Tillsyn över utbildningen vid Muslimska El-Zahra Skolan i Jönköpings kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsyn över utbildningen vid Muslimska El-Zahra Skolan i Jönköpings kommun"

Transkript

1 SKOLVERKET RAPPORT 1(11) Göteborg Tomas Erlandsson Tillsyn över utbildningen vid Muslimska El-Zahra Skolan i Jönköpings kommun 1 Inledning 1.1 Rättslig reglering Utbildningen i fristående förskoleklasser reglerasi2bkap.skollagen.i7 anges vad som krävs för godkännande: Utbildning som avses i 6 skall godkännas, om 1. den stimulerar varje barns utveckling och lärande och kan ligga till grund för fortsatt skolgång, och 2. den även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet. Förutom vad som krävs ovan skall följande villkor gälla för utbildningen: 1. den står öppen för alla barn som har rätt till utbildning inom förskoleklassen, med undantag för sådana barn som det skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter att ta emot för den fristående skolan, och 2. den uppfyller de ytterligare villkor som regeringen föreskriver i fråga om utbildningen och om antagningen till och ledningen av sådan utbildning. Utbildningen vid fristående grundskolor regleras i 9 kap. skollagen. I 2 anges vad som krävs för godkännande: "En fristående skola, vars utbildning ger kunskaper och färdigheter som till art och nivå väsentligen svarar mot de kunskaper och färdigheter som grundskolan, särskolan respektive specialskolan skall förmedla, skall godkännas om 1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet,

2 SKOLVERKET RAPPORT 2(11) 2. skolan står öppen för alla barn som enligt denna lag har rätt till utbildning inom motsvarande skolform i det offentliga skolväsendet, med undantag för sådana barn vilkas mottagande skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för skolan, 3. skolan har minst 20 elever, om det inte finns särskilda skäl för ett lägre elevantal, 5. skolan uppfyller de ytterligare villkor som regeringen föreskriver i fråga om utbildningen vid fristående skolor och om antagningen till och ledningen av sådana skolor. Regeringen föreskriver ytterligare villkor i förordningen (1996:1206) om fristående skolor. I 1 a kap., som gäller för fristående skolor som motsvarar grundskolan, framgår av 4 bland annat följande: För ledningen av utbildningen skall det finnas en rektor. Som rektor får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har förvärvat pedagogisk insikt. En fristående skola skall dessutom årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning enligt förordningen (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet. Huvudmannen skall vidare iaktta sina skyldigheter enligt lagen (200:873) om registerkontroll av personal som anställs inom förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skola. 1.2 Genomförande Utbildningen i fristående förskoleklasser och fristående grundskolor står under tillsyn av Statens skolverk enligt 2 b kap.8 respektive9kap.11 skollagen. Med anledning av detta har tillsyn genomförts vid Muslimska El-Zahra Skolan i Jönköpings kommun. Tillsynen har bestått av dokumentstudier och ett besök vid skolan den 24 och 25 januari 2002 utfört av undervisningsrådet Tomas Erlandsson och experten Gull Olsson. Vid besöket intervjuades styrelsens ordförande, skolans rektor och lärare samt representanter för föräldrar och elever. Tillsynen har inriktats på att kontrollera om skolans utbildning uppfyller kraven för godkännande enligt 2 b och 9 kap. skollagen samt 1 och 1 a kap. förordningen (1996:1206) om fristående skolor.

3 SKOLVERKET RAPPORT 3(11) 1.3 Tidigare tillsyn Skolverket genomförde tillsyn av utbildningen vid skolan hösten Av beslutet från den 23 februari 2000, dnr 99:2943, framgår att skolan uppfyllde villkoren för fortsatt godkännande. I den underliggande rapporten påpekades dock att den samlade lärarkompetensen var låg och att Skolverket förutsatte att en kvalitetsredovisning skulle tas fram senast sommaren Vid besöket diskuterades även konsekvenserna av att utöka verksamheten med årskurserna 7 9, vilket huvudmannen ansökt hos Skolverket om att få göra. 2 Allmänna förutsättningar för verksamheten som skall uppfyllas 2.1 Skola Vid den förra tillsynen hade huvudmannen godkännande som fristående grundskola för årskurserna 1 6. Skolan hade 34 elever fördelade på årskurserna 1 5, därav 10 elever som börjat i årskurs 1 som sexåringar. Från och med läsåret 2000/01 har huvudmannen även godkännande för förskoleklass och grundskola årskurserna 7 9. Under läsåret 2000/01 fanns inga elever i årskurserna 7 9. Vid besöket fanns 6 elever i förskoleklassen. De 23 eleverna i grundskolan var fördelade på årskurser enligt följande: Årskurma Sum- Antal Barnen och eleverna undervisades i fyra avdelningar nämligen, förskoleklassen, årskurserna 1-2, 3-6 och 9. Alla barn och elever kommer från Jönköpings kommun. 2.2 Huvudmans rättskapacitet Enligt Skolverkets underrättelse den 18 januari 2002, dnr :4274, har huvudmannaskapet förts över från den tidigare enskilda firman, Hassan Meri, till El-Dagve Skolan Handelsbolag med Hassan Meri som en av två ägare. Enligt underrättelsen har huvudmannens rättskapacitet verifierats av registreringsbevis från Patent- och registreringsverket. Där framgår att bolagets syfte är att bedriva friskola. Organisationsnumret är

4 SKOLVERKET RAPPORT 4(11) 2.3 Stabilitet Enligt den ekonomiska redovisningen var nettoresultatet för huvudmannens verksamhet under år 2000 positivt. Trots upprepade propåer från Skolverket har huvudmannen inte redovisat någon ekonomisk redovisning för 2001 och inte heller någon aktuell budget. Huvudmannen hyr undervisningslokalerna av det kommunala bostadsbolaget Vätterhem Bostads AB. Enligt redovisade dokument planerar huvudmannen för att elevantalet kommer att utökas med under år På litet längre sikt räknar huvudmannen med cirka 70 elever indelade i sex undervisningsgrupper. 2.4 Principer för intagning Enligt huvudmannen är skolan öppen för alla barn och elever med rätt till utbildning i motsvarande skolform. Om antalet sökande till skolan skulle bli större än antalet platser tillämpas köordning enligt anmälningsdatum. Hittills har skolan kunnat ta emot alla barn och elever som sökt till skolan. 2.5 Registerkontroll Enligt skolans rektor tillämpar huvudmannen lagen om registerkontroll vid anställning av personal. 2.6 Bedömning Skolverket har inte kunnat bedöma skolans stabilitet på grund av att huvudmannen inte redovisat de dokument om skolans ekonomi som Skolverket begärt in. Skolan uppfyller därför inte de allmänna förutsättningar som krävs för verksamheten. I övrigt är kraven uppfyllda. 3 Krav på utbildningen i fråga om utveckling och lärande 3.1 Skolans organisation och ledning Handelsbolagets styrelse är även styrelse för skolan. Som rektor har huvudmannen anställt en person som under slutet av våren och hösten vikarierade som lärare vid skolan. Han arbetar cirka 35 procent som rektor och under övrig arbetstid undervisar han de två eleverna som går i årskurs 9. Han sak-

5 SKOLVERKET RAPPORT 5(11) nar lärarutbildning och anställdes som rektor då den tidigare rektorn slutade i samband vid utgången av år Lärarkompetens I förskoleklassen undervisar en person med halvtidsanställning som har lärarutbildning från Jordanien. Utbildningen uppges motsvara svensk lärarutbildning för årskurserna 1 7 med inriktning på engelska och arabiska. I årskurserna 1 2 undervisar en utbildad lärare med svensk lärarexamen 1 7 med inriktningen mot matematik och naturorienterande ämnen. I årskurserna 4 6 undervisar en person utan lärarutbildning. Denna klass undervisades av en utbildad lärare under höstterminen Till skolan finns även knutet tre personer vars lön, enligt uppgift från huvudmannen, betalas av den Egyptiska staten. Alla tre har imam- och lärarexamen från Alazahr University of Kairo. De har hand om skolans modersmålsundervisning i arabiska och undervisningen i islam. I viss utsträckning tjänstgör de även som elev- och lärarassistenter. Enligt skolans dokument Kvalitetsredovisning Med elevprognos och framtidsutsikter kommer en ny fortbildningsplan att tas fram under våren, då den gamla, enligt dokumentet, är oacceptabelt innehållslös. Enligt den ekonomiska redovisningen för år 2000 har medel satsats på utbildning av personalen. 3.3 Lokaler och utrustning Undervisningen bedrivs i samma lokaler som vid den förra tillsynen. Lokal för idrott och hälsa hyrs liksom tidigare i en närbelägen idrottshall. För undervisning av de två eleverna i åk 9 hyr skolan även institutionslokaler för undervisningen i naturorienterande ämnen i en kommunal skola. Dessa elever har gått i kommunal grundskola i årskurserna 7 och 8. Förskoleklassen och de tre grundskoleklasserna har egna klassrum och det finns en lokal för trä- och metallslöjd. Skolan har datorer i varje klassrum och det finns ytterligare några datorer i ett datorrum. En av datorerna är ansluten till Internet. Skolan saknar bibliotek men i några av rummen finns mindre boksamlingar. Enligt lärarna och eleverna görs regelbundna besök vid kommunala bibliotek. Enligt rektorn och lärarna kompletteras skolans bokbestånd och utrustningen för den naturorienterande undervisningen efter hand som behoven uppstår.

6 SKOLVERKET RAPPORT 6(11) Lärarna anser att lokalerna är ändamålsenliga men att viss utrustning saknas, i första hand för den naturorienterande undervisningen. Lärarna bekräftar huvudmannens uppgifter om att det som behöver köpas för undervisningen kan också köpas in. 3.4 Undervisningens innehåll och organisation Undervisningen i grundskolan, liksom i förskoleklassen, följer läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94, med tillhörande kursplaner. Skolan erbjuder dessutom undervisning i islam. Skolans timplan överensstämmer till stora delar med grundskolans timplan enligt bilaga 3 till skollagen. I stället för Språkval har skolans elever modersmålundervisning i arabiska. Dessutom undervisas eleverna, utanför timplanens ram, ytterligare 75 timmar i arabiska och 40 timmar i islam varje läsår. Denna undervisning är inte obligatorisk men alla barn och elever deltar. Skolan följer kommunens läsårstider. Vid tillsynbesöket framkom att skolan har sex lovdagar i anslutning till muslimska helgdagar. Dessa lovdagar tillkommer utöver de lovdagar som är vanliga i den svenska skolan. Skolan har redovisat ett dokument kallat Skolutvecklingsplan. Exempel på innehåll är Pedagogiska mål, Fostransinriktning, Syn på kunskapsutveckling och Elevdemokrati. Den innehållerävenenpresentationavskolan och skolans timplan. Efter besöket har skolans rektor redovisat en plan över timmarnas fördelning över årskurserna. Alla elever deltar i modersmålundervisning i arabiska samt undervisningen i svenska som andraspråk. 3.5 Arbetssätt och arbetsformer Vid lektionsbesöken i förskoleklassen och grundskolan arbetade barnen mest enskilt. Enligt personalen tillämpas både enskilt och parvis arbete samt arbete i grupp. Vid diskussioner med personalen har framkommit att det finns pedagogiska problem med att skolan bara har två elever i årskurs 9. Många aktiviteter som till exempel grupparbeten och diskussioner kan inte genomföras i enlighet med läro- och kursplaner. Rektorn uppger att personalen anser att om skolan får för få elever i årskurserna 7 9 nästa läsår, så bör skolans resurser koncentreras till de yngre barnen och eleverna. Skolans ägare har uppgett att om skolan inte lyckas rekrytera tillräckligt med elever till årskurserna7 9nästaläsårkommerskolansverksamhetendastattomfatta förskoleklassen och årskurser 1 6.

7 SKOLVERKET RAPPORT 7(11) 3.6 Skolans resultat Läraren i förskoleklassen följer elevernas utveckling och lärande under läsårets gång. Enligt rektorn har huvudmannen tidigare använt Skolverkets nationella prov i skolår 5. Skolan har inte redovisat några resultat från dessa ämnesprov. Förra året fanns inga elever i år 5 och några elever har ännu inte lämnat årkurs 9. Enligt rektorn kommer skolan att delta i ämnesproven för både år 5 och 9 under våren Skolan har redovisat två dokument dels Utvärdering Muslimska El-Zahra Skolan , dels det tidigare nämnda Kvalitetsredovisning Med elevprognos och farmtidsplan. I det förstnämnda dokumentet behandlas vad som varit negativt och positivt i skolan. Som negativt anges till exempel segregation och avsaknad av viss undervisningsmateriel och som positivt att skolan är liten och de goda föräldrakontakterna. I det andra dokumentet återfinns följande fyra områden: Allmänna målsättningar", Miljömässiga målsättningar, Pedagogiska mål och Lärande mål. För varje område behandlas mål, metod och resultat. Inget av dokumenten tar, i nämnvärd omfattning, upp vilka åtgärder som behöver vidtagas för att åstadkomma en reell skolutveckling. Kommunen har utnyttjat sin rätt till insyn i verksamheten. Tjänstemän från kommunen har besökt skolan den 11 oktober I en upprättad PM med noteringar från besöket konstateras bland annat att det allmänna intrycket var att verksamheten präglades av mer struktur och kreativitet än vid tidigare besök. Problem som kommunens tjänstemän noterat är bland annat omsättningen på personal, inklusive rektorsfunktionen, bristande lärarkompetens och avsaknad av skolhälsovård. 3.7 Bedömning Utbildningen i förskoleklassen stimulerar varje barns utveckling och lärande och kan ligga till grund för fortsatt skolgång. Huvudmannen har inte kunnat visa att det finns tillräckliga förutsättningar för att utbildningen vid den fristående grundskolan skall ge kunskaper och färdigheter som till art och nivå väsentligen svarar mot de kunskaper och färdigheter som grundskolan skall förmedla.

8 SKOLVERKET RAPPORT 8(11) Huvudmannen har anställt en person som rektor som inte uppfyller friskoleförordningens krav på pedagogisk insikt förvärvad genom utbildning och erfarenhet. Enligt Skolverkets bedömning är den samlade lärarkompetensen inte tillräcklig för att skolan skall kunna ge eleverna den undervisning de har rätt till. Skolverket bedömer vidare att utrustningen för undervisning i framför allt naturorienterande ämnen är bristfällig. Skolverket delar huvudmannens uppfattning att alltför få elever i årskurserna7 9kanpåverkaundervisningenskvalitet och att det i så fall kan vara lämpligt att koncentrera skolans samlade resurser till förskoleklassen och årskurserna1 6nästaläsår. 4 Krav på att utbildningen svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet 4.1 Skolans mål Skolan följer Lpo 94 med tillhörande kursplaner. I huvudsak följs timplanerna i skollagens bilaga 3. Se avsnitt 3.4! I ett dokument benämnt Skolstadgar anges att skolans övergripande mål bland annat är att eleverna skall uppnå aktiv tvåspråkighet i svenska och arabiska. De skall även få kunskaper om sitt eget folks historia, religion, kultur livsvillkor samt kännedom om den egna kulturens normer och värderingar. Enligt skolans ägare och de intervjuade föräldrarna är modersmålsundervisningen i arabiska mycket viktig. 4.2 Elevernas ansvar och inflytande Skolans alla tre klasser har klassråd och en representant från varje klass utgör skolans elevråd. Eleverna berättar att bland annat utemiljön, ordningsfrågor och klassresor kan behandlas i klassråden. Skolan har ordningsregler som diskuterats med eleverna. Eleverna, framför allt de äldre, anser att de har inflytande över undervisningens uppläggning.

9 SKOLVERKET RAPPORT 9(11) 4.3 Allsidighet och saklighet Huvudmannens uttalade målsättning är att skolan skall utbilda eleverna för det svenska samhället. Rektorn anser att det faktum att skolan följer Lpo 94 är en bra förutsättning för att eleverna skall få en allsidig och saklig undervisning liksom huvudmannens strävan efter att anställa svenskspråkiga och utbildade lärare. Som redovisats under avsnitt 3.2 finns tre imamer från Egypten knutna till skolan. De talar huvudsakligen arabiska med barnen och eleverna. Förutom att de undervisar tjänstgör de även som någon form av elev- och lärarassistenter. Huvudmannen har inte redovisat vilket arbete som imamerna uträttar utöver undervisningen i arabiska och islam och vilket syfte denna insats har. Enligt en av imamerna, som intervjuades på engelska och svenska, är huvudsyftet att stödja de muslimska barnen och eleverna samt deras familjer. Imamernas verksamhet vid skolan var uppskattad av de intervjuade föräldrarna. Lärare, föräldrar och elever anser att mobbning är sällsynt på skolan. Skolan har redovisat en plan mot mobbning och efter besöket en jämställdhetsplan. 4.4 Elever i behov av särskilt stöd Stöd ges vanligen i den ordinarie undervisningen eftersom grupperna är små. Hittills har skolan inte upprättat något åtgärdsprogram. Enligt uppgift från rektorn i slutet av mars pågår arbete med att upprätta skolans första åtgärdsprogram för en elev. 4.5 Bedömning Enligt lämnade uppgifter är de tre imamernas modersmålsundervisning i arabiska en renodlad språkundervisning och den konfessionella undervisningen i islam ligger utanför den timplan som motsvarar grundskolans. Skolverket har inte fullt ut kunnat bedöma vilken betydelse för undervisningen som de tre imamernas närvaro vid skolan har, utöver vad som avser undervisningen i arabiska och islam, för skolans barn och elever. Huvudmannen bör därför åläggas att göra en redovisning över syftet med och innehållet i det arbete som utförs av imamerna utöver deras undervisning i arabiska och islam. Skolverket förutsätter i sin bedömning att skolan omarbetar sin plan mot mobbning till ett handlingsprogram mot kränkande behandling.

10 SKOLVERKET RAPPORT 10(11) Utbildningen svarar i övrigt mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet. 5 Samarbete med hem och samhälle 5.1 Samarbete med hemmen Enligt personalen och de intervjuade föräldrarna är kontakterna mellan skola och hem mycket goda. Föräldramöten och utvecklingssamtal förekommer minst en gång per termin. Föräldrarna är välkomna till skolan för att följa undervisningen när de önskar. 5.2 Kontakter med samhälle och arbetsliv De yngre eleverna har genomfört studiebesök och besök på arbetsplatser. Eleverna i årskurs 9 kommer att få två veckors praktisk arbetslivsorientering. 5.3 Bedömning Skolan uppfyller läroplanens krav på ett fungerande samarbete med hemmen och kontakter med omgivande samhälle och arbetsliv. 6 Övrigt Verksamheten i förskoleklassen omfattar cirka 20 timmar per vecka. Varken förskoleklassen eller grundskolan har några elevavgifter. Barnen och eleverna erhåller kostnadsfria skolmåltider (lunch) som lagas i eget kök. Skolan svarar för elevernas skolskjutsar med hjälp av egna bussar. Enligt rektorn hade skolan skolhälsovård enligt skollagens bestämmelser till och med höstterminen Från och med vårterminen 2002 saknas både skolsköterska och skolläkare. Rektorn uppger att trots upprepade försök hos kommunen och hos arbetsförmedlingen har huvudmannen inte lyckats rekrytera ny skolsköterska eller skolläkare. Kraven på skolhälsovård enligt de föreskrifter som finns i 14 kap. skollagen är således inte uppfyllda.

11 SKOLVERKET RAPPORT 11(11) 7 Sammanfattande bedömning Eftersom huvudmannen inte fullt ut redovisat begärda dokument har Skolverket inte kunnat bedöma den ekonomiska stabiliteten i huvudmannens verksamhet. Därmed är inte kraven på de allmänna förutsättningarna för verksamheten uppfyllda. Skolan bedriver en utbildning som i förskoleklassen stimulerar varje barns utveckling och lärande och som kan ligga till grund för fortsatt skolgång. Skolverket bedömer att bristerna i den samlade kompetensen hos rektorn och lärarna medför att det saknas förutsättningar för att utbildningen i den fristående grundskolan skall ge kunskaper och färdigheter som till art och nivå väsentligen svarar mot de kunskaper och färdigheter som grundskolan förmedlar. Skolverket konstaterar vidare att huvudmannen anställt en person som rektor trots att kraven på utbildning och erfarenhet enligt friskoleförordningens bestämmelser inte varit uppfyllda. Skolverket bedömer att utrustningen för undervisning i framför allt naturorienterande ämnen är bristfällig. För att Skolverket skall kunna bedöma syftet med och betydelsen av de tre imamernas verksamhet vid skolan, vad gäller den del som ligger utanför deras egentliga undervisning, bör huvudmannen åläggas att upprätta en redovisning. Skolans utbildning i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som skall finnas i det offentliga skolväsendet. Skolan har inte skolhälsovård enligt de föreskrifter som finns i 14 kap. skollagen. Sammantaget visar utredningen att Muslimska El-Zahra Skolan för närvarande inte uppfyller villkoren för fortsatt godkännande och huvudmannen bör därför ges ett föreläggande för att åtgärda de påtalade bristerna.

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Barbro Nässén Undervisningsråd

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Barbro Nässén Undervisningsråd Beslut Eslövs folkhögskolas garantiförening, ideell förening Sturegatan 12 241 31 ESLÖV 2005-02-25 1 (1) Dnr 54-2004:3221 Genomförd inspektion av utbildningen vid den fristående gymnasieskolan Grundtvig

Läs mer

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Cecilia Hanö Undervisningsråd

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Cecilia Hanö Undervisningsråd Beslut Styrelsen för Ljud&Bildskolan i Halmstad Box 4061 300 04 Halmstad 1 (1) Genomförd inspektion av utbildningen vid den fristående gymnasieskolan Ljud & Bildskolan i Halmstads kommun Skolverket har

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Beslut Sveaskolan AB Ringugnsgatan 1 216 16 Limhamn 2009-08-28 1 (4) Dnr 44-2009:569 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört

Läs mer

Inspektion av verksamheten vid den fristående grundskolan Mariaskolan i Malmö

Inspektion av verksamheten vid den fristående grundskolan Mariaskolan i Malmö 1 (12) Utbildningsinspektion Cecilia Hanö Inspektion av verksamheten vid den fristående grundskolan Mariaskolan i Malmö 1 Inledning 1.1 Rättslig reglering Utbildningen i fristående förskoleklasser regleras

Läs mer

Inspektion av den fristående grundskolan Hannaskolan i Umeå

Inspektion av den fristående grundskolan Hannaskolan i Umeå SKOLVERKET 1 (13) Anneli Eriksson Inspektion av den fristående grundskolan Hannaskolan i Umeå 1 Inledning 1.1 Rättslig reglering Utbildningen i fristående förskoleklasser regleras i 2 b kap. skollagen.

Läs mer

INSPEKTION AV VERKSAMHETEN VID DEN FRISTÅ- ENDE GRUNDSKOLAN SATHYA SAI SKOLAN I BOLLNÄS

INSPEKTION AV VERKSAMHETEN VID DEN FRISTÅ- ENDE GRUNDSKOLAN SATHYA SAI SKOLAN I BOLLNÄS 1 (14) Avdelningen för utbildnings- inspektion Anna-Maria Koci INSPEKTION AV VERKSAMHETEN VID DEN FRISTÅ- ENDE GRUNDSKOLAN SATHYA SAI SKOLAN I BOLLNÄS 1 Inledning 1.1 Rättslig reglering Utbildningen i

Läs mer

Tillsyn över utbildningen vid Kristet Center Syds fristående skolor i Höörs kommun (som motsvarar grundskolan och gymnasieskola)

Tillsyn över utbildningen vid Kristet Center Syds fristående skolor i Höörs kommun (som motsvarar grundskolan och gymnasieskola) SKOLVERKET RAPPORT 1(20) Cecilia Hanö Tillsyn över utbildningen vid Kristet Center Syds fristående skolor i Höörs kommun (som motsvarar grundskolan och gymnasieskola) 1 Inledning 1.1 Rättslig reglering

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Utbildningsinspektion i Sventorps och Värsås skolor. Inledning

Utbildningsinspektion i Sventorps och Värsås skolor. Inledning Utbildningsinspektion i Skövde kommun Sventorps skola och Värsås skola Dnr 53-2007:3780 Utbildningsinspektion i Sventorps och Värsås skolor Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 6 Inledning Verksamheten

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla Inspektionsrapport från Skolverket 54-2007:2183 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla Bes lut Skolrapport Beslut Explicarium AB Råane 9 451 91 Uddevalla 2008-05-08

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt Skolinspektionen Beslöt 2014-04-03 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus kristiii.aabel@vallentuna.se Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen

Läs mer

Utbildningsinspektion i Herrgårdsskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Herrgårdsskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Herrgårdsskolan, grundskola F 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:127 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun Bes lut S kolrapport Beslut Mona Hurtig Skol AB Solskiftegatan 4 442 53

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Beslut 2013-06-12 Magelungen Utveckling AB Stefan.berg@magelungen.com Rektorn vid MBC skolan Södertälje Aiman.jihar@magelmigen.com Beslut för grundskola efter förstagångstillsyn i den

Läs mer

Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation

Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation 1 (11) Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om rektors möjlighet att delegera och skolors organisation, i samband med myndighetens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8288 Orusts Montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 716445-1614 ma@orustmontessori.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Orust Montessoriskola belägen i

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem / Beslut 2013-03-15 Beta School HB Rektorn vid Beta School Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Beta School i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 2015-11-03 Dnr 43-2015:4701 Göteborgs kommun angered@angered.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Berg ums skola F-3 i Göteborgs kommun 201 5-1 1-03 Tillsyn i Bergums skola

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:3983 Innehåll Kommunbeslut Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Allmänt om tillsynen och beskrivning av

Läs mer

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Matteusskolan Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 Innehåll Inledning...1

Läs mer

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet,

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet, 1 (7) Författningsbilaga Skollagen Fristående skolor Nedanstående paragraf har ny lydelse från och med den 1 mars 2010. Denna nya lydelse ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011,

Läs mer

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Fastställt av Utbildningsnämnden Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Inom Utbildningsnämndens verksamhetsområde 2015-12-07 Ronneby Kommun Johanna Månsson Chef Start Ronneby Annika Forss Kvalitetssamordnare

Läs mer

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Utbildningsinspektion i Härryda kommun Landvetterskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm Beslut Melleruds kommun 4644 80 Mellerud kommunen@mellerud.se 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423 Komm munbeslut efter tillsyn av Melleruds kommunn Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besök: Kungsgatan

Läs mer

Beslut efter riktad tillsyn

Beslut efter riktad tillsyn Beslut Tingsryds kommun 2014-11 -07 Ynqve.Rehnstrom@tingsrvd.se Beslut efter riktad tillsyn av utbildning i Tingsryds kommun för asylsökande barn och barn som vistas i landet utan tillstånd Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola ^ Skolinspektionen Huvudmannen för internationella Engelska Skolan i Nacka inf o@engelska.se Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Nacka donald.christian@engelska.se för grundskola efter tillsyn

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7714 Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Grevhagsskolan belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3983 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nya Tidens Montessorisk. Täby belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Utbildningsinspektion i Bromölla kommun

Utbildningsinspektion i Bromölla kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:70 Utbildningsinspektion i Bromölla kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Bilaga Alvikenskolan F 6 Dalaskolan Norra

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:562 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Rosenborgskolan belägen i Södertälje kommun 2 (9) Dnr 43-2015:562 Tillsyn i Rosenborgskolan har genomfört tillsyn

Läs mer

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2290 Beslut Active

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2009:2. Lärares behörighet och användning efter utbildning

Kvalitetsgranskning Rapport 2009:2. Lärares behörighet och användning efter utbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2009:2 Lärares behörighet och användning efter utbildning Skolinspektionens rapport 2009:2 Stockholm 2009 Innehåll Förord Sammanfattning Inledning Kvalitetsgranskningens resultat

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

Beslut för fristående grundskola

Beslut för fristående grundskola Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla Beslut för fristående grundskola efter tillsyn av Internationella Engelska Skolan i Järfälla kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Backens skola och Strömsbruks skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skoiinspektionen 2014-06-16 Skanör Falsterbo Montessoriskola. Rektorn vid Skanör Falsterbo Montessoriskola. Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Skanör Falsterbo Montessoriskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 BOS/GUN Brittmarie Byström Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Grundfakta: Elevantal grundskola: 124 elever Elevantal: förskoleklass: 37 barn Totalt Celsiusskolan, F-6: 161 barn Personaltäthet: 8,0

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Första Sportskolan i Stockholm

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Första Sportskolan i Stockholm Inspektionsrapport från Skolverket 54-2007:3245 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Första Sportskolan i Stockholm Bes lut Rapport Beslut Huvudmannen för Första Sportskolan Uni-Partner AB

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248.

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248. Beslut Emmaboda kommun Förskolechefer i förskolan och pedagogisk omsorg Beslut för förskola efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping,

Läs mer

Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 lag (2014:458).

Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 lag (2014:458). Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 lag (2014:458). 1 kap. Inledande bestämmelser Gäller både grundskola och gymnasieskola 1-6 kap Syftet med utbildningen

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av grundskolans mål- och uppföljningssystem m.m. Dir. 2006:19. Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2006

Kommittédirektiv. Översyn av grundskolans mål- och uppföljningssystem m.m. Dir. 2006:19. Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2006 Kommittédirektiv Översyn av grundskolans mål- och uppföljningssystem m.m. Dir. 2006:19 Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2006 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall se över

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015 Skolan, huvudman och organisation Uppdragsgivare Skolverket gav Sociala Missionen rätt att bedriva Gymnasieskolan Futurum 2001-01-22. Sociala Missionen

Läs mer

Beslut. Dnr 44-2010:4179 2011-02-23. Beslut. efter tillsyn i den fristående grundskolan Örebro Waldorfskola - Johannaskolan i Örebro

Beslut. Dnr 44-2010:4179 2011-02-23. Beslut. efter tillsyn i den fristående grundskolan Örebro Waldorfskola - Johannaskolan i Örebro Beslut Dnr 44-2010:4179 2011-02-23 Beslut efter tillsyn i den fristående grundskolan Örebro Waldorfskola - Johannaskolan i Örebro Beslut Tillsyn i Örebro Waldorfskola Johannaskolan 2011-02-23 2 (9) Dnr

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nordlyckeskolan, grundskola 7 9

Utbildningsinspektion i Nordlyckeskolan, grundskola 7 9 Utbildningsinspektion i Göteborgs kommun Utbildningsinspektion i Nordlyckeskolan, grundskola 7 9 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom

Läs mer

Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem

Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Tillämpas från och med 2016-01-01 Innehåll Regler för fristående förskola... 4 Förutsättningar

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Eskilsby skola Grundskola, förskoleklass och fritidshem 1 Presentation av verksamheten läsåret 2013-2014 Eskilsby skola består av en integrerad klass med

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2012:109 Utkom från trycket den 13 mars 2012 utfärdad den 1 mars 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003 i Lysekils kommun

Kvalitetsredovisning 2003 i Lysekils kommun Kvalitetsredovisning 2003 i Lysekils kommun Kvalitetsredovisningen inriktas mot sju områden. Dessa är särskilt väsentliga för att säkra att alla barn, elever och vuxenstuderande får den omsorg och utbildning

Läs mer

Den individuella utvecklingsplanen

Den individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD 2008 Allmänna råd och kommentarer Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, Fax: 08-690

Läs mer

Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106

Läs mer

Utbildningsinspektion i Södermalmsskolan och Knaftens skola grundskolor F 6

Utbildningsinspektion i Södermalmsskolan och Knaftens skola grundskolor F 6 Utbildningsinspektion i Södermalmsskolan och Knaftens skola grundskolor F 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2014-10-09 Ekerö kommun Rektorn vid Träkvista skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Träkvista skola i Ekerö kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Beslut. Pysslingen Förskola och Skolor AB Sveavägen 64 111 34 STOCKHOLM. 2006-11-30 1 (3) Dnr 54-2005:1460

Beslut. Pysslingen Förskola och Skolor AB Sveavägen 64 111 34 STOCKHOLM. 2006-11-30 1 (3) Dnr 54-2005:1460 Beslut Pysslingen Förskola och Skolor AB Sveavägen 64 111 34 STOCKHOLM 2006-11-30 1 (3) Dnr 54-2005:1460 Genomförd utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Söderby skola i Haninge kommun Skolverket

Läs mer

Skolplan för Karlshamns kommun 2002 2005

Skolplan för Karlshamns kommun 2002 2005 Skolplan för Karlshamns kommun 2002 2005 Antagen av kommunfullmäktige 2002-09-02 133 Förord Föreliggande skolplan omfattar hela det kommunala utbildningsväsendet med undantag av vuxenutbildningen. Med

Läs mer

2010-08-31 Dnr 44-2010:117. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Backaskolan i Malmö kommun

2010-08-31 Dnr 44-2010:117. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Backaskolan i Malmö kommun 2010-08-31 Dnr 44-2010:117 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Backaskolan i Malmö kommun Beslut Föreningen Backaskolan Östra fäladsgatan 46-48 212 24 Malmö 2010-08-31 1 (2) Dnr 44-2010:117

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4261 Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar Org.nr. 742000-2045 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i LinMaskolan belägen i Höörs kommun

Läs mer

Kvalitetsuppföljning för halvåret, läsåret 2014/2015 Årsbokslut 2014. Kvalitetsuppföljning ht 2014

Kvalitetsuppföljning för halvåret, läsåret 2014/2015 Årsbokslut 2014. Kvalitetsuppföljning ht 2014 Förskola/Skola Kvalitetsuppföljning för halvåret, läsåret 2014/2015 Årsbokslut 2014 Stenhamra och Uppgårdskolan Rektor: Lillemor Bergquist Tel: 08-124 57 804 1. Inledning Kvalitetsuppföljning ht 2014 Uppgårdskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4035 Täby Friskola Aktiebolag Org.nr. 556599-8860 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Täby Friskola-Småskolan/Ljungmyr belägen i Täby kommun 2(7) Tillsyn i Täby Friskola-Småskolan/Ljungmyr

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Skola Tundalsskolan Ort Robertsfors Ansvarig rektor Jan

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-02-17 Tyresö kommun Rektorn vid Sofiebergsskolan Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Sofiebergsskolan i Tyresö kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet)

Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremiss Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 februari 2014 Jan Björklund Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009. Bergs skola

Kvalitetsredovisning 2009. Bergs skola Kvalitetsredovisning 2009 Bergs skola Inledning Kvalitetsredovisningar gör vi för att granska och bedöma effekterna av vad som pågår och har gjorts i verksamheten. Vi gör det för att få en möjlighet att

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Utbildningsinspektion i grund- och gymnasieskolan

Utbildningsinspektion i grund- och gymnasieskolan Utbildningsinspektion i grund- och gymnasieskolan UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar i riktning

Läs mer

Genomförd inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Vallentuna Friskola i Vallentuna

Genomförd inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Vallentuna Friskola i Vallentuna Vallentuna Friskola AB Lovisedalsvägen 27B 186 53 Vallentuna Beslut 2005-11-21 1 (2) Genomförd inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Vallentuna Friskola i Vallentuna Bakgrund Skolverket

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-10-19 Djurgymnasiet Stockholm terese.laurentkarlsson@djurgymnasiet.com Rektorn vid Djurgymnasiet mimi.englund@djurgymnasiet.com Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Djurgymnasiet i Stockholms

Läs mer

Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola

Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola efter tillsyn av den fristående Hägernässkolan i Täby kommun Täby Friskola AB e-post: info@tabyfriskola.se Rektorn vid Hägernässkolan e-post: karstin.hultman@tabyfriskola.se

Läs mer

Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013

Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(14) Margareta Skog 2013-06-24 Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013 Inledning Järbo/Jäderfors ro kvalitetsredovisar sin verksamhet

Läs mer

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd 1. Extra anpassningar 2. Extra anpassning och intensifiering 3. Anmälan om risk för bristande måluppfyllse 4. Pedagogisk utredning av en elevs

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att lärarna samverkar med varandra i arbetet

Läs mer

Annan pedagogisk verksamhet

Annan pedagogisk verksamhet Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Annan pedagogisk verksamhet Bestämmelser om pedagogisk verksamhet har ett eget kapitel i skollagen Det ställs övergripande krav och kvalitetskrav på verksamheten

Läs mer

Tillsyn av simkunnighet och förmåga att hantera nödsituationer

Tillsyn av simkunnighet och förmåga att hantera nödsituationer Avdelningen för utbildningsinspektion Ulrika Lindmark 1 (12) Tillsyn av simkunnighet och förmåga att hantera nödsituationer vid vatten 1 Inledning 1.1 Bakgrund Drunkning är den tredje vanligaste dödsorsaken

Läs mer

Till statsrådet Jan Björklund

Till statsrådet Jan Björklund Till statsrådet Jan Björklund Den 23 oktober 2012 uppdrog statsrådet Jan Björklund åt utbildningsdirektören Thomas Persson (U2012/5725/SAM) att biträda Utbildningsdepartementet med att utarbeta förslag

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2833 Beslut Baggium AB Ängbackevägen 15 428 34 Kållered

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Vivallaskolan i Örebro kommun

Kvalitetsgranskning av Vivallaskolan i Örebro kommun Beslut Vivallaskolan Box 314 10 701 35 Örebro 2010-04-01 1 (13) Örebro kommun Box 30000 701 35 Örebro Kvalitetsgranskning av Vivallaskolan i Örebro kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen har

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen IQRA Utbildning AB Org.nr. 556930-9825 Beslut för grundskola efter tillsyn i IQRA Skolan belägen i Västerås kommun Förstagångstillsyn av IQRA Skolan Skolinspektionen har genomfört förstagångstillsyn

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut fin Skolinspektionen 2015-03-16 Dnr 43-20134722 Västerås kommun info@vasteras.se Rektorn för vuxenutbildningen jenny.twana@vasteras.se Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Västerås kommun

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Mottagning och utbildning av flerspråkiga barn och elever

Mottagning och utbildning av flerspråkiga barn och elever Mottagning och utbildning av flerspråkiga barn och elever Organisation i Vännäs kommun 2014 Beslutat på ledarlag 2014-03-19 Innehåll FÖRUTSÄTTNINGAR, SYFTE OCH MÅL... 3 Syfte... 3 Mål... 3 ORGANISATION...

Läs mer

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Rektorsområde förskola och grundskola Rektorsområde gymnasium Hultsfreds kommun rutiner för handläggning, utredning och beslut om mottagande

Läs mer

Entreprenad och samverkan

Entreprenad och samverkan Juridisk vägledning Granskad september 2013 Mer om Entreprenad och samverkan Entreprenad enligt skollagen är när kommuner, landsting och enskilda huvudmän, med bibehållet huvudmannaskap, sluter avtal med

Läs mer

Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare

Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma

Läs mer

Utbildningsinspektion i område Gullvivan, förskola och grundskola F 6

Utbildningsinspektion i område Gullvivan, förskola och grundskola F 6 Utbildningsinspektion i område Gullvivan, förskola och grundskola F 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

FÖRSLAG. Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet 9

FÖRSLAG. Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet 9 FÖRSLAG Allmänna råd för DEN INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN med skriftliga omdömen Innehåll Förord 2 Inledning 3 Utgångspunkter för den individuella utvecklingsplanen 4 Den individuella utvecklingsplanens

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-09-10 Dnr 43-2011:5538 Skellefteå kommun Rektorn vid Vita skolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Vita skolan i Skellefteå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress

Läs mer

Beslut efter riktad tillsyn

Beslut efter riktad tillsyn Lessebo kommun lnfo@lessebo.se efter riktad tillsyn av utbildning i Lessebo kommun för asylsökande barn och barn som vistas i Sverige utan tillstånd 2(12) Riktad tillsyn i Lessebos kommun Skolinspektionen

Läs mer

Förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar

Förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar Förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar SFS nr: 1994:519 Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet Utfärdad: 1994-05-11 Ändrad: t.o.m. SFS 2008:622

Läs mer

Utbildningsinspektion i Älvsbyns kommun

Utbildningsinspektion i Älvsbyns kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:41 Utbildningsinspektion i Älvsbyns kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Grundskolor Lekenskolan, Tärnstigens

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola en% Now Beslut Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Nygårdsskolans gymnasiesärskola belägen i Köpings kommun 2 (5) Tillsyn i Nygårdsskolan gymnasiesär har genomfört tillsyn av Köpings

Läs mer

MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK. Magnus Jonasson, jurist

MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK. Magnus Jonasson, jurist MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK Magnus Jonasson, jurist Magnus Jonasson Jurist med inriktning mot offentlig rätt: Social- och sjukförsäkringsrätt, medicinsk rätt Skoljuridik: - Samtliga skolformer

Läs mer

Utdrag ur skollagen kapitel 9

Utdrag ur skollagen kapitel 9 Utdrag ur skollagen kapitel 9 2 En fristående skola, vars utbildning ger kunskaper och färdigheter som till art och nivå väsentligen svarar mot de kunskaper och färdigheter som grundskolan, särskolan respektive

Läs mer

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 1 Innehållsförteckning GRUNDFAKTA 3 VÅRT KVALITETSARBETE 3 VISION 5 NORMER OCH VÄRDEN 5 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE 6 KUNSKAPER 7 SKOLA OCH HEM 8 EXEMPEL PÅ

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer