Utbildningsinspektion i Nils Ericsonsgymnasiet, gymnasieskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsinspektion i Nils Ericsonsgymnasiet, gymnasieskola"

Transkript

1 Utbildningsinspektion i Trollhättans kommun Nils Ericsonsgymnasiet Dnr :1616 Utbildningsinspektion i Nils Ericsonsgymnasiet, gymnasieskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande bedömning...3 Bedömning av resultaten...4 Bedömning av genomförandet...5 Bedömning av förutsättningarna...10 Inledning Skolverket har granskat verksamheten i och besökt Nils Ericsonsgymnasiet den 5 7 december I slutet av denna rapport framgår vilka som varit ansvariga för utbildningsinspektionen. Inspektionen riktas mot hur verksamheten genomförs samt dess förutsättningar och resultat. Bedömningarna av kvaliteten och av hur väl verksamheten uppfyller statens krav görs utifrån skollagen, läroplanen och övriga författningar för det offentliga skolväsendet. Information om inspektionen finns i separata material och på Skolverkets webbsida ( Huvudmannen har ansvar för att de brister som inspektörerna lyfter fram i den sammanfattande bedömningen åtgärdas. Åtgärderna skall redovisas till Skolverket vilket framgår av Skolverkets beslut. Skolverket följer också upp effekterna av inspektionen vid kommande inspektionstillfälle. Denna skriftliga rapport kompletteras med muntlig återrapportering av de ansvariga inspektörerna. Underlag Underlaget för inspektörernas bedömning är dels dokument från kommunen och Nils Ericsonsgymnasiet, dels den information som samlats in under besöket. Även annan information om kommunen och skolan som finns i Skolverkets nationella uppföljningssystem eller finns publicerat på annat sätt har använts. I Nils Ericsonsgymnasiet intervjuades rektorerna, elever, lärare och övrig personal. Inspektörerna besökte lektioner i samtliga program och årskurser. Även andra iakttagelser i skolmiljön och studier av dokument som finns på skolan utgör underlag för kvalitetsbedömningen. 1

2 Rektorerna har tagit del av och givits möjlighet att lämna synpunkter på sakuppgifter i rapporten. Nils Ericsonsgymnasiet Beskrivning av skolan Antal elever Gymnasieskola Utbildningen vid skolan omfattar åtta nationella program: Barn- och fritidsprogrammet (BF) med inriktningarna fritid samt pedagogisk och social verksamhet, Elprogrammet (EC) med inriktningarna automation, elteknik och (högspänning) samt den lokala inriktningen eldistribution, Energiprogrammet (EN) med inriktningarna drift och underhållsteknik samt VVS och kylteknik, Fordonsprogrammet (FP) med inriktningarna karosseri och personbilsteknik samt den lokala inriktningen fordonselektronik, Industriprogrammet (IP) med den lokala inriktningen CNC (Computer Numerical Control), Naturvetenskapsprogrammet (NV) med inriktningarna naturvetenskap, matematik och datavetenskap samt miljövetenskap, Omvårdnadsprogrammet (OP) samt Teknikprogrammet (TE) med de lokala inriktningarna teknik och IT. Om inget annat sägs är inriktningen nationell. Skolan har också det specialutformade programmet Volvo Aeroprogrammet samt Programinriktat individuellt program (PRIV) med inriktning mot framför allt de praktiskt inriktade programmen. Dessutom har Nils Ericsonsgymnasiet det individuella program (IV) som först och främst förbereder elever för studier på ett nationellt eller specialutformat program. Skolan är indelad i sex rektorsområden: 1. Barn- och fritidsprogrammet och Omvårdnadsprogrammet samt vid båda dessa program Programinriktat individuellt program 2. Naturvetenskapsprogrammet, Volvo Aeroprogrammet och Industriprogrammet 3. Elprogrammet, Energiprogrammet och Fordonsprogrammet samt Programinriktat individuellt program vid Fordonsprogrammet 4. Teknikprogrammet 5. Individuella programmet 6. Elevhälsoteamet, biblioteket Skolans lärare är organiserade i ämnesövergripande arbetslag, men har också en tillhörighet i sin ämnesgrupp. Många lärare undervisar på flera program. Eleverna kommer huvudsakligen från Trollhättan men också från närliggande kommuner. Nils Ericsonsgymnasiet är en av två kommunala gymnasieskolor i Trollhättans kommun. 2

3 Sammanfattande bedömning Bedömningarna av kvaliteten i utbildningen vid Nils Ericsonsgymnasiet och av hur väl verksamheten uppfyller statens krav görs utifrån skollagen, läroplanen och övriga skolförfattningar. Från att ha haft det besvärligt under några år är Nils Ericsonsgymnasiet nu inne i en positiv utvecklingsfas och det finns goda ambitioner hos såväl skolledningen som övrig personal. Det pågår ett medvetet arbete för att förbättra elevernas kunskapsresultat vid Nils Ericsonsgymnasiet. Vidare har såväl skolledning som arbetslagen en ambition att undervisningen skall vara inriktad mot programmålen. Eleverna vid Nils Ericsonsgymnasiet är medvetna om att de kan och har möjlighet att påverka sin skolsituation. Genom bland annat klassrådens, programrådens och den lokala styrelsens kontinuerliga möten finns en väl fungerande samverkan kring skolövergripande frågor. Inspektörerna bedömer att nedan angivna brister snarast måste åtgärdas. - Skolans likabehandlingsplan uppfyller inte de krav som ställs på en sådan plan (6 lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever). - Skolan saknar arbetsplan (1 kap. 13 gymnasieförordningen). - Elever vid fordonsprogrammet som behöver stöd ges inte alltid det (8 kap. 1 gymnasieförordningen). - Betyg sätts inte efter avslutad kurs (1 kap. 2 första stycket skollagen, 7 kap. 1 och 8 kap. 1 gymnasieförordningen). Inspektörerna bedömer att det finns behov av förbättringsinsatser på skolan inom följande områden. - Skolan bör arbeta för att förbättra elevernas möjligheter att nå de nationella målen i kursplanerna. - Skolan bör arbeta för att öka elevernas kännedom om de nationella målen för utbildningen. - Skolan bör arbeta bättre och mer systematiskt för att öka elevernas möjligheter till ansvar och inflytande över sin utbildning. - Skolan måste förbättra det målinriktade arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. - Skolan bör bättre följa upp att verksamheten utvecklas så att den svarar mot uppställda mål. - Skolans kvalitetsredovisning bör utvecklas för att bättre ge information om verksamheten och dess måluppfyllelse. - Skolans rektorer bör bättre ta ansvar för det pedagogiska utvecklingsarbetet. - Skolan bör följa upp att eleverna vid fordonsprogrammet har tillgång till utbildning i enlighet med bestämmelserna. 3

4 Bedömning av resultaten Inspektörerna har granskat hur väl skolans elever utvecklar kunskaper, normer och värden enligt de nationella målen för lärandet särskilt angivna i skollagen, läroplanen, de nationella kursplanerna och programmålen. Kunskaper Eleverna som börjar på Nils Ericsonsgymnasiet har varierande meritvärden från årskurs 9. Å ena sidan finns det elever som vid intagningen läsåret 2005/06 hade 320 poäng som högsta meritvärde, å andra sidan finns elever som togs in med 40 poäng. Av elevernas meritvärden framgår att eleverna har mycket olika förutsättningar för att nå målen i läroplanen och kursplanerna. Följande betygsresultat avser avgångseleverna läsåret 2005/06: Medelvärdet (poäng) för slutbetygen i Nils Ericsonsgymnasiet var för BF 12,3, EC 11,5, EN 9,7, FP 9,2, NV 15,9, OP 12,8, TE 12,6 samt för det specialutformade VA 13,5. Industriprogrammet inte haft några elever som slutfört årskurs 3 detta år varför det inte går att säga något om medelvärdet för slutbetygen vid det programmet. Medelvärdet för slutbetyg vid Nils Ericsonsgymnasiet ligger lägre än riksgenomsnittet vid varje enskilt program. Inspektörerna noterar att medelvärdet vid såväl energi- som fordonsprogrammet är mycket lågt. Andel (procent) slutbetyg inom fyra år var år 2005 för BF 58 (72), EC 71 (80), EN 1 (76), FP 56 (68), NV 98 (91), OP 87 (72), TE 89 (84) samt för det specialutformade VA 98 (85). Siffrorna inom parentes anger motsvarande siffror för riket. I jämförelse med riket framstår andelen elever med slutbetyg inom fyra år som högre vid de teoretiskt inriktade programmen och med undantag av omvårdnadsprogrammet lägre vid de praktiskt inriktade programmen. Inspektörerna noterar att andelen elever med slutbetyg inom fyra år är mycket lågt vid såväl barn- och fritidsprogrammet som fordonsprogrammet. Enligt skolans senaste kvalitetsredovisning kunde 44 procent av eleverna vid det individuella programmet under år 1 nå målet för utbildningen, behörighet till nationella program. Motsvarande siffra för riket är 38 procent. Intervjuer och dokument visar att skolan är medveten om att medelvärdet överlag ligger lägre än riksgenomsnittet. Likaså är skolan medveten om andelen slutbetyg i jämförelse med riket inom fyra år. Det pågår ett arbete vid skolan för att förbättra elevernas kunskapsresultat, vilket inspektörerna bedömer som bra. Inspektörerna bedömer det ändå som viktigt att skolan fortsätter arbetet för att förbättra elevernas möjligheter att nå de nationella målen i kursplanerna. Vidare visar intervjuer och lektionsbesök att det finns skillnad i elevernas kunskap om såväl läroplanens som programmets och kursplanernas mål beroende på program, ämne och lärare. Inspektörerna bedömer därför att skolan bättre bör arbeta för att öka elevernas kännedom om de nationella målen för utbildningen oberoende av program, ämne och lärare. Se vidare i avsnittet om utveckling och lärande relaterat till ämnesövergripande kunskapsmål nedan. 1 Andel slutbetyg finns inte att tillgå för år

5 Utveckling och lärande relaterat till ämnesövergripande kunskapsmål De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig skall omfatta alla elever. Elevernas ansvar för att planera och genomföra sina studier samt deras inflytande på såväl innehåll som former skall vara viktiga principer i utbildningen. Inspektörerna vill i detta sammanhang hänvisa till vad som skrivs ovan om elevernas kunskap om de nationella målen för utbildningen. Om elever inte har vetskap om målen är det svårt för dem att veta vad de kan ta ansvar för och ha inflytande över samt om de blir rättvist bedömda. I skolans senaste kvalitetsredovisning som avser år 2005 framkommer dessutom att 66 procent av eleverna i årskurs 2 upplever att de har inflytande över sitt eget lärande. Inspektörerna bedömer därför att skolan bättre och mer systematiskt bör arbeta för att öka elevernas möjligheter till ansvar och inflytande över sin utbildning oberoende av program, lärare och ämne. Normer och värden Skolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dessa komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. Eleverna vid Nils Ericsonsgymnasiet är medvetna om att de kan och har möjlighet att påverka sin skolsituation. Genom bland annat klassrådens, programrådens och den lokala styrelsens kontinuerliga möten finns enligt inspektörernas bedömning en väl fungerande samverkan kring skolövergripande frågor. Enligt bestämmelserna skall alla som arbetar i skolan medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen. Intervjuer och verksamhetsbesök visar dock att det finns en hierarki mellan program. Eleverna har olika hög status beroende på vilken utbildning de går och kontaktytorna mellan elever från olika program är få. Inspektionen visar att detta också kommer till uttryck i form av förutfattade meningar om exempelvis vilja och förmåga att lära beroende på program. Inspektörerna har uppfattningen att eleverna mer känner att de går på ett visst program än vid Nils Ericsonsgymnasiet. Eleverna har oftast ingen vi-känsla för sin skola. Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna skall uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt. Såväl intervjuer som besök i verksamheten visar dock exempel på att det inom vissa program kan förekomma en grabbig kultur som innebär att kvinnliga elever både kan känna sig och känner sig kränkta. Enligt inspektörernas bedömning är detta inte bra. Inspektörerna bedömer att resultatet av skolans arbete med normer och värden inte är godtagbart. Se vidare i avsnittet Bedömning av genomförandet om arbetsmiljö och delaktighet. Bedömning av genomförandet Inspektörerna har granskat arbetet med arbetsmiljön, föräldrarnas och elevernas delaktighet, innehåll, organisation och arbetssätt i undervisningen, individanpassning och stöd, utvärdering av lärandet, bedömning och betygssättning, kva- 5

6 litetssäkring och förbättringsarbete, skolledning och intern kommunikation. Nationella riktlinjer för arbetet finns i skollagen, läroplanen och i andra författningar för skolformen. Arbetsmiljö och delaktighet Dokumentstudier visar att skolan satsar på att få en än större känsla av att vi är EN skola med gemenskap över programgränserna. Vidare framkommer det i såväl intervjuer som skolans likabehandlingsplan att skolan har ambitioner att skapa traditioner och aktiviteter för att elever från olika program skall mötas. Intervjuer visar dock att elever önskar en större delaktighet i arbetet för att skapa en skola med gemenskap över programgränserna. Inspektörerna förutsätter att skolan beaktar elevernas önskemål om delaktighet i detta arbete. Från och med den 1 april 2006 råder ett uttryckligt förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Lagens (SFS 2006:67) ändamål är att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder samt att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. Skolan är skyldig att bedriva ett målinriktat arbete för att främja dessa ändamål och bland annat se till att det upprättas en likabehandlingsplan i varje verksamhet. I planen skall planerade åtgärder redovisas. Planen skall följas upp varje år. I det målinriktade arbetet ingår även att vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för trakasserier och annan kränkande behandling liksom att vid behov utreda omständigheterna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra fortsatta trakasserier eller annan kränkande behandling. Den 15 oktober 2006 trädde nya bestämmelser i kraft som innebär att likabehandlingsplanen skall upprättas, följas upp och ses över under medverkan av barnen eller eleverna vid den verksamhet för vilken planen gäller. Utformningen och omfattningen av barnens eller elevernas deltagande skall anpassas efter deras ålder och mognad. Nils Ericsonsgymnasiet har en likabehandlingsplan. Planen kan dock inte till fullo anses motsvara en sådan likabehandlingsplan som den nya lagen kräver då den exempelvis inte tydligt och konkret anger vilka åtgärder som behövs för att främja likabehandling och förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling vid den här skolan. Vidare skall det i planen framgå hur händelser och åtgärder skall dokumenteras. Se vidare i Skolverkets Allmänna råd för arbetet med att främja likabehandling. Inspektörerna bedömer att skolans likabehandlingsplan inte uppfyller de krav som ställs på en sådan plan. Med hänvisning till att resultatet av skolans arbete med normer och värden inte är godtagbart bedömer inspektörerna att skolan måste förbättra det målinriktade arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Inspektörerna förutsätter att skolan utvecklar arbetet för att skapa en skola med gemenskap över programgränserna. Innehåll, organisering och arbetssätt i undervisningen För genomförandet av de fastställda målen skall det finnas en arbetsplan. Arbetsplanen skall utarbetas under medverkan av lärare och övrig personal samt företrädare för eleverna och deras vårdnadshavare. Rektorn beslutar om arbetsplanen. Arbetsplanen skall kontinuerligt följas upp och utvärderas. 6

7 Nils Ericsonsgymnasiet har en arbetsplan. Den är dock inte aktuell och används inte. Planen kan vidare inte anses motsvara en sådan plan som bestämmelserna avser. Intervjuer med lärare och skolledning bekräftar att skolan saknar en för skolan gemensam plan för genomförandet av de fastställda målen, vilket inspektörerna bedömer som otillfredsställande. Intervjuer och besök i verksamheten bekräftar att skolan inte på ett systematiskt sätt följer upp att undervisningen ligger i linje med nationella mål och riktlinjer. Kunskapssynen och synen på lärandet i skolan speglar huvudsakligen dem som uttrycks i läroplanen och kursplanerna men det finns variationer beroende på program, lärare och ämne. Intervjuer och besök i verksamheten visar att elever och lärare inte i varje kurs gör en gemensam tolkning av målen i läroplanen, kursplanernas mål eller programmål. Eleverna får därmed inte i enlighet med bestämmelserna ett verkligt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen. Vidare uppvisar undervisningen skillnader i samverkan mellan olika ämnen, vilket innebär att samtliga elever inte ges den möjlighet till helhetsperspektiv som ett flertal av programmålen tydligt förordar. Såväl skolledning som lärare framhåller att arbetet i arbetslagen under flera år varit inriktat mot programmålen. Inspektörerna bedömer detta arbetet som bra. Inspektionen visar dock få exempel på ämnesövergripande pedagogiska utvecklingsprojekt som är inriktade mot programmål. Inspektörerna vill lyfta fram verksamheten vid de individuella programmen. Här går ett flertal elever som är i behov av särskilt stöd för att uppleva att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt. Vid intervjuer och besök i verksamheten bekräftas också elevers lust att lära. Det finns ett ömsesidigt förtroende mellan lärare och elever. Inspektörerna bedömer att skolan bättre bör följa upp att verksamheten utvecklas så att den svarar mot uppställda mål. Inspektörerna vill i sammanhanget framhålla vikten av att samtliga arbetslag fortsätter att ha programmålet som utgångspunkt för planeringen av undervisningen i de olika kurserna. Programmålet skall garantera att programmets olika delar hänger samman och bildar en helhet. Dess uppgift är att sätta in kurserna i ett sammanhang och markera att kärn- och karaktärsämnen hör ihop. Individanpassning, individuell studieplanering och stöd Skolledningen vid Nils Ericsonsgymnasiet uppger att varje elev har en individuell studieplan som anger planerade kurser, vilken kursgrupp eleven tillhör och betygsresultat i de kurser som är betygsatta. Inspektörerna har tagit del av ett antal exempel på sådana planer och konstaterar att dessa är upprättade i överensstämmelse med bestämmelserna. Planen skall också vara ett aktivt instrument i de individuella utvecklingssamtalen som varje elev skall ha minst en gång per termin med sin studiehandledare. Skolans senaste kvalitetsredovisning visar dock att det finns elever i årskurs 2 som inte har kännedom om att de har en sådan plan. Inspektörerna bedömer det som mycket bra att skolan uppmärksammar att ett antal elever inte känner till sin studieplan. Inspektörerna förutsätter att skolan fortsätter arbetet för att tydliggöra planens betydelse för samtliga elever. En elev skall ges stödundervisning om det kan befaras att eleven inte kommer att uppnå de kunskapsmål som anges i kursplanerna eller om eleven av andra skäl behöver särskilt stöd. Inspektionen visar dock att det vid fordonspro- 7

8 grammet finns elever som har behov av stöd för att uppnå kursplanens mål i engelska A, matematik A och svenska A men som inte får stöd. Inspektörerna bedömer detta som otillfredsställande. Utvärdering av lärandet, bedömning och betygssättning Enligt skolans senaste kvalitetsredovisning arbetar Nils Ericsonsgymnasiet, på uppdrag av utbildningsförvaltningen, med att Stödja och främja en likvärdig bedömning och betygsättning. Skolan har haft såväl gemensamma studiedagar som grupparbeten där arbetslag och ämnesgrupper tillsammans med rektorerna arbetat med frågeställningar om en likvärdig och rättvis betygsättning. Inspektörerna bedömer detta arbete som bra. Dokument och intervjuer med lärare och skolledning bekräftar att det finns rutiner för att säkerställa en likvärdig och rättvis betygssättning. Inspektörerna noterar dock att skolan i kvalitetsredovisningen inte redovisar resultatet av arbetet genom att bedöma hur väl skolan arbetat i riktning mot en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning. Inspektörerna vill därför påpeka vikten av att skolan följer upp arbetet för en likvärdig och rättvis betygssättning. Se vidare i avsnittet om kvalitetssäkring och förbättringsarbete nedan. Alla elevers rätt till en likvärdig utbildning är en grundläggande princip i svenskt skolväsende. Förutom i skollagen finns principen också införd i läroplanen, under rubriken Grundläggande värden. Enligt bestämmelserna skall betyg sättas på varje avslutad kurs. Definitionen av begreppet kurs och frågan om när en kurs skall anses avslutad så att betyg skall sättas framgår inte av författningarna. I förarbetena finns emellertid på flera ställen en klar anknytning mellan begreppet kurs och undervisningstid. Här framkommer att riksdagens beslut avseende undervisningstid även riktar sig till dem som gör kursplaner eftersom det antal timmar undervisning, som kursen har tilldelats, avgör för dem som utarbetar och fastställer kursplaner vilken kunskapsnivå, som det är rimligt att eleverna skall nå. Vidare framkommer att kursutformningen ger möjligheter att redan från början låta eleverna välja grupper beroende på om de behöver mer eller mindre undervisningstid för att nå målen i kursplanen. Inspektionen visar ett flertal exempel på att om en elev efter att den lärarledda undervisningen i en kurs har avslutats anses kunna förbättra uppnådda resultat, så bereds han/hon tillfälle till detta genom att förlänga kursen. Skolledningen menar att det handlar om enskilda elever som av någon anledning är i behov av särskilda stödåtgärder. Skolan anser att tiden på detta sätt inte blir en hämmande faktor, utan en elev som av olika orsaker behöver längre tid för att på bästa sätt tillgodogöra sig kunskapsstoffet får möjlighet till detta. Elevens betyg förs in i betygskatalogen när kursen enligt skolans synsätt är avslutad, vilket bekräftas av dokumentstudier. Enligt inspektörernas mening ger ovan redovisade förarbetsuttalanden stöd för bedömningen att en kurs skall anses vara avslutad när undervisningen har upphört och därmed att betygssättning skall ske i anslutning till denna tidpunkt. Målen i kursplanerna har en koppling till gymnasiepoängen i respektive kurs och betygskriterierna för varje kurs skall i sin tur baseras på de krav som uppställs i kursplanen. 8

9 Förlängd kurs strider mot de överväganden som ligger bakom principen om alla elevers rätt till en likvärdig utbildning. Likvärdigheten är ett centralt begrepp i svensk lagstiftning. Alla elever skall ges samma möjligheter att nå ett visst betyg, oavsett vilken skola de går i. Dessutom skall elever, som har svårt för enstaka ämne och där eleven således inte kan sägas ha så stora problem med sina studier att denne kan beviljas reducerat program, istället få stöd i sin utbildning. En elev som har uppenbara svårigheter att följa undervisningen kan också gå om en kurs. Inspektörerna bedömer det som otillfredsställande att elever bereds tillfälle att förlänga kurser. Inspektörerna förutsätter att skolan fortsättningsvis sätter betyg på varje avslutad kurs. Kvalitetssäkring och förbättringsarbete Nils Ericsonsgymnasiet har ett systematiskt och fungerande kvalitetsarbete. Som ett led i uppföljningen och utvärderingen upprättar skolan årligen en skriftlig kvalitetsredovisning. Arbetet med utbildningsförvaltningens centralt formulerade mål, kallade verksamhetsuppdrag, har ett tydligt genomslag i kvalitetsredovisningen. Utbildningsförvaltningens mål är i linje med nationella mål för utbildningen. Med hänvisning till skolans kvalitetsarbete noterar dock inspektörerna att det i skolan finns bra arbete som inte följs upp och utvärderas i kvalitetsredovisningen. Exempel på detta är skolans arbete med betyg och bedömning samt uppföljning av elever vid det individuella programmet. Inspektörerna noterar att kunskapsresultat, exempelvis resultat från de nationella proven i jämförelse med kursbetyg, inte redovisas, följs upp och utvärderas i den senaste kvalitetsredovisningen. Vidare saknas exempelvis en jämförelse över tid av medelvärdet (poäng) för slutbetygen per program. Inspektörerna noterar också att det i kvalitetsredovisningen inte finns en samlad bild av elevernas kunskapsresultat. Se vidare i den för kommunen övergripande rapporten om systematiskt kvalitetsarbete. Kvalitetsredovisningen är i huvudsak framtagen av gymnasiechefen och rektorerna. Intervjuer med lärare visar att skolans kvalitetsredovisning oftast inte är förankrad i verksamheten och att den vanligen inte används som underlag i förbättringsarbetet. Inspektörerna vill dock i sammanhanget framhålla arbetslaget inom det naturvetenskapliga programmet använder redovisade resultat i förbättringsarbetet med elevinflytande. Inspektörerna bedömer att kvalitetsredovisningen i enlighet med bestämmelserna kan utvecklas att bättre ge information om verksamheten och dess måluppfyllelse. Insynen i skolans verksamhet och utomståendes möjligheter att bedöma skolans kvalitet försvåras när information saknas. Inspektörerna vill betona vikten av att kvalitetsredovisningen är förankrad hos lärare, övrig personal och elever så att den också kan användas i skolans förbättringsarbete. Se vidare i Skolverkets Allmänna råd för arbetet med kvalitetsredovisning. Ledning och intern kommunikation Vid Nils Ericsonsgymnasiet finns en gymnasiechef som har det övergripande ledningsansvaret för skolans verksamhet och ekonomi. Hon är också chef för kommunens andra gymnasieskola, Magnus Åbergsgymnasiet. För varje program finns en ansvarig rektor. Rektorn för respektive program leder de arbetslag som är knutna till programmet och har det direkta ansvaret för programplanering, verksamhetsanslag och utveckling. Gymnasiechefen och rektorerna på skolan bildar en ledningsgrupp som bereder och samordnar arbetet inför löneförhand- 9

10 lingar med undervisande personal, personalplanering, övergripande verksamhetsplanering och lokalplanering. Rektorn inom respektive rektorsområde träffar arbetslagsledarna regelbundet för att exempelvis diskutera pedagogiska frågor. Inspektionen visar dock att det finns en stor skillnad mellan program i hur långt det gemensamma arbetet i arbetslagen har kommit. Inspektörerna vill i sammanhanget hänvisa till vad som sägs i avsnittet Bedömning av utbildningsresultaten om kunskaper. Här bedömer inspektörerna det som viktigt att skolan fortsätter arbetet för att förbättra elevernas möjligheter att nå de nationella målen i kursplanerna. Skolan bättre bör arbeta för att öka elevernas kännedom om de nationella målen för utbildningen samt att skolan bättre och mer systematiskt bör arbeta för att öka elevernas möjligheter till ansvar och inflytande över sin utbildning oberoende av program, lärare och ämne. Inspektörerna bedömer därför att rektorerna bättre bör ta ansvar för det pedagogiska utvecklingsarbetet. I intervjuer med såväl skolledningen som lärare framkommer att verksamheten vid Nils Ericsonsgymnasiet haft det besvärligt under några år. Det har bland annat varit täta rektorsbyten. Inspektörernas intryck är att detta inneburit bristande kontinuitet i det pedagogiska ledarskapet på skolan. Inspektörerna vill framhålla vikten av rektorn som pedagogisk ledare och som chef för lärarna har det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas på att nå de nationella målen. Inspektörerna bedömer att Nils Ericsonsgymnasiet nu huvudsakligen har en väl fungerande skolledning. Bedömning av förutsättningarna Skolverket tar i inspektionen upp följande förutsättningar för utbildningen; tillgång till den utbildning som skall erbjudas, information om utbildningen, personalens kompetens samt tillgång till läromedel, pedagogiska material och utrustning. Nationella bestämmelser finns bl.a. i skollagen. Tillgång till utbildning Styrelsen för utbildningen får besluta om att inrätta lokala kurser. En lokal kurs skall ge kunskaper i ett eller flera ämnen inom ett bestämt kunskapsområde och svara mot sådana behov som inte tillgodoses genom en nationellt fastställd kursplan. Kursplaner liksom betygskriterier för lokala kurser skall fastställas av styrelsen för utbildningen. Av en sådan kursplan skall framgå dels kursens mål, dels den kunskapsnivå som alla elever minst skall ha uppnått vid kursens slut. Betygskriterierna preciserar vilka kunskaper som enligt kursplanen krävs för att eleven skall få något av betygen Godkänd, Väl godkänd respektive Mycket väl godkänd. Vid Nils Ericsonsgymnasiet finns det lokala kurser. Inspektörerna har granskat ett antal av dessa och bedömer att det finns brister i flera av de lokala kursplanerna. Det finns lokala kurser där varken innehåll eller betygskriterier uppfyller de krav som ställs enligt författningarna. Exempel på detta är den lokala kursen Matematik för el-teleyrken (ELKU 1550) som svarar mot behov som tillgodoses i den nationellt fastställda kursplanen för matematik A. Samma kurs brister också i utformningen av betygskriterier samt har en kravnivå som delvis återfinns i ämnet matematik i grundskolan. De lokala kurserna vad gäller likhet med nationella kurser, kravnivå samt betygskriterier måste därför ses över. Se vidare i den för kommunen övergripande rapporten. 10

11 Vid Nils Ericsonsgymnasiet finns Volvo Aeroprogrammet som är ett specialutformat program. Programmet är ett samarbete mellan Nils Ericsonsgymnasiet och Volvo Aero där elever under utbildningen får sin arbetsplatsförlagda utbildning (Apu). Eleverna garanteras sommararbete mellan årskurserna och utbildningen avslutas med en studieresa till USA. Om eleverna uppfyller företagets krav kan möjlighet till anställning finnas. Det är, enligt skolans dokument, de elever som har minst betyget Godkänd i programmets samtliga kurser som har möjlighet till anställning vid Volvo Aero. Volvo Aeroprogrammet är ett utökat program till följd av poängplaner som gäller när eleverna påbörjar sina studier vid Nils Ericsonsgymnasiet. Programmet omfattar obligatoriskt poäng med möjlighet till ytterligare 400 poäng via valbara kurser. Eleverna vid detta program deltar i kurser som ligger utanför bestämmelserna om ett fullständigt program (2 500 poäng), men detta deltagande är inte frivilligt. Detta är inte i enlighet med bestämmelserna. Däremot är det inget som hindrar att en elev får delta frivilligt i undervisning i en eller flera kurser som ligger utanför elevens fullständiga program, om eleven kan antas kunna tillgodogöra sig undervisningen på ett tillfredsställande sätt på såväl fullständigt som utökat program. Se vidare i den för kommunen övergripande rapporten. Vid intervjuer med elever och personal framkommer att det vid fordonsprogrammet finns elever som har svårigheter att få tillgång till undervisning i kurserna engelska A, matematik A och svenska A i enlighet med bestämmelserna. De intervjuade har uppfattningen att detta beror på lärarbrist, att det inte finns behöriga lärare tillgängliga för uppgiften. Inspektörerna bedömer det därför som viktigt att skolan följer upp att eleverna vid fordonsprogrammet har tillgång till utbildning i enlighet med bestämmelserna. Sammanfattningsvis bedömer inspektörerna att eleverna överlag har god tillgång till utbildning i den omfattning och med den valfrihet som anges i författningarna. Personal Personalen är huvudsakligen utbildad för den undervisning de bedriver. Det finns specialpedagogisk kompetens på skolan. Enligt gymnasiechefen är lärartätheten vid Nils Ericsonsgymnasiet 9,2 per 100 elever. Motsvarande siffra för riket är 8,3 enligt officiell statistik. Materiella resurser Läromedelskvaliteten är god enligt inspektörernas iakttagelser och intervjuer med lärare och elever. Inspektörerna bedömer att eleverna ges goda förutsättningar att nå de nationella målen för utbildningen. Datum Ort Göteborg 11

12 Thomas Nilsson Mats Lindström Eva Jönsson Birgit Persson 12

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2290 Beslut Active

Läs mer

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Utbildningsinspektion i Härryda kommun Landvetterskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola

Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola Utbildningsinspektion i Nacka kommun Nacka gymnasium Dnr 53-2006:3385 Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Matteusskolan Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö Beslut JENSEN education college AB Box 111 24 100 61 Stockholm 17 augusti 2009 1 (3) Dnr 44-2008:703 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö Skolinspektionen

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2833 Beslut Baggium AB Ängbackevägen 15 428 34 Kållered

Läs mer

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm Beslut Melleruds kommun 4644 80 Mellerud kommunen@mellerud.se 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423 Komm munbeslut efter tillsyn av Melleruds kommunn Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besök: Kungsgatan

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning Beslut Tillsyn i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2010-11-04 1 (1) Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning efter tillsyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Nordanstigs kommun 2010-11-04

Läs mer

Utbildningsinspektion i Älvsbyns gymnasium

Utbildningsinspektion i Älvsbyns gymnasium Utbildningsinspektion i Älvsbyns kommun Älvsbyns gymnasium 53-2006: 1551 Utbildningsinspektion i Älvsbyns gymnasium Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande bedömning...2

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:127 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun Bes lut S kolrapport Beslut Mona Hurtig Skol AB Solskiftegatan 4 442 53

Läs mer

Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Backens skola och Strömsbruks skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll

Läs mer

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande.

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Centrum för vuxnas lärande Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Vuxenutbildning Inledning Skolverket har

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Beslut Sveaskolan AB Ringugnsgatan 1 216 16 Limhamn 2009-08-28 1 (4) Dnr 44-2009:569 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla Inspektionsrapport från Skolverket 54-2007:2183 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla Bes lut Skolrapport Beslut Explicarium AB Råane 9 451 91 Uddevalla 2008-05-08

Läs mer

Beslut för fristående grundskola

Beslut för fristående grundskola Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla Beslut för fristående grundskola efter tillsyn av Internationella Engelska Skolan i Järfälla kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Danderyds gymnasium; gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning

Utbildningsinspektion i Danderyds gymnasium; gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning 1 Utbildningsinspektion i Danderyds kommun Gymnasial utbildning och vuxenutbildning Dnr 53-2006:3380 Utbildningsinspektion i Danderyds gymnasium; gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning Innehåll

Läs mer

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet,

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet, 1 (7) Författningsbilaga Skollagen Fristående skolor Nedanstående paragraf har ny lydelse från och med den 1 mars 2010. Denna nya lydelse ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011,

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-02-28 Ikasus AB susarme.siden@frosunda.se Rektorn vid Ikasus friskola birgitta.krantz@frosunda.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Ikasus friskola i Vallentuna

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola

Skolbeslut för gymnasieskola Beslut Elfrida Andréegymnasiet Säves väg 10 621 82 Visby 2011-02-23 Skolbeslut för gymnasieskola efter tillsyn av Elfrida Andréegymnasiet i Gotlands kommun 2011-02-23 Skolbeslut Tillsyn i Elfrida Andréegymnasiet

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Utbildningsinspektion i Kista gymnasium gymnasieskola och gymnasiesärskola

Utbildningsinspektion i Kista gymnasium gymnasieskola och gymnasiesärskola Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Kista gymnasium Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Kista gymnasium gymnasieskola och gymnasiesärskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan/rektorsområdet/verksamheten...2

Läs mer

Dnr 44-2011:2115 2011-06-23. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Skellefteå i Skellefteå kommun

Dnr 44-2011:2115 2011-06-23. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Skellefteå i Skellefteå kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Skellefteå i Skellefteå kommun Beslut Thorengruppen AB Att. Anders Marklund V. Norrlandsgatan 29 903 29 UMEÅ 1 (3) Tillsyn i den fristående

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:3983 Innehåll Kommunbeslut Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Allmänt om tillsynen och beskrivning av

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2013-04-24 Praktiska Sverige AB Rektorn vid Luleå Praktiska Gymnasium Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Luleå Praktiska Gymnasium i Luleå kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun

Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun Beslut Tjörns kommun 471 80 Tjörn 2007-08-23 1 (4) Dnr 53-2006:3236 Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun Skolverket har genomfört inspektion i Tjörns kommun av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-10-19 Djurgymnasiet Stockholm terese.laurentkarlsson@djurgymnasiet.com Rektorn vid Djurgymnasiet mimi.englund@djurgymnasiet.com Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Djurgymnasiet i Stockholms

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2011-11-28 Dnr 43-2011:3772 Kumla kommun kommun@kumla.se Rektorn vid John Norlandergymnasiet ted.rylander@kumla.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i John Norlandergymnasiet i Kumla kommun

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2013-01-24 Praktiska Sverige AB Rektorn vid Stockholms Praktiska Gymnasium Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Stockholms Praktiska Gymnasium i Stockholms kommun

Läs mer

Kvalitetsuppföljning Lärande och stöd 2013

Kvalitetsuppföljning Lärande och stöd 2013 Kvalitetsuppföljning Lärande och stöd 2013 Gymnasieskola Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 3 Verksamhetens förutsättningar... 4 Organisation... 4 Ekonomi och nyckeltal... 5 Lokaler... 6 Personal...

Läs mer

Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare

Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Bes É ut 2013-10-01 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se Rektorn vid Björkvallsskolan lisbeth.beckman@uppsala.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Björkvallsskolan i Uppsala kommun

Läs mer

Utbildningsinspektion av skolverksamheten vid Folåsa behandlingshem, särskilt ungdomshem

Utbildningsinspektion av skolverksamheten vid Folåsa behandlingshem, särskilt ungdomshem Utbildningsinspektion av Statens institutionsstyrelse Folåsa behandlingshem Dnr 59-2007:458 Utbildningsinspektion av skolverksamheten vid Folåsa behandlingshem, särskilt ungdomshem Innehåll Inledning...1

Läs mer

Utbildningsinspektion i Bromölla kommun

Utbildningsinspektion i Bromölla kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:70 Utbildningsinspektion i Bromölla kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Bilaga Alvikenskolan F 6 Dalaskolan Norra

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola ^ Skolinspektionen Huvudmannen för internationella Engelska Skolan i Nacka inf o@engelska.se Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Nacka donald.christian@engelska.se för grundskola efter tillsyn

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-09-10 Dnr 43-2011:5538 Skellefteå kommun Rektorn vid Vita skolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Vita skolan i Skellefteå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan Beslut Skolinspektionen 2015-08-27 Göteborgs stad infoaeduc.boteborg.se Gymnasieskolenhetschef och rektorer vid Hvitfeldtska gymnasiet mikael.o.karlssonaeduc.ciotebord.se amela.filipovicaeduc.qotebord.se

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt Skolinspektionen Beslöt 2014-04-03 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus kristiii.aabel@vallentuna.se Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007 2008 Drottning Blankas Gymnasieskola Varberg

Kvalitetsredovisning 2007 2008 Drottning Blankas Gymnasieskola Varberg Kvalitetsredovisning 2007 2008 Drottning Blankas Gymnasieskola Varberg Innehållsförteckning Inledning... 3 1 Grundfakta... 4 2 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen... 5 Dokument...

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Klara Norra Gymnasium i Stockholms kommun Theducation AB Box 5066 121 16 JOHANNESHOV 1 (15) Tillsyn vid Klara Norra Gymnasium Helhetsbedömning

Läs mer

Dnr 44-2010 5066 2011-05-02. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall

Dnr 44-2010 5066 2011-05-02. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall Dnr 44-2010 5066 2011-05-02 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall Beslut 2011-05-02 2(2) Dnr 44-2010 5066 Norrlindens Kunskapscentrum AB Jan Kibe jan.kibe@skvadern.nu

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-11-26 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid särskolan amia-karrn.brostrom@sandviken.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i särskolan i Sandvikens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8288 Orusts Montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 716445-1614 ma@orustmontessori.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Orust Montessoriskola belägen i

Läs mer

Utbildningsinspektion i Sventorps och Värsås skolor. Inledning

Utbildningsinspektion i Sventorps och Värsås skolor. Inledning Utbildningsinspektion i Skövde kommun Sventorps skola och Värsås skola Dnr 53-2007:3780 Utbildningsinspektion i Sventorps och Värsås skolor Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 6 Inledning Verksamheten

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003 i Lysekils kommun

Kvalitetsredovisning 2003 i Lysekils kommun Kvalitetsredovisning 2003 i Lysekils kommun Kvalitetsredovisningen inriktas mot sju områden. Dessa är särskilt väsentliga för att säkra att alla barn, elever och vuxenstuderande får den omsorg och utbildning

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 lag (2014:458).

Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 lag (2014:458). Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 lag (2014:458). 1 kap. Inledande bestämmelser Gäller både grundskola och gymnasieskola 1-6 kap Syftet med utbildningen

Läs mer

Utbildningsinspektion i Älvsbyns kommun

Utbildningsinspektion i Älvsbyns kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:41 Utbildningsinspektion i Älvsbyns kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Grundskolor Lekenskolan, Tärnstigens

Läs mer

Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Utbildningsinspektion i Åmåls kommun

Utbildningsinspektion i Åmåls kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:61 Utbildningsinspektion i Åmåls kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Kristinebergsskolan Landsbygden-Västermalms

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum Version 2010-03-02 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION

Läs mer

Utbildningsinspektion i Schillerska gymnasiet

Utbildningsinspektion i Schillerska gymnasiet Utbildningsinspektion i UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar i riktning mot de nationella målen

Läs mer

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Särskilt stöd Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Reviderad 2014-09-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämnes- och kursplanering... 3 Dokumentation och

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 1(11) Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 Östrabo Yrkes Gymnasieskola A. Presentations- och resultatredovisningsdel Presentation av rektorsområdet Utbildningen vid rektorsområdet omfattar två nationella

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

efter tillsyn i Älvkullegymnasiet Karlstads kommun och Hammarö kommun

efter tillsyn i Älvkullegymnasiet Karlstads kommun och Hammarö kommun Skolinspekti ;ionen Beslut 2014-04-30 Karlstads kommun karlstadskommun@karlstad.se Hammarö kommun hammaro@hammaro.se Karlstads-Hammarö gynmasienämnd Rektor vid Älvkullegymnasiet daniel.skalerud@karlstad.se

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KVALITETSAVDELNINGEN ENHETEN FÖR INSPEKTI ON GYMNASIEINSPEKTÖR ULLA CARLSSON ZACKRI SSON SID 1 (15) 2008-03-21 ENHETSCHEF JUKKA KUUSISTO Rapport från inspektion av Gymnasieskolan

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248.

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248. Beslut Emmaboda kommun Förskolechefer i förskolan och pedagogisk omsorg Beslut för förskola efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping,

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun 1 (17) Genomförd regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun Inledning Skolinspektionen har genomfört regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen, barn- och ungdomsutbildningen

Läs mer

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Barbro Nässén Undervisningsråd

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Barbro Nässén Undervisningsråd Beslut Eslövs folkhögskolas garantiförening, ideell förening Sturegatan 12 241 31 ESLÖV 2005-02-25 1 (1) Dnr 54-2004:3221 Genomförd inspektion av utbildningen vid den fristående gymnasieskolan Grundtvig

Läs mer

Utbildningsinspektion av skolverksamheten vid Eknäs, särskilt ungdomshem

Utbildningsinspektion av skolverksamheten vid Eknäs, särskilt ungdomshem Utbildningsinspektion av Statens institutionsstyrelse Eknäs Dnr 59-2007:458 Utbildningsinspektion av skolverksamheten vid Eknäs, särskilt ungdomshem Innehåll Inledning...1 Underlag...2 Beskrivning av skolverksamheten

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Beslut 2013-11-11 Vettergymnasiet Jönköping Rektorn vid Vettergymnasiet Jönköping Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Vettergymnasiet Jönköping i Jönköpings kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut. Pysslingen Förskola och Skolor AB Sveavägen 64 111 34 STOCKHOLM. 2006-11-30 1 (3) Dnr 54-2005:1460

Beslut. Pysslingen Förskola och Skolor AB Sveavägen 64 111 34 STOCKHOLM. 2006-11-30 1 (3) Dnr 54-2005:1460 Beslut Pysslingen Förskola och Skolor AB Sveavägen 64 111 34 STOCKHOLM 2006-11-30 1 (3) Dnr 54-2005:1460 Genomförd utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Söderby skola i Haninge kommun Skolverket

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Första Sportskolan i Stockholm

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Första Sportskolan i Stockholm Inspektionsrapport från Skolverket 54-2007:3245 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Första Sportskolan i Stockholm Bes lut Rapport Beslut Huvudmannen för Första Sportskolan Uni-Partner AB

Läs mer

Utbildningsinspektion i Herrgårdsskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Herrgårdsskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Herrgårdsskolan, grundskola F 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i Hammarö kommun

Systematiskt kvalitetsarbete i Hammarö kommun 1(5) BILDNINGSNÄMNDEN 2012-06-12 Dnr Maria Kjällström, Förvaltningschef 054-515104 maria.kjallstrom@hammaro.se Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av undervisning på yrkesprogram vid Kattegattgymnasiet 4 i Halmstads kommun.

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av undervisning på yrkesprogram vid Kattegattgymnasiet 4 i Halmstads kommun. Bilaga 1 Skolinspektionen Rapport Verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av undervisning på yrkesprogram vid Kattegattgymnasiet 4 i Halmstads kommun 2(13) Innehåll Irdeclning Fakta om Kattegattgymnasiet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2014:8241 Norrtelje teknikgymnasium AB Org.nr. 556791-6761 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter bastillsyn i Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium belägen i Norrtälje

Läs mer

Utbildningsinspektion i Dragonskolan, gymnasieskola

Utbildningsinspektion i Dragonskolan, gymnasieskola Utbildningsinspektion i Umeå kommun Dragonskolan Dnr 53-2005:1543 Utbildningsinspektion i Dragonskolan, gymnasieskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av Dragonskolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3983 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nya Tidens Montessorisk. Täby belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Beslut för grundskola och gymnasieskola

Beslut för grundskola och gymnasieskola Beslut 2014-06-09 Sigtuna skolstiftelse Rektorn vid Sigtunaskolan humanistiska läroverket Beslut för grundskola och gymnasieskola efter tillsyn i Sigtunaskolan humanistiska läroverket i Sigtuna kommun

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394); SFS 2006:1090 Utkom från trycket den 12 september 2006 utfärdad den 31 augusti 2006. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

Beslut för Vårgårda kommun

Beslut för Vårgårda kommun Beslut Vårgårda kommun kommunen@vargarda.se Beslut för Vårgårda kommun efter tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun Beslut Tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun har genomfört tillsyn av Vårgårda

Läs mer

Den individuella utvecklingsplanen

Den individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD 2005 Allmänna råd och kommentarer Den individuella utvecklingsplanen Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, Fax: 08-690 95 50, e-post: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av utbildningen på språkintroduktion vid Huddingegymnasiet i Huddinge kommun

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av utbildningen på språkintroduktion vid Huddingegymnasiet i Huddinge kommun Bilaga 1 Dnr 400-2015:6585 efter kvalitetsgranskning av utbildningen på språkintroduktion vid Huddingegymnasiet i Huddinge kommun 1 (12) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om Huddingegymnasiet Resultat

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 1 (10) Lärande Lärande Centralt Christian Jerhov Verksamhetsutvecklare 0302-52 12 04 Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Utbildningsinspektion i Tornedalsskolan gymnasieskola och vuxenutbildning

Utbildningsinspektion i Tornedalsskolan gymnasieskola och vuxenutbildning Utbildningsinspektion i Haparanda kommun Tornedalsskolan Dnr 53-2005:3244 Utbildningsinspektion i Tornedalsskolan gymnasieskola och vuxenutbildning Innehåll Innehåll...1 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 2015-11-03 Dnr 43-2015:4701 Göteborgs kommun angered@angered.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Berg ums skola F-3 i Göteborgs kommun 201 5-1 1-03 Tillsyn i Bergums skola

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE. PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE. PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE 2013/2014 PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP Plan mot diskriminering och kränkande behandling Wijkmanska gymnasiet 1 Innehåll Plan mot diskriminering

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Botkyrka kommun

Regelbunden tillsyn i Botkyrka kommun Regelbunden tillsyn i Botkyrka kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-SV2008:214 Innehåll Kommunbeslut Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg Skolrapporter Grundskolor: Banslättsskolan

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Vivallaskolan i Örebro kommun

Kvalitetsgranskning av Vivallaskolan i Örebro kommun Beslut Vivallaskolan Box 314 10 701 35 Örebro 2010-04-01 1 (13) Örebro kommun Box 30000 701 35 Örebro Kvalitetsgranskning av Vivallaskolan i Örebro kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen har

Läs mer

Den individuella utvecklingsplanen

Den individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD 2008 Allmänna råd och kommentarer Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, Fax: 08-690

Läs mer

2010-08-31 Dnr 44-2010:117. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Backaskolan i Malmö kommun

2010-08-31 Dnr 44-2010:117. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Backaskolan i Malmö kommun 2010-08-31 Dnr 44-2010:117 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Backaskolan i Malmö kommun Beslut Föreningen Backaskolan Östra fäladsgatan 46-48 212 24 Malmö 2010-08-31 1 (2) Dnr 44-2010:117

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem / Beslut 2013-03-15 Beta School HB Rektorn vid Beta School Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Beta School i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Cecilia Hanö Undervisningsråd

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Cecilia Hanö Undervisningsråd Beslut Styrelsen för Ljud&Bildskolan i Halmstad Box 4061 300 04 Halmstad 1 (1) Genomförd inspektion av utbildningen vid den fristående gymnasieskolan Ljud & Bildskolan i Halmstads kommun Skolverket har

Läs mer

Elever med heltäckande slöja i skolan

Elever med heltäckande slöja i skolan Juridisk vägledning Granskat juli 2012 Mer om Elever med heltäckande slöja i skolan Klädsel är något som normalt bestäms av individen själv. Utgångspunkten är att en skolhuvudman ska visa respekt för enskilda

Läs mer

FÖRSLAG. Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet 9

FÖRSLAG. Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet 9 FÖRSLAG Allmänna råd för DEN INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN med skriftliga omdömen Innehåll Förord 2 Inledning 3 Utgångspunkter för den individuella utvecklingsplanen 4 Den individuella utvecklingsplanens

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Bilaga 1 Upplands Väsby kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2(15) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under vårterminen 2015. Tillsynen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ev Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående gymnasieskolan Sjömansskolan i Stockholm

Utbildningsinspektion i den fristående gymnasieskolan Sjömansskolan i Stockholm Inspektionsrapport från Skolverket 54-2006:2258 Utbildningsinspektion i den fristående gymnasieskolan Sjömansskolan i Stockholm Bes lut S kolrapport Beslut Sjömansskolan Stockholm AB Box 9034 102 71 Stockholm

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nässjö kommun

Utbildningsinspektion i Nässjö kommun Inspektionsrapport från Skolverket Dnr. 53-2006:3200 Utbildningsinspektion i Nässjö kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Bilaga Annebergsskolan, Flisby

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Beslut Dnr 44-2015:9668 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viiala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Drottning Blankas Gymn. Helsingborg

Läs mer

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen fin Beslut Dnr 44-2015:9612 Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag Org.nr. 556478-1606 sandra.haag@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Framtidsgymnasiet

Läs mer