Beslut för vuxenutbildningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut för vuxenutbildningen"

Transkript

1 Beslut Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: , Fax:

2 2 (12) Tillsyn i vuxenutbildningen Skolinspektionen genomför tillsyn i Botkyrka kommun under hösten Vid tillsynen besöker Skolinspektionen samtliga skolenheter med vuxenutbildning i kommunen. Botkyrka Vuxenutbildning besöktes av Skolinspektionen mellan den 4 december 2012 och den 6 december Fakta om vuxenutbildningen Sedan våren 2011 ansvarar arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden för all vuxenutbildning i Botkyrka kommun. Vuxenutbildningen leds av en rektor som har två biträdande rektorer till sitt stöd. En av de biträdande rektorerna ansvarar för den del av svenskundervisning för invandrare som har en inriktning mot yrkesspår. Den andra biträdande rektorn ansvarar för resterande del av svenskundervisning för invandrare, grundläggande vuxenutbildning samt särskild utbildning för vuxna. I skolans ledningsgrupp ingår vid tiden för tillsynen rektorn, de två biträdande rektorerna, den administrativa chefen samt verksamhetens kvalitetscontroller. Vuxenutbildningen kommer att från och med 1 januari 2013 omorganisera strukturen på arbetslagen och då kommer också de tre arbetslagsledarna att delta i ledningsgruppen. I kommunen finns ett Vägledningscenter som ansvarar för den uppsökande och vägledande verksamheten när det gäller vuxenutbildningen. Här arbetar sju studie- och yrkesvägledare som varje vecka besöker Arbetsförmedlingen och var fjortonde dag besöker medborgarkontor i kommunen. Vägledarna deltar också på olika utbildningsmässor. Rektorn för vuxenutbildningen som är chef för Vägledningscenter träffar denna personalgrupp varje vecka. Kommunens vuxenutbildning omfattar svenskundervisning för invandrare, särskild utbildning för vuxna, grundläggande vuxenutbildning samt gymnasial vuxenutbildning. Vid tiden för tillsynen omfattar verksamheten drygt 2200 elever. Från och med höstterminen 2012 är all gymnasial vuxenutbildning upphandlad genom ett gemensamt avtal för 8 kommuner i Stockholmsområdet. Upphandlingen omfattar 23 externa anordnare. Enligt Skolverkets nationella statistik för år 2011 fick 19 procent av eleverna inom svenska för invandrare (sfi) i Botkyrka vuxenutbildning godkänt i kurs 1A. Motsvarande andel för riket låg på 40 procent. Under perioden 2009 till och

3 3 (12) med 2011 har andelen elever som fått godkänt på denna kurs varit 16, 32 respektive 19 procent. Motsvarande andel för riket under dessa tre år har varit 37, 38 respektive 40 procent. År 2011 behövde en elev på kursen 1A i Botkyrka kommun i genomsnitt 65 veckor för att nå betyget godkänt. Motsvarande värde för riket var 36 veckor. Sammantaget framgår av statistiken för åren 2009 till och med 2011 att andelen godkända elever på kurs 1A i Botkyrka kommun under denna period genomgående har varit lägre jämfört med riket. Antalet timmar som eleven behövt för att klara betyget godkänt har emellertid varit betydligt högre jämfört med riket. Resultaten för övriga kurser inom sfi ligger på ungefär samma nivå som för riket. I kurserna engelska A, matematik A och svenska A inom den gymnasiala vuxenutbildningen har andelen elever som fått betyget Godkänt under perioden 2007 till och med 2011 varierat men varit stigande. Jämfört med riket har andelen elever i Botkyrka som i kurserna engelska A och matematik A uppnått betyget Godkänt under de senaste tre åren legat högre jämfört med riket. I kursen svenska A har andelen elever i Botkyrka som uppnått betyget Godkänt vissa år legat högre jämfört med riket och vissa år legat under motsvarande värde för riket. Vidare visar den nationella statistiken att andelen elever inom Botkyrka vuxenutbildning, som i dessa tre ämnen fått betyget Mycket väl godkänt, under de senaste fem åren sjunkit markant. Vid en jämförelse med motsvarande värden för riket framkommer att andelen elever i Botkyrka vuxenutbildning som uppnått betyget Mycket väl godkänt under de senaste fem åren genomgående, utom något enstaka år, varit betydligt lägre än värdet för riket. Helhetsbedömning Vuxenutbildningen i Botkyrka kommun bedriver en verksamhet som i många avseenden uppfyller de krav som författningarna ställer. Det systematiska kvalitetsarbetet har förbättrats sedan föregående tillsyn då verksamheten fick kritik för brister i kvalitetsarbetet. Enligt Botkyrka kommuns arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnd ska kommunens utbildningsverksamhet för vuxna präglas av en tydlig arbetsmarknadsinriktning. Detta avspeglas både i nämndens och i vuxenutbildningens dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet. Av intervjuer med representanter för nämnden framgår att huvudmannen är medveten om att det finns en risk för att det kan bli för lite fokus på verksamheternas kunskapsresultat. Vid Skolinspektionens föregående tillsyn 2009 uppmärksammades att det i det systematiska kvalitetsarbetet fanns för lite koppling till måluppfyllelsen. I början av 2011 bestämde arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden att verksamheterna fortsättningsvis ska ha ett större fokus på måluppfyl-

