Kastellskolan Elevhälsoplan antagen , reviderad Claesson Schéele

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kastellskolan Elevhälsoplan 2012-2013 antagen 201211, reviderad 20130911 Claesson Schéele"

Transkript

1 Elevhälsoplan Kastellskolan Skolans arbete ska vila på en grund av kunskap om vad som främjar elevens lärande och utveckling. Styrdokumenten för skolan är tydliga med att alla elever ska få den undervisning och den stimulans de behöver för att utifrån sina förutsättningar kunna nå så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling. I detta sammanhang är skolmiljön av stor betydelse och en av våra uppgifter är att främja en god lärandemiljö. En förutsättning för detta är att all skolpersonal samverkar och att vi även gör elever och vårdnadshavare delaktiga i vårt arbete. Elevhälsans arbete ska i första hand vara ett förebyggande arbete. Elevhälsans arbete omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Tillgång till skolsköterska finns på skolan två förmiddagar per vecka mellan klockan Eleverna erbjuds hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller vid minst tre tillfällen. Hälsokontrollerna är jämt fördelade under skoltiden. Övriga kompetenser inom elevhälsoarbetet finns på skolan vid ett par schemalagda tillfällen per läsår och kan även kopplas in vid behov. Skolan har avtal med skolläkare. Kastellskolans organisation och rutiner kring arbetet med särskilt stöd: Det är all personals ansvar att hjälpas åt att uppmärksamma behov av särskilt stöd. När så sker, att ett behov av särkilt stöd uppdagats, ska rektor alltid informeras om detta. Detta sker genom att personal fyller i avsedd blankett för att lämna in ett ärende till EHT om oron gäller psykosocialt stöd, se bilaga 1(6), alt skriver ett åtgärdsprogram med enklare kartläggning om oron gäller att eleven befaras ej nå kunskapskraven, se bilaga 2(6). Vikten av att personalen i skolan anmäler sin oro till rektor har förtydligats i nya skollagen. Det kan finnas olika skäl att uppmärksamma om en elev är i behov av stöd. Att en elev riskerar att inte nå målen i kursplaner och läroplanen är alltid ett skäl, andra tecken kan vara att en elev vantrivs i skolan, har svårt att fungera i grupp, har stor frånvaro, uppvisar ett utåtagerande beteende eller drar sig undan, uppvisar koncentrationssvårigheter, tal- och språksvårigheter eller psykosociala besvär. När någon uppmärksammar att en elev verkar ha behov av särskilt stöd ska det utan dröjsmål anmälas till rektor. Det är varje pedagogs ansvar och skyldighet att bedöma när en elev inte når målen i kursplanen för ämnet, eller i läroplanen. Befaras detta ska det anmälas till rektor. Bild A.

2 lärare känner oro för elev. Detta skall anmälas skriftligt till rektor. (Om annan än lärare vill uppmärksamma på elevens behov av stöd ska denne kontakta rektor som då dokumenterar den anmälan och går vidare med de steg som behöver göras). Anmälan gäller oro för att eleven inte skall nå kunskapskraven Anmälan sker genom att läraren: Anmälan gäller oro för elevs psykosociala mående. Anmälan sker genom att läraren: -upprättar ett åtgärdsprogram i ämnet. Vårdnadshavare och elev informeras om innehållet alt. bjuds in för att vara delaktiga i upprättandet. Mall Åtgärdsprogram med enklare kartläggning/ Anmälan till utredning om behov av särskilt stöd för elev skall användas. - Fyller även i blanketten enklare kartläggning och lämnar till rektor. Rektor beslutar om pedagogisk kartläggning skall ske. -fyller i blanketten anmälan om ärende till EHT Uppföljning med utvärdering av insatser skall ske inom 6 veckor. Pedagogisk Utredning (Se vidare pedagogisk utredning Bild B) Ärendet tas upp i EHT Återkoppling sker till vårdnadshavare och berörd personal. Bild A Skolans elevhälsoteam På skolan finns ett elevhälsoteam (EHT) som består av skolsköterska, skolkurator, specialpedagog och rektor. De träffas varannan vecka, oftare vid behov. De kan även ta med berörd personal till mötet. Personalen har möjlighet att lämna in ärenden till EHT, se bilaga 1(6). Inom EHT samtalas om vilka behov eleven har och vilket stöd som kan vara effektivt. Teamet ska fungera som ett stöd för pedagogerna, samordna och fördela elevhälsoresurser. Teamets uppgift är också att skapa samverkan mellan olika aktörer, både internt och externt, runt en elev med behov av stöd. Kompetens finns i verksamheten (specialpedagog) för att göra pedagogiska utredningar och neuropedagogisk screening. När det behövs köper vi in utredningar eller handledning/konsultation av skolpsykolog samt läs- och skrivutredningar med kort väntetid. Elevhälsokonferens på elevhälsokonferens EHK tas beslut om särskilda insatser/ åtgärder för den enskilde eleven. Rektor sammankallar vårdnadshavare och berörda pedagoger (i de fall det behövs även extern kontakt i form av BUP, SOC, o.s.v.) till EHK när behov finns. Beslutet om att kalla till EHK tas oftast i samråd med övriga inom EHT. Vi kontaktar alltid Vårdnadshavare när anmälan skickas in och berättar om vår oro, undantagsvis om oron gäller sexuella övergrepp eller om vi befarar att vår anmälan kan skapa obehag för barnet.

3 Rutiner för återkoppling från EHT och EHK till berörda pedagoger på Kastellskolan. Protokoll skall skrivas vid alla dessa möten, där det tydligt framkommer vilka beslut som tagits och vem som är ansvarig för att dessa genomförs. Vid nästa möte skall uppföljning ske. Datum för uppföljning skall vara angivet i protokollet. protokollen trycks ut i ett exemplar som skall förvaras i dokumentskåpet. Den som skrivit protokollet ansvarar för detta och att alla berörda pedagoger får ta del av informationen. Om alla våra resurser och möjligheter är prövade och eleven fortfarande inte bedöms få det stöd han/hon är i behov av har vi möjlighet att kontakta CEHT (Centrala elevhälsoteamet) i Härnösands kommun med ansökan om tilläggsbelopp för elever med ett omfattande behov av särskilt stöd. Rutiner vid arbete med elever med behov av särskilt stöd: Det kan finnas olika skäl att uppmärksamma om en elev är i behov av stöd. Att en elev riskerar att inte nå målen i kursplaner och läroplanen är alltid ett skäl, andra tecken kan vara att en elev vantrivs i skolan, har svårt att fungera i grupp, har stor frånvaro, uppvisar ett utåtagerande beteende eller drar sig undan, uppvisar koncentrationssvårigheter, tal- och språksvårigheter eller psykosociala besvär. När någon uppmärksammar att en elev verkar ha behov av särskilt stöd ska det utan dröjsmål anmälas till rektor. Uppmärksamma behov av särskilt stöd: Som tydligt nämns ovan är det varje pedagogs ansvar och skyldighet att bedöma när en elev inte når målen i kursplanen för ämnet, eller i läroplanen. Befaras detta ska det anmälas till rektor. Rutiner för att utreda behov av särskilt stöd, bild B: Steg 1: Åtgärdsprogram med enklare kartläggning, se bilaga 2(6), görs av undervisande lärare då denne uppmärksammat att en elev inte når målen i ett enstaka ämne och orsakerna till det inte är uppenbara. Vid tveksamhet om en enklare kartläggning och åtgärdsprogram skall upprättas så tas beslut tillsammans med Rektor. Kartläggningen ringar in problematiken utifrån tre nivåer, individ, grupp och organisation. Här försöker pedagogen ta reda på var eleven befinner sig just nu i förhållande till målen, kartlägger vad som saknas för att eleven ska nå målen och vilket eventuellt stöd som kan behövas för att komma dit. Sedan upprättar läraren ett åtgärdsprogram för att stödet skall komma igång så snart som möjligt. Tyngdpunkten i kartläggningen bör ligga i de pedagogiska förutsättningarna runt eleven, och samverkan med elev och vårdnadshavