Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola"

Transkript

1 Utbildningsinspektion i Nacka kommun Nacka gymnasium Dnr :3385 Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande bedömning...2 Bedömning av resultaten...3 Bedömning av genomförandet...5 Bedömning av förutsättningarna...7 Inledning Skolverket har granskat verksamheten i Nacka gymnasium och besökt verksamheten den april I slutet av denna rapport framgår vilka som varit ansvariga för utbildningsinspektionen. Inspektionen avser att visa hur verksamheten genomförs samt dess förutsättningar och resultat. Bedömningarna av kvaliteten och av hur väl verksamheten uppfyller statens krav görs utifrån skollagen, läroplanerna och övriga författningar för det offentliga skolväsendet. Information om inspektionen finns i separata material och på Skolverkets webbplats ( Inspektion). Kommunen har ansvar för att de brister inspektörerna lyfter fram i den sammanfattande bedömningen åtgärdas. Åtgärderna skall redovisas till Skolverket inom tre månader vilket framgår av Skolverkets beslut. Skolverket följer också upp effekterna av inspektionen vid kommande inspektionstillfälle. Denna skriftliga rapport kompletteras med muntlig återrapportering av de ansvariga inspektörerna. Underlag Underlaget för inspektörernas bedömning är dels dokument från verksamheten, dels den information som samlats in under besöket. Rapporten grundas även på annan information om kommunen och skolan från exempelvis Skolverkets nationella uppföljningssystem. I verksamheten intervjuades elever, föräldrar, lärare, studie- och yrkesvägledare, representanter från elevvården samt enheternas rektorer. Inspektörerna besökte lektioner på samtliga program. Rektorerna har tagit del av och givits möjlighet att lämna synpunkter på sakuppgifter i rapporten. 1

2 Beskrivning av skolan Nacka gymnasium Antal elever Gymnasieskolan 1850 Gymnasiesärskolan 14 Uppgifterna ovan är skolans egna och gäller för våren Nacka gymnasium erbjuder åtta nationella program samt tre specialutformade program. De åtta nationella programmen är: Samhällsvetenskapsprogrammet med de fyra nationella inriktningarna ekonomi, kultur, samhällsvetenskap och språk samt de fyra lokala inriktningarna juridik, media och journalistik, internationell samt utlandsstudier; Naturvetenskapsprogrammet med de tre nationella inriktningarna matematik och datavetenskap, miljövetenskap, naturvetenskap samt två lokala inriktningar beteendevetenskap och utlandsstudier; Teknikprogrammet med två lokala inriktningar design och datorteknik; Byggprogrammet med den nationella inriktningen husbyggnad; Elprogrammet med de nationella inriktningarna datorteknik och elteknik; Handels- och administrationsprogrammet med de nationella inriktningarna handel och service samt turism och resor; Hantverksprogrammet med lokala inriktningarna frisör och textilt modeskapande; Individuellt program. Dessutom erbjuder skolan tre specialutformade program: Bild och formgivning, Musikproduktion och ljudteknik samt Teater. Dessa tre specialutformade program är studieförberedande i nivå med samhällsvetenskapligt program. Inom gymnasiesärskolan erbjuder man handelsoch administrationsprogrammet samt ett specialutformat program som heter Träteknik. Cirka 40 procent av eleverna på skolan kommer från andra kommuner. Nacka gymnasium är uppdelat på tre sektorer som var och en leds av en egen rektor. Lärarna är indelade i arbetslag efter program. Enheterna har gemensamma avdelningar för schemaläggning, lokalfrågor, IT-samordning, elevstöd och viss administration. Sammanfattande bedömning Bedömningarna av kvaliteten i utbildningen vid Nacka gymnasium och av hur väl verksamheten uppfyller statens krav görs utifrån skollagen, läroplanerna och övriga skolförfattningar. Inspektörerna bedömer att Nacka gymnasium ger eleverna en utbildning av mycket god kvalitet. Inspektionen visar att Nacka gymnasium har ett väl utvecklat och förankrat kvalitetsarbete och att undervisningen överlag lever upp till de kvalitetskrav som finns beskrivna i läroplanerna. Särskilt vill inspektörerna framhålla undervisningen i moderna språk och skolans arbete med internationella kontakter. Inspektörerna bedömer att nedan angivna brister snarast måste åtgärdas. - Utbildningen är inte avgiftsfri för eleverna (5 kap. 21 skollagen för gymnasiet). - Skolan erbjuder lokala kurser som inte lever upp till de krav som ställs enligt förordningen (2 kap. 14 gymnasieförordningen). 2

3 Inspektörerna bedömer att det finns behov av förbättringsinsatser på skolan inom följande områden. - Kunskapsresultaten på skolan bör förbättras. För att åstadkomma detta bör skolan tillse att alla elever får förutsättningar att i högre grad nå kursplanernas mål på samtliga kurser. - Kvalitetsredovisningarna bör tydligare redovisa det nationella uppdraget samt komplettera den för gymnasiesärskolan aktuella enhetens kvalitetsredovisning med resultat, analys och åtgärder. Bedömning av resultaten Inspektörerna har granskat hur väl skolans elever utvecklar kunskaper, normer och värden enligt de nationella målen för lärandet särskilt angivna i skollagen, läroplanerna, de nationella kursplanerna och programmålen Kunskaper I tabell 1 redovisas de resultat som Nacka gymnasium uppnått i relation till kursplanernas mål Samtliga resultat är hämtade från den nationella statistiken. Tabell 1: sammanställning av resultat för Nacka gymnasium Andel med minst godkänd på samtliga kurser (%) Andel behöriga av elever med slutbetyg - till universitet och högskola (%) Andel med slutbetyg från gymnasieskolan inom 4 år (%) Genomsnittlig betygspoäng Riket ,8 57,9 58,8 53,5 63,4 88,8 90,3 89,2 87,4 89,2 72,3 77,1 83,0 75,8 74,9 14,0 14,2 14,3 14,0 14,1 Av tabellen framgår att bara drygt hälften av eleverna når betyget Godkänd på samtliga kurser. Både andelen med slutbetyg och andelen därav behöriga till högskola ligger i närheten av genomsnittet för riket, det betyder att det fortfarande är en tredjedel, 33,8 procent, av det totala antalet elever som inte är behöriga att söka till universitet och högskola. Gymnasieskolan har en systematisk uppföljning av sina resultat i de respektive enheternas kvalitetsredovisningar och redovisar åtgärder för att kontinuerligt förbättra dessa. Inspektörerna bedömer dock att det är angeläget att ytterligare insatser genomförs för att höja resultaten. Flertalet av skolans elever på Individuella program går vidare till ett nationellt program. Skolan har en systematisk uppföljning av resultatet på Individuella program i sin kvalitetsredovisning. För eleverna på gymnasiesärskolan finns ingen samlad bedömning av kunskapsresultaten. För att eleverna, i enlighet med läroplanens intentioner, skall kunna ta ansvar för sin egen utbildning, krävs att skolan klargör vilka mål utbildningen har. I samtal med eleverna på Nacka gymnasium framkommer att de i allmänhet har

4 god kännedom om målen för utbildningen. Eleverna delges alltid målen i anslutning till att en ny kurs påbörjas, och vissa elever uppger att lärarna även återkopplar på nytt till målen inför varje nytt arbetsområde. Flertalet elever som inspektörerna samtal med har även kännedom om programmålen. Inspektörerna bedömer att eleverna på Nacka gymnasium ges god kännedom om målen för utbildningen. Normer och värden Alla som arbetar i skolan skall enligt läroplanen främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön. Inspektionen visar att Nacka gymnasiums elever ges möjlighet till inflytande över skolans verksamhet i stort, främst genom klassråd, elevråd och skolkonferens. Enligt flertalet elever som inspektörerna samtalat med fungerar dessa former väl och eleverna har en reell möjlighet att utöva inflytande över sin utbildning. Vidare upplever eleverna att rektorer och lärare är lyhörda och lyssnar till deras åsikter. Inspektörerna bedömer att eleverna i Nacka gymnasium ges goda möjligheter till inflytande över skolans verksamhet som helhet och att de därigenom får kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former. I läroplanerna uttrycks att eleverna skall få reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll. Inspektörerna har noterat skillnader mellan skolans lärare vad gäller elevernas möjligheter att delta i planeringen av undervisningen. Några lärare diskuterar kontinuerligt val av arbetssätt och undervisningens innehåll med eleverna och ger dem möjligheter att bidra med synpunkter och förslag, medan andra lärare företrädesvis utgår från sin egen planering. Under de senaste åren har skolan i sitt kvalitetsarbete haft fokus på att öka variationen på arbetssätt och arbetsformer. Vid sitt besök kan inspektörerna konstatera att resultatet av detta arbete är tydligt i verksamheten och enligt lärare och elever har arbetet med att skapa varierade arbetsformer bidragit till att eleverna getts större möjligheter att påverka undervisningens utformning. Flertalet av de elever som inspektörerna möter i inspektionen anser också att de oftast har goda möjligheter att påverka undervisningens utformning samt redovisningsformer. Inspektörerna bedömer att eleverna vid Nacka gymnasium ges inflytande över sin utbildning i enlighet med författningarnas krav. I inspektionen framkommer att skolan i stort bedriver ett värdegrundsarbete av god kvalitet. Vid lektionsbesök och i samtal och intervjuer uppfattar inspektörerna att frågor som rör till exempel alla människors lika värde och värdet av att respektera gemensamma beslut ges utrymme i undervisningen. Personal och elever har tillsammans utarbetat de gemensamma regler som gäller för skolan. Eleverna uppger i intervjuer att de upplever skolan som trygg och att kränkningar inte förkommer. Även skolans övriga personal uppger att kränkningar utgör sällsynta undantag i den dagliga samvaron på skolan. Inspektörerna bedömer sammantaget att skolan når goda resultat i arbetet med att skapa trygghet och trivsel för eleverna. 4

5 Bedömning av genomförandet Inspektörerna har granskat arbetet med arbetsmiljön, föräldrarnas och elevernas delaktighet, innehåll, organisation och arbetssätt i undervisningen, individanpassning och stöd, utvärdering av lärandet, bedömning och betygssättning, kvalitetssäkring och förbättringsarbete, skolledning och intern kommunikation. Nationella riktlinjer för arbetet finns i skollagen, läroplanen och i andra författningar för respektive skolform. Arbetet med arbetsmiljö och delaktighet Under rubriken Arbetet med arbetsmiljö och delaktighet har bland annat skolans arbete mot kränkande behandling inklusive likabehandlingsplanen inspekterats. Former för samverkan med föräldrar har granskats. Inspektörerna har bedömt att arbetet är av god kvalitet utan att ge vidare kommentarer i denna rapport. Innehåll, organisering och arbetssätt i undervisningen Under rubriken Innehåll, organisering och arbetssätt i undervisningen har skolans arbete med att gemensamt tolka nationella mål och att organisera undervisningen granskats. Vidare har skolans arbetssätt och förmåga att anpassa undervisningen efter elevernas förutsättningar inspekterats. Som tidigare nämnts har skolan i sitt utvecklingsarbete haft fokus på att utveckla varierade arbetsformer. Vid inspektörernas besök i verksamheten var detta mycket tydligt och särskilt undervisningen i moderna språk uppvisade ett brett spektrum av arbetssätt och väl strukturerade och genomförda lektioner. Inspektörerna noterade även att undervisningen var inriktad mot programmålen vilket även elever och lärare beskrev vid intervjutillfällena. All undervisning skall enligt läroplanen utgå från varje elevs förutsättningar, erfarenheter och behov. Rent organisatoriskt genomför skolan en rad anpassningar efter elevernas behov. Skolledningen är väl medveten om att timplanen inte behöver vara kopplad till poängplanen och utnyttjar detta på ett flertal sätt. Exempelvis har skolan förlängt Matematik B för elever på Samhällsvetenskapligt program, och schemalagt Matematik A parallellt för flera undervisningsgrupper så eleverna kan välja studietakt. Både skolledning, lärare, föräldrar och elever beskriver att man förlänger kurser vid behov. Vidare finns en tid på måndag eftermiddag för så kallad ämneshandledning där eleverna erbjuds extra undervisning i flertalet ämnen. Eleverna som läser Tyska steg 5 kan dessutom välja att läsa 5 högskolepoäng i samarbete med Stockholms universitet. Inspektörerna bedömer att undervisningen vid Nacka gymnasium är väl anpassad till elevernas olika förutsättningar, erfarenheter och behov. Inspektörerna kan konstatera att Nacka gymnasium har en utvecklad internationell profil. Skolan har sedan flera år utarbetade internationella kontakter och det internationella perspektivet genomsyrar till stor del undervisningen och används målinriktat och strukturerat. Vid inspektörernas besök hade skolan just genomfört en konferens där man bjudit in skolor från länderna kring Östersjön. Flera elever hade redovisat sina projektarbeten vid denna konferens. Eleverna från Handels- och administrationsprogrammet med inriktning mot turism hade tjänstgjort som guider. Samtidigt som inspektionen genomfördes var en grupp spanska elever och besökte skolan. Dessa deltog i spansk- och engelsklektionerna och besöket var väl förberett och lektionerna användes effektivt. Flera av eleverna i spanskgrupperna hade i sin tur varit på besök i en spansk skola. 5

6 Eleverna på Samhällsvetenskapligt program med den lokala inriktningen internationell åker på studiebesök till EU-parlamentet i Bryssel och FN kontoret i Genève. På de lokala utlandsstudieinriktningarna på Naturvetenskapligt- och Samhällsvetenskapligt program läser eleverna under tre månader svenska kurser men vid en engelsk skola och bor i en engelsk familj i England. Utöver dessa exempel finns fler upparbetade och aktiva internationella kontakter. Inspektörerna bedömer att Nacka gymnasium lyckas mycket väl med sitt uppdrag att främja internationella kontakter. I samband med de elevresor som förekommer tas avgifter ut vilket behandlas senare i rapporten. Särskilt stöd Under denna rubrik har inspektörerna granskat skolans arbete med att uppmärksamma och sedan ge särskilt stöd till elever. I allt väsentligt bedömer inspektörerna att detta arbete är av god kvalitet utan att vidare kommentarer ges i denna rapport. Utvärdering av lärandet, bedömning och betygssättning Bedömnings- och betygsdiskussioner förs regelbundet på Nacka gymnasium i olika ämnen. Enligt skolans arbetsplan har varje lärare skyldighet att hålla kontakt med minst en kollega på en annan skola för att diskuteras bedömning och betygsättning. Skolan deltar i nationella prov i de kurser sådana finns. För att öka likvärdigheten i bedömningarna hjälps lärarna åt att rätta de nationella ämnesproven. Ingen av lärarna är helt ensam om att undervisa i någon kurs. Regelbundna betygskonferenser hålls och eleverna uppger att de uppfattar betygen som rättvisa. Inspektörerna bedömer att Nacka gymnasium har goda rutiner för bedömning och betygsättning. Kvalitetssäkring och förbättringsarbete I Nacka gymnasium följs verksamheten upp regelbundet med hjälp av resultat från nationella prov, betygsstatistik och egna enkäter. Dessutom genomförs djupintervjuer med samtliga elever från varje program i årskurs 2 varje läsår. Även de kundundersökningar som genomförs i alla skolor i Nacka kommun används som ett verktyg i kvalitetsarbetet. Genom dessa undersökningar får skolan ett slags bild över hur elever upplever att skolan lyckas med att skapa trivsel och trygghet, ge elever inflytande med mera. Personalen på skolan vittnar om att åtgärder vidtas i det fall det framkommer att skolans arbete inte bedömts leda till önskat resultat enligt de utvärderingar som beskrivits ovan. Varje skola skall årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen, utvärderingen och utvecklingen av verksamheten. Kvalitetsredovisningen skall innehålla en bedömning av i vilken mån de nationella målen har förverkligats och en redogörelse för vilka åtgärder skolan avser att vidta för ökad måluppfyllelse. Nacka gymnasium har tre kvalitetsredovisningar, en för vardera enheten. Dessa innehåller redovisningar av delar av det nationella uppdraget, bland annat innehåller den analyser av skolans resultat när det gäller elevernas kunskaper samt förslag till förbättringsåtgärder utifrån dessa analyser. Resultat, analys och åtgärder för gymnasiesärskolan återfinns inte i enhetens kvalitetsredovisning. Rektorn förklarar detta med att kommunen upprättar en kvalitetsredovisning för särskolan i hela kommunen. Lärarna uppger att de i olika skeden är inblandade i diskussioner omkring kvalitetsarbetet och att det sker regelbundna utvärderingar av skolans verksamhet. De slutsatser som finns i kvalitetsredovisningarna används enligt lärare och skolledning också som grund för det fortsatta pedagogiska utvecklingsarbetet. 6

7 Inspektörerna efterlyser dock en tydligare utvärdering av hur skolan lyckas med den demokratiska fostran samt en systematisk utvärdering av undervisningen. Inspektörerna bedömer att Nacka gymnasium har ett fungerande kvalitetsarbete men att kvalitetsredovisningarna tydligare bör redovisa det nationella uppdraget samt komplettera den för gymnasiesärskolan aktuella enhetens kvalitetsredovisning med resultat, analys och åtgärder. Ledning och intern kommunikation Ledningsgruppen för Nacka gymnasium består av tre rektorer, en för vardera enheten. Varje rektor har som tills sin hjälp en eller två biträdande rektorer. Rektorerna har det övergripande pedagogiska ansvaret. Ansvarsfördelningen mellan rektorerna och de biträdande rektorerna upplevs som tydlig av personalen. Den personal som inspektörerna samtalat med uppger även att det är tydligt var olika beslut tas: i arbetslagen, ämnesgrupper, ledningsgruppen eller av rektorn eller biträdande rektorer. Även föräldrarna uppfattar att det finns en tydlig ledning av skolan. Inspektörerna bedömer att det finns en tydlig ledning för Nacka gymnasium. Elever som inspektörerna samtalade med visste vem som var deras rektor även om de inte visste vilken enhet de tillhörde. Rektorerna uppfattas av såväl personal som elever som väl informerade om vad som händer i den dagliga verksamheten. Inspektörerna bedömer att rektorerna är förtrogna med verksamheterna. Enligt skollagen vilar det på rektorn att särskilt verka för att utbildningen utvecklas. På Nacka gymnasium pågår, som tidigare nämnts, flera utvecklingsarbeten. Vid inspektörernas intervjuer framkommer att lärare men även elever upplever att verksamheten utvecklas i riktning mot att eleverna skall nå bättre resultat. Som pedagogisk ledare i skolan har rektorn, enligt läroplanen, det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas på att nå de nationella målen. Som tidigare nämnts i denna rapport bedrivs på Nacka gymnasium ett målmedvetet arbete bland annat med elevers kunskaper och arbetsklimatet. Inspektörerna bedömer sammantaget att rektorerna tar ett övergripande ansvar för det pedagogiska ledarskapet på skolan. Bedömning av förutsättningarna Skolverket tar i inspektionen upp följande förutsättningar för utbildningen; tillgång till den utbildning som skall erbjudas, information om utbildningen, personalens kompetens samt tillgång till läromedel, pedagogiska material och utrustning. Nationella bestämmelser finns bl.a. i skollagen. I de delar som inte finns återangivna nedan överensstämmer skolans verksamhet med förordningarnas krav och beskrivs inte närmare i denna rapport. Tillgång till utbildning och information om utbildning I samtal med elever och föräldrar framkommer att eleverna vid de lokala inriktningarna utlandsstudier på Samhällsvetenskapligt- och Naturvetenskapligtprogram betalar minst kronor för kost och logi i en engelsktalande familj under de tre månadernas utlandsstudier. Vidare betalar eleverna vid Samhällsvetenskapligtprogram med den lokala internationella inriktningen kronor för en resa till Bryssel samt kronor för en resa till Genève. Enligt skollagen skall utbildningen vara avgiftsfri. I verksamheten får dock förekomma enstaka inslag som kan föranleda en obetydlig kostnad för eleverna. I enlighet med Skolverkets ställningstagande gör inspektörerna bedömningen att de ovan 7

8 beskrivna kostnaderna inte är att anses som obetydliga. Detta måste åtgärdas. I den övergripande kommunrapporten finns Skolverkets samlade bedömning av avgifter i kommunen. Den lokala kursen Trafikkunskap (FOK 1500) avser att förbereda eleverna för teoriprovet för körkort med behörighet B. Men dessa kunskapsmål uppnås redan genom ett antal kurser inom ramen för Fordonsprogrammet med inriktning mot transport omfattande 500 poäng. Vidare kan Svenska C användas för den lokala kursen retorik (SV1502). Den lokala kursen är inte av en sådan karaktär att den kan anses vara en fördjupning på 100 poäng av kunskapsmålen i den nationella kursen. För kurserna Styrketräning (IDH1508), Lagbollspel A (IDH1511) och Racketspel (IDH1513) kan kursinnehållet tillämpas inom Idrott och hälsa A-B. Om kursplanen är tänkt att ge ytterligare specialisering kan den nationella kursen Specialidrott A 200 poäng användas. Inspektörerna bedömer att skolan erbjuder lokala kurser som inte lever upp till författningarnas krav. Personal Av den officiella statistiken för Nacka gymnasium år 2006 framgår att 79 procent av lärarna har pedagogisk högskoleutbildning. Enligt rektorernas uppgifter har dock nästintill alla lärare pedagogisk högskoleutbildning och rektorerna uppger att skolan alltid strävar efter att anställa utbildade lärare. Inspektörerna bedömer att det på Nacka gymnasium finns lärare som i huvudsak har utbildning för den undervisning de bedriver. Materiella resurser Under rubriken Materiella resurser har inspektörerna granskat tillgång till läromedel, användning av datorer, lokaler och skolbibliotek. Inspektörerna har bedömt att dessa resurser ger förutsättningar för en ändamålsenlig undervisning utan att lämna ytterligare kommentarer i denna rapport. Datum Ort Stockholm Malin Winbladh Anna Färm-Rydin 8

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2290 Beslut Active

Läs mer

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Utbildningsinspektion i Härryda kommun Landvetterskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Matteusskolan Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2833 Beslut Baggium AB Ängbackevägen 15 428 34 Kållered

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nils Ericsonsgymnasiet, gymnasieskola

Utbildningsinspektion i Nils Ericsonsgymnasiet, gymnasieskola Utbildningsinspektion i Trollhättans kommun Nils Ericsonsgymnasiet Dnr 53-2006:1616 Utbildningsinspektion i Nils Ericsonsgymnasiet, gymnasieskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö Beslut JENSEN education college AB Box 111 24 100 61 Stockholm 17 augusti 2009 1 (3) Dnr 44-2008:703 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö Skolinspektionen

Läs mer

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande.

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Centrum för vuxnas lärande Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Vuxenutbildning Inledning Skolverket har

Läs mer

Beslut för fristående grundskola

Beslut för fristående grundskola Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla Beslut för fristående grundskola efter tillsyn av Internationella Engelska Skolan i Järfälla kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:3983 Innehåll Kommunbeslut Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Allmänt om tillsynen och beskrivning av

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola ^ Skolinspektionen Huvudmannen för internationella Engelska Skolan i Nacka inf o@engelska.se Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Nacka donald.christian@engelska.se för grundskola efter tillsyn

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Utbildningsinspektion i Bromölla kommun

Utbildningsinspektion i Bromölla kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:70 Utbildningsinspektion i Bromölla kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Bilaga Alvikenskolan F 6 Dalaskolan Norra

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola

Skolbeslut för gymnasieskola Beslut Elfrida Andréegymnasiet Säves väg 10 621 82 Visby 2011-02-23 Skolbeslut för gymnasieskola efter tillsyn av Elfrida Andréegymnasiet i Gotlands kommun 2011-02-23 Skolbeslut Tillsyn i Elfrida Andréegymnasiet

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning Beslut Tillsyn i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2010-11-04 1 (1) Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning efter tillsyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Nordanstigs kommun 2010-11-04

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:127 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun Bes lut S kolrapport Beslut Mona Hurtig Skol AB Solskiftegatan 4 442 53

Läs mer

Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun

Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun Beslut Tjörns kommun 471 80 Tjörn 2007-08-23 1 (4) Dnr 53-2006:3236 Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun Skolverket har genomfört inspektion i Tjörns kommun av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Danderyds gymnasium; gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning

Utbildningsinspektion i Danderyds gymnasium; gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning 1 Utbildningsinspektion i Danderyds kommun Gymnasial utbildning och vuxenutbildning Dnr 53-2006:3380 Utbildningsinspektion i Danderyds gymnasium; gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning Innehåll

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Beslut Sveaskolan AB Ringugnsgatan 1 216 16 Limhamn 2009-08-28 1 (4) Dnr 44-2009:569 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Backens skola och Strömsbruks skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt Skolinspektionen Beslöt 2014-04-03 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus kristiii.aabel@vallentuna.se Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Bes É ut 2013-10-01 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se Rektorn vid Björkvallsskolan lisbeth.beckman@uppsala.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Björkvallsskolan i Uppsala kommun

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola SkolinspelrtliÄ Beslut Västerås Idrottsgymnasium AB jan.walther@jwam.se Rektorn vid Västerås Idrottsgymnasium oskar.walther@vigy.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Västerås Idrottsgymnasium i

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2011-11-28 Dnr 43-2011:3772 Kumla kommun kommun@kumla.se Rektorn vid John Norlandergymnasiet ted.rylander@kumla.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i John Norlandergymnasiet i Kumla kommun

Läs mer

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm Beslut Melleruds kommun 4644 80 Mellerud kommunen@mellerud.se 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423 Komm munbeslut efter tillsyn av Melleruds kommunn Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besök: Kungsgatan

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare

Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Värnamo kommun

Beslut. efter tillsyn i Värnamo kommun Beslut Värnamo kommun Beslut efter tillsyn i Värnamo kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080 07 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-10-19 Djurgymnasiet Stockholm terese.laurentkarlsson@djurgymnasiet.com Rektorn vid Djurgymnasiet mimi.englund@djurgymnasiet.com Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Djurgymnasiet i Stockholms

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3983 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nya Tidens Montessorisk. Täby belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Täby Enskilda Gymnasium AB Org.nr. 556568-0112 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Täby Enskilda gymnasium belägen i Täby kommun 2 (6) Tillsyn i Täby Enskilda gymnasium har genomfört tillsyn av Täby

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut Skolinspektionen 2014-12-16 Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:7582 Alingsås kommun utbildningsnamnden@alingsas.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Alingsås kommun 2(10) Tillsyn av vuxenutbildningen i Alingsås kommun har genomfört tillsyn av

Läs mer

Utbildningsinspektion i Åmåls kommun

Utbildningsinspektion i Åmåls kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:61 Utbildningsinspektion i Åmåls kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Kristinebergsskolan Landsbygden-Västermalms

Läs mer

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan Beslut Skolinspektionen 2015-08-27 Göteborgs stad infoaeduc.boteborg.se Gymnasieskolenhetschef och rektorer vid Hvitfeldtska gymnasiet mikael.o.karlssonaeduc.ciotebord.se amela.filipovicaeduc.qotebord.se

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7714 Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Grevhagsskolan belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2014-05-12 Plusgymnasiet AB fredrik.ericsson@plusgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter förstagångstillsyn i Plusgymnasiet Gävle i Gävle kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248.

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248. Beslut Emmaboda kommun Förskolechefer i förskolan och pedagogisk omsorg Beslut för förskola efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping,

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla Inspektionsrapport från Skolverket 54-2007:2183 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla Bes lut Skolrapport Beslut Explicarium AB Råane 9 451 91 Uddevalla 2008-05-08

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem / Beslut 2013-03-15 Beta School HB Rektorn vid Beta School Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Beta School i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Utbildningsinspektion i Älvsbyns gymnasium

Utbildningsinspektion i Älvsbyns gymnasium Utbildningsinspektion i Älvsbyns kommun Älvsbyns gymnasium 53-2006: 1551 Utbildningsinspektion i Älvsbyns gymnasium Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande bedömning...2

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-02-28 Ikasus AB susarme.siden@frosunda.se Rektorn vid Ikasus friskola birgitta.krantz@frosunda.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Ikasus friskola i Vallentuna

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-11-26 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid särskolan amia-karrn.brostrom@sandviken.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i särskolan i Sandvikens

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nässjö kommun

Utbildningsinspektion i Nässjö kommun Inspektionsrapport från Skolverket Dnr. 53-2006:3200 Utbildningsinspektion i Nässjö kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Bilaga Annebergsskolan, Flisby

Läs mer

efter tillsyn i Älvkullegymnasiet Karlstads kommun och Hammarö kommun

efter tillsyn i Älvkullegymnasiet Karlstads kommun och Hammarö kommun Skolinspekti ;ionen Beslut 2014-04-30 Karlstads kommun karlstadskommun@karlstad.se Hammarö kommun hammaro@hammaro.se Karlstads-Hammarö gynmasienämnd Rektor vid Älvkullegymnasiet daniel.skalerud@karlstad.se

Läs mer

Utbildningsinspektion i Kista gymnasium gymnasieskola och gymnasiesärskola

Utbildningsinspektion i Kista gymnasium gymnasieskola och gymnasiesärskola Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Kista gymnasium Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Kista gymnasium gymnasieskola och gymnasiesärskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan/rektorsområdet/verksamheten...2

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Borlänge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Borlänge kommun Tillsyn i Borlänge kommun har genomfört tillsyn av Borlänge kommun under Hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Botkyrka kommun

Regelbunden tillsyn i Botkyrka kommun Regelbunden tillsyn i Botkyrka kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-SV2008:214 Innehåll Kommunbeslut Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg Skolrapporter Grundskolor: Banslättsskolan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Klara Norra Gymnasium i Stockholms kommun Theducation AB Box 5066 121 16 JOHANNESHOV 1 (15) Tillsyn vid Klara Norra Gymnasium Helhetsbedömning

Läs mer

Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola

Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola efter tillsyn av den fristående Hägernässkolan i Täby kommun Täby Friskola AB e-post: info@tabyfriskola.se Rektorn vid Hägernässkolan e-post: karstin.hultman@tabyfriskola.se

Läs mer

Utbildningsinspektion i Schillerska gymnasiet

Utbildningsinspektion i Schillerska gymnasiet Utbildningsinspektion i UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar i riktning mot de nationella målen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Beslut Dnr 44-2015:9668 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viiala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Drottning Blankas Gymn. Helsingborg

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8288 Orusts Montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 716445-1614 ma@orustmontessori.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Orust Montessoriskola belägen i

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skoiinspektionen 2014-06-16 Skanör Falsterbo Montessoriskola. Rektorn vid Skanör Falsterbo Montessoriskola. Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Skanör Falsterbo Montessoriskola

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ri Skolinspektionen Dnr 44-2014:7673 Cultura Utbildning AB 5567127237 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Cultura Gymnasium i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Beslut för Vårgårda kommun

Beslut för Vårgårda kommun Beslut Vårgårda kommun kommunen@vargarda.se Beslut för Vårgårda kommun efter tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun Beslut Tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun har genomfört tillsyn av Vårgårda

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KVALITETSAVDELNINGEN ENHETEN FÖR INSPEKTI ON GYMNASIEINSPEKTÖR ULLA CARLSSON ZACKRI SSON SID 1 (15) 2008-03-21 ENHETSCHEF JUKKA KUUSISTO Rapport från inspektion av Gymnasieskolan

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut 2011-03-22 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Neglinge-Solsidans skolor i Nacka kommun 2011-03-21 Skolbeslut Datum: 2011-03-22 1 (3) Rektorn vid Neglinge-Solsidans skolor. Odenvägen 10 133

Läs mer

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet,

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet, 1 (7) Författningsbilaga Skollagen Fristående skolor Nedanstående paragraf har ny lydelse från och med den 1 mars 2010. Denna nya lydelse ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Ektorp skola, förskoleklass och årskurs 1 6 och Borgvallaskolan, förskoleklass och årskurs 1 3

Utbildningsinspektion i Ektorp skola, förskoleklass och årskurs 1 6 och Borgvallaskolan, förskoleklass och årskurs 1 3 1 Utbildningsinspektion i Nacka kommun Ektorp och Borgvalla skolor Dnr 53-2006:3385 Utbildningsinspektion i Ektorp skola, förskoleklass och årskurs 1 6 och Borgvallaskolan, förskoleklass och årskurs 1

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-05-27 Vellinge kommun Rektorn vid Stora Hammars skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stora Hammars skola i Vellinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 2015-11-03 Dnr 43-2015:4701 Göteborgs kommun angered@angered.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Berg ums skola F-3 i Göteborgs kommun 201 5-1 1-03 Tillsyn i Bergums skola

Läs mer

Helsingborgs Sportgymnasium. Kvalitetsredovisning för läsåret 2009-2010. Ansvarig: Stefan Krisping

Helsingborgs Sportgymnasium. Kvalitetsredovisning för läsåret 2009-2010. Ansvarig: Stefan Krisping Kvalitetsredovisning för läsåret 2009-2010 Ansvarig: Stefan Krisping 1 Kvalitetsredovisning för läsåret 2009-2010 Innehållsförteckning 1 Organisation och förutsättningar... 3 2 Rutiner och underlag för

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun 1 (17) Genomförd regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun Inledning Skolinspektionen har genomfört regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen, barn- och ungdomsutbildningen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2013-04-24 Praktiska Sverige AB Rektorn vid Luleå Praktiska Gymnasium Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Luleå Praktiska Gymnasium i Luleå kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Älvsbyns kommun

Utbildningsinspektion i Älvsbyns kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:41 Utbildningsinspektion i Älvsbyns kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Grundskolor Lekenskolan, Tärnstigens

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 1(11) Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 Östrabo Yrkes Gymnasieskola A. Presentations- och resultatredovisningsdel Presentation av rektorsområdet Utbildningen vid rektorsområdet omfattar två nationella

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Dnr 44-2011:2115 2011-06-23. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Skellefteå i Skellefteå kommun

Dnr 44-2011:2115 2011-06-23. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Skellefteå i Skellefteå kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Skellefteå i Skellefteå kommun Beslut Thorengruppen AB Att. Anders Marklund V. Norrlandsgatan 29 903 29 UMEÅ 1 (3) Tillsyn i den fristående

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:3929 Helixutbildningar AB Org.nr. 556674-7290 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter bastillsyn i Helixgymnasiet Borlänge belägen i Borlänge kommun esiut 2 (8) Tillsyn i Helixgymnasiet

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist Kvalitetsredovisning 2008/2009 Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet 2005-08-15

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Upplands Väsby kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2 (7) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under våren 2015.

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2014:8241 Norrtelje teknikgymnasium AB Org.nr. 556791-6761 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter bastillsyn i Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium belägen i Norrtälje

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum Version 2010-03-02 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att lärarna samverkar med varandra i arbetet

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Utbildningsinspektion i Sågtorpsskolan, förskoleklass och årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Sågtorpsskolan, förskoleklass och årskurs 1 6 1 Utbildningsinspektion i Nacka kommun Sågtorpsskolan Dnr 53-2006:3385 Utbildningsinspektion i Sågtorpsskolan, förskoleklass och årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2013-01-24 Praktiska Sverige AB Rektorn vid Stockholms Praktiska Gymnasium Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Stockholms Praktiska Gymnasium i Stockholms kommun

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Bilaga 1 Upplands Väsby kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2(15) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under vårterminen 2015. Tillsynen

Läs mer

Utbildningsinspektion i Bergsjö skola, grundskola årskurs 6 9

Utbildningsinspektion i Bergsjö skola, grundskola årskurs 6 9 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Bergsjö skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Bergsjö skola, grundskola årskurs 6 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan/rektorsområdet...2

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4261 Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar Org.nr. 742000-2045 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i LinMaskolan belägen i Höörs kommun

Läs mer

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Barbro Nässén Undervisningsråd

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Barbro Nässén Undervisningsråd Beslut Eslövs folkhögskolas garantiförening, ideell förening Sturegatan 12 241 31 ESLÖV 2005-02-25 1 (1) Dnr 54-2004:3221 Genomförd inspektion av utbildningen vid den fristående gymnasieskolan Grundtvig

Läs mer

Beslut Dnr :5177. Beslut. efter tillsyn av gymnasieskolan Åva gymnasium i Täby kommun

Beslut Dnr :5177. Beslut. efter tillsyn av gymnasieskolan Åva gymnasium i Täby kommun Beslut 2011-06-29 Dnr 43-2010:5177 Beslut efter tillsyn av gymnasieskolan Åva gymnasium i Täby kommun Beslut 2011-06-29 1 (3) Dnr 43-2010:5177 Rektorerna vid Åva gymnasium Box 1450 183 14 Täby Täby kommun

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Beslut Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Gävle kommun Beslut 2 (8) Tillsyn i Gävle kommun har genomfört tillsyn av Gävle kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola en% Now Beslut Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Nygårdsskolans gymnasiesärskola belägen i Köpings kommun 2 (5) Tillsyn i Nygårdsskolan gymnasiesär har genomfört tillsyn av Köpings

Läs mer

Dnr 44-2010 5066 2011-05-02. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall

Dnr 44-2010 5066 2011-05-02. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall Dnr 44-2010 5066 2011-05-02 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall Beslut 2011-05-02 2(2) Dnr 44-2010 5066 Norrlindens Kunskapscentrum AB Jan Kibe jan.kibe@skvadern.nu

Läs mer

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik 140917 Nulägesanalys Nolhagaskolan grundskola 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde läsåret 14/15 är: Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik Uppföljning

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Beslut Dnr 44-2015:9672 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viiala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Drottning Blankas Gymn. Kungsbacka

Läs mer

Beslut för förskola. Skoiinspektionen. i Solna kommun. Beslut. 2014-06-26 Dnr 43-2013:4702. Solna kommun

Beslut för förskola. Skoiinspektionen. i Solna kommun. Beslut. 2014-06-26 Dnr 43-2013:4702. Solna kommun Beslut Solna kommun kommunstyrelsen@solna.se bam-utbilchiingsforvaltnineen@solna.se Beslut för förskola i Solna kommun Skoiinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:562 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Rosenborgskolan belägen i Södertälje kommun 2 (9) Dnr 43-2015:562 Tillsyn i Rosenborgskolan har genomfört tillsyn

Läs mer

Utbildningsinspektion i Sventorps och Värsås skolor. Inledning

Utbildningsinspektion i Sventorps och Värsås skolor. Inledning Utbildningsinspektion i Skövde kommun Sventorps skola och Värsås skola Dnr 53-2007:3780 Utbildningsinspektion i Sventorps och Värsås skolor Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 6 Inledning Verksamheten

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9669 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viiala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Drottning Blankas Gymn. Halmstad belägen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-10-20 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid Jernvallsskolan F-3 christina.silfverberg@utb.sandviken.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Jernvallsskolan

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning en Stockholms kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Stockholms kommun Tillsyn i Stockholms kommun 2(9) har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren 2016. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer