Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Barbro Nässén Undervisningsråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Barbro Nässén Undervisningsråd"

Transkript

1 Beslut Eslövs folkhögskolas garantiförening, ideell förening Sturegatan ESLÖV (1) Dnr :3221 Genomförd inspektion av utbildningen vid den fristående gymnasieskolan Grundtvig Gymnasiet i Eslövs kommun Skolverket har till uppgift att utöva tillsyn över och granska kvaliteten i utbildningen vid fristående gymnasieskolor. Inspektionen avser att kontrollera att de krav som ställs för rätt till bidrag alltjämt uppfylls av skolan. Skolverket har genomfört inspektion av utbildningen vid Grundtvig Gymnasiet i Eslövs kommun. Skolverket bedömer att Grundtvig Gymnasiet alltjämt uppfyller kraven för att vara berättigade till bidrag från elevernas hemkommuner. Skolverket har dock i den bilagda rapporten uppmärksammat huvudmannen på områden där skolan ytterligare behöver utveckla sin verksamhet. På Skolverkets vägnar Björn Persson Enhetschef Barbro Nässén Undervisningsråd I ärendets slutliga handläggning har även undervisningsrådet Peter Ekborg deltagit. Bilaga Rapport Kopia till Eslövs kommun Enligt fastställd sändlista Postadress: Gasverksgatan Lund Besöksadress: Gasverksgatan 1 Telefon: vx Fax:

2 Inspektion av utbildningen vid den fristående gymnasieskolan Grundtvig Gymnasiet i Eslövs kommun 1 Inledning 1.1 Inspektionens syfte och genomförande Utbildningen vid fristående gymnasieskolor står enligt 9 kap. 13 skollagen under tillsyn av Statens skolverk. Skolverket skall också enligt sin instruktion granska kvaliteten i skolväsendet. Med anledning av detta har Skolverket genomfört en inspektion av Grundtvig Gymnasiet i Eslövs kommun. Detta är Skolverkets första inspektion av skolan sedan den startade sin verksamhet hösten Inspektionen har bestått av dokumentstudier samt ett besök vid skolan den 25 januari 2005 utfört av undervisningsråden Barbro Nässén och Peter Ekborg. Vid besöket fördes samtal med företrädare för skolans styrelse, rektorn, lärare, kuratorn och elever. Dessutom granskades lokaler, utrustning och läromedel och ett antal lektioner följdes. Skolverket har i samband med inspektionen haft kontakt med Eslövs kommun angående kommunens rätt till insyn i skolans verksamhet. Eslövs kommun har ett löpande samarbete med Grundtvig Gymnasiet och menar att skolan utgör ett bra komplement till de kommunala gymnasieskolorna. Inspektionen har inriktats på att kontrollera om skolans utbildning uppfyller kraven för rätt till bidrag enligt 9 kap. 8 skollagen och 2 kap. 2 a förordningen om fristående skolor. Inspektionens uppgift är att klargöra om och hur väl en verksamhet fungerar i förhållande till bestämmelserna i skollagen och andra författningar. Den rättsliga regleringen framgår av bilaga 1. Alla faktauppgifter i rapporten är, förutom då annat anges, hämtade ur den dokumentation som skolan har lämnat till Skolverket eller den information som lämnats av ledningen för skolan. Huvudmannen för Grundtvig Gymnasiet har givits möjlighet att lämna synpunkter på rapportens faktadel. 2 Allmänna förutsättningar för verksamheten 2.1 Skola Grundtvig Gymnasiet är en fristående skola vars utbildning skall motsvara gymnasieskolans nationella eller specialutformade program. Av Skolverkets beslut den 19 november 2002 (dnr 2002:1255), där skolan förklaras berättigad till bidrag, framgår att utbildningen i bidragshänseende skall hänföras till samhällsvetenskapsprogrammet. 2.2 Huvudmannens rättskapacitet Huvudman för skolan är Eslövs folkhögskolas garantiförening med organisationsnummer Garantiföreningen som är en ideell förening är huvudman för Eslövs folkhögskola och skall enligt stadgarna understödja och upprätthålla folkhögskola samt driva friskola. 2.3 Stabilitet Ekonomi Skolverket har tagit del av Eslövs folkhögskolas årsredovisning för räkenskapsåret Grundtvig Gymnasiet är inte synligt som en egen del i årsredovisningen, men totalt visar föreningen ett överskott. Budgeten för år 2004 visar på ett nollresultat för Grundtvig Gymnasiet. Elevantal Vid tidpunkten för Skolverkets besök var antalet elever 23 fördelade på årskurser och kön enligt följande: Årskurs Totalt Flickor Pojkar

3 Totalt Skolans avsikt är att ha en klass med 12 elever i varje årskurs. Inför läsåret 2005/06 planerar emellertid skolan att ta in 20 nya elever i årskurs ett. Eventuellt kommer det planerade elevtalet för skolan att höjas från 36 till 60 elever. 2.4 Principer för intagning Skolan är öppen för alla elever och urval sker i enlighet med gymnasieförordningen. Cirka fyra platser avsätts för intagning på fri kvot. 2.5 Skolhälsovård Skolan har avtal om skolhälsovård med Salliusgymnasiet i Eslöv. En heltidsanställd kurator finns på skolan. Hon delar sin tid mellan folkhögskolan och gymnasieskolan. 2.6 Avgiftsfri utbildning Skollunch serveras i folkhögskolans matsal till en låg kostnad (20 kr). Eleverna betalar kronor för en studieresa till Stockholm. Efter Skolverkets inspektion har skolans styrelse fattat beslut om att de tre studieresor som görs till Stockholm, Köpenhamn och Bryssel skall vara kostnadsfria. Vidare kommer det i fortsättningen att finnas miniräknare till utlåning. 2.7 Bedömning Skolverket bedömer att Grundtvig Gymnasiet uppfyller de krav på stabilitet och allmänna förutsättningar som ställs på verksamheten. 3 Kunskaper och färdigheter 3.1 Skolans organisation och ledning Eslövs folkhögskolas garantiförening utser styrelse för Grundtvig Gymnasiet. Styrelsen består av tolv ordinarie ledamöter. Rektorn och ekonomiansvarig är självskrivna ledamöter. Två ledamöter representerar lärarna och övrig personal. Rektorn för folkhögskolan är rektor för Grundtvig Gymnasiet. På gymnasieskolan finns dessutom en pedagogisk samordnare som fungerar som biträdande rektor. Den pedagogiska ledningen sker övergripande på skolan och det är svårt att skilja ut den del som riktar sig mot gymnasiet. Det är tydligt både för elever och personal vem som är rektor för skolan. 3.2 Lärarkompetens Skolans lärare har tjänster som delas mellan folkhögskolan och gymnasieskolan. Totalt undervisar tolv lärare på Grundtvig Gymnasiet. Deras tjänstgöring motsvarar 2,3 årsarbetare. Undervisande lärare har i mycket hög utsträckning utbildning för den undervisning de ansvarar för. Personalen får kompetensutveckling både generellt och individuellt. 3.3 Lokaler och utrustning Skolan finns i folkhögskolans lokaler centralt i Eslöv. Lokaler finns för naturkunskap och idrott. Skolans lokaler är väl anpassade till verksamheten. Datorer med internetuppkoppling finns i god omfattning. En datasal står öppen för eleverna under skoldagen. 3.4 Undervisningens innehåll och arbetsformer Skolan har fyra lokala kurser om vardera 50 poäng, europakunskap, skånsk historia, sociologi samt interkulturell kommunikation. I övrigt följer man nationella kursplaner. Enligt den insända poäng/timplanen erbjuds den garanterade undervisningstiden mer än väl. Projektarbetet introduceras i årskurs 2 och fullgörs under årskurs 3. Ingen elev har för närvarande svenska som andraspråk. Två elever har modersmålsundervisning. Viss undervisning sker i grupper där gymnasieelever och folkhögskoleelever blandas. Eleverna uppfattar blandningen av vuxna och ungdomar som positiv. Folkhögskolepedagogiken genomsyrar arbetet 3.5 Skolans resultat och betygssättning Betygsresultaten är svaga. Detta uppfattas vara en följd av elevernas låga betyg vid intagningen till skolan. Dessutom är elevernas frånvaro hög, särskilt i årskurs 1. Elever som avbrutit sin utbildning på en annan skola och därefter sökt sig till Grundtvig Gymnasiet har också haft begränsad tid att ta igen det de tidigare missat.

4 Rektorn ser ett visst problem med distinktionen mellan folkhögskolans relativa betygssättning och gymnasieskolans målrelaterade betyg. I synnerhet när undervisningsgrupperna är blandade är det svårt att tydliggöra de olika kriterierna för eleverna. Lärarna säger sig emellertid vara väl medvetna om skillnaden i bedömningssystemen. Skolan genomför de obligatoriska nationella proven för gymnasieskolan. Uppgifter avseende genomförda prov visar dock att många elever inte genomfört samtliga delprov. Detta uppges bero på elevernas frånvaro. 3.6 Bedömning Skolverket bedömer att lärarkompetensen vid Grundtvig Gymnasiet ger förutsättningar för undervisning på gymnasienivå. De resultat i form av betyg på avslutade kurser och resultat från nationella prov visar dock att andelen elever som inte når målen är förhållandevis stor. Vid bedömning och betygssättning bör kriterierna ytterligare tydliggöras för eleverna så att det klart framgår att gymnasieskolans betyg är målrelaterade. Sammanfattningsvis bedömer Skolverket att Grundtvig Gymnasiet uppfyller de krav som ställs på att utbildningen skall ge kunskaper och färdigheter som motsvarar gymnasieskolans. 4 Allmänna mål och värdegrund 4.1 Skolans mål och värdegrund Skolan har presenterat fastställda mål för Grundtvig Gymnasiet. Förutom målet att förbereda för vidare utbildning betonas personlighetsutveckling och utvecklingen till goda samhällsmedborgare. Det kritiska tänkandet och förmågan att sortera i informationsutbudet betonas också. 4.2 Skolans arbete mot kränkande behandling och för jämställdhet Skolan har en handlingsplan mot mobbning som ger personalen god handledning i hur man skall agera vid misstänkt mobbning. Handlingsplanen har efter inspektionsbesöket kompletterats och behandlar nu olika former av kränkningar Den vuxna miljön uppfattas som en garant för ett accepterande och tolerant förhållningssätt. I en gjord enkätundersökning uppger 91 procent av eleverna att de trivs på skolan och att de känner sig trygga. Ingen elev uppger sig ha blivit mobbad. På skolan upprättas årligen en jämställdhetsplan och arbete för att främja jämställdheten på skolan sker kontinuerligt. Internateleverna har kunnat delta i en tjejgrupp där värdegrundsfrågor såsom könsroller, sex och relationer, gränssättning och homosexualitet diskuterats. 4.3 Elevernas ansvar och inflytande I den vuxna miljön ställs krav också på elever i ungdomsskolan att ta ansvar. Grundtvig Gymnasiet och folkhögskolan har gemensamt elevråd och gemensamt kursråd. Eleverna i årskurs 2 och 3 upplever problem med att komma in i utbildningen efter en tid på annan gymnasieskola och känner sig dåligt informerade och förutsättningarna. Eleverna i årskurs 1 är däremot nöjda med informationen. Eleverna är inte informerade om kursmålen och är i vissa fall tveksamma till om kursmålen följs. Eleverna anser inte att de deltar i planeringen av kurserna. Intervjuade lärare instämmer i att informationen om kursmålen är bristfällig men bedömer å andra sidan att eleverna har stort inflytande över undervisningen. Rektorn menar att elevrådet också bör arbeta med inflytandefrågor rörande undervisningen, men att detta ännu inte fungerar. Styrelsen har efter inspektionen dragit upp riktlinjer för bättre information och delaktighet i kursuppläggningen. 4.3 Allsidighet och saklighet i undervisningen De läroböcker som används i undervisningen är sådana som används i kommunala gymnasieskolor. Skolan har inget eget bibliotek och eleverna hänvisas till Eslövs kommunbibliotek vilket dock är okänt för flera av eleverna som aldrig varit där. Ett samarbete har dock inletts med

5 kommunbiblioteket med inbokade besök, där eleverna får en orientering i det utbud av informationssökning som biblioteket erbjuder. 4.5 Elever i behov av särskilt stöd Skolan ger stöd i förhållande till behoven. Läxläsning är obligatoriskt schemalagt för årskurs 1 och erbjuds frivilligt för årskurserna 2 och 3. Arbetet för att följa upp elever i behov av särskilt stöd sker i den pedagogiska gruppen som sammanträder en gång i veckan om behov finns. Gruppen består av rektorn, kurator, pedagogisk samordnare och representant från lärarna. Förslag till åtgärder ges till lärarrådet som består av samtliga undervisande lärare på skolan. Elever i behov av stöd och deras vårdnadshavare kallas till möten på skolan för att diskutera och planera insatser. Formella åtgärdsprogram upprättades dock inte vid tiden för inspektionen. Arbetet med att ta fram och använda åtgärdsprogram har emellertid startat efter inspektionsbesöket. 4.6 Skolans kontakt med hem, samhälle och arbetsliv Utvecklingssamtal genomförs en gång per termin. Där deltar klassföreståndaren, den pedagogiska samordnaren, eleven och vårdnadshavare för omyndig elev. Alla elever har individuella utvecklingsplaner som tjänar som underlag vid utvecklingssamtalen. Vägledning inför vidare studier ges av den pedagogiska samordnaren. I samarbete med folkhögskolan erbjuds eleverna att följa med på en studieresa till Stockholm där riksdagen, regeringskansliet, utbildningsdepartementet och SIDA besöks. En studieresa planeras även till Belgien och Tyskland. EU-kommissionen i Bryssel skall då besökas liksom den svenska ambassaden i Berlin. 4.7 Bedömning Skolverket bedömer att Grundtvig Gymnasiet uppfyller de krav på att utbildningen skall motsvara gymnasieskolans allmänna mål och värdegrund som ställs för bidragsberättigande. 5 Skolans kvalitetsarbete 5.1 Skolans arbete med kvalitetsfrågor De undervisande lärarna ansvarar för att varje enskild kurs utvärderas. Lärarna ansvarar för att utvärderingen följs upp och att förändringar och åtgärder presenteras. Skolan har även gjort en utvärdering avseende trivsel, trygghet och framtidsplaner. Utvärderingen var nätbaserad. Resultatet har presenterats och följts upp med elevrådsrepresentanter. Enskilda frågor har diskuterats närmare i den pedagogiska gruppen. 5.2 Skolans kvalitetsredovisning Skolan har lämnat en kvalitetsredovisning i enlighet med förordningens krav. 5.3 Bedömning Skolverket bedömer att skolan uppfyller kraven vad gäller kvalitetsarbete. Rättslig reglering Fristående gymnasieskolor regleras i 9 kap. skollagen. I 8 anges vad som krävs för att bli berättigad till bidrag: "Om en fristående skola lämnar utbildning som ger kunskaper och färdigheter som till art och nivå väsentligen svarar mot de kunskaper och färdigheter som gymnasieskolan skall förmedla på nationella eller specialutformade program, skall Statens skolverk förklara skolan berättigad till bidrag som avses i 8 a i fråga om utbildningen. Förklaring får dock lämnas endast om 1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet, 2. huvudmannen för skolan har förutsättningar att bedriva verksamhet i enlighet med ovan angivna villkor, 3. skolan står öppen för alla ungdomar som har rätt till motsvarande utbildning i gymnasieskolan enligt denna lag, med undantag för sådana ungdomar vilkas mottagande skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för skolan,

6 4. skolan för undervisningen använder lärare som har en utbildning avsedd för den undervisning de i huvudsak skall bedriva, dock med undantag för fall då personer med sådan utbildning inte finns att tillgå eller det finns något annat särskilt skäl med hänsyn till eleverna, och 5. skolan uppfyller de ytterligare villkor som regeringen föreskriver i fråga om utbildningen vid fristående skolor och om antagningen till och ledningen av sådana skolor." Regeringen föreskriver sådana ytterligare villkor som omnämns i lagen ovan i förordningen (1996:1206) om fristående skolor. Enligt 1 kap. 2 a skollagen skall skolan på socialnämndens initiativ i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. Vidare finns en hänvisning till bestämmelserna i 14 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) om skyldigheten att anmäla till socialnämnden att ett barn kan behöva nämndens skydd. Enligt 9 kap. 10 skollagen skall utbildningen vid fristående gymnasieskolor vara avgiftsfri för de elever som bidragen avser. Enligt 9 kap. 16 b skollagen gäller bestämmelserna i 2 kap. 4 och 5 skollagen om behörighet och anställningsvillkor även för fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor. Enligt 14 kap. 7 a skollagen skall skolan för elever i sådana fristående skolor som avses i 9 kap. erbjuda skolhälsovård som motsvarar den som ges inom motsvarande skolform inom det offentliga skolväsendet. En fristående skola skall dessutom årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning enligt förordningen (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet. Fristående gymnasiesärskolor regleras i 9 kap. skollagen. I 8 b anges vad som krävs för att bli berättigad till bidrag: "Om en fristående skola lämnar utbildning som ger kunskaper och färdigheter som till art och nivå väsentligen svarar mot de kunskaper och färdigheter som gymnasiesärskolan skall förmedla, skall Statens skolverk förklara skolan berättigad till bidrag som avses i 8 c i fråga om utbildningen. Förklaring får dock lämnas endast om 1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet, 2. huvudmannen för skolan har förutsättningar att bedriva verksamhet i enlighet med ovan angivna villkor, 3. skolan står öppen för alla ungdomar som har rätt till utbildning i gymnasiesärskolan, med undantag för sådana ungdomar vilkas mottagande skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för skolan, 4. skolan för undervisningen använder lärare som har en utbildning avsedd för den undervisning de i huvudsak skall bedriva, dock med undantag för fall då personer med sådan utbildning inte finns att tillgå eller det finns något annat särskilt skäl med hänsyn till eleverna, och 5. skolan uppfyller de ytterligare villkor som regeringen föreskriver i fråga om utbildningen vid fristående skolor och om antagningen till och ledningen av sådana skolor. En fristående skola som avses i denna paragraf får inom ramen för vad som sägs i första stycket 1 ha en konfessionell inriktning." Regeringen föreskriver sådana ytterligare villkor som omnämns i lagen ovan i förordningen (1996:1206) om fristående skolor. Enligt 1 kap. 2 a skollagen skall skolan på socialnämndens initiativ i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. Vidare finns en hänvisning till bestämmelserna i 14 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) om skyldigheten att anmäla till socialnämnden att ett barn kan behöva nämndens skydd. Enligt 9 kap. 10 skollagen skall utbildningen vid fristående gymnasiesärskolor vara avgiftsfri för de elever som bidragen avser. Enligt 9 kap. 16 skollagen kan ungdomar tas emot i en fristående gymnasiesärskola om styrelsen för särskolan i hemkommunen har bedömt att de är utvecklingsstörda. Enligt 9 kap. 16 b skollagen gäller bestämmelserna i 2 kap. 4 och 5 skollagen om behörighet och anställningsvillkor även för fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor.

7 Enligt 14 kap. 7 a skollagen skall skolan för elever i sådana fristående skolor som avses i 9 kap. erbjuda skolhälsovård som motsvarar den som ges inom motsvarande skolform inom det offentliga skolväsendet. En fristående skola skall dessutom årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning enligt förordningen (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet.

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Cecilia Hanö Undervisningsråd

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Cecilia Hanö Undervisningsråd Beslut Styrelsen för Ljud&Bildskolan i Halmstad Box 4061 300 04 Halmstad 1 (1) Genomförd inspektion av utbildningen vid den fristående gymnasieskolan Ljud & Bildskolan i Halmstads kommun Skolverket har

Läs mer

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet,

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet, 1 (7) Författningsbilaga Skollagen Fristående skolor Nedanstående paragraf har ny lydelse från och med den 1 mars 2010. Denna nya lydelse ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011,

Läs mer

Tillsyn över utbildningen vid Muslimska El-Zahra Skolan i Jönköpings kommun

Tillsyn över utbildningen vid Muslimska El-Zahra Skolan i Jönköpings kommun SKOLVERKET RAPPORT 1(11) Göteborg Tomas Erlandsson Tillsyn över utbildningen vid Muslimska El-Zahra Skolan i Jönköpings kommun 1 Inledning 1.1 Rättslig reglering Utbildningen i fristående förskoleklasser

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Beslut Sveaskolan AB Ringugnsgatan 1 216 16 Limhamn 2009-08-28 1 (4) Dnr 44-2009:569 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö Beslut JENSEN education college AB Box 111 24 100 61 Stockholm 17 augusti 2009 1 (3) Dnr 44-2008:703 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö Skolinspektionen

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2833 Beslut Baggium AB Ängbackevägen 15 428 34 Kållered

Läs mer

2010-08-31 Dnr 44-2010:117. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Backaskolan i Malmö kommun

2010-08-31 Dnr 44-2010:117. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Backaskolan i Malmö kommun 2010-08-31 Dnr 44-2010:117 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Backaskolan i Malmö kommun Beslut Föreningen Backaskolan Östra fäladsgatan 46-48 212 24 Malmö 2010-08-31 1 (2) Dnr 44-2010:117

Läs mer

Inspektion av verksamheten vid den fristående grundskolan Mariaskolan i Malmö

Inspektion av verksamheten vid den fristående grundskolan Mariaskolan i Malmö 1 (12) Utbildningsinspektion Cecilia Hanö Inspektion av verksamheten vid den fristående grundskolan Mariaskolan i Malmö 1 Inledning 1.1 Rättslig reglering Utbildningen i fristående förskoleklasser regleras

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2012:109 Utkom från trycket den 13 mars 2012 utfärdad den 1 mars 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7714 Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Grevhagsskolan belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Genomförd inspektion av utbildningen vid den fristående gymnasieskolan

Genomförd inspektion av utbildningen vid den fristående gymnasieskolan Beslut Lunds fordonstekniska gymnasium AB Fältspatsvägen 2 224 78 Lund 2005-11-17 1 (1) Genomförd inspektion av utbildningen vid den fristående gymnasieskolan Lunds fordonstekniska gymnasium i Skolverket

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:127 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun Bes lut S kolrapport Beslut Mona Hurtig Skol AB Solskiftegatan 4 442 53

Läs mer

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2290 Beslut Active

Läs mer

Dnr 44-2010 5066 2011-05-02. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall

Dnr 44-2010 5066 2011-05-02. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall Dnr 44-2010 5066 2011-05-02 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall Beslut 2011-05-02 2(2) Dnr 44-2010 5066 Norrlindens Kunskapscentrum AB Jan Kibe jan.kibe@skvadern.nu

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 2015-11-03 Dnr 43-2015:4701 Göteborgs kommun angered@angered.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Berg ums skola F-3 i Göteborgs kommun 201 5-1 1-03 Tillsyn i Bergums skola

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla Inspektionsrapport från Skolverket 54-2007:2183 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla Bes lut Skolrapport Beslut Explicarium AB Råane 9 451 91 Uddevalla 2008-05-08

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-10-19 Djurgymnasiet Stockholm terese.laurentkarlsson@djurgymnasiet.com Rektorn vid Djurgymnasiet mimi.englund@djurgymnasiet.com Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Djurgymnasiet i Stockholms

Läs mer

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande.

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Centrum för vuxnas lärande Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Vuxenutbildning Inledning Skolverket har

Läs mer

Utdrag ur skollagen kapitel 9

Utdrag ur skollagen kapitel 9 Utdrag ur skollagen kapitel 9 2 En fristående skola, vars utbildning ger kunskaper och färdigheter som till art och nivå väsentligen svarar mot de kunskaper och färdigheter som grundskolan, särskolan respektive

Läs mer

Utbildningsinspektion i Herrgårdsskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Herrgårdsskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Herrgårdsskolan, grundskola F 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Beslut för fristående grundskola

Beslut för fristående grundskola Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla Beslut för fristående grundskola efter tillsyn av Internationella Engelska Skolan i Järfälla kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4261 Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar Org.nr. 742000-2045 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i LinMaskolan belägen i Höörs kommun

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8288 Orusts Montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 716445-1614 ma@orustmontessori.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Orust Montessoriskola belägen i

Läs mer

Delegationsordning 2014 för landstingets gymnasieskolor enligt ny skollag SFS 2010:800 samt gymnasieförordning Gysf 2010:2039, 1992:394

Delegationsordning 2014 för landstingets gymnasieskolor enligt ny skollag SFS 2010:800 samt gymnasieförordning Gysf 2010:2039, 1992:394 Delegationsordning 2014 för landstingets gymnasieskolor enligt ny skollag SFS 2010:800 samt gymnasieförordning Gysf 2010:2039, 1992:394 Fastställd av landstingsstyrelsen den 11 december 2013, 242-13. Styrelsen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt Skolinspektionen Beslöt 2014-04-03 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus kristiii.aabel@vallentuna.se Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-11-26 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid särskolan amia-karrn.brostrom@sandviken.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i särskolan i Sandvikens

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola

Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola Utbildningsinspektion i Nacka kommun Nacka gymnasium Dnr 53-2006:3385 Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan Beslut Skolinspektionen 2015-08-27 Göteborgs stad infoaeduc.boteborg.se Gymnasieskolenhetschef och rektorer vid Hvitfeldtska gymnasiet mikael.o.karlssonaeduc.ciotebord.se amela.filipovicaeduc.qotebord.se

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning Beslut Tillsyn i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2010-11-04 1 (1) Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning efter tillsyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Nordanstigs kommun 2010-11-04

Läs mer

Utbildningsinspektion i Danderyds gymnasium; gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning

Utbildningsinspektion i Danderyds gymnasium; gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning 1 Utbildningsinspektion i Danderyds kommun Gymnasial utbildning och vuxenutbildning Dnr 53-2006:3380 Utbildningsinspektion i Danderyds gymnasium; gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning Innehåll

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om betygsrätt för vuxenutbildning; SFS 2010:253 Utkom från trycket den 13 april 2010 utfärdad den 31 mars 2010. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-02-28 Ikasus AB susarme.siden@frosunda.se Rektorn vid Ikasus friskola birgitta.krantz@frosunda.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Ikasus friskola i Vallentuna

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Tillsyn över utbildningen vid Kristet Center Syds fristående skolor i Höörs kommun (som motsvarar grundskolan och gymnasieskola)

Tillsyn över utbildningen vid Kristet Center Syds fristående skolor i Höörs kommun (som motsvarar grundskolan och gymnasieskola) SKOLVERKET RAPPORT 1(20) Cecilia Hanö Tillsyn över utbildningen vid Kristet Center Syds fristående skolor i Höörs kommun (som motsvarar grundskolan och gymnasieskola) 1 Inledning 1.1 Rättslig reglering

Läs mer

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015 Skolan, huvudman och organisation Uppdragsgivare Skolverket gav Sociala Missionen rätt att bedriva Gymnasieskolan Futurum 2001-01-22. Sociala Missionen

Läs mer

Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Backens skola och Strömsbruks skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394); SFS 2006:1090 Utkom från trycket den 12 september 2006 utfärdad den 31 augusti 2006. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

Beslut. Pysslingen Förskola och Skolor AB Sveavägen 64 111 34 STOCKHOLM. 2006-11-30 1 (3) Dnr 54-2005:1460

Beslut. Pysslingen Förskola och Skolor AB Sveavägen 64 111 34 STOCKHOLM. 2006-11-30 1 (3) Dnr 54-2005:1460 Beslut Pysslingen Förskola och Skolor AB Sveavägen 64 111 34 STOCKHOLM 2006-11-30 1 (3) Dnr 54-2005:1460 Genomförd utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Söderby skola i Haninge kommun Skolverket

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Beslut 2013-11-11 Vettergymnasiet Jönköping Rektorn vid Vettergymnasiet Jönköping Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Vettergymnasiet Jönköping i Jönköpings kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut efter riktad tillsyn

Beslut efter riktad tillsyn Beslut Tingsryds kommun 2014-11 -07 Ynqve.Rehnstrom@tingsrvd.se Beslut efter riktad tillsyn av utbildning i Tingsryds kommun för asylsökande barn och barn som vistas i landet utan tillstånd Skolinspektionen,

Läs mer

Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98)

Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98) 1 D nr BG 2005-0082 YTTRANDE 2005-03-19 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98) Riksförbundet

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen fin Beslut Dnr 44-2015:9612 Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag Org.nr. 556478-1606 sandra.haag@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Framtidsgymnasiet

Läs mer

Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola

Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola efter tillsyn av den fristående Hägernässkolan i Täby kommun Täby Friskola AB e-post: info@tabyfriskola.se Rektorn vid Hägernässkolan e-post: karstin.hultman@tabyfriskola.se

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ri Skolinspektionen Dnr 44-2014:7673 Cultura Utbildning AB 5567127237 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Cultura Gymnasium i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att lärarna samverkar med varandra i arbetet

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:562 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Rosenborgskolan belägen i Södertälje kommun 2 (9) Dnr 43-2015:562 Tillsyn i Rosenborgskolan har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för grundskola och gymnasieskola

Beslut för grundskola och gymnasieskola Beslut Laboraskolan AB Box 68 333 21 Smålandsstenar Beslut för grundskola och gymnasieskola efter tillsyn av Laboraskolan, grundskola och gymnasieskola i Hylte kommun 2 (14) Tillsyn vid Laboraskolan Skolinspektionen

Läs mer

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm Beslut Melleruds kommun 4644 80 Mellerud kommunen@mellerud.se 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423 Komm munbeslut efter tillsyn av Melleruds kommunn Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besök: Kungsgatan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola SkolinspelrtliÄ Beslut Västerås Idrottsgymnasium AB jan.walther@jwam.se Rektorn vid Västerås Idrottsgymnasium oskar.walther@vigy.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Västerås Idrottsgymnasium i

Läs mer

Inspektion av den fristående grundskolan Hannaskolan i Umeå

Inspektion av den fristående grundskolan Hannaskolan i Umeå SKOLVERKET 1 (13) Anneli Eriksson Inspektion av den fristående grundskolan Hannaskolan i Umeå 1 Inledning 1.1 Rättslig reglering Utbildningen i fristående förskoleklasser regleras i 2 b kap. skollagen.

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola

Skolbeslut för gymnasieskola Beslut Elfrida Andréegymnasiet Säves väg 10 621 82 Visby 2011-02-23 Skolbeslut för gymnasieskola efter tillsyn av Elfrida Andréegymnasiet i Gotlands kommun 2011-02-23 Skolbeslut Tillsyn i Elfrida Andréegymnasiet

Läs mer

Genomförd inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Vallentuna Friskola i Vallentuna

Genomförd inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Vallentuna Friskola i Vallentuna Vallentuna Friskola AB Lovisedalsvägen 27B 186 53 Vallentuna Beslut 2005-11-21 1 (2) Genomförd inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Vallentuna Friskola i Vallentuna Bakgrund Skolverket

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4035 Täby Friskola Aktiebolag Org.nr. 556599-8860 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Täby Friskola-Småskolan/Ljungmyr belägen i Täby kommun 2(7) Tillsyn i Täby Friskola-Småskolan/Ljungmyr

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2014-05-12 Plusgymnasiet AB fredrik.ericsson@plusgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter förstagångstillsyn i Plusgymnasiet Gävle i Gävle kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående gymnasieskolan Sjömansskolan i Stockholm

Utbildningsinspektion i den fristående gymnasieskolan Sjömansskolan i Stockholm Inspektionsrapport från Skolverket 54-2006:2258 Utbildningsinspektion i den fristående gymnasieskolan Sjömansskolan i Stockholm Bes lut S kolrapport Beslut Sjömansskolan Stockholm AB Box 9034 102 71 Stockholm

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KVALITETSAVDELNINGEN ENHETEN FÖR INSPEKTI ON GYMNASIEINSPEKTÖR ULLA CARLSSON ZACKRI SSON SID 1 (15) 2008-03-21 ENHETSCHEF JUKKA KUUSISTO Rapport från inspektion av Gymnasieskolan

Läs mer

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Matteusskolan Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Den individuella utvecklingsplanen

Den individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD 2008 Allmänna råd och kommentarer Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, Fax: 08-690

Läs mer

Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun

Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun Beslut Tjörns kommun 471 80 Tjörn 2007-08-23 1 (4) Dnr 53-2006:3236 Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun Skolverket har genomfört inspektion i Tjörns kommun av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen,

Läs mer

Dnr 44-2011:2115 2011-06-23. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Skellefteå i Skellefteå kommun

Dnr 44-2011:2115 2011-06-23. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Skellefteå i Skellefteå kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Skellefteå i Skellefteå kommun Beslut Thorengruppen AB Att. Anders Marklund V. Norrlandsgatan 29 903 29 UMEÅ 1 (3) Tillsyn i den fristående

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Global Bridge i Sverige AB Rålambsvägen 22 112 59 Stockholm 1 (9) Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Beslut

Läs mer

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Utbildningsinspektion i Härryda kommun Landvetterskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Skriftlig information till vårdnadshavare för barn i grundskolan i Nacka kommun.

Skriftlig information till vårdnadshavare för barn i grundskolan i Nacka kommun. BESLUT I TILLSYNSÄRENDE 1 (8) 2000-03-24 Dnr 1999:3598 Nacka kommun 131 81 NACKA Skriftlig information till vårdnadshavare för barn i grundskolan i Nacka kommun. Bakgrund Skolverket fick den 24 november

Läs mer

FÖRSLAG. Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet 9

FÖRSLAG. Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet 9 FÖRSLAG Allmänna råd för DEN INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN med skriftliga omdömen Innehåll Förord 2 Inledning 3 Utgångspunkter för den individuella utvecklingsplanen 4 Den individuella utvecklingsplanens

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:3983 Innehåll Kommunbeslut Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Allmänt om tillsynen och beskrivning av

Läs mer

Skolplan för Karlshamns kommun 2002 2005

Skolplan för Karlshamns kommun 2002 2005 Skolplan för Karlshamns kommun 2002 2005 Antagen av kommunfullmäktige 2002-09-02 133 Förord Föreliggande skolplan omfattar hela det kommunala utbildningsväsendet med undantag av vuxenutbildningen. Med

Läs mer

Till Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Till Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2009-09-30 Till Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet (Ds 2009:25) Föräldraalliansen Sverige är ett nationellt förbund för

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola en% Now Beslut Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Nygårdsskolans gymnasiesärskola belägen i Köpings kommun 2 (5) Tillsyn i Nygårdsskolan gymnasiesär har genomfört tillsyn av Köpings

Läs mer

Beslut Dnr :2426. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Karlskrona kommun

Beslut Dnr :2426. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Karlskrona kommun Beslut 2010-12-13 Dnr 44-2010:2426 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Karlskrona kommun Beslut Tillsyn i NTI-gymnasiet 2010-12-13 1 (3) 44-2010:2426 Tillsyn i den fristående

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3983 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nya Tidens Montessorisk. Täby belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

INSPEKTION AV VERKSAMHETEN VID DEN FRISTÅ- ENDE GRUNDSKOLAN SATHYA SAI SKOLAN I BOLLNÄS

INSPEKTION AV VERKSAMHETEN VID DEN FRISTÅ- ENDE GRUNDSKOLAN SATHYA SAI SKOLAN I BOLLNÄS 1 (14) Avdelningen för utbildnings- inspektion Anna-Maria Koci INSPEKTION AV VERKSAMHETEN VID DEN FRISTÅ- ENDE GRUNDSKOLAN SATHYA SAI SKOLAN I BOLLNÄS 1 Inledning 1.1 Rättslig reglering Utbildningen i

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Värnamo kommun

Beslut. efter tillsyn i Värnamo kommun Beslut Värnamo kommun Beslut efter tillsyn i Värnamo kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080 07 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet)

Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremiss Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 februari 2014 Jan Björklund Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola 8^o!^;>po:er^iex^ 2014-03-25 Drottning Blankas Gymnasieskola AB fredrik.ericsson@dbgy.se Rektorn vid Drottning Blankas Gymnasieskola Stockholm norma.aznar( dbgy.se Beslut för gymnasieskola efter förstagångstillsyn

Läs mer

Till statsrådet Jan Björklund

Till statsrådet Jan Björklund Till statsrådet Jan Björklund Den 23 oktober 2012 uppdrog statsrådet Jan Björklund åt utbildningsdirektören Thomas Persson (U2012/5725/SAM) att biträda Utbildningsdepartementet med att utarbeta förslag

Läs mer

Utbildningsinspektion i Schillerska gymnasiet

Utbildningsinspektion i Schillerska gymnasiet Utbildningsinspektion i UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar i riktning mot de nationella målen

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nils Ericsonsgymnasiet, gymnasieskola

Utbildningsinspektion i Nils Ericsonsgymnasiet, gymnasieskola Utbildningsinspektion i Trollhättans kommun Nils Ericsonsgymnasiet Dnr 53-2006:1616 Utbildningsinspektion i Nils Ericsonsgymnasiet, gymnasieskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Bra bättre bäst! Resultat i korthet för gymnasieverksamhet i Nacka kommun

Bra bättre bäst! Resultat i korthet för gymnasieverksamhet i Nacka kommun Bra bättre bäst! Resultat i korthet för gymnasieverksamhet i Nacka kommun Till dig som är elev eller förälder eller arbetar i gymnasieskolan! Årets kvalitetsredovisning för förskoleverksamhet och utbildning

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram rin Skolinspektionen Beslut Dnr 43-2014:7899 Hylle kommun Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter prioriterad tillsyn i Traineegymnasiet belägen i Hylte kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Plan för systematiskt kvalitetsarbete STORUMANS KOMMUNS SKOLOR OCH FÖRSKOLOR Plan för systematiskt kvalitetsarbete Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden Läsåret 2013/14 Enligt 4 kap. 3-8 skollagen ska varje huvudman och varje förskole-

Läs mer

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen Praktiska Sverige AB Org.nr. 556257-5786 Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Praktiska gymnasiet Helsingborg belägen i Helsingborg

Läs mer

Utbildningsinspektion i Bromölla kommun

Utbildningsinspektion i Bromölla kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:70 Utbildningsinspektion i Bromölla kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Bilaga Alvikenskolan F 6 Dalaskolan Norra

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Aspero Friskolor AB Org.nr. 556636-3973 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Karlskrona belägen i Karlskrona kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Utbildningsinspektion i grund- och gymnasieskolan

Utbildningsinspektion i grund- och gymnasieskolan Utbildningsinspektion i grund- och gymnasieskolan UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar i riktning

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Beslut 2013-06-12 Magelungen Utveckling AB Stefan.berg@magelungen.com Rektorn vid MBC skolan Södertälje Aiman.jihar@magelmigen.com Beslut för grundskola efter förstagångstillsyn i den

Läs mer

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning Reviderad 2015-09-01 Hjälpreda Hörsel Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning www.spsm.se www.vgregion.se www.rjl.se www.regionhalland.se www.skl.se Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Särskilt stöd Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Reviderad 2014-09-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämnes- och kursplanering... 3 Dokumentation och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten; SFS 2008:390 Utkom från trycket den 11 juni 2008 utfärdad den 29 maj 2008. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Köpings kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Köpings kommun Tillsyn i Köpings kommun Beslut 2 (4) har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer