Utbildningsinspektion i Danderyds gymnasium; gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsinspektion i Danderyds gymnasium; gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning"

Transkript

1 1 Utbildningsinspektion i Danderyds kommun Gymnasial utbildning och vuxenutbildning Dnr :3380 Utbildningsinspektion i Danderyds gymnasium; gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av verksamheten...2 Sammanfattande bedömning...2 Bedömning av resultaten...4 Bedömning av genomförandet...6 Bedömning av förutsättningarna...11 Inledning Skolverket har granskat verksamheten i och besökt Danderyds gymnasium den 11 till 14 september I slutet av denna rapport framgår vilka som varit ansvariga för utbildningsinspektionen. Inspektionen avser att visa hur verksamheten genomförs samt dess förutsättningar och resultat. Bedömningarna av kvaliteten och av hur väl verksamheten uppfyller statens krav görs utifrån skollagen, läroplanerna och övriga författningar för det offentliga skolväsendet. Information om inspektionen finns i separata material och på Skolverkets webbplats ( Inspektion). Kommunen har ansvar för att de brister inspektörerna lyfter fram i den sammanfattande bedömningen åtgärdas. Åtgärderna ska redovisas till Skolverket inom tre månader vilket framgår av Skolverkets beslut. Skolverket följer också upp effekterna av inspektionen vid kommande inspektionstillfälle. Denna skriftliga rapport kompletteras med muntlig återrapportering av de ansvariga inspektörerna. Underlag Underlaget för inspektörernas bedömning är dels dokument från Danderyds kommun och Danderyds gymnasium, dels den information som samlats in under besöket. Rapporten grundas även på annan information om kommunen och skolan från exempelvis Skolverkets nationella uppföljningssystem. I Danderyds gymnasium intervjuades elever, vuxenstuderande, lärare, elevvårdspersonal och skolledning samt föräldrar med barn i olika årskurser. Inspektörerna besökte lektioner i de flesta program och årskurser. Även andra iakttagelser i skolmiljön och studier av dokument som finns på skolan utgör underlag för kvalitetsbedömningen. Rektorn har tagit del av och givits möjlighet att lämna synpunkter på sakuppgifter i rapporten.

2 Beskrivning av verksamheten Danderyds gymnasium Antal elever/studerande Gymnasieskola 1378 Gymnasiesärskola 23 Kommunal vuxenutbildning 136 Verksamheten vid Danderyds gymnasium omfattar gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Skolan är Danderyds enda gymnasieskola i kommunal regi. Inom gymnasieskolan bedrivs naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet samt ett antal specialutformade program/lokala inriktningar med anknytning till dessa program inom områdena Miljö och hälsa, Miljö, Klassisk inriktning, Matematik med fördjupning inom matematik alternativt fysik, Media, Media och information, Idrott och hälsa, Internationell ekonomi, Internationell samhällsinriktning, Juridik och ekonomi, Estetisk inriktning samt inom naturvetenskapsprogrammet Internationell inriktning (lokal inriktning). En särskild inriktning finns för elever med Aspergers syndrom. Dessutom finns individuella program med ett fåtal elever. Danderyds gymnasium har också gymnasiesärskola med Hotell och restaurangprogrammet samt ett specialutformat program kallat Service och miljöprogrammet. Av eleverna vid gymnasieskolan kommer 45 procent från Danderyds kommun och resterande elever från angränsande kommuner. Danderyds gymnasium är en av flera anordnare av kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå. Detta sker inom ramen för Kunskapscentrum Nordost som är ett samarbete mellan kommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm. Kunskapscentrum Nordost inspekterades av Skolverket 2004, varför denna inspektion förutom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan endast omfattar den del av vuxenutbildningen som genomförs vid Danderyds gymnasium. Sammanfattande bedömning Danderyds gymnasium uppnår goda och i vissa fall mycket goda kunskapsresultat inom de verksamhetsområden som skolan omfattar. De flesta elever är studiemotiverade och målinriktade. Studiemiljön under lektionstid är oftast god. Det finns en god kompetens hos lärarna och eleverna är överlag nöjda med undervisningen och det stöd som de får av sina lärare. Elevernas intresse att påverka undervisningen är emellertid svagt vilket bidrar till att denna är relativt lärarberoende. De demokratiska organ som finns på skolan i form av klassråd, elevråd, programråd och skolkonferens är enbart i mindre utsträckning ett naturligt forum för elevernas inflytande. Fokus ligger på de egna studierna vilket gör att frågor som rör skolan som helhet har svårt att få genomslag. Detta märks särskilt i skolans värdegrundsarbete där det saknas en gemensam inriktning och därmed också gemensamma åtgärder som stöds och följs upp. Detta har bedömts som ett förbättringsområde för skolan. Det finns väl utvecklade pedagogiska miljöer och många exempel på pedagogiskt utvecklingsarbete som drivs både av skolledning och i arbetslag och ämnesgrupper. Arbetslagen ger goda möjligheter att stödja eleverna i deras studier. Om elever behöver stöd erbjuds de extra tid vid skolans Lärcentrum. Detta stöd ser skolan som frivilligt. Därmed läggs ansvaret för stödundervisning på den enskilde eleven. 2

3 Inspektionen visar att alla elever inte får det stöd de behöver och att skolans arbete med åtgärdsprogram och särskilda stödinsatser måste förbättras. Inom gymnasieskolan finns två nationella program, samt ett antal lokala inriktningar och specialutformade program. Dessutom har skolan ett stort antal lokala kurser. Programmål, kursplaner och betygskriterier behöver ses över och utformas enligt författningarnas krav. Inspektionen visar att det finns ett mycket bra kvalitetsarbete vid Danderyds gymnasium där uppföljning och utvärdering sker kontinuerligt under året och där resultatet påverkar vilka organisatoriska och pedagogiska lösningar som väljs. Skolans rektor är förtrogen med den dagliga verksamheten och leder det pedagogiska arbetet främst genom en ledningsgrupp där bland andra alla programchefer ingår. Det pedagogiska ledarskapet behöver stärkas när det gäller värdegrundsarbetet med syfte att skapa och upprätthålla en gemensam värdegrund. Inspektörerna bedömer att nedan angivna brister snarast måste åtgärdas. - Skolan ger inte alla elever som behöver det stödundervisning (1 gymnasieförordningen). - Alla elever i behov av särskilda stödåtgärder har inte åtgärdsprogram (8 kap. 1a gymnasieförordningen). - Skolan anordnar inte studiehandledning på modersmålet (8 kap. 5 gymnasieförordningen). - Alla klasser har inte klassråd (4 kap. 3 gymnasieförordningen). - Programmål för specialutformade program inom gymnasieskolan är inte upprättade enligt författningarnas krav (1 kap. 4 gymnasieförordningen). - Lokala inriktningar är inte utformade enligt författningens krav (2 kap. 1 gymnasieförordningen). - Alla kursdeltagare inom vuxenutbildningen har inte individuella studieplaner (2 kap. 13 förordning om kommunal vuxenutbildning). - Intagning till matematikgymnasiet sker inte i enlighet med författningarnas krav (6 kap. 4 gymnasieförordningen). - Utbildningen är inte avgiftsfri (5 kap. 21 skollagen). Inspektörerna bedömer att det finns behov av förbättringsinsatser på skolan inom följande områden. - Skolan bör fortsätta att utveckla sitt värdegrundsarbete. Ett demokratiskt förhållningssätt som innebär både rättigheter och skyldigheter bör tydligare genomsyra skolans arbete som helhet och påverka både undervisningssituationen och skolmiljön. - Skolan bör förbättra elevernas kännedom om skolans demokratiska system och utveckla deras förmåga att använda dessa. - Skolan bör förbättra elevernas inflytande över lärandet och undervisningen. Vidare bör skolan tydliggöra innebörden i begreppet elevinflytande när det gäller undervisningen. - Skolan bör förbättra samverkan mellan ämnena. 3

4 - Kvaliteten på de åtgärdsprogram som upprättas bör förbättras. - Skolan bör göra en översyn av de lokala kurserna så att utbud och betygskriterier stämmer med författningarna. Bedömning av resultaten Inspektörerna har granskat hur väl skolans elever utvecklar kunskaper, normer och värden enligt de nationella målen för lärandet särskilt angivna i skollagen, läroplanerna, de nationella kursplanerna och programmålen. Kunskaper Verksamheten i skolan ska aktivt vara inriktad på att nå målen i de nationella styrdokumenten. Det förutsätter att såväl elever som personal och ledning har kännedom om vilka mål och riktlinjer som gäller. De elever som intervjuats berättar att de får information om mål och kriterier vid läsårets början och vid kursstarterna. Lärare som inspektörerna mött uppger att eleverna är målinriktade i sina studier och därför också tar reda på fakta om de olika kurserna. Inspektörerna bedömer att eleverna har god kännedom om de mål som gäller för utbildningen. Tabell, Uppgifter från nationell statistik avseende gymnasieskolans resultat. Danderyds gymnasium Kommunen Riket Genomsnittlig betygspoäng Andel (%) med allmän behörighet till universitets- och högskolestudier Andel (%) elever som fullföljde utbildningen inom fyra år Källa: Skolverkets statistik ,3 16,2 16,3 16,2 14,1 14, , ,2 84,7 85,5 84,7 85, ,9 Av tabell 1 framgår att kunskapsresultaten vid Danderyds gymnasium ligger klart över genomsnittet för riket. De olika naturvetenskapliga utbildningarna vid skolan har en högre meritpoäng än de samhällsvetenskapliga men samtliga utbildningar ligger högre än landet i övrigt. Enligt skolans kvalitetsredovisning finns en god överensstämmelse mellan betyg och resultat på de nationella kursproven. Vid inspektionstillfället fanns sammanlagt elva elever på individuella program. Fem av dessa studerade med sikte på att komma in på ett nationellt program, fyra elever studerade vid folkhögskola och två elever hade studier kombinerade med praktik. Enligt skolans egna uppgifter hade samtliga elever som läsåret gått IV-P kommit in på gymnasieskolans nationella program. Vid gymnasiesärskolan visar skolans egen uppföljning att samtliga elever som våren 2007 avslutade sina studier hade nått målen för utbildningen. Skolan har 4

5 också som mål att eleverna ska ha arbete när de lämnar skolan. Våren 2007 nåddes detta mål för de flesta av eleverna. Av kvalitetsredovisningen för vuxenutbildningen framgår att 92 procent av antalet avgivna betyg i gymnasieämnena matematik, svenska, engelska och naturkunskap var godkända. 72 procent av deltagarna fick betyg efter avslutad kurs. År 2006 avbröt 20 procent av eleverna sina studier efter påbörjad utbildning. Inom grundläggande vuxenutbildning bedrivs endast svenska som andraspråk vid Danderyds gymnasium. Enligt skolans uppföljning har samtliga elever uppnått lägst nivån godkänt. Sammantaget bedömer inspektörerna att Danderyds gymnasium når goda och i vissa fall mycket goda kunskapsresultat inom gymnasieutbildningar, gymnasiesärskola och gymnasial vuxenutbildning. Normer och värden Enligt skollagen ska skolans verksamhet utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Elevernas ansvar för att planera och genomföra sina studier samt deras inflytande på såväl innehåll som former är viktiga principer i utbildningen. Var och en som verkar inom skolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. En demokratisk skolning är därför ett av skolans huvuduppdrag. De demokratiska organ som finns vid Danderyds gymnasium erbjuder eleverna möjligheter att ta upp frågor och föra dem vidare. Denna möjlighet utnyttjas dock relativt sparsamt. Skolan har ett aktivt elevråd och också ett antal programråd bestående av elever från varje program. Inspektörernas intryck är emellertid att dessa organ har en relativt svag ställning bland eleverna själva vilket bekräftas av elever som inspektörerna mött. Eleverna erbjuds också att delta i olika arbetsgrupper omkring aktuella frågor på skolan. Intresset för att delta i dessa grupper är också svagt enligt de lärare som intervjuats. Stämningen mellan elever och mellan elever och personal upplevs vänlig och respektfull. Också under lektioner råder ofta god kontakt mellan elever och lärare. Trakasserier och annan kränkande behandling är sällan förekommande. I matsalen förändras emellertid denna bild. Där råder i stället en anmärkningsvärd oordning och otrivsel. Elever lämnar ofta tallrikar och glas på borden. Matrester ligger kvar utan att eleverna bryr sig om det. Detta lämnas i stället till andra att ta hand om. Skolans personal agerar inte på något synligt sätt för att stävja detta beteende. Elever och lärare som inspektörerna intervjuat berättar att situationen i matsalen under längre tid har varit ett av skolans problem. Rektorn förklarar situationen i matsalen bland annat med att särskilda omständigheter rådde under inspektionsveckan och uppger att läget har förbättrats under månaden efter inspektionsbesöket delvis på grund av vissa personalförändringar. Det är emellertid enligt inspektörernas bedömning särskilt viktigt att resultatet av skolans värdegrundsarbete är synligt under icke ordinära förhållanden. Sammanfattningsvis bedömer inspektörerna därför att skolan bör fortsätta att utveckla sitt värdegrundsarbete. Ett demokratiskt förhållningssätt som innebär både rättigheter och skyldigheter bör tydligare genomsyra skolans arbete som helhet och påverka både undervisningssituationen och skolmiljön. (Se vidare avsnittet Arbetsmiljö och delaktighet.) 5

6 Bedömning av genomförandet Inspektörerna har granskat arbetet med arbetsmiljön, föräldrarnas och elevernas delaktighet, innehåll, organisation och arbetssätt i undervisningen, individanpassning och stöd, utvärdering av lärandet, bedömning och betygssättning, kvalitetssäkring och förbättringsarbete, skolledning och intern kommunikation. Nationella riktlinjer för arbetet finns i skollagen, läroplanerna och i andra författningar för respektive skolform. Arbetsmiljö och delaktighet Vid Danderyds gymnasium finns flera formella kanaler för elevernas inflytande på skolverksamheten som helhet, bland annat elevråd, programråd och olika arbetsgrupper. Programråden är enligt rektorn aktiva demokratiska organ på skolan. Elevrådet uppger att de ser det som en viktig uppgift att utveckla programrådens verksamhet. Vid skolan finns också en skolkonferens där representanter för elevrådet ingår. Flertalet av de elever utanför elevrådet som inspektörerna talat med har dock ingen eller liten kännedom om programråd eller skolkonferens och om vilken funktion dessa har. Inspektörerna bedömer att skolan bör förbättra elevernas kännedom om skolans demokratiska system och utveckla deras förmåga att använda dessa. För varje klass i gymnasieskolan ska det finnas ett klassråd. I Danderyds gymnasium finns enligt rektorn klassråd i de flesta klasser. Han uppger också att elevrådet är mycket aktivt när det gäller att utveckla klassrådens arbete. Elever som inspektörerna samtalat med uppger emellertid att de aldrig eller sällan haft klassråd. Inspektionen bedömer att alla klasser inte har klassråd vilket inte är i enlighet med författningarna och måste åtgärdas. I samband med inspektionen var frågan om så kallad nollning aktuell vid Danderyds gymnasium. Inspektörerna kunde iaktta ett mycket effektivt agerande från skolans sida för att med värdegrundsdiskussioner förhindra nollning. Intervjuer med personal bekräftar att skolan handlar snabbt när det händer något akut på skolan. Rektorn berättar också om att skolan genom olika insatser lyckats förbättra situationen bland annat omkring skolavslutningen som tidigare varit ett stort bekymmer. Men inspektionen visar också att det saknas ett gemensamt agerande från personalen när det gäller att upprätthålla gemensamma regler och rutiner på skolan. Uppgiften att se till efterlevnaden av regler lämnas ofta över till vissa personalkategorier medan andra inte reagerar när de ser att regler överträds. Se inspektörernas bedömning under avsnittet Normer och värden. Enligt läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, ska skolan sträva efter att varje elev tar personligt ansvar för sina studier och aktivt utövar inflytande över sin utbildning samt utvecklar sin vilja att aktivt bidra till en fördjupad demokrati i arbetsliv och samhällsliv. Inspektörerna har fört samtal med elever, lärare och skolledning omkring skolans arbete med att utveckla elevernas inflytande över lärandet och undervisningen. Som tidigare beskrivits i rapporten är elevernas intresse svagt för att påverka undervisningen då deras fokus ligger på resultat och betyg. Inspektörernas samtal visar att uppfattningen bland elever, lärare och skolledning går isär om vad som menas med att ha inflytande på undervisningen och att tilllämpningen skiftar mellan olika lärare. 6

7 Elever uppger i samtal att det å ena sidan ofta finns stor frihet för den enskilde eleven att påverka bland annat redovisningssätt och inlämningsuppgifter. Å andra sidan kan läraren ibland efter att i början av kursen ha frågat eleverna om deras uppfattning ändå köra sitt race. Lärare som inspektörerna talat med menar att det finns begränsningar i elevernas möjlighet att utöva inflytande eftersom de vid kursstarten inte kan något om kursens innehåll. Inspektörerna bedömer att skolan bör förbättra elevernas inflytande över lärandet och undervisningen. Vidare bör skolan tydliggöra innebörden i begreppet elevinflytande när det gäller undervisningen. Från och med den 1 april 2006 råder ett utryckligt förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (SFS 2006:67). Den nya lagens ändamål är att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. Skolan ska ta fram en likabehandlingsplan under medverkan av elever och personal. Vårdnadshavare ska ges möjlighet att medverka i arbetet. (Se vidare Skolverkets allmänna råd, SKOLFS:2007:7). Danderyds gymnasium har en likabehandlingsplan som emellertid saknar en specifik redovisning av verksamhetens behov utifrån en aktuell kartläggning som utgångspunkt för vilka insatser som avses påbörjas och genomföras under det kommande året. Vidare saknas en ansvarsfördelning mellan rektor och personal samt hur planen ska utvärderas. Vid inspektionstillfället var ansvar för upprättande av en likabehandlingsplan inte delegerat till rektorn varför bedömning sker i den övergripande kommunrapporten. Innehåll, organisering och arbetssätt i undervisningen Vid Danderyds gymnasium finns ett stort antal specialutformade program och lokala inriktningar. Enligt skollagen ska det finnas fastställda programmål för varje specialutformat program avsett för en grupp elever. Ett specialutformat program ska motsvara ett nationellt program och kunna ligga till grund för fortsatt utbildning på högskolenivå eller för yrkesverksamhet. De ska erbjuda en fördjupning eller breddning som inte är möjlig inom det nationella programmets ram. En lokal inriktning ska däremot ligga inom ramen för de bestämmelser som gäller för det nationella programmet. Bland annat ska programmålen för det nationella programmet gälla också den lokala inriktningen. Inspektörerna har granskat programmålen som gäller för några av de specialutformade programmen vid Danderyds gymnasium och konstaterar att dessa i vissa fall inte är utformade på samma sätt som programmålen för de nationella programmen. Några har ett innehåll av marknadsföringskaraktär och uppfattas främst avsedda att rekrytera elever till utbildningen. Det framgår inte alltid tydligt i vilket avseende som programmen ger fördjupning i relation till det nationella programmet. Det finns exempel på lokala inriktningar inom ett nationellt program som inte ligger inom ramen för programmålen för detta program. Vid Danderyds gymnasium finns dessutom så kallade egna inriktningar inom ett nationellt program för vilka det inte finns stöd i författningarna. Inspektörerna bedömer att programmål för specialutformade program inte är upprättade enligt författningarna vilket måste åtgärdas. Vidare är lokala inriktningar inte utformade enligt författningarnas krav. 7

8 Enligt läroplanen ska skolan ge eleverna möjligheter att få överblick och sammanhang i sina studier. Rektorn har därför ett särskilt ansvar för att samverkan mellan lärare i olika kurser kommer till stånd. Vid Danderyds gymnasium sker samarbetet mellan lärarna i olika arbetslag. De lärare som inspektörerna talat med menar att denna organisation underlättar samarbetet och ökar möjligheterna att lära känna eleverna. Elever som intervjuats berättar att lärarna är kunniga och bra på att lära ut. De berättar också att undervisningen oftast är ämnesbunden och att ämnesövergripande arbete mest förekommer mellan lärare som känner varandra väl. Denna bild bekräftas av rektorn som dock uppger att samverkan över ämnesgränserna är väl utvecklad inom vissa program, bland annat de estetiska och samhällsvetenskapliga utbildningarna. Inspektörerna bedömer att skolan bör förbättra samverkan mellan ämnena i syfte att ge eleverna sammanhang i sina studier. Inom det samhällsvetenskapliga programmet finns en särskild undervisningsgrupp med Aspergerinriktning. Arbetsformerna i undervisningen varierar och vid inspektörernas lektionsbesök ges exempel på såväl individuellt arbete som arbete i mindre och större grupper. Vidare förekommer lärarledda genomgångar där undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas erfarenheter. Lärarna menar att de har goda möjligheter att utifrån pedagogiska bedömningar ge eleverna adekvata stödåtgärder. Inspektörerna bedömer att innehåll och organisering av undervisningen i den särskilda undervisningsgruppen är av mycket god kvalitet och att arbetssätt och arbetsformer bidrar till en god inlärningssituation för eleverna. Inspektörerna har i övrigt granskat att undervisningens utformning och organisering sker i överensstämmelse med nationella mål, att elevernas arbetsförhållanden främjar lärandet, undervisningstiden inom de individuella programmen, samt att undervisningens innehåll, arbetssätt och arbetsformer främjar utvecklingen av de kunskaper och färdigheter som uttrycks i läroplaner och kursplaner. Vidare har undersökts undervisningens saklighet och allsidighet samt elevernas närvaro. Inspektörerna bedömer att verksamheten i dessa avseenden sker i enlighet med författningarna. Individanpassning, individuell studieplanering och särskilt stöd Enligt läroplanen ska undervisningen utgå från den enskilde elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Alla som arbetar i skolan ska hjälpa elever som har behov av särskilt stöd. Inom vissa ämnen vid Danderyds gymnasium används organisationen på ett flexibelt sätt för att därigenom anpassa undervisningen till elevernas behov. Det gäller till exempel inom ämnet matematik där möjlighet ges att studera kursen Matematik A på tre terminer i stället för på två vilket gör att elever under sin gymnasietid kan hinna med både A och B-kurs i lugnare tempo. Vid skolan finns ett så kallat Lärcentrum inrättat vars uppgift är stödja elever inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen att uppnå målen för utbildningen. Elever kan hänvisas till Lärcentrum av sin mentor eller av andra lärare men också söka upp Lärcentrum på eget initiativ. Skolan betonar att det stöd som ges är frivilligt och lägger därmed i praktiken över ansvaret för särskilda stödinsatser på de enskilda eleverna. Intervjuer med lärare visar att det finns elever som därmed inte får det stöd de behöver. Inspektörerna bedömer att alla elever inte får det stöd de behöver vilket måste åtgärdas. 8

9 Från och med den 1 juli 2006 har införts förändringar i skolformsförordningarna avseende särskilt stöd och åtgärdsprogram. Ansvaret har tydliggjorts för att tidigt upptäcka elever i behov av särskilda stödinsatser. Rektorn ska se till att en utredning inleds, om det framkommer uppgifter om att en elev kan ha behov av stödåtgärder. Om utredningen visar att eleven behöver stödåtgärder, ska rektorn se till att ett åtgärdsprogram upprättas. Av åtgärdsprogrammet ska framgå vilka elevens behov är, hur behoven ska tillgodoses samt hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Programmet ska omfatta elevens hela skolsituation. Vid Danderyds gymnasium upprättas så kallade åtgärdsplaner (åtgärdsprogram) för de elever som studerar ett individuellt program samt för de elever som erbjuds stödundervisning och väljer att ta emot det. För den senare gruppen skrivs också ett så kallat kontrakt mellan eleven och läraren på Lärcentrum. I kontraktet förbinder sig eleven att närvara vid uppgjorda lektioner. Om eleven uteblir från två lektioner utan att meddela läraren förlorar han/hon extraundervisningen. För de elever som bedömts behöva stödundervisning men tackat nej upprättas inget åtgärdsprogram. Inspektörerna har tagit del av ett antal så kallade åtgärdsplaner. Dessa är av mycket skiftande kvalitet. Några har formen av anteckningar från ett möte med eleven, föräldrarna och representanter för lärare och elevvård. Andra åtgärdsplaner består av en individuell studieplan med anteckningar på. Någon åtgärdsplan består av lösa anteckningar där det inte framgår tydligt vilken elev som avses. Inspektörerna bedömer att alla elever i behov av särskilt stöd inte har åtgärdsprogram. Vidare bör de åtgärdsprogram som upprättas förbättras. Inspektörerna vill dessutom påpeka att kontrakt inte kan upprättas mellan en elev och skolan eftersom ett sådant kontrakt inte har någon rättsverkan. Det är alltid skolans ansvar att ge stödundervisning till en elev som bedöms behöva det och rektorn har ytterst ansvaret för att ett sådant stöd kommer till stånd. Enligt gymnasieförordningen ska en elev få studiehandledning på sitt modersmål om eleven behöver det. Danderyds gymnasium har enligt rektorn tidigare haft en studie- och yrkesvägledare som ansvarat för studiehandledning. Inspektionen visar att kunskapen hos lärare och skolledning är bristfällig om skolans skyldighet att ge studiehandledning på modersmålet och att det finns elever som därmed inte fått sådant stöd. Inspektörerna bedömer att skolan inte anordnar studiehandledning på modersmålet i enlighet med författningarnas krav. Detta måste åtgärdas. Enligt vuxenutbildningsförordningen ansvarar rektorn för att individuella studieplaner upprättas för samtliga deltagare i vuxenutbildningen. Av planen ska den enskildes utbildningsmål och verksamhetspoäng framgå. Planen ska utarbetas i samverkan med den studerande i nära anslutning till utbildningens start och vid behov ska planen revideras. Ingen av de studerande som inspektörerna talat med har en individuell studieplan och kunskapen om studieplanen och dess funktion är bristfällig hos de lärare som inspektörerna mött. Inspektörerna bedömer att alla kursdeltagare inom vuxenutbildningen inte har individuella studieplaner vilket måste åtgärdas. Utvärdering av lärandet, bedömning och betygssättning Varje termin ska eleven i ett utvecklingssamtal ges en samlad information om sin kunskapsutveckling och studiesituation. Utvärderingar som skolan genomfört visar att eleverna inte varit nöjda med de utvecklingssamtal som genomförts. Skolan har därför lyft fram detta som ett av sina utvecklingsområden. Inför hösten 2007 har ett särskilt material utarbetats som underlag för kontinu- 9

10 erliga utvecklingssamtal under de tre gymnasieåren. Vid inspektionstillfället hade detta material ännu inte prövats. Enligt läroplanen har rektorn ansvar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de riksgiltiga målen. Vid Danderyds gymnasium följs varje kurs upp genom webbaserade enkäter. Resultaten diskuteras med elever och lärare. Tre gånger om året genomförs så kallade resultat- och utvärderingsseminarier (RUS) då enkäter, utvärderingar och betygsresultat diskuteras i en utvecklingsgrupp bestående av skolledning, programchefer och ämnesansvariga. Vid dessa tillfällen summeras den samlade utvecklingen vid skolan och fastställs vilka åtgärder som ska vidtas för att förbättra resultaten. Detta ligger sedan till grund för skolans kvalitetsredovisning. RUS är också ett tillfälle att diskutera bedömning och betygssättning med utgångspunkt från de satta betygen. I övrigt sker detta arbete i arbetslagen och ämnesgrupperna. Danderyds gymnasium ingår också i ett projekt tillsammans med grannkommunerna omkring likvärdig bedömning och betygssättning. Genom att lärarna vid vuxenutbildningen ingår i gymnasieskolans arbetslag säkerställs också en likvärdighet inom detta område i förhållande till vuxenutbildningen. Inspektörerna bedömer sammantaget att skolans arbete med utvärdering, bedömning och betygssättning är av mycket god kvalitet. Kvalitetssäkring och förbättringsarbete Varje skola ska årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen, utvärderingen och utvecklingen av verksamheten. Kvalitetsredovisningen ska innehålla en bedömning av i vilken mån de nationella målen har förverkligats och en redogörelse för vilka åtgärder skolan avser att vidta för ökad måluppfyllelse. Genom den utvärderingsprocess som beskrivs ovan finns ett underlag för skolans kvalitetsredovisning. Underlaget har diskuterats i olika personalgrupper. Elevrådet och skolkonferensen har deltagit i processen med kvalitetsredovisningen. Skolans kvalitetsredovisning beskriver och analyserar resultatet i förhållande till ett antal nationella och lokala mål. Den anger också vilka åtgärder som skolan avser att vidta för ökad måluppfyllelse. Vuxenutbildningen och gymnasiesärskolan har egna kvalitetsredovisningar. Inspektörerna bedömer att Danderyds gymnasium har ett kvalitetsarbete och en kvalitetsredovisning som motsvarar författningarnas krav. Ledning och intern kommunikation Den som är rektor ska enligt skollagen ha pedagogisk insikt, förvärvad genom utbildning och erfarenhet. Rektorn ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas i riktning mot de nationella målen. Han eller hon har en särställning när det gäller att garantera elevernas rättssäkerhet. För att utöva sitt ledarskap ska rektorn hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet i skolan. Vid Danderyds gymnasium finns en rektor som är ansvarig för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen. Till sin hjälp har rektorn dels en beredningsgrupp med en administrativ chef och en planeringsansvarig, dels en ledningsgrupp bestående av åtta programchefer samt beredningsgruppen. Ledningsgruppen möts varje vecka och följer då upp aktuella frågor. Rektorn uppger att beslut oftast fattas i ledningsgruppen och att denna grupp är central i skolans pedagogiska utvecklingsarbete. Programcheferna har kontakt med ar- 10

11 betslag och ämnesgrupper och via dem håller rektorn sig informerad om verksamheten. Han är väl känd bland eleverna och upplevs också ha god kontakt med dem. Rektorn uppger att det pedagogiska ledarskapet främst utövas i ledningsgruppen. Lärare som inspektörerna talat med uppfattar programcheferna som de som närmast driver det pedagogiska utvecklingsarbetet på skolan. Det finns goda exempel på ett medvetet pedagogiskt ledarskap på Danderyds gymnasium. Den genomförda arbetslagsorganisationen och arbetet med utvecklingssamtal är exempel på detta. När det gäller kontakten med huvudmannen uppger rektorn att det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan rektor och förvaltning. Rektorn har stor frihet att forma verksamheten så länge elever och föräldrar är nöjda och han tycker sig ha gott stöd av produktionskontoret i detta arbete. Sammantaget bedömer inspektörerna att det finns en tydlig och effektiv styrning och ledning av skolan. Rektorn är väl förtrogen med verksamheten och driver ett medvetet pedagogiskt ledarskap. Kontakten med huvudmannen bedöms vara god. Bedömning av förutsättningarna Skolverket tar i inspektionen upp följande förutsättningar för utbildningen; tillgång till den utbildning som ska erbjudas, information om utbildningen, personalens kompetens samt tillgång till läromedel, pedagogiska material och utrustning. Nationella bestämmelser finns bl.a. i skollagen. Tillgång till utbildning Vid intagning till gymnasieskolan ska enligt gymnasieförordningen platser tilldelas de sökande med betygen som grund och företräde mellan sökande bestämmas av meritvärdet. Vid Danderyds gymnasium finns en riksrekryterande lokal inriktning kallad Matematikgymnasiet. Intagning till denna utbildning sker bland annat med intagningsprov innefattande bland annat test av baskunskaper, problemlösningsförmåga, huvudräkning och intervju. Inspektörerna bedömer att intagning till matematikgymnasiet inte sker i enlighet med författningarnas krav vilket måste åtgärdas. Skollagen anger att utbildningen ska vara kostnadsfri för elever i gymnasieskolan och i gymnasiesärskolan samt för deltagare i kommunal vuxenutbildning. Vid Danderyds gymnasium genomförs varje år ett antal studieresor på skoltid inom ramen för de olika utbildningarna. Större delen av kostnaden står skolan för men på vissa resor betalar eleverna enligt rektorn mellan 1000 kr och 1500 kr för resan. Inspektörerna bedömer att utbildningen inte är avgiftsfri vilket måste åtgärdas. I kommunrapporten finns Skolverkets samlade bedömning av avgifter i kommunen. Styrelsen för utbildningen har möjlighet att inrätta lokala kurser vid gymnasieskolan. En sådan kurs ska ge kunskaper inom ett bestämt kunskapsområde och svara mot sådana behov som inte tillgodoses genom en nationellt fastställd kursplan. Vid Danderyds gymnasium har rektorn efter delegation från styrelsen beslutat om ett antal lokala kurser. Vissa av dessa avser ett innehåll som ska ingå i andra nationella kurser eller som eleven har rätt att få som stöd. Exempel på detta är kursen i studieteknik samt i läs- och skrivutveckling. Andra kurser har ett innehåll som ryms inom nationella kurser t.ex. bedöms den lokala kursen Idrotta mera A motsvara den nationella kursen Idrott och hälsa B och den loka- 11

12 la kursen Datoranvändning motsvara den nationella kursen Programhantering. Vidare finns lokala kurser vars innehåll mera har karaktären av fördjupning inom en nationell kurs, t.ex. kursen Affärsliv och affärskultur i London. Genom det sätt som Danderyds gymnasium arbetar med lokala kurser kan elever få tillgodoräkna sig poäng flera gånger för samma kunskapsinnehåll. Inspektionen visar också på brister när det gäller betygskriterierna inom vissa av de lokala kurserna. Exempel finns där inte enbart elevens kunskaper betygsätts utan också närvaro och/eller beteende. Kriterierna för de olika betygsstegen är i vissa fall oklara och anger inte på ett tydligt sätt en kunskapsprogression. Inspektörerna bedömer att skolan bör göra en översyn av de lokala kurserna så att utbud och betygskriterier stämmer med författningarna. Inspektörerna vill uppmärksamma skolan på det nya meritvärderingssystem som träder ikraft 2010 vid ansökan till universitet och högskolor och som berör de elever som börjar gymnasieskolan En konsekvens av denna förändring är att endast nationella kurser kommer att ge meritpoäng. Lokala lösningar vid universitet och högskolor kan komma att missgynna de elever som har lokala kursplaner i slutbetyget. För elevens rättssäkerhet bör därför utformningen av de nationella kursplanerna så långt som möjligt följas. Varje kommun ska aktivt verka för att nå de invånare som har rätt till grundläggande vuxenutbildning och kommunen ska erbjuda utbildning inom samtliga kunskapsområden. Vid Danderyds gymnasium bedrivs enbart undervisning i svenska som andraspråk inom den grundläggande vuxenutbildningen. Möjlighet att studera engelska och matematik finns inom ramen för Kunskapscentrum Nordost. Något erbjudande om utbildning inom övriga kunskapsområden finns inte. Detta bedöms i den övergripande kommunrapporten. Personal Enligt skollagen ska skolans lärare ha en utbildning för den undervisning de i huvudsak bedriver. Rektorn uppger att nästan all undervisande personal har pedagogisk högskoleutbildning för den undervisning de huvudsakligen bedriver. Enligt de lärare som inspektörerna talat med finns goda möjligheter till kompetensutveckling vid skolan. Kompetensutvecklingsinsatser görs i vissa fall för all personal. Lärarna berättar att det också finns goda möjligheter till individuell kompetensutveckling. Resurser finns fördelade till respektive programchef och skolan upplevs ha en generös policy för att stödja enskilda medarbetares kompetensutveckling. Inspektörerna bedömer att lärarna vid Danderyds gymnasium generellt har pedagogisk högskoleutbildning för den undervisning de huvudsakligen bedriver och att de får kompetensutveckling utifrån skolans behov. Materiella resurser Inspektörerna har granskat tillgång till läromedel, användning av datorer, lokaler och skolbibliotek. Inspektörerna har bedömt att dessa resurser ger förutsättningar för en ändamålsenlig undervisning. Datum Ort Stockholm Bertil Karlhager Anette Älmdalen 12

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Utbildningsinspektion i Härryda kommun Landvetterskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola

Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola Utbildningsinspektion i Nacka kommun Nacka gymnasium Dnr 53-2006:3385 Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2290 Beslut Active

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nils Ericsonsgymnasiet, gymnasieskola

Utbildningsinspektion i Nils Ericsonsgymnasiet, gymnasieskola Utbildningsinspektion i Trollhättans kommun Nils Ericsonsgymnasiet Dnr 53-2006:1616 Utbildningsinspektion i Nils Ericsonsgymnasiet, gymnasieskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2833 Beslut Baggium AB Ängbackevägen 15 428 34 Kållered

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö Beslut JENSEN education college AB Box 111 24 100 61 Stockholm 17 augusti 2009 1 (3) Dnr 44-2008:703 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö Skolinspektionen

Läs mer

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande.

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Centrum för vuxnas lärande Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Vuxenutbildning Inledning Skolverket har

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:127 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun Bes lut S kolrapport Beslut Mona Hurtig Skol AB Solskiftegatan 4 442 53

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Matteusskolan Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm Beslut Melleruds kommun 4644 80 Mellerud kommunen@mellerud.se 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423 Komm munbeslut efter tillsyn av Melleruds kommunn Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besök: Kungsgatan

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning Beslut Tillsyn i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2010-11-04 1 (1) Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning efter tillsyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Nordanstigs kommun 2010-11-04

Läs mer

Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Backens skola och Strömsbruks skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Beslut för fristående grundskola

Beslut för fristående grundskola Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla Beslut för fristående grundskola efter tillsyn av Internationella Engelska Skolan i Järfälla kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola

Skolbeslut för gymnasieskola Beslut Elfrida Andréegymnasiet Säves väg 10 621 82 Visby 2011-02-23 Skolbeslut för gymnasieskola efter tillsyn av Elfrida Andréegymnasiet i Gotlands kommun 2011-02-23 Skolbeslut Tillsyn i Elfrida Andréegymnasiet

Läs mer

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet,

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet, 1 (7) Författningsbilaga Skollagen Fristående skolor Nedanstående paragraf har ny lydelse från och med den 1 mars 2010. Denna nya lydelse ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011,

Läs mer

Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun

Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun Beslut Tjörns kommun 471 80 Tjörn 2007-08-23 1 (4) Dnr 53-2006:3236 Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun Skolverket har genomfört inspektion i Tjörns kommun av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen,

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:3983 Innehåll Kommunbeslut Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Allmänt om tillsynen och beskrivning av

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Beslut Sveaskolan AB Ringugnsgatan 1 216 16 Limhamn 2009-08-28 1 (4) Dnr 44-2009:569 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört

Läs mer

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Barbro Nässén Undervisningsråd

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Barbro Nässén Undervisningsråd Beslut Eslövs folkhögskolas garantiförening, ideell förening Sturegatan 12 241 31 ESLÖV 2005-02-25 1 (1) Dnr 54-2004:3221 Genomförd inspektion av utbildningen vid den fristående gymnasieskolan Grundtvig

Läs mer

Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare

Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma

Läs mer

Utbildningsinspektion i Älvsbyns gymnasium

Utbildningsinspektion i Älvsbyns gymnasium Utbildningsinspektion i Älvsbyns kommun Älvsbyns gymnasium 53-2006: 1551 Utbildningsinspektion i Älvsbyns gymnasium Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande bedömning...2

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla Inspektionsrapport från Skolverket 54-2007:2183 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla Bes lut Skolrapport Beslut Explicarium AB Råane 9 451 91 Uddevalla 2008-05-08

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Utbildningsinspektion i Kista gymnasium gymnasieskola och gymnasiesärskola

Utbildningsinspektion i Kista gymnasium gymnasieskola och gymnasiesärskola Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Kista gymnasium Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Kista gymnasium gymnasieskola och gymnasiesärskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan/rektorsområdet/verksamheten...2

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt Skolinspektionen Beslöt 2014-04-03 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus kristiii.aabel@vallentuna.se Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen

Läs mer

Utbildningsinspektion i Älvsbyns kommun

Utbildningsinspektion i Älvsbyns kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:41 Utbildningsinspektion i Älvsbyns kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Grundskolor Lekenskolan, Tärnstigens

Läs mer

Utbildningsinspektion i Kalix kommun

Utbildningsinspektion i Kalix kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2005:88 Utbildningsinspektion i Kalix kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Centrumskolan Ytterbyns och Pålänge skolor

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola ^ Skolinspektionen Huvudmannen för internationella Engelska Skolan i Nacka inf o@engelska.se Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Nacka donald.christian@engelska.se för grundskola efter tillsyn

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Klara Norra Gymnasium i Stockholms kommun Theducation AB Box 5066 121 16 JOHANNESHOV 1 (15) Tillsyn vid Klara Norra Gymnasium Helhetsbedömning

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7714 Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Grevhagsskolan belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Bromölla kommun

Utbildningsinspektion i Bromölla kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:70 Utbildningsinspektion i Bromölla kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Bilaga Alvikenskolan F 6 Dalaskolan Norra

Läs mer

Dnr 44-2011:2115 2011-06-23. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Skellefteå i Skellefteå kommun

Dnr 44-2011:2115 2011-06-23. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Skellefteå i Skellefteå kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Skellefteå i Skellefteå kommun Beslut Thorengruppen AB Att. Anders Marklund V. Norrlandsgatan 29 903 29 UMEÅ 1 (3) Tillsyn i den fristående

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum Version 2010-03-02 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun 1 (17) Genomförd regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun Inledning Skolinspektionen har genomfört regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen, barn- och ungdomsutbildningen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 2015-11-03 Dnr 43-2015:4701 Göteborgs kommun angered@angered.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Berg ums skola F-3 i Göteborgs kommun 201 5-1 1-03 Tillsyn i Bergums skola

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-10-19 Djurgymnasiet Stockholm terese.laurentkarlsson@djurgymnasiet.com Rektorn vid Djurgymnasiet mimi.englund@djurgymnasiet.com Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Djurgymnasiet i Stockholms

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003 i Lysekils kommun

Kvalitetsredovisning 2003 i Lysekils kommun Kvalitetsredovisning 2003 i Lysekils kommun Kvalitetsredovisningen inriktas mot sju områden. Dessa är särskilt väsentliga för att säkra att alla barn, elever och vuxenstuderande får den omsorg och utbildning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Schillerska gymnasiet

Utbildningsinspektion i Schillerska gymnasiet Utbildningsinspektion i UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar i riktning mot de nationella målen

Läs mer

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Cecilia Hanö Undervisningsråd

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Cecilia Hanö Undervisningsråd Beslut Styrelsen för Ljud&Bildskolan i Halmstad Box 4061 300 04 Halmstad 1 (1) Genomförd inspektion av utbildningen vid den fristående gymnasieskolan Ljud & Bildskolan i Halmstads kommun Skolverket har

Läs mer

Utbildningsinspektion i Herrgårdsskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Herrgårdsskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Herrgårdsskolan, grundskola F 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-11-26 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid särskolan amia-karrn.brostrom@sandviken.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i särskolan i Sandvikens

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående gymnasieskolan Sjömansskolan i Stockholm

Utbildningsinspektion i den fristående gymnasieskolan Sjömansskolan i Stockholm Inspektionsrapport från Skolverket 54-2006:2258 Utbildningsinspektion i den fristående gymnasieskolan Sjömansskolan i Stockholm Bes lut S kolrapport Beslut Sjömansskolan Stockholm AB Box 9034 102 71 Stockholm

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-02-28 Ikasus AB susarme.siden@frosunda.se Rektorn vid Ikasus friskola birgitta.krantz@frosunda.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Ikasus friskola i Vallentuna

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut Skolinspektionen 2014-12-16 Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8288 Orusts Montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 716445-1614 ma@orustmontessori.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Orust Montessoriskola belägen i

Läs mer

Dnr 44-2010 5066 2011-05-02. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall

Dnr 44-2010 5066 2011-05-02. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall Dnr 44-2010 5066 2011-05-02 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall Beslut 2011-05-02 2(2) Dnr 44-2010 5066 Norrlindens Kunskapscentrum AB Jan Kibe jan.kibe@skvadern.nu

Läs mer

Utbildningsinspektion i Sventorps och Värsås skolor. Inledning

Utbildningsinspektion i Sventorps och Värsås skolor. Inledning Utbildningsinspektion i Skövde kommun Sventorps skola och Värsås skola Dnr 53-2007:3780 Utbildningsinspektion i Sventorps och Värsås skolor Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 6 Inledning Verksamheten

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Täby Enskilda Gymnasium AB Org.nr. 556568-0112 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Täby Enskilda gymnasium belägen i Täby kommun 2 (6) Tillsyn i Täby Enskilda gymnasium har genomfört tillsyn av Täby

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3983 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nya Tidens Montessorisk. Täby belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Första Sportskolan i Stockholm

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Första Sportskolan i Stockholm Inspektionsrapport från Skolverket 54-2007:3245 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Första Sportskolan i Stockholm Bes lut Rapport Beslut Huvudmannen för Första Sportskolan Uni-Partner AB

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248.

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248. Beslut Emmaboda kommun Förskolechefer i förskolan och pedagogisk omsorg Beslut för förskola efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping,

Läs mer

Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola

Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola efter tillsyn av den fristående Hägernässkolan i Täby kommun Täby Friskola AB e-post: info@tabyfriskola.se Rektorn vid Hägernässkolan e-post: karstin.hultman@tabyfriskola.se

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ri Skolinspektionen Dnr 44-2014:7673 Cultura Utbildning AB 5567127237 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Cultura Gymnasium i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut Täby kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Täby kommun Beslut 2 (8) Tillsyn i Täby kommun har genomfört tillsyn av Täby kommun under HT 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan Beslut Skolinspektionen 2015-08-27 Göteborgs stad infoaeduc.boteborg.se Gymnasieskolenhetschef och rektorer vid Hvitfeldtska gymnasiet mikael.o.karlssonaeduc.ciotebord.se amela.filipovicaeduc.qotebord.se

Läs mer

Utbildningsinspektion i Åmåls kommun

Utbildningsinspektion i Åmåls kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:61 Utbildningsinspektion i Åmåls kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Kristinebergsskolan Landsbygden-Västermalms

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:562 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Rosenborgskolan belägen i Södertälje kommun 2 (9) Dnr 43-2015:562 Tillsyn i Rosenborgskolan har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2013-04-24 Praktiska Sverige AB Rektorn vid Luleå Praktiska Gymnasium Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Luleå Praktiska Gymnasium i Luleå kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4261 Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar Org.nr. 742000-2045 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i LinMaskolan belägen i Höörs kommun

Läs mer

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen fin Beslut Dnr 44-2015:9612 Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag Org.nr. 556478-1606 sandra.haag@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Framtidsgymnasiet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2011-11-28 Dnr 43-2011:3772 Kumla kommun kommun@kumla.se Rektorn vid John Norlandergymnasiet ted.rylander@kumla.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i John Norlandergymnasiet i Kumla kommun

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nässjö kommun

Utbildningsinspektion i Nässjö kommun Inspektionsrapport från Skolverket Dnr. 53-2006:3200 Utbildningsinspektion i Nässjö kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Bilaga Annebergsskolan, Flisby

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Onsdag 14 november 2012 Ansvarig för internkontrollen Jan Gayen 1 Innehåll Bakgrund... 2 Fakta om Samrealskolan åk

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola en% Now Beslut Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Nygårdsskolans gymnasiesärskola belägen i Köpings kommun 2 (5) Tillsyn i Nygårdsskolan gymnasiesär har genomfört tillsyn av Köpings

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Bilaga 1 Upplands Väsby kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2(15) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under vårterminen 2015. Tillsynen

Läs mer

efter tillsyn i Älvkullegymnasiet Karlstads kommun och Hammarö kommun

efter tillsyn i Älvkullegymnasiet Karlstads kommun och Hammarö kommun Skolinspekti ;ionen Beslut 2014-04-30 Karlstads kommun karlstadskommun@karlstad.se Hammarö kommun hammaro@hammaro.se Karlstads-Hammarö gynmasienämnd Rektor vid Älvkullegymnasiet daniel.skalerud@karlstad.se

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Borlänge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Borlänge kommun Tillsyn i Borlänge kommun har genomfört tillsyn av Borlänge kommun under Hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Bes É ut 2013-10-01 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se Rektorn vid Björkvallsskolan lisbeth.beckman@uppsala.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Björkvallsskolan i Uppsala kommun

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Värnamo kommun

Beslut. efter tillsyn i Värnamo kommun Beslut Värnamo kommun Beslut efter tillsyn i Värnamo kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080 07 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Beslut Dnr 44-2015:9672 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viiala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Drottning Blankas Gymn. Kungsbacka

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut 2011-03-22 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Neglinge-Solsidans skolor i Nacka kommun 2011-03-21 Skolbeslut Datum: 2011-03-22 1 (3) Rektorn vid Neglinge-Solsidans skolor. Odenvägen 10 133

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Dokumentation Överkalix gymnasieskola/komvux

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Dokumentation Överkalix gymnasieskola/komvux Överkalix kommun Skolförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Dokumentation Överkalix gymnasieskola/komvux Fastställt 2014-09-30 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 METOD... 3 Metod gymnasieskolan...

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:7582 Alingsås kommun utbildningsnamnden@alingsas.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Alingsås kommun 2(10) Tillsyn av vuxenutbildningen i Alingsås kommun har genomfört tillsyn av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2012:109 Utkom från trycket den 13 mars 2012 utfärdad den 1 mars 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

Läs mer

Beslut för Vårgårda kommun

Beslut för Vårgårda kommun Beslut Vårgårda kommun kommunen@vargarda.se Beslut för Vårgårda kommun efter tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun Beslut Tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun har genomfört tillsyn av Vårgårda

Läs mer

Utbildningsinspektion i Haninge kommun

Utbildningsinspektion i Haninge kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:92 Utbildningsinspektion i Haninge kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Brandbergsskolan Båtsmansskolan Hagaskolan

Läs mer

Utbildningsinspektion av skolverksamheten vid Folåsa behandlingshem, särskilt ungdomshem

Utbildningsinspektion av skolverksamheten vid Folåsa behandlingshem, särskilt ungdomshem Utbildningsinspektion av Statens institutionsstyrelse Folåsa behandlingshem Dnr 59-2007:458 Utbildningsinspektion av skolverksamheten vid Folåsa behandlingshem, särskilt ungdomshem Innehåll Inledning...1

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Beslut Dnr 44-2015:9668 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viiala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Drottning Blankas Gymn. Helsingborg

Läs mer

FÖRSLAG. Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet 9

FÖRSLAG. Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet 9 FÖRSLAG Allmänna råd för DEN INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN med skriftliga omdömen Innehåll Förord 2 Inledning 3 Utgångspunkter för den individuella utvecklingsplanen 4 Den individuella utvecklingsplanens

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Beslut 2013-05-03 Jönköpings kommun Rektorn vid Erik Dahlbergsgyrrrnasiet R02 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Erik Dahlbergsgymnasiet R02 i Jönköpings kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Elever med heltäckande slöja i skolan

Elever med heltäckande slöja i skolan Juridisk vägledning Granskat juli 2012 Mer om Elever med heltäckande slöja i skolan Klädsel är något som normalt bestäms av individen själv. Utgångspunkten är att en skolhuvudman ska visa respekt för enskilda

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2013-04-30 Jönköpings kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Jönköpings kommun Skolinspektionen, Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Regelbunden tillsyn i Ekerö kommun Individuella gymnasiet Dnr 43-2009:675 Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Gymnasieskola Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ekerö kommun

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:3929 Helixutbildningar AB Org.nr. 556674-7290 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter bastillsyn i Helixgymnasiet Borlänge belägen i Borlänge kommun esiut 2 (8) Tillsyn i Helixgymnasiet

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR Högsby kommuns förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grund och gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning. NY LAG Från 2006-04-01 gäller lagen om förbud mot diskriminering och annan

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning en Stockholms kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Stockholms kommun Tillsyn i Stockholms kommun 2(9) har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren 2016. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Botkyrka kommun

Regelbunden tillsyn i Botkyrka kommun Regelbunden tillsyn i Botkyrka kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-SV2008:214 Innehåll Kommunbeslut Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg Skolrapporter Grundskolor: Banslättsskolan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2014:8241 Norrtelje teknikgymnasium AB Org.nr. 556791-6761 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter bastillsyn i Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium belägen i Norrtälje

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Eductus Sfi, Gruv. Höganäs 2011

Likabehandlingsplan för. Eductus Sfi, Gruv. Höganäs 2011 Likabehandlingsplan för Eductus Sfi, Gruv Höganäs 2011 (reviderat 08.02.2011) Datum: 08.02.2011 Vad: Sfi, Gruv, Eductus Var: Höganäs Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 4 Visioner... 4 Definition..... 5 Diskriminering....

Läs mer