Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande."

Transkript

1 Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Centrum för vuxnas lärande Dnr :3213 Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Vuxenutbildning Inledning Skolverket har granskat verksamheten i och besökt Centrum för vuxnas lärande den 2 3 maj och den 9 10 maj I slutet av denna rapport framgår vilka som varit ansvariga för utbildningsinspektionen. Inspektionen riktas mot tre huvudområden, nämligen vuxenutbildningens uppdrag att främja de studerandes lärande, kunskapsuppdraget, att överföra grundläggande värden, demokratiuppdraget, samt rektors och personalens ansvarstagande för vuxenutbildningens målinriktning och myndighetsutövning och hur verksamhetens uppföljningssystem fungerar för att säkra och förbättra kvaliteten i utbildningen. arna av kvaliteten och av hur väl verksamheten uppfyller statens krav görs utifrån skollagen, läroplaner och övriga författningar för det offentliga skolväsendet. Information om inspektionen finns i separata material och på Skolverkets webbsida ( Huvudmannen har ansvar för att de brister som inspektörerna lyfter fram i sammanfattningen åtgärdas. Åtgärderna ska redovisas till Skolverket vilket framgår av Skolverkets beslut. Skolverket följer också upp effekterna av inspektionen vid kommande inspektionstillfälle. Denna skriftliga rapport kompletteras med muntlig återrapportering av de ansvariga inspektörerna. Underlag Underlaget för inspektörernas bedömning är dels dokument från kommunen och Centrum för vuxnas lärande, dels den information som samlats in under besöket. Även annan information om kommunen och skolorna som finns i Skolverkets nationella uppföljningssystem eller finns publicerat på annat sätt har använts. I Centrum för vuxnas lärande intervjuades Rektorerna, företrädare för personal och studerande och representanter för externa utbildningsanordnare. Inspektörerna besökte även lektioner i de olika verksamheterna. Även andra iakttagelser i utbildningsmiljön och studier av dokument som finns i vuxenutbildningen utgör underlag för kvalitetsbedömningen.

2 Beskrivning av vuxenutbildningen Vuxenutbildningen/verksamheten Antal studerande Kommunal vuxenutbildning 648 Vuxenutbildning för utvecklingsstörda 64 Svenskundervisning för invandrare 188 Källa: Kristianstads kommun Utbildningen vid centrum för vuxnas lärande omfattar grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, Svenskundervisning för invandrare och Vuxenutbildning för utvecklingsstörda. Vuxenutbildning för utvecklingsstörda kommer att behandlas i en separat rapport tillsammans med obligatoriska särskolan och gymnasiesärskolan. Centrum för vuxnas lärande innefattar även Väglednings- och Lärcentrum (VLC) och C4 uppdragsutbildning. Inom ramen för verksamheten finns också tre Kyutbildningar. Centrum för vuxnas lärande ingår i skolområde nio tillsammans med Wendesgymnasiet, Önnestadsgymnasiet och Österänggymnasiet. Området leds av en skolchef. Den pedagogiska personalen är organiserad i sektors- eller arbetslag beroende på i vilken verksamhet de arbetar. Ett elevvårdsteam bestående av en rektor, kurator och studie och yrkesvägledare finns som stöd i verksamheten. Centrum för vuxnas lärande leds av fyra rektorer med ansvar för olika delar av verksamheten. Dessutom finns del i områdets ledningsresurs i form av administrativ chef och skolchef. Helhetsbedömning Inspektörerna bedömer att utbildningen inom Centrum för vuxnas lärande i huvudsak håller god kvalité. Andelen utbildade lärare är hög och de visar ett stort engagemang inför sina uppgifter. Möjligheten till kompetensutveckling anses som god bland personalen. De studerandes tillgång till utbildning är god. De studerande anser att studieklimatet är gott. Den fysiska miljön håller god standard men avståndet till lokalerna på Österäng ställer till problem för de studerande. Närheten till före detta länsbiblioteket är en stor tillgång för de studerande. Utbildningen på entreprenad fungerar väl. Kunskaper Centrum för vuxnas lärande har förutsättningar för att de studerande ska nå de nationella målen. Trots detta avbryter 23 procent sina studier och 20 procent avslutar kurserna med betyget IG. Diskussioner har startats kring hur man på ett bättre sätt samordnar och utnyttjar de befintliga resurserna för att ge de studerande ett kraftfullare stöd i sitt lärande och genom pedagogiskt utvecklingsarbete finna metoder att möta de nya grupper av studerande som söker sig till vuxenutbildningen. Inspektörerna konstaterar att sektorslagen och arbetslagen på ett bättre sätt bör beakta de studerandes hela studiesituation. Detta kan gälla bättre samverkan vid planering av terminens kurser, provtillfällen och redovisningar. Härvidlag bör studerandeinflytandet beaktas i högre grad än vad som är fallet idag. För att undvika onödig stress och för att få en jämnare arbetsbelastning för de studerande måste pedagogerna kontinuerligt under terminen följa upp studiesituationen för de stude-

3 rande. Även samordningen av de stödinsatser som finns bör bli bättre. Dessutom upprättas inte individuella studieplaner för alla studerande inom vuxenutbildningen. Normer och värden Det råder ett gott studieklimat inom vuxenutbildningen och det övriga värdegrundsarbetet håller god kvalité. De studerandes inflytande och delaktighet vid framtagandet av olika handlingsplaner är dock mycket begränsat. En översyn av det systematiska arbetsmiljöarbetet, som personalen är delaktig i, pågår för närvarande. Arbetet med likabehandlingsplanen var vid upprättandet emellertid inte delegerat till rektorerna utan styrelsen för skolan ansvarade för detta. Likabehandlingsplanen behandlas därför vidare i kommunrapporten. Inspektörerna vill dock påpeka att de studerande ska vara delaktiga i arbetet med likabehandlingsplanen och att planen ska göras känd bland de studerande. De studerande ska delta i den årliga utvärderingen och revideringen av planen. Likabehandlingsplanen ska ha sin utgångspunkt i de olika delarna av vuxenutbildningen. Verksamhetens likabehandlingsplan är inte anpassad till vuxenutbildningen utan gemensam för hela skolområde 9. Ledning och kvalitetsarbete Alla lärare har adekvat pedagogisk utbildning och eftersom det varit volymminskningar av verksamheten har lärarna lång erfarenhet och hög medelålder. Tillgången till kompetensutveckling är tillfredsställande. Rektorerna har genomgått eller genomgår den statliga rektorsutbildningen. Deras förtrogenhet med verksamheten varierar starkt. Inom rektorsgruppen råder ett gott samarbete men gruppen känner inget eller svagt stöd från förvaltningsledning och politisk nämnd. VLC, som före senaste omorganisationen var direkt underställd förvaltningschefen, upplever i den nya organisationen en svårighet att känna sig hemma och VLC:s framtida förvaltningsplacering diskuteras ånyo. Studie och yrkesvägledningen inom vuxenutbildningen upplever att tiden för att fullgöra uppdraget är begränsad vilket bland annat medför svårigheter att upprätta individuella studieplaner för de studerande. Vuxenutbildningens kvalitetsarbete är i behov av översyn. Resultatsammanställningar och analyser av måluppfyllelsen har brister. Som ett sista led i kvalitetsarbetet ska en kvalitetsredovisning upprättas, där resultat redovisas, måluppfyllelsen bedöms och analyseras och åtgärder för förbättringar redovisas. I detta arbete ska enligt förordningen personal och elever vara delaktiga. Detta är inte fallet inom vuxenutbildningen. Brister som måste åtgärdas och förbättringsbehov Inspektörerna bedömer att nedan angivna brister snarast måste åtgärdas. - Individuella studieplaner upprättas inte för alla studerande ( 2 kap. 13 komvuxförordningen). - Information om rätt till betyg efter avslutad kurs ges inte inom Sfi (15 och 17 förordning om Sfi). - Ett formaliserat studerandeinflytande saknas vid Centrum för vuxnas lärande (Lpf 94, 2.3 Elevernas ansvar och inflytande).

4 - Beslut om studiernas upphörande fattas inte av styrelsen (11 kap. 14 och 22 skollagen). - Studie- och yrkesorienteringen brister då rutiner för vägledning saknas (Lpf 94, 2.6 Rektors ansvar). - Personal och studerande är inte delaktiga i kvalitetsredovisningens utarbetande (4 förordningen om kvalitetsredovisning). Det finns enligt inspektörernas bedömning behov av förbättringsinsatser inom följande områden: - Åtgärder bör sättas in för att öka andelen studerande som når goda och allsidiga kunskaper. - Planeringen av studiernas uppläggning bör förbättras genom utökad samverkan mellan personal och elever. - Elevvårdsarbetet behöver få en bättre struktur så att den pedagogiska personalen och elevvårdsteamet får tydligare avgränsningar i ansvarsfördelningen kring studerande med särskilda behov. Dokumentationen kring de studerande som behandlas i elevvårdsteamet bör förbättras. - Stödet till studerande i behov av stöd bör utformas så att det i högre grad utgår från den enskildes behov och förutsättningar. - Studerande vid sfi bör erbjudas läsinlärningsstöd på sitt modersmål då sådant behov finns. - Gemensam strategi inom Centrum för vuxnas lärande bör tas fram för att ange riktlinjer för hur resultat och prestationer ska kommuniceras med de studerande. - Samverkan mellan lärarna i sektors- arbetslagen bör öka för att förbättra de studerandes studiesituation. - Kunskapsuppföljningen bör förbättras för att skaffa en övergripande och systematisk bild av resultat och prestationer med syfte att minska andelen avhopp och icke godkända betyg. - Rektorerna bör tillse att de blir mera förtrogna med den dagliga verksamheten inom sina ansvarsområden - Rektorerna bör ta ett större ansvar i det fortsatta arbetet att utveckla verksamheten mot de nationella målen. - Metoder för utvärdering, uppföljning och analys bör utvecklas för att stärka kvalitetsarbetet.

5 1. Kunskaper ar Inom detta granskningsområde behandlas vuxenutbildningens arbete för de studerande ska nå de nationella målen för lärandet uttryckta i skollag, läroplan och kursplaner. Inspektörerna granskar om utbildningen ger kunskaper i vid mening, såväl fakta och förståelse som färdigheter och förmåga att exempelvis utvärdera sitt eget lärande och att arbeta självständigt. Vidare granskas vilka förutsättningar kommun och skola ger för att de studerande ska nå målen. 1.1 Kunskapsresultat Studerande når goda och allsidiga kunskaper En stor grupp studerande når inte de nationella målen för utbildningen. 20 procent av de studerande på kommunal vuxenutbildning får betyget icke godkänd på kurserna och 23 procent avbryter påbörjad kurs. Enligt inspektörerna bör Centrum för vuxnas lärande sätta in åtgärder för att öka andelen studerande som når goda och allsidiga kunskaper. 1.2 Genomförande av utbildningen Tidigare utbildning och erfarenhet kartläggs Utbildningen är allsidig och leder till olika kunskapsformer Planering med utgångspunkt från målen i läroplan och kursplaner De studerandes kännedom om kunskapsuppdraget Genomförandet av utbildningarna bedöms i huvudsak fungera tillfredsställande men behöver ses över avseende Tidigare utbildning och erfarenhet kartläggs Kartläggningen av de studerandes tidigare erfarenheter och utbildning ska dokumenteras i den individuella studieplanen. Enligt inspektörerna sker inte detta. Verksamheten måste upprätta individuella studieplaner för alla studerande

6 1.3 Anpassning av verksamheten, individanpassning och stöd Anpassning till de studerandes individuella behov Stöd till vissa deltagare vid behov Anpassning av verksamheten, individanpassning och stöd bör utvecklas avseende Anpassning till de studerandes individuella behov Stödet för vuxnas lärande ska utformas utifrån den enskildes behov och förutsättningar. Centrum för vuxnas lärande har ett alltför generellt sätt att ge stöd för lärandet och inspektörerna ser ett behov av att stödet för lärandet anpassas till de nya studerandegrupper som studerar inom vuxenutbildningen. Studerande på sfi A- nivå bör erbjudas läsinlärningsstöd på sitt modersmål då sådant behov finns. Skolledning och pedagoger bör därför tillsammans med elevvårdsteamet utveckla former för ett förbättra det individuella stödet. Dessutom bör vid planeringen av studiernas uppläggning skapas en utökad samverkan mellan personal och elever. 1.4 Kunskapsuppföljning och kommunikation av resultat Kunskapsresultat sammanställs och diskuteras Kommunikation av utvecklingsbehov och resultat Lärarna följer upp resultaten av de studerandes prestationer i respektive kurs men inspektörerna bedömer att detta arbete kan förbättras avseende Kunskapsresultat sammanställs och diskuteras En övergripande och systematisk uppföljning av resultat och prestationer saknas i sektorslag, arbetslag och centralt i verksamheten. Samsynen inom sektors- och arbetslag kring kunskapsuppföljningen bör förbättras så att bland annat andelen avhopp och icke godkända betyg kan minskas. Kommunikation av utvecklingsbehov och resultat Ledningen för verksamheterna inom Centrum för vuxnas lärande bör ta initiativ till en samlad diskussion och utarbetandet av en gemensam strategi för hur resultat och prestationer ska kommuniceras med de studerande

7 1.5 och betygssättning Allsidig och kvalitetssäkrad bedömning Olika former för bedömning används Betyg sätts enligt författningarna Möjlighet till prövning och betygssättning sker på ett gott sätt förutom avseende Betyg sätts enligt författningarna De studerande har rätt till information om studieresultat och till betyg efter avslutad kurs. Inspektörerna kunde vid intervjuer med personal och studerande vid sfi konstatera att så inte sker. Det åligger ledningen för verksamheten att tillse att de studerande tillförsäkras rätten till betyg och nödvändig information kring bedömning och betygssättning. 2. Normer och värden Inom detta granskningsområde behandlas vuxenutbildningens arbete för att främja vårt samhälles demokratiska värderingar och för att hos de studerande utveckla normer och värden i enlighet med styrdokumenten för vårt skolväsende. Enligt skollagen ska utbildningen för vuxna främja deras utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I läroplanerna framhålls att de studerande ska utveckla förståelse och respekt för alla människors lika värde. Utbildningen ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet. De studerande ska också utveckla sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden och de studerande ska kunna ta ett allt större ansvar för det egna arbetet och för miljön. 2.1 Normer och värden i studiemiljö och samvaro Personalens förhållningssätt Arbetet med normer och värden Direkt och representativt inflytande Likabehandlingsplan Det råder ett gott studieklimat på centrum för vuxnas lärande och det direkta studerandeinflytandet fungerar väl, men det råder brister beträffande Direkt och representativt inflytande Vid inspektionen framkom att något formaliserat studerandeinflytande inte förekommer. Ledning och kvalitetsarbete Inom detta granskningsområde behandlas verksamhetens ledning och personal och om kommunen och verksamheten följer de nationella bestämmelserna som omfattar dessa grupper. Inspektionen granskar dessutom rektors och personalens ansvarstagande för vuxenutbildningens målinriktning och myndighetsutövning samt hur kommunens och utbildningens uppföljningssystem fungerar för att säkra och förbättra kvaliteten i verksamheten.

8 3.1 Personalens utbildning och kompetensutveckling Personalens utbildning Personalens insikter i de föreskrifter som styr utbildningen Personalens kompetensutveckling Personalen har föreskriven utbildning för den undervisning de ansvarar för. Tillgången till kompetensutveckling är god inom verksamheten. 3.2 Rektors ansvar Rektors förtrogenhet Rektors ansvar för verksamhetens utveckling Rektors beslutsfattande Verksamheten har genomgått en organisationsförändring som har fått återverkningar på Rektors förtrogenhet Enligt skollagen åligger det rektor att hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet i skolan och särskilt verka för att utbildningen ska utvecklas. I samband med organisationsförändringen har perioder av vakanser på skolledartjänsterna uppstått. Enligt inspektörernas bedömning har rektorerna inte nödvändig förtrogenheten med verksamheten för att verka i enlighet med intentionerna i skollagstiftningen. Rektors ansvar för verksamhetens utveckling Enligt skollagen åligger det rektor att särskilt ansvara för verksamhetens utveckling. För att kunna fullgöra detta uppdrag krävs möjlighet att avsätta tid för utvecklingsarbete och pedagogiska diskussioner. Ledningsgruppen inom Centrum för vuxnas lärande har startat utvecklingsgrupper och initierat frågeställningar kring verksamhetsutveckling. Enligt inspektörerna finns behov av att ytterligare fortsätta detta utvecklingsarbete. Enligt läroplan för de frivilliga skolformerna åligger det rektorn att organisera den studie- och yrkesorienterande verksamheten så att eleverna får vägledning inför sina val av skola, fortsatt utbildning och yrken. Inspektörerna konstaterar att rektorn måste tillse att de studerande på vuxenutbildningen får detta stöd. (se även 3.3 nedan). Rektors beslutsfattande Beslut om studiernas upphörande måste fattas av styrelsen för utbildningen eller av den som styrelsen delegerat beslutet till. Vid intervjuer framkom att klasskonferenser eller andra former av elevvårdsmöten inte genomfördes då studerande står i begrepp att upphöra med sina studier och att formella beslut inte fattas.

9 3.3 Tillgång till utbildning Tillgång till utbildning Rekrytering Uppföljning av de studerandes framsteg Lokal utformning av utbildningen Studie- och yrkesorientering samt individuell studieplanering Tillgången till utbildning och rekryteringen av studerande fungerar i huvudsak väl men åtgärder behöver vidtas avseende Uppföljning av de studerandes framsteg För att förbättra måluppfyllelsen bör ledningen för verksamheten initiera utvecklingsarbete kring arbetssätt, arbetsformer och individuellt stöd inte minst med tanke på de stora avhopp från studierna och andelen icke godkända betyg som verksamheten uppvisar. Studie- och yrkesorientering samt individuell studieplanering En individuell studieplan ska upprättas för alla studerande och varje studerande bör erbjudas vägledning som stöd för sitt yrkesval. Inspektörerna bedömer att dessa krav inte tillgodoses. Rutiner för individuella studieplaner och vägledning för de studerande måste därför utarbetas. 3.4 Kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsredovisning Kvalitetsarbetet måste förbättras avseende Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsarbetet syftar till att förverkliga utbildningens mål och skapa delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet. Skolledningen pekar i kvalitetsredovisningen på att det behövs förbättrade metoder för att ta fram underlag om verksamheten så att utvärdering, uppföljning och analys kan ske kontinuerligt. Inspektörerna instämmer i detta. Kvalitetsredovisning I de intervjuer inspektörerna genomförde framkom att delaktigheten bland personal och studerande i framtagandet av kvalitetsredovisningen är liten eller obefintlig. Inspektörerna bedömer att detta arbete måste förbättras. Lund Sven Abrahamsson Barbro Nässén

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2833 Beslut Baggium AB Ängbackevägen 15 428 34 Kållered

Läs mer

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2290 Beslut Active

Läs mer

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Matteusskolan Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum Version 2010-03-02 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning Beslut Tillsyn i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2010-11-04 1 (1) Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning efter tillsyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Nordanstigs kommun 2010-11-04

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Beslut Sveaskolan AB Ringugnsgatan 1 216 16 Limhamn 2009-08-28 1 (4) Dnr 44-2009:569 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö Beslut JENSEN education college AB Box 111 24 100 61 Stockholm 17 augusti 2009 1 (3) Dnr 44-2008:703 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö Skolinspektionen

Läs mer

Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare

Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola

Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola Utbildningsinspektion i Nacka kommun Nacka gymnasium Dnr 53-2006:3385 Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:3983 Innehåll Kommunbeslut Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Allmänt om tillsynen och beskrivning av

Läs mer

Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Backens skola och Strömsbruks skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Utbildningsinspektion i Härryda kommun Landvetterskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Danderyds gymnasium; gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning

Utbildningsinspektion i Danderyds gymnasium; gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning 1 Utbildningsinspektion i Danderyds kommun Gymnasial utbildning och vuxenutbildning Dnr 53-2006:3380 Utbildningsinspektion i Danderyds gymnasium; gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning Innehåll

Läs mer

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm Beslut Melleruds kommun 4644 80 Mellerud kommunen@mellerud.se 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423 Komm munbeslut efter tillsyn av Melleruds kommunn Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besök: Kungsgatan

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun

Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun Beslut Tjörns kommun 471 80 Tjörn 2007-08-23 1 (4) Dnr 53-2006:3236 Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun Skolverket har genomfört inspektion i Tjörns kommun av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nils Ericsonsgymnasiet, gymnasieskola

Utbildningsinspektion i Nils Ericsonsgymnasiet, gymnasieskola Utbildningsinspektion i Trollhättans kommun Nils Ericsonsgymnasiet Dnr 53-2006:1616 Utbildningsinspektion i Nils Ericsonsgymnasiet, gymnasieskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut Skolinspektionen 2014-12-16 Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Rektor. Nämnd: Bildningsnämnden Senast reviderat: 2015-12-14 2 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av skolan, t.ex. text från Om skolan på er hemsida.

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-11-26 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid särskolan amia-karrn.brostrom@sandviken.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i särskolan i Sandvikens

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:127 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun Bes lut S kolrapport Beslut Mona Hurtig Skol AB Solskiftegatan 4 442 53

Läs mer

Utbildningsinspektion i Bromölla kommun

Utbildningsinspektion i Bromölla kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:70 Utbildningsinspektion i Bromölla kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Bilaga Alvikenskolan F 6 Dalaskolan Norra

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola

Skolbeslut för gymnasieskola Beslut Elfrida Andréegymnasiet Säves väg 10 621 82 Visby 2011-02-23 Skolbeslut för gymnasieskola efter tillsyn av Elfrida Andréegymnasiet i Gotlands kommun 2011-02-23 Skolbeslut Tillsyn i Elfrida Andréegymnasiet

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Så här arbetar barn- och utbildningsförvaltningen i Falkenbergs kommun med systematiskt kvalitetsarbete på olika nivåer Mars 2012 1 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 En

Läs mer

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Verksamhetsområde Denna handlingsplan

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla Inspektionsrapport från Skolverket 54-2007:2183 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla Bes lut Skolrapport Beslut Explicarium AB Råane 9 451 91 Uddevalla 2008-05-08

Läs mer

Beslut. Beslut. Consensum Lund AB Org.nr. 556602-3684 Niklas Anderberg niklas.anderberg@consensum.se. 2015-12-10 Dnr 401-2015:7640

Beslut. Beslut. Consensum Lund AB Org.nr. 556602-3684 Niklas Anderberg niklas.anderberg@consensum.se. 2015-12-10 Dnr 401-2015:7640 Beslut Consensum Lund AB Org.nr. 556602-3684 Niklas Anderberg niklas.anderberg@consensum.se Beslut Beslut efter riktad tillsyn av betygsrätt hos utbildningsanordnaren Consensum Lund AB inom utbildning

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-02-28 Ikasus AB susarme.siden@frosunda.se Rektorn vid Ikasus friskola birgitta.krantz@frosunda.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Ikasus friskola i Vallentuna

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Plan för systematiskt kvalitetsarbete STORUMANS KOMMUNS SKOLOR OCH FÖRSKOLOR Plan för systematiskt kvalitetsarbete Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden Läsåret 2013/14 Enligt 4 kap. 3-8 skollagen ska varje huvudman och varje förskole-

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola ^ Skolinspektionen Huvudmannen för internationella Engelska Skolan i Nacka inf o@engelska.se Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Nacka donald.christian@engelska.se för grundskola efter tillsyn

Läs mer

Utbildningsinspektion i Täby kommuns gymnasiesärskola och vuxenutbildning för utvecklingsstörda

Utbildningsinspektion i Täby kommuns gymnasiesärskola och vuxenutbildning för utvecklingsstörda Utbildningsinspektion i Täby kommuns gymnasiesärskola och vuxenutbildning för utvecklingsstörda UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom

Läs mer

Vuxenutbildning 46 skolor

Vuxenutbildning 46 skolor Vuxenutbildning 46 skolor Bedömningspunkt Brist Förbättringso mråde Brist och förbättringsområde Ej bedömt Antal Antal Antal Andel (%) Antal Kunskaper 1.1.1. De studerande känner till målen för den egna

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Utbildningsinspektion i komvux, sfi, särvux och Utbildningsforum

Utbildningsinspektion i komvux, sfi, särvux och Utbildningsforum Utbildningsinspektion i komvux, sfi, särvux och Utbildningsforum UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Beslut för fristående grundskola

Beslut för fristående grundskola Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla Beslut för fristående grundskola efter tillsyn av Internationella Engelska Skolan i Järfälla kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Åmåls kommun

Utbildningsinspektion i Åmåls kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:61 Utbildningsinspektion i Åmåls kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Kristinebergsskolan Landsbygden-Västermalms

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-09-10 Dnr 43-2011:5538 Skellefteå kommun Rektorn vid Vita skolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Vita skolan i Skellefteå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:7582 Alingsås kommun utbildningsnamnden@alingsas.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Alingsås kommun 2(10) Tillsyn av vuxenutbildningen i Alingsås kommun har genomfört tillsyn av

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8288 Orusts Montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 716445-1614 ma@orustmontessori.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Orust Montessoriskola belägen i

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003 i Lysekils kommun

Kvalitetsredovisning 2003 i Lysekils kommun Kvalitetsredovisning 2003 i Lysekils kommun Kvalitetsredovisningen inriktas mot sju områden. Dessa är särskilt väsentliga för att säkra att alla barn, elever och vuxenstuderande får den omsorg och utbildning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om betygsrätt för vuxenutbildning; SFS 2010:253 Utkom från trycket den 13 april 2010 utfärdad den 31 mars 2010. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Utbildningsinspektion i Herrgårdsskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Herrgårdsskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Herrgårdsskolan, grundskola F 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 2(15) Innehållsförteckning 1 Styrdokument... 3 1.1 Förskola... 4 1.2 Grundskola/Grundsärskola... 4 3 Ansvarsfördelning förskola/grundskola... 6 5 Handlingsplan för

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning Reviderad 2015-09-01 Hjälpreda Hörsel Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning www.spsm.se www.vgregion.se www.rjl.se www.regionhalland.se www.skl.se Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 2015-11-03 Dnr 43-2015:4701 Göteborgs kommun angered@angered.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Berg ums skola F-3 i Göteborgs kommun 201 5-1 1-03 Tillsyn i Bergums skola

Läs mer

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ 2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ årsarbetare 2014; 13,1 elev/ anställd 2014; 41,1 elev/avdelning

Läs mer

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Barbro Nässén Undervisningsråd

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Barbro Nässén Undervisningsråd Beslut Eslövs folkhögskolas garantiförening, ideell förening Sturegatan 12 241 31 ESLÖV 2005-02-25 1 (1) Dnr 54-2004:3221 Genomförd inspektion av utbildningen vid den fristående gymnasieskolan Grundtvig

Läs mer

Dnr 44-2010 5066 2011-05-02. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall

Dnr 44-2010 5066 2011-05-02. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall Dnr 44-2010 5066 2011-05-02 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall Beslut 2011-05-02 2(2) Dnr 44-2010 5066 Norrlindens Kunskapscentrum AB Jan Kibe jan.kibe@skvadern.nu

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Klara Norra Gymnasium i Stockholms kommun Theducation AB Box 5066 121 16 JOHANNESHOV 1 (15) Tillsyn vid Klara Norra Gymnasium Helhetsbedömning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Kalix kommun

Utbildningsinspektion i Kalix kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2005:88 Utbildningsinspektion i Kalix kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Centrumskolan Ytterbyns och Pålänge skolor

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Dokumentation Överkalix gymnasieskola/komvux

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Dokumentation Överkalix gymnasieskola/komvux Överkalix kommun Skolförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Dokumentation Överkalix gymnasieskola/komvux Fastställt 2014-09-30 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 METOD... 3 Metod gymnasieskolan...

Läs mer

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet,

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet, 1 (7) Författningsbilaga Skollagen Fristående skolor Nedanstående paragraf har ny lydelse från och med den 1 mars 2010. Denna nya lydelse ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Älvsbyns gymnasium

Utbildningsinspektion i Älvsbyns gymnasium Utbildningsinspektion i Älvsbyns kommun Älvsbyns gymnasium 53-2006: 1551 Utbildningsinspektion i Älvsbyns gymnasium Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande bedömning...2

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Skogshyddans förskola Läsåret 2013/2014 2(5) Vad framkom vid analysen av verksamhetens resultat förra läsåret? Vi gjorde analysen utifrån följande underlag:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7714 Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Grevhagsskolan belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att lärarna samverkar med varandra i arbetet

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

Utbildningsinspektion i Älvsbyns kommun

Utbildningsinspektion i Älvsbyns kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:41 Utbildningsinspektion i Älvsbyns kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Grundskolor Lekenskolan, Tärnstigens

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i Hammarö kommun

Systematiskt kvalitetsarbete i Hammarö kommun 1(5) BILDNINGSNÄMNDEN 2012-06-12 Dnr Maria Kjällström, Förvaltningschef 054-515104 maria.kjallstrom@hammaro.se Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Utbildningsinspektion i Kista gymnasium gymnasieskola och gymnasiesärskola

Utbildningsinspektion i Kista gymnasium gymnasieskola och gymnasiesärskola Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Kista gymnasium Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Kista gymnasium gymnasieskola och gymnasiesärskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan/rektorsområdet/verksamheten...2

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING SVENSKA FÖR INVANDRARE SKOLENHET 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse... sid 4 Resultatredovisning Måluppfyllelse och resultat... sid 5-6 Resultatredovisning Ledning av den

Läs mer

Den individuella utvecklingsplanen

Den individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD 2008 Allmänna råd och kommentarer Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, Fax: 08-690

Läs mer

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Särskilt stöd Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Reviderad 2014-09-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämnes- och kursplanering... 3 Dokumentation och

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Björkhagsskolan i Hofors

Kvalitetsredovisning för Björkhagsskolan i Hofors 1 HOFORS KOMMUN Björkhagsskolan 2003-04-15 Kvalitetsredovisning för Björkhagsskolan i Hofors 1. Inledning En stor del av vår verksamhet regleras av statliga styrdokument i form av lagar och förordningar,

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola en% Now Beslut Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Nygårdsskolans gymnasiesärskola belägen i Köpings kommun 2 (5) Tillsyn i Nygårdsskolan gymnasiesär har genomfört tillsyn av Köpings

Läs mer

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen fin Beslut Dnr 44-2015:9612 Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag Org.nr. 556478-1606 sandra.haag@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Framtidsgymnasiet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2011-11-28 Dnr 43-2011:3772 Kumla kommun kommun@kumla.se Rektorn vid John Norlandergymnasiet ted.rylander@kumla.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i John Norlandergymnasiet i Kumla kommun

Läs mer

Utbildningsinspektion i Sventorps och Värsås skolor. Inledning

Utbildningsinspektion i Sventorps och Värsås skolor. Inledning Utbildningsinspektion i Skövde kommun Sventorps skola och Värsås skola Dnr 53-2007:3780 Utbildningsinspektion i Sventorps och Värsås skolor Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 6 Inledning Verksamheten

Läs mer

2010-08-31 Dnr 44-2010:117. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Backaskolan i Malmö kommun

2010-08-31 Dnr 44-2010:117. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Backaskolan i Malmö kommun 2010-08-31 Dnr 44-2010:117 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Backaskolan i Malmö kommun Beslut Föreningen Backaskolan Östra fäladsgatan 46-48 212 24 Malmö 2010-08-31 1 (2) Dnr 44-2010:117

Läs mer

Beslut för Vårgårda kommun

Beslut för Vårgårda kommun Beslut Vårgårda kommun kommunen@vargarda.se Beslut för Vårgårda kommun efter tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun Beslut Tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun har genomfört tillsyn av Vårgårda

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt Skolinspektionen Beslöt 2014-04-03 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus kristiii.aabel@vallentuna.se Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen

Läs mer

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning Verksamhetsplan yrkesvägledning Reviderad juni 2013 Innehållsförteckning Inledning... 2 Organisation... 2 Vägledningsverksamhetens övergripande mål och syfte... 2 Bakgrund... 3 yrkesvägledning allt viktigare

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nässjö kommun

Utbildningsinspektion i Nässjö kommun Inspektionsrapport från Skolverket Dnr. 53-2006:3200 Utbildningsinspektion i Nässjö kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Bilaga Annebergsskolan, Flisby

Läs mer

Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola

Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola efter tillsyn av den fristående Hägernässkolan i Täby kommun Täby Friskola AB e-post: info@tabyfriskola.se Rektorn vid Hägernässkolan e-post: karstin.hultman@tabyfriskola.se

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Värnamo kommun

Beslut. efter tillsyn i Värnamo kommun Beslut Värnamo kommun Beslut efter tillsyn i Värnamo kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080 07 www.skolinspektionen.se

Läs mer

FÖRSLAG. Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet 9

FÖRSLAG. Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet 9 FÖRSLAG Allmänna råd för DEN INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN med skriftliga omdömen Innehåll Förord 2 Inledning 3 Utgångspunkter för den individuella utvecklingsplanen 4 Den individuella utvecklingsplanens

Läs mer

Individuella utvecklingsplaner IUP

Individuella utvecklingsplaner IUP Individuella utvecklingsplaner IUP 1 SYFTE OCH BAKGRUND Regeringen har beslutat att varje elev i grundskolan skall ha en individuell utvecklingsplan (IUP) från januari 2006. I Säffle är det beslutat att

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Beslut. Beslut. AB Sveriges Institute af Lärande Org.nr. 556899-1508 Peter Sedell Peter.sedell@institute-af-larande.se. 2015-12-14 Dnr 401-2015:7230

Beslut. Beslut. AB Sveriges Institute af Lärande Org.nr. 556899-1508 Peter Sedell Peter.sedell@institute-af-larande.se. 2015-12-14 Dnr 401-2015:7230 Beslut AB Sveriges Institute af Lärande Org.nr. 556899-1508 Peter Sedell Peter.sedell@institute-af-larande.se Beslut Beslut efter riktad tillsyn av betygsrätt hos utbildningsanordnaren AB Sveriges Institute

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola _ Skoiinspektionen Beslut 2014-06-30 JENSEN Education College AB asa.blom@jenseneducation.se Rektorn vid den fristående gymnasieskolan JENSEN Gymnasium Jönköping Louise.hultman@jenseneducation.se Beslut

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Köpings kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Köpings kommun Tillsyn i Köpings kommun Beslut 2 (4) har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1

LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1 LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1 1 VISION Vuxenutbildningen är en mötesplats som främjar lärande, reflektion och utveckling utifrån de studerandes förutsättningar och behov. 2 POLICY Verksamheten vid Vuxenutbildningen

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4261 Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar Org.nr. 742000-2045 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i LinMaskolan belägen i Höörs kommun

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248.

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248. Beslut Emmaboda kommun Förskolechefer i förskolan och pedagogisk omsorg Beslut för förskola efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping,

Läs mer

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Onsdag 14 november 2012 Ansvarig för internkontrollen Jan Gayen 1 Innehåll Bakgrund... 2 Fakta om Samrealskolan åk

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ri Skolinspektionen Dnr 44-2014:7673 Cultura Utbildning AB 5567127237 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Cultura Gymnasium i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Beslut. Pysslingen Förskola och Skolor AB Sveavägen 64 111 34 STOCKHOLM. 2006-11-30 1 (3) Dnr 54-2005:1460

Beslut. Pysslingen Förskola och Skolor AB Sveavägen 64 111 34 STOCKHOLM. 2006-11-30 1 (3) Dnr 54-2005:1460 Beslut Pysslingen Förskola och Skolor AB Sveavägen 64 111 34 STOCKHOLM 2006-11-30 1 (3) Dnr 54-2005:1460 Genomförd utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Söderby skola i Haninge kommun Skolverket

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3983 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nya Tidens Montessorisk. Täby belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Cecilia Hanö Undervisningsråd

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Cecilia Hanö Undervisningsråd Beslut Styrelsen för Ljud&Bildskolan i Halmstad Box 4061 300 04 Halmstad 1 (1) Genomförd inspektion av utbildningen vid den fristående gymnasieskolan Ljud & Bildskolan i Halmstads kommun Skolverket har

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun 1 (17) Genomförd regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun Inledning Skolinspektionen har genomfört regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen, barn- och ungdomsutbildningen

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer