Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?"

Transkript

1 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till utveckling och lärande och kommunens skyldighet att ta hänsyn till barns olika behov och förutsättningar. De barn som behöver stöd och stimulans ska enligt lagen få det 2. Därigenom vill man uppväga skillnader i förutsättningar mellan olika barn att tillgodogöra sig utbildningen. Nedan görs en genomgång av ett urval bestämmelser i den nya skollagen av betydelse för barn/elever med funktionsnedsättningar. Skriften riktar sig i första hand till föräldrar. Skollagen omfattar såväl förskola som förskoleklass, grundskola, fritidshem som gymnasieskola och även särskolan, specialskolan, sameskolan samt vissa former av vuxenutbildning som kommunen ansvarar för. Nedanstående genomgång begränsas emellertid till att gälla enbart förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem samt gymnasieskola. Referenser till den nya skollagens (Skollag, SFS 2010:800 olika kapitel och paragrafer anges i fotnot. Enligt skollagens terminologi är förskolan, förskoleklassen, grundskolan och gymnasieskolan, men inte fritidshemmet, egna skolformer. I denna text används emellertid för enkelhetens skull begreppen förskola (0-5 år) respektive samlingsbegreppet skola för att beteckna förskoleklass, grundskola, fritidshem samt gymnasieskola. Den nya skollagen följer en svensk skolpolitisk tradition att förskolan och skolan ska vara till för alla barn. Barn med olika typer av svårigheter ska kunna få det extra stöd de behöver, i första hand inom den reguljära verksamheten. Det innebär stora förpliktelser för kommunerna att leva upp till detta. Det förutsätter resurser, kunskap hos personalen och hög kvalitet på verksamheten. Stärkt föräldrainflytande Den nya skollagen lägger stor vikt vid föräldrars inflytande över sitt barns förskolerespektive skolsituation 3. Detta har en särskild betydelse för föräldrar till barn med funktionsnedsättningar som ofta tar ett stort ansvar för att förskole-/skolsituationen för deras barn ska fungera. Att hitta strukturerade former för hur samarbetet mellan hem och förskola/skola ska läggas upp och fungera är avgörande. En tydlig ansvarsfördelning mellan hem och förskola/skola lägger grunden för ett bra samarbete. I förskolans/skolans uppdrag ligger att erbjuda de stödinsatser och anpassningar som behövs och att samarbeta med föräldrarna. Föräldrar kan bidra med ovärderlig kunskap om barnets behov och sina 1 Skollag (SFS 2010:800) 2 1 kap kap. 12 1

2 erfarenheter. Det krävs ömsesidig respekt och tilltro till varandras förmåga för att göra det bästa möjliga av en ibland krävande uppgift, både för föräldrar och för lärare. Särskild hänsyn till barnets bästa En nyhet i den nya skollagen, som kan få en särskild innebörd för barn med funktionsnedsättningar, är bestämmelserna om att barnets bästa ska vara utgångspunkt för verksamheten. Barnets egen inställning ska inhämtas och barnets egna åsikter ska beaktas i frågor som rör honom eller henne 4. Förtydligande av förskolechefens respektive rektorns ansvar Den nya skollagen lägger också ett tydligt ansvar på ledningen för förskolan respektive skolan och fritidshemmet att ta ansvar för barn/elever med funktionsnedsättningar. Förskolechef (som ansvarar för ledningen av förskolan) respektive rektor (som ansvarar för förskoleklass, grundskola, fritidshem samt gymnasieskola), har det samlade pedagogiska ansvaret för barnets förskole- respektive skolsituation 5. I detta ligger en skyldighet att se till att barnet/eleven får särskilt stöd utifrån sina behov 6. Skyldighet att utreda behovet av särskilt stöd och att upprätta ett åtgärdsprogram Skolans skyldighet att utreda ett barns behov av särskilt stöd och att vid behov upprätta ett åtgärdsprogram har också stärkts i den nya skollagen genom att detta blivit ett lagstadgat ansvar. Rätten till detta gäller alla de skolformer som rektor ansvarar för enligt ovan (förskoleklass, grundskola, fritidshem och gymnasieskola). Rektor har enligt lagen ansvar för att behovet av särskilt stöd utreds, att det fattas beslut om detta och att det, om utredningen visat behov av det, utarbetas ett åtgärdsprogram 7. Se vidare under rubriken Särskilt stöd enl. 3 kap. skollagen. Beslut om åtgärdsprogram kan överklagas. Detta gäller även kvalitén på åtgärdsprogrammet. Se vidare under rubriken Om man som förälder inte är nöjd. Elevhälsa med tydligt ansvar Den nya skollagen tydliggör också att det för elever i förskoleklassen, grundskolan (och övriga obligatoriska skolformer) samt för gymnasieskolan ska finnas en elevhälsa som ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande och som ska stödja elevernas utveckling mot att nå utbildningsmålen. För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal som kan tillgodose elevernas behov av specialpedagogiska insatser kap kap. 9, kap kap kap. 25 2

3 Skärpta åtgärder mot kränkande behandling Det är inte så ovanligt att barn med funktionsnedsättningar utsätts för mobbningar, trakasserier och andra kränkningar i förskolan eller skolan. Bestämmelserna i den nya skollagen är mycket skarpa när det gäller huvudmannens (kommunens) ansvar och skyldighet att både förebygga detta och att ingripa mot alla former av kränkande behandling. All personal inom förskola och skola har här ett ansvar. Personal som får kännedom om att ett barn ansett sig blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till huvudmannen som i sin tur skyndsamt ska utreda det som hänt och vidta åtgärder 9. När det gäller förbud mot diskriminering hänvisas till bestämmelserna i den särskilda diskrimineringslagen. Samma ansvar för fristående och offentliga skolor när det gäller att ta emot barn/elever i behov av särskilt stöd Genom den nya skollagen har det också blivit tydligare att fristående förskolor och skolor ska vara öppna för alla barn/elever, också dem med svårigheter. Hemkommunen ska betala för platsen, enligt samma principer som kommunen tillämpar vid fördelning till sin egen förskola respektive skola. Ett tilläggsbelopp för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd ska dessutom utgå, med reservationen att inte betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen 10. Förstärkt rätt att överklaga vissa beslut Den nya skollagen innebär också en förstärkt rätt för föräldrar att överklaga beslut som man inte är nöjd med beträffande sitt barns skolsituation. Det gäller bland annat beslut om utredning och åtgärdsprogram samt när det gäller elever i grundskolan också beslut om särskild undervisningsgrupp och anpassad studiegång 11. Se vidare under rubriken Om man som förälder inte är nöjd. Ansvaret för barn/elever i behov av särskilt stöd inom respektive skolform samt fritidshem I skollagens kapitel om Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Fritidshem respektive Gymnasieskola 12 tydliggörs ansvaret för barn/elever i behov av särskilt stöd. Nedan beskrivs några av de stödinsatser som kan vara aktuella samt vilka specifika rättigheter och insatser som framgår av skollagens bestämmelser om särskilt stöd 13. Råd om hur man som förälder ska gå tillväga om man inte är nöjd ges också. Förskolan Förskolan, som nu är en egen skolform, ska enligt skollagen stimulera alla barns utvecklig och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnets behov 14. För barn med funktionsnedsättningar kan förskolan innebära ett viktigt utvecklingsstöd. Förskoletiden fungerar ofta relativt väl, tack vara att man där ofta kan arbeta 9 6 kap. 9, kap.23, 9 kap. 21, 10 kap.35, 14 kap. 17, 15 kap kap. 12, , 9, 10, 14, 15 kap kap kap. 2 3

4 mer flexibelt utifrån barns olika utvecklingsnivå och förutsättningar än i skolan. Likväl kan barnet redan i förskolan behöva en hel del särskilt stöd. Alla barn har rätt till förskola under minst 525 timmar om året från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Redan från ett års ålder ska barn erbjudas förskoleplats i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov av detta. Är föräldrarna arbetslösa eller föräldralediga har barn från och med ett års ålder rätt till förskoleplats minst 15 timmar per vecka 15. Plats i förskola ska även i andra fall erbjudas barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola 16. Plats ska till dessa barn erbjudas skyndsamt 17. Barnet ska erbjudas förskoleplats så nära sitt hem som möjligt och hänsyn ska tas till vårdnadshavarens önskemål Stödinsatser Den nya skollagen klargör att barn som behöver särskilt stöd i förskolan ska få det stöd som deras speciella behov kräver 19. De extra stödinsatser som kan vara aktuella (även om de inte regleras specifikt i lagen) är handledning och fortbildning till personalen, resursperson/personalförstärkning, minskning av barngrupper och ibland anpassning av lokaler. Barnet kan också behöva särskild träning och då är det önskvärt att denna integreras på ett naturligt sätt i verksamheten. Ett nära samarbete och regelbunden kontakt med föräldrarna är självfallet viktigt. - Utvecklingssamtal Personalen ska föra fortlöpande samtal med vårdnadshavaren om barnets utveckling och minst en gång per år ska man dessutom ha ett utvecklingssamtal om barnets utveckling och lärande 20. Förskollärare har det övergripande ansvaret för utvecklingssamtalet. Förskoleklassen Förskoleklassen ska stimulera alla barns utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Den ska också främja social gemenskap. Alla barn har rätt till förskoleplats minst 525 timmar från och med höstterminen då de fyller sex år, ibland tidigare Stödinsatser På motsvarande sätt som i förskolan kan barnet behöva olika typer av stöd och anpassningar för att kunna utvecklas optimalt. Särskilt viktigt är förberedelsen för skolstarten. Vissa av de särskilda stödinsatserna är, när det gäller förskoleklassen (i motsats till förskolan), reglerade i skollagen, bland annat rätten att få sitt behov av särskilt stöd utrett och, om så är motiverat, få ett åtgärdsprogram. Se vidare under rubriken nedan Särskilt stöd enl. skollagen 3 kap kap. 4,5, kap kap kap kap kap kap. 2,5,7 4

5 - Utvecklingssamtal Liksom i förskolan ska man varje läsår ha ett utvecklingssamtal om elevens lärande och utveckling. Vid utvecklingssamtalet ska, förutom lärare och vårdnadshavare, också eleven själv delta 22. Grundskolan Grundskolan är, i motsats till förskolan och förskoleklassen, obligatorisk, eftersom barn har skolplikt från och med höstterminen det år de fyller sju år. Grundskolan ska enligt skollagen ge eleverna kunskaper och värden och utveckla deras förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling och den ska främja social gemenskap 23. Detta gäller alla barn/elever, också dem som är i behov av särskilt stöd för att dessa mål ska kunna uppnås. - Stödinsatser Elever med funktionsnedsättningar kan vara i behov av en rad olika stödinsatser i grundskolan för att uppnå kunskapsmålen och i övrigt utvecklas utifrån sina förutsättningar. All berörd personal, inte bara lärarna utan även fritidshemspersonal, personal i skolbespisning, vaktmästare och andra behöver få information om vad barnets funktionsnedsättning innebär och hur de bäst ska bemöta barnet. Även kamrater kan behöva information och förklaringar. Att så sker i lämpliga former är skolans ansvar. Handledning till lärare av specialpedagog eller psykolog med kunskap om den aktuella funktionsnedsättningen är en viktig stödinsats. Kraven på att skolan ska tillhandahålla detta stöd har skärpts genom den nya skollagens bestämmelser om att det ska finnas en elevhälsa med såväl medicinsk som psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens 24. Liksom i förskolan kan barnet i grundskolan behöva en särskild resursperson för att ge individuellt stöd. Det är viktigt att denna person har pedagogisk utbildning och får stöd och handledning. En del barn kan behöva gå i en liten grupp eller särskild undervisningsgrupp för att få tillräckligt anpassat specialpedagogiskt stöd. Olika mellanformer, där barnet har sin basplacering i den ordinarie klassen men får stödundervisning i liten grupp, kan vara ett alternativ. För att skolsituationen ska fungera kan barnet behöva olika typer av anpassade läromedel och även pedagogiska hjälpmedel. Vissa av dessa stödinsatser, men långtifrån alla, är specifikt reglerade i skollagen. Elever som går i grundskolan omfattas av de bestämmelser om särskilt stöd som beskrivs i skollagens 3 kap. Det gäller bland annat rätten att få sitt behov av särskilt stöd utrett och, i de fall det är motiverat, ett åtgärdsprogram och även rätten till att vid behov få sitt behov av särskilt stöd tillgodosett i särskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning eller genom så kallad anpassad studiegång 25. Se vidare nedan under rubriken Särskilt stöd enl. 3 kap. skollagen. - Utvecklingssamtal och utvecklingsplan Precis som när det gäller förskolan och förskoleklassen är läraren i grundskolan enligt den nya skollagen skyldig att ha återkommande utvecklingssamtal 26. Vid utvecklingssamtalet, som ska hållas minst en gång varje termin, ska både läraren, vårdnadshavare och eleven själv delta. Utvecklingssamtalet ska handla om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst ska stödjas. Informationen ska grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i förhållande till läroplanen. I vissa fall ska utvecklingssamtalet resultera i ett åtgärdsprogram (se nedan). Läraren ska vid utvecklingssamtalet lämna en skriftlig individuell utvecklingsplan 22 9 kap kap kap kap kap. 12 5

6 med omdömen om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven. Där ska också vid behov sammanfattas vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt möjligt inom ramen för läroplanen. Överenskommelser som görs mellan lärare, vårdnadshavare ska dokumenteras i utvecklingsplanen. - Betygssättning Enligt skollagens ska betyg sättas från och med årskurs 6 i grundskolan längs en sexgradig skala A- F, där A är högsta betyg och F representerar icke godkänt. Grundprincipen är att betygssättningen ska baseras på de specifika kunskapskraven för varje ämne. I vissa fall får läraren emellertid vid betygssättningen göra vissa avsteg från betygskriterierna i samband med betygssättningen i slutet av årskurs nio. Av skollagen framgår nämligen att om det finns särskilda skäl får det vid betygssättningen bortses från enstaka delar av de kunskapskrav som eleven ska ha uppnått i årskurs nio. Med särskilda skäl avses funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven ska kunna nå ett visst kunskapskrav 27 Om en elev ändå inte får godkänt i ett avslutat ämne ska det göras en skriftlig bedömning av elevens kunskapsutveckling och även en redovisning av vilka stödinsatser som vidtagits. Fritidshemmet Fritidshemmets uppgift är att vara ett komplement till förskoleklassen och de obligatoriska skolformerna. Barn ska enligt skollagen kunna erbjudas fritidshem om de av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av det, oavsett om föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar eller barnets eget behov i övrigt 28. Fritidshem ska erbjudas till och med vårterminen då barnet fyller 13 år. Från och med höstterminen då barnet fyller 10 år kan fritidshem erbjudas i öppen fritidsverksamhet men elever som behöver särskilt stöd kan få gå kvar på fritidshem om de behöver det 29. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov och den ska främja social gemenskap. Också fritidshemmet ska vara öppet för alla barn, också de som har behov av särskilt stöd, och erbjuda dem det stöd de behöver 30. Elever i fritidshem omfattas av vissa av de bestämmelser om särskilt stöd som beskrivs i skollagens 3 kap, bland annat rätten att få sitt behov av särskilt stöd utrett och, om de har behov av detta, få ett åtgärdsprogram. Se vidare under rubriken Särskilt stöd enl. 3 kap. skollagen. Gymnasieskolan Gymnasieskolan är en frivillig skolform, avsedd för elever som fullföljt grundskolan. Syftet med utbildningen är enligt skollagen att lägga en god grund för yrkesverksamhet, fortsatta studier samt för personlig utveckling och deltagande i samhällslivet 31. Också gymnasieskolan ska vara öppen för elever med olika förutsättningar, förutsatt att de är behöriga. Utbildningen i gymnasieskolan består av nationella program (yrkesprogram eller högskoleförberedande) samt olika så kallade introduktionsprogram (preparandutbildning, programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion) kap. 21, kap kap kap kap. 2 6

7 -Stödinsatser Liksom i övriga skolformer kan elever med funktionsnedsättningar vara i behov av en rad olika stödinsatser och anpassningar av undervisningen för att klara sina gymnasiestudier. Av skollagen framgår att det finns utrymme för att göra anpassningar av innehållet i utbildningen på ett nationellt program för en elev om det finns särskilda skäl 32. Det är kommunen som beslutar om detta. Likaså finns vissa möjligheter att besluta att utbildningen får fördelas på längre tid än tre läsår 33. Likartade bestämmelser finns för de olika introduktionsprogrammen 34. Elever i gymnasieskolan omfattas av vissa av de bestämmelser om särskilt stöd som beskrivs i skollagens 3 kap, bland annat rätten att vid behov få sitt behov av särskilt stöd utrett och om så krävs, ett åtgärdsprogram. Se vidare under rubriken Särskilt stöd enl. 3 kap. skollagen. - Utvecklingssamtal och individuell studieplan På motsvarande sätt som i övriga skolformer framgår det av skollagen att man (i detta fall rektorn) ska se till att eleven i gymnasieskolan varje termin får en samlad information om sin kunskapsutveckling och studiesituation 35. Vårdnadshavares närvaro vid utvecklingssamtalet krävs inte. Varje elev ska också få en individuell studieplan Betygssättning På motsvarande sätt som när det gäller grundskolan (se ovan) framgår det av skollagen att läraren i gymnasieskolan vid betygssättningen kan bortse från enstaka delar av kunskapskraven om det finns särskilda skäl, såsom funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden 37. Särskilt stöd enligt skollagens 3 kap. Bestämmelserna om särskilt stöd finns i 3 kapitlet Barns och elevers utveckling mot målen 38 i skollagen och gäller samtliga skolformer, utom förskolan, och även fritidshem. Förutom grundskolan (och övriga obligatoriska skolformer) omfattas alltså även förskoleklassen och fritidshemmet samt gymnasieskolan, (och även gymnasiesärskolan, samt vissa utbildningar för vuxna som kommunen ansvarar för). Vissa av bestämmelser om särskilt stöd gäller dock enbart de obligatoriska skolformerna 39. Särskilt stöd får enligt lagens bestämmelser ges antingen i stället för den undervisning eleven skulle ha deltagit i eller som ett komplement till denna, och stödet ska i första hand ges inom den ordinarie klassen 40. Detta illustrerar tanken att eleven inte i onödan ska behöva särskiljas från den ordinarie klassen för att få det särskilda stödet. - Utredning och åtgärdsprogram Av bestämmelserna i 3 kap. framgår att särskilt stöd vid behov ska ges till de elever som riskerar att inte uppnå de kunskapskrav som minst ska uppnås, eller som har andra svårigheter i sin skolsituation. Skolpersonal, föräldrar, eleven själv, eller någon annan som kap kap kap kap kap kap kap kap kap. 7 7

8 befarar detta, ska anmäla saken till rektor. Rektor (eller den som rektor delegerar ansvaret till) i sin tur ska då se till att behovet av särskilt stöd utreds och det ska ske skyndsamt. Utredningen ska ske i samråd med elevhälsan (om det inte är uppenbart obehövligt). I vissa fall kan det även vara nödvändigt att man i samband med utredningen samarbetar med andra verksamheter 41. Om utredningen visar att eleven har behov av särskilt stöd så ska hon eller han också få det. Om rektor (eller ställföreträdare) beslutat att en elev är i behov av särskilt stöd ska det, enligt bestämmelserna i skollagen, utarbetas ett åtgärdsprogram 42 Det är rektors (eller ställföreträdares) sak att besluta också om detta. Visar utredningen i stället att eleven inte behöver något särskilt stöd ska rektorn besluta om att man inte behöver upprätta något åtgärdsprogram. Beslut om åtgärdsprogram kan överklagas (se nedan). Skyldigheten att upprätta åtgärdsprogram gäller samtliga skolformer och även fritidshem (men ej förskola). Det är viktigt att åtgärdsprogrammet har hög kvalitet och används som ett redskap i det pedagogiska arbetet. I skollagen sägs att det ska framgå av åtgärdsprogrammet vilka elevens behov är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Där sägs också att eleven själv och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. - Utformning av och former för av det särskilda stödet i vissa skolformer Utformningen av det särskilda stödet beskrivs i skollagens 3 kap. 43 specifikt för de elever som går i grundskolan och övriga obligatoriska skolformer. Av bestämmelserna framgår att stödet ska ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska kunna nå de kunskapsmål som minst ska uppnås 44. Om det finns särskilda skäl kan det särskilda stödet ges enskilt eller i en annan undervisningsgrupp än den som eleven normalt hör till (så kallad särskild undervisningsgrupp) 45. Av bestämmelserna framgår också att beslut om särskilt stöd kan vara så kallad anpassad studiegång, vilket innebär att man kan göra avvikelser från den timplan och de ämnen som annars gäller för utbildningen 46. Beslut angående, särskild undervisningsgrupp och anpassad studiegång kan överklagas och rektorn får inte delegera dessa beslut till någon annan. Se vidare nedan. Om man som förälder inte är nöjd 1. Vänd dig i första hand till förskolechef respektive rektor Som framhållits är det förskolechef respektive rektor som har det samlade ansvaret för barnets/elevens pedagogiska situation och därmed det yttersta ansvaret för beslut om stödinsatser. Därför är det i första hand henne eller honom man som förälder ska vända sig till för att framföra önskemål och synpunkter kring sitt barns skolsituation. Det är viktigt att framföra sina krav tydligt, gärna skriftligt och att begära tydligt besked om åtgärder. Om man får avslag bör man begära en beslutsmotivering. Bristande resurser är inte en godtagbar motivering för att inte ge en stödinsats om behovet av denna insats inte ifrågasätts. Inte heller 41 3 kap kap kap kap kap kap. 12 8

9 får man från skolans sida kräva att ett barn måste ha en diagnos för att få stödinsatser; behovet i sig ska vara avgörande. 2. Kommunen har det yttersta ansvaret Om man inte anser att förskolechef respektive rektor tar problemet på allvar eller man på annat sätt inte för gehör för sina krav bör man vända sig till ansvarig chef för förskola/skola i kommunen alternativt den politiska nämnd som är ansvarig, exempelvis barn- och utbildningsnämnd. Också här bör man framföra sina krav skriftligt. 3. Anmälan till Skolinspektionen Om man inte heller då får gehör för sin begäran kan man göra en anmälan till Skolinspektionen. Skolinspektionen har blanketter för att göra en sådan anmälan. Dit kan man även anmäla om ett barn utsätts för kränkande behandling i förskolan eller skolan. 4. Överklagande av beslut till Skolväsendets överklagningsnämnd Som nämnts kan vissa beslut angående särskilt stöd överklagas formellt (bland annat angående åtgärdsprogram, särskild undervisningsgrupp, enskild undervisning och anpassad studiegång) 47. Man överklagar till Skolväsendets överklagandenämnd. Mer information Skolverket Skolinspektionen Specialpedagogiska skolmyndigheten Skolväsendets överklagandenämnd Författare: Agneta Hellström Agneta Hellström kap. 12,16 9

Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 lag (2014:458).

Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 lag (2014:458). Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 lag (2014:458). 1 kap. Inledande bestämmelser Gäller både grundskola och gymnasieskola 1-6 kap Syftet med utbildningen

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 1 Förord Bestämmelserna om arbetet med särskilt stöd förändrades i vissa avseenden i samband med

Läs mer

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd 1. Extra anpassningar 2. Extra anpassning och intensifiering 3. Anmälan om risk för bristande måluppfyllse 4. Pedagogisk utredning av en elevs

Läs mer

Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola

Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola 2012-12-20 Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola Barn- och utbildningsförvaltningen Lindesbergs kommun Beslutad av Barn- och utbildningsnämnden 2012-12-20 Innehåll

Läs mer

Till statsrådet Jan Björklund

Till statsrådet Jan Björklund Till statsrådet Jan Björklund Den 23 oktober 2012 uppdrog statsrådet Jan Björklund åt utbildningsdirektören Thomas Persson (U2012/5725/SAM) att biträda Utbildningsdepartementet med att utarbeta förslag

Läs mer

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning Reviderad 2015-09-01 Hjälpreda Hörsel Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning www.spsm.se www.vgregion.se www.rjl.se www.regionhalland.se www.skl.se Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 1 (9) Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 Förändrad skollag I Lekebergs kommun pågår ett utvecklings- och förändringsarbete av elevhälsan för "att organisera arbetet på ett sätt som gör

Läs mer

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Rektorsområde förskola och grundskola Rektorsområde gymnasium Hultsfreds kommun rutiner för handläggning, utredning och beslut om mottagande

Läs mer

Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret 2014-2015

Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret 2014-2015 Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret 2014-2015 Reviderad oktober 2014 Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm Tel: 0431-870 00 E-post: info@engelholm.se www.engelholm.se

Läs mer

Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd. 4.1 Arbetslagets generella individinriktade insatser

Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd. 4.1 Arbetslagets generella individinriktade insatser Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd Skollagen 3 kap. 3 Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

FÖRSLAG. Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet 9

FÖRSLAG. Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet 9 FÖRSLAG Allmänna råd för DEN INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN med skriftliga omdömen Innehåll Förord 2 Inledning 3 Utgångspunkter för den individuella utvecklingsplanen 4 Den individuella utvecklingsplanens

Läs mer

Den individuella utvecklingsplanen

Den individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD 2008 Allmänna råd och kommentarer Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, Fax: 08-690

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-02-28 Ikasus AB susarme.siden@frosunda.se Rektorn vid Ikasus friskola birgitta.krantz@frosunda.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Ikasus friskola i Vallentuna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2012:109 Utkom från trycket den 13 mars 2012 utfärdad den 1 mars 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

Läs mer

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14 Handlingsplan för elevhälsan på Mössebergsskolan Läsåret 13/14 Innehållsförteckning: 1. Förhållningssätt, syfte och mål 2. Beskrivning av ansvarsområden för: klasslärare elevhälsan 3. Arbetsgång elevärende

Läs mer

Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015

Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015 Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015 Reviderat 2014-10- 01 Innehåll Handlingsplan för elevhälsa... 3 Sverigefinskaskolans handlingsplan... 4 Syftet med handlingsplanen:... 4 Målet

Läs mer

Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet)

Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremiss Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 februari 2014 Jan Björklund Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Barn- och Elevhälsoplan i Bromölla kommun.

Barn- och Elevhälsoplan i Bromölla kommun. Barn- och Elevhälsoplan i Bromölla kommun. Inledning I Barn- och Elevhälsoplanen används begreppen förskola och skola. Begreppet skola omfattar förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola.

Läs mer

Handlingsplan. Elevhälsan. Forsheda rektorsenhet 7-9

Handlingsplan. Elevhälsan. Forsheda rektorsenhet 7-9 Forsheda-Hånger rektorsenhet Handlingsplan Elevhälsan Forsheda rektorsenhet 7-9 Aug 2014 Innehållsförteckning Vision för elevhälsan i Värnamo kommun... 3 Skollag (2010:800) - Elevhälsa... 4 Skollag (2010:800)

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ev Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen IQRA Utbildning AB Org.nr. 556930-9825 Beslut för grundskola efter tillsyn i IQRA Skolan belägen i Västerås kommun Förstagångstillsyn av IQRA Skolan Skolinspektionen har genomfört förstagångstillsyn

Läs mer

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet,

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet, 1 (7) Författningsbilaga Skollagen Fristående skolor Nedanstående paragraf har ny lydelse från och med den 1 mars 2010. Denna nya lydelse ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011,

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Global Bridge i Sverige AB Rålambsvägen 22 112 59 Stockholm 1 (9) Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Beslut

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-11-26 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid särskolan amia-karrn.brostrom@sandviken.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i särskolan i Sandvikens

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Rev ELEVHÄLSOPLAN FÖR UDDEVALLA GYMNASIESKOLA AGNEBERG AKADEMI SINCLAIR MARGRETEGÄRDE ÖSTRABO 1 ÖSTRABO Y POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX POSTGIRO 451 81 Uddevalla Skolgatan 2 0522-69 68 50 0522-697410

Läs mer

Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106

Läs mer

Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016

Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016 Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016 2015-05-27 Elevhälsa Elevhälsa är ett samlingsbegrepp för skolans uppdrag att främja varje elevs hälsa, lärande och allmänna utveckling. Uppdraget

Läs mer

MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK. Magnus Jonasson, jurist

MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK. Magnus Jonasson, jurist MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK Magnus Jonasson, jurist Magnus Jonasson Jurist med inriktning mot offentlig rätt: Social- och sjukförsäkringsrätt, medicinsk rätt Skoljuridik: - Samtliga skolformer

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 2015-11-03 Dnr 43-2015:4701 Göteborgs kommun angered@angered.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Berg ums skola F-3 i Göteborgs kommun 201 5-1 1-03 Tillsyn i Bergums skola

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2014:8241 Norrtelje teknikgymnasium AB Org.nr. 556791-6761 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter bastillsyn i Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium belägen i Norrtälje

Läs mer

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan Beslut Skolinspektionen 2015-08-27 Göteborgs stad infoaeduc.boteborg.se Gymnasieskolenhetschef och rektorer vid Hvitfeldtska gymnasiet mikael.o.karlssonaeduc.ciotebord.se amela.filipovicaeduc.qotebord.se

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Svenska Dyslexiföreningen Sammanställda och kommenterade av C G Lindell Uppdaterade november

Läs mer

Elevhälsoplan Alléskolan. Reviderad 2014-09-01

Elevhälsoplan Alléskolan. Reviderad 2014-09-01 Elevhälsoplan Alléskolan Reviderad 2014-09-01 1 Elevhälsoplan Reviderad 2014-09-01 Förord Alléskolan är en skola som präglas av trivsel, trygghet och allas utvecklingsmöjligheter oavsett bakgrund och förutsättningar.

Läs mer

Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun

Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun Utbildningsförvaltningen Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun Vad är en riktlinje? Riktlinjen slår fast vad som gäller för Växjö kommun vid sidan av vad som följer av lagar och förordningar. Dess

Läs mer

Annan pedagogisk verksamhet

Annan pedagogisk verksamhet Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Annan pedagogisk verksamhet Bestämmelser om pedagogisk verksamhet har ett eget kapitel i skollagen Det ställs övergripande krav och kvalitetskrav på verksamheten

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan Knivsta kommun

Barn- och elevhälsoplan Knivsta kommun Barn- och elevhälsoplan Knivsta kommun Alla barn och elever har rätt att nå målen Ny skollag ställer högre krav och innehåller en rad förändringar som påverkar förskola och skola 1. I all utbildning och

Läs mer

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun 2013-04-12 Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun Inledning För att en elev skall kunna tas emot i särskolan måste bedömningen ha gjorts att eleven tillhör grundsärskolans

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt Skolinspektionen Beslöt 2014-04-03 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus kristiii.aabel@vallentuna.se Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen

Läs mer

Kastellskolan Elevhälsoplan 2012-2013 antagen 201211, reviderad 20130911 Claesson Schéele

Kastellskolan Elevhälsoplan 2012-2013 antagen 201211, reviderad 20130911 Claesson Schéele Elevhälsoplan Kastellskolan 2013-2014 Skolans arbete ska vila på en grund av kunskap om vad som främjar elevens lärande och utveckling. Styrdokumenten för skolan är tydliga med att alla elever ska få den

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan ÅMÅLS KOMMUN Barn- och elevhälsoplan Plan för arbete med elevhälsa i förskola och grundskola i Åmåls Kommun Barn- och utbildningsnämnden 2012-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Elevhälsans uppdrag 2. Resursenheten

Läs mer

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ 2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ årsarbetare 2014; 13,1 elev/ anställd 2014; 41,1 elev/avdelning

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

Elevhälsoplan. Aspenässkolan 2015/16

Elevhälsoplan. Aspenässkolan 2015/16 Elevhälsoplan Aspenässkolan 2015/16 ELEVHÄLSOPLAN 2 (7) I arbetet med skolans vision har elevhälsoarbetet på Aspenässkolan en central roll. Elevhälsoarbetet ska främst vara förebyggande, hälsofrämjande

Läs mer

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Fastställt av Utbildningsnämnden Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Inom Utbildningsnämndens verksamhetsområde 2015-12-07 Ronneby Kommun Johanna Månsson Chef Start Ronneby Annika Forss Kvalitetssamordnare

Läs mer

Den individuella utvecklingsplanen

Den individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD 2005 Allmänna råd och kommentarer Den individuella utvecklingsplanen Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, Fax: 08-690 95 50, e-post: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:562 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Rosenborgskolan belägen i Södertälje kommun 2 (9) Dnr 43-2015:562 Tillsyn i Rosenborgskolan har genomfört tillsyn

Läs mer

Information skolpliktsbevakning

Information skolpliktsbevakning INFORMATION 1(2) 2015-11-09 2015/2952-GSN-648 20151126 Tord Karlsson - p1tk02 tord.karlsson@vasteras.se Delges Text Information skolpliktsbevakning Den rättsliga regleringen avseende skolplikt framgår

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Beslut Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Gävle kommun Beslut 2 (8) Tillsyn i Gävle kommun har genomfört tillsyn av Gävle kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram rin Skolinspektionen Beslut Dnr 43-2014:7899 Hylle kommun Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter prioriterad tillsyn i Traineegymnasiet belägen i Hylte kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Den nya skollagen 2010:800

Den nya skollagen 2010:800 Den nya skollagen 2010:800 - avsnitt som berör r grundskolan 3 kap. Barns och elevers utveckling mot målen Barnens och elevernas lärande och personliga utveckling 3 Alla barn och elever ska ges den ledning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7714 Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Grevhagsskolan belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Särskilt stöd Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Reviderad 2014-09-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämnes- och kursplanering... 3 Dokumentation och

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Plan för systematiskt kvalitetsarbete STORUMANS KOMMUNS SKOLOR OCH FÖRSKOLOR Plan för systematiskt kvalitetsarbete Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden Läsåret 2013/14 Enligt 4 kap. 3-8 skollagen ska varje huvudman och varje förskole-

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9669 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viiala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Drottning Blankas Gymn. Halmstad belägen

Läs mer

Elevhälsoplan för Tuna skola

Elevhälsoplan för Tuna skola Elevhälsoplan för Tuna skola 2014-08-04 2 (10) Innehåll Inledning... 3 Arbetsgrupper... 3 Elevhälsoplanens grund... 4 Syftet med elevhälsoplanen... 4 Ansvar för elevhälsoarbetet... 4 Mål med elevhälsoarbetet...

Läs mer

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen fin Beslut Dnr 44-2015:9612 Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag Org.nr. 556478-1606 sandra.haag@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Framtidsgymnasiet

Läs mer

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten Specialpedagogiska skolmyndigheten Statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor. 1 Rätten till stöd och anpassningar i skolan. Wern Palmius rådgivare wern.palmius@spsm.se 2 wern.palmius@spsm.se Specialpedagogiska

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Beslut Sveaskolan AB Ringugnsgatan 1 216 16 Limhamn 2009-08-28 1 (4) Dnr 44-2009:569 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8288 Orusts Montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 716445-1614 ma@orustmontessori.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Orust Montessoriskola belägen i

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan Dokumenttyp: Strategi/Policy/Plan Giltighetstid: Årligen Beslutad av: Gäller från: BUN Dokumentansvarig: Diarienr: Barn- och elevhälsoplan Till ledning för förskolechefer, rektorer och personal vid förskolor

Läs mer

Information om. Sekretess. utdrag ur Offentlighets- och sekretesslagen. för Barn- och familjenämnden i Eslövs kommun

Information om. Sekretess. utdrag ur Offentlighets- och sekretesslagen. för Barn- och familjenämnden i Eslövs kommun Information om Sekretess utdrag ur Offentlighets- och sekretesslagen för Barn- och familjenämnden i Eslövs kommun 2010 Innehållsförteckning Gemensamma regler 2 Samtycke... 4 Sekretess inom Barn- och familjenämnden..

Läs mer

Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem

Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Tillämpas från och med 2016-01-01 Innehåll Regler för fristående förskola... 4 Förutsättningar

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Stödinsatser i skolan. Vad behöver jag som förälder Veta?

Stödinsatser i skolan. Vad behöver jag som förälder Veta? Stödinsatser i skolan Vad behöver jag som förälder Veta? Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN:

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola en% Now Beslut Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Nygårdsskolans gymnasiesärskola belägen i Köpings kommun 2 (5) Tillsyn i Nygårdsskolan gymnasiesär har genomfört tillsyn av Köpings

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ri Skolinspektionen Dnr 44-2014:7673 Cultura Utbildning AB 5567127237 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Cultura Gymnasium i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Utbildning för nyanlända elever Dnr 2015:00597

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Utbildning för nyanlända elever Dnr 2015:00597 SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Utbildning för nyanlända elever Dnr 2015:00597 1 Förord Från och med den 1 januari 2016 har vissa av bestämmelserna om utbildning för nyanlända elever ändrats.

Läs mer

BARN OCH ELEVHÄLSA I LYCKSELE

BARN OCH ELEVHÄLSA I LYCKSELE BARN OCH ELEVHÄLSA I LYCKSELE - en decentraliserad och sammanhållen verksamhet med relationskompetens som grund. Lycksele - staden i Lappland 12426 inv 1260 elever i år F-9 27 elever i särskolan 604 barn

Läs mer

Barn- och Elevhälsoplan

Barn- och Elevhälsoplan Barn- och Elevhälsoplan Kultur- och utbildningsförvaltningen 1 Melleruds kommun Barn- och elevhälsoplan i Melleruds kommun Syfte Syftet med en övergripande Barn- och Elevhälsoplan är att skapa en gemensam

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola ^ Skolinspektionen Huvudmannen för internationella Engelska Skolan i Nacka inf o@engelska.se Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Nacka donald.christian@engelska.se för grundskola efter tillsyn

Läs mer

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Handlingsplanen ligger till grund för att Irstaskolans elever i behov av särskilt stöd ska få bästa möjliga hjälp. Irstaskolan läsåret 2015-2016 Reviderad

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut Täby kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Täby kommun Beslut 2 (8) Tillsyn i Täby kommun har genomfört tillsyn av Täby kommun under HT 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:3929 Helixutbildningar AB Org.nr. 556674-7290 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter bastillsyn i Helixgymnasiet Borlänge belägen i Borlänge kommun esiut 2 (8) Tillsyn i Helixgymnasiet

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:127 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun Bes lut S kolrapport Beslut Mona Hurtig Skol AB Solskiftegatan 4 442 53

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 44-2015:1621 Idunstiftelsen för waldorfpedagogik Org.nr. 802478-2230 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Idunstiftelsen för waldorfpedagogik 2 (8) Tillsyn av Idunstiftelsen för waldorfpedagogik

Läs mer

Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av nyanlända elever

Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av nyanlända elever 2016-02-26 1 (10) Kommunförvaltningen Handlingsplan UN 2016/4 Ansvarig Ester Alavei Upprättad av Ester Alavei Upprättad den 2016-01-03 Reviderad den Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3983 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nya Tidens Montessorisk. Täby belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning för Centrala elevhälsan. I Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Mölndals stad

Verksamhetsbeskrivning för Centrala elevhälsan. I Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Mölndals stad Verksamhetsbeskrivning för Centrala elevhälsan I Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Mölndals stad Elevhälsa UTDRAG UR 2 KAP. 25 SKOLLAGEN (2010:800) För elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Beslut för fristående grundskola

Beslut för fristående grundskola Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla Beslut för fristående grundskola efter tillsyn av Internationella Engelska Skolan i Järfälla kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Täby Enskilda Gymnasium AB Org.nr. 556568-0112 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Täby Enskilda gymnasium belägen i Täby kommun 2 (6) Tillsyn i Täby Enskilda gymnasium har genomfört tillsyn av Täby

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Beslut Dnr 44-2015:9672 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viiala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Drottning Blankas Gymn. Kungsbacka

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4261 Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar Org.nr. 742000-2045 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i LinMaskolan belägen i Höörs kommun

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Köpings kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Köpings kommun Tillsyn i Köpings kommun Beslut 2 (4) har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6.

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. 1 Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. Lå 2014/15 En skola, förskoleklass och fritidshem för alla, där alla känner sig

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Det handlar om möten mellan människor! Där skapas kvalitet. Värdegrundsarbetet syns i vardagen. Jag kan, jag vill, jag duger.

Det handlar om möten mellan människor! Där skapas kvalitet. Värdegrundsarbetet syns i vardagen. Jag kan, jag vill, jag duger. Elevhälsaplan Karlbergsskolan Vallentuna kommun Reviderad av ledningsgruppen Höstterminen 2014 Det handlar om möten mellan människor! Där skapas kvalitet. Värdegrundsarbetet syns i vardagen. Släpp inte

Läs mer

HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ. Vår skolas rutiner för. elevhälsa

HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ. Vår skolas rutiner för. elevhälsa HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ Vår skolas rutiner för elevhälsa VÅR SKOLAS RUTINER FÖR ELEVHÄLSA INNEHÅLL Helhetsperspektivet Rektors ansvar Så skapar vi en god lärandemiljö Ett elevärendes gång Varför åtgärdsprogram

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2014-10-09 Ekerö kommun Rektorn vid Träkvista skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Träkvista skola i Ekerö kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-02-17 Tyresö kommun Rektorn vid Sofiebergsskolan Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Sofiebergsskolan i Tyresö kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

2014-01-08. Tre förslag för stärkt grundskola

2014-01-08. Tre förslag för stärkt grundskola 2014-01-08 Tre förslag för stärkt grundskola Regeringen stärker grundskolan: Tioårig grundskola, förlängd skolplikt och obligatorisk sommarskola En skola som rustar barn och unga med kunskaper ger alla

Läs mer

Vad är syfte med och innehållet i denna skrift? sid 3

Vad är syfte med och innehållet i denna skrift? sid 3 Innehållsförteckning Vad är syfte med och innehållet i denna skrift? sid 3 1. Om att uppmärksamma och vid behov anmäla sid 4 2. Om att utreda kartläggning med diskussion och analys sid 4 3. Om att åtgärda

Läs mer

Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun 2013-2014

Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun 2013-2014 Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun 2013-2014 ÖVERTORNEÅ KOMMUN www.overtornea.se/elevhalsan.shtml 1. Målsättning - Organisera ett välfungerande elevhälsoteam för hela kommunen där en tydlig

Läs mer