Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla"

Transkript

1 Inspektionsrapport från Skolverket :2183 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla Bes lut Skolrapport

2 Beslut Explicarium AB Råane Uddevalla (3) Dnr :2183 Genomförd utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla kommun Skolverket har genomfört inspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla kommun. Besök gjordes i skolan den 28 november Vid utbildningsinspektion tar Skolverket ställning till i vad mån verksamheten ger förutsättningar för barn, ungdomar och vuxenstuderande att nå de nationella målen samt om huvudmannen uppfyller de krav som författningarna ställer på verksamheten. Inspektionen av fristående skolor skall förutom att granska utbildningens kvalitet klargöra om huvudmannens verksamhet uppfyller kraven för att även fortsättningsvis vara godkänd som fristående grundskola och vara berättigad till bidrag från barnens och elevernas hemkommuner. Utbildningsinspektionen behandlar tre områden, verksamhetens resultat, genomförande och förutsättningar. Inspektionen syftar dock inte till att skapa en heltäckande bild av all skolverksamhet vid den aktuella tidpunkten utan prioriterar särskilt starka sidor eller påtagliga svagheter i verksamheterna. Övergripande information och exempel på kriterier för bedömningen av respektive granskningsområde finns publicerade på Skolverkets webbplats ( Av bilagd rapport framgår hur inspektionen genomförts samt de bedömningar som gjorts av inspektörerna. Detta beslut redovisar dels områden där det finns sådana brister i verksamheten att dessa snarast måste åtgärdas, dels områden som behöver förbättras i ett fortsatt kvalitetsarbete. Senast inom tre månader från beslutsdagen, dvs. den 8 augusti 2008 skall Explicarium AB redovisa till Skolverket enheten i Göteborg vilka åtgärder som vidtagits mot de brister som påtalats i verksamheten. Skolverket avser även att vid kommande inspektionstillfälle följa upp effekterna av inspektionen. Skolverkets beslut med anledning av inspektionen Skolverket bedömer att utbildningen vid Vassbo skola med undantag av nedanstående brister ger kunskaper och färdigheter som till art och nivå väsentligen svarar mot de kunskaper och färdigheter som skolor i det offentliga skolväsendet ska förmedla samt i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet. Postadress: Ekelundsgatan Göteborg Besöksadress: Ekelundsgatan 9 Telefon: vx Fax:

3 Skolverket Beslut (3) Dnr :2183 Skolan har väl fungerande rutiner och metoder för värdegrundsarbetet. Vidare kan skolan visa på flera exempel där skolans elever trots mindre goda förutsättningar har lyckats bra i skolarbetet. Följande områden inom Vassbo skolas verksamhet visar sådana brister att de snarast måste åtgärdas. - Skolan upprättar inte individuella utvecklingsplaner för eleverna (1a kap. 7 förordningen om fristående skolor jämförd med 7 kap. 2 grundskoleförordningen). - Åtgärdsprogram upprättas inte för alla elever som är i behov av särskilda stödåtgärder (1a kap. 5 förordningen om fristående skolor). - Skolans likabehandlingsplan uppfyller inte de krav som ställs på en sådan plan när det gäller innehåll och elevernas medverkan (6 lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever samt 2 förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet med en likabehandlingsplan). - Skolans kvalitetsredovisning uppfyller inte förordningens krav (3, 4 och 5 förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.). Skolverket bedömer att följande områden är i behov av förbättringsinsatser. - Skolan bör utveckla rutiner för att säkerställa en rättvis och likvärdig betygsättning. - Skolan bör arbeta så att information till elever och vårdnadshavare om elevernas kunskapsutveckling avser samtliga ämnen och tydligare relateras till kursplanernas mål. - Skolan bör arbeta för att öka elevernas kännedom om målen för utbildningen och med hjälp av detta utveckla elevernas inflytande och ansvar över sitt eget lärande. - Skolans kvalitetsarbete bör utvecklas så att utvärdering och analys av verksamheten i högre utsträckning blir ett konkret hjälpmedel för att öka måluppfyllelsen. - Skolan bör intensifiera sina ansträngningar att rekrytera lärare som är utbildade för den undervisning de ska bedriva och arbeta för att ge lärarna kompetensutveckling som behövs för att professionellt kunna utföra sina uppgifter. - Rektorns pedagogiska ledning och ansvarstagande för att skolan inriktas på att nå de nationella målen bör förbättras.

4 Skolverket Beslut (3) Dnr :2183 På Skolverkets vägnar Marie-Hélène Ahnborg Avdelningschef Mats Lindström Undervisningsråd I ärendets slutliga handläggning har också enhetschefen Hans Larson och undervisningsråden Tomas Erlandsson och Claes-Göran Aggebo deltagit. Bilaga Rapport Kopia till Uddevalla kommun Socialstyrelsen Övriga enligt fastställd sändlista.

5 Utbildningsinspektion i Uddevalla kommun Vassbo skola Dnr :2183 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola Grundskola årskurserna 4 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Bedömningar...3 Inledning Skolverket har granskat verksamheten i och besökt Vassbo skola den 28 november I slutet av denna rapport framgår vilka som varit ansvariga för utbildningsinspektionen. Detta är Skolverkets andra inspektion av skolan sedan den startade sin verksamhet Efter första inspektionstillfället konstateras i Skolverkets beslut den 12 december 1997 att Vassbo skola alltjämt uppfyller villkoren för godkännande och därmed har rätt till bidrag från elevernas hemkommuner. Inspektionen riktas mot tre huvudområden: Kunskaper, Normer och värden samt Ledning och kvalitetsarbete. Bedömningarna av kvaliteten och om verksamheten uppfyller statens krav görs utifrån skollagen, förordningen om fristående skolor och övriga författningar som gäller för fristående skolor. Övergripande information om inspektionen finns publicerad på Skolverkets webbplats ( Inspektionen av fristående grundskolor ska ytterst klargöra om huvudmannens verksamhet uppfyller kraven för att även fortsättningsvis vara godkänd som fristående grundskola och därmed ha rätt till bidrag från elevernas hemkommuner. Huvudmannen har ansvar för att de brister som inspektörerna lyfter fram i helhetsbedömningen åtgärdas. Åtgärderna ska redovisas till Skolverket vilket framgår av Skolverkets beslut. Skolverket följer också upp effekterna av inspektionen vid nästkommande inspektion. Underlag Underlaget för inspektörernas bedömning är dels dokument som huvudmannen har lämnat till Skolverket, dels den information som samlats in under besöket. Även annan information om skolan som finns i Skolverkets nationella uppföljningssystem eller finns publicerat på annat sätt har använts. 1

