Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare"

Transkript

1 Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar i riktning mot de nationella målen för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, barn- och ungdomsutbildning och vuxenutbildning. En väsentlig del i inspektionen är att granska kvalitetsarbetet och förmågan att utveckla den egna verksamheten. Inspektionens inriktning Inspektionsutredningen har inriktats mot sju områden. De är särskilt väsentliga för att säkra att alla barn, elever och vuxenstuderande får den omsorg och utbildning som de har rätt till enligt nationella bestämmelser. De sju områdena, som granskats utifrån flera olika aspekter och frågeställningar, är: Resultaten: 1. Normer och värden 2. Kunskaper Verksamheten: 3. Arbetsmiljö och delaktighet 4. Pedagogisk verksamhet och undervisning 5. Styrning, ledning och kvalitetsarbete Förutsättningarna: 6. Tillgång till omsorg, pedagogisk verksamhet och utbildning 7. Resurser I denna rapport behandlas i första hand förhållanden som avviker positivt eller negativt från vad som förväntas i fråga om utbildningskvaliteten enligt de nationella bestämmelserna. Några aspekter behandlas dock i alla aktuella verksamheter, nämligen kvalitetsarbetet, rektorsfunktionen, personalens kompetens, läromedel och utrustning, likvärdiga möjligheter vid funktionsnedsättning, stödinsatser, arbetet med övergripande hälsomål i läroplanerna, bedömning av lärandet och betygssättningen. En helhetsbedömning och motiveringar till bedömningarna görs inom varje granskningsområde. Bedömningarna av kvaliteten och av hur väl verksamheten uppfyller statens krav görs utifrån läroplaner och författningar i övrigt. Inspektörernas sakkunskap och erfarenheter av jämförbara verksamheter är också betydelsefulla. Analyserna av den insamlade informationen syftar till att klargöra om de lokala lösningarna och systemen fungerar väl. Rapporten avslutas med en sammanfattande bedömning som utgör underlag för Skolverkets beslut angående förbättrings- och kritikområden. 1

2 SKOLVERKET Komvux och sfi Beskrivning av skolan/rektorsområdet Kommunal vuxenutbildning, komvux Antal studerande 810 (heltid) Svenskundervisning för invandrare, sfi 450 Huddinge kommun har två nämnder som ansvarar för barn- och utbildningsverksamheten. Utbildningsförvaltningen är den gemensamma förvaltningen för nämnderna. Gymnasienämnden ansvarar för gymnasieskolan inom det offentliga skolväsendet och är huvudman för gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, sfi (svenska för invandrare), särvux och uppdragsutbildning. Inom vuxenutbildningen erbjuder kommunen grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, påbyggnadsutbildning och sfi. Sfi-undervisningen anordnas med inriktning mot fortsatta studier av Utbildningsborgen (sfi- Utbildningsborgen) och med inriktning mot arbete av Infokomp (sfi- Infokomp). Den grundläggande vuxenutbildningen har kommunen hittills upphandlat, men kommer från hösten 2005 anordnas i egen regi. Gymnasial vuxenutbildning anordnas dels inom komvux vid Huddingegymnasiet och Sågbäcksgymnasiet, dels vid upphandlad utbildning hos bl.a. Lärgården, Lernia och Kunskapsnätet. En påbyggnadsutbildning anordnas vid Sågbäcksgymnasiet, den kommer dock att övergå till att bli en KY-utbildning från hösten Inom den gymnasiala vuxenutbildningen erbjuds utbildning till största delen i egen regi. På Huddingegymnasiet anordnas kärnämneskurser och på Sågbäcksgymnasiet ekonomikurser, data och administration mm. Innevarande läsår är även kärnämnen upphandlade från Kunskapsnätet. Flera yrkesförberedande utbildningar har upphandlats. Omvårdnadsprogrammet är upphandlat från Lärgården och elektronikutbildning/elprogrammet och energiprogrammet från Lernia. Dessutom erbjuds ett antal webbkurser, den s.k. webbskolan, som har upphandlats från Kunskapsnätet och ges på Sjödalsgymnasiet. Inom den grundläggande vuxenutbildningen anordnas döv- och hörselklasser. Inom den gymnasiala vuxenutbildningen finns specialpedagogiska kurser för dem med läs- och skrivsvårigheter. Inom respektive verksamhet finns det varsitt arbetslag. På Huddingegymnasiet finns det två arbetslag med lärare som undervisar både på gymnasiet och i komvux. Inom grundläggande vuxenutbildning erbjuds samtliga ämnen. Undervisningen i sfi-utbildningsborgen är indelad i grupper som följer kursplanerna C-D. Inom sfi-infkomp är eleverna efter den kartläggning elevens befintliga kunskaper i alla tre stegen A-B, B-C och C-D. Vuxenutbildningen är spridd till sju platser runtom i kommunen, men även på Liljeholmen (Lernia) och Fruängen (Lärgården). 2

3 SKOLVERKET Utbildningsinspektion i Huddinge kommun Genomförandet av inspektionen i komvux och sfi Skolverket sände den 10 maj 2004 skriftlig information till kommunen om att verksamheten skulle inspekteras och om inspektionens syfte och genomförande. Inspektörsteamet med ansvar för inspektionen i vuxenutbildningen har bestått av undervisningsråden Anna Kjellberg och Stig Westlund. Besök i vuxenutbildningen genomfördes den 16 oktober och avslutades den 24 november Denna skriftliga rapport kompletteras med muntlig återrapportering av de ansvariga inspektörerna. Skolverket följer därefter upp eventuella krav på åtgärder som riktas till huvudmannen och vilka effekter i övrigt som utbildningsinspektionen leder till. Tidpunkter för uppföljningen framgår av Skolverkets beslut. Underlag Underlaget till denna rapport består av dels dokument från kommunen och Vuxenutbildningen, dels den information som samlats in vid observationer, intervjuer och samtal under besöket. Rapporten grundar sig också på annan information om kommunen och skolan som finns i Skolverkets nationella uppföljningssystem eller finns publicerat på annat sätt. I vuxenutbildningen genomfördes formella intervjuer med rektorn för vuxenutbildningen, gruppintervjuer med lärare och elever inom grundläggande vuxenutbildning, gymnasiala vuxenutbildning och sfi. Dessutom intervjuades platscheferna för Lernia, Lärgården och Utbildningsborgen. Lektioner inom samtliga verksamheter besöktes. 1. Normer och värden Bedömning Enligt skollagen skall verksamheten inom det offentliga skolväsendet för vuxna utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Utbildningen för barn och ungdom skall främja deras utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I läroplanen för de frivilliga skolformerna framhålls att eleverna skall utveckla förståelse och respekt för alla människors lika värde. Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och lust att lära. Eleverna i vuxenutbildningen skall ta ett allt större ansvar för det egna arbetet och för miljön. Inom detta granskningsområde behandlas resultaten av arbetet för att främja vårt samhälles demokratiska värderingar och för att utveckla normer och värden enligt läroplanernas mål. Enligt den intervjuade personalen och enligt inspektörernas observationer i klassrum och i skolmiljön är miljön lugn. Såväl personalens bemötande mot eleverna som bemötandet eleverna emellan är gott. De trivselregler som finns uppsatta i de flesta klassrummen följs. De intervjuade eleverna bekräftar att det är en lugn miljö och att de respekterar - alla är vuxna - och hjälper varandra. 3

4 SKOLVERKET Eleverna på Huddingegymnasiet och Sågbäcksgymnasiet följer respektive skolas handlingsprogram mot kränkande behandling. Däremot saknas det ett handlingsprogram för eleverna på grundläggande vuxenutbildning och sfi, vilket enligt författningarna skall finnas även för dessa utbildningar. Inom den grundläggande vuxenutbildningen genomförs introduktionsveckor där eleverna får lära sig studieteknik mm. Vid inspektionen framkom att eleverna till viss del engagerar sig i elevråd eller motsvarande. De uttrycker dock sina egna uppfattningar och tar ansvar för sin utbildning. Sammanfattningsvis bedömer inspektörerna att resultatet avseende normer och värden är av god kvalitet och att verksamheterna utgör en trygg miljö. För närvarande saknas ett handlingsprogram mot kränkande behandling som sfi och grundläggande vuxenutbildning, vilket måste åtgärdas. 2. Kunskaper Utbildningen skall ge kunskaper i vid mening, såväl fakta och förståelse som färdigheter och förmåga att exempelvis utvärdera sitt eget lärande och att arbeta självständigt. Skolan skall sträva efter att de studerande tillägnar sig goda kunskaper inom utbildningens ämnesområden och kurser men även utvecklar en tillit till sin egen förmåga. Kunskapsmålen anges närmare i den nationella läroplanen och i kursplanerna. Inom detta område granskas resultaten av det pedagogiska arbetet. Inspektionen visar att de flesta eleverna känner till målen för och kriterierna i respektive ämne eller kurs. Enligt lärarna kan det dock ibland vara svårt för eleverna att förstå innehållet. Nivåerna inom sfi är inte översatta till ett antal språk, de undervisande lärarna behärskar dock flera språk. De flesta eleverna är nöjda med den information de får om kunskapsmålen och sina studieresultat. Inspektörerna observerade vid lektionsbesök att eleverna arbetade såväl självständigt som tillsammans med andra och att de lärt sig sitt eget lärande. Andelen slutbetyg inom den gymnasiala vuxenutbildningen ökar. Inom grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning har dock ett antal elever läsåret 2003/04 avbrutit sina studier, ca 22 respektive 13 procent. Andra resultat som till viss del visar på problem med studierna är betygen i svenska, engelska och matematik. Läsåret 2003/04 var andelen elever med betyget icke godkänd (IG) i svenska A 18 procent, i engelska A 9 procent och i matematik A 19 procent. Jämfört med riket är andelen IG högre i Huddinge kommun i svenska A och matematik A. En orsak uppges vara att eleverna söker och kommer in på för många kurser. Ett antal elever borde enligt rektorn söka en kurs som går på två terminer istället för en termin. Eleverna vill skynda på sina studier, trots att de avråds från att studera i detta tempo. Andra elever har missbedömt sin förmåga med att kunna kombinera studier och familj. I kvalitetsredovisningen anges att eleverna inom gymnasial vuxenutbildning har varierande förkunskaper och en varierad studiemotivation vilket har lett till att betygsresultaten varierat mellan åren något mer än önskvärt. Enligt rektorn har en del elever med invandrarbakgrund svårigheter med att gå vidare från grundläggande vuxenutbildning till gymnasial vuxenutbildning. Eleverna kan inför sina studier i 4

5 SKOLVERKET Utbildningsinspektion i Huddinge kommun dessa tre ämnen genomföra en självskattning så att de hamnar i rätt grupp. Enligt rektorn planerar man att ha en överlämnandekonferens för i synnerhet elever från IVIK (det individuella programmet för invandrarungdomar). Sfi-eleverna inom inriktning mot studier förbrukar enligt kommunen vanligen inte riktvärdet om 525 timmar, oftast klarar de utbildningen på ca timmar. Inom sfi avbryter dock ca 48 procent av eleverna. Orsakerna till avbrott i studierna kan vara att de får ett arbete, bristande studiemotivation eller andra skäl. Inom sfi inriktat mot arbete finns det många svaga elever som kan behöva upp mot 1000 timmar. Inspektionen visar dock på att kommunen börjat vidta åtgärder, ett exempel är att starta en grupp för de elever som kan engelska. Rektorn har återkommande diskussioner med Utbildningsborgen och InfoKomp om rätt nivåplacering, vid behov byter eleverna nivå. Möjligheterna till stödundervisning och läxhjälp har utökats. Enligt rektorn kommer troligen andelen avbrott att minska när sfi-undervisningen helt övergått till att följa den nya indelningen i kurser. I och med det ges andra möjligheter till att efter en kurs gå ut på praktik eller arbeta och sedan återkomma för studier. Kommunen avser att vidare analysera orsakerna bakom andelen avbrott bland sfi-eleverna. Utbildningen leder vidare till arbete, ökad delaktighet i samhället och en förbättrad livskvalitet. Sammanfattningsvis bedömer inspektörerna att vuxenutbildningens arbete med elevernas kunskapsutveckling och dokumentation av densamma är av bra kvalitet. 3. Arbetsmiljö och delaktighet Enligt skollagen skall verksamheten i skolan och i det offentliga skolväsendet för vuxna vara utformad i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar där skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall jämställdhet mellan könen främjas och alla former av kränkande behandling aktivt motverkas. All personal skall samverka med eleverna i arbetet med att forma en god miljö för utveckling och lärande. Granskningen gäller hur man i verksamheten arbetar för en god miljö och för att förebygga kränkningar och ge möjlighet till delaktighet och samverkan. Det finns trivselregler och liknande, det saknas dock en handlingsplan mot kränkande behandling. När något akut inträffar samtalar man med varandra. Såväl personalens bemötande moteleverna som bemötandet eleverna emellan är gott. De intervjuade eleverna bekräftar att skolmiljön är lugn och att de respekterar varandra. Eleverna på barn- och fritidsprogrammet och påbyggnadsutbildningen på Sågbäcksgymnasiets har möjlighet att delta i skolans programråd. På Lernia har man en elevkår liksom hos Lärgården. För närvarande saknas dock på en del utbildningar elevråd eller motsvarande. Med anledning av elevernas önskemål om mer inflytande som framkommit i elevenkäter, kommer därför ett vuxråd att inrättas. Eleverna har dock ändå möjlighet att själva påverka undervisningssituationen. 5

6 SKOLVERKET Sammanfattningsvis bedömer inspektörerna att vuxenutbildningens arbete rörande arbetsmiljö och delaktighet samt elevernas inflytande över sitt lärande fungerar bra. 4. Pedagogisk verksamhet och undervisning Arbetet för att nå målen skall främst utformas av de lärande och personalen. De nationella läroplanerna, skolformsförordningarna och kursplanerna ger dock också riktlinjer för arbetet. De gäller t.ex. stödinsatser, betygssättning, utbildning på arbetsplatser, prövning etc. Målen i kursplanerna ger dessutom vägledning för arbetssätten genom att beskriva vilka kunskaper och färdigheter vuxenstuderande skall nå. Granskningen riktas mot hur man arbetar för att nå målen och hur man anpassar arbetet till olika behov. Lokala mål och innehåll Verksamheterna styr dels utifrån de nationella målen i läroplanen och kursplanerna, dels nämndens mål för verksamheten vilka framgår av såväl avtal som den lokala arbetsplanen. Diskussioner kring kursplaner och betygskriterier sker i varierande grad inom respektive verksamhet. Enligt lärarna på Huddingegymnasiet krockar behovet av en flexibilitet i utbildningsutbudet med behovet av en kontinuitet bland andelen lärare på komvux. Lärarna på sfi-utbildningsborgen har t.ex. haft gemensamma diskussioner kring bedömningsmaterialet. Undervisning i kärnämnena erbjuds både på Huddingegymnasiet och på Kunskapsnätet. Inspektionen visar att eleverna informeras regelbundet om kursplaner och betygskriterier och att det är täta avstämningar av elevernas kunskapsutveckling. Ett bra exempel är STUVA-teamet på Lärgården som tillsammans med eleverna i grupp eller individuellt går igenom dessas totala studiesituation. Organisering av undervisningen och tidsanvändningen Samtliga elever tas emot i vuxenutbildningen genom den gemensamma vägledningen vid Lärcentra i komvux egna lokaler. De elever som skall läsa engelska, matematik eller engelska första gången inom grundläggande vuxenutbildning skall alla testas för att placeras i rätt grupp. Elever inom gymnasiala vuxenutbildningen som är osäker på sin kunskapsnivå kan göra en självskattning i engelska och matematik. För sfi-elevernas del har dessa fått sin utbildningsbakgrund och erfarenheter kartlagd vid SFI-centrum inför beslut om aktuell grupp. Lärarna avgör sedan i vilken grupp eleverna skall placeras. Inom den grundläggande vuxenutbildningen anordnas döv- och hörselklasser. Inom den gymnasiala vuxenutbildningen finns specialpedagogiska kurser för dem med läs- och skrivsvårigheter. I avtalen avseende sfi anges antalet timmar som skall tillhandahållas. Eleverna på sfi-infokomp behöver ofta ca 1000 timmar, medan eleverna på sfi- Utbildningsborgen ofta bara behöver ca timmar. Elevernas fördelning på grupper varierar över tid, även om det enligt de intervjuade ibland kan vara svårt på grund av schematekniska skäl. Inom gymnasiala 6

7 SKOLVERKET Utbildningsinspektion i Huddinge kommun vuxenutbildningen läser eleverna i ämnesgrupper, de kan även studera vid kommunens två Lärcentra. Inspektörerna bedömer att organiseringen och tidsanvändningen är av god kvalitet. Individanpassning, individuell studieplanering och stöd Samtliga elever har individuella studieplaner som upprättats i samråd med studie- och yrkesvägledaren. Eleverna erbjuds också validering på Lärgården och Lernia. Det erbjuds även möjlighet till prövning. Inspektionen visar också att de flesta eleverna får det stöd de behöver. Exempel finns från sfi-utbildningsborgen där man arbetar extra med uttalsövningar. Ett annat är stödundervisning i ellära på Lernia. Under förutsättning att det blir en grupp erbjuds eleverna en nivåanpassning i svenska som andraspråk A, engelska A samt i matematik A och B. På Huddingegymnasiet kan eleverna få hjälp i den s.k. mattestugan. Det finns även tillgång till hjälp för elever med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi på Sågbäcksgymnasiet. Elevvårdskonferenser och motsvarande sker hos respektive verksamhet, vid behov deltar även rektorn. Vid behov erbjuds eleverna modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet. Sfi-elever kan kombinera sfi med andra utbildningar, men vanligen läser de först svenska som andraspråk på grundläggande vuxenutbildning innan de börjar med andra ämnen eller kurser. Några IVIK-elever på Huddingegymnasiet följer den grundläggande vuxenutbildningen och några av sfi-eleverna från samma skola läser matematik C med övriga ungdomar. Enligt rektorn är det svårt för flera elever med invandrarbakgrund att gå vidare från grundläggande vuxenutbildning till gymnasial vuxenutbildning. Studier vid webbskolan kan också kombineras med annan utbildning. Inspektörerna bedömer att eleverna har goda möjligheter att kombinera studier inom olika skolformer. Arbetssätten Utifrån kursplanerna anpassar lärarna såväl arbetssätt som arbetsformer till elevernas utbildningsbakgrund och erfarenheter. Inom sfi arbetar man i huvudsak tematiskt men med individuell anpassning. Enligt inspektörernas bedömning är det en variation i arbetssätt och arbetsformer inom vuxenutbildningens olika delar. Utvärdering av lärandet, bedömning och betygssättning Som det har nämnts ovan sker regelbundna avstämningar av elevernas individuella studieplaner. Betygsdiskussioner sker inom arbetslagen. Beträffande sfi har SFI-centrum en diskussion med respektive anordnare innan betyget sätts. Vid inspektionen framkom att det inom den gymnasiala vuxenutbildningen på elevernas önskemål finns något som kallas stressbetyg. Kurser med laborativa inslag är exkluderade i detta sammanhang. Skälet till användandet av stressbetyg är att skynda på elevens fortsatta väg mot studier på högskolan. Det innebär att eleven får betyg före kursen är avslutad. Detta medför dock att eleverna därmed får låga betyg. Från och med i år kommer man dock att sluta ge stressbetyg och istället endast ge betyg efter avslutad kurs. 7

8 SKOLVERKET Samverkan och öppenhet Studiebesök och samhällsinformation sker regelbundet. Språkpraktik anordnas för sfi, det är dock svårt att få tag i lämpliga platser. Exempel på praktikplatser är Utbildningsborgens verksamhet i Nacka, grossistfirma och affärer. Sammanfattningsvis bedömer inspektörerna att den pedagogiska verksamheten är av god kvalitet. 5. Styrning, ledning och kvalitetsarbete Kommunerna har ett övergripande ansvar för skolan och det offentliga skolväsendet för vuxna på lokal nivå. Kommunerna är också huvudmän för de flesta verksamheterna. Läroplanerna lägger tydliga ansvarsområden på rektor och personal för skolornas inre organisation och arbete. Sammantaget har dessa skyldighet att se till att rätten till utbildning och till att nå de nationella målen tillgodoses. Frågor som behandlas vid inspektionen är exempelvis om verksamheten har en ledning enligt de nationella bestämmelserna, hur denna fungerar i praktiken och om det finns system för att säkra och förbättra kvaliteten i utbildningen samt värna enskildas rättsäkerhet. Gymnasienämnden i Huddinge kommun ansvarar för vuxenutbildningen i kommunen. Den kommunala vuxenutbildningen är en beställarorganisation, i ledningen ingår rektorn och en biträdande rektor med ansvar för grundläggande vuxenutbildning. Gymnasiechefen har regelbundet en avstämning med rektorn angående vilka åtaganden mm som skall gälla för läsåret. Inom vuxenutbildningen finns det en rektor som är huvudansvarig och en biträdande rektor med operativt ansvar för sfi och den grundläggande vuxenutbildningen. Ansvaret för komvux på Huddingegymnasiet respektive Sågbäcksgymnasiet är fördelat på varsin biträdande rektor. Det är dessa som har medarbetarsamtal med lärarna och skall leda den pedagogiska utvecklingen på sina skolor. Skolledningen träffas ca en gång per månad. Lärarna är organiserade i arbetslag som träffas ca en per vecka. All personal träffas två gånger per år i samband med terminsupptakt för gemensamma frågor. Rektorn för vuxenutbildningen gör täta besök i verksamheter, särskilt hos de upphandlade utbildningarna. Rektorn leder även betygsträffar osv. Verksamheten styrs utifrån de nationella målen, kommunens Mål & budget samt nämndens verksamhetsplan. Vuxenutbildningen har en egen övergripande arbetsplan. Komvux på Huddingegymnasiet och Sågbäcksgymnasiet följer respektive skolas arbetsplan så gott det går. De upphandlade utbildningarna utvärderas och följs upp regelbundet enligt respektive avtal. Kursutvärderingar genomförs kontinuerligt. Exempel på kontroll utöver detta är de uppföljningsprov som görs varannan vecka på Utbildningsborgen. Kommunens elevenkät Vad tycker eleverna? används även för eleverna inom vuxenutbildningen. Eleverna önskade bl.a. fler kvällskurser och att expeditionen skulle få förbättrade öppettider. Kvalitetsredovisningen för vuxenutbildningen är under utveckling. Bland annat kommer personalen att bli mer delaktig i framtagandet av redovisningen. Så snart ett fungerande vuxråd där elever ingår är inrättat, kommer även eleverna att bli delaktiga i detta arbete. Inspektörerna bedömer att kvalitetsarbe- 8

9 SKOLVERKET Utbildningsinspektion i Huddinge kommun tet är av god kvalitet, men att personalens och elevernas delaktighet kan utvecklas. Enligt rektorn tas eleverna emot på utbildningarna helt i enlighet med författningarna. Om det uppstår något problem vänder sig eleverna i första hand till läraren, rektorn tar om så behövs snabbt kontakt med verksamheten. Inspektionen visar att rättssäkerheten är av god kvalitet. I förordning om svenskundervisning för invandrare finns för närvarande inga bestämmelser om disciplinära åtgärder som i förordning om kommunal vuxenutbildning. Enligt rektorn finns det ett behov av en förändring i detta avseende. Sammanfattningsvis bedömer inspektörerna att styrningen och ledningen av verksamheten är av god kvalitet kvalitetsarbetet är av god kvalitet. Personalens och elevernas delaktighet i kvalitetsarbetet kan dock utvecklas. 6. Tillgång till omsorg, pedagogisk verksamhet och utbildning Lika tillgång till utbildning, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden, är en grundprincip för det offentliga skolväsendet. Utbildningen för vuxna omfattar komvux, vuxenutbildning för utvecklingsstörda och svenskundervisning för invandrare. Inom komvux kan erbjudas såväl grundläggande vuxenutbildning som kurser på gymnasial nivå och påbyggnadsutbildning. Vuxenutbildning skall ge vuxna, främst dem som erhållit minst utbildning, tillfälle att komplettera sin utbildning enligt individuella önskemål. Vuxenutbildningen kan, enligt skollagen, erbjuda såväl nationella som lokala kurser. Möjlighet till individuella kurser kan också ges. Ungdomar skall ha tillgång till ett brett utbud av nationella, specialutformade eller individuella gymnasieprogram. Granskningen gäller om det finns tillgång till utbildning i den omfattning och med den valfrihet som förutsätts enligt de statliga bestämmelserna. Även information om utbildningsmöjligheter och rekrytering till utbildning behandlas. Kommunen kommer från hösten 2005 att anordna den grundläggande vuxenutbildningen i egen regi. Eleverna har möjlighet att läsa samtliga ämnen. Efter diskussion med Haninge kommun uppmanas svenska elever som önskar studera svenska på grundläggande vuxenutbildning, att söka till Haninge. I döv- och hörselklasserna sker undervisning främst i sfi, svenska, svenska som andraspråk och matematik. Sfi med inriktning mot studier anordnas av Utbildningsborgen, sfi med inriktning mot arbete anordnas av Infokomp. Den största delen av den gymnasiala vuxenutbildningen sker inom komvux. Flera kärnämnen och språk anordnas på Huddingegymnasiet, som engelska A och B, naturkunskap A, religion A, spanska och tyska steg 2 och 3. Även hos Kunskapsnätet ges kärnämneskurser. På Sågbäcksgymnasiet finns ekonomikurser, datakurser och data och administration samt specialpedagogiska kurser för elever med läs- och skrivsvårigheter. Hotell- och konferensutbildning och löneadministrationsutbildning ges på Sågbäcksgymnasiet. Vissa yrkesutbildningar är dock upphandlade som elektronikutbildning/elprogrammet och energiprogrammet hos Lernia, omvårdnadsprogrammet hos Lärgården och webbkurser hos Kunskapsnätet. Elever kan också gå yrkesförberedande utbildningar i Södertälje kommun, som t.ex. tandsköterska och lastbilsteknik. 9

10 SKOLVERKET Kommunen erbjuder även en påbyggnadsutbildning till läkarsekreterare, som dock blir en KY-utbildning från hösten Sammantaget bedömer inspektörerna att det finns en god tillgång på utbildning i Huddinge kommun. Det finns en lokal kurs i demokrati, som dock ingår i kommunens totala översyn. Tanken med kurser är eleverna behöver skolas extra hur det är i Sverige och att det skall ske med kommunnära perspektiv. Kommunen har för 2005 ansökt och fått beviljat statsbidrag 381 platser inom den gymnasiala vuxenutbildningen. Information till eleverna sker dels via Lärcentra och kommunens hemsida. SFIcentrum och gymnasiala vuxenutbildningen inom på komvux har även egna broschyrer. När väl eleverna börjat på en utbildning har respektive anordnare det närmaste ansvaret för att informera eleverna om olika förändringar i kursutbud mm. Sammanfattningsvis bedömer inspektörerna sammantaget att tillgången på utbildning är mycket bra. Informationen till eleverna är godtagbar. 7. Resurser Huvudmannen och skolans ledning beslutar hur och med vilka resurser utbildningen skall genomföras för att de vuxenstuderande skall ha tillgång till utbildning och möjlighet att nå de nationella målen. I skollagen finns bestämmelser om några viktiga förutsättningar för att säkra kvaliteten i utbildningen. Dessa avser främst krav på personalens kompetens, tillgång till ändamålsenliga lokaler, läromedel och annan utrustning som behövs för en tidsenlig utbildning. Vid inspektionen granskas dessa och andra förutsättningar för att bedriva en utbildning av god kvalitet. Även principerna för resursfördelningen aktualiseras vid inspektionen. Vid gymnasiala vuxenbildning finns totalt 50 heltidstjänster för ca 640 elever, av dessa är 45 lärartjänster. Totalt har vuxenutbildningen en hög andel lärare med pedagogisk utbildning. Lärarna i döv- och hörselklasserna har t.ex. utbildning i teckenspråk för invandrare. Eleverna anser att lärarna är kunniga och vänder sig till eleverna som en vuxen till en annan. Samtliga elever har en handledare. Tolkar anlitas vid behov som t.ex. kartläggning inför sfi-undervisning eller samhällsinformation. Kompetensutveckling för lärarna inom komvux sker i första hand med övriga lärare på respektive gymnasieskola. Det finns även möjlighet för lärarna att kompetensutveckling avseende vuxenutbildning på Centrum för vuxnas lärande, Kungliga tekniska högskolan eller lärarhögskolan. Lärarna på de upphandlade utbildningarna följer respektive företags verksamheter. Det är god tillgång till läromedel och utrustning liksom till bibliotek. Detta gäller även datorer, särskilt på Sågbäcksgymnasiet. Eleverna har också god tillgång till datorer osv. vid kommunens två lärcentra. Sammanfattningsvis bedömer inspektörerna att tillgången på resurser är av god kvalitet. 10

11 SKOLVERKET Utbildningsinspektion i Huddinge kommun Sammanfattande bedömning Inspektörerna bedömer att verksamheten i den kommunala vuxenutbildningen övergripande är av god kvalitet. Lärarna anpassar såväl arbetssätt som arbetsformer till elevernas utbildningsbakgrund och erfarenheter. Det finns dock behov av förbättringsinsatser inom följande område: - Vuxenutbildningens kvalitetsredovisning behöver utvecklas. Det finns också sådana brister i verksamheten att författningarnas krav inte uppfylls. Bristerna inom nedan angivna områden skall snarast åtgärdas. - Det saknas en handlingsplan mot kränkande behandling för sfi och grundläggande vuxenutbildning (Läroplanen för de frivilliga skolformerna avsnitt 2.6 Rektors ansvar). Datum Ort Stockholm Anna Kjellberg Stig Westlund 11

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande.

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Centrum för vuxnas lärande Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Vuxenutbildning Inledning Skolverket har

Läs mer

Utbildningsinspektion i Herrgårdsskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Herrgårdsskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Herrgårdsskolan, grundskola F 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar

Läs mer

Utbildningsinspektion i Schillerska gymnasiet

Utbildningsinspektion i Schillerska gymnasiet Utbildningsinspektion i UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar i riktning mot de nationella målen

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning Beslut Tillsyn i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2010-11-04 1 (1) Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning efter tillsyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Nordanstigs kommun 2010-11-04

Läs mer

Utbildningsinspektion i Täby kommuns gymnasiesärskola och vuxenutbildning för utvecklingsstörda

Utbildningsinspektion i Täby kommuns gymnasiesärskola och vuxenutbildning för utvecklingsstörda Utbildningsinspektion i Täby kommuns gymnasiesärskola och vuxenutbildning för utvecklingsstörda UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola

Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola Utbildningsinspektion i Nacka kommun Nacka gymnasium Dnr 53-2006:3385 Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun

Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun Beslut Tjörns kommun 471 80 Tjörn 2007-08-23 1 (4) Dnr 53-2006:3236 Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun Skolverket har genomfört inspektion i Tjörns kommun av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Matteusskolan Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2833 Beslut Baggium AB Ängbackevägen 15 428 34 Kållered

Läs mer

Utbildningsinspektion i grund- och gymnasieskolan

Utbildningsinspektion i grund- och gymnasieskolan Utbildningsinspektion i grund- och gymnasieskolan UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar i riktning

Läs mer

Utbildningsinspektion i område Gullvivan, förskola och grundskola F 6

Utbildningsinspektion i område Gullvivan, förskola och grundskola F 6 Utbildningsinspektion i område Gullvivan, förskola och grundskola F 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Utbildningsinspektion i Geijerskolan grundskola 1-9 och särskola 1-10 Junipers och Norrbackaskolan särskolor 1-10

Utbildningsinspektion i Geijerskolan grundskola 1-9 och särskola 1-10 Junipers och Norrbackaskolan särskolor 1-10 Utbildningsinspektion i Geijerskolan grundskola 1-9 och särskola 1-10 Junipers och Norrbackaskolan särskolor 1-10 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring

Läs mer

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm Beslut Melleruds kommun 4644 80 Mellerud kommunen@mellerud.se 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423 Komm munbeslut efter tillsyn av Melleruds kommunn Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besök: Kungsgatan

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:3983 Innehåll Kommunbeslut Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Allmänt om tillsynen och beskrivning av

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003 i Lysekils kommun

Kvalitetsredovisning 2003 i Lysekils kommun Kvalitetsredovisning 2003 i Lysekils kommun Kvalitetsredovisningen inriktas mot sju områden. Dessa är särskilt väsentliga för att säkra att alla barn, elever och vuxenstuderande får den omsorg och utbildning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Hushagsgymnasiet

Utbildningsinspektion i Hushagsgymnasiet Utbildningsinspektion i UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar i riktning mot de nationella målen

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nordlyckeskolan, grundskola 7 9

Utbildningsinspektion i Nordlyckeskolan, grundskola 7 9 Utbildningsinspektion i Göteborgs kommun Utbildningsinspektion i Nordlyckeskolan, grundskola 7 9 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom

Läs mer

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2290 Beslut Active

Läs mer

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10)

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) 2 Våra mål Komvux ska erbjuda flexibel utbildning av hög kvalitet som speglar individens och samhällets behov av kunskap

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Utbildningsinspektion i Södermalmsskolan och Knaftens skola grundskolor F 6

Utbildningsinspektion i Södermalmsskolan och Knaftens skola grundskolor F 6 Utbildningsinspektion i Södermalmsskolan och Knaftens skola grundskolor F 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning en Stockholms kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Stockholms kommun Tillsyn i Stockholms kommun 2(9) har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren 2016. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Utbildningsinspektion i Glanshammars skola förskoleklass, grundskola årskurs 1 8

Utbildningsinspektion i Glanshammars skola förskoleklass, grundskola årskurs 1 8 Utbildningsinspektion i förskoleklass, grundskola årskurs 1 8 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nils Ericsonsgymnasiet, gymnasieskola

Utbildningsinspektion i Nils Ericsonsgymnasiet, gymnasieskola Utbildningsinspektion i Trollhättans kommun Nils Ericsonsgymnasiet Dnr 53-2006:1616 Utbildningsinspektion i Nils Ericsonsgymnasiet, gymnasieskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Utbildningsinspektion i Skurups kommun

Utbildningsinspektion i Skurups kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2004:4 Utbildningsinspektion i Skurups kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter C2420_Skurup_omsl.indd 1 04-01-29, 14.50 BESLUT 2004-02-16 1 (3) Skurups kommun Torggatan

Läs mer

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet,

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet, 1 (7) Författningsbilaga Skollagen Fristående skolor Nedanstående paragraf har ny lydelse från och med den 1 mars 2010. Denna nya lydelse ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Backens skola och Strömsbruks skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll

Läs mer

Utbildningsinspektion i Rektorsområde 5

Utbildningsinspektion i Rektorsområde 5 Utbildningsinspektion i UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar i riktning mot de nationella målen

Läs mer

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Utbildningsinspektion i Härryda kommun Landvetterskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Haninge kommun

Utbildningsinspektion i Haninge kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:92 Utbildningsinspektion i Haninge kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Brandbergsskolan Båtsmansskolan Hagaskolan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-10-19 Djurgymnasiet Stockholm terese.laurentkarlsson@djurgymnasiet.com Rektorn vid Djurgymnasiet mimi.englund@djurgymnasiet.com Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Djurgymnasiet i Stockholms

Läs mer

Utbildningsinspektion i Danderyds gymnasium; gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning

Utbildningsinspektion i Danderyds gymnasium; gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning 1 Utbildningsinspektion i Danderyds kommun Gymnasial utbildning och vuxenutbildning Dnr 53-2006:3380 Utbildningsinspektion i Danderyds gymnasium; gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning Innehåll

Läs mer

Utbildningsinspektion i komvux, sfi, särvux och Utbildningsforum

Utbildningsinspektion i komvux, sfi, särvux och Utbildningsforum Utbildningsinspektion i komvux, sfi, särvux och Utbildningsforum UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Utbildningsinspektion i Kalix kommun

Utbildningsinspektion i Kalix kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2005:88 Utbildningsinspektion i Kalix kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Centrumskolan Ytterbyns och Pålänge skolor

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-11-26 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid särskolan amia-karrn.brostrom@sandviken.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i särskolan i Sandvikens

Läs mer

Beslut för fristående grundskola

Beslut för fristående grundskola Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla Beslut för fristående grundskola efter tillsyn av Internationella Engelska Skolan i Järfälla kommun Skolinspektionen,

Läs mer

2009-02-27. Avsikten är att kvalitetsredovisningen skall lämnas direkt i detta formulär. Ansvarig skriver i de gråmarkerade fälten.

2009-02-27. Avsikten är att kvalitetsredovisningen skall lämnas direkt i detta formulär. Ansvarig skriver i de gråmarkerade fälten. 2009-02-27 KVALITETSREDOVISNING 2009 VUXENUTBILDNINGEN, VUX Avsikten är att kvalitetsredovisningen skall lämnas direkt i detta formulär. Ansvarig skriver i de gråmarkerade fälten. Område/skola/arbetslag:

Läs mer

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Verksamhetsområde Denna handlingsplan

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:7582 Alingsås kommun utbildningsnamnden@alingsas.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Alingsås kommun 2(10) Tillsyn av vuxenutbildningen i Alingsås kommun har genomfört tillsyn av

Läs mer

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen fin Beslut Dnr 44-2015:9612 Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag Org.nr. 556478-1606 sandra.haag@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Framtidsgymnasiet

Läs mer

Dnr 44-2011:2115 2011-06-23. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Skellefteå i Skellefteå kommun

Dnr 44-2011:2115 2011-06-23. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Skellefteå i Skellefteå kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Skellefteå i Skellefteå kommun Beslut Thorengruppen AB Att. Anders Marklund V. Norrlandsgatan 29 903 29 UMEÅ 1 (3) Tillsyn i den fristående

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut Skolinspektionen 2014-12-16 Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Cecilia Hanö Undervisningsråd

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Cecilia Hanö Undervisningsråd Beslut Styrelsen för Ljud&Bildskolan i Halmstad Box 4061 300 04 Halmstad 1 (1) Genomförd inspektion av utbildningen vid den fristående gymnasieskolan Ljud & Bildskolan i Halmstads kommun Skolverket har

Läs mer

Utbildningsinspektion i Älvsbyns gymnasium

Utbildningsinspektion i Älvsbyns gymnasium Utbildningsinspektion i Älvsbyns kommun Älvsbyns gymnasium 53-2006: 1551 Utbildningsinspektion i Älvsbyns gymnasium Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande bedömning...2

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:562 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Rosenborgskolan belägen i Södertälje kommun 2 (9) Dnr 43-2015:562 Tillsyn i Rosenborgskolan har genomfört tillsyn

Läs mer

Utbildningsinspektion i Älvsbyns kommun

Utbildningsinspektion i Älvsbyns kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:41 Utbildningsinspektion i Älvsbyns kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Grundskolor Lekenskolan, Tärnstigens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7714 Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Grevhagsskolan belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum Version 2010-03-02 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Dnr 43-2014:7781 Forshaga kommun kommungforshaga.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Forshaga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg 2 (13) Tillsyn

Läs mer

Utbildningsinspektion i Grans Naturbruksskola

Utbildningsinspektion i Grans Naturbruksskola Utbildningsinspektion i UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar i riktning mot de nationella målen

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö Beslut JENSEN education college AB Box 111 24 100 61 Stockholm 17 augusti 2009 1 (3) Dnr 44-2008:703 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola en% Now Beslut Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Nygårdsskolans gymnasiesärskola belägen i Köpings kommun 2 (5) Tillsyn i Nygårdsskolan gymnasiesär har genomfört tillsyn av Köpings

Läs mer

Utbildningsinspektion i G2 - Gustavsbergs gymnasium

Utbildningsinspektion i G2 - Gustavsbergs gymnasium Utbildningsinspektion i G2 - Gustavsbergs gymnasium UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar i

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt Skolinspektionen Beslöt 2014-04-03 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus kristiii.aabel@vallentuna.se Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen

Läs mer

Utbildningsinspektion i Malmö latinskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola

Utbildningsinspektion i Malmö latinskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola Utbildningsnämnden, Malmö latinskola Utbildningsinspektion i Malmö latinskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring

Läs mer

Utbildningsinspektion i Bergsgårdsskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Bergsgårdsskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Bergsgårdsskolan, grundskola F 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar

Läs mer

Utbildningsinspektion i Midgårdsskolan, skolbarnsomsorg, förskoleklass och grundskola årskurs 1-5

Utbildningsinspektion i Midgårdsskolan, skolbarnsomsorg, förskoleklass och grundskola årskurs 1-5 Dnr 53-2004.1413 Utbildningsinspektion i, skolbarnsomsorg, förskoleklass och grundskola årskurs 1-5 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8288 Orusts Montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 716445-1614 ma@orustmontessori.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Orust Montessoriskola belägen i

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4261 Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar Org.nr. 742000-2045 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i LinMaskolan belägen i Höörs kommun

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248.

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248. Beslut Emmaboda kommun Förskolechefer i förskolan och pedagogisk omsorg Beslut för förskola efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping,

Läs mer

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Rektor. Nämnd: Bildningsnämnden Senast reviderat: 2015-12-14 2 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av skolan, t.ex. text från Om skolan på er hemsida.

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Borlänge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Borlänge kommun Tillsyn i Borlänge kommun har genomfört tillsyn av Borlänge kommun under Hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2014-02-12 Arboga kommun arboga.kommun@arboga.se Rektorn vid vuxenutbildningen anne.sonnerfelt@arboffa.se Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn av Arboga kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Utbildningsinspektion

Utbildningsinspektion Inspektionsrapport från Skolverket 2004:3 Utbildningsinspektion i Höganäs kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter C2402_Hoganas_omsl 1 04-01-30, 10.04 BESLUT 2004-02-16 1 (3) Höganäs kommun Stadshuset

Läs mer

Utbildningsinspektion i Åmåls kommun

Utbildningsinspektion i Åmåls kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:61 Utbildningsinspektion i Åmåls kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Kristinebergsskolan Landsbygden-Västermalms

Läs mer

Dnr 44-2010 5066 2011-05-02. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall

Dnr 44-2010 5066 2011-05-02. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall Dnr 44-2010 5066 2011-05-02 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall Beslut 2011-05-02 2(2) Dnr 44-2010 5066 Norrlindens Kunskapscentrum AB Jan Kibe jan.kibe@skvadern.nu

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 2015-11-03 Dnr 43-2015:4701 Göteborgs kommun angered@angered.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Berg ums skola F-3 i Göteborgs kommun 201 5-1 1-03 Tillsyn i Bergums skola

Läs mer

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Barbro Nässén Undervisningsråd

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Barbro Nässén Undervisningsråd Beslut Eslövs folkhögskolas garantiförening, ideell förening Sturegatan 12 241 31 ESLÖV 2005-02-25 1 (1) Dnr 54-2004:3221 Genomförd inspektion av utbildningen vid den fristående gymnasieskolan Grundtvig

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010 Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Innehållsförteckning 1. FÖRORDNING OM KVALITETSREDOVISNING... 3 2. SAMMANFATTNING... 3 2.1 STARKA SIDOR... 3 2.2 OMRÅDEN FÖR

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola

Skolbeslut för gymnasieskola Beslut Elfrida Andréegymnasiet Säves väg 10 621 82 Visby 2011-02-23 Skolbeslut för gymnasieskola efter tillsyn av Elfrida Andréegymnasiet i Gotlands kommun 2011-02-23 Skolbeslut Tillsyn i Elfrida Andréegymnasiet

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KVALITETSAVDELNINGEN ENHETEN FÖR INSPEKTI ON GYMNASIEINSPEKTÖR ULLA CARLSSON ZACKRI SSON SID 1 (15) 2008-03-21 ENHETSCHEF JUKKA KUUSISTO Rapport från inspektion av Gymnasieskolan

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Särskild utbildning för vuxna Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Utbildningsinspektion av skolverksamheten vid Folåsa behandlingshem, särskilt ungdomshem

Utbildningsinspektion av skolverksamheten vid Folåsa behandlingshem, särskilt ungdomshem Utbildningsinspektion av Statens institutionsstyrelse Folåsa behandlingshem Dnr 59-2007:458 Utbildningsinspektion av skolverksamheten vid Folåsa behandlingshem, särskilt ungdomshem Innehåll Inledning...1

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Köpings kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Köpings kommun Tillsyn i Köpings kommun Beslut 2 (4) har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Utbildningsinspektion i Trelleborgs kommun

Utbildningsinspektion i Trelleborgs kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2005:4 Utbildningsinspektion i Trelleborgs kommun Beslut Kommunrapport Skolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Alstad/Klagstorp Anderslövs skola Bäckaskolan

Läs mer

Utbildningsinspektion i International High School of the Gothenburg Region

Utbildningsinspektion i International High School of the Gothenburg Region Utbildningsinspektion i International High School of the Gothenburg Region UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-02-28 Ikasus AB susarme.siden@frosunda.se Rektorn vid Ikasus friskola birgitta.krantz@frosunda.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Ikasus friskola i Vallentuna

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Beslut Sveaskolan AB Ringugnsgatan 1 216 16 Limhamn 2009-08-28 1 (4) Dnr 44-2009:569 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Björkhagsskolan i Hofors

Kvalitetsredovisning för Björkhagsskolan i Hofors 1 HOFORS KOMMUN Björkhagsskolan 2003-04-15 Kvalitetsredovisning för Björkhagsskolan i Hofors 1. Inledning En stor del av vår verksamhet regleras av statliga styrdokument i form av lagar och förordningar,

Läs mer

Utbildningsinspektion i förskoleverksamhet

Utbildningsinspektion i förskoleverksamhet Utbildningsinspektion i förskoleverksamhet UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar i riktning

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun 1 (17) Genomförd regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun Inledning Skolinspektionen har genomfört regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen, barn- och ungdomsutbildningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om betygsrätt för vuxenutbildning; SFS 2010:253 Utkom från trycket den 13 april 2010 utfärdad den 31 mars 2010. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-09-10 Dnr 43-2011:5538 Skellefteå kommun Rektorn vid Vita skolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Vita skolan i Skellefteå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av utbildningen på språkintroduktion vid Huddingegymnasiet i Huddinge kommun

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av utbildningen på språkintroduktion vid Huddingegymnasiet i Huddinge kommun Bilaga 1 Dnr 400-2015:6585 efter kvalitetsgranskning av utbildningen på språkintroduktion vid Huddingegymnasiet i Huddinge kommun 1 (12) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om Huddingegymnasiet Resultat

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner Kunskapsparkens kvalitetsredovisning för år 2010 och lägger den till handlingarna.

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner Kunskapsparkens kvalitetsredovisning för år 2010 och lägger den till handlingarna. OLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande och utbildningskontoret 2010-11-10 Marie Eklund Sidan 1 av 1 Dnr 2010/87 GVN. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden litetsredovisning för Vuxenutbildning och SFI Förslag

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Värnamo kommun

Beslut. efter tillsyn i Värnamo kommun Beslut Värnamo kommun Beslut efter tillsyn i Värnamo kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080 07 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Utbildningsinspektion i Ellagårdsskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1-5

Utbildningsinspektion i Ellagårdsskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1-5 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1-5 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:127 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun Bes lut S kolrapport Beslut Mona Hurtig Skol AB Solskiftegatan 4 442 53

Läs mer

Utbildningsinspektion i Bromölla kommun

Utbildningsinspektion i Bromölla kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:70 Utbildningsinspektion i Bromölla kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Bilaga Alvikenskolan F 6 Dalaskolan Norra

Läs mer

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1 Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1. Pedagogik Livslångt lärande Personalen på NKC ska vara väl förtrogen med begreppet livslångt lärande. Den nya lärplattformen, Fronter, har

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola ^ Skolinspektionen Huvudmannen för internationella Engelska Skolan i Nacka inf o@engelska.se Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Nacka donald.christian@engelska.se för grundskola efter tillsyn

Läs mer