Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun"

Transkript

1 Beslut Tjörns kommun Tjörn (4) Dnr :3236 Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun Skolverket har genomfört inspektion i Tjörns kommun av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen, barn- och ungdomsutbildningen samt vuxnas lärande. Besök gjordes i kommunens skolor och andra verksamheter under perioden den 20 januari 2007 till och med den 8 maj Vid utbildningsinspektion tar Skolverket ställning till i vad mån verksamheten ger förutsättningar för barn, ungdomar och vuxenstuderande i kommunen att nå de nationella målen. Inspektionen granskar utbildningens kvalitet samt bedömer om kommunen uppfyller de krav som författningarna ställer på verksamheten. Utbildningsinspektionen behandlar tre områden; verksamhetens resultat, genomförande och förutsättningar. Inspektionsrapporten syftar dock inte till att ge en heltäckande bild av all förskole- och skolverksamhet vid den aktuella tidpunkten utan prioriterar särskilt starka sidor eller påtagliga svagheter i verksamheterna. Övergripande information och exempel på kriterier för bedömningen finns publicerade på Skolverkets webbplats ( Av bilagda rapporter framgår vilka skolor och verksamheter som inspekterats och hur inspektionen genomförts samt de bedömningar som gjorts av inspektörerna. Förutom en övergripande rapport om kommunens hela ansvarsområde för förskoleverksamheten, skolan, skolbarnsomsorgen och vuxnas lärande finns även rapporter om varje rektorsområde eller verksamhet i kommunen. Detta beslut redovisar brister på kommunnivå samt brister på skol- och verksamhetsnivå som kommunen snarast måste åtgärda (bristområden). Dessutom redovisas områden där kommunen bör initiera ett utvecklingsarbete och vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra kvaliteten (förbättringsområden i kommunen). I rektorsområdes-/verksamhetsrapporterna framförs ytterligare förbättringsområden avseende kvaliteten på skol- och verksamhetsnivå där kommunen i det fortsatta kvalitetsarbetet ansvarar för att förbättringar och utveckling av verksamheterna kommer till stånd. Senast inom tre månader från dagen för beslutet, dvs. senast den 23 november 2007 skall Tjörns kommun redovisa till Skolverket, enheten i Göteborg, vilka åtgärder som vidtagits mot brister på kommunnivå samt brister på skol- och verksamhetsnivå. I bilaga till beslutet anges vilka skolor och verksamheter som berörs. Skolverket avser även att vid kommande inspektionstillfälle följa upp effekterna av inspektionen på kommunnivå samt på skol- och verksamhetsnivå. Postadress: Ekelundsgatan Göteborg Besöksadress: Ekelundsgatan 9 Telefon: vx Fax:

2 Skolverkets beslut med anledning av inspektionen Beslut (4) Dnr :3236 Den inspekterade verksamheten i Tjörns kommun präglas av ett genuint engagemang i elevernas utveckling till goda samhällsmedborgare och skolan har en stark koppling till närsamhället och det lokala näringslivet. Inom förskolan och skolbarnsomsorgen sker ett lärande i den dagliga verksamheten och detta bidrar till att fördjupa och utveckla barnens lärande. Eleverna i grundoch gymnasieskolor i Tjörns kommun når i betygshänseende resultat som är likvärdiga med eller något över snittet i riket. Skolorna/kommunen bör dock utveckla den systematiska uppföljningen av elevernas lärande i syfte att ytterligare utveckla verksamheten för att höja elevernas resultat. Kommunen bör arbeta för att öka elevernas kännedom om målen för utbildningen och ytterligare främja deras möjligheter att utöva inflytande över det egna lärandet. Gymnasieskolan måste inrätta en skolkonferens enligt förordningens krav. Skolorna i kommunen har ett aktivt värdegrundsarbete och Skolverket bedömer att skolornas arbete med normer och värden överlag är av god kvalitet. Inspektionen har dock visat att det fortfarande finns enskilda elever som känner sig kränkta, vilket kommunen måste uppmärksamma. Skolornas likabehandlingsplaner utgår från centrala förlagor. Detta har fått till följd att skolornas likabehandlingsplaner har fått i stort sett samma utformning oavsett skolornas skiftande förutsättningar. De granskade planerna redovisar inte vilka åtgärder som respektive skola planerar att genomföra inom det kommande året. Kommunikationen mellan respektive förvaltningsledning och chefer/rektorer fungerar väl. Rektorerna har överlag relevant utbildning och erfarenhet för uppdraget och de är i stort förtrogna med sina verksamheter. Kommunen har till delar ett fungerande kvalitetsarbete. Arbetet med kvalitetsredovisningar behöver dock generellt på olika sätt utvecklas för att motsvara förordningens krav. I skolornas och kommunens kvalitetsredovisningar redovisas bl.a. inte alla verksamheter och inte heller redovisas systematiska uppföljningar av elevernas kunskapsutveckling. Skolverket vill i detta sammanhang framhålla att rektorernas förtrogenhet kan fördjupas och deras pedagogiska ledarskap öka. Det förutsätter t.ex att skolorna har system för att följa upp elevernas kunskapsutveckling i samtliga ämnen. Det förutsätter också att fritidshemmens verksamhet följs upp och utvärderas i skolornas kvalitetsredovisningar samt att rektorernas förtrogenhet med denna verksamhet ökar. Inom gymnasieskolan saknas ett gemensamt system för att följa upp elevernas individuella studieplaner. Barn och elever i behov av särskilt stöd får överlag sådant stöd. Beslut om placering i särskild undervisningsgrupp tas dock inte enligt gällande bestämmelser och beslut om anpassad studiegång saknas i flera fall för elever som har sådan studiegång. Kommunen utreder inte heller elevers eventuella behov av studiehandledning på sitt modersmål.

3 Beslut (4) Dnr :3236 Skolverket vill peka på vikten av att kommunens planering av förskoleverksamheten sker på ett sådant sätt att platser kan erbjudas utan oskäligt dröjsmål under hela kalenderåret. Eleverna i grundskolan har i huvudsak tillgång till den utbildning som de skall ha enligt den nationella timplanen, men det finns brister när det gäller ämnena hem- och konsumentkunskap och teknik samt brister i hur skolorna anordnar elevens val. Kommunen bör öka sina ansträngningar för att utreda behovet av (och eventuellt erbjuda elever) undervisning i modersmål och svenska som andraspråk. Tjörns kommun erbjuder ett brett utbud av gymnasieutbildningar. Beslut om intagning och utökat program sker dock inte för alla utbildningar i enlighet med de nationella bestämmelserna. Inom vuxenutbildningen informerar kommunen inte aktivt om rätten till grundläggande vuxenutbildning och grundläggande särvux. Kommunen erbjuder heller inte fullt ut dessa utbildningar. Överlag har verksamheterna en relativt hög personaltäthet och personalen har i allmänhet relevant utbildning. Även i övrigt ger kommunen goda möjligheter för verksamhetens genomförande, men lokalernas standard är skiftande och tillgången till relevanta IT-resurser är begränsade. Skolverket bedömer att följande brister på kommunnivå måste åtgärdas. - Det finns lokala kurser, vars innehåll redan tillgodoses av nationella kurser (2 kap. 14 gymnasieförordningen). - Studerande inom sfi får inte en undervisning som i genomsnitt motsvarar 15 timmar i veckan under en fyraveckorsperiod (13 kap. 4 a skollagen). - Information om och tillgång till samtliga kurser inom grundläggande vuxenutbildning och grundläggande särvux saknas (11 kap. 9 skollagen och 2 kap förordningen om kommunal vuxenutbildning samt 12 kap. 2b skollagen och 2 kap. 9 särvuxförordningen). I bilaga till beslutet anges sådana brister på skol- och verksamhetsnivå som måste åtgärdas. Vidare bedömer Skolverket att följande områden är i behov av förbättringsinsatser. - Kommunen bör förbättra den systematiska uppföljningen av grundskoleelevernas kunskapsutveckling i samtliga ämnen, framförallt när det gäller de yngre eleverna. - Kommunen bör analysera skillnaderna mellan flickors och pojkars resultat i grundskolan och vidta åtgärder för att öka måluppfyllelsen. - Kommunen bör när det gäller grundskolan och gymnasieskolan arbeta för att öka elevernas kännedom om målen för utbildningen. - Kommunen bör följa upp och analysera orsakerna till avbrotten inom sfi. - Kommunens kvalitetsredovisning bör utvecklas. - Kommunen bör när det gäller grundskolan ytterligare främja elevernas möjligheter att utöva inflytande över det egna lärandet.

4 Beslut (4) Dnr : Kommunen måste se till att skolorna utreder grundskoleelevers eventuella behov av studiehandledning på sitt modersmål och om behov konstateras anordnar studiehandledning på modersmålet. - Kommunen bör utveckla rutiner för att kvalitetssäkra betygssättningen inom grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. - Kommunen bör öka sina ansträngningar för att utreda behovet av och vid behov erbjuda eleverna undervisning i modersmål och svenska som andraspråk inom grundskolan och gymnasieskolan. - Elevernas tillgång till relevanta IT-resurser bör förbättras inom samtliga skolformer. På Skolverkets vägnar Marie-Hélène Ahnborg Avdelningschef Bosse Jersenius Undervisningsråd I ärendets slutliga handläggning har också deltagit enhetschefen Hans Larson, undervisningsråden Elisabeth Fogelberg och Egon Andersson samt juristen Alf Johansson. Kopia till Enligt fastställd sändlista Bilaga Förteckning över skolor och verksamheter där Skolverket kräver åtgärder.

5 Bilaga 1 (2) Följande brister vid respektive skola eller verksamhet måste åtgärdas Fridas hage och Häggvallsskolan - Skolorna har inte upprättat likabehandlingsplaner enligt de krav som ställs. (6 lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever). - Beslut om placering i särskild undervisningsgrupp saknas (5 kap. 5 grundskoleförordningen). - Beslut vid anpassad studiegång saknas (5 kap. 10 grundskoleförordningen). Myggenäs skola - Skolan har inte upprättat en likabehandlingsplan enligt de krav som ställs. (6 lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever). - Beslut om elevs placering i särskild undervisningsgrupp saknar överklagandehänvisning (8 kap. 1 grundskoleförordningen). - Eleverna ges inte möjlighet att nå målen för årskurs 5 i ämnet hem- och konsumentkunskap (2 kap. 6 grundskoleförordningen, förordningen om kursplaner för grundskolan och bilaga 3 till skollagen). Bleketskolan - Beslut om elevs placering i särskild undervisningsgrupp saknar överklagandehänvisning (8 kap 1 grundskoleförordningen). - Skolan har inte upprättat en likabehandlingsplan enligt de krav som ställs. (6 lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever). Kållekärrs och Långekärrs skolor - Elever vid Kållekärrs skola upplever inte skolmiljön som lugn och trygg (1 kap. 2 skollagen och 7 lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling). - Skolorna har inte upprättat likabehandlingsplaner enligt de krav som ställs. (6 lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever). - Eleverna får ingen undervisning i hem- och konsumentkunskap och teknik före utgången av årskurs 5 vilket medför att eleverna inte ges möjlighet att nå målen i ämnena i årskurs 5 (2 kap. 6 grundskoleförordningen, förordningen om kursplaner för grundskolan och bilaga 3 till skollagen).

6 Bilaga 2 (2) Rönnängs rektorsområde - Skolorna har inte upprättat likabehandlingsplaner enligt de krav som ställs. (6 lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever). - Beslut om anpassad studiegång saknas (5 kap. 10 grundskoleförordningen). - Beslut om elevs placering i särskild undervisningsgrupp saknar överklagandehänvisning (8 kap. 1 grundskoleförordningen). - Eleverna vid Rönnängs skola får ingen undervisning i hem- och konsumentkunskap före utgången av årskurs 5 vilket medför att eleverna inte ges möjlighet att nå målen i ämnena i årskurs 5 och eleverna vid Klädesholmens skola har inte tillgång till elevens val (2 kap. 6 grundskoleförordningen, förordningen om kursplaner för grundskolan och bilaga 3 till skollagen). Skärhamns skola - Beslut om elevs placering i särskild undervisningsgrupp saknar överklagandehänvisning (8 kap. 1 grundskoleförordningen). - Skolan har inte upprättat en likabehandlingsplan enligt de krav som ställs. (6 lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever). Gymnasieskola och vuxenutbildningen - Gymnasieskolan saknar skolkonferens (4 kap. 5 gymnasieförordningen). - Intagning till de nationella programmen vid det s.k. Företagsförlagda gymnasiet görs inte enligt de nationella bestämmelserna (6 kap. 2-8 gymnasieförordningen). - Beslut om utökat program fattas inte för varje elev efter en individuell bedömning (5 kap. 22 gymnasieförordningen). - Gymnasieskolans och vuxenutbildningens likabehandlingsplan uppfyller inte lagens krav (6 lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever). - Kvalitetsredovisningen för gymnasieskolan och vuxenutbildningen uppfyller inte förordningens krav (3 förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.). - Särvux saknar arbetsplan (1 kap. 7 särvuxförordningen).

7 Utbildningsinspektion i Tjörns kommun Dnr :3236 Utbildningsinspektion i Tjörns kommun Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Verksamhetens omfattning och organisation vid inspektionen...2 Sammanfattande bedömning...3 Bedömning av resultaten...4 Bedömning av genomförandet...9 Bedömning av förutsättningarna...17 Inledning Skolverket har granskat verksamheten inom förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, barn- och ungdomsutbildningen och vuxenutbildningen i Tjörns kommun. Skolverket sände den 27 november 2006 skriftlig information till kommunen om att verksamheten skulle inspekteras och om inspektionens syfte och genomförande. Kommunens styrelse och centrala förvaltning för verksamheterna och samtliga skolor har besökts under perioden den 20 januari 2007 till och med den 8 maj De ansvariga inspektörerna framgår i slutet av denna rapport. Inspektionen avser att visa hur verksamheten genomförs samt dess förutsättningar och resultat. Bedömningarna av kvaliteten och av hur väl verksamheten uppfyller statens krav görs utifrån skollagen, läroplanerna och övriga författningar för det offentliga skolväsendet och övriga verksamheter. Närmare information om inspektionen finns i separata material och på Skolverkets webbplats ( /Inspektion). De rekommendationer och krav på åtgärder som inspektörerna anger i den sammanfattande bedömningen i denna rapport framgår även av Skolverkets beslut med anledning av inspektionen. Denna skriftliga rapport kompletteras med en muntlig återrapportering av inspektörerna till företrädare för kommunen, skolorna och verksamheterna. Underlag Underlaget för inspektörernas bedömningar är dels dokument från kommunen och skolorna, dels den information som inspektörerna samlat in vid observationer, intervjuer och samtal under besöket. Rapporten grundas även på annan information om kommunen och skolan från exempelvis Skolverkets nationella uppföljningssystem. I Tjörns kommun genomfördes intervjuer med förvaltningschefer och med representanter för den politiska ledningen. På skolorna 1

8 SKOLVERKET har intervjuer genomförts med skolledningen samt representanter för elever, lärare och föräldrar. Vidare har intervjuer genomförts med representanter för föräldrar, personal och chefer för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Samtliga grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningen har besökts, liksom ett urval av fritidshem. Förskoleverksamheten och övrig skolbarnsomsorg har inte besökts. Inspektionen av de kommunala skolorna, förskolverksamheten och vuxenutbildningen redovisas i separata skolrapporter. Företrädare för kommunen har tagit del av och givits möjlighet att lämna synpunkter på sakuppgifterna i rapporten. Verksamhetsform Verksamhetens omfattning och organisation vid inspektionen Antal barn/elever/studerande Förskoleverksamhet 512 Skolbarnsomsorg 478 Förskoleklass 141 Grundskola 1646 Obligatorisk särskola 21 Gymnasieskola 394 Kommunal vuxenutbildning 198 Vuxenutbildning för utvecklingsstörda 10 Svenskundervisning för invandrare 38 Källa: Kommunens statistik Tjörn är en kommun vid Bohuslänskusten. Med sina 167 km 2 är Tjörn Sveriges sjätte ö i storleksordning. Den karaktäristiska Tjörnbron förbinder den med fastlandet. Runt Tjörn breder en skärgård ut sig hade kommunen ca invånare. Huvudsakliga sysselsättningsområden är handel och kommunikation (sjöfart), utbildning och forskning, turism samt vård och omsorg. Ungefär hälften av den förvärvsarbetande befolkningen arbetspendlar till Stenungsund, Göteborg eller Uddevalla. Andelen invånare med eftergymnasial utbildning var 2005 något lägre än i riket som helhet. Även andelen arbetssökande var 2005 lägre än i riket som helhet. Barn- och utbildningsnämnden har ansvar för kommunens utbildningsväsende som omfattar ca hälften av kommunens totala budget. Administrativt är verksamheten på kommunal nivå indelad i två förvaltningar. Barn- och utbildningsförvaltningen har ansvar för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskolor och den obligatoriska särskolan samt musikskolan, medan gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har ansvar för gymnasie- och vuxenutbildningen samt uppdragsutbildning. Skolor har tidigare funnits på flera av de mindre öarna inom kommunen, men från och med höstterminen 2007 är det endast Klädeholmen som har skola. Övriga skolor är belägna på Tjörn. Förskolorna i Tjörns kommun är indelade i fem geografiska verksamhetsområden. Varje område består av förskolor och familjedaghem. Grundskolorna i Tjörns kommun är indelade i södra respektive norra skolområdet. Varje område består av flera F 6 skolor samt en 7 9 skola. 2

9 Tjörns kommun erbjuder ett brett utbud av utbildningar inom såväl gymnasieskola som vuxenutbildning genom egen verksamhet och i samarbete inom Göteborgsregionen. Den egna verksamheten kännetecknas av ett nära samarbete med det lokala arbetslivet. Inom gymnasieskolan är flera av utbildningarna specialutformade program. De flesta program innehåller stora delar företagsförlagd utbildning. Ett av de specialutformade programmen (sjöfart) har riksrekrytering. Gymnasieskolan är uppdelad i fem rektorsområden. Ca 20 procent av de elever som lämnade grundskolan i Tjörns kommun 2005 fortsatte i gymnasieskolan i den egna kommunen. Vuxenutbildningen erbjuder grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning, yrkesutbildningar inom marinteknik och omvårdnad samt buss- eller lastbilsförare. Dessutom erbjuds svenska för invandrare, sfi, och vuxenutbildning för utvecklingsstörda. Sammanfattande bedömning Bedömningarna av kvaliteten och av hur väl verksamheten uppfyller statens krav görs utifrån skollagen och övriga skolförfattningar. Inspektionen avser verksamhetens resultat, genomförandet av verksamheten och några av förutsättningarna för lärandet. Den inspekterade verksamheten i Tjörns kommun präglas av ett genuint engagemang i elevernas utveckling till goda samhällsmedborgare och skolan har en stark koppling till närsamhället och det lokala näringslivet. Inom förskolan och skolbarnsomsorgen sker ett lärande i den dagliga verksamheten och detta bidrar till att fördjupa och utveckla barnens lärande. Eleverna i grund- och gymnasieskolor i Tjörns kommun når i betygshänseende resultat som är likvärdiga med eller något över snittet i riket. Skolorna/kommunen bör dock utveckla den systematiska uppföljningen av elevernas lärande i syfte att ytterligare utveckla verksamheten för att höja elevernas resultat. Kommunen bör arbeta för att öka elevernas kännedom om målen för utbildningen och ytterligare främja deras möjligheter att utöva inflytande över det egna lärandet. Gymnasieskolan måste inrätta en skolkonferens enligt förordningens krav. Skolorna i kommunen har ett aktivt värdegrundsarbete och inspektörerna bedömer att skolornas arbete med normer och värden överlag är av god kvalitet. Inspektionen har dock visat att det fortfarande finns enskilda elever som känner sig kränkta, vilket kommunen måste uppmärksamma. Skolornas likabehandlingsplaner utgår från centrala förlagor. Detta har fått till följd att skolornas likabehandlingsplaner har fått i stort sett samma utformning oavsett skolornas skiftande förutsättningar. De granskade planerna redovisar inte vilka åtgärder som respektive skola planerar att genomföra inom det kommande året. Kommunikationen mellan respektive förvaltningsledning och chefer/rektorer fungerar väl. Rektorerna har överlag relevant utbildning och erfarenhet för uppdraget och de är i stort förtrogna med sina verksamheter. Kommunen har till delar ett fungerande kvalitetsarbete. Arbetet med kvalitetsredovisningar behöver dock generellt på olika sätt utvecklas för att motsvara förordningens krav. I skolornas och kommunens kvalitetsredovisningar redovisas bl.a. inte alla verksamheter och inte heller redovisas systematiska uppföljningar av elevernas kunskapsutveckling. Inspektörerna vill i detta sammanhang framhålla att rektorer- 3 SKOLVERKET

10 SKOLVERKET nas förtrogenhet kan fördjupas och deras pedagogiska ledarskap öka. Det förutsätter t.ex att skolorna har system för att följa upp elevernas kunskapsutveckling i samtliga ämnen. Det förutsätter också att fritidshemmens verksamhet följs upp och utvärderas i skolornas kvalitetsredovisningar samt att rektorernas förtrogenhet med denna verksamhet ökar. Inom gymnasieskolan saknas ett gemensamt system för att följa upp elevernas individuella studieplaner. Barn och elever i behov av särskilt stöd får överlag sådant stöd. Beslut om placering i särskild undervisningsgrupp tas dock inte enligt gällande bestämmelser och beslut om anpassad studiegång saknas i flera fall för elever som har sådan studiegång. Kommunen utreder inte heller elevers eventuella behov av studiehandledning på sitt modersmål. Inspektörerna vill peka på vikten av att kommunens planering av förskoleverksamheten sker på ett sådant sätt att platser kan erbjudas utan oskäligt dröjsmål under hela kalenderåret. Eleverna i grundskolan har i huvudsak tillgång till den utbildning som de skall ha enligt den nationella timplanen, men det finns brister när det gäller ämnena hem- och konsumentkunskap och teknik samt brister i hur skolorna anordnar elevens val. Kommunen bör öka sina ansträngningar för att utreda behovet av (och eventuellt erbjuda elever) undervisning i modersmål och svenska som andraspråk. Tjörns kommun erbjuder ett brett utbud av gymnasieutbildningar. Beslut om intagning och utökat program sker dock inte för alla utbildningar i enlighet med de nationella bestämmelserna. Inom vuxenutbildningen informerar kommunen inte aktivt om rätten till grundläggande vuxenutbildning och grundläggande särvux. Kommunen erbjuder heller inte fullt ut dessa utbildningar. Överlag har verksamheterna en relativt hög personaltäthet och personalen har i allmänhet relevant utbildning. Även i övrigt ger kommunen goda möjligheter för verksamhetens genomförande, men lokalernas standard är skiftande och tillgången till relevanta IT-resurser är begränsade. I Skolverkets beslut finns närmare redovisat brister på kommunnivå, brister på skol- och verksamhetsnivå som kommunen snarast måste åtgärda (bristområden). Dessutom redovisas områden där kommunen bör initiera ett utvecklingsarbete och vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra kvaliteten (förbättringsområden i kommunen). Bedömning av resultaten Inspektörerna har granskat om barnen och eleverna i de olika verksamheterna utvecklas och når kunskaper, normer och värden enligt de nationella målen för lärandet, särskilt angivna i skollagen, läroplanerna för förskolan (Lpfö 98), det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) och det frivilliga skolväsendet (Lpf 94), de nationella kursplanerna och programmålen. Förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen Bedömningarna av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen i Tjörns kommun grundar sig på intervjuer med förvaltningschefen, förskolechefer, rektorer, representanter för personal och föräldrar samt dokumentstudier. Verksamheten i förskolorna i Tjörns kommun tar utgångspunkt i läroplanen för förskolan. Lekens stora betydelse för lärande, för social utveckling och för kreativitet framhålls vid intervjuerna och i dokumentationen. Språklig utveckling och matematik är prioriterade områden. Inspektörerna bedömer att arbetet med barnens lärande på ett naturligt sätt vävs in i den dagliga pedagogiska verksam- 4

11 heten och att detta arbete ger goda resultat. Även intervjuer med föräldrar visar på att personalen tydligt utgår från läroplanen när verksamheten planeras. Förskolorna i Tjörns kommun har tillgång till genuspedagoger och arbetar aktivt för att motverka traditionella könsmönster. De genomförda intervjuerna tyder på att barnen är trygga i förskolan och att personalen arbetar för att de skall få demokratiska värderingar, ta ansvar och utöva allt större inflytande. De intervjuade föräldrarna är mycket nöjda med den verksamhet som erbjuds deras barn. Inspektörerna bedömer att förskoleverksamheten i Tjörns kommun stödjer barnens allsidiga utveckling. Enligt den intervjuade personalen prioriteras den fria leken inom fritidsverksamheten. I de flesta fritidshem uppger personalen att verksamheten i stor utsträckning styrs utifrån barnens intressen, även om frivilliga temaarbeten förekommer. Utifrån intervjuer med personal och föräldrar samt ett begränsat antal besök i fritidshem bedömer inspektörerna att verksamheten i skolbarnsomsorgen bidrar till att fördjupa och utveckla barnens lärande. Inspektörerna bedömer också att barnen är trygga i skolbarnsomsorgen. Barn- och ungdomsutbildning I kommunens kvalitetsredovisning för 2005 redovisas inte elevernas resultat på nationella prov i årskurs 5. Vissa skolor redovisar dock resultaten i sina verksamhetsberättelser. På de skolor där detta inte framgår av verksamhetsberättelser har inspektörerna efterfrågat elevernas resultat på nationella prov. Utifrån dessa uppgifter och de intervjuer som genomförts under inspektionen bedömer inspektörerna att eleverna i årskurs 5 i hög utsträckning når de nationella målen i årskurs 5 i ämnena engelska, matematik och svenska. Flertalet skolor i Tjörns kommun följer också med olika metoder upp de yngre eleverna när det gäller utvecklingen av läs- och skrivkunskaper. Någon systematisk uppföljning och analys av elevernas kunskapsutveckling i övrigt i relation till de kunskapsmål som anges i läroplanen och i kursplanerna sker inte i någon större utsträckning vare sig på skol- eller kommunnivå när det gäller de yngre eleverna. Inspektörerna bedömer att kommunen bör utveckla sin uppföljning och utvärdering av elevernas kunskapsutveckling i de tidigare årskurserna att omfatta samtliga ämnen. Resultatet av denna analys kan t.ex. ligga till grund för en analys av eventuella variationer i resultat mellan skolor och skapa underlag för att förbättra måluppfyllelsen. Elevernas resultat vid de nationella ämnesproven i engelska, matematik och svenska för 2005 och 2006 framgår av nedanstående tabell. Tabell 1. Resultat nationella ämnesprov SKOLVERKET Nationella ämnesprov årskurs 9 Andel (%) som minst uppnått resultatet G i engelska Andel (%) som minst uppnått resultatet G i matematik Andel (%) som minst uppnått resultatet G i svenska Kommunen Riket Före 2005 angavs enbart delprovsresultat i engelska och svenska varför jämförelser inte kan göras för åren före

12 SKOLVERKET Källa: Skolverket Tabellen visar att eleverna i Tjörns kommun når resultat som ligger i nivå med riket på de nationella proven i årskurs 9. Tabell 2. Jämförelse mellan genomsnittligt meritvärde m.m. för för elever i Tjörns kommun i förhållande till riket. Resultatmått för elever i årskurs 9 Genomsnittligt meritvärde Andel (procent) som nått målen i alla ämnen Andel (procent) behöriga till nationella program Källa: Skolverket Kommunen Riket Tabellen visar att i Tjörns kommun har meritvärdet för eleverna i grundskolans årskurs 9 varit relativt konstant under de senaste tre åren var det genomsnittliga meritvärdet 212 poäng och 2006 var det 209 poäng. Meritvärdet för eleverna i Tjörns kommun är högre än riksgenomsnittet under de tre jämförda åren var 92 procent av eleverna i Tjörns kommun behöriga till gymnasieskolan och andelen elever som har fått betyg i alla ämnen 83 procent, vilket i båda fallen är högre än riksgenomsnittet. Eleverna i Tjörns kommun har, enligt Skolverkets analysverktyg SALSA 2, 2006 ett utbildningsresultat som är högre än de modellberäknade värdena när det gäller meritvärde och andelen av avgångseleverna som uppnått målen i samtliga ämnen. Sedan 2000 har de faktiska värdena legat högre än de förväntade, med undantag för Tabell 3. Jämförelse mellan genomsnittligt meritvärde för i Tjörns kommun i förhållande till riket för pojkar respektive flickor. Resultatmått för elever i årskurs 9 Genomsnittligt meritvärde, pojkar Genomsnittligt meritvärde, flickor Källa: Skolverket Kommunen Riket Skillnaderna i kunskapsresultat mellan pojkar och flickor ökar från 2004 till Dessa skillnader kommenteras inte i kommunens kvalitetsredovisning för 2006 och kommunen har inte heller i andra sammanhang analyserat skillnaderna eller redovisat vilka åtgärder som planeras för att öka måluppfyllelsen. Bleketskolan ingår dock i ett EU-projekt kring jämställdhet. Inspektörerna bedö- 2 Modellberäkningen i SALSA tar hänsyn till olika bakgrundsfaktorer, bland annat föräldrarnas utbildning och andelen elever med utländsk bakgrund. 6

13 mer att kommunen bör analysera skillnaderna mellan flickors och pojkars resultat och vidta åtgärder för att öka måluppfyllelsen. Någon uppföljning av huruvida eleverna i obligatoriska särskolan når målen för utbildningen görs inte i verksamhetsberättelsen för särskolan Elevernas individuella utveckling följs upp med bl.a. individuella utvecklingsplaner. Eleverna i särskolan får om föräldrarna så önskar betyg. Inspektörerna konstaterar att elevernas resultat i grundskolorna i Tjörns kommun ligger över riksgenomsnittet inom de områden där det finns jämförbar statistik. Skolorna/kommunen bör dock enligt inspektörernas bedömning utveckla den systematiska uppföljningen av elevernas lärande i syfte att ytterligare utveckla verksamheten för att höja elevernas resultat. I intervjuer med elever, föräldrar, lärare och rektorer framkommer att flertalet av eleverna trivs och är trygga vid grundskolorna i kommunen. Inspektörerna vill framhålla att lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever ytterligare har skärpt kraven om att ingen elev i skolan får bli diskriminerad eller utsatt för kränkningar. Lagen ställer också krav på kommunen att bedriva ett målinriktat arbete för att förebygga kränkande behandling. Inspektionen visar att skolorna har ett aktivt värdegrundsarbete och att grundskolornas arbete med normer och värden är av god kvalitet. Kommunen måste dock uppmärksamma att det trots detta finns elever som upplever sig kränkta och i förekommande fall vidta åtgärder så att kränkningarna upphör. Skolan skall, enligt läroplanen, eftersträva att varje elev, efter ålder och mognad får ett allt större inflytande över sitt lärande. Elevernas kunskaper om utbildningens mål är en viktig förutsättning för att de skall kunna vara delaktiga i planering och utvärdering av sitt eget arbete och för att de skall kunna ta ansvar för sitt lärande. I Tjörns kommun varierar elevernas möjlighet till inflytande över det egna lärandet mellan de olika grundskolorna, men även inom de olika skolorna enligt observationer och intervjuer med elever, lärare och rektorer. Även elevernas kunskaper om de nationella målen för undervisningen varierar. Vid skolorna pågår ett arbete med att utveckla elevernas individuella utvecklingsplaner (IUP). För att konkretisera målen i de individuella utvecklingsplanerna har eleverna i flera av skolorna olika former av planeringsböcker i vilka eleverna planerar sitt kommande arbete. Skolorna har dock kommit olika långt när det gäller att konkretisera de nationella målen för eleverna, vilket gör att kopplingen mellan den egna planeringen och de nationella målen är otydlig för eleverna. Den obligatoriska särskolan har kommit långt i sitt arbete med att individualisera undervisningen medan man fortfarande inte hittat formerna för att konkretisera mål för eleverna. Inspektörerna bedömer att kommunen bör arbeta för att öka elevernas kännedom om målen för utbildningen och deras inflytande över sitt lärande. Nedanstående tabell visar Tjörns gymnasieskolas resultat jämfört med riket de tre senaste åren avseende genomsnittligt meritvärde, andel elever med allmän behörighet till universitets- och högskolestudier samt andelen elever som fullföljer sin utbildning inom fyra år. Grundläggande behörighet till universitetsoch högskolestudier har den som i sitt slutbetyg från nationellt eller specialutformat program har lägst betyget Godkänd på kurser som omfattar minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt program. Tabell 4. Jämförelse mellan genomsnittligt meritvärde m.m. för för gymnasieelever i Tjörns kommun i förhållande till riket. 7 SKOLVERKET

14 SKOLVERKET Meritvärde (poäng) Andel elever med högskolebehörighet (procent) Andel elever med slutbetyg efter 4 år (procent) År Kommunen Riket Kommunen Riket Kommunen Riket ,1 14, ,7 14, ,5 14, Källa: Skolverket Eleverna vid Tjörns gymnasieskola når högre meritvärde än snittet i riket och andelen elever med allmän behörighet till universitets- och högskolestudier är också högre än genomsnittet i riket. Andelen elever som fullföljde sin utbildning inom fyra år är dock lägre än det genomsnittliga värdet i riket enligt Skolverkets statistik. Vid skolans granskning av rapporten uppger skolan att andelen som fullföljde sin utbildning inom fyra år är betydligt högre än vad Skolverkets statistik anger. Kommunen anger att 86, 79 respektive 81 procent fullföljer sin utbildning inom fyra år för åren 2004, 2005 respektive 2006, vilket skulle innebära att andelen elever som fullföljer sin utbildning gymnasieskolan i Tjörns kommun är högre än i riket. Eftersom Skolverkets statistik bygger på av kommunen redovisade uppgifter förutsätter inspektörerna att kommunen fortsättningsvis kvalitetssäkrar de uppgifter som lämnas till den officiella skolstatistiken. Inspektörerna har i rapporten avseende gymnasieskola och vuxenutbildning även ur andra aspekter bedömt att skolans administrativa rutiner bör förbättras. Inspektörerna konstaterar att elevernas resultat i gymnasieskolan i Tjörns kommun ligger över riksgenomsnittet inom de områden där det finns jämförbar statistik. Även gymnasieskolan bör dock enligt inspektörernas bedömning utveckla den systematiska uppföljningen av elevernas lärande i syfte att ytterligare utveckla verksamheten för att höja elevernas resultat. Eleverna vid gymnasieskolan uttrycker att de trivs och att de känner varandra och personalen väl på grund av att de är så få på varje program/utbildning. Gymnasieskolan i Tjörn är utspridd på olika byggnader i flera orter och eleverna säger i intervjuer att de saknar samhörigheten inom Tjörns gymnasieskola. Personalen uppger att det i undervisningen ingår många samtal om den psykosociala arbetsmiljön ute på arbetsplatserna, om hur man skall bete sig och vad som gäller enligt lagar och förordningar. Även personalen menar att de har en nära och god relation till eleverna. Elevernas kunskap om kursmål och betygskriterier varierar beroende på vilken lärare som undervisar i kursen. Några lärare delar ut kursplan och betygskriterier till eleverna utan att diskutera och förklara desamma medan andra grundligt förklarar och diskuterar kursens mål och kriterierna för betygsättning. Hos flera lärare följs kursplanen upp och kopplas till undervisningen under hela kurstiden, särskilt i de kurser där vissa moment eller hela kursen är förlagd till en arbetsplats. Vuxenutbildning Skolverkets jämförelsetal för läsåret 2005/06 visar att 34 procent av de studerande inom grundläggande vuxenutbildning avbryter sina studier. Motsvarande siffra för riket är 28 procent. För den gymnasiala vuxenutbildningen är motsvarande siffror 15 procent för kommunen respektive 21 procent för riket. För sfi visar Skolverkets jämförelsetal att 50 procent av de studerande som påbörjade sina studier läsåret 2003/04 har avbrutit sina studier vid mätningen 2005/06. 8

15 Motsvarande siffra för riket är 34 procent. För särvux redovisar skolan inga resultat. Inspektörerna bedömer att vuxenutbildningen bör följa upp och analysera orsakerna till avbrotten inom sfi. Tjörns kommun genomför regelbundet studier för att mäta effekten av studierna inom komvux sett till mål med studierna, tillfredsställelse, betydelse och sysselsättning efter studierna. Sammanfattning Barnens lärande vävs i förskolan på ett naturligt sätt in i den dagliga pedagogiska verksamheten och att arbetet med barnens lärande ger goda resultat. Verksamheten i skolbarnsomsorgen bidrar till att fördjupa och utveckla barnens lärande. Eleverna i grund- och gymnasieskolor i Tjörns kommun når i betygshänseende resultat som är likvärdiga med eller något över snittet i riket. Någon systematisk uppföljning och analys av elevernas kunskapsutveckling i relation till de kunskapsmål som anges i läroplanen och i kursplanerna sker inte i någon större utsträckning vare sig på skol- eller kommunnivå. Enligt inspektörernas bedömning bör kommunen utveckla den systematiska uppföljningen av elevernas lärande för att ytterligare förbättra resultaten. Inspektörerna bedömer bl.a. att kommunen bör analysera skillnaderna mellan flickors och pojkars resultat i grundskolan. Kommunen bör också analysera orsakerna till avbrotten inom sfi. Skolorna har ett aktivt värdegrundsarbete och skolornas arbete med normer och värden är av god kvalitet. Kommunen måste dock uppmärksamma att det finns elever som upplever sig kränkta. Kommunen bör arbeta för att öka grundskoleelevernas kännedom om målen för utbildningen och deras inflytande över sitt lärande. Bedömning av genomförandet Inspektörerna har granskat ledningen av verksamheten och den interna kommunikationen, kvalitetsarbetet, individanpassning och stöd, utvärdering av lärandet, bedömning och betygssättning. Bedömningen av kvaliteten inom dessa områden görs utifrån skollagen, läroplanerna och andra författningar för det offentliga skolväsendet. Ledning och intern kommunikation Utbildningsverksamheten i Tjörns kommun leds av Barn- och utbildningsnämnden. För beredning och handläggning av ärenden har nämnden två förvaltningar, en för förskola, skolbarnsomsorg och grundskola och en för gymnasieskola och vuxenutbildning. Respektive förvaltning leds av en förvaltningschef. Intervjuer med olika företrädare för verksamheterna visar att det finns god kunskap om verksamheterna på central nivå inom den politiska ledningen och inom förvaltningsledningen. Förskoleverksamheten är indelad i fem områden, som vart och ett leds av en förskolechef. Förskolecheferna har var och en relevant utbildning och lång erfarenhet av verksamheten. Enligt skolförfattningarna skall det för skolans ledning finnas en rektor som genom utbildning och erfarenhet förvärvat pedagogisk insikt. Rektorn skall hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet i skolan. Som pedagogisk ledare och 9 SKOLVERKET

16 SKOLVERKET chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas på att nå de nationella målen. Rektorn ansvarar för att en lokal arbetsplan upprättas samt för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och till målen i skolplanen och den lokala arbetsplanen. Grundskolorna i Tjörns kommun leds av en eller flera rektorer. Rektorerna inom grundskolan har relevant utbildning och erfarenhet för uppdraget. De är också förtrogna med verksamheten. Med hänsyn till rektors ansvar som pedagogisk ledare och för att verksamheten inriktas på att nå nationella mål vill inspektörerna dock framhålla att rektorernas kännedom om elevernas kunskapsresultat bör fördjupas. Det förutsätter t.ex att skolorna har system för att följa upp elevernas kunskapsutveckling i samtliga ämnen. Det förutsätter också att fritidshemmens verksamhet i fortsättningen följs upp, redovisas i skolornas kvalitetsredovisningar samt att rektorernas förtrogenhet med denna verksamhet ökar. Gymnasieskolan består av fem olika program som var och en leds av en rektor. Ledningsorganisationen är nyinrättad från och med hösten 2006 och håller på att finna sina former. Organisationen skall utvärderas efter 2 år. Förvaltningschefen är tillika rektor för ett av programmen samt för kommunens vuxenutbildning. Respektive rektor har stor frihet att tillsammans med personal och elever utveckla verksamheten. Inspektörerna bedömer att rektorerna är förtrogna med sin verksamhet, men deras kännedom om verksamhetens måluppfyllelse behöver öka bl.a. genom analyser av elevernas studieresultat och utveckling av kvalitetsredovisningen vad gäller skolans samlade resultat. Förvaltningscheferna träffar regelbundet chefer och rektorer inom sina respektive verksamheter för diskussioner om den löpande verksamheten och för strategiska diskussioner. Inspektörerna bedömer att kommunikationen mellan respektive förvaltningsledning och chefer/rektorer fungerar väl. Kvalitetsarbete I kommunens verksamheter pågår flera utvecklingsarbeten. Vissa har sitt ursprung i initiativ som tagits lokalt medan andra är gemensamma satsningar för en hel verksamhet. Exempel på pågående utvecklingsarbeten är genusperspektiv inom förskolan, läs- och skrivutveckling inom grundskolans tidigare år och utvecklingen av gymnasieskolans samarbete med näringslivet. Flera av de utvecklingsarbeten som genomförs stöds av medel från EU. Kommunfullmäktige i Tjörns kommun har den 14 september 2006 antagit ett Program för livslångt lärande, som också gäller som kommunens skolplan. Programmet är del ett av två och beskriver kommunens övergripande mål för verksamheterna. Del två av programmet som antagits under våren 2007 är kommunens årliga handlingsplan, som tar utgångspunkt i den senaste kvalitetsredovisningen. Den årliga handlingsplanen är tänkt att revideras årligen i samband med budgetarbetet. I del ett av programmet ger kommunen uttryck för sin syn på vad som skall känneteckna verksamheterna och hur kommunen vill att dessa skall utvecklas. I programmet utgår kommunen från behovet av ett livslångt lärande. I vissa fall är kännetecknen lokala ambitioner, medan de i andra fall uttrycker mål som redan gäller genom nationella bestämmelser. Samtliga de angivna målen har dock god samstämmighet med de nationella målen. 10

17 I Tjörns kommun skall varje enhet enligt programmet för livslångt lärande upprätta en årlig verksamhetsplan, som redovisar hur enheten tänker arbeta för att nå nationella och kommunala mål. Enligt skolförfattningarna skall varje skola upprätta en arbetsplan som beskriver hur skolan skall genomföra de fastställda målen för utbildningen. Arbetsplanen skall utarbetas under medverkan av lärare och övrig personal samt företrädare för eleverna och deras vårdnadshavare. Rektorn har ansvar för att arbetsplanen upprättas och utvärderas. Skolorna i Tjörns kommun har, med undantag av särvux, upprättat arbetsplaner för Arbetsplanerna tar i varierande grad upp hur skolan skall genomföra de fastställda målen för utbildningen. I de fall inspektörerna bedömt att skolornas arbetsplaner behöver förbättras framgår detta av respektive skolrapport. Enligt förordningen om kvalitetsredovisning skall bland annat varje skola årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning. Kvalitetsredovisningarna skall innehålla en bedömning av i vilken utsträckning de nationella målen för utbildningen har förverkligats och en redogörelse för vilka åtgärder skolan avser att vidta för ökad måluppfyllelse. I kvalitetsredovisningen skall även verksamhetens förutsättningar och arbetet i verksamheten redovisas. Skyldigheten att upprätta kvalitetsredovisning gäller för kommunen, varje skola, varje förskola och varje fritidshem. Inspektörerna vill också framhålla att elever skall medverka vid upprättandet och föräldrar skall beredas möjlighet att delta i arbetet med en verksamhets kvalitetsredovisning. Förskolor och skolor i Tjörns kommun upprättar årliga kvalitetsredovisningar, inom ramen för den mall för upprättande av verksamhetsberättelse som Tjörns kommun tillämpar. I förskolornas kvalitetsredovisningar görs en bedömning av resultatet och utvecklingsåtgärder i förhållande till nationella mål, medan det i skolornas kvalitetsredovisningar varierar i vilken mån detta tas upp. Generellt uppfattas kvalitetsredovisningarna av ledning och personal i förskolor och skolor som ett verktyg för att förbättra verksamheten, även om en del av det utvecklingsarbete som förekommer på skolorna inte kommer med i redovisningarna, beroende på att de inte anses passa in i mallen. Enligt förordningen skall varje kommun sträva efter att göra kvalitetsredovisningar som upprättats kända och enkelt åtkomliga för var och en. En grundläggande förutsättning är då enligt inspektörernas bedömning att respektive skolas kvalitetsredovisning benämns kvalitetsredovisning. Kvalitetsredovisningarna från enheterna bildar underlag för kommunens kvalitetsredovisning. I den senaste (antagen av Kommunfullmäktige i maj 2006) redovisas verksamheternas samlade resultat i förhållande till nationella mål. Kommunens kvalitetsredovisning innehåller i viss mån en bedömning av resultat i förhållande till nationella mål och åtgärder som planeras för utveckling. Kostnaderna för de åtgärder som skall genomföras under kommande år behandlas i det kommungemensamma budgetarbetet. Inspektörerna bedömer att Tjörns kommun till delar har ett fungerande kvalitetsarbete. Av skolrapporterna framgår dock att skolornas kvalitetsarbete och kvalitetsredovisningar på olika sätt behöver utvecklas för att motsvara förordnings krav. I kommunens kvalitetsredovisning saknas till stora delar redovisning av verksamhetens förutsättningar och redovisningen av verksamhetens resultat saknar bl.a. en redovisning av resultat på nationella prov och betygstatistik. I de förutsättningar, resultat och åtgärder för utveckling som redovisas i kommunens kvalitetsredovisning bör också fritidshemmens, särskolans, komvux, sfi och särvux verksamhet synliggöras i högre utsträckning. 11 SKOLVERKET

18 SKOLVERKET Inspektörerna vill i detta sammanhang nämna att Skolverket har utarbetat allmänna råd avseende kommunernas arbete med kvalitetsredovisningar. Arbetsmiljö och delaktighet Intervjuer med elever, föräldrar och personal visar att förskolor och grundskolor i stort erbjuder en trygg miljö för barn och elever. Kränkande behandling är sällsynt. När det gäller situationen på skolorna stöds detta också i stor utsträckning av resultat på de enkäter eleverna besvarar och där frågor om trygghet och trivsel ställs till eleverna. Även inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen visar intervjuer och enkäter att eleverna upplever miljön som trygg och att få kränkningar förekommer. Inspektörerna bedömer att förskolor och skolor bedriver ett förebyggande arbete som i stor utsträckning främjar likabehandling. Från och med den 1 april 2006 råder ett utryckligt förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (SFS 2006:67). Lagens ändamål är att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. Kommunen/huvudmannen är skyldig att bedriva ett målinriktat arbete för att främja dessa ändamål och se till att det upprättas en likabehandlingsplan i varje verksamhet. I det målinriktade arbetet ingår även att vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för trakasserier och annan kränkande behandling liksom att vid behov utreda omständigheterna och i förekommande fall vidta åtgärder för att förhindra fortsatta kränkningar. I planen skall åtgärder redovisas och den skall följas upp varje år. Se vidare Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2007:7). Alla förskolor och grundskolor i Tjörns kommun har upprättat likabehandlingsplaner. Planerna utgår från en i kommunen gemensam förlaga. Denna är framtagen av en grupp förskolechefer, rektorer samt personal från resurscentrum. Därefter har en gemensam likabehandlingsplan för förskolorna upprättats, medan respektive skola har bearbetat förlagan och på så sätt tagit fram sin likabehandlingsplan. Gymnasieskolan och vuxenutbildningen har en inom den egna förvaltningen upprättad, gemensam likabehandlingsplan. Planerna redogör oftast på ett överskådligt sätt för enheternas förebyggande respektive åtgärdande verksamhet för likabehandling. Lagen ställer dock krav på att varje verksamhet skall upprätta en likabehandlingsplan. I de likabehandlingsplaner som upprättats i kommunen kan inte respektive skolas och verksamhets specifika förutsättningar urskiljas. Det går heller inte att i respektive verksamhets plan se hur förutsättningarna har analyserats och tagits tillvara när det gäller att utforma planen. Även ur andra aspekter, bl.a. mot bakgrund av att åtgärder som avses påbörjas och genomföras under året saknas, uppfyller planerna enligt inspektörernas bedömning, inte lagens krav. Elever och föräldrar har vid vissa grundskolor haft möjlighet att lämna synpunkter under utformningen av respektive skolas plan, men eleverna har inte beretts tillfälle att delta i utformandet av planerna. Intervjuer med föräldrar och elever inom grundskolan visar att kännedomen om verksamheternas likabehandlingsplaner varierar stort. Vid samtal med elever inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen uppger de att likabehandlingsplanen inte är allmänt känd men att gymnasieeleverna genom elevrådet blivit informerade om planen. Inspektörerna bedömer att förskolor och skolor bedriver ett förebyggande arbete som i stor utsträckning främjar likabehandling. Inspektörerna vill dock utifrån resultatet av inspektionen av skolorna påpeka att kommunen/skolorna måste se över skolornas likabehandlingsplaner så att dessa är förenliga med 12

19 gällande lagstiftning och i högre utsträckning blir ett stöd för att främja likabehandling. Enligt skolans styrdokument är det en prioriterad uppgift för skolorna att arbeta så att eleverna har inflytande över verksamheten och så att alla elever utvecklar sin förmåga att sätta mål, planera och utvärdera sitt arbete. Inspektionen har genom intervjuer och observationer visat att elevernas möjligheter till inflytande över innehåll och arbetssätt i undervisningen i grund- och gymnasieskolan varierar mellan skolor och framförallt mellan olika lärare. Detta gäller även vuxenutbildningen. Inspektörerna bedömer att kommunen ytterligare bör främja elevernas möjligheter till att utöva inflytande över det egna lärandet. Enligt läroplanerna skall undervisningen i skolan bedrivas i demokratiska former. Undervisningen skall härigenom utveckla elevernas förmåga att ta ett personligt ansvar. Det är alltså inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. Skolorna i Tjörns kommun har former för att ge eleverna ett allt större inflytande över verksamheten i stort. I alla skolor finns elevråd inrättade och klassråd genomförs. På några skolor har även ytterligare rådsverksamhet, t.ex matråd inrättats. De frågor som behandlas i klass- och elevråd handlar i de flesta fall om frågor som ligger utanför själva undervisningen, t.ex. frågor om utrustning till skolgården och liknande frågor. De intervjuade eleverna är överlag nöjda med det inflytande de på detta sätt har över sin arbetsplats. Vid gymnasieskolan förekommer dock inte skolkonferens, som det enligt gymnasieförordningen skall göra. Se vidare rapporten för gymnasieskolan. Individanpassning och stöd Alla elever i grundskolan har individuella utvecklingsplaner. Elevernas arbeten dokumenteras på vissa skolor t.ex. med hjälp av portfolio. Eleverna vid gymnasieskolan och de studerande vid vuxenutbildningen har individuella studieplaner och utvecklingssamtal genomförs regelbundet inom gymnasieskolan. Därutöver finns ett lokalt politiskt beslut att varje elev vid gymnasieskolan skall ha en individuell utvecklingsplan, IUP och upprättande av dessa pågår. Enligt skolförfattningarna skall särskilt stöd ges till elever som har svårigheter i skolarbetet. Inspektörerna vill framhålla de förändringar i grundskoleförordningen som gäller från och med den 1 juli 2006 avseende särskilt stöd och åtgärdsprogram. Ansvaret har tydliggjorts för att tidigt upptäcka elever i behov av särskilt stöd. Rektorn skall se till att en utredning inleds, om det framkommer uppgifter om att en elev kan ha behov av särskilda stödåtgärder. Förskolor och skolor i Tjörns kommun har en tydlig arbetsgång när det gäller att ge särskilt stöd till barn och elever. För barn i förskolan som behöver särskilt stöd finns resurser avsatta centralt i kommunen. Förskolecheferna fördelar, med stöd av förskolans specialpedagog, resurserna utifrån de aktuella behoven. Enligt den intervjuade personalen görs utredningar direkt, medan det kan ta längre tid innan åtgärder sätts in. De åtgärder som framförallt sätts in är handledning av specialpedagog till den berörda personalen. Även färre barn per grupp och/eller ökad personaltäthet är åtgärder som kan bli aktuella. I grundskolan har den undervisande läraren huvudansvar för att elevers behov av särskilt stöd upptäcks. Det finns en arbetsgång som innebär att specialkompetens utifrån det aktuella behovet används för att utreda vilka insatser som behövs. Åtgärdsprogram upprättas för elever i behov av särskilt stöd. Som stöd 13 SKOLVERKET

20 SKOLVERKET för förskolor och grundskolor när det gäller utredningar och i viss mån även insatser finns i Tjörns kommun ett s.k. Resurscentrum för barns och ungdomars utveckling och lärande. I resurscentrum har kommunen organiserat ett team som består av specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, psykolog, logoped, talpedagog och ansvarig för undervisningen i svenska som andraspråk. Resurscentrum har en förebyggande, stödjande och utvecklande funktion inom förskolornas och grundskolornas elevvård. Utifrån intervjuer och observationer bedömer inspektörerna att barn och elever i behov av särskilt stöd överlag får detta stöd i förskolor och grundskolor. I princip skall alla elever i behov av särskilt stöd undervisas inom det ordinarie skolväsendet. Undervisningen skall vara inkluderande, dvs. elever skall i största möjliga mån undervisas tillsammans i sin ordinarie grupp. Om det finns särskilda skäl får stödet i stället ges i en särskild undervisningsgrupp. I Tjörns kommun finns inom grundskolan fyra särskilda undervisningsgrupper samt en vid årsskiftet 2006/07 nyinrättad grupp vid Häggvallsskolan. Av de först nämnda är två inrättade för elever med inlärningsproblematik och två för elever med autismliknande symtom. Beslut om placering i särskild undervisningsgrupp fattas i Tjörns kommun av avlämnande skolas rektor på delegation av styrelsen. För att eleven skall få det stöd som den särskilda undervisningsgruppen kan ge och som skolan konstaterat att eleven behöver måste föräldrarna ansöka om plats. Av grundskoleförordningen framgår att beslut om elevs placering i särskild undervisningsgrupp skall föregås av samråd med eleven och elevens vårdnadshavare. Samråd innebär inte att vårdnadshavarna måste vara överens med skolan om att en placering skall ske. Det är alltid styrelsen, eller i detta fall rektorn, som beslutar om stödet skall ges i en särskild undervisningsgrupp. Ansvaret för detta kan inte överföras till vårdnadshavarna. Beslut om att en elev skall undervisas i särskild undervisningsgrupp får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. Möjligheten att överklaga rektorns beslut framgår inte av de beslut som inspektörerna granskat, vilket inspektörerna bedömer som en brist. Att elevens vårdnadshavare gjort en ansökan om placering gör ingen skillnad härvidlag. De elever som går i den grupp som inrättats vid Häggvallsskolan har av skolan/kommunen inte bedömts tillhöra en särskild undervisningsgrupp. Vid tillfället för inspektion hade de berörda eleverna fått hela sin undervisning utanför ordinarie klass i ca en månads tid. Enligt inspektörernas bedömning är detta arrangemang att betrakta som en särskild undervisningsgrupp och rektorn skall därför fatta beslut om placering. För en elev som inte kan få utbildning som i rimlig grad är anpassad efter elevens situation och förutsättningar, får styrelsen besluta om anpassad studiegång. Beslut om anpassad studiegång fattas i Tjörns kommun av rektor på delegation av styrelsen. Av inspektionen framgår att det förekommer att beslut om anpassad studiegång saknas för elever. Inspektörerna bedömer att beslut om anpassad studiegång måste fattas för de elever där det är aktuellt. Inspektörerna vill också peka på att kommunen bör se över rutinerna för beslut om anpassad studiegång. Vid gymnasieskolan och inom vuxenutbildningen uppger de flesta elever att de får god information om sina studieresultat och att de är nöjda med det stöd de får då behov uppstår. Åtgärdsprogram upprättas vid gymnasieskolan av elevens mentor med stöd av någon av skolans två specialpedagoger. En elev har rätt att få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. I Tjörns kommun finns inga elever vare sig inom grund- eller gymnasiesko- 14

Utbildningsinspektion i Åmåls kommun

Utbildningsinspektion i Åmåls kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:61 Utbildningsinspektion i Åmåls kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Kristinebergsskolan Landsbygden-Västermalms

Läs mer

Utbildningsinspektion i Bromölla kommun

Utbildningsinspektion i Bromölla kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:70 Utbildningsinspektion i Bromölla kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Bilaga Alvikenskolan F 6 Dalaskolan Norra

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:3983 Innehåll Kommunbeslut Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Allmänt om tillsynen och beskrivning av

Läs mer

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm Beslut Melleruds kommun 4644 80 Mellerud kommunen@mellerud.se 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423 Komm munbeslut efter tillsyn av Melleruds kommunn Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besök: Kungsgatan

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:127 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun Bes lut S kolrapport Beslut Mona Hurtig Skol AB Solskiftegatan 4 442 53

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Utbildningsinspektion i Älvsbyns kommun

Utbildningsinspektion i Älvsbyns kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:41 Utbildningsinspektion i Älvsbyns kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Grundskolor Lekenskolan, Tärnstigens

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning Beslut Tillsyn i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2010-11-04 1 (1) Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning efter tillsyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Nordanstigs kommun 2010-11-04

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nässjö kommun

Utbildningsinspektion i Nässjö kommun Inspektionsrapport från Skolverket Dnr. 53-2006:3200 Utbildningsinspektion i Nässjö kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Bilaga Annebergsskolan, Flisby

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun 1 (17) Genomförd regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun Inledning Skolinspektionen har genomfört regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen, barn- och ungdomsutbildningen

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Utbildningsinspektion i Haninge kommun

Utbildningsinspektion i Haninge kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:92 Utbildningsinspektion i Haninge kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Brandbergsskolan Båtsmansskolan Hagaskolan

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla Inspektionsrapport från Skolverket 54-2007:2183 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla Bes lut Skolrapport Beslut Explicarium AB Råane 9 451 91 Uddevalla 2008-05-08

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Värnamo kommun

Beslut. efter tillsyn i Värnamo kommun Beslut Värnamo kommun Beslut efter tillsyn i Värnamo kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080 07 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Utbildningsinspektion i Härryda kommun Landvetterskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2833 Beslut Baggium AB Ängbackevägen 15 428 34 Kållered

Läs mer

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2290 Beslut Active

Läs mer

Utbildningsinspektion i Kalix kommun

Utbildningsinspektion i Kalix kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2005:88 Utbildningsinspektion i Kalix kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Centrumskolan Ytterbyns och Pålänge skolor

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Beslut Sveaskolan AB Ringugnsgatan 1 216 16 Limhamn 2009-08-28 1 (4) Dnr 44-2009:569 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola

Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola Utbildningsinspektion i Nacka kommun Nacka gymnasium Dnr 53-2006:3385 Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Matteusskolan Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:7582 Alingsås kommun utbildningsnamnden@alingsas.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Alingsås kommun 2(10) Tillsyn av vuxenutbildningen i Alingsås kommun har genomfört tillsyn av

Läs mer

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande.

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Centrum för vuxnas lärande Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Vuxenutbildning Inledning Skolverket har

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut Skolinspektionen 2014-12-16 Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för fristående grundskola

Beslut för fristående grundskola Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla Beslut för fristående grundskola efter tillsyn av Internationella Engelska Skolan i Järfälla kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248.

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248. Beslut Emmaboda kommun Förskolechefer i förskolan och pedagogisk omsorg Beslut för förskola efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola ^ Skolinspektionen Huvudmannen för internationella Engelska Skolan i Nacka inf o@engelska.se Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Nacka donald.christian@engelska.se för grundskola efter tillsyn

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola

Skolbeslut för gymnasieskola Beslut Elfrida Andréegymnasiet Säves väg 10 621 82 Visby 2011-02-23 Skolbeslut för gymnasieskola efter tillsyn av Elfrida Andréegymnasiet i Gotlands kommun 2011-02-23 Skolbeslut Tillsyn i Elfrida Andréegymnasiet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2011-11-28 Dnr 43-2011:3772 Kumla kommun kommun@kumla.se Rektorn vid John Norlandergymnasiet ted.rylander@kumla.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i John Norlandergymnasiet i Kumla kommun

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-09-10 Dnr 43-2011:5538 Skellefteå kommun Rektorn vid Vita skolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Vita skolan i Skellefteå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-11-26 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid särskolan amia-karrn.brostrom@sandviken.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i särskolan i Sandvikens

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Botkyrka kommun

Regelbunden tillsyn i Botkyrka kommun Regelbunden tillsyn i Botkyrka kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-SV2008:214 Innehåll Kommunbeslut Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg Skolrapporter Grundskolor: Banslättsskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003 i Lysekils kommun

Kvalitetsredovisning 2003 i Lysekils kommun Kvalitetsredovisning 2003 i Lysekils kommun Kvalitetsredovisningen inriktas mot sju områden. Dessa är särskilt väsentliga för att säkra att alla barn, elever och vuxenstuderande får den omsorg och utbildning

Läs mer

Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola

Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola efter tillsyn av den fristående Hägernässkolan i Täby kommun Täby Friskola AB e-post: info@tabyfriskola.se Rektorn vid Hägernässkolan e-post: karstin.hultman@tabyfriskola.se

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö Beslut JENSEN education college AB Box 111 24 100 61 Stockholm 17 augusti 2009 1 (3) Dnr 44-2008:703 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning en Stockholms kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Stockholms kommun Tillsyn i Stockholms kommun 2(9) har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren 2016. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare

Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt Skolinspektionen Beslöt 2014-04-03 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus kristiii.aabel@vallentuna.se Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen

Läs mer

Beslut för Vårgårda kommun

Beslut för Vårgårda kommun Beslut Vårgårda kommun kommunen@vargarda.se Beslut för Vårgårda kommun efter tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun Beslut Tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun har genomfört tillsyn av Vårgårda

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2013-04-30 Jönköpings kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Jönköpings kommun Skolinspektionen, Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola _ Skoiinspektionen Beslut 2014-06-30 JENSEN Education College AB asa.blom@jenseneducation.se Rektorn vid den fristående gymnasieskolan JENSEN Gymnasium Jönköping Louise.hultman@jenseneducation.se Beslut

Läs mer

Utbildningsinspektion i Trelleborgs kommun

Utbildningsinspektion i Trelleborgs kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2005:4 Utbildningsinspektion i Trelleborgs kommun Beslut Kommunrapport Skolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Alstad/Klagstorp Anderslövs skola Bäckaskolan

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-02-28 Ikasus AB susarme.siden@frosunda.se Rektorn vid Ikasus friskola birgitta.krantz@frosunda.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Ikasus friskola i Vallentuna

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum Version 2010-03-02 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION

Läs mer

Utbildningsinspektion i Herrgårdsskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Herrgårdsskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Herrgårdsskolan, grundskola F 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7714 Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Grevhagsskolan belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-10-19 Djurgymnasiet Stockholm terese.laurentkarlsson@djurgymnasiet.com Rektorn vid Djurgymnasiet mimi.englund@djurgymnasiet.com Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Djurgymnasiet i Stockholms

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Backens skola och Strömsbruks skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Köpings kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Köpings kommun Tillsyn i Köpings kommun Beslut 2 (4) har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Borlänge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Borlänge kommun Tillsyn i Borlänge kommun har genomfört tillsyn av Borlänge kommun under Hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-05-27 Vellinge kommun Rektorn vid Stora Hammars skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stora Hammars skola i Vellinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Karlskrona kommun. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2010:1530

Regelbunden tillsyn i Karlskrona kommun. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2010:1530 Regelbunden tillsyn i Karlskrona kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2010:1530 Beslut Karlskrona kommun Östra Hamngatan 7 B 371 83 Karlskrona 2011-02-09 Dnr 43-2010:1530 Kommunbeslut

Läs mer

Utbildningsinspektion i Borås kommun

Utbildningsinspektion i Borås kommun Utbildningsinspektion i Borås kommun Dnr 53-2005:3222 Utbildningsinspektion i Borås kommun Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Verksamhetens omfattning och organisation vid inspektionen...2 Sammanfattande

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Sundbybergs kommun Beslut för vuxenutbildning efter ti Isyn i Sundbybergs kommun Tillsyn i Sundbybergs kommun Beslut har genomfört tillsyn av Sundbybergs kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Beslut Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Gävle kommun Beslut 2 (8) Tillsyn i Gävle kommun har genomfört tillsyn av Gävle kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Partille kommun

Beslut. efter tillsyn i Partille kommun Partille kommun efter tillsyn i Partille kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 04 www.skolinspektionen.se 2 (15) Tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2014-10-09 Ekerö kommun Rektorn vid Träkvista skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Träkvista skola i Ekerö kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 2015-11-03 Dnr 43-2015:4701 Göteborgs kommun angered@angered.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Berg ums skola F-3 i Göteborgs kommun 201 5-1 1-03 Tillsyn i Bergums skola

Läs mer

Dnr 44-2010 5066 2011-05-02. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall

Dnr 44-2010 5066 2011-05-02. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall Dnr 44-2010 5066 2011-05-02 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall Beslut 2011-05-02 2(2) Dnr 44-2010 5066 Norrlindens Kunskapscentrum AB Jan Kibe jan.kibe@skvadern.nu

Läs mer

Utbildningsinspektion i Danderyds gymnasium; gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning

Utbildningsinspektion i Danderyds gymnasium; gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning 1 Utbildningsinspektion i Danderyds kommun Gymnasial utbildning och vuxenutbildning Dnr 53-2006:3380 Utbildningsinspektion i Danderyds gymnasium; gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning Innehåll

Läs mer

Utbildningsinspektion i Skurups kommun

Utbildningsinspektion i Skurups kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2004:4 Utbildningsinspektion i Skurups kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter C2420_Skurup_omsl.indd 1 04-01-29, 14.50 BESLUT 2004-02-16 1 (3) Skurups kommun Torggatan

Läs mer

Den här broschyren är en sammanfattning av redovisningen för kalenderåret 2006.

Den här broschyren är en sammanfattning av redovisningen för kalenderåret 2006. Vad är en kvalitetsredovisning? Enligt lag ska Lycksele kommun varje år göra en kvalitetsredovisning för förskola, skola och fritidshem. Där ska vi skriva om vi har nått målen för undervisningen. Om något

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem / Beslut 2013-03-15 Beta School HB Rektorn vid Beta School Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Beta School i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23.

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23. Beslut ' Göteborgs kommun goteborg@goteborg.se Beslut för förskola efter tillsyn i Göteborgs kommun Beskt 2 (15) Tillsyn av s, c) fwmen f vskoia i Götete[rgs kommun har genomfört tillsyn av Göteborgs kommun

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3983 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nya Tidens Montessorisk. Täby belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Dnr 43-2014:7781 Forshaga kommun kommungforshaga.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Forshaga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg 2 (13) Tillsyn

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut 2011-03-22 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Neglinge-Solsidans skolor i Nacka kommun 2011-03-21 Skolbeslut Datum: 2011-03-22 1 (3) Rektorn vid Neglinge-Solsidans skolor. Odenvägen 10 133

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KVALITETSAVDELNINGEN ENHETEN FÖR INSPEKTI ON GYMNASIEINSPEKTÖR ULLA CARLSSON ZACKRI SSON SID 1 (15) 2008-03-21 ENHETSCHEF JUKKA KUUSISTO Rapport från inspektion av Gymnasieskolan

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax:

Läs mer

Utbildningsinspektion i Schillerska gymnasiet

Utbildningsinspektion i Schillerska gymnasiet Utbildningsinspektion i UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar i riktning mot de nationella målen

Läs mer

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Cecilia Hanö Undervisningsråd

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Cecilia Hanö Undervisningsråd Beslut Styrelsen för Ljud&Bildskolan i Halmstad Box 4061 300 04 Halmstad 1 (1) Genomförd inspektion av utbildningen vid den fristående gymnasieskolan Ljud & Bildskolan i Halmstads kommun Skolverket har

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4) Åsa Fri Förskola & Grundskola 0300-834000 asa.fri@kungsbacka.se

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4) Åsa Fri Förskola & Grundskola 0300-834000 asa.fri@kungsbacka.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-01-12 Diarienummer FG/2015:1 Pågående Skolinspektions- och Barn- och elevombudsärenden, inklusive ärenden som utreds inom Förskola & Grundskolas klagomålshantering per den 12

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nils Ericsonsgymnasiet, gymnasieskola

Utbildningsinspektion i Nils Ericsonsgymnasiet, gymnasieskola Utbildningsinspektion i Trollhättans kommun Nils Ericsonsgymnasiet Dnr 53-2006:1616 Utbildningsinspektion i Nils Ericsonsgymnasiet, gymnasieskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Beslut. ein Skolinspektionen. Beslut efter riktad tillsyn av betygsrätt hos utbildningsanordnaren. motsvarande utbildning i kommunal vuxenutbildning

Beslut. ein Skolinspektionen. Beslut efter riktad tillsyn av betygsrätt hos utbildningsanordnaren. motsvarande utbildning i kommunal vuxenutbildning ein Skolinspektionen Beslut Iris Radar AB Org.nr. 556396-0789 Pia Svensson pia.svensson@iris.se Beslut Beslut efter riktad tillsyn av betygsrätt hos utbildningsanordnaren Iris Hadar AB inom utbildning

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2014-02-12 Arboga kommun arboga.kommun@arboga.se Rektorn vid vuxenutbildningen anne.sonnerfelt@arboffa.se Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn av Arboga kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skoiinspektionen 2014-06-16 Skanör Falsterbo Montessoriskola. Rektorn vid Skanör Falsterbo Montessoriskola. Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Skanör Falsterbo Montessoriskola

Läs mer

2010-08-31 Dnr 44-2010:117. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Backaskolan i Malmö kommun

2010-08-31 Dnr 44-2010:117. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Backaskolan i Malmö kommun 2010-08-31 Dnr 44-2010:117 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Backaskolan i Malmö kommun Beslut Föreningen Backaskolan Östra fäladsgatan 46-48 212 24 Malmö 2010-08-31 1 (2) Dnr 44-2010:117

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Beslut för förskola. Skoiinspektionen. i Solna kommun. Beslut. 2014-06-26 Dnr 43-2013:4702. Solna kommun

Beslut för förskola. Skoiinspektionen. i Solna kommun. Beslut. 2014-06-26 Dnr 43-2013:4702. Solna kommun Beslut Solna kommun kommunstyrelsen@solna.se bam-utbilchiingsforvaltnineen@solna.se Beslut för förskola i Solna kommun Skoiinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet,

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet, 1 (7) Författningsbilaga Skollagen Fristående skolor Nedanstående paragraf har ny lydelse från och med den 1 mars 2010. Denna nya lydelse ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011,

Läs mer

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Barbro Nässén Undervisningsråd

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Barbro Nässén Undervisningsråd Beslut Eslövs folkhögskolas garantiförening, ideell förening Sturegatan 12 241 31 ESLÖV 2005-02-25 1 (1) Dnr 54-2004:3221 Genomförd inspektion av utbildningen vid den fristående gymnasieskolan Grundtvig

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4261 Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar Org.nr. 742000-2045 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i LinMaskolan belägen i Höörs kommun

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ev Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Upplands Väsby kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2 (7) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under våren 2015.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8288 Orusts Montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 716445-1614 ma@orustmontessori.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Orust Montessoriskola belägen i

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Skolplan/utbildningsstrategi för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2008-05-21, 47 Kommunens mål är att Sollentuna ska erbjuda Sveriges bästa utbildningsverksamhet. Den ska präglas av Kunskap Frihet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola SkolinspelrtliÄ Beslut Västerås Idrottsgymnasium AB jan.walther@jwam.se Rektorn vid Västerås Idrottsgymnasium oskar.walther@vigy.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Västerås Idrottsgymnasium i

Läs mer

KVALITETSPLAN 2008-2012. Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2009-03-05 11

KVALITETSPLAN 2008-2012. Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2009-03-05 11 KVALITETSPLAN 2008-2012 Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2009-03-05 11 Innehållsförteckning Förordning om kvalitetsredovisning (SFS 1997:702) SFS 2001:649 Olika aspekter på kvalitet Kvalitetsarbete

Läs mer

Göteborgs kommun stadsdelen Lundby

Göteborgs kommun stadsdelen Lundby Inspektionsrapport från Skolverket 2005:25 Utbildningsinspektion i Göteborgs kommun stadsdelen Lundby Delbes lut S tads dels rapport S kolrapporter Beslut Göteborgs kommun 404 82 GÖTEBORG 2005-05-11 1(9)

Läs mer

Innehåll. Syfte och genomförande

Innehåll. Syfte och genomförande Helsingborgs kommun Skol- och fritidsnämnden Rådhuset 251 89 HELSINGBORG 1 (16) Genomförd kvalitetsgranskning i Helsingborgs kommun och International School of Helsingborg avseende lärares behörighet och

Läs mer