6 I skolan intervjuades rektorn, flertalet av lärarna, eleverna och en förälder samt företrädare för huvudmannen. Skolsköterskan intervjuades per telefon efter inspektionsbesöket. Även andra iakttagelser i skolmiljön och studier av dokument som finns på skolan utgör underlag för bedömningarna. Inspektörerna besökte även lektioner i samtliga årskurser. Huvudmannen för Vassbo skola har tagit del av och givits möjlighet att lämna synpunkter på sakuppgifter i rapporten. Skolverket har i samband med inspektionen haft kontakt med Uddevalla kommun angående kommunens rätt till insyn i skolans verksamhet. Uddevalla kommun har meddelat att man inte har utnyttjat sin rätt till insyn i Vassbo skolas verksamhet. Vassbo skola Beskrivning av skolan Antal elever Grundskola 5 Källa: Skolans egna uppgifter. Skolverket godkände Vassbo skola som en fristående grundskola för årskurserna 4 9 genom beslut (dnr 95:1029) den 28 december Av skolans ansökan framgår att skolan planerar en verksamhet med högst fem elever och genom godkännandet har Vassbo skola också medgivande om att bedriva skolverksamheten med färre än 20 elever. Enligt beslut om genomförd tillsyn (dnr 97:1954) den 12 december 1997 har skolan rätt till bidrag. Genom Skolverkets beslut (dnr 98:834) har Vassbo skola också medgivande att anordna prövning och utfärda betyg för skolans elever. Enligt Skolverkets beslut är Vassbo skola godkänd som en fristående skola för fullgörande av vanlig skolplikt. Skolans inriktning är allmän och har som profil att ge undervisning till de elever som finns i huvudmannens behandlingshem. Eleverna har svårigheter av psykosocial natur och är i behov av undervisning i liten grupp och i strukturerade former. Huvudman för skolan är Explicarium AB med organisationsnummer Verksamheten vid Vassbo skola startade läsåret 1996/97 och omfattar årskurserna 4-9. Skolan hade vid inspektionsbesöket fem elever, samtliga pojkar som bor på Vassbo behandlingshem. Två av eleverna befinner sig i årskurs 6, en elev i årskurs 7 och två elever i årskurs 9. Eleverna är folkbokförda i kommunerna Kungälv, Stenungsund, Mölndal och Ale. Eleverna är inskrivna vid skolan under sin vistelse på behandlingshemmet. I genomsnitt är eleverna cirka tre år vid skolan. Skolan är belägen i lantlig miljö cirka 5 km söder om Uddevalla. Fastigheten som innehåller både skolan och behandlingshemmet har varit en jordbruksfastighet och innehåller förutom en huvudbyggnad där eleverna bor också flera mindre byggnader varav den största innehåller skolans lektionslokaler. Skolan har särskilda lokaler för undervisningen i teknik och musik. 2

7 Bedömningar Samlad bedömning Vassbo skola kan visa på flera exempel där skolans elever trots mindre goda förutsättningar har lyckats bra i skolarbetet och vidare i sina gymnasiestudier samt även senare i arbetslivet. Det är dock inspektörernas uppfattning att Vassbo skola i flera avseenden brister i arbetet med att uppfylla de nationella målen. Verksamheten vid Vassbo skola bygger på att det finns särskilda skäl för att eleverna finns vid skolan. Inspektörerna vill påtala det som särskilt viktigt att det i sådana skolor finns ett kvalitetsarbete som säkrar såväl resultat som arbetsmetoder. Inspektörerna vill också uppmärksamma huvudmannen på att det för att säkerställa kvaliteten i undervisningen behövs lärare som både är utbildade för den undervisning de bedriver och förtrogna med innehållet i de nationella styrdokumenten. Vidare bör skolan arbeta för att öka elevernas kännedom om målen för utbildningen. Vassbo skola har väl fungerande rutiner och metoder för värdegrundsarbetet. Dock uppfyller inte skolans likabehandlingsplan de krav som lagen ställer på en sådan plan. Rektorn som är ansvarig för att skolan utvecklas i riktning mot de nationella målen bör förbättra sin pedagogiska ledning. Skolhälsovården vid Vassbo skola bedrivs så att det skulle kunna innebära att kraven i skollagen inte uppfylls. Ärendet överlämnas för bedömning till Socialstyrelsen. Inspektörerna ser lärarkompetensen, kvalitetsarbetet och rektorns pedagogiska ledning som de viktigaste förbättringsområdena för att Vassbo skola ska komma längre i arbetet med att uppfylla de nationella målsättningarna. Inspektörerna bedömer att utbildningen vid Vassbo skola med undantag av påtalade brister ger kunskaper och färdigheter som till art och nivå väsentligen svarar mot de kunskaper och färdigheter som skolor i det offentliga skolväsendet ska förmedla samt i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet. Inspektörerna bedömer att nedan angivna brister snarast måste åtgärdas. - Skolan upprättar inte individuella utvecklingsplaner för eleverna (1a kap. 7 förordningen om fristående skolor jämförd med 7 kap. 2 grundskoleförordningen). - Åtgärdsprogram upprättas inte för alla elever som är i behov av särskilda stödåtgärder (1a kap. 5 förordningen om fristående skolor). - Skolans likabehandlingsplan uppfyller inte de krav som ställs på en sådan plan när det gäller innehåll och elevernas medverkan (6 lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever samt 2 förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet med en likabehandlingsplan). - Skolans kvalitetsredovisning uppfyller inte förordningens krav (3, 4 och 5 förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.). 3

8 Inspektörerna bedömer att det finns behov av förbättringsinsatser på skolan inom följande områden. - Skolan bör utveckla rutiner för att säkerställa en rättvis och likvärdig betygsättning. - Skolan bör arbeta så att information till elever och vårdnadshavare om elevernas kunskapsutveckling avser samtliga ämnen och tydligare relateras till kursplanernas mål. - Skolan bör arbeta för att öka elevernas kännedom om målen för utbildningen och med hjälp av detta utveckla elevernas inflytande och ansvar över sitt eget lärande. - Skolans kvalitetsarbete bör utvecklas så att utvärdering och analys av verksamheten i högre utsträckning blir ett konkret hjälpmedel för att öka måluppfyllelsen. - Skolan bör intensifiera sina ansträngningar att rekrytera lärare som är utbildade för den undervisning de ska bedriva och arbeta för att ge lärarna kompetensutveckling som behövs för att professionellt kunna utföra sina uppgifter. - Rektorns pedagogiska ledning och ansvarstagande för att skolan inriktas på att nå de nationella målen bör förbättras. Kunskaper Eleverna i Vassbo skola har i de flesta fall stora och varierande brister i sin kunskapsutveckling när de kommer till skolan. Eleverna har oftast en bakgrund med stor frånvaro, uppbrott och byte av klasser. Vissa av eleverna har neuropsykiatriska funktionshinder. I samtal med inspektörerna beskriver rektorn och lärarna skolans resultat i termer av hur eleverna lyckats efter utslussning, hur eleverna lyckas i gymnasieskolan och hur eleverna lyckas med att bli ansvarskännande medborgare senare i livet. Det går inte i de avseendena att skilja på vad som är skolans resultat och vad som är resultat av behandlingshemmets arbete. Båda verksamheterna är sammanlänkade och personal och rektorn ser det som en helhet. Rektorn redovisar att skolan följer elevernas utveckling i gymnasieskolan och har uppfattningen att han känner till hur det gått för de flesta av eleverna som har lämnat skolan. Den redovisning rektorn ger av hur eleverna lyckats visar på mycket goda resultat. De fem elever som senast lämnade Vassbo skola direkt till gymnasieskolan har samtliga genomgått gymnasieskolan på nationella program. För elever som från Vassbo skola återgått till grundskolan ger rektorn flera exempel på elever som lyckats bra men också på elever som misslyckats i gymnasieskolan. Skolan gör dock ingen sammanställning och kan inte redovisa en samlad bild över dessa resultat. Skolan gör heller inte några andra uppföljningar som visar resultatet av skolans arbete och elevernas kunskapsutveckling. I kvalitetsredovisningen redovisas inga mått eller indikatorer på skolans resultat eller andra beskrivningar som ger upplysning om verksamhetens måluppfyllelse. Se vidare under avsnittet Ledning och kvalitetsarbete. Eleverna deltar i nationella ämnesprov och lärarna använder sig av dessa som stöd i sin betygssättning i årskurs 9. För att kvalitetssäkra betygssättning och bedömningar har skolans lärare och rektor kontinuerliga diskussioner. Enligt inspektörernas bedömning är de diskussioner som sker mellan lärare i olika 4

9 ämnen på den egna arbetsplatsen inte tillräckliga för att säkerställa att bedömning och betygssättning vid Vassbo skola är rättvis och likvärdig med andra skolors. Intervjuer med rektor och lärare visar att inget organiserat samarbete med andra skolor förkommer i bedömnings- och betygssättningsfrågor. Inspektörerna bedömer därför att skolan bör utveckla sitt arbete med att säkerställa en rättvis och likvärdig betygsättning. Läraren ska genom utvecklingssamtal minst en gång per termin främja elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling. Informationen vid utvecklingssamtalet bör grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i relation till målen i läroplanen och kursplanerna. Dokumentation av elevernas kunskapsutveckling är ett viktigt redskap för att kunna följa elevernas kunskapsutveckling. Dokumentationen är också en viktig förutsättning för den information som ska ges under utvecklingssamtalet. Från och med den 1 januari 2006 ställs krav på upprättande av en individuell utvecklingsplan för varje enskild elev vid utvecklingssamtalet. Planen ska vara ett framåtsyftande måldokument där viktiga utvecklingsområden lyfts fram. När en elev börjar vid Vassbo skola kartlägger lärarna elevernas kunskaper och gör en individuell planering som bygger på elevens kunskaper, intressen och andra förutsättningar. Genom att en stor del av undervisningen bedrivs individuellt i en liten grupp får eleverna mycket stöd i arbetet. Arbetssätt och läromedel anpassas för att underlätta och stimulera lärandet. Skolan använder sig i stor utsträckning av musik i syfte att ge eleverna lustfyllda upplevelser i skolarbetet. Genom dokumentstudier, verksamhetsbesök och intervjuer med personalen finner inspektörerna att Vassbo skola följer upp elevernas kunskapsutveckling kontinuerligt mot målen i ämnena engelska, matematik och svenska. För ändamålet har skolan köpt in ett material som bland annat innehåller bearbetningar av kursplanernas mål. Skolan kan dock inte visa på någon systematisk uppföljning eller utvärdering av varje elevs kunskapsutveckling i förhållande till kursplanernas mål i övriga ämnen för eleverna i årskurserna 6 och 7. Utvecklingssamtal har eleverna var sjätte vecka i samband med det så kallade behandlingsmötet. Av intervjuer med elever, vårdnadshavare och personal framgår att informationen om elevernas kunskapsutveckling huvudsakligen är inriktad på ämnena svenska, matematik och engelska och inte tydligt kopplad till målen i de nationella kursplanerna. Vidare framgår att skolan inte upprättar några individuella utvecklingsplaner. Se vidare i Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2006:10) om den individuella utvecklingsplanen. Inspektörerna bedömer att skolan bör arbeta så att information till elever och vårdnadshavare om elevernas kunskapsutveckling avser samtliga ämnen och tydligare relateras till kursplanernas mål. Vidare måste skolan upprätta en individuell utvecklingsplan för varje elev i enlighet med bestämmelsen i grundskoleförordningen. Om det genom uppgifter framkommer att en elev kan ha behov av särskilt stöd ska rektorn enligt grundskoleförordningen se till att behovet utreds. Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd ska rektorn se till att åtgärdsprogram utarbetas. Av programmet ska det framgå vilka elevens behov är, hur de ska tillgodoses samt hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta då programmet utarbetas. Samtliga elever i Vassbo skola är i behov av särskilt stöd. Själva placeringen är att betrakta som en åtgärd men skolan beskriver också för inspektörerna flera 5

10 andra åtgärder som vidtas för enskilda elever. Exempelvis finns elever med mycket stora luckor och grava läs- och skrivsvårigheter som kräver särskilda pedagogiska insatser i undervisningen. Dessutom har de flesta elever periodvis under utbildningen en anpassning av studiegången som ofta inriktas mot basämnen som svenska, matematik och engelska. Vid skolan finns inte för någon elev ett åtgärdsprogram som bygger på utredningar om elevernas behov. Rektorn måste därför låta utreda elever som kan ha behov av särskilda stödåtgärder och när sådana behov föreligger se till att åtgärdsprogram utarbetas. Normer och värden Eleverna som inspektörerna träffar uttalar att de känner sig trygga. De tycker att de får mycket hjälp och anser att verksamheten är mycket bra i jämförelse med vad de upplevt på sina tidigare skolor. Eleverna menar att tryggheten består mycket i att de har samma lärare hela tiden, att gruppen är liten och att skolan har fasta regler för den sociala samvaron. I intervjuer uttrycker eleverna att de på behandlingshemmet och skolan lär sig att ta ansvar både för sina studier och för sina liv. I samtalet med inspektörerna resonerar och uttrycker sig eleverna så att inspektörerna uppfattar skolans arbete med normer och värden som väl fungerande. Intervjuer med elever och personal visar att skolan har veckovisa möten där eleverna får möjligheter att föra fram sina synpunkter på skolans verksamhet. Eleverna upplever att deras synpunkter tas på allvar och att de har ett inflytande. Enligt eleverna ges också i de fall elevernas synpunkter inte kan tillgodoses en utförlig motivering till varför. Skolan ska klargöra för eleverna vilka mål utbildningen har. Att den enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll och arbetsformer är en förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan. I verksamhetsbesök och i intervjuer med elever finner inspektörerna att elevernas kännedom om mål i kursplaner och läroplan är sporadisk vilket också bekräftas i samtal med lärare och rektorn. Elevernas kunskap om betygskriterier varierar med ämne och lärare och inspektörerna uppfattar att eleverna inte är involverade i att tillsammans med lärarna planera undervisningen. Om elever inte har vetskap om kursplanernas mål blir det svårt för dem att utöva ett inflytande eller ta ansvar för de viktiga frågorna kring planering och genomförande av lärandet. Inspektörerna bedömer därför att skolan bör arbeta för att öka elevernas kännedom om läroplanens och kursplanernas mål och med hjälp av detta utveckla elevernas inflytande och ansvar över sitt eget lärande. Skolan är skyldig att bedriva ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter samt att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. Vidare ska det upprättas en likabehandlingsplan för varje verksamhet vid skolan. Likabehandlingsplanen ska upprättas, följas upp och ses över under medverkan av barnen eller eleverna vid den verksamhet för vilken planen gäller. Av intervjuer och verksamhetsbesök framgår att skolan bedriver ett genomtänkt och systematiskt värdegrundsarbete. Enligt lärarna och rektorn ingår värdegrunden ständigt i arbetet med skolans elever. Skolan och behandlingshemmet är samordnade i sitt arbete med elevernas sociala utveckling. Vid inspektionstillfället finns en likabehandlingsplan för Vassbo skola. Likabehandlingsplanen som inspektörerna tagit del av motsvarar dock inte en sådan 6

11 plan som lagen kräver då den exempelvis inte redovisar några rutiner för akuta åtgärder och uppföljande insatser och hur dessa ska dokumenteras. Planen redovisar inte heller konkret och utifrån en kartläggning av skolans behov utifrån diskrimineringsgrunderna vilka åtgärder som behövs vid just Vassbo skola. Intervjuer med elever och personal visar att eleverna inte har kunskap om eller har medverkat i framtagandet av skolans likabehandlingsplan. Se vidare i Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2007:7) och kommentarer för arbetet med att främja likabehandling. Inspektörerna bedömer att skolans likabehandlingsplan inte uppfyller de krav som lagen ställer på en sådan plan. Vidare bedömer inspektörerna att eleverna inte medverkat i skolans arbete med likabehandlingsplanen. Ledning och kvalitetsarbete Vassbo skola drivs av huvudmannen Explicarium AB som också driver Vassbo behandlingshem. Företaget har allt sedan skolan startads 1996 och fram till tiden strax före inspektionsbesöket ägts av rektorn och en person som arbetar vid behandlingshemmet. Ett ägarbyte i företaget skedde en kort tid innan inspektionsbesöket. Numera ägs Explicarium AB av en person som under sju år har arbetat deltid i behandlingshemsdelen. Utifrån dokument och intervjuer med den nye ägaren bedömer inspektörerna att huvudmannen har insikt i författningar som styr skolans verksamhet och har förutsättningar att driva verksamheten i enlighet med gällande bestämmelser. Socialförvaltningen i barnets hemkommun ansöker om plats vid Vassbo behandlingshem och därmed också vid skolan. Behandlingshemmet har som inriktning att hjälpa barn med psykosociala svårigheter. Behandlingshemmet tar ställning till om de har möjlighet att hjälpa barnet med hänsyn tagen till barnets problem och gruppens sammansättning. Om behandlingshemmet tar emot barnet blir denne också elev i Vassbo skola. Skolans verksamhet måste enligt läroplanen för det obligatoriska skolväsendet m.m. utvecklas så att den svarar mot uppställda mål. Detta kräver att undervisningsmålen ständigt prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. Enligt förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet ska varje skola årligen upprätta en kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten. Kvalitetsredovisningarna ska innehålla en bedömning av i vilken utsträckning de nationella målen för utbildningen har förverkligats och en redogörelse för vilka åtgärder skolan avser att vidta för ökad måluppfyllelse. I skolans kvalitetsredovisning presenteras en arbetsplan där skolan sätter mål och beskriver hur man ska arbeta för att utvecklas i riktning mot viktiga nationella mål. Arbetsplanen följs dock inte upp i kvalitetsredovisningen. Dokumentstudier och intervjuer med rektorn och personal visar att skolan inte bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete där de med utgångspunkt i skolans resultat gör utvärderingar, analyser och överväger åtgärder för förbättrad måluppfyllelse. I kvalitetsredovisningen saknas, som beskrivits tidigare i denna rapport, uppgifter om skolans resultat och skolan redovisar följaktligen inte bedömningar av i vilken utsträckning de nationella målen för utbildningen har förverkligats. Likaså analyseras inte hur resultaten kan påverkas av metoder och förhållningssätt i undervisningen. I kvalitetsredovisningen finns en lista över vilka 7

12 åtgärder skolan avser att vidta under det kommande året. Det framgår inte hur skolan kommit fram till just dessa åtgärder och hur de är relaterade till en förbättrad måluppfyllelse. Se vidare i Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2006:18) om kvalitetsredovisning. Skolan måste upprätta en kvalitetsredovisning i enlighet med gällande författningar. Vidare bör kvalitetsarbetet enligt inspektörernas bedömning utvecklas så att utvärdering och analys av verksamheten i högre utsträckning blir ett konkret hjälpmedel för att öka måluppfyllelsen. I skolans ansökan finns angivet en timplan för de aktuella årskurserna. Inspektörerna bedömer att skolan tillämpar denna timplan som utgångspunkt för planering av undervisningstiden. Inspektörerna bedömer också att eleverna har tillgång till utbildning i den omfattning och med den valfrihet som anges i författningarna. Enligt skollagen har skolhälsovården till ändamål att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor hos dem. Skolhälsovården ska främst vara förebyggande. Den ska omfatta hälsokontroller och enkla sjukvårdsinsatser. För skolhälsovården ska finnas skolläkare och skolsköterska. Enligt rektorn fungerar skolhälsovården vid Vassbo Skola på så sätt att när dessa tjänster behövs kontaktar skolan en närliggande privat vårdcentral som skolan har avtal med. Eleverna får hjälp och behandling av läkare och/eller sjuksköterska för olika akuta åkommor och vid vaccinationer. Enligt uppgifter från vårdcentralen omfattar inte avtalet att läkaren eller sjuksköterskan genomför hälsoundersökningar och följer upp elevernas utveckling. Sjuksköterskan och läkaren deltar inte i skolans förebyggande elevhälsoarbete eller i de uppföljningar av elevernas utveckling som skolan regelbundet gör. Inspektörerna konstaterar att skolhälsovården vid Vassbo skola bedrivs så att det skulle kunna innebära att kraven i skollagen inte till fullo uppfylls. Därför överlämnas ärendet för bedömning till Socialstyrelsen som är tillsynsmyndighet för skolhälsovården. Enligt skollagen är huvudmannen skyldig att använda lärare som har utbildning för den undervisning de i huvudsak ska bedriva. Rektorn har ett särskilt ansvar för att personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter. Rektorn arbetar sin huvudsakliga tid som lärare vid skolan. Han undervisar företrädesvis i matematik och naturorienterande ämnen. Förutom rektorn arbetar en utbildad bildlärare deltid cirka 50 procent. Hon undervisar förutom i bild också i svenska och andra ämnen. Skolan har också en utbildad lärare som arbetar deltid cirka 50 procent vid skolan och en lärare som saknar lärarutbildning arbetar deltid cirka 25 procent. Genom avtal får skolans elever slöjdundervisning av utbildade slöjdlärare vid en närbelägen kommunal grundskola. Rektorn deltar i slöjdundervisningen och är den som efter samråd med slöjdlärarna sätter betyg. Dessutom har skolan timlärare anställda för undervisningen i engelska, musik och hem- och konsumentkunskap. Ingen av dessa lärare har lärarutbildning. Inspektörerna kan konstatera att eleverna vid Vassbo skola i viss utsträckning har lärare som inte är utbildade för den undervisning de bedriver. Av intervjuer med lärarna framgår också att det finns lärare vid skolan som inte är förtrogna med läroplanens och kursplanernas mål att sträva mot. Skolan har ingen kompetensutvecklingsplan som syftar till att ge lärarna sådan utbildning 8

13 som de behöver för att de med hänsyn till ovan beskrivna brister professionellt kunna utföra sina uppgifter. Inspektörerna bedömer att skolan bör intensifiera sina ansträngningar att rekrytera lärare som är utbildade för den undervisning de ska bedriva och arbeta för att ge lärarna kompetensutveckling som behövs för att professionellt kunna utföra sina uppgifter. Inspektörerna vill påpeka vikten av att eleverna i laborativa delar av undervisningen i naturorienterande ämnen har tillgång till adekvat utrustning. Huvudmannen säger sig planera en översyn av förutsättningarna för kemi- och fysikundervisningen vid skolan. Inspektörerna förutsätter att huvudmannen genom detta skapar goda förutsättningar för undervisningen. I övrigt bedömer inspektörerna att eleverna vid Vassbo skola har tillgång till lokaler, böcker, skrivmateriel och andra hjälpmedel i en utsträckning som gör det möjligt att nå målen för utbildningen. Rektorn vid Vassbo skola var med och startade skolan och behandlingshemmet. Rektorn är lärarutbildad och har lång erfarenhet som lärare för elever i behov av särskilt stöd. Han har arbetat som rektor för skolan sedan starten Rektorn har inte genomgått statlig rektorsutbildning och deltar inte i någon fortbildning direkt riktad till rektorer. Av intervjuer med rektorn och lärarna framgår att rektorn är förtrogen med den dagliga verksamheten. Inspektionen visar dock att skolan brister och är i behov av förbättringsinsatser på flera områden som är rektorns ansvar. Exempelvis gäller detta kvalitetsarbetet och kvalitetsredovisningen, målstyrningen, elevinflytandet, åtgärdsprogram och likabehandlingsplanen. Med hänvisning till ovanstående och utifrån intervjuer med personal bedömer inspektörerna att rektorns pedagogiska ledning och ansvarstagande för att skolan inriktas på att nå de nationella målen bör förbättras. Inspektörerna har tagit del av årsredovisningen 2006/07 i Explicarium AB och specifikt budget för Vassbo skola 2007/08. Vassbo skolas verksamhet planeras så att dess kostnader motsvarar intäkterna för fem elever i skolan. Av årsredovisningen framgår att skolans kostnader också motsvarade vad som budgeterats och att skolverksamheten inte lämnar bidrag till bolagets samlade resultat. Företaget totalt är dock vinstgivande. Hittills har lediga platser vid skolan och behandlingshemmet fyllts omgående. Huvudmannen har tillförsikt om det framtida elevunderlaget men är också medveten om resultatkänsligheten när det är frågan om så få barn. Även små svängningar i kommunernas behov har betydelse för företagets ekonomi och stabilitet. Inspektörerna bedömer att Vassbo skola för närvarande har en stabil ekonomi och att det finns möjligheter till fortsatt utveckling och stabilitet. Datum Ort Göteborg Mats Lindström Agneta Wennberg 9

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:127 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun Bes lut S kolrapport Beslut Mona Hurtig Skol AB Solskiftegatan 4 442 53

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Beslut Sveaskolan AB Ringugnsgatan 1 216 16 Limhamn 2009-08-28 1 (4) Dnr 44-2009:569 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört

Läs mer

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Utbildningsinspektion i Härryda kommun Landvetterskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2290 Beslut Active

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö Beslut JENSEN education college AB Box 111 24 100 61 Stockholm 17 augusti 2009 1 (3) Dnr 44-2008:703 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö Skolinspektionen

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2833 Beslut Baggium AB Ängbackevägen 15 428 34 Kållered

Läs mer

Beslut för fristående grundskola

Beslut för fristående grundskola Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla Beslut för fristående grundskola efter tillsyn av Internationella Engelska Skolan i Järfälla kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:3983 Innehåll Kommunbeslut Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Allmänt om tillsynen och beskrivning av

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248.

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248. Beslut Emmaboda kommun Förskolechefer i förskolan och pedagogisk omsorg Beslut för förskola efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Bromölla kommun

Utbildningsinspektion i Bromölla kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:70 Utbildningsinspektion i Bromölla kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Bilaga Alvikenskolan F 6 Dalaskolan Norra

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Första Sportskolan i Stockholm

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Första Sportskolan i Stockholm Inspektionsrapport från Skolverket 54-2007:3245 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Första Sportskolan i Stockholm Bes lut Rapport Beslut Huvudmannen för Första Sportskolan Uni-Partner AB

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-09-10 Dnr 43-2011:5538 Skellefteå kommun Rektorn vid Vita skolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Vita skolan i Skellefteå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress

Läs mer

Utbildningsinspektion i Sventorps och Värsås skolor. Inledning

Utbildningsinspektion i Sventorps och Värsås skolor. Inledning Utbildningsinspektion i Skövde kommun Sventorps skola och Värsås skola Dnr 53-2007:3780 Utbildningsinspektion i Sventorps och Värsås skolor Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 6 Inledning Verksamheten

Läs mer

2010-08-31 Dnr 44-2010:117. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Backaskolan i Malmö kommun

2010-08-31 Dnr 44-2010:117. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Backaskolan i Malmö kommun 2010-08-31 Dnr 44-2010:117 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Backaskolan i Malmö kommun Beslut Föreningen Backaskolan Östra fäladsgatan 46-48 212 24 Malmö 2010-08-31 1 (2) Dnr 44-2010:117

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt Skolinspektionen Beslöt 2014-04-03 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus kristiii.aabel@vallentuna.se Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen

Läs mer

Beslut. Dnr 44-2010:4179 2011-02-23. Beslut. efter tillsyn i den fristående grundskolan Örebro Waldorfskola - Johannaskolan i Örebro

Beslut. Dnr 44-2010:4179 2011-02-23. Beslut. efter tillsyn i den fristående grundskolan Örebro Waldorfskola - Johannaskolan i Örebro Beslut Dnr 44-2010:4179 2011-02-23 Beslut efter tillsyn i den fristående grundskolan Örebro Waldorfskola - Johannaskolan i Örebro Beslut Tillsyn i Örebro Waldorfskola Johannaskolan 2011-02-23 2 (9) Dnr

Läs mer

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Matteusskolan Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm Beslut Melleruds kommun 4644 80 Mellerud kommunen@mellerud.se 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423 Komm munbeslut efter tillsyn av Melleruds kommunn Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besök: Kungsgatan

Läs mer

Dnr 44-2010 5066 2011-05-02. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall

Dnr 44-2010 5066 2011-05-02. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall Dnr 44-2010 5066 2011-05-02 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall Beslut 2011-05-02 2(2) Dnr 44-2010 5066 Norrlindens Kunskapscentrum AB Jan Kibe jan.kibe@skvadern.nu

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-02-28 Ikasus AB susarme.siden@frosunda.se Rektorn vid Ikasus friskola birgitta.krantz@frosunda.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Ikasus friskola i Vallentuna

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun

Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun Beslut Tjörns kommun 471 80 Tjörn 2007-08-23 1 (4) Dnr 53-2006:3236 Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun Skolverket har genomfört inspektion i Tjörns kommun av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen,

Läs mer

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Cecilia Hanö Undervisningsråd

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Cecilia Hanö Undervisningsråd Beslut Styrelsen för Ljud&Bildskolan i Halmstad Box 4061 300 04 Halmstad 1 (1) Genomförd inspektion av utbildningen vid den fristående gymnasieskolan Ljud & Bildskolan i Halmstads kommun Skolverket har

Läs mer

Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Backens skola och Strömsbruks skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Global Bridge i Sverige AB Rålambsvägen 22 112 59 Stockholm 1 (9) Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Beslut

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7714 Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Grevhagsskolan belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8288 Orusts Montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 716445-1614 ma@orustmontessori.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Orust Montessoriskola belägen i

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning Beslut Tillsyn i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2010-11-04 1 (1) Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning efter tillsyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Nordanstigs kommun 2010-11-04

Läs mer

FÖRSLAG. Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet 9

FÖRSLAG. Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet 9 FÖRSLAG Allmänna råd för DEN INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN med skriftliga omdömen Innehåll Förord 2 Inledning 3 Utgångspunkter för den individuella utvecklingsplanen 4 Den individuella utvecklingsplanens

Läs mer

Utbildningsinspektion av skolverksamheten vid Eknäs, särskilt ungdomshem

Utbildningsinspektion av skolverksamheten vid Eknäs, särskilt ungdomshem Utbildningsinspektion av Statens institutionsstyrelse Eknäs Dnr 59-2007:458 Utbildningsinspektion av skolverksamheten vid Eknäs, särskilt ungdomshem Innehåll Inledning...1 Underlag...2 Beskrivning av skolverksamheten

Läs mer

Utbildningsinspektion av skolverksamheten vid Folåsa behandlingshem, särskilt ungdomshem

Utbildningsinspektion av skolverksamheten vid Folåsa behandlingshem, särskilt ungdomshem Utbildningsinspektion av Statens institutionsstyrelse Folåsa behandlingshem Dnr 59-2007:458 Utbildningsinspektion av skolverksamheten vid Folåsa behandlingshem, särskilt ungdomshem Innehåll Inledning...1

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut 2011-03-22 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Neglinge-Solsidans skolor i Nacka kommun 2011-03-21 Skolbeslut Datum: 2011-03-22 1 (3) Rektorn vid Neglinge-Solsidans skolor. Odenvägen 10 133

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-11-26 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid särskolan amia-karrn.brostrom@sandviken.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i särskolan i Sandvikens

Läs mer

Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola

Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola efter tillsyn av den fristående Hägernässkolan i Täby kommun Täby Friskola AB e-post: info@tabyfriskola.se Rektorn vid Hägernässkolan e-post: karstin.hultman@tabyfriskola.se

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 2015-11-03 Dnr 43-2015:4701 Göteborgs kommun angered@angered.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Berg ums skola F-3 i Göteborgs kommun 201 5-1 1-03 Tillsyn i Bergums skola

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nils Ericsonsgymnasiet, gymnasieskola

Utbildningsinspektion i Nils Ericsonsgymnasiet, gymnasieskola Utbildningsinspektion i Trollhättans kommun Nils Ericsonsgymnasiet Dnr 53-2006:1616 Utbildningsinspektion i Nils Ericsonsgymnasiet, gymnasieskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola

Skolbeslut för gymnasieskola Beslut Elfrida Andréegymnasiet Säves väg 10 621 82 Visby 2011-02-23 Skolbeslut för gymnasieskola efter tillsyn av Elfrida Andréegymnasiet i Gotlands kommun 2011-02-23 Skolbeslut Tillsyn i Elfrida Andréegymnasiet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3983 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nya Tidens Montessorisk. Täby belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Borlänge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Borlänge kommun Tillsyn i Borlänge kommun har genomfört tillsyn av Borlänge kommun under Hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Den individuella utvecklingsplanen

Den individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD 2008 Allmänna råd och kommentarer Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, Fax: 08-690

Läs mer

Beslut. Pysslingen Förskola och Skolor AB Sveavägen 64 111 34 STOCKHOLM. 2006-11-30 1 (3) Dnr 54-2005:1460

Beslut. Pysslingen Förskola och Skolor AB Sveavägen 64 111 34 STOCKHOLM. 2006-11-30 1 (3) Dnr 54-2005:1460 Beslut Pysslingen Förskola och Skolor AB Sveavägen 64 111 34 STOCKHOLM 2006-11-30 1 (3) Dnr 54-2005:1460 Genomförd utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Söderby skola i Haninge kommun Skolverket

Läs mer

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande.

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Centrum för vuxnas lärande Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Vuxenutbildning Inledning Skolverket har

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola ^ Skolinspektionen Huvudmannen för internationella Engelska Skolan i Nacka inf o@engelska.se Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Nacka donald.christian@engelska.se för grundskola efter tillsyn

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4261 Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar Org.nr. 742000-2045 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i LinMaskolan belägen i Höörs kommun

Läs mer

Utbildningsinspektion i Älvsbyns kommun

Utbildningsinspektion i Älvsbyns kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:41 Utbildningsinspektion i Älvsbyns kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Grundskolor Lekenskolan, Tärnstigens

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola _ Skoiinspektionen Beslut 2014-06-30 JENSEN Education College AB asa.blom@jenseneducation.se Rektorn vid den fristående gymnasieskolan JENSEN Gymnasium Jönköping Louise.hultman@jenseneducation.se Beslut

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ri Skolinspektionen Dnr 44-2014:7673 Cultura Utbildning AB 5567127237 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Cultura Gymnasium i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Den individuella utvecklingsplanen

Den individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD 2005 Allmänna råd och kommentarer Den individuella utvecklingsplanen Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, Fax: 08-690 95 50, e-post: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:562 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Rosenborgskolan belägen i Södertälje kommun 2 (9) Dnr 43-2015:562 Tillsyn i Rosenborgskolan har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Bes É ut 2013-10-01 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se Rektorn vid Björkvallsskolan lisbeth.beckman@uppsala.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Björkvallsskolan i Uppsala kommun

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Bilaga 1 Upplands Väsby kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2(15) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under vårterminen 2015. Tillsynen

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Beslut 2013-06-12 Magelungen Utveckling AB Stefan.berg@magelungen.com Rektorn vid MBC skolan Södertälje Aiman.jihar@magelmigen.com Beslut för grundskola efter förstagångstillsyn i den

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola

Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola Utbildningsinspektion i Nacka kommun Nacka gymnasium Dnr 53-2006:3385 Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Barbro Nässén Undervisningsråd

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Barbro Nässén Undervisningsråd Beslut Eslövs folkhögskolas garantiförening, ideell förening Sturegatan 12 241 31 ESLÖV 2005-02-25 1 (1) Dnr 54-2004:3221 Genomförd inspektion av utbildningen vid den fristående gymnasieskolan Grundtvig

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-10-19 Djurgymnasiet Stockholm terese.laurentkarlsson@djurgymnasiet.com Rektorn vid Djurgymnasiet mimi.englund@djurgymnasiet.com Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Djurgymnasiet i Stockholms

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2009:2. Lärares behörighet och användning efter utbildning

Kvalitetsgranskning Rapport 2009:2. Lärares behörighet och användning efter utbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2009:2 Lärares behörighet och användning efter utbildning Skolinspektionens rapport 2009:2 Stockholm 2009 Innehåll Förord Sammanfattning Inledning Kvalitetsgranskningens resultat

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem / Beslut 2013-03-15 Beta School HB Rektorn vid Beta School Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Beta School i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 1 Förord Bestämmelserna om arbetet med särskilt stöd förändrades i vissa avseenden i samband med

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun 1 (17) Genomförd regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun Inledning Skolinspektionen har genomfört regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen, barn- och ungdomsutbildningen

Läs mer

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23.

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23. Beslut ' Göteborgs kommun goteborg@goteborg.se Beslut för förskola efter tillsyn i Göteborgs kommun Beskt 2 (15) Tillsyn av s, c) fwmen f vskoia i Götete[rgs kommun har genomfört tillsyn av Göteborgs kommun

Läs mer

Dnr 44-2011:2115 2011-06-23. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Skellefteå i Skellefteå kommun

Dnr 44-2011:2115 2011-06-23. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Skellefteå i Skellefteå kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Skellefteå i Skellefteå kommun Beslut Thorengruppen AB Att. Anders Marklund V. Norrlandsgatan 29 903 29 UMEÅ 1 (3) Tillsyn i den fristående

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skoiinspektionen Beslut 2014-06-25 Lunds kommun Rektorn vid Ekelundsskolan, Fåglasångs skola, Önneslövs skola, Varpingeskolan och Nya Almelund i Lunds kommun Beslut för grundskola efter tillsyn i Ekelundsskolan,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Täby Enskilda Gymnasium AB Org.nr. 556568-0112 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Täby Enskilda gymnasium belägen i Täby kommun 2 (6) Tillsyn i Täby Enskilda gymnasium har genomfört tillsyn av Täby

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-10-20 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid Jernvallsskolan F-3 christina.silfverberg@utb.sandviken.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Jernvallsskolan

Läs mer

Beslut efter riktad tillsyn

Beslut efter riktad tillsyn Beslut Tingsryds kommun 2014-11 -07 Ynqve.Rehnstrom@tingsrvd.se Beslut efter riktad tillsyn av utbildning i Tingsryds kommun för asylsökande barn och barn som vistas i landet utan tillstånd Skolinspektionen,

Läs mer

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Särskilt stöd Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Reviderad 2014-09-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämnes- och kursplanering... 3 Dokumentation och

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2014-10-09 Ekerö kommun Rektorn vid Träkvista skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Träkvista skola i Ekerö kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att lärarna samverkar med varandra i arbetet

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan Mjölby kommun Datum 2009-09-16 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola en% Now Beslut Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Nygårdsskolans gymnasiesärskola belägen i Köpings kommun 2 (5) Tillsyn i Nygårdsskolan gymnasiesär har genomfört tillsyn av Köpings

Läs mer

Utbildningsinspektion i Kalix kommun

Utbildningsinspektion i Kalix kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2005:88 Utbildningsinspektion i Kalix kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Centrumskolan Ytterbyns och Pålänge skolor

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4) Åsa Fri Förskola & Grundskola 0300-834000 asa.fri@kungsbacka.se

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4) Åsa Fri Förskola & Grundskola 0300-834000 asa.fri@kungsbacka.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-01-12 Diarienummer FG/2015:1 Pågående Skolinspektions- och Barn- och elevombudsärenden, inklusive ärenden som utreds inom Förskola & Grundskolas klagomålshantering per den 12

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003 i Lysekils kommun

Kvalitetsredovisning 2003 i Lysekils kommun Kvalitetsredovisning 2003 i Lysekils kommun Kvalitetsredovisningen inriktas mot sju områden. Dessa är särskilt väsentliga för att säkra att alla barn, elever och vuxenstuderande får den omsorg och utbildning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Åmåls kommun

Utbildningsinspektion i Åmåls kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:61 Utbildningsinspektion i Åmåls kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Kristinebergsskolan Landsbygden-Västermalms

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Mjölby kommun Maj 2009 Håkan Lindahl Marie Lindblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund och uppdrag...

Läs mer

Beslut för grundskola och gymnasieskola

Beslut för grundskola och gymnasieskola Beslut Laboraskolan AB Box 68 333 21 Smålandsstenar Beslut för grundskola och gymnasieskola efter tillsyn av Laboraskolan, grundskola och gymnasieskola i Hylte kommun 2 (14) Tillsyn vid Laboraskolan Skolinspektionen

Läs mer

Tillsyn över utbildningen vid Muslimska El-Zahra Skolan i Jönköpings kommun

Tillsyn över utbildningen vid Muslimska El-Zahra Skolan i Jönköpings kommun SKOLVERKET RAPPORT 1(11) Göteborg Tomas Erlandsson Tillsyn över utbildningen vid Muslimska El-Zahra Skolan i Jönköpings kommun 1 Inledning 1.1 Rättslig reglering Utbildningen i fristående förskoleklasser

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4035 Täby Friskola Aktiebolag Org.nr. 556599-8860 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Täby Friskola-Småskolan/Ljungmyr belägen i Täby kommun 2(7) Tillsyn i Täby Friskola-Småskolan/Ljungmyr

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen IQRA Utbildning AB Org.nr. 556930-9825 Beslut för grundskola efter tillsyn i IQRA Skolan belägen i Västerås kommun Förstagångstillsyn av IQRA Skolan Skolinspektionen har genomfört förstagångstillsyn

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Antonskolan, Kristianstad

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Antonskolan, Kristianstad Inspektionsrapport från Skolverket 54-2007:1946 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Antonskolan, Kristianstad Bes lut Skolrapport Beslut Antonskolan AB Lasarettsboulevarden 22 291 33 Kristianstad

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Upplands Väsby kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2 (7) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under våren 2015.

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:3929 Helixutbildningar AB Org.nr. 556674-7290 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter bastillsyn i Helixgymnasiet Borlänge belägen i Borlänge kommun esiut 2 (8) Tillsyn i Helixgymnasiet

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut ra\ 2015-10-23 Dnr 44-2015:6446 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Dnr 44-2015:6446

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nässjö kommun

Utbildningsinspektion i Nässjö kommun Inspektionsrapport från Skolverket Dnr. 53-2006:3200 Utbildningsinspektion i Nässjö kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Bilaga Annebergsskolan, Flisby

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut Skolinspektionen 2014-12-16 Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-02-17 Tyresö kommun Rektorn vid Sofiebergsskolan Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Sofiebergsskolan i Tyresö kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-05-27 Vellinge kommun Rektorn vid Stora Hammars skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stora Hammars skola i Vellinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer