion i Geijerskolan grundskola 1-9 och särskola 1-10 Junipers och Norrbackaskolan särskolor 1-10 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KVALITETSAVDELNINGEN ENHETEN FÖR INSPEKTI ON GYMNASIEINSPEKTÖR ULLA CARLSSON ZACKRI SSON SID 1 (15) 2008-03-21 ENHETSCHEF JUKKA KUUSISTO Rapport från inspektion av Gymnasieskolan

Läs mer

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5 Programområde... 3 Vägledande idé och tanke... 4 Perspektiv.... 5 Elevens perspektiv.. 5 Föräldrarnas perspektiv... 5 Det pedagogiska perspektivet.. 6 Hälso perspektiv.. 6 Rektors och förskolechefers perspektiv..

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-10-20 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid Jernvallsskolan F-3 christina.silfverberg@utb.sandviken.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Jernvallsskolan

Läs mer

Hjorteds förskola; Kattbjörnen

Hjorteds förskola; Kattbjörnen Kvalitetsredovisning LÄSÅRET 2012 2013 Hjorteds förskola; Kattbjörnen Förskola 1 5 år Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Styrning och ledning... 3 Personaltäthet och barngruppens

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Utbildningsinspektion i Åmåls kommun

Utbildningsinspektion i Åmåls kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:61 Utbildningsinspektion i Åmåls kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Kristinebergsskolan Landsbygden-Västermalms

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3983 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nya Tidens Montessorisk. Täby belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem

Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Tillämpas från och med 2016-01-01 Innehåll Regler för fristående förskola... 4 Förutsättningar

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010-2011. Kyrkskolan Möklinta

Kvalitetsredovisning 2010-2011. Kyrkskolan Möklinta Kvalitetsredovisning 2-2 Kvalitetsredovisning 2-2 3 (38) Kvalitetsredovisning 2-2 INNEHÅLL BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 7 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 8 Elevtalsutveckling...

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nässjö kommun

Utbildningsinspektion i Nässjö kommun Inspektionsrapport från Skolverket Dnr. 53-2006:3200 Utbildningsinspektion i Nässjö kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Bilaga Annebergsskolan, Flisby

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Global Bridge i Sverige AB Rålambsvägen 22 112 59 Stockholm 1 (9) Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Beslut

Läs mer

Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014

Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014 Barn och skola 2014-12-02 1 (5) Lars Andreasson Utvecklingsstrateg Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014 Sammanfattning av

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nordlyckeskolan, grundskola 7 9

Utbildningsinspektion i Nordlyckeskolan, grundskola 7 9 Utbildningsinspektion i Göteborgs kommun Utbildningsinspektion i Nordlyckeskolan, grundskola 7 9 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom

Läs mer

Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem

Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem 2.1 Normer och värden Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Dokumentation Överkalix gymnasieskola/komvux

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Dokumentation Överkalix gymnasieskola/komvux Överkalix kommun Skolförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Dokumentation Överkalix gymnasieskola/komvux Fastställt 2014-09-30 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 METOD... 3 Metod gymnasieskolan...

Läs mer

Verksamhetsplan för förskolan och fritidshemmet

Verksamhetsplan för förskolan och fritidshemmet Verksamhetsplan för förskolan och fritidshemmet KOSTER FÖRSKOLA/FRITIDSHEM VÅREN 2015 Verksamhetsplan för förskolorna i Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska

Läs mer