4 4 (12) lelse. Nämnden beslöt också att det inom vuxenutbildningen skulle anställas en kvalitetscontroller. I verksamhetens kvalitetsredovisning 2011, som är den senast tillgängliga, redogörs för måluppfyllelsen från ett antal kurser inom både grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Här finns också i varierande omfattning analyser av resultaten. I kvalitetsredovisningen synliggörs till viss del alla tre skolformerna, svenskundervisning för invandrare, särskild utbildning för vuxna och grundläggande samt gymnasial vuxenutbildning. I kvalitetsredovisningen finns också en redogörelse för antalet avbrott inom de olika skolformerna med en efterföljande analys. I tillsynen framkommer att skolledningen gjort en mer fördjupad analys av avbrotten inom sfi. Rektorn har valt att i ett separat dokument, Handlingsplan 2012, skriva fram de förbättringsåtgärder som vuxenutbildningen under det kommande året ska fokusera på. Här finns ett stort antal aktiviteter som syftar till att förbättra kunskapsresultaten. Skolinspektionen förutsätter att skolan fortsätter med sitt arbete att lyfta fram resultat, analys och förslag till ökad måluppfyllelse inom de olika skolformerna. Vuxenutbildningen behöver också i sin dokumentation över det systematiska kvalitetsarbetet synliggöra de yrkesutbildningar som kommunen ansvarar för. Botkyrka vuxenutbildning erbjuder svenskundervisning för invandrare som präglas av stor flexibilitet när det gäller möjlighet att studera inom sfi. Verksamheten erbjuder kurser på dagtid, kvällstid, lördagar alternativt på distans. Enligt rektorn kombinerar cirka 30 procent av eleverna inom sfi förvärvsarbete med studier. Inom sfi kan eleven också välja ett yrkesspår där språkundervisningen inriktas mot ett specifikt yrkesområde. Om en sfi-elev på grund av arbete har svårt att hinna till en kvällslektion finns möjlighet att studera i en annan kommun. Det finns också möjlighet för eleverna att kombinera studier inom de olika verksamheterna. Exempelvis finns det sfi-elever som också studerar inom grundläggande vuxenutbildning. Var femte vecka sker intagning till svenskundervisning för invandrare. Kommunen verkar för att en nyanländ som omfattas av Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare kan påbörja utbildningen inom en månad efter att den nyanlände anlänt till Sverige. Flexibiliteten är mindre inom den grundläggande vuxenutbildningen. Här erbjuds eleverna kursstarter var tionde vecka. Genom att all gymnasial utbildning har upphandlats har utbudet och flexibiliteten ökat. Rektorn för vuxenutbildningen ansvarar för uppföljningen av de externa anordnarnas verksamhet. Detta sker genom att rektorn varje termin besöker respektive anordnare. Vid dessa tillfällen träffar rektorn ansvariga för utbildningen men också elevgrupper. För att uppnå en mer likvärdig bedömning träffas arbetslagen var fjärde vecka för att diskutera betygskriterier, kunskapskrav och hur arbetet med uppdragen

5 5 (12) i verksamhetens handlingsplan fortskrider. Vid dessa möten deltar ofta verksamhetens kvalitetscontroller. Dessutom träffar lärarna kollegor från andra kommuner på Södertörn för att diskutera bedömningsfrågor. Inom ämnet svenska som andraspråk har lärare från de samverkande kommunerna på Södertörn sambedömt prov för årskurs 9 och internt inom vuxenutbildningen genomför lärarna en sambedömning när det gäller de nationella proven. För att utveckla den pedagogiska verksamheten har lärarna under läsåret 2011/2012 vid minst fyra tillfällen auskulterat hos varandra. Efter auskultationerna har pedagogiska diskussioner ägt rum. För att skolledningen ska få kännedom om verksamheten genomför rektorn och de biträdande rektorerna lektionsbesök med efterföljande uppföljningssamtal med läraren. Lärarna har påbörjat ett arbete med att integrera moment från kurser från grundläggande vuxenutbildningen med utbildningen inom svenskundervisning för invandrare. På detta sätt hoppas lärarna kunna öka motivationen och förbättra kunskapsresultaten för elever inom både grundläggande vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare. Under tillsynen framkommer att elever inom särskild utbildning för vuxna saknar individuella studieplaner. Enligt rektorn har kommunens Vägledningscenter ett uppdrag att vid ansökningstillfället upprätta en studieplan för elever inom särskild utbildning för vuxna. Vid intervju med studievägledare från Vägledningscenter menar dock dessa att de inte har fått detta uppdrag. Rektorn behöver således säkerställa att samtliga elever inom särskild utbildning för vuxna har en individuell studieplan. För studerande inom grundläggande vuxenutbildning upprättar personalen på Vägledningscenter individuella studieplaner. För elever som söker via webben och inte besöker Vägledningscenter får emellertid lärarna ansvara för att en studieplan upprättas. Individuella studieplaner för elever inom svenskundervisning för invandrare upprättas när eleverna skrivs in i vuxenutbildningen. För elever inom gymnasial vuxenutbildning ansvarar respektive anordnare för att individuella studieplaner upprättas. Lärarna inom svenskundervisning för invandrare genomför var femte vecka ett uppföljningssamtal och då uppdateras elevens individuella studieplan. Inom svenskundervisning för invandrare använder några av lärarna den individuella studieplanen som ett verktyg för formativ bedömning. Inom särskild utbildning för vuxna finns en lärlingsutbildning inom hantverk, transport och handel. I tillsynen framkommer att vuxenutbildningen inte säkerställt att samtliga elever som går denna utbildning tillhör särskolans målgrupp. Vidare framkommer under granskningen att det är otydligt vem som sköter antagningen till denna lärlingsutbildning. Enligt rektorn är det Vägledningscenter som ansvarar för antagningen men enligt studievägledarna på

6 6 (12) Vägledningscenter är dessa inte involverade i denna antagningsprocess. Skolinspektionen har begärt in dokument som klargör vem som beslutar att dessa elever ska antas. Någon sådan dokumentation har inte inkommit. På verksamhetens hemsida finns en otydlighet i beskrivningen av den målgrupp som har rätt till särskild utbildning för vuxna. Formuleringen behöver ses över så att det tydligt framgår att elever med enbart autism inte längre tillhör målgruppen för särskolan. I skolan bedrivs ett förebyggande värdegrundsarbete men verksamhetens plan mot kränkande behandling behöver kompletteras så att den uppfyller författningarnas krav. Skolinspektionens ingripande Föreläggande Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 skollagen (2010:800) Botkyrka kommun att vidta nedanstående åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. De vidtagna åtgärderna ska senast den 13 juni 2013 redovisas för Skolinspektionen. Undervisning och lärande Bedömning Botkyrka kommun måste vidta följande åtgärder för att förbättra arbetet inom bedömningsområdet undervisning och lärande. - Se till att det för samtliga elever inom särskild utbildning för vuxna i nära anslutning till antagningen upprättas en individuell studieplan. Motivering Enligt skollagen ska det för varje elev inom särskild utbildning för vuxna finnas en individuell studieplan. Planen ska innehålla uppgifter om den enskildes utbildningsmål och planerad omfattning av studierna. Under tillsynen framkommer att elever inom särskild utbildning för vuxna saknar individuella studieplaner. Enligt rektorn upprättar personalen på Vägledningscenter studieplan för elever inom särskild utbildning för vuxna. I intervju med studie- och yrkesvägledare från Vägledningscenter uppger dock dessa att så inte är fallet. Vägledarna har inte kännedom om vem som upprättar individuella studieplaner för elever inom särskild utbildning för vuxna. Enligt lärare som undervisar inom särskild utbildning för vuxna finns inte individuella studieplaner utarbetade för alla elever som studerar inom särskild utbildning för vuxna. Skolinspektionen har begärt att få ta del av tre individuella

7 7 (12) studieplaner från skolans samtliga verksamheter. Några studieplaner för elever inom särskild utbildning för vuxna har dock inte uppvisats för Skolinspektionen. Sammanfattningsvis framgår av tillsynen att vuxenutbildningen inte alltid upprättar individuella studieplaner för samtliga elever inom särskild utbildning för vuxna. Verksamheten uppfyller därmed inte författningarnas krav och Botkyrka kommun föreläggs åtgärda denna brist. Författning 21 kap. 8 skollagen Trygghet och studiero Bedömning Botkyrka kommun måste vidta följande åtgärder för att förbättra arbetet inom bedömningsområdet trygghet och studiero. - Se till att det inom vuxenutbildningen finns rutiner där det framgår att lärare eller annan personal som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling anmäler detta till rektorn. - Se till att rektorn anmäler alla kränkningar till huvudmannen som skyndsamt ska utreda omständigheterna kring uppgivna kränkningar. - Se till att det i planen mot kränkande behandling finns en redogörelse för hur åtgärder från föregående års plan har genomförts. Motivering Enligt skollagen ska huvudmannen se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. I intervjuer med lärare framkommer att det inom vuxenutbildningen bedrivs ett förebyggande arbete genom att många lärare under lektionstid tar upp värdegrundsfrågor. Skolan har också en plan mot kränkande behandling som benämns Likabehandlingsplan för Botkyrka vuxenutbildning och som Skolinspektionen har tagit del av. Enligt planen kartläggs verksamheten varje halvår genom en studerandeenkät och samtal med elever i så kallade fokusgrupper, det vill säga slumpvis utvalda elever. Däremot saknas i planen en redogörelse för hur åtgärder från föregående års plan har genomförts.

8 8 (12) I vuxenutbildningens plan mot kränkande behandling finns ett antal åtgärder nedskrivna som verksamheten ska arbeta med under året. Planen omfattar hela vuxenutbildningen men det framgår inte av planen om åtgärderna som ska vidtas gäller samtliga eller bara någon av skolformerna. Om vuxenutbildningen väljer att skriva en gemensam plan mot kränkande behandling för hela verksamheten måste de olika skolformerna synliggöras i planen. Av skollagen framgår vidare att lärare och annan personal som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling ska anmäla detta till rektorn som i sin tur anmäler detta till huvudmannen som skyndsamt ska utreda omständigheterna kring uppgivna kränkningar. Enligt Skolverkets Allmänna Råd när det gäller arbetet mot kränkande behandling omfattar anmälningsskyldigheten alla händelser där en elev upplever sig ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling. Det ska med andra ord inte göras någon värdering av hur allvarligt en händelse är innan den anmäls till rektorn. Vidare måste rutiner finnas som säkerställer att rektorn får kännedom om samtliga kränkningar som sker i skolan. I vuxenutbildningens plan mot kränkande behandling finns rutiner för hur skolans personal ska agera när de får kännedom om att elev har blivit kränkt. Under rubriken Råd till anställda då en studerande kontaktar dig med anledning av trakasserier eller om du får kännedom om att trakasserier förkommer skriver skolan att personal ska uppmana den berörda att ta kontakt med biträdande rektor eller rektor. I planen står också att Om den berörda inte vill gå vidare måste detta respekteras..men du bör uppmuntra den berörda att kontakta rektor eller biträdande rektor.om du gör bedömningen att det inträffade har varit av en allvarlig karaktär bör du tala med rektor eller biträdande rektor. Sammanfattningsvis visar tillsynen att vuxenutbildningens plan mot diskriminering och kränkande behandling inte uppfyller författningarnas krav. Vidare saknar skolan fullständiga rutiner för att rapportera kränkningar till rektorn och huvudmannen. Verksamheten uppfyller därmed inte författningarnas krav och Botkyrka kommun föreläggs åtgärda dessa brister Författning 6 kap. 8 och 10 skollagen

9 9 (12) Erbjudande av utbildning Bedömning Botkyrka kommun måste vidta följande åtgärder för att förbättra arbetet inom bedömningsområdet erbjudande av utbildning. - Se till att kommunen till särskilt utbildning för vuxna endast tar emot vuxna som är behöriga till denna skolform. Motivering Enligt skollagen är en vuxen med utvecklingsstörning behörig att delta i särskild utbildning för vuxna. Av skollagen framgår att en vuxen måste ha en utvecklingsstörning för att få studera inom särskild utbildning för vuxna. Enbart diagnosen autism utgör inte längre grund för studier inom särskild utbildning för vuxna. I kursprogrammet för särskild utbildning för vuxna i Botkyrka skriver skolan att Lärvux (särskild utbildning för vuxna) finns för dig som har fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada eller autism. Denna beskrivning stämmer inte överens med skollagen och inspektörerna uppmärksammade vuxenutbildningens rektor på detta vid intervju den 4 december Enligt rektorn skulle åtgärder omedelbart vidtas för att förtydliga beskrivningen av vem som har rätt att studera inom särskild utbildning för vuxna. Torsdagen den 21 februari 2013 finns fortfarande denna formulering kvar på Vägledningscenters hemsida. I intervju med lärare inom särskild utbildning för vuxna framkommer att det finns en osäkerhet om huruvida samtliga elever som läser kursen arbetsmiljö/arbetsskydd inom lärlingsutbildningen inom särskild utbildning för vuxna tillhör särskolans målgrupp. Skolinspektionen har av rektorn begärt underlag som visar att eleverna tillhör rätt målgrupp men detta underlag har inte kommit Skolinspektionen till del. Sammanfattningsvis visar tillsynen att det inte är fullt ut klarlagt att de elever som studerar inom lärlingsutbildningen inom särskild utbildning för vuxna

10 10 (12) tillhör särskolans målgrupp. Verksamheten uppfyller därmed inte författningarnas krav och Botkyrka kommun föreläggs åtgärda dessa brister. Författning 21 kap. 16 skollagen I ärendets slutliga handläggning har deltagit enhetschef Anna Rydin. På Skolinspektionens vägnar Anna Rydin Enhetschef Lennart Andersson Föredragande Bilaga: Bilaga 1 Allmänt om tillsynen

11 Skolinspektionen Bilaga (12) Allmänt om tillsynen Skolinspektionen genomför regelbundet tillsyn i alla kommuner för att granska skolväsendet. Tillsyn genomförs samtidigt i de fristående skolor som finns i kommunen. Vid tillsynen tar Skolinspektionen ställning till i vad mån verksamheten ger förutsättningar för barn, ungdomar och vuxenstuderande att nå de nationella målen och bedömer om huvudmännen uppfyller de krav som författningarna ställer på verksamheten. Tillsynen fokuserar på sådana faktorer som har betydelse för en god lärandemiljö och för elevernas möjligheter att uppnå kunskapsmålen. Förutom att Skolinspektionen bedömer måluppfyllelsen inriktas tillsynen mot tre huvudområden: Elevernas utveckling mot målen, ledning och utveckling av utbildningen samt enskild elevs rätt. Varje skola får efter besöket ett beslut där iakttagelser och bedömningar som rör den granskade skolan redovisas. För offentliga huvudmän sammanställs iakttagelser och bedömningar, som rör huvudmannens ansvar för utbildningsverksamheten i kommunen, i ett beslut (kommunbeslut). Kommunens förskoleverksamhet och verksamheten vid fritidshemmen redovisas i var sitt sammanfattande beslut. Fritidshem vid fristående skolor inspekteras i anslutning till tillsynen av den fristående grundskolan. Skolinspektionen ger alltid huvudmännen möjlighet att ta del av och lämna synpunkter på sakuppgifter i besluten. Skolinspektionens granskning avser emellertid inte att ge en heltäckande bild av tillståndet i skolväsendet utan i vilken utsträckning huvudmannen, vid det aktuella granskningstillfället, avviker från de krav och förväntningar som uttrycks i skollag, läroplaner och övriga författningar som rör skolväsendet, inom de granskade områdena. Beskrivningarna och bedömningarna i besluten grundas på de dokument som huvudman och skolor lämnat samt på de iakttagelser och intervjuer som genomförts vid besök i verksamheten. Även annan information från Skolverkets nationella uppföljningssystem, eller som finns publicerad på annat sätt, har använts. Skolinspektionen använder olika tillsynsmetoder vilket innebär att besöken vid skolor och verksamheter kan variera avseende såväl omfattningen som av vilka grupper som intervjuas. Vid kommunala förskolor och fritidshem grundar sig inspektionen i huvudsak på intervjuer med personal, föräldrar och ledning.

12 Skolinspektionen Bilaga (12) För den offentliga verksamheten kompletteras alla beslut med en muntlig återrapportering av inspektörerna till företrädare för huvudmannen. Inom de områden där Skolinspektionen bedömt att det finns brister har huvudman och rektor eller förskolechef ett ansvar för att åtgärder vidtas. Med anledning av tillsynen ska huvudmannen till Skolinspektionen redovisa vilka åtgärder som har vidtagits i verksamheterna inom den tid och i den ordning som anges i beslutet. Ytterligare information om den regelbundna tillsynen finns på Skolinspektionens webbplats (

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-09-10 Dnr 43-2011:5538 Skellefteå kommun Rektorn vid Vita skolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Vita skolan i Skellefteå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut Skolinspektionen 2014-12-16 Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-10-19 Djurgymnasiet Stockholm terese.laurentkarlsson@djurgymnasiet.com Rektorn vid Djurgymnasiet mimi.englund@djurgymnasiet.com Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Djurgymnasiet i Stockholms

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2013-04-30 Jönköpings kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Jönköpings kommun Skolinspektionen, Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248.

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248. Beslut Emmaboda kommun Förskolechefer i förskolan och pedagogisk omsorg Beslut för förskola efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping,

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt Skolinspektionen Beslöt 2014-04-03 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus kristiii.aabel@vallentuna.se Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola ^ Skolinspektionen Huvudmannen för internationella Engelska Skolan i Nacka inf o@engelska.se Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Nacka donald.christian@engelska.se för grundskola efter tillsyn

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2011-11-28 Dnr 43-2011:3772 Kumla kommun kommun@kumla.se Rektorn vid John Norlandergymnasiet ted.rylander@kumla.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i John Norlandergymnasiet i Kumla kommun

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning Beslut Tillsyn i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2010-11-04 1 (1) Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning efter tillsyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Nordanstigs kommun 2010-11-04

Läs mer

Beslut för grundskola och grundsärskola

Beslut för grundskola och grundsärskola Beslut Skolinspektionen 2014-11-03 Västerås kornmun info@vasteras.se buf@vasteras.se Rektorn vid Ormkärrskolan F-5 och särskola mger.burstrom@vasteras.se Beslut för grundskola och grundsärskola efter tillsyn

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem / Beslut 2013-03-15 Beta School HB Rektorn vid Beta School Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Beta School i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för fristående grundskola

Beslut för fristående grundskola Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla Beslut för fristående grundskola efter tillsyn av Internationella Engelska Skolan i Järfälla kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-02-28 Ikasus AB susarme.siden@frosunda.se Rektorn vid Ikasus friskola birgitta.krantz@frosunda.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Ikasus friskola i Vallentuna

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning en Stockholms kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Stockholms kommun Tillsyn i Stockholms kommun 2(9) har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren 2016. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2014-02-12 Arboga kommun arboga.kommun@arboga.se Rektorn vid vuxenutbildningen anne.sonnerfelt@arboffa.se Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn av Arboga kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Beslut 2013-05-03 Jönköpings kommun Rektorn vid Erik Dahlbergsgyrrrnasiet R02 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Erik Dahlbergsgymnasiet R02 i Jönköpings kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola

Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola efter tillsyn av den fristående Hägernässkolan i Täby kommun Täby Friskola AB e-post: info@tabyfriskola.se Rektorn vid Hägernässkolan e-post: karstin.hultman@tabyfriskola.se

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Bes É ut 2013-10-01 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se Rektorn vid Björkvallsskolan lisbeth.beckman@uppsala.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Björkvallsskolan i Uppsala kommun

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2014-10-09 Ekerö kommun Rektorn vid Träkvista skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Träkvista skola i Ekerö kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-10-20 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid Jernvallsskolan F-3 christina.silfverberg@utb.sandviken.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Jernvallsskolan

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-11-26 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid särskolan amia-karrn.brostrom@sandviken.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i särskolan i Sandvikens

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola _ Skoiinspektionen Beslut 2014-06-30 JENSEN Education College AB asa.blom@jenseneducation.se Rektorn vid den fristående gymnasieskolan JENSEN Gymnasium Jönköping Louise.hultman@jenseneducation.se Beslut

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-02-17 Tyresö kommun Rektorn vid Sofiebergsskolan Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Sofiebergsskolan i Tyresö kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:3983 Innehåll Kommunbeslut Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Allmänt om tillsynen och beskrivning av

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:7582 Alingsås kommun utbildningsnamnden@alingsas.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Alingsås kommun 2(10) Tillsyn av vuxenutbildningen i Alingsås kommun har genomfört tillsyn av

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Borlänge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Borlänge kommun Tillsyn i Borlänge kommun har genomfört tillsyn av Borlänge kommun under Hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola

Skolbeslut för gymnasieskola Beslut Elfrida Andréegymnasiet Säves väg 10 621 82 Visby 2011-02-23 Skolbeslut för gymnasieskola efter tillsyn av Elfrida Andréegymnasiet i Gotlands kommun 2011-02-23 Skolbeslut Tillsyn i Elfrida Andréegymnasiet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2014-05-12 Plusgymnasiet AB fredrik.ericsson@plusgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter förstagångstillsyn i Plusgymnasiet Gävle i Gävle kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Dnr 43-2014:7781 Forshaga kommun kommungforshaga.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Forshaga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg 2 (13) Tillsyn

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut 2011-03-22 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Neglinge-Solsidans skolor i Nacka kommun 2011-03-21 Skolbeslut Datum: 2011-03-22 1 (3) Rektorn vid Neglinge-Solsidans skolor. Odenvägen 10 133

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut fin Skolinspektionen 2015-03-16 Dnr 43-20134722 Västerås kommun info@vasteras.se Rektorn för vuxenutbildningen jenny.twana@vasteras.se Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Västerås kommun

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Nykvarns kommun kerstin.gelfgren@nykvarn.se för fritidshem i Nykvarns kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Beslut Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Gävle kommun Beslut 2 (8) Tillsyn i Gävle kommun har genomfört tillsyn av Gävle kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Beslut. ein Skolinspektionen. Beslut efter riktad tillsyn av betygsrätt hos utbildningsanordnaren. motsvarande utbildning i kommunal vuxenutbildning

Beslut. ein Skolinspektionen. Beslut efter riktad tillsyn av betygsrätt hos utbildningsanordnaren. motsvarande utbildning i kommunal vuxenutbildning ein Skolinspektionen Beslut Iris Radar AB Org.nr. 556396-0789 Pia Svensson pia.svensson@iris.se Beslut Beslut efter riktad tillsyn av betygsrätt hos utbildningsanordnaren Iris Hadar AB inom utbildning

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Sundbybergs kommun Beslut för vuxenutbildning efter ti Isyn i Sundbybergs kommun Tillsyn i Sundbybergs kommun Beslut har genomfört tillsyn av Sundbybergs kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2013-05-03 Stockholms kommun Rektorn vid Kämpetorpsskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Kämpetorpsskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Upplands Väsby kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2 (7) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under våren 2015.

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Värnamo kommun

Beslut. efter tillsyn i Värnamo kommun Beslut Värnamo kommun Beslut efter tillsyn i Värnamo kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080 07 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax:

Läs mer

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm Beslut Melleruds kommun 4644 80 Mellerud kommunen@mellerud.se 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423 Komm munbeslut efter tillsyn av Melleruds kommunn Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besök: Kungsgatan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3983 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nya Tidens Montessorisk. Täby belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola SkolinspelrtliÄ Beslut Västerås Idrottsgymnasium AB jan.walther@jwam.se Rektorn vid Västerås Idrottsgymnasium oskar.walther@vigy.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Västerås Idrottsgymnasium i

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7714 Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Grevhagsskolan belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Beslut. Beslut. Consensum Lund AB Org.nr. 556602-3684 Niklas Anderberg niklas.anderberg@consensum.se. 2015-12-10 Dnr 401-2015:7640

Beslut. Beslut. Consensum Lund AB Org.nr. 556602-3684 Niklas Anderberg niklas.anderberg@consensum.se. 2015-12-10 Dnr 401-2015:7640 Beslut Consensum Lund AB Org.nr. 556602-3684 Niklas Anderberg niklas.anderberg@consensum.se Beslut Beslut efter riktad tillsyn av betygsrätt hos utbildningsanordnaren Consensum Lund AB inom utbildning

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Beslut 2013-06-12 Magelungen Utveckling AB Stefan.berg@magelungen.com Rektorn vid MBC skolan Södertälje Aiman.jihar@magelmigen.com Beslut för grundskola efter förstagångstillsyn i den

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-05-27 Vellinge kommun Rektorn vid Stora Hammars skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stora Hammars skola i Vellinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Dnr 44-2010 5066 2011-05-02. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall

Dnr 44-2010 5066 2011-05-02. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall Dnr 44-2010 5066 2011-05-02 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall Beslut 2011-05-02 2(2) Dnr 44-2010 5066 Norrlindens Kunskapscentrum AB Jan Kibe jan.kibe@skvadern.nu

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Köpings kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Köpings kommun Tillsyn i Köpings kommun Beslut 2 (4) har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut Skolinspektionen 2014-12-16 Fria Läroverken i Sverige AB Rektorn vid Fria Läroverken Beslut för gymnasieskola efter förstagångstillsyn i Fria Läroverken i Malmö kommun Skolinspektionen, Box 156,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-10-02 Dnr 43-2011:4845 Lidingö kommun Lidingo.stad@lidingo.se Rektorn vid Bodals skola agneta.wemnell@lidingo.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Bodals skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Bilaga 1 Upplands Väsby kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2(15) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under vårterminen 2015. Tillsynen

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor vid Källängens skola ann.krantz@lidingo.se patrik.nimmerstam@lidingo.se för grundskola efter tillsyn av Källängens skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Skälbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Skälbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-04-17 Fria Maria Barnskola Rektorn vid Fria Maria Barnskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Fria Maria Barnskola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Dnr 44-2011:2115 2011-06-23. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Skellefteå i Skellefteå kommun

Dnr 44-2011:2115 2011-06-23. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Skellefteå i Skellefteå kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Skellefteå i Skellefteå kommun Beslut Thorengruppen AB Att. Anders Marklund V. Norrlandsgatan 29 903 29 UMEÅ 1 (3) Tillsyn i den fristående

Läs mer

Beslut. Beslut. AB Sveriges Institute af Lärande Org.nr. 556899-1508 Peter Sedell Peter.sedell@institute-af-larande.se. 2015-12-14 Dnr 401-2015:7230

Beslut. Beslut. AB Sveriges Institute af Lärande Org.nr. 556899-1508 Peter Sedell Peter.sedell@institute-af-larande.se. 2015-12-14 Dnr 401-2015:7230 Beslut AB Sveriges Institute af Lärande Org.nr. 556899-1508 Peter Sedell Peter.sedell@institute-af-larande.se Beslut Beslut efter riktad tillsyn av betygsrätt hos utbildningsanordnaren AB Sveriges Institute

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-09-19 Dnr 43-2011:5456 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Globala gymnasiet pernilla.ericols@stockholm.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Globala gymnasiet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Täby Enskilda Gymnasium AB Org.nr. 556568-0112 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Täby Enskilda gymnasium belägen i Täby kommun 2 (6) Tillsyn i Täby Enskilda gymnasium har genomfört tillsyn av Täby

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Eksjö kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen Beslut Eksjö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4035 Täby Friskola Aktiebolag Org.nr. 556599-8860 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Täby Friskola-Småskolan/Ljungmyr belägen i Täby kommun 2(7) Tillsyn i Täby Friskola-Småskolan/Ljungmyr

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut ra\ 2015-10-23 Dnr 44-2015:6446 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Dnr 44-2015:6446

Läs mer

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Verksamhetsområde Denna handlingsplan

Läs mer

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23.

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23. Beslut ' Göteborgs kommun goteborg@goteborg.se Beslut för förskola efter tillsyn i Göteborgs kommun Beskt 2 (15) Tillsyn av s, c) fwmen f vskoia i Götete[rgs kommun har genomfört tillsyn av Göteborgs kommun

Läs mer

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen fin Beslut Dnr 44-2015:9612 Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag Org.nr. 556478-1606 sandra.haag@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Framtidsgymnasiet

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-10-24 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid vuxenutbildningen lasse.sporrong@sigtuna.se Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skoiinspektionen 2014-06-16 Skanör Falsterbo Montessoriskola. Rektorn vid Skanör Falsterbo Montessoriskola. Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Skanör Falsterbo Montessoriskola

Läs mer

Beslut. Beslut efter tillsyn av utbildningsanordnaren Movant AB [nom kommunal vuxenutbildning i Lunds kommun. Skolinspektionen.

Beslut. Beslut efter tillsyn av utbildningsanordnaren Movant AB [nom kommunal vuxenutbildning i Lunds kommun. Skolinspektionen. Lunds kommun Björn Elias bjorn.elias@lund.se efter tillsyn av utbildningsanordnaren Movant AB [nom kommunal vuxenutbildning i Lunds kommun Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm 2 (5) Tillsyn av Movant

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4) Åsa Fri Förskola & Grundskola 0300-834000 asa.fri@kungsbacka.se

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4) Åsa Fri Förskola & Grundskola 0300-834000 asa.fri@kungsbacka.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-01-12 Diarienummer FG/2015:1 Pågående Skolinspektions- och Barn- och elevombudsärenden, inklusive ärenden som utreds inom Förskola & Grundskolas klagomålshantering per den 12

Läs mer

Beslut. Dnr 44-2010:4179 2011-02-23. Beslut. efter tillsyn i den fristående grundskolan Örebro Waldorfskola - Johannaskolan i Örebro

Beslut. Dnr 44-2010:4179 2011-02-23. Beslut. efter tillsyn i den fristående grundskolan Örebro Waldorfskola - Johannaskolan i Örebro Beslut Dnr 44-2010:4179 2011-02-23 Beslut efter tillsyn i den fristående grundskolan Örebro Waldorfskola - Johannaskolan i Örebro Beslut Tillsyn i Örebro Waldorfskola Johannaskolan 2011-02-23 2 (9) Dnr

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-06-19 Nora kommun nora.kommun@nora.se Rektorn vid Järnboås skola anders.forsberg@nora.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Järnboås skola i Nora kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-12-21 Gävle kommun Rektorn vid Fridhemsskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Fridhemsskolan i Gävle kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-06-19 Stiftelsen Uppsala Musikklasser thorsson@edwardlynx.com Rektorn vid Uppsala Musikklasser annie.aberg@uppsalamusikklasser.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Uppsala

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Beslut Dnr 44-2015:9668 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viiala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Drottning Blankas Gymn. Helsingborg

Läs mer

Beslut för grundskola och gymnasieskola

Beslut för grundskola och gymnasieskola Beslut 2014-06-09 Sigtuna skolstiftelse Rektorn vid Sigtunaskolan humanistiska läroverket Beslut för grundskola och gymnasieskola efter tillsyn i Sigtunaskolan humanistiska läroverket i Sigtuna kommun

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2833 Beslut Baggium AB Ängbackevägen 15 428 34 Kållered

Läs mer

Beslut för Vårgårda kommun

Beslut för Vårgårda kommun Beslut Vårgårda kommun kommunen@vargarda.se Beslut för Vårgårda kommun efter tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun Beslut Tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun har genomfört tillsyn av Vårgårda

Läs mer

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan Beslut Skolinspektionen 2015-08-27 Göteborgs stad infoaeduc.boteborg.se Gymnasieskolenhetschef och rektorer vid Hvitfeldtska gymnasiet mikael.o.karlssonaeduc.ciotebord.se amela.filipovicaeduc.qotebord.se

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Ljusdals kommun lena.tonners@ljusdal.se för fritidshem i Ljusdals kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-06-28 Stockholms kommun Rektorn vid Gröndalsskolan och Arstadalsskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Gröndalsskolan och Årstadalsskolan i Stockholms kommun

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Vendestigens skola Rektorn vid Vendestigens skola Beslut för grundskola efter tillsyn av Vendestigens skola i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 2015-11-03 Dnr 43-2015:4701 Göteborgs kommun angered@angered.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Berg ums skola F-3 i Göteborgs kommun 201 5-1 1-03 Tillsyn i Bergums skola

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ev Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Viksjöskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Viksjöskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Beslut Sveaskolan AB Ringugnsgatan 1 216 16 Limhamn 2009-08-28 1 (4) Dnr 44-2009:569 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2014-03-07 Hedemora kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Hedemora kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Ösbyskolan Rektorn vid Ösbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående grundskolan Ösbyskolan i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående huvudmani

Beslut. efter tillsyn av den fristående huvudmani Skolinspektionen Dnr 44.20143655 Ljud & Bildskolan LBS AB efter tillsyn av den fristående huvudmani Ljud & Bildskolan LBS AB Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2013-04-30 Jönköpings kommun Rektorn vid Kålgårdsskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Kålgårdsskolan i Jönköpings kommun Skolinspektionen, Post- och besöksadress

Läs mer

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2290 Beslut Active

Läs mer

Beslut för förskola. Skoiinspektionen. i Solna kommun. Beslut. 2014-06-26 Dnr 43-2013:4702. Solna kommun

Beslut för förskola. Skoiinspektionen. i Solna kommun. Beslut. 2014-06-26 Dnr 43-2013:4702. Solna kommun Beslut Solna kommun kommunstyrelsen@solna.se bam-utbilchiingsforvaltnineen@solna.se Beslut för förskola i Solna kommun Skoiinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och fritidshem

Beslut för förskoleklass och fritidshem Beslut 2013-04-17 Banérportens förskoleklass och fritidshem Rektorn vid Banérportens förskoleklass och fritidshem Beslut för förskoleklass och fritidshem efter tillsyn av Banérportens förskoleklass och

Läs mer