Utbildningsinspektion i Kista gymnasium gymnasieskola och gymnasiesärskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsinspektion i Kista gymnasium gymnasieskola och gymnasiesärskola"

Transkript

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Kista gymnasium Dnr :962 Utbildningsinspektion i Kista gymnasium gymnasieskola och gymnasiesärskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan/rektorsområdet/verksamheten...2 Sammanfattande bedömning...2 Bedömning av resultaten...3 Bedömning av genomförandet...5 Bedömning av förutsättningarna...10 Inledning Skolverket har granskat verksamheten i och besökt Kista gymnasium den september I slutet av denna rapport framgår vilka som varit ansvariga för utbildningsinspektionen. Inspektionen avser att visa hur verksamheten genomförs samt dess förutsättningar och resultat. Bedömningarna av kvaliteten och av hur väl verksamheten uppfyller statens krav görs utifrån skollagen, läroplanen och övriga författningar för det offentliga skolväsendet. Information om inspektionen finns i separata material och på Skolverkets webbplats ( Inspektion). Kommunen har ansvar för att de brister inspektörerna lyfter fram i den sammanfattande bedömningen åtgärdas. Åtgärderna skall redovisas till Skolverket inom tre månader vilket framgår av Skolverkets beslut. Skolverket följer också upp effekterna av inspektionen vid kommande inspektionstillfälle. Denna skriftliga rapport kompletteras med muntlig återrapportering av de ansvariga inspektörerna. Underlag Underlaget för inspektörernas bedömning är dels dokument från kommunen och Kista gymnasium, dels den information som samlats in under besöket. Rapporten grundas även på annan information om kommunen och skolan från exempelvis Skolverkets nationella uppföljningssystem. I Kista gymnasium intervjuades skolledning, lärare, elevvårdspersonal i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt föräldrar med barn i olika årskurser i gymnasiet och gymnasiesärskolan. Inspektörerna besökte lektioner i olika årskurser på skolans alla program. Även andra iakttagelser i skolmiljön och studier av dokument som finns på skolan utgör underlag för kvalitetsbedömningen. Rektor har tagit del av och givits möjlighet att lämna synpunkter på sakuppgifter i rapporten. 1

2 Beskrivning av skolan/rektorsområdet/verksamheten Kista gymnasium Antal elever Gymnasieskola 531 Gymnasiesärskola 89 Kista gymnasium har varit en egen gymnasieskola sedan Byggprogrammet (BP) med samtliga nationella inriktningar har funnits vid skolan sedan 80-talet men då tillhört S:t Eriks gymnasium. Vid skolan finns också handels- och administrationsprogrammet (HP) med inriktning turism och resor samt två lokala inriktningar, elektronisk handel och entreprenörskap samt samhällsvetenskapsprogrammet (SP) som håller på att avvecklas. Skolan har vidare ett lärlingsprogram inom byggområdet inom ramen för försöksverksamhet med lärande i arbetslivet inom gymnasieskolan (LIA). Utmärkande för lärlingsutbildningen är att ca 70 procent av utbildningen i karaktärsämnena sker på företag. Lärlingsutbildning erbjuds inom betong, trä, anläggning, mureri, plattsättning, måleri, golv, plåtslageri samt ett antal specialyrken som glas, stenmontör etc. Undervisningen i kärnämnen samt vissa grundläggande byggyrkeskurser sker på skolan. Skolan har ett programinriktat individuellt program inom byggområdet (PRIVBP) och ett individuellt program med inriktning mot handels- och administrationsområdet (IVHP). Gymnasiesärskolan erbjuder handels- och administrationsprogrammet (HAP) samt miljö- och fastighetsprogrammet (MF). Skolan är inrymd i ett industriområde. PRIVBP har lokaler som är belägna en bit från den övriga skolan. Skolan har under några få år expanderat från cirka 200 elever till cirka 600 elever. Andelen pojkar är hög på byggprogrammet, medan andelen flickor är hög på handels- och administrationsprogrammet. Sammanfattande bedömning Bedömningarna av kvaliteten i utbildningen vid Kista gymnasium och av hur väl verksamheten uppfyller statens krav görs utifrån skollagen, läroplanen och övriga skolförfattningar. Inspektörerna bedömer att verksamheten vid Kista gymnasium i huvudsak är av god kvalitet. Skolan arbetar väl med att skapa en helhet i utbildningen för eleverna genom att undervisningen i karaktärsämnen och kärnämnen bedrivs i samarbete i projekt och temaarbeten. Eleverna är delaktiga i såväl skolövergripande frågor som i sitt lärande. Skolan arbetar medvetet med normer och värden. Dock är det angeläget att det förebyggande värdegrundsarbetet fortsätter i både gymnasieskolan och gymnasiesärskolan särskilt med beaktande av de negativa tendenserna i den kommunala gymnasieundersökningen. Den arbetsplatsförlagda utbildningen (APU) är organiserad så att den ger eleverna förutsättningar för ett gott lärande på arbetsplatser utanför skolan. Inspektörerna bedömer att nedan angivna brister snarast måste åtgärdas. - Skolan saknar arbetsplan (1 kap. 13 gymnasieförordningen och 1 kap. 11 gymnasiesärskoleförordningen). - Studiehandledning på modersmålet ges inte till alla elever som behöver sådan (8 kap. 5 gymnasieförordningen). 2

3 - Rektorn är inte ordinarie ledamot i elevvårdskonferensen (4 kap. 1 gymnasieförordningen). - Skolan saknar en likabehandlingsplan (6 lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever). - Gymnasiesärskolans kvalitetsredovisning är inte utformad i enlighet med förordningen (3 förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.). Inspektörerna bedömer att det finns behov av förbättringsinsatser på skolan inom följande områden. - Det pågående arbetet för att elevernas kunskapsresultat skall förbättras bör intensifieras. - Betygen i matematik avviker stort mot resultaten på de nationella proven. Skolan bör analysera detta för att säkerställa att betygssättningen i matematik görs utifrån de nationella betygskriterierna. - Skolans kvalitetsarbete bör utvecklas så att den blir ett stödjande verktyg i skolans förbättrings- och utvecklingsarbete. - Rektor bör göra tydliga prioriteringar så att verksamheten långsiktigt och strategiskt utvecklas mot nationella och lokala mål. Bedömning av resultaten Inspektörerna har granskat hur väl skolans elever utvecklar kunskaper, normer och värden enligt de nationella målen för lärandet särskilt angivna i skollagen, läroplanen, de nationella kursplanerna och programmålen. Kunskaper I läroplan för de frivilliga skolformerna ges uppdraget att skolan skall sträva mot att varje elev tillägnar sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens studieprogram. Vidare anges rektors ansvar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de riksgiltiga målen, målen i skolplanen och den lokala arbetsplanen. Kista gymnasium har i många kurser lokalt konkretiserade kursplaner och betygskriterier som löpande används i undervisningen. De elever som inspektörerna träffade har kännedom om målen i kursplanerna och betygskriterierna samt programmålen. Tabell 1 Uppgifter från nationell statistik avseende gymnasieskolans resultat Genomsnittlig betygspoäng Andelen (%) med allmän behörighet till universitets- och högskolestudier Kista gymnasium Stockholm Riket ,0 12,6 12,6 14,8 14,8 14,8 14,1 14,1 14,1 82,1 87,8 78,5 88,6 87,2 86,3 89,4 88,9 89,2 Andel (%) elever som fullföljde utbildningen inom fyra år 65,9 61,5 55,3 75,1 76,5 72,0 75,1 76,0 74,9 3

4 Av sammanställningen av kunskapsresultat vid gymnasieskolan som redovisas i tabellen ovan framgår hur resultaten utvecklats de senaste åren. Den genomsnittliga betygspoängen är i relativt lika mellan de båda programmen. Elevernas genomsnittliga betygspoäng har under åren 2001 till 2006 utvecklats positivt från 11,5 till 12,6, men ligger fortfarande på en nivå som väsentligt understiger rikets. De båda programmen uppvisar i princip en likartad trend. Dock är andelen elever som har grundläggande behörighet till universitet och högskola på byggprogrammet drygt 90 procent, medan motsvarande andel på handels- och administrationsprogrammet är knappt 70 procent. Såväl andelen elever som har allmän behörighet till universitets- och högskolestudier som andelen elever som fullföljer utbildningen inom fyra år uppvisar dock en negativ utveckling. Läsåret 2004/2005 var 37 procent av eleverna på det individuella programmet behöriga till nationellt program. Även läsåret 2005/2006 uppnådde cirka en tredjedel av eleverna behörighet till nationellt program. Skolan diagnostiserar alla elever i årskurs 1 i svenska, engelska och matematik. I t.ex. svenska framgår efter diagnostisering att cirka hälften av eleverna vid skolan är i behov av stöd och i vissa klasser mer än tre fjärdedelar. Samtliga elever som genomgår fyra årskurser i gymnasiesärskolan får slutbetyg, dvs. en sammanställning av betygen och intygen på samtliga kurser. På miljöoch fastighetsprogrammet tar en fjärdedel av eleverna körkort. Ett fåtal elever på byggprogrammet, inriktning murare har utökat program. Inga elever har reducerat program. Inspektörerna konstaterar att gymnasieskolans elever uppvisar kunskapsresultat som ligger under riksnivån. Dock har meritvärdet utvecklats positivt de senaste åren, medan andelen elever med behörighet till högskolestudier och andelen elever som fullföljt utbildningen inom fyra år uppvisar en negativ utveckling. Skolan bör därför fortsätta att utveckla verksamheten i syfte att elevernas kunskapsresultat skall förbättras. Normer och värden Skolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles värderingar och låta dessa komma till uttryck i praktisk och vardaglig handling. I läroplanen anges vidare att skolan skall sträva mot att varje elev visar respekt för och omsorg om närmiljön samt att varje elev känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra. Skolan har bland annat utifrån den negativa trenden i Stockholms kommuns gymnasieundersökning 2004/2005 i sin arbetsplan för föregående läsår fokuserat på framför allt arbetet med värdegrundsfrågor, t.ex. en mer omfattande introduktionsvecka för årskurs 1, högre grad av tydlighet från personalen, att aktualisera rutiner och regler vid skolan etc. Om detta givit några resultat saknas belägg för, men de elever som inspektörerna samtalade med upplever skolan som trygg och anser att mobbning och andra kränkningar är sällsynta. Denna bild bekräftades också av de föräldrar som intervjuades. Elever i gymnasiesärskolan, som inspektörerna talade med menar att det i vissa grupper kan förekomma mobbning och kränkningar men de anser att de alltid har någon att vända sig till, t.ex. lärare, mentor eller kamratstödjare. Intervjuade lärare framför att om tendenser till mobbning och kränkningar förekommer, så uppmärksammas detta omedelbart av personalen, eftersom man arbetar nära eleverna och man kan därigenom omedelbart vidta åtgärder och intensifiera det förebyggande arbetet. 4

5 Inspektörerna bedömer därför resultatet av skolans arbete med normer och värdet som gott. Bedömning av genomförandet Inspektörerna har granskat arbetet med arbetsmiljön, föräldrarnas och elevernas delaktighet, innehåll, organisation och arbetssätt i undervisningen, individanpassning och stöd, utvärdering av lärandet, bedömning och betygssättning, kvalitetssäkring och förbättringsarbete, skolledning och intern kommunikation. Nationella riktlinjer för arbetet finns i skollagen, läroplanen och i andra författningar för respektive skolform. Arbetsmiljö och delaktighet Vid skolan finns ett s.k. policydokument som omfattar både gymnasieskolan och gymnasiesärskolan och som, förutom skolans motto du står i centrum för vår verksamhet, bland annat innehåller frånvaro- och ordningsregler ( konsekvenskedjan ). Ett arbete pågår för att aktualisera och revidera dokumentet. Rektor och biträdande rektor presenterar dokumentet klassvis för eleverna och därefter skall eleverna diskutera och revidera dokumentet tillsammans med sin mentor. Detta är skolans utgångspunkt för arbetet med värdegrundsfrågor och fokus har det senaste året lagts på frånvaro- och ordningsregler. Arbetet har givit gott resultat och frånvaron har minskat från 13 procent läsåret 2004/2005 till fyra procent läsåret 2005/2006 enligt uppgifter från skolan. Höstterminen 2006 har alla elever som börjat årskurs 1 haft en introduktionsvecka tillsammans med sin mentor. Syftet är att skapa sammanhållning, lära känna varandra, skapa gemensamma regler, göra diagnoser och skapa en god gemensam plattform för gymnasieåren. Detta arbetssätt har inte varit möjligt för elever och lärare på det individuella programmet beroende bland annat på många nya lärare, många nya elever, små lokaler, men något man vill börja tilllämpa senare. Eleverna i varje klass är indelade i mentorsgrupper och mentorstid finns avsatt varje vecka. En gång i månaden används tiden till klassråd. Frågor som behandlas är undervisningen, regler, frånvaro, mat, uppehållsrum, etc. Eleverna får på olika sätt tillfälle att ha synpunkter på planeringen av undervisningen men menar att kurserna är intressant och roligt upplagda av lärarna och de i allmänhet tycker att det är bra. Detta bekräftas av intervjuade lärare. Eleverna deltar i programområdeskonferensen och i skolkonferensen. Elevskyddsombud finns på skolan från och med höstterminen Två gånger per termin hålls ett lärlingsråd, dit föräldrar, lärare, elever och representanter från företag inbjuds. Bildandet av ett elevråd pågick vid inspektionstillfället. Gymnasiesärskolans elever och mentorer träffas varje morgon och tar då upp läget i klassen. Kuratorn har värdegrundsövningar i alla klasser i förebyggande syfte. Gymnasiesärskolans elever arbetar aktivt i klassråd och deltar i skolkonferensen. Vid inspektionstillfället pågick ett projektarbete med mål att förändra elevernas uppehållsrum, där eleverna dels tränade att arbeta demokratiskt och dels genomföra en konkret arbetsuppgift med planering och genomförande som innefattar moment från flera kurser. Inspektörerna bedömer att elevernas delaktighet i såväl skolövergripande frågor som i sitt lärande är god både vid gymnasie- och gymnasiesärskolan. Skolan arbetar även medvetet och kontinuerligt med värdegrundsfrågor. 5

6 Från och med den 1 april 2006 råder ett utryckligt förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (SFS 2006:67). Den nya lagens ändamål är att främja barn och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. Kommunen är skyldig att bedriva ett målinriktat arbete för att främja dessa ändamål och se till att det upprättas en likabehandlingsplan i varje skola och förskola. I det målinriktade arbetet ingår även att vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för trakasserier och annan kränkande behandling liksom att vid behov utreda omständigheterna och i förekommande fall vidta åtgärder för att förhindra fortsatta kränkningar. I planen skall åtgärder redovisas och den skall följas upp varje år. När det gäller medverkan av barn och elever i arbetet med likabehandlingsplanen så förtydligade lagstiftaren det kravet i och med förordningen (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med en likabehandlingsplan. I arbetet med en likabehandlingsplan kan bland annat Skolverkets allmänna råd (SKOLFS:2007:7) utgöra ett stöd. Vid inspektionstillfället hade Kista gymnasium ett handlingsprogram mot kränkande behandling i enlighet med de gamla bestämmelserna i läroplanen (Lpf 94). Detta program motsvarar inte de krav som ställs på en likabehandlingsplan varför sådan måste upprättas. Innehåll, organisering och arbetssätt i undervisningen Under byggprogrammets första år provar eleverna på alla programmets fyra inriktningar, den s.k. rundgången, för att ge eleverna tillfälle att välja inriktning i årskurs 2. Eleverna indelas i preliminära klasser som kan förändras om behov finns. Eleverna upplever att undervisningen, framför allt i karaktärsämnena, är organiserad så att den är stimulerande och meningsfull och ger förutsättningar för eleverna att se sin kunskapsutveckling. På det programinriktade individuella programmet, PRIVBP, har all lärar- och elevvårdskompetens samlats i tre team kring eleverna. Ett stort arbete har lagts ner på att skapa en god struktur. Från föräldrahåll har påtalats de problem som rådde under förra läsåret, men de betonade också att skolan arbetat aktivt för att komma till rätta med problemen. Dock har konsekvenserna för eleverna blivit att de förlorat ett läsår, enligt intervjuade föräldrar. Inspektörerna vill påtala skolans goda arbete inom Handels- och Administrationsprogrammet i synnerhet med att skapa en helhet i utbildningen för eleverna genom att lärare i karaktärsämnen och kärnämnen samarbetar i projekt och temaarbeten som anknyter till arbetsliv, uppdrag, mässor och utställningar. Eleverna arbetar också med Ung Företagsamhet. 1 Även koncentrationsläsning av vissa kurser förekommer med goda resultat, nöjda elever och god närvaro. I gymnasiesärskolan avsätts två halvdagar per vecka till ämnesövergripande arbete i projektform, t.ex. projektet sol, vind och vatten som eleverna på handels- och administrationsprogrammet läser i halvklass i årskurs 1. I årskurs 3 fördjupar sig sedan eleverna i samma område. Syftet är bland annat att skapa arbetsgrupper över klassgränserna, så att eleverna lär känna varandra och tränas i samarbete och ansvarstagande. Erfarenheterna har varit goda och ger eleverna 1 Ung Företagsamhet är en ideell organisation som sedan 1980 verkar för att införa företagsamhet och ett engagerat näringsliv i det svenska utbildningssystemet. Genom Ung Företagsamhets utbildningar ges ungdomar möjlighet att utveckla kreativitet, företagsamhet och entreprenörskap. 6

7 också tillfälle att återkomma till ämnesområdet och därmed få en fördjupad kunskapsutveckling. Ett marknadsföringsprojekt på handels- och administrationsprogrammet för några år sedan om hur man kan informera i särskolan om gymnasiesärskolan har resulterat i en rutin där gymnasiesärskolans elever informerar i särskolan. På miljö- och fastighetsprogrammet har man reella arbetsuppgifter, t.ex. att renovera uppehållsrummet, sköta planteringar etc. Eleverna gör också årligen en utflykt och bygger en friggebod, lagar egen mat, planerar och därefter dokumenterar i svenska. Miljöfrågorna och miljöarbetet är centrala på programmet. Inspektörerna bedömer att innehåll, organisering och arbetssätt ligger i linje med nationella mål och riktlinjer samt utgår ifrån och tillgodoser elevernas behov. Individanpassning, individuell studieplanering och stöd Vid skolan finns ett stort antal elever som har behov av olika former av individualiserad undervisning och olika former av stöd. Skolan har ett dokumenterat systematiskt sätt att arbeta med detta. Alla elever vid skolan gör diagnostiskt prov i svenska, engelska och matematik. Utifrån olika förutsättningar anpassar skolan grupper, gruppstorlekar och undervisning till elevernas behov. Vissa lärargrupper har tid för stödinsatser avsatta i sina lärartjänster. Även elever som önskar läsa i snabbare takt kan få detta önskemål tillgodosett. T.ex. läser ett mindre antal elever matematikkurs B. Individuella studieplaner finns för alla elever och utvecklingssamtal genomförs regelbundet. På handels- och administrationsprogrammet används den individuella studieplanen kontinuerligt i samtal med eleverna och för att följa deras utveckling. Därutöver dokumenterar varje lärare varje elevs kunskapsutveckling i ett system gemensamt för programmet. Andra system för att följa elevernas kunskapsutveckling finns på andra program. På det programinriktade individuella, PRIVBP, har eleverna gemensam studiegång. Tre team arbetar med eleverna och disponerar och omdisponerar resurserna utifrån aktuella behov. Mentorn ansvarar för upprättande av åtgärdsprogram och samarbetet sker nära med programmets egna elevhälsoteam. Individuella studieplaner finns för alla elever och de följs upp och används vid utvecklingssamtalen. Gymnasiesärskolan arbetar nära i arbetslagen och möter eleverna där de finns kunskapsmässigt. Lärarnas specialpedagogiska kompetens är god, individuella lösningar görs löpande och individuella studieplaner upprättas och följs upp och eleverna får sina stödbehov tillgodosedda. De elever i skolan som har annat modersmål än svenska erbjuds inte studiehandledning på modersmålet. Vid skolan finns många elever som skulle behöva studiehandledning. Flera av elevassistenterna på det individuella programmet har kunskaper i flera språk och fyller till viss del detta behov. Läroplanen föreskriver att läraren skall utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, och erfarenheter och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter. Inspektörerna bedömer att detta sker vid skolan. Dock måste studiehandledning ges till de elever som, enligt rektors bedömning, behöver denna form av stöd. 7

8 Utvärdering av lärandet, bedömning och betygssättning Av skolförfattningarna framgår att kontinuerlig information till eleverna om kunskapsutvecklingen skapar förutsättningar för dem att ta ansvar för sin utbildning och för att kunna påverka den. Som stöd för betygssättningen skall lärarna använda de betygskriterier som har fastställts. Läraren skall utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen. Skolans lärare skall beakta såväl muntliga som skriftliga bevis på kunskaper och göra en allsidig bedömning av kunskaper och därvid beakta hela kursen. Lärarna vid både gymnasie- och gymnasiesärskolan har de senaste åren arbetat med betygs- och bedömningsfrågor och bland annat konkretiserat betygskriterierna så att elever och föräldrar kan förstå dem samt också deltagit i det kommunövergripande projektet om betygs- och bedömningsfrågor. En del av gymnasiesärskolans elever har emellertid svårt att se sin lärandeutveckling. Elevernas kunskapsspridning är också stor. Som stöd i detta arbetar lärarna bland annat med portfolio. Det kan t ex. ske genom att man fotograferar en arbetssituation och beskriver den i svenska samt reflekterar över vad man lärt sig. Portfoliopärmen används också vid utvecklingssamtalet. Eleverna på byggprogrammet har utvecklingssamtal en gång per termin. Alla årskurs 1 elever skall vidare göra en reflektion över sin kunskapsutveckling. En pärm finns för varje elev där deras kunskapsutveckling, deras genomgångna kurser, frånvaro, mm noteras. Varje elev har vidare en s.k. lärlingsbok, där elevernas genomförda kurser på den arbetsplatsförlagda utbildningen, APU:n, noteras för att, om avsedd kurs för APU av någon anledning inte kunnat genomföras, skall den kursen kunna ges i skolan. Betygen i matematik avviker stort mot resultaten på de nationella proven i matematik. Enligt lärarna beror det bland annat på att eleverna känner sig pressade i provsituationen. De nationella proven är ett hjälpmedel för lärarna i betygssättningen. När betygsresultaten avviker i sådan utsträckning från provresultaten som här är fallet, bör skolan analysera skälen till avvikelserna för att säkerställa att betygssättningen i matematik görs utifrån de nationella betygskriterierna. Inspektörerna bedömer att skolan i övrigt medvetet arbetar med att säkerställa likvärdigheten i bedömnings- och betygsfrågor samt att rutinerna för att följa och medvetandegöra eleverna om sin kunskapsutveckling är god. Kvalitetssäkring och förbättringsarbete För genomförandet av de fastställda målen skall det finnas en arbetsplan som skall utarbetas under medverkan av lärare och övrig personal samt representanter för eleverna. Vidare skall varje skola årligen upprätta en kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen, utvärderingen och utvecklingen av verksamheten. Vid inspektionstillfället hade inte skolan någon aktuell arbetsplan vilket är en brist. Skolledningen förklarar detta med ordinarie rektors sjukdom samt att ett arbete pågår med att utarbeta såväl en arbetsplan för skolan som en programarbetsplan för varje programområde. I detta arbete ingår även gymnasiesärskolan. Gymnasieskolans personal har goda kunskaper om elevernas resultat i form av olika statistiskt material. Lärare och elever utvärderar varje genomförd kurs på olika sätt och med olika intervaller beroende på verksamhet. På byggprogrammet sker exempelvis utvärdering årskurs 1 var sjätte vecka. Enligt personalens uppfattning används inte resultatet av detta utvärderingsarbete i skolans kvali- 8

9 tetsredovisning. Inte heller utgör kvalitetsredovisningen underlag för planering och förbättringsarbete. Gymnasiesärskolans personal arbetar medvetet med att utveckla verksamheten, utvärderar löpande och summerar sina erfarenheter vid läsårsslut i en s.k. SWOT-analys. Gymnasiesärskolans kvalitetsredovisning innehåller fyllig information om verksamheten men saknar redovisning av resultat, måluppfyllelse och analys i förhållande till nationella mål vilket är en brist. Inspektörerna bedömer att skolans kvalitetsarbete bör förbättras så att det utgör grund för skolans förbättrings- och utvecklingsarbete. Ledning och intern kommunikation För att utöva sitt ledarskap skall rektor enligt skollagen hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet i skolan. Särskilt skall rektor verka för att utbildningen utvecklas och rektor har en särställning när det gäller att garantera elevernas rättssäkerhet. En särskild form av ledning för elevernas utbildning utövas genom elevvårdskonferensen. Kista gymnasium och gymnasiesärskola är indelade i fyra programområden som leds av biträdande rektorer/programledare och som tillsammans med skolans rektor utgör skolans ledningsgrupp. Varje programområde är sedan indelat i ett antal arbetslag. Vid inspektionsbesöket hade skolan en nytillträdd vikarierande rektor. Sedan något år tillbaka deltar skolan i ett femårigt kommunövergripande projekt, utifrån vilket olika s.k. lärgrupper formerats. Dessa grupper skall med det övergripande målet hur kan vi hjälpa eleverna att nå resultat formera utvecklingsgrupper för att arbeta med olika pedagogiska frågor. Grupperna skall lära av varandra, besöka andra skolor och leds av en lärledare. Exempel på ämnesområden är arbetsplatsförlagd utbildning, värdegrundsfrågor och ämnesövergripande samverkan. Projektet kallas problembaserad skola (PBS). Lärarna vid såväl gymnasieskolan som gymnasiesärskolan menar att ett mycket aktivt pedagogiska utvecklingsarbete bedrivs och att idéer växer fram från personalen utifrån elevernas behov. I mindre utsträckning kommer utvecklingsinriktning från ledningen. Lärarna är dock nöjda med denna ordning. Dock saknar gymnasiesärskolans lärare stöd från ledningen att prioritera bland alla sina många olika projekt och utvecklingsidéer. Ledningen menar emellertid att utvecklingsområden växer fram i samverkan mellan personal och ledning och med sin utgångspunkt i elevers behov. De biträdande rektorerna är kända bland eleverna, finns i den dagliga verksamheten och besöker i någon mindre utsträckning lektioner, något som de dock vill utveckla. Biträdande rektor för något programområde deltar också i arbetslagets arbete. Elevvårdskonferenserna vid skolan sker programområdesvis och leds av biträdande rektor. Elevhälsoteamen förbereder ärenden för beslut på elevvårdskonferensen och rektor deltar endast i undantagsfall. Elevvårdspersonalen har utarbetat ett eget styrdokument för sitt verksamhetsområde, där elevernas behov av särskilt stöd är ett prioriterat område. Att inte rektor ingår som ordinarie ledamot i elevvårdskonferensen måste åtgärdas. Inspektörerna konstaterar att ett aktivt utvecklingsarbete pågår i verksamheterna som ibland utvecklas utifrån elevernas behov och personalens idéer och som stöds av ledningen. Inspektörerna bedömer dock att rektor bör försäkra sig om 9

10 att verksamheten långsiktigt och strategiskt utvecklas mot nationella och lokala mål och att prioriteringar görs av skolledningen utifrån dessa mål. Bedömning av förutsättningarna Skolverket tar i inspektionen upp följande förutsättningar för utbildningen; tillgång till den utbildning som skall erbjudas, information om utbildningen, personalens kompetens samt tillgång till läromedel, pedagogiska material och utrustning. Nationella bestämmelser finns bl.a. i skollagen. Tillgång till utbildning Tim- och poängplanen för respektive program visar att eleverna har tillgång till den undervisningstid de har rätt till. Inom individuellt val erbjuds ett utbud av kurser. Eleverna kan dock inte välja bland alla kurser på skolan. Byggprogrammet och handels- och administrationsprogrammet koncentrationsläser tillsammans delar av det individuella valet i början av varje termin bland annat beroende på den arbetsplatsförlagda utbildningens planering. Dock läser eleverna bland annat Matematik B under hela läsåret. Gymnasiesärskolans elever erbjuds ett antal kurser att välja som individuellt val. Modersmålsundervisning och svenska som andraspråk erbjuds de elever som har rätt därtill. Det är rektorn som beslutar om hela eller delar av kurser skall arbetsplatsförläggas och om hur fördelningen över åren skall göras. Styrelsen för utbildningen ansvarar för anskaffningen av platser för den arbetsplatsförlagda utbildningen. Eleverna på handels- och administrationsprogrammet och byggprogrammet har arbetsplatsförlagd utbildning, APU, om 15 veckor förlagda till årskurs 2 och 3. HP-programmet har en lärare som ansvarar för anskaffningen av platserna och som också gör besök, men eleverna uppmanas att själva försöka skaffa sina APU-platser, som sedan skall godkännas av skolan. Det är tydligt vilka kurser som ingår i APU:n. Eleverna för loggbok och skriftlig och muntlig redovisning görs i skolan efter utbildningsperioden. På byggprogrammet måste eleverna ha godkänt resultat på de grundläggande byggkurserna samt kursen Arbetsmiljö och säkerhet. Lärarna ansvarar för anskaffning av APU-platser och gör också arbetsplatsbesök. Lärlingsprogrammet har fem veckor utbildning i skolan och fem veckor lärande i arbete (LIA). Avsikten med lärlingsprogrammet var enligt intervjuade lärare, att blivande elever skulle ha en god insikt i vilken yrkesinriktning inom byggområdet de skulle välja. Så har dock inte varit fallet de senaste åren. Vid inspektionen har framkommit stora svårigheter att finna arbetsplatser till eleverna och många elever saknade arbetsplats några dagar före nästa praktikperiod. På det programinriktade individuella programmet ansvarar varje team för elevernas arbetslivskontakter. Eventuella APU platser anskaffas av varje team och läraren bedömer utifrån den enskilde elevens kunskapsutveckling när arbetsplatsförläggning av olika kursmoment kan ske. Gymnasiesärskolans elever har APU både på företag och på arbetsplatser i skolan samt genomför vissa uppdrag åt övriga delar av skolan. Enligt inspektörernas bedömning genomförs den arbetsplatsförlagda utbildningen (APU) på ett gott sätt. Dock är det angeläget att skolan säkerställer att kvaliteten på elevernas lärande i arbetslivet (LIA) har en kvalitet i enlighet med gällande bestämmelser för försöksverksamheten. 10

11 Personal Skolans lärare skall ha en utbildning för den undervisning de i huvudsak skall bedriva. Om personer med respektive föreskriven utbildning inte finns att tillgå, får den som inte uppfyller kraven anställas för högst ett år i sänder. Den som inte är behörig får ändå anställas utan tidsbegränsning om det saknas behöriga sökanden. Det stora flertalet lärare har lärarutbildning och de allra flesta undervisar också inom de områden som de har utbildning för. Några lärare har på senare år genomgått Särskild Lärarutbildning (SÄL-utbildning). Inom gymnasiesärskolan har några av lärarna också specialpedagogisk utbildning inom området. Det individuella programmet har svårigheter att rekrytera yrkeslärare som också har specialpedagogisk kompetens, något som skulle vara önskvärt. Kompetensutveckling tillgodoses väl enligt lärarnas bedömning, såväl gemensam skolövergripande som individuell sådan. Vid skolan finns skolsköterska, tillgång till skolläkare, speciallärare, specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare samt kurator. Elevassistenter finns för eleverna på det individuella programmet och inom gymnasiesärskolan. Eleverna inom gymnasiesärskolan har egen yrkesvalslärare och kurator. Materiella resurser Skolan har eget bibliotek, som är mycket välbesökt och som har filmvisningar på lunchrasterna. Tillgången till utrustning och material upplevs som god av både lärare och elever. Dock är datorutrustningen på handels- och administrationsprogrammet av äldre modell. Inspektörerna bedömer att gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har goda personella och materiella resurser. Datum Ort Stockholm Monica Norberg Ewa Hallberg 11

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Matteusskolan Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Utbildningsinspektion i Härryda kommun Landvetterskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:127 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun Bes lut S kolrapport Beslut Mona Hurtig Skol AB Solskiftegatan 4 442 53

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nils Ericsonsgymnasiet, gymnasieskola

Utbildningsinspektion i Nils Ericsonsgymnasiet, gymnasieskola Utbildningsinspektion i Trollhättans kommun Nils Ericsonsgymnasiet Dnr 53-2006:1616 Utbildningsinspektion i Nils Ericsonsgymnasiet, gymnasieskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola

Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola Utbildningsinspektion i Nacka kommun Nacka gymnasium Dnr 53-2006:3385 Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö Beslut JENSEN education college AB Box 111 24 100 61 Stockholm 17 augusti 2009 1 (3) Dnr 44-2008:703 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö Skolinspektionen

Läs mer

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2290 Beslut Active

Läs mer

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande.

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Centrum för vuxnas lärande Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Vuxenutbildning Inledning Skolverket har

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2833 Beslut Baggium AB Ängbackevägen 15 428 34 Kållered

Läs mer

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm Beslut Melleruds kommun 4644 80 Mellerud kommunen@mellerud.se 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423 Komm munbeslut efter tillsyn av Melleruds kommunn Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besök: Kungsgatan

Läs mer

Utbildningsinspektion i Danderyds gymnasium; gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning

Utbildningsinspektion i Danderyds gymnasium; gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning 1 Utbildningsinspektion i Danderyds kommun Gymnasial utbildning och vuxenutbildning Dnr 53-2006:3380 Utbildningsinspektion i Danderyds gymnasium; gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning Innehåll

Läs mer

Utbildningsinspektion i Älvsbyns gymnasium

Utbildningsinspektion i Älvsbyns gymnasium Utbildningsinspektion i Älvsbyns kommun Älvsbyns gymnasium 53-2006: 1551 Utbildningsinspektion i Älvsbyns gymnasium Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande bedömning...2

Läs mer

Utbildningsinspektion i Bromölla kommun

Utbildningsinspektion i Bromölla kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:70 Utbildningsinspektion i Bromölla kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Bilaga Alvikenskolan F 6 Dalaskolan Norra

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Backens skola och Strömsbruks skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll

Läs mer

Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun

Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun Beslut Tjörns kommun 471 80 Tjörn 2007-08-23 1 (4) Dnr 53-2006:3236 Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun Skolverket har genomfört inspektion i Tjörns kommun av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning Beslut Tillsyn i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2010-11-04 1 (1) Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning efter tillsyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Nordanstigs kommun 2010-11-04

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola

Skolbeslut för gymnasieskola Beslut Elfrida Andréegymnasiet Säves väg 10 621 82 Visby 2011-02-23 Skolbeslut för gymnasieskola efter tillsyn av Elfrida Andréegymnasiet i Gotlands kommun 2011-02-23 Skolbeslut Tillsyn i Elfrida Andréegymnasiet

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KVALITETSAVDELNINGEN ENHETEN FÖR INSPEKTI ON GYMNASIEINSPEKTÖR ULLA CARLSSON ZACKRI SSON SID 1 (15) 2008-03-21 ENHETSCHEF JUKKA KUUSISTO Rapport från inspektion av Gymnasieskolan

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla Inspektionsrapport från Skolverket 54-2007:2183 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla Bes lut Skolrapport Beslut Explicarium AB Råane 9 451 91 Uddevalla 2008-05-08

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Beslut Sveaskolan AB Ringugnsgatan 1 216 16 Limhamn 2009-08-28 1 (4) Dnr 44-2009:569 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-11-26 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid särskolan amia-karrn.brostrom@sandviken.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i särskolan i Sandvikens

Läs mer

Utbildningsinspektion i Sventorps och Värsås skolor. Inledning

Utbildningsinspektion i Sventorps och Värsås skolor. Inledning Utbildningsinspektion i Skövde kommun Sventorps skola och Värsås skola Dnr 53-2007:3780 Utbildningsinspektion i Sventorps och Värsås skolor Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 6 Inledning Verksamheten

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-02-28 Ikasus AB susarme.siden@frosunda.se Rektorn vid Ikasus friskola birgitta.krantz@frosunda.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Ikasus friskola i Vallentuna

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003 i Lysekils kommun

Kvalitetsredovisning 2003 i Lysekils kommun Kvalitetsredovisning 2003 i Lysekils kommun Kvalitetsredovisningen inriktas mot sju områden. Dessa är särskilt väsentliga för att säkra att alla barn, elever och vuxenstuderande får den omsorg och utbildning

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:3983 Innehåll Kommunbeslut Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Allmänt om tillsynen och beskrivning av

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Klara Norra Gymnasium i Stockholms kommun Theducation AB Box 5066 121 16 JOHANNESHOV 1 (15) Tillsyn vid Klara Norra Gymnasium Helhetsbedömning

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola en% Now Beslut Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Nygårdsskolans gymnasiesärskola belägen i Köpings kommun 2 (5) Tillsyn i Nygårdsskolan gymnasiesär har genomfört tillsyn av Köpings

Läs mer

Utbildningsinspektion av skolverksamheten vid Folåsa behandlingshem, särskilt ungdomshem

Utbildningsinspektion av skolverksamheten vid Folåsa behandlingshem, särskilt ungdomshem Utbildningsinspektion av Statens institutionsstyrelse Folåsa behandlingshem Dnr 59-2007:458 Utbildningsinspektion av skolverksamheten vid Folåsa behandlingshem, särskilt ungdomshem Innehåll Inledning...1

Läs mer

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet,

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet, 1 (7) Författningsbilaga Skollagen Fristående skolor Nedanstående paragraf har ny lydelse från och med den 1 mars 2010. Denna nya lydelse ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011,

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående gymnasieskolan Sjömansskolan i Stockholm

Utbildningsinspektion i den fristående gymnasieskolan Sjömansskolan i Stockholm Inspektionsrapport från Skolverket 54-2006:2258 Utbildningsinspektion i den fristående gymnasieskolan Sjömansskolan i Stockholm Bes lut S kolrapport Beslut Sjömansskolan Stockholm AB Box 9034 102 71 Stockholm

Läs mer

Dnr 44-2011:2115 2011-06-23. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Skellefteå i Skellefteå kommun

Dnr 44-2011:2115 2011-06-23. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Skellefteå i Skellefteå kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Skellefteå i Skellefteå kommun Beslut Thorengruppen AB Att. Anders Marklund V. Norrlandsgatan 29 903 29 UMEÅ 1 (3) Tillsyn i den fristående

Läs mer

Utbildningsinspektion i Täby kommuns gymnasiesärskola och vuxenutbildning för utvecklingsstörda

Utbildningsinspektion i Täby kommuns gymnasiesärskola och vuxenutbildning för utvecklingsstörda Utbildningsinspektion i Täby kommuns gymnasiesärskola och vuxenutbildning för utvecklingsstörda UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom

Läs mer

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen fin Beslut Dnr 44-2015:9612 Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag Org.nr. 556478-1606 sandra.haag@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Framtidsgymnasiet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7714 Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Grevhagsskolan belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE KVALITETSRAPPORT - REKTOR Enhet: KAPLANSKOLAN, EE, EC, VF och EN. Rektor: Kristin Lundholm. Frågor att besvara KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat 1 Beskriv i vilken grad

Läs mer

Utbildningsinspektion i Älvsbyns kommun

Utbildningsinspektion i Älvsbyns kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:41 Utbildningsinspektion i Älvsbyns kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Grundskolor Lekenskolan, Tärnstigens

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2013-01-24 Praktiska Sverige AB Rektorn vid Stockholms Praktiska Gymnasium Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Stockholms Praktiska Gymnasium i Stockholms kommun

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

2013/2014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAHRSKA GYMNASIET

2013/2014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAHRSKA GYMNASIET 2013/2014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAHRSKA GYMNASIET ~ 2 ~ Hahrska gymnasiet Innehåll Hahrska gymnasiets Plan mot diskriminering och kränkande behandling... 3 Elevens rätt till

Läs mer

Utbildningsinspektion i Schillerska gymnasiet

Utbildningsinspektion i Schillerska gymnasiet Utbildningsinspektion i UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar i riktning mot de nationella målen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2011-11-28 Dnr 43-2011:3772 Kumla kommun kommun@kumla.se Rektorn vid John Norlandergymnasiet ted.rylander@kumla.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i John Norlandergymnasiet i Kumla kommun

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4261 Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar Org.nr. 742000-2045 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i LinMaskolan belägen i Höörs kommun

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan för ungdoms- och vuxenutbildningen vid Hjalmar

Läs mer

Beslut. Pysslingen Förskola och Skolor AB Sveavägen 64 111 34 STOCKHOLM. 2006-11-30 1 (3) Dnr 54-2005:1460

Beslut. Pysslingen Förskola och Skolor AB Sveavägen 64 111 34 STOCKHOLM. 2006-11-30 1 (3) Dnr 54-2005:1460 Beslut Pysslingen Förskola och Skolor AB Sveavägen 64 111 34 STOCKHOLM 2006-11-30 1 (3) Dnr 54-2005:1460 Genomförd utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Söderby skola i Haninge kommun Skolverket

Läs mer

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015 Skolan, huvudman och organisation Uppdragsgivare Skolverket gav Sociala Missionen rätt att bedriva Gymnasieskolan Futurum 2001-01-22. Sociala Missionen

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 2(15) Innehållsförteckning 1 Styrdokument... 3 1.1 Förskola... 4 1.2 Grundskola/Grundsärskola... 4 3 Ansvarsfördelning förskola/grundskola... 6 5 Handlingsplan för

Läs mer

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Cecilia Hanö Undervisningsråd

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Cecilia Hanö Undervisningsråd Beslut Styrelsen för Ljud&Bildskolan i Halmstad Box 4061 300 04 Halmstad 1 (1) Genomförd inspektion av utbildningen vid den fristående gymnasieskolan Ljud & Bildskolan i Halmstads kommun Skolverket har

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ri Skolinspektionen Dnr 44-2014:7673 Cultura Utbildning AB 5567127237 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Cultura Gymnasium i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8288 Orusts Montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 716445-1614 ma@orustmontessori.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Orust Montessoriskola belägen i

Läs mer

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10)

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) 2 Våra mål Komvux ska erbjuda flexibel utbildning av hög kvalitet som speglar individens och samhällets behov av kunskap

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE. PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE. PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE 2013/2014 PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP Plan mot diskriminering och kränkande behandling Wijkmanska gymnasiet 1 Innehåll Plan mot diskriminering

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare

Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN HAHRSKA GYMNASIET

LIKABEHANDLINGSPLAN HAHRSKA GYMNASIET 2012 LIKABEHANDLINGSPLAN HAHRSKA GYMNASIET ~ 2 ~ Hahrska gymnasiet Innehåll Elevens rätt till trygghet 3 Definitioner av kränkande behandling 3 Rutiner för att utreda mobbing 4 Handlingsplan 4 Mål/Vision

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 2015-11-03 Dnr 43-2015:4701 Göteborgs kommun angered@angered.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Berg ums skola F-3 i Göteborgs kommun 201 5-1 1-03 Tillsyn i Bergums skola

Läs mer

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Rektor. Nämnd: Bildningsnämnden Senast reviderat: 2015-12-14 2 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av skolan, t.ex. text från Om skolan på er hemsida.

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum Version 2010-03-02 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007 2008 Drottning Blankas Gymnasieskola Varberg

Kvalitetsredovisning 2007 2008 Drottning Blankas Gymnasieskola Varberg Kvalitetsredovisning 2007 2008 Drottning Blankas Gymnasieskola Varberg Innehållsförteckning Inledning... 3 1 Grundfakta... 4 2 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen... 5 Dokument...

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2014:8241 Norrtelje teknikgymnasium AB Org.nr. 556791-6761 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter bastillsyn i Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium belägen i Norrtälje

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola ^ Skolinspektionen Huvudmannen för internationella Engelska Skolan i Nacka inf o@engelska.se Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Nacka donald.christian@engelska.se för grundskola efter tillsyn

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Värnamo kommun

Beslut. efter tillsyn i Värnamo kommun Beslut Värnamo kommun Beslut efter tillsyn i Värnamo kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080 07 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Barbro Nässén Undervisningsråd

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Barbro Nässén Undervisningsråd Beslut Eslövs folkhögskolas garantiförening, ideell förening Sturegatan 12 241 31 ESLÖV 2005-02-25 1 (1) Dnr 54-2004:3221 Genomförd inspektion av utbildningen vid den fristående gymnasieskolan Grundtvig

Läs mer

Beslut för fristående grundskola

Beslut för fristående grundskola Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla Beslut för fristående grundskola efter tillsyn av Internationella Engelska Skolan i Järfälla kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun 1 (17) Genomförd regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun Inledning Skolinspektionen har genomfört regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen, barn- och ungdomsutbildningen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun VINDELNS KOMMUN Datum 2015-03-30 Utbildnings och Fritidsförvaltningen Hällnäs skola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun Det här är Vindelns kommuns

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

KVALITETSPLAN 2008-2012. Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2009-03-05 11

KVALITETSPLAN 2008-2012. Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2009-03-05 11 KVALITETSPLAN 2008-2012 Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2009-03-05 11 Innehållsförteckning Förordning om kvalitetsredovisning (SFS 1997:702) SFS 2001:649 Olika aspekter på kvalitet Kvalitetsarbete

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram rin Skolinspektionen Beslut Dnr 43-2014:7899 Hylle kommun Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter prioriterad tillsyn i Traineegymnasiet belägen i Hylte kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3983 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nya Tidens Montessorisk. Täby belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

FÖRSLAG. Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet 9

FÖRSLAG. Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet 9 FÖRSLAG Allmänna råd för DEN INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN med skriftliga omdömen Innehåll Förord 2 Inledning 3 Utgångspunkter för den individuella utvecklingsplanen 4 Den individuella utvecklingsplanens

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-10-19 Djurgymnasiet Stockholm terese.laurentkarlsson@djurgymnasiet.com Rektorn vid Djurgymnasiet mimi.englund@djurgymnasiet.com Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Djurgymnasiet i Stockholms

Läs mer

Utbildningsinspektion i Herrgårdsskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Herrgårdsskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Herrgårdsskolan, grundskola F 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2014-10-09 Ekerö kommun Rektorn vid Träkvista skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Träkvista skola i Ekerö kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Likabehandlingsplan. Upplands-Brogymnasiet 2015-16

Likabehandlingsplan. Upplands-Brogymnasiet 2015-16 Likabehandlingsplan 2015-16 Ulf Peterson Innehållsförteckning Inledning 3 Uppdrag Skolans mål Definitioner Ansvarsfördelning Ansvar s handlingsplan för arbetet med 7 att motverka alla former av kränkande

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2009-2010

Kvalitetsredovisning för läsåret 2009-2010 Kvalitetsredovisning för läsåret 2009-2010 Skola/förskola/arbetslag: Heurika, Fredrika Bremergymnasierna Organisation och förutsättningar för verksamheten Heurika ansvarar för utbildningen på (bilaga 01)

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Första Sportskolan i Stockholm

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Första Sportskolan i Stockholm Inspektionsrapport från Skolverket 54-2007:3245 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Första Sportskolan i Stockholm Bes lut Rapport Beslut Huvudmannen för Första Sportskolan Uni-Partner AB

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Beslut 2014-03-25 Kungsbacka kommun Rektorn vid Elof Lindälvs gymnasium skolenhet 4 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Elof Lindälvs gymnasium skolenhet 4 i Kungsbacka kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Kalix kommun

Utbildningsinspektion i Kalix kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2005:88 Utbildningsinspektion i Kalix kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Centrumskolan Ytterbyns och Pålänge skolor

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Öckerö, 2014-08 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målet är att planen ska följa skolverkets allmänna råd: o Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser till

Läs mer

Den individuella utvecklingsplanen

Den individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD 2008 Allmänna råd och kommentarer Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, Fax: 08-690

Läs mer

Utbildningsinspektion i Åmåls kommun

Utbildningsinspektion i Åmåls kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:61 Utbildningsinspektion i Åmåls kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Kristinebergsskolan Landsbygden-Västermalms

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Rudbecksgymnasiet läsår 14/15

Plan mot kränkande behandling. Rudbecksgymnasiet läsår 14/15 Plan mot kränkande behandling Rudbecksgymnasiet läsår 14/15 1 Inledning Det finns två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen, som ska skydda mot kränkning, diskriminering och trakasserier i skolan.

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Ekonomiprogrammet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Ekonomiprogrammet Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Ekonomiprogrammet INLEDNING Alla skolor i Sverige är enligt skollagen skyldiga att upprätta en plan mot kränkande behandling. Enligt diskrimineringslagen

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-09-10 Dnr 43-2011:5538 Skellefteå kommun Rektorn vid Vita skolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Vita skolan i Skellefteå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt Skolinspektionen Beslöt 2014-04-03 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus kristiii.aabel@vallentuna.se Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 1(11) Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 Östrabo Yrkes Gymnasieskola A. Presentations- och resultatredovisningsdel Presentation av rektorsområdet Utbildningen vid rektorsområdet omfattar två nationella

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola _ Skoiinspektionen Beslut 2014-06-30 JENSEN Education College AB asa.blom@jenseneducation.se Rektorn vid den fristående gymnasieskolan JENSEN Gymnasium Jönköping Louise.hultman@jenseneducation.se Beslut

Läs mer

Utbildningsinspektion av skolverksamheten vid Eknäs, särskilt ungdomshem

Utbildningsinspektion av skolverksamheten vid Eknäs, särskilt ungdomshem Utbildningsinspektion av Statens institutionsstyrelse Eknäs Dnr 59-2007:458 Utbildningsinspektion av skolverksamheten vid Eknäs, särskilt ungdomshem Innehåll Inledning...1 Underlag...2 Beskrivning av skolverksamheten

Läs mer

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Särskilt stöd Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Reviderad 2014-09-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämnes- och kursplanering... 3 Dokumentation och

Läs mer

Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015

Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015 Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015 1 Solhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen är Förskoleklass, Grundskola åk 1-6,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ev Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08

Läs mer

Datum 2015-12-21. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn.

Datum 2015-12-21. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn. Brogårdsgymnasiet Datum 2015-12-21 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer att ingen

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU!

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! För huvudmän inom skolväsendet Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! Innehåll Fortbildning för alla matematiklärare 2 Läraren

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:562 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Rosenborgskolan belägen i Södertälje kommun 2 (9) Dnr 43-2015:562 Tillsyn i Rosenborgskolan har genomfört tillsyn

Läs mer