TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4) Åsa Fri Förskola & Grundskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4) Åsa Fri Förskola & Grundskola 0300-834000 asa.fri@kungsbacka.se"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer FG/2015:1 Pågående Skolinspektions- och Barn- och elevombudsärenden, inklusive ärenden som utreds inom Förskola & Grundskolas klagomålshantering per den 12 januari 2015 Förslag till beslut Informationen noteras till protokollet. Sammanfattning I denna redogörelse redovisas pågående Skolinspektions- och Barn- och elevombudsärenden, inklusive anmälningsärenden avseende barns och elevers rättigheter som har varit pågående inom Förskola & Grundskolas klagomålshantering, per den 12 januari 2015 och vad som har hänt i handläggningen under perioden Beskrivning av ärendet Under perioden har fem nya ärenden kommit in till Förskola & Grundskola; en anmälan till Barn och elevombudet avseende Fullriggaren Malevik och fyra klagomål som anmälts direkt till Förskola & Grundskolas klagomålshantering avseende Älvsåkersskolan, Varlaskolan och Kapareskolan. Ett klagomålsärende avseende elevs rätt till särskilt stöd vid Kollaskolan har avslutats inom Förskola & Grundskolas klagomålshantering under perioden. I de pågående ärendena avseende kränkande behandling av andra barn vid en förskola i Kungsbacka kommun och klagomålsärenden avseende Varlaskolan och Kollaskolan pågår handläggningen. I övrigt avvaktas Skolinspektionens- och Barn- och elevombudets vidare handläggning. Åsa Fri Förskola & Grundskola (4) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

2 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (4) Sammanställning i tabellform Nya ärenden under perioden Diarienummer Anmälan avser Inkom Handläggningsstatus FG/2014:302 FG/2014:317 FG/2014:315 FG/2014:313 FG/2015:2 Älvsåkersskolan. Kränkande behandling av personal samt trygghet och studiero Älvsåkersskolan. Trygghet och studiero Fullriggaren Malevik. Kränkande behandling av personal Varlaskolan. Kränkande behandling och rektors ledarskap Kapareskolan. Rektors ledarskap Anmält direkt till FG:s klagomålshantering. Handläggning pågår Anmält direkt till FG:s klagomålshantering. Handläggning pågår FG har yttrat sig över anmälan och avvaktar BEO:s vidare handläggning Anmält direkt till FG:s klagomålshantering. Handläggning pågår Anmält direkt till FG:s klagomålshantering. Handläggning pågår. Avslutade ärenden Diarienummer Anmälan avser Inkom Handläggningsstatus FG/2014:251 Kollaskolan. Rätt till särskilt stöd Avslutat Anmält direkt till FG:s klagomålshantering. Avslutat sedan ansvarig rektor vidtagit erforderliga åtgärder.

3 KUNGSBACKA KOMMUN 3 (4) Pågående ärenden Diarienummer Anmälan avser Inkom Handläggningsstatus FG/2014:282 FG/2014:290 FG/2014:253 FG/2014:231 FG/2014:233 FG/2014:166 FG/2014:116 FG/2014:76 Förskola i Kungsbacka kommun. Kränkande behandling av andra barn Varlaskolan. Rätt till särskilt stöd Kollaskolan. Kränkande behandling av andra elever Fjärås Bräckaskolan, fritidshemmet Iseråsskolan. Kränkande behandling av andra elever Hedeskolan. Rätt till särskilt stöd Hedeskolan. Rätt till särskilt stöd Fullriggaren Malevik. Kränkande behandling av annan elev samt trygghet och studiero FG har yttrat sig över vårdnadshavarnas ytterligare synpunkter den 29 december Avvaktar BEO:s vidare handläggning Handläggning pågår inom FG:s klagomålshantering Handläggning pågår inom FG:s klagomålshantering FG har yttrat sig över vårdnadshavarnas ytterligare synpunkter. Avvaktar Skolinspektionens vidare handläggning FG har yttrat sig över nya uppgifter från vårdnadshavarna. Avvaktar BEO:s vidare handläggning FG har yttrat sig över anmälan och avvaktar Skolinspektionens vidare handläggning FG har yttrat sig över anmälan. Avvaktar Skolinspektionens vidare handläggning FG har yttrat sig över anmälan. Avvaktar BEO:s vidare handläggning.

4 KUNGSBACKA KOMMUN 4 (4) FG/2014:77 FG/2014:34 FG/2014:8 FG/2013:273 Kapareskolan. Rätt till särskilt stöd, rätt till utbildning och samverkan mellan skola och vårdnadshavare Åsaskolan. Rätt till särskilt stöd samt kränkande behandling av andra elever och rätt till särskilt stöd Hedeskolan. Kränkande behandling av andra elever och rätt till särskilt stöd Varlaskolan. Rätt till särskilt stöd FG har yttrat sig över anmälan. Avvaktar Skolinspektionens vidare handläggning FG har yttrat sig över anmälan. Avvaktar BEO:s vidare handläggning FG har yttrat sig över anmälan. Avvaktar BEO:s vidare handläggning Skolinspektionen har förelagt FG att vidta åtgärder så att elevers rätt till särskilt stöd tillgodoses. FG har vidtagit åtgärder och redovisat dessa till Skolinspektionen. Avvaktar Skolinspektionens vidare handläggning. Åsa Fri Jurist

5 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer FG/2014:250 Föreläggande regelbunden tillsyn Älvsåkersskolan 4-9 Förslag till beslut Förvaltningschefen gör bedömningen att de åtgärder rektorn vidtagit är tillräckliga för att avhjälpa påtalade brister. Nämnden har delegerat rätten att på nämndens vägnar lämna begärda yttranden till arbetsutskottet. Detta yttrande tillsammans med beskrivna åtgärder från ansvarig rektor lämnas som Kungsbacka kommuns svar på föreläggandet. Sammanfattning Skolinspektionen förelägger efter genomförd tillsyn på Älvsåkersskolan 4-9, Kungsbacka kommun att vidta åtgärd för att avhjälpa påtalad brist. De vidtagna åtgärderna ska senast den 30 januari 2015 redovisas för Skolinspektionen. Rektor för Älvsåkersskolan 4-9 har tagit fram åtgärder som gemensamt syftar till att åtgärda bristområdena. Det handlar bland annat om bedömning och betygssättning och trygghet och studiero. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Åtgärder Älvsåkersskolan 4-9 Beslut efter tillsyn Älvsåkersskolan 4-9 Beslutet skickas till Skolinspektionen Anette Liedström Hjorth Förvaltningschef Magnus Fogelblad Förskola & Grundskola (1) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

6 TILLSYNSANSVAR Svar till Skolinspektionen tillsyn Dnr :6113 Föreläggande kring bedömning och betygsättning. Vid inspektionstillfället fanns det rättningar i betygskatalogen gjorda av rektor. Den innevarande terminen läste en elev enligt särskild studieplan och när inga rättningar hade gjorts före betygskatalogen utskrift gjorde rektor rättningar där eftersom ämnena inte hade läst dessa ämnen före betygen trycktes ut till eleven. Vidtagna åtgärder och rutiner är numera att rektor i samarbete med administratören på skolan går igenom betygen för elever med särskild studieplan och de elever som går i särskild undervisningsgrupp och gör ändringar före utskrift av betygskatalogen. 1 (2) Datum Dnr Föreläggande kring pedagogiskt ledarskap och utveckling av utbildning Rektor ska ta ansvar för att kvalitetsarbetet på skolenhetsnivå är dokumenterat. Skolans kvalitetarbetet följer vårt kvalitetsårshjul utifrån de områden som är beslutat inom förvaltningen som ska följas upp. I vårt årshjul står det tydligt vad som följas upp och hur det ska göras samt vem som ansvarar för uppföljningen. Skolinspektionen upplevde inte att de framgick tydligt vilken plan skolan hade för de åtgärder kvalitetsuppföljningen kom fram till utifrån våra analyser och elevernas kunskapsresultat. I de olika avsnitten i kvalitetsuppföljningen står vilka förändringar/förbättringar som vi ska utveckla på skolan men det kan vara svårt att få en helhetsbild av vad vi ska göra. I kommande kvalitetsuppföljning kommer vi att i sammafattningen av vår kvalitetsuppföljning ska vi samla ihop och dokumentera tydligt vilka åtgärder vi ska vidta nästkomna år. Nästa punkt på föreläggande handlade om är att de saknade vårt kvalitetsarbete för 2013/2014. Då inspektionen genomfördes i mitten av september på skolan var inte vår sammanställning helt klar vilket gjorde att vi inte kunde lämna ett exemplar av den till inspektörerna. Arbetet med uppföljningen pågår under hela läsåret men sammanställningen ska enligt vår kommun vara klar till den siste september. 2013/2014 kvalitetsuppföljningen är klar och finns att tillgå om så önskas. KUB2000, v2.0, Ingegärd Salmose Direkt Kungsbacka kommun Älvsåkersskolan Kungsbacka Besöksadress Gamla Älsvåkersvägen 2 Telefon Fax

7 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Föregående uppföljning var första året då vi genomförde uppföljningen i enlighet med vårt kvalitetshjul. Det finns svårigheter att finna bra utvärderingsmetoder och analysverktyg när vårt kvalitetarbete är väldigt omfattande i Kungsbacka kommun. Att bli bättre på analys är ett utvecklingsområde och vi kommer att ha utbildning kring detta under kommande år. Anmärkning kring trygghet och studiero - Det finns inte för varje verksamhet en plan mot kränkande behandling som redogör för hur föregående års åtgärder har genomförts På skolan finns ett målinriktat och aktivt arbete för att förbygga kränkande arbete, enligt skolinspektionens rapport. Vår Likabehandlingsplan har varit mer generell skriven och innehåller mer övergripande mål och beskrivning av hur vi generellt arbetar. Till planen har vi haft bilagor i form av handlingsplaner som har beskrivit vilka nya mål och vilka aktivititer vi ska göra kring varje årskurs på skolan mer konkret. Underlaget för den nya handlingsplanen bygger på analys av föregående års arbete samt utifrån de resultat vi har fått från vår trygghetsankät som samtliga elever svarar på. I vårt fortsatta arbete ska vi även dokumentera vår analys som vår kommande handlingsplan ska bygga på. Sammanställningen och dokumentation av skolans analyser, handlingsplaner ska kuratorn och skolans trygghetsteam ansvarar för i samråd med rektor. Med vänlig hälsning Ingegärd Salmose Rektor

8 r" skolinspektionen Beslut Dn r :6113 Kungsbacka kommun Rektorn vid Älvsåkersskolan 4-9 Beslut för grundskola efter tillsyn i Älvsåkersskolan 4-9 i Kungsbacka kommun Skolinspektionen, Box 2320, Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: , Fax:

9 skolinspektionen (8) Dnr :6113 Tillsyn i Älvsåkersskolan 4-9 skolinspektionen genomför tillsyn i Kungsbacka kommun under våren och hösten Vid tillsynen besöker skolinspektionen samtliga skolenheter i kommunen. Älvsåkersskolan 4-9 besöktes av skolinspektionen den 17 september Fakta om skolenheten Älvsåkersskolan ligger i samhället Anneberg norr om centralorten Kungs backa. Skolan är indelad i två skolenheter, en för elever i förskaleklass och elever i årskurserna 1-3 och en för elever i årskurserna 4-9. Detta beslut avser skolenheten för årskurserna 4-9. skolenheten är indelad i fyra mindre och fristående byggnader. Lärarna är indelade i två arbetslag. Ett för årskurserna 4-6 och ett för årskurserna 7-9. Vid tillsynstillfället fanns 243 elever i skolenheten. skolenheten har redovisat en sammanställning av kunskapsresultaten för årskurs 6 för läsåren 2012 och Resultatuppföljningen visar att eleverna i stort sett uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen vid utgången av läsåret Det är, jämfört med vårterminen 2012, en förbättring av resultaten i årskurs 6. Enligt Skolverkets statistik för år 2014 har i stort sett alla elever uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen vid utgången av läsåret Enligt Skolverkets officiella statistik för år 2014 nådde 81 procent av eleverna i årskurs 9 kunskapskraven som minst ska uppnås i samtliga ämnen. Meritvärdet var i genomsnitt 208 vilket kan jämföras med rikets 214 för samrna år. Det finns en differens mellan pojkar och flickors resultat framför allt när det gäller det genomsnittliga meritvärdet där flickorna har 224 poäng och pojkarna 195. Denna skillnad har ökat varje år från år procent av pojkarna nådde kunskapskraven i samtliga ämnen medan 84 procent av flickorna uppnådde dessa. Andelen elever som var behöriga till gymnasieskolans program var i det närmaste 100 procent både för pojkar och flickor. Helhetsbedömning Vid skolinspektionens besök framkornmer att Älvsåkersskolan 4-9 präglas av ett positivt klimat och goda relationer mellan såväl elever som mellan elever och vuxna. Eleverna trivs, är trygga och det är mestadels studiero i klassrummen. Lärarna bedriver undervisning utifrån författningarnas krav och särskilt stöd ges till elever som är i behov av det. Elevhälsan utför ett aktivt och medvetet arbete genom täta kontakter med arbetslag och elever.

10 skolinspektionen (8) Dnr :6113 Tillsynen visar att det finns en samlad bild på skolenheten av elevernas kunskapsresultat de senaste åren. Det förs diskussioner i lärargruppen om kunskapsresultat och resultat av värdegrundsarbetet och analyser leder till förbättringar i undervisningen. skolinspektionen konstaterar att skolenhetens kvalitetsarbete för läsåret 2013/14 inte är sammanställt och någon dokumentation över det arbete som beskrivits har inte funnits att tillgå vid tillsynen. Det framgår att skolenheten genomför olika insatser men det saknas en dokumenterad planering av de åtgärder eller några uttalade mål att arbeta mot i syfte att förbättra resultaten. skolenhetens personal har ett inkluderande förhållningssätt och arbetar aktivt för att värdegrundsarbetet med normer och värden ska bli en naturlig del av vardagen på skolenheten. skolinspektionen bedömer att skolenheten har en plan mot kränkande behandling som utgår från skolenhetens behov. Det saknas däremot en redogörelse för hur föregående års åtgärder har genomförts. Nedan följer en mer detaljerad redogörelse för de brister som skolinspektionen kunnat konstatera vid sin tillsyn samt de ingripanden som skolinspektionen funnit befogade med anledning av de konstaterade bristerna. skolinspektionens ingripande Föreläggande skolinspektionen förelägger enligt 26 kap. 10 skollagen (2010:800) Kungsbacka kommun att vidta nedanstående åtgärd/åtgärder för att avhjälpa påtalade brist/brister. De vidtagna åtgärderna ska senast den 12 januari 2015 redovisas för Skolinspektionen. Bedömning och betygssättning Bedömning Kungsbacka kommun måste vidta följande åtgärd för att förbättra arbetet inom bedömningsområdet Bedömning och betygssättning. Rektorn ska se till att föreskrifterna om betyg följs Motivering Enligt skollagen ska rektorn se till att betyg sätts i enlighet med skollagen och andra författningar. Om den eller de som fattat ett beslut om betyg finner att beslutet är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, ska denne eller dessa ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt. En sådan ändring får inte innebära att betyget sänks. A v Skolverkets föreskrifter om betygskatalog framgår att rättelser och ändringar ska dateras

11 skolinspektionen (8) Dnr :6113 och signeras. Det ska även framgå av betygskatalogen om det är en rättelse eller ändring som är beslutad. skolinspektionen har tagit del av utdrag ur skolans betygskatalog. I denna betygskatalog finns ett flertal ändringar gjorda. Det finns ändringar som visar att elevers betyg har sänkts såväl som ändringar där elevers betyg har höjts. A v dokumentet framgår att det endast är ändringar gjorda och inga rättelser. Utredningen visar att ändringar i betygskatalogen görs på sådant sätt som inte överensstämmer med vad författningarna föreskriver. Verksamheten uppfyller inte författningarnas krav och huvudmannen föreläggs att avhjälpa bristen. Författning 3 kap. 14, 18 och 20 skollagen skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:123) 15 Pedagogiskt ledarskap och utvecklingen av utbildningen Bedömning Kungsbacka kommun måste vidta följande åtgärd för att förbättra arbetet inom bedömningsområdet Pedagogiskt ledarskap och utvecklingen av utbildningen. Rektor ska ta ansvar för att kvalitetsarbetet på skolenhetsnivå är dokumenterat Motivering Enligt skollagen ansvarar rektom för att det bedrivs ett kvalitetsarbete på skolenhetsnivå som består i systematisk och kontinuerlig planering, uppföljning och utveckling av utbildningen. Inriktningen på kvalitetsarbetet ska vara att de mål som finns för utbildningen i skollagen och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. Kvalitetsarbetet ska genomföras under medverkan av lärare, övrig personal och elever. Kvalitetsarbetet ska dokumenteras. Enligt läroplanen har rektom ansvar för skolenhetens resultat och för att resultaten följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och kunskapskraven. I verksamhetsredogörelsen beskriver rektom det kvalitetsarbete som pågår på skolenheten. Det framkommer också i verksamhetsredogörelsen och vid intervjuer att lärarna arbetar med gemensamt fastställda mål i sina arbetslag och redovisar resultat till rektorn. Det framkommer vid intervjuer med rektor och lärare att skolenheten diskuterar elevernas kunskapsresultat både på individoch skolnivå och att lärarna arbetar aktivt med ett förebyggande värdegrundsarbete. I dokument som skolinspektionen fått ta del av vid tillsynen finns ett årshjul som visar vad, hur och när olika resultat ska samlas in på skolenheten och ana-

12 skolinspektionen (8) Dnr :6113 lyseras. Där finns också anvisningar till vad som ska ingå i den uppföljning av kvalitetsarbetet som skolorna ska redovisas till den centrala förvaltningen. I kvalitetsdokumenten saknas en plan över hur skolenheten i nästa läsår ska arbeta systematiskt med åtgärder utifrån resultaten av sina analyser och elevernas kunskapsresultat De kvalitetsdokument som skolinspektionen tagit del av avser läsåren 2011/12 och 2012/13. Det saknas även dokumentation över det kvalitetsarbete som genomförts under läsåret 2013/14 och plan över det arbete som ska genomföras under nuvarande läsår. Således finns heller inga dokumenterade analyser och värderingar av vilka resultat Älvsåkersskolan uppnått genom arbetet mot de nationella målen. Utredningen visar att rektorn bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete på skolenheten men det är inte dokumenterat. Kvalitetsarbetet ska utgå från skolenhetens samlade resultat utifrån nationella mål och kunskapskrav. Resultaten ska såväl dokumenteras som analyseras, förbättringsområden identifieras och åtgärder beskrivas i syfte att utveckla utbildningen och öka mål uppfyllelsen. Analyserna, som nu snarare är en beskrivning av vad som genomförts än en reflektion kring vilka resultat som uppnåtts, behöver fördjupas och leda till konkreta åtgärder för att förbättra verksamheten. Verksamheten uppfyller därmed inte författningarnas krav och huvudmannen föreläggs att avhjälpa bristen. Författning 4 kap. 6 skollagen, Lgr 11, 2.8 Rektorns ansvar Anmärkning skolinspektionen tilldelar enligt 26 kap. 11 skollagen (2010:800) Kungsbacka kommun en anmärkning. Trygghet och studiero Bedömning skolinspektionen har uppmärksammat följande brist inom bedömningsområdet Trygghet och studiero. Det finns inte för varje verksamhet en plan mot kränkande behandling som redogör för hur föregående års åtgärder har genomförts Motivering Enligt skollagen ska huvudmannen se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att elever utsätts för kränkande behandling. Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av

13 Skolinspektionen (8) Dn r :6113 elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. Det framkommer vid intervjuer med rektorn, elever, lärare och elevhälsoteam att skolenheten arbetar målinriktat och aktivt för att förebygga kränkande behandling. Älvsåkersskolan 4-9 har en plan mot diskriminering och kränkande behandling som är gemensam för förskola och skolenheterna F-3 och 4-9 och som är känd av lärare och elever. Planen skiljer på vilka åtgärder som avser skolenhetens olika åldersgrupper 4-6 och 7-9. I planen beskrivs övergripande mål och åtgärder som ska genomföras under året och det finns även åtgärder beskrivna för ett främjande arbete som ska genomföras som är kopplade till resultat av en kartläggning av elevernas trivsel och trygghet på skolenheten. Däremot saknas en redogörelse för hur föregående års åtgärder har genomförts. Utredningen visar att skolenheten inte redovisat hur föregående års åtgärder har genomförts. Eftersom det framkommer att skolenheten bedriver ett aktivt arbete mot kränkande behandling i den dagliga verksamheten ser skolinspektionen överträdelsen som mindre allvarlig och tilldelar huvudmannen en anmärkning. Författning 5 kap. 3, 6 kap. 8 skollagen

14 skolinspektionen (8) Dn r :6113 I ärendets slutliga handläggning har deltagit utredare Caroline Klintenberg och utredare Tove Bender På skolinspektionens vägnar Karin Yllö-Werner Föredragande Bilaga: Bilaga l Allmänt om tillsynen

15 skolinspektionen Bilaga (8) Dnr :6113 Allmänt om tillsynen skolinspektionen genomför regelbundet tillsyn i alla verksamheter och hos alla huvudmän. Tillsynen fokuserar på faktorer som har betydelse för en god lärandemiljö och för elevers möjligheter att nå målen för verksamheten. Tillsynen inriktas mot tre huvudområden: Elevernas utveckling mot målen, ledning och utveckling av utbildningen samt enskild elevs rätt. För enskilda huvudmän granskas även huvudmannaskap och godkännande. Tillsynen av förskola, fritidshem och vuxenutbildning i en kommun är inriktad på hur kommunen tar sitt ansvar för verksamheten. I de fall fritidshem finns vid fristående skolor ingår de i tillsynen av skolenheten. Förskolor som drivs av enskilda huvudmän har fått sitt tillstånd av kommunen och det är därmed kommunen som har ansvaret för tillsyn av dessa. Alla skolenheter besöks vid tillsynen. Vid den tredjedel av skolorna där skolinspektionen bedömer att det är lägre risk för problem och brister granskas färre delområden och besöken görs under en halv dag. Övriga skolenheter granskas inom samtliga bedömningspunkter och under flera dagar. Tillsynen grundar sig på dokument som exempelvis plan mot kränkande behandling, kunskapsresultat och annan information från skolverkets nationella uppföljningssystem, besök i skolenheter och intervjuer. Oavsett tillsynsform ger skolinspektionens granskning inte någon heltäckande bild av verksamheten utan ska ses som en bild vid det aktuella granskningstillfället inom de områden som ingår i tillsynen. Efter tillsynen redovisas skolinspektionens bedömningar i ett beslut. Redovisningen görs i form av avvikelserapportering vilket innebär att det endast är de bedömningspunkter där det förekommer brister som beskrivs i beslutet. För kommuner bedöms även ansvarstagandet som helhet för den utbildning kommunen bedriver. Innan ett beslut fastställs ges alltid huvudmännen möjlighet att ta del av och lämna synpunkter på sakuppgifter i besluten. I de fall skolinspektionen funnit brister har huvudmannen ansvar för att komma tillrätta med bristerna. Huvudmannen ska också redovisa de åtgärder som har vidtagits i för att åtgärda bristerna. För att följa upp huvudmännens arbete kan flera besök eller andra kontakter bli aktuella då skolinspektionen också vill se effekter av de åtgärder som vidtas. Mera information om den regelbundna tillsynen finns på skolinspektionens webbplats under fliken Inspektion.

16 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer FG/2014:250 Föreläggande regelbunden tillsyn Älvsåkersskolan f-3 Förslag till beslut Förvaltningschefen gör bedömningen att de åtgärder rektorn vidtagit är tillräckliga för att avhjälpa påtalade brister. Nämnden har delegerat rätten att på nämndens vägnar lämna begärda yttranden till arbetsutskottet. Detta yttrande tillsammans med beskrivna åtgärder från ansvarig rektor lämnas som Kungsbacka kommuns svar på föreläggandet. Sammanfattning Skolinspektionen förelägger efter genomförd tillsyn på Älvsåkersskolan f-3, Kungsbacka kommun att vidta åtgärd för att avhjälpa påtalad brist. De vidtagna åtgärderna ska senast den 30 januari 2015 redovisas för Skolinspektionen. Rektor för Älvsåkersskolan f-3 har tagit fram åtgärder som gemensamt syftar till att åtgärda bristområdena. Det handlar bland annat om undervisning och lärande, trygghet och studiero, pedagogiskt ledarskap och personalkompetens. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Åtgärder Älvsåkersskolan f-3 Beslut efter tillsyn Älvsåkersskolan f-3 Beslutet skickas till Skolinspektionen Anette Liedström Hjorth Förvaltningschef Magnus Fogelblad Förskola & Grundskola (1) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

17 Älvsåkersskolan F-3 Åtgärder för att avhjälpa brister påtalade av Skolinspektionen vid inspektion i september (3) Datum Undervisning och lärande I vår nuvarande organisation går eleverna i en klass i förskoleklass och åk 1 men kommer i en ny klass i åk 2. I åk3 lämnar de vår skolenhet och börjar på Älvsåkersskolan 4-9. Vi vill säkerställa att alla elever har samma bas med sig både när de lämnar åk 1 och åk 3. Helt lika kan det aldrig bli eftersom eleverna i de olika klasserna påverkar innehållet i undervisningen. Vi har under hösten 2014 påbörjat ett arbete för att skapa en samsyn kring elevernas kunskapsutveckling. Förskollärare med ansvar för förskoleklass ingår i en utvecklingsgrupp. I gruppen diskuteras förskoleklassens uppdrag utifrån styrdokumenten. Arbetet i de olika förskoleklasserna skiljer sig åt och gruppen har även fokus på att skapa en likvärdighet mellan de olika grupperna. Lärarna har på lärarmöten och studiedagar bland annat arbetat med centralt innehåll och gjort en plan för när vi arbetar med olika arbetsområden. Vi har också reviderat den plan som finns för diagnoser och tester. Nästa steg är att utveckla analysarbetet efter diagnoserna/testerna. Fritidspedagogerna ingår i en utvecklingsgrupp med fokus på fritidshemmen. I gruppen diskuteras fritidshemmets uppdrag utifrån styrdokumenten och vi vill utveckla arbetet med lärandet över hela dagen. Vi kommer vid läsårets slut att göra en uppföljning av alla elevers måluppfyllelse i alla ämnen. Analysen av det resultatet kommer att leda fram till nästa läsårs utvecklingsområden. På sikt är förhoppningen att det här arbetet ska ge oss intressant information både på grupp- och årskursnivå. Ansvarig för arbetet är rektor med delaktighet från personalen. KUB2000, v2.0, Anna-Carin Öhman Direkt Kungsbacka kommun Älvsåkersskolan Kungsbacka Besöksadress Gamla Älsvåkersvägen 2 Telefon Fax

18 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (3) Trygghet och studiero Skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling revideras i januari varje år. I den nu aktuella revideringen utvärderas arbetet I den trygghetsenkät som gjordes i slutet av höstterminen 2014 har vi identifierat områden där eleverna i F-3 känner sig otrygga. Vi har utifrån detta satt upp mål för vårt gemensamma arbete Varje arbetslag sätter upp mål på gruppnivå relaterat till resultatet i klassen. Dessa mål kommer att följas upp och utvärderas i januari Ansvarig för arbetet är rektor med delaktighet från personal och elever. Pedagogiskt ledarskap och utvecklingen av utbildningen Som ny rektor har jag under hösten 2014 satsat på att lära känna skolan främst genom samtal med pedagogerna. Den bild Skolinspektionen fick under sitt besök bekräftas av pedagogerna och det är utifrån det vi tar avstamp i vårt fortsatta arbete. Vi har haft förmånen att med hjälp av en student som läser en mastersutbildning i utbildningsledarskap göra en analys av vårt nuläge främst med fokus på elevernas kunskapsutveckling. Arbetet redovisas för pedagogerna vid terminsstarten i januari 2015 och vi kommer efter det att planera arbetet för vårterminen. Det är flera pedagoger som är nya på skolan och vi ser därför att det är viktigt att synliggöra vår gemensamma bas främst genom värdegrundsarbete och det arbete som beskrivs under rubriken undervisning och lärande. Exempel på förbättringsområden: - Gemensam (lärargruppen och årskursvis) uppföljning och analys av elevernas resultat i samband med de diagnostiska tester som görs. - Gemensam uppföljning av elevernas måluppfyllelse i alla ämnen i alla årskurser vid läsårsslut. - Planering för kommande arbetsområden baserat på uppföljning av elevernas måluppfyllelse. - Gemensam planering av innehållet i undervisningen i varje årskurs. Vid läsårets slut kommer vi att göra en uppföljning av vårens arbete och en ny planering framåt. Ansvarig för arbetet är rektor med delaktighet från personalen. Personalkompetens Under pågående läsår är det svårt att göra större förändringar dels på grund av befintliga tjänster men även för att behålla kontinuitet för eleverna. Mindre justeringar har gjorts för att undervisningen i större utsträckning ska utföras av behörig lärare. Under läsåret 2014/2015 har vi ett pågående arbete i lärargruppen där vi planerar och följer upp det centrala innehållet i undervisningen. Lärarna har även ett större fokus och samarbete årskursvis för att säkerställa likvärdigheten för eleverna. Läsåret 2015/2016 ska all undervisning enligt timplanen bedrivas av behörig lärare. Ansvarig för arbetet är rektor med delaktighet från personalen.

19 KUNGSBACKA KOMMUN 3 (3) I tjänsten Anna-Carin Öhman Rektor

20 r\ skolinspektionen Beslut Dnr :6113 Kw'lgsbacka kmnmun Rektorn vid Älvsåkersskolan F-3 Beslut för färskoleklass och grundskola efter tillsyn i Älvsåkersskolan F-3 i Kungsbacka kommun Skolinspektionen, Box 2320, Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: , Fax:

21 skolinspektionen (9) Dn r :6113 Tillsyn i Älvsåkersskolan F-3 skolinspektionen genomför tillsyn i Kungsbacka kommun under våren och hösten Vid tillsynen besöker skolinspektionen samtliga skolenheter i kommunen. Älvsåkersskolan F-3 besöktes av skolinspektionen den 16 september Fakta om skolenheten Älvsåkersskolan är indelad i två skolenheter, en för elever i förskaleklass och elever i årskurserna 1-3 och en för elever i årskurserna 4-9. Detta beslut avser skolenheten för förskaleklass och årskurserna 1-3. skolenheten ligger i Anneberg, norr om centralorten Kungsbacka. Lärarna är organiserade i två arbetslag, ett för förskaleklass och årskurs l samt ett för årskurserna 2 och 3. Vid tidpunkten för tillsynen finns cirka 200 elever i grundskolan och 55 elever i förskoleklass. Undervisningen bedrivs åldersblandat i förskaleklass och årskurs l samt åldershomogent i årskurserna 2 och 3. Det finns även 6 fritidsavdeh1ingar vid skolenheten. skolenheten leds av en rektor som är anställd på enheten sedan augusti Enligt Skolverkets statistik för år 2013 nådde 76 procent av alla elever i årskurs 3 kunskapskraven i svenska och 65 procent i matematik på de nationella ämnesproven. I verksamhetsredogörelsen redovisar rektor att 81 procent av eleverna i slutet av årskurs 3 nådde kunskapskraven i svenska och matematik, 100 procent av eleverna i naturorienterande och samhällsorienterande ämnen samt svenska som andraspråk vid slutet av läsåret 2012/13. Helhetsbedömning skolinspektionen kan konstatera att rektorn, som vid tillsynstillfället endast ~änstgjort på skolan i drygt en månad, ännu inte har kunnat skaffa sig god kännedom om verksamheten. De intervjuer som skolinspektionen genomfört under tillsynen visar att både elever och personal har fått ett mycket positivt intryck av sin rektor. Tillsynen visar att rektorn tar ansvar för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. skolinspektionen bedömer dock att det finns brister på områden som är rektorns ansvar och som är viktiga för elevernas måluppfyllelse. Det finns en samlad bild på skolenheten av elevernas kunskapsresultat de senaste åren men det har inte förekommit några gemensamma diskussioner kring vad dessa resultat beror på eller vilka åtgärder som eventuellt behövs för att förbättra resultaten. skolinspektionen bedömer att skolenhetens kvalitetsarbete behöver utvecklas och ta sin utgångspunkt i elevernas kunskapsresultat och skolenhetens övriga

22 skolinspektionen (9) Dnr :6113 resultat. Rektom och lärarna måste analysera resultaten för att identifiera vilka behov skolenheten har. Det systematiska kvalitetsarbetet behöver utvecklas så att rektorn, lärare och elevhälsa får möjlighet att utvärdera och reflektera över arbetssätt i förhållande till resultaten, för att på så sätt kunna utveckla och pröva nya metoder. Tillsynen visar att lärarna på Älvsåkersskolan F-3 är flexibla och att de är vana vid att hitta lösningar när problem uppstår. skolinspektionen påpekar dock att det är viktigt att rektor säkerställer att skolenheten har ett gemensamt förhållningssätt och gemensamma mål samt att det ges förutsättningar för lärarna att samverka mer i arbetet för att nå utbildningsmålen. skolinspektionen bedömer att det pedagogiska planeringsarbete som nu genomförs i allt för hög grad sker isolerat inom varje klass. Tillsynen visar också att skolans sätt att organisera verksamheten med i huvudsak klasslärare bidrar till att elever får undervisning i ämnen av lärare som inte har utbildning för den undervisning de ska bedriva. skolinspektionen konstaterar att Älvsåkersskolan F-3 är en skolenhet där eleverna uppger att de trivs i sin skola, att de är trygga och att det mestadels är studiero i klassrummen. Lärarna bedriver undervisning utifrån författningarnas krav och särskilt stöd ges till elever som är i behov av det. skolenhetens personal har ett inkluderande förhållningssätt och arbetar aktivt för att värdegrundsarbetet med normer och värden ska bli en naturlig del av vardagen på skolenheten. Elevhälsan utför ett aktivt och medvetet arbete genom täta kontakter med arbetslag och elever. Nedan följer en mer detaljerad redogörelse för de brister som skolinspektionen kunnat konstatera vid sin tillsyn samt de ingripanden som skolinspektionen funnit befogade med anledning av de konstaterade bristerna. skolinspektionens ingripande Föreläggande skolinspektionen förelägger enligt 26 kap. 10 skollagen (2010:800) Kungsbacka kommun att vidta nedanstående åtgärd/åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. De vidtagna åtgärderna ska senast den 23 januari 2015 redovisas för Skolinspektionen. Undervisning och lärande Bedömning Kungsbacka kommun måste vidta följande åtgärd för att förbättra arbetet inom bedömningsområdet Undervisning och lärande.

23 skolinspektionen (9) Dnr :6113 Lärarna ska samverka i arbetet med att nå utbildningsmålen Motivering Enligt läroplanen ska alla som arbetar i skolan samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. Vidare anges att läraren ska samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen. Lärare uppger i intervju att den personalgrupp som arbetar i klassen, vanligtvis lärare/förskollärare/fritidspedagog, samverkar med varandra, men att samverkan mellan arbetslagen sällan förekommer. Det framkommer även i intervjun med lärarna att de, utöver sina egna klasser, har liten kunskap om elevernas kunskapsresultat på skolenhetsnivå. Detta bekräftas även i rektorsintervjun. Det är, enligt rektor, för lite utbyte av pedagogiska reflektioner och diskussioner mellan arbetslagen. Rektor uppger även att skolenheten är en självgående verksamhet och att hon upplever att pedagogerna är trygga och medvetna i sin yrkesroll. Utredningen visar att lärare i de olika arbetslagen inte i tillräcklig utsträckning samverkar med lärare i andra arbetslag i arbetet för att nå utbildningsmålen. Verksamheten uppfyller inte författningarnas krav ochhuvudmannen föreläggs att avhjälpa bristen. Författning l kap. 11, Lgr 11, 2.2 Övergripande mål och riktlinjer, Kunskaper Trygghet och studiero Bedömning Kungsbacka kommun måste vidta följande åtgärder för att förbättra arbetet inom bedömningsområdet Trygghet och studiero. Vid skolenheten ska bedrivas ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever Det ska finnas en plan mot kränkande behandling som anger de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling långsiktigt och det aktuella året samt innehålla en redogörelse för hur föregående års åtgärder har genomförts Motivering Enligt skollagen ska huvudmannen se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att elever utsätts för kränkande behandling. Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever. Vidare ska

24 skolinspektionen (9) Dn r :6113 enligt skollagen huvudmannen se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att elever utsätts för kränkande behandling. Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. Det framkommer vid intervjuer med rektorn, lärare och elevhälsoteam att likabehandlingsplanen är känd på skolenheten. Lärarna arbetar aktivt för att förebygga kränkande behandling men det finns inget uttalat målinriktat arbete och lärarna kan inte återge om skolenheten har satt upp mål för ett förebyggande arbete mot kränkande behandling. Älvsåkersskolan F-3 har en plan mot diskriminering och kränkande behandling som är gemensam för förskola och skolenheterna F-3 och 4-9 och som är känd av lärare och elever. Planen skiljer på vilka åtgärder som avser skolenhetens olika åldersgrupper F-3 och 4-9. I planen beskrivs övergripande mål och åtgärder som ska genomföras under året och det finns även åtgärder beskrivna för ett främjande arbete som ska genomföras som är kopplade till resultat av en kartläggning av elevernas trivsel och trygghet på skolenheten. Däremot saknas en redogörelse för hur föregående års åtgärder har genomförts. Utredningen visar att skolenheten inte arbetar målinriktat med värdegrundsarbetet och det är inte tydligt för personalen vilka förebyggande mål de ska arbeta mot. skolenheten har inte heller redovisat hur föregående års åtgärder har genomförts. Verksamheten uppfyller inte författningarnas krav och huvudmannen föreläggs att avhjälpa bristen. Författning 6 kap 6, 8 skollagen Pedagogiskt ledarskap och utvecklingen av utbildningen Bedömning Kungsbacka kommun måste vidta följande åtgärder för att förbättra arbetet inom bedömningsområdet Pedagogiskt ledarskap och utvecklingen av utbildningen. Rektorn ska ansvara för att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete på skolenhetsnivå som består i planering, uppföljrung och utveckling av utbildningen Kvalitetsarbetet ska genomföras under medverkan av lärare, övrig personal och elever.

25 skolinspektionen (9) Dnr :6113 Motivering Enligt skollagen ansvarar rektom för att det bedrivs ett kvalitetsarbete på skolenhetsnivå som består i systematisk och kontinuerlig planering, uppföljning och utveckling av utbildningen. Inriktningen på kvalitetsarbetet ska vara att de mål som finns för utbildningen i skollagen och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. Kvalitetsarbetet ska genomföras under medverkan av lärare, övrig personal och elever. Kvalitetsarbetet ska dokumenteras. Enligt läroplanen har rektom ansvar för skolenhetens resultat och för att resultaten följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och kunskapskraven. I verksamhetsredogörelsen beskriver den tidigare rektom det kvalitetsarbete som pågår på skolenheten. A v intervjuer med lärarna och rektorn framgår att skolan har ett årshjul som beskriver när de ska följa upp olika delar av verksamheten. Lärare beskriver att detta arbete görs i respektive arbetslag. Arbetslaget diskuterar området i årshjulet och identifierar vad som behöver förbättras. Rektom begär även in resultat av till exempel diagnostiska prov. En sammanställning skickas till rektorn som för in resultatet/sammanställningen i den årliga redovisningen av skolans kvalitetsarbete. Det framkommer också vid intervjuer att lärarna inte arbetar med gemensamt fastställda mål i sina arbetslag utan varje arbetslag och klass identifierar vilka områden som behöver förbättras. Rektor och lärare uppger även att skolenheten inte har diskuterat skolans resultat och elevernas kunskapsresultat på skolnivå. I dokument som skolinspektionen fått ta del av vid tillsynen finns ett årshjul som visar vad, hur och när olika resultat ska samlas in på skolenheten och analyseras. Där finns också anvisningar till vad som ska ingå i den uppföljning av kvalitetsarbetet som skolorna ska redovisas till den centrala förvaltningen. I kvalitetsdokumenten saknas en plan över hur skolenheten i nästa läsår ska arbeta systematiskt med åtgärder utifrån resultaten av sina analyser och elevernas kunskapsresultat De kvalitetsdokument som skolinspektionen tagit del avser läsåren 2011/12 och 2012/13. Det saknas även dokumentation över det kvalitetsarbete som genomförts under läsåret 2013/14 och plan över det arbete som ska genomföras under nuvarande läsår. Således finns heller inga dokumenterade analyser och värderingar av vilka resultat Älvsåkersskolan uppnått genom arbetet mot de nationella målen. Utredningen visar att rektorn inte tar ansvar för att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete bestående av planering, uppföljning och utveckling av utbildningen vid skolenheten. Kvalitetsarbetet ska utgå från skolenhetens samlade resultat utifrån nationella mål och kunskapskrav. Resultaten ska såväl dokumenteras som aitalyseras, förbättringsområden identifieras och åtgärder beskrivas i syfte att utveckla utbildningen och öka måluppfyllelsen. Analyser-

26 skolinspektionen (9) Dnr :6113 na, som nu snarare beskriver vad som genomförts än en reflektion kring vilka resultat som uppnåtts, behöver fördjupas och leda till konkreta åtgärder för att förbättra verksamheten. Verksamheten uppfyller därmed inte författningarnas krav och huvudmannen föreläggs att avhjälpa bristen. Författning 4 kap. 4-6 skollagen, Lgr Övergripande mål och riktlinjer, Rektoms ansvar Personalkompetens Bedömning Kungsbacka kommun måste vidta följande åtgärd för att förbättra arbetet inom bedömningsområdet Personalkompetens. De lärare som används ska ha utbildning för den undervisning de ska bedriva Motivering Enligt skollagen får endast den som har legitimation som lärare och är behörig för viss undervisning bedriva undervisningen. Om det inte finns någon att tillgå inom huvudmannens organisation som uppfyller nämnda krav eller om det finns något annat särskilt skäl med hänsyn till eleverna, får en annan lärare bedriva undervisningen, under vissa förutsättningar. I den förteckning över undervisande lärare vid Älvsåkersskolan F-3 som skolinspektionen tagit del av i samband med tillsynsbesöket framkommer att det finns lärare som undervisar i ämnen som inte omfattas av legitimationen. Detta bekräftas av rektor och personal i intervjuer. Det framgår även att eleverna får viss undervisning av förskollärare och fritidspedagoger som saknar behörighet att undervisa i grundskolan. Enligt rektom är anledningen till detta att skolan tillämpar ett klasslärarsystem. Vidare uppger rektom att det vid skolan finns lärare att tillgå med behörighet och legitimation för samtliga ämnen. Tillsynen visar att lärarkompetensen inte fullt ut används utifrån läramas behörighet och legitimation. Skolan använder i vissa falllegitimerade lärare för undervisning som de inte har behörighet för, trots att det finns behöriga lärare att tillgå vid skolenheten och att inga andra särskilda skäl med hänsyi' till eleverna finns. Verksamheten uppfyller därmed inte författningarnas krav och huvudmannen föreläggs att åtgärda bristen. Författning 2 kap samt skollagen

27 skolinspektionen (9) Dn r :6113 I ärendets slutliga handläggning har deltagit utredare Caroline Klintenberg och utredare Tove Bender. På skolinspektionens vägnar vf4._ Ji 1 iv( Mj,us Ha;ZJ Be 1 utsfattare Karin Yllö-Werner Föredragande Bilaga: Bilaga l Allmänt om tillsynen

28 skolinspektionen Bilaga (9) Dn r :6113 Allmänt om tillsynen skolinspektionen genomför regelbundet tillsyn i alla verksamheter och hos alla huvudmän. Tillsynen fokuserar på faktorer som har betydelse för en god lärandemiljö och för elevers möjligheter att nå målen för verksamheten. Tillsynen inriktas mot tre huvudområden: Elevernas utveckling mot målen, ledning och utveckling av utbildningen samt enskild elevs rätt. För enskilda huvudmän granskas även huvudmannaskap och godkännande. Tillsynen av förskola, fritidshem och vuxenutbildning i en kommun är inriktad på hur kommunen tar sitt ansvar för verksamheten. I de fall fritidshem finns vid fristående skolor ingår de i tillsynen av skolenheten. Förskolor som drivs av enskilda huvudmän har fått sitt tillstånd av kommunen och det är därmed kommunen som har ansvaret för tillsyn av dessa. Alla skolenheter besöks vid tillsynen. Vid den tredjedel av skoloma där skolinspektionen bedömer att det är lägre risk för problem och brister granskas färre delområden och besöken görs under en halv dag. Övriga skolenheter granskas inom samtliga bedömningspunkter och under flera dagar. Tillsynen grundar sig på dokument som exempelvis plan mot kränkande behandling, kunskapsresultat och annan information från skolverkets nationella uppföljningssystem, besök i skolenheter och intervjuer. Oavsett tillsynsform ger skolinspektionens granski"ling inte någon heltäckande bild av verksamheten utan ska ses som en bild vid det aktuella granskningstillfället inom de områden som ingår i tillsynen. Efter tillsynen redovisas skolinspektionens bedömningar i ett beslut. Redovisningen görs i form av avvikelserapportering vilket innebär att det endast är de bedömningspunkter där det förekommer brister som beskrivs i beslutet. För kommw"ler bedöms även ansvarstagandet som helhet för den utbildning kommw"len bedriver. Innan ett beslut fastställs ges alltid huvudmännen möjlighet att ta del av och lämna synpunkter på sakuppgifter i besluten. I de fall skolinspektionen funnit brister har huvudmannen ansvar för att komma tillrätta med bristerna. Huvudmannen ska också redovisa de åtgärder som har vidtagits i för att åtgärda bristerna. För att följa upp huvudmännens arbete kan flera besök eller andra kontakter bli aktuella då skolinspektionen också vill se effekter av de åtgärder som vidtas. Mera information om den regelbundna tillsynen finns på skolinspektionens webbplats under fliken Inspektion.

29 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer FG/2014:262 Föreläggande regelbunden tillsyn Kollaskolan 3-6 Förslag till beslut Förvaltningschefen gör bedömningen att de åtgärder rektorn vidtagit är tillräckliga för att avhjälpa påtalade brister. Nämnden har delegerat rätten att på nämndens vägnar lämna begärda yttranden till arbetsutskottet. Detta yttrande tillsammans med beskrivna åtgärder från ansvarig rektor lämnas som Kungsbacka kommuns svar på föreläggandet. Sammanfattning Skolinspektionen förelägger efter genomförd tillsyn på Kollaskolan 3-6, Kungsbacka kommun att vidta åtgärd för att avhjälpa påtalad brist. De vidtagna åtgärderna ska senast den 30 januari 2015 redovisas för Skolinspektionen. Rektor för Kollaskolan 3-6 har tagit fram åtgärder som gemensamt syftar till att åtgärda bristområdena. Det handlar bland annat om trygghet och studiero, särskilt stöd, pedagogiskt ledarskap, personalkompetens och erbjudande av utbildning. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Åtgärder Kollaskolan 3-6 Beslut efter tillsyn Kollaskolan 3-6 Beslutet skickas till Skolinspektionen Anette Liedtsröm Hjorth Förvaltningschef Magnus Fogelblad Förskola & Grundskola (1) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

30 Kollaskolan TJÄNSTESKRIVELSE Svar till Skolinspektionen avseende tidsplan för åtgärdande av vid Skolinspektionens regelbundna tillsyn påtalade brister. Nedan redovisas vidtagna och planerade åtgärder gällande Kollaskolan grundskolan år 3-6 Trygghet och studiero Brist: Ordningsregler ska finnas, som har utarbetats under medverkan av eleverna och som följs upp vid skolenheten. Åtgärd: De ordningsregler som finns nu förtydligas för eleverna. Arbetslagen har diskuterat detta på APT och det är klasslärare som ansvarar för att ovan nämnda förtydligande sker kontinuerligt, men extra noggrant vid höst- och vårterminens början, samt beslutas av rektor. Vi har skapat en ny rutin för detta och lagt in den i skolans årshjul. Redan under höstterminen 2014 har ordningsreglerna diskuterats och reviderats på klassråd och elevråd. Tid för införande: Pågår- Rektor ansvarar. Brist: Personal som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling ska anmäla detta till rektorn. Åtgärd: Rutinen/Handlingsplanen ska revideras så att det framgår när rektor ska informeras om kränkningen. Rektor ansvarar att revideringen görs senast januari Brist: Signaler om kränkande behandling ska anmälas till huvudmannen Åtgärd: Det ska framgå i rutinen/handlingsplanen när rektor informerar huvudmannen. En särskild mall ska fyllas i av rektor och delges huvudmannen. Rektor ansvarar att revideringen görs senast januari Brist: Det ska finnas en plan mot kränkande behandling som anger de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling långsiktigt och det aktuella året samt innehåller en redogörelse för hur föregående års åtgärder har genomförts som avser skolenheten. Åtgärd: Planen mot kränkande behandling F-5 kommer att göras om till en plan för skolenheten F-2 och en plan för skolenheten 3-6. Planen ska ange de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling långsiktigt och det aktuella året samt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt Skolinspektionen Beslöt 2014-04-03 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus kristiii.aabel@vallentuna.se Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen

Läs mer

Beslut för grundskola och grundsärskola

Beslut för grundskola och grundsärskola Beslut Skolinspektionen 2014-11-03 Västerås kornmun info@vasteras.se buf@vasteras.se Rektorn vid Ormkärrskolan F-5 och särskola mger.burstrom@vasteras.se Beslut för grundskola och grundsärskola efter tillsyn

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola ^ Skolinspektionen Huvudmannen för internationella Engelska Skolan i Nacka inf o@engelska.se Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Nacka donald.christian@engelska.se för grundskola efter tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-02-17 Tyresö kommun Rektorn vid Sofiebergsskolan Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Sofiebergsskolan i Tyresö kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut Skolinspektionen 2014-12-16 Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-09-10 Dnr 43-2011:5538 Skellefteå kommun Rektorn vid Vita skolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Vita skolan i Skellefteå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2014-10-09 Ekerö kommun Rektorn vid Träkvista skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Träkvista skola i Ekerö kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-02-28 Ikasus AB susarme.siden@frosunda.se Rektorn vid Ikasus friskola birgitta.krantz@frosunda.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Ikasus friskola i Vallentuna

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Bes É ut 2013-10-01 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se Rektorn vid Björkvallsskolan lisbeth.beckman@uppsala.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Björkvallsskolan i Uppsala kommun

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut fin Skolinspektionen 2015-03-16 Dnr 43-20134722 Västerås kommun info@vasteras.se Rektorn för vuxenutbildningen jenny.twana@vasteras.se Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Västerås kommun

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-10-20 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid Jernvallsskolan F-3 christina.silfverberg@utb.sandviken.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Jernvallsskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-05-27 Vellinge kommun Rektorn vid Stora Hammars skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stora Hammars skola i Vellinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola SkolinspelrtliÄ Beslut Västerås Idrottsgymnasium AB jan.walther@jwam.se Rektorn vid Västerås Idrottsgymnasium oskar.walther@vigy.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Västerås Idrottsgymnasium i

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skoiinspektionen 2014-06-16 Skanör Falsterbo Montessoriskola. Rektorn vid Skanör Falsterbo Montessoriskola. Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Skanör Falsterbo Montessoriskola

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola _ Skoiinspektionen Beslut 2014-06-30 JENSEN Education College AB asa.blom@jenseneducation.se Rektorn vid den fristående gymnasieskolan JENSEN Gymnasium Jönköping Louise.hultman@jenseneducation.se Beslut

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-11-26 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid särskolan amia-karrn.brostrom@sandviken.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i särskolan i Sandvikens

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248.

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248. Beslut Emmaboda kommun Förskolechefer i förskolan och pedagogisk omsorg Beslut för förskola efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-02-21 Kungsbacka kommun Rektorn vid Särö skola F-3 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Särö skola F-3 i Kungsbacka kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403

Läs mer

Beslut för fristående grundskola

Beslut för fristående grundskola Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla Beslut för fristående grundskola efter tillsyn av Internationella Engelska Skolan i Järfälla kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-03-13 Kungsbacka kommun Rektorn vid Kapareskolan A-D Beslut för grundskola efter tillsyn i Kapareskolan A-D i Kungsbacka kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7714 Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Grevhagsskolan belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-04-23 Arvika kommun arvika.kommun@aevika.se Rektor vid Centralskolan anders.karlsson@arvika.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centralskolan i Arvika kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3983 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nya Tidens Montessorisk. Täby belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola

Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola efter tillsyn av den fristående Hägernässkolan i Täby kommun Täby Friskola AB e-post: info@tabyfriskola.se Rektorn vid Hägernässkolan e-post: karstin.hultman@tabyfriskola.se

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-10-19 Djurgymnasiet Stockholm terese.laurentkarlsson@djurgymnasiet.com Rektorn vid Djurgymnasiet mimi.englund@djurgymnasiet.com Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Djurgymnasiet i Stockholms

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Upplands Väsby kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2 (7) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under våren 2015.

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2011-11-28 Dnr 43-2011:3772 Kumla kommun kommun@kumla.se Rektorn vid John Norlandergymnasiet ted.rylander@kumla.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i John Norlandergymnasiet i Kumla kommun

Läs mer

Beslut för förskola. i Sandvikens kommun

Beslut för förskola. i Sandvikens kommun x Skolinspektionen Beslut Sandvikens kornmun kommun@sandviken.se Beslut för förskola i Sandvikens kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00,

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Bilaga 1 Upplands Väsby kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2(15) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under vårterminen 2015. Tillsynen

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 2015-11-03 Dnr 43-2015:4701 Göteborgs kommun angered@angered.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Berg ums skola F-3 i Göteborgs kommun 201 5-1 1-03 Tillsyn i Bergums skola

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Värnamo kommun

Beslut. efter tillsyn i Värnamo kommun Beslut Värnamo kommun Beslut efter tillsyn i Värnamo kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080 07 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 2013-09-27 Smedjebackens kommun kommun@smedjebacken.se Rektorn vid Hagge skol a marie.strand@edu.smedjebacken.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Hagge skola

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2014-02-12 Arboga kommun arboga.kommun@arboga.se Rektorn vid vuxenutbildningen anne.sonnerfelt@arboffa.se Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn av Arboga kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-10-16 Eskilstuna kommun eskilstuna.kommun@eskilstuna.se Rektorn vid Hällby skola hakan.forselius@eskilstuna.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Hällby skola i Eskilstuna

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Beslut 2014-03-25 Kungsbacka kommun Rektorn vid Elof Lindälvs gymnasium skolenhet 4 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Elof Lindälvs gymnasium skolenhet 4 i Kungsbacka kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem / Beslut 2013-03-15 Beta School HB Rektorn vid Beta School Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Beta School i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4035 Täby Friskola Aktiebolag Org.nr. 556599-8860 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Täby Friskola-Småskolan/Ljungmyr belägen i Täby kommun 2(7) Tillsyn i Täby Friskola-Småskolan/Ljungmyr

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Täby Enskilda Gymnasium AB Org.nr. 556568-0112 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Täby Enskilda gymnasium belägen i Täby kommun 2 (6) Tillsyn i Täby Enskilda gymnasium har genomfört tillsyn av Täby

Läs mer

Beslut för förskola. Skoiinspektionen. i Solna kommun. Beslut. 2014-06-26 Dnr 43-2013:4702. Solna kommun

Beslut för förskola. Skoiinspektionen. i Solna kommun. Beslut. 2014-06-26 Dnr 43-2013:4702. Solna kommun Beslut Solna kommun kommunstyrelsen@solna.se bam-utbilchiingsforvaltnineen@solna.se Beslut för förskola i Solna kommun Skoiinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-03-20 Huvudmannen info@engelska.se Rektorn vid IES i Borås robin.kirk-johansson.boras@engelska.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i IES i Borås Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Aspero Friskolor AB Org.nr. 556636-3973 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Karlskrona belägen i Karlskrona kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Kungsbacka kommun Rektorer vid Fjärås Bräckaskolan Gul Beslut för grundskola efter tillsyn i Fjärås Bräckaskolan Gul i Kungsbacka kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403

Läs mer

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm Beslut Melleruds kommun 4644 80 Mellerud kommunen@mellerud.se 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423 Komm munbeslut efter tillsyn av Melleruds kommunn Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besök: Kungsgatan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8288 Orusts Montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 716445-1614 ma@orustmontessori.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Orust Montessoriskola belägen i

Läs mer

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23.

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23. Beslut ' Göteborgs kommun goteborg@goteborg.se Beslut för förskola efter tillsyn i Göteborgs kommun Beskt 2 (15) Tillsyn av s, c) fwmen f vskoia i Götete[rgs kommun har genomfört tillsyn av Göteborgs kommun

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Beslut Dnr 44-2015:9672 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viiala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Drottning Blankas Gymn. Kungsbacka

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Beslut Sveaskolan AB Ringugnsgatan 1 216 16 Limhamn 2009-08-28 1 (4) Dnr 44-2009:569 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2014:8241 Norrtelje teknikgymnasium AB Org.nr. 556791-6761 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter bastillsyn i Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium belägen i Norrtälje

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:3929 Helixutbildningar AB Org.nr. 556674-7290 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter bastillsyn i Helixgymnasiet Borlänge belägen i Borlänge kommun esiut 2 (8) Tillsyn i Helixgymnasiet

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut ra\ 2015-10-23 Dnr 44-2015:6446 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Dnr 44-2015:6446

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4261 Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar Org.nr. 742000-2045 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i LinMaskolan belägen i Höörs kommun

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Eksjö kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen Beslut Eksjö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Pi\ Beslut för gymnasieskola. Skolir -"Oektionen. efter tillsyn Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag. Framtidsgymnasiet Göteborg aktiebolag

Pi\ Beslut för gymnasieskola. Skolir -Oektionen. efter tillsyn Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag. Framtidsgymnasiet Göteborg aktiebolag Pi\ Skolir -"Oektionen Beslut Framtidsgymnasiet Göteborg aktiebolag Org.nr. 556478-1606 sandra.haag@academedia.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag BeskA 2

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-03-18 Yggdrasil resursskola Rektorn vid Yggdrasil resursskola malin.ahlkvist@skolgrunden.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Yggdrasil resursskola i Tyresö kommun Skolinspektionen, Box

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola (f - : \ Skolinspektionen 2013-12 ~ 19 Ludvika kommun social.utbudning@ludvika.se Rektorn vid Vasaskolan sara.lindell@ludvika.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vasaskolan i Ludvika

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2013-11-20 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid Ekillaskolan per.junelind@sigtuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Ekillaskolan i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-11-12 Estniska Skolan i Stockholm Rektorn vid Estniska Skolan i Stockholm Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Estniska Skolan i Stockholm Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-10-29 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se styrelsen-vard-bildning@uppsala.se Rektorn vid Fredrika Bremerskolan ulrika.axelsson@uppsala.se Beslut för grundskola och fritidshem efter breddad

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 44-2015:1621 Idunstiftelsen för waldorfpedagogik Org.nr. 802478-2230 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Idunstiftelsen för waldorfpedagogik 2 (8) Tillsyn av Idunstiftelsen för waldorfpedagogik

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola

Skolbeslut för gymnasieskola Beslut Elfrida Andréegymnasiet Säves väg 10 621 82 Visby 2011-02-23 Skolbeslut för gymnasieskola efter tillsyn av Elfrida Andréegymnasiet i Gotlands kommun 2011-02-23 Skolbeslut Tillsyn i Elfrida Andréegymnasiet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Beslut Dnr 44-2015:9668 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viiala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Drottning Blankas Gymn. Helsingborg

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Beslut Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Gävle kommun Beslut 2 (8) Tillsyn i Gävle kommun har genomfört tillsyn av Gävle kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

efter tillsyn i Älvkullegymnasiet Karlstads kommun och Hammarö kommun

efter tillsyn i Älvkullegymnasiet Karlstads kommun och Hammarö kommun Skolinspekti ;ionen Beslut 2014-04-30 Karlstads kommun karlstadskommun@karlstad.se Hammarö kommun hammaro@hammaro.se Karlstads-Hammarö gynmasienämnd Rektor vid Älvkullegymnasiet daniel.skalerud@karlstad.se

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Partille kommun

Beslut. efter tillsyn i Partille kommun Partille kommun efter tillsyn i Partille kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 04 www.skolinspektionen.se 2 (15) Tillsyn

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Beslut 2013-11-11 Vettergymnasiet Jönköping Rektorn vid Vettergymnasiet Jönköping Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Vettergymnasiet Jönköping i Jönköpings kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 2014-04-24 Krokoms kommun Rektorn vid Valsjöbyns skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Valsjöbyns skola Krokoms kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:7582 Alingsås kommun utbildningsnamnden@alingsas.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Alingsås kommun 2(10) Tillsyn av vuxenutbildningen i Alingsås kommun har genomfört tillsyn av

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:3983 Innehåll Kommunbeslut Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Allmänt om tillsynen och beskrivning av

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-02-20 Söderhamns kommun bam-utbilcmmgsnarrmden@soder^ Rektorerna vid Norrtullskolan liselotte.rrelin@soderharnn.se gunilla.nauwerckstefansson@soderharnn.se Beslut för förskoleklass

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Skolinspektionen 2015-09-15 Ingridskolan AB Rektorn vid Ingridskolans grundskola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ingridskolans grundskola i Solna kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut. Dnr 44-2010:4179 2011-02-23. Beslut. efter tillsyn i den fristående grundskolan Örebro Waldorfskola - Johannaskolan i Örebro

Beslut. Dnr 44-2010:4179 2011-02-23. Beslut. efter tillsyn i den fristående grundskolan Örebro Waldorfskola - Johannaskolan i Örebro Beslut Dnr 44-2010:4179 2011-02-23 Beslut efter tillsyn i den fristående grundskolan Örebro Waldorfskola - Johannaskolan i Örebro Beslut Tillsyn i Örebro Waldorfskola Johannaskolan 2011-02-23 2 (9) Dnr

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:5089 Friskolan i Mariestad AB Org.nr. 556802-0852 marten.bremer@ekhamraskolan.se olof.lindblad@ekhamraskolan.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Lillängsskolan i Mariestads

Läs mer

Beslut för Vårgårda kommun

Beslut för Vårgårda kommun Beslut Vårgårda kommun kommunen@vargarda.se Beslut för Vårgårda kommun efter tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun Beslut Tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun har genomfört tillsyn av Vårgårda

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö Beslut JENSEN education college AB Box 111 24 100 61 Stockholm 17 augusti 2009 1 (3) Dnr 44-2008:703 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö Skolinspektionen

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut 2011-03-22 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Neglinge-Solsidans skolor i Nacka kommun 2011-03-21 Skolbeslut Datum: 2011-03-22 1 (3) Rektorn vid Neglinge-Solsidans skolor. Odenvägen 10 133

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skoiinspektionen Beslut 2014-06-25 Lunds kommun Rektorn vid Ekelundsskolan, Fåglasångs skola, Önneslövs skola, Varpingeskolan och Nya Almelund i Lunds kommun Beslut för grundskola efter tillsyn i Ekelundsskolan,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Vittraskoloma AB Rektorn vid Vittra Luma Park Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Vittra Luma Park i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Dnr 43-2014:7781 Forshaga kommun kommungforshaga.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Forshaga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg 2 (13) Tillsyn

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ri Skolinspektionen Dnr 44-2014:7673 Cultura Utbildning AB 5567127237 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Cultura Gymnasium i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Beslut 2013-06-12 Magelungen Utveckling AB Stefan.berg@magelungen.com Rektorn vid MBC skolan Södertälje Aiman.jihar@magelmigen.com Beslut för grundskola efter förstagångstillsyn i den

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-03-13 Kungsbacka kommun Rektorn vid Kapareskolan E-H Beslut för grundskola efter tillsyn i Kapareskolan E-H i Kungsbacka kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2017:5475 Montessoriskolan i Onsala ekonomisk förening Org.nr. 769601-3361 ordforande@onsalamontessoriskola.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Onsala Montessoriskola i Kungsbacka

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9669 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viiala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Drottning Blankas Gymn. Halmstad belägen

Läs mer

Beslut för Grundskola

Beslut för Grundskola Beslut 2014-05-23 Funktionsanalys i skolan AB Rektorn vid Funktionsanalys i skolan AB Beslut för Grundskola efter tillsyn i Funkis skola i Haninge kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2014-03-11 Ängelholms kommun Rektorn vid Söndrebalgs skola 20 i4 i Cg Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Söndrebalgs skola i Ängelholms kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-04-28 Uppvidiiige kommun Rektorn vid Lenhovdaskolan Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Lenhovdaskolan i Uppvidinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-11-06 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se styrelsen-vard-bildning@uppsala.se Rektorn vid Växthuset berit.edward@uppsala.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Växthuset

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2014-01-29 Uppsala kommun Rektorn vid Nya Stordammen gabriella.ekstrom@uppsala.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Nya Stordammen i Uppsala kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan Beslut Skolinspektionen 2015-08-27 Göteborgs stad infoaeduc.boteborg.se Gymnasieskolenhetschef och rektorer vid Hvitfeldtska gymnasiet mikael.o.karlssonaeduc.ciotebord.se amela.filipovicaeduc.qotebord.se

Läs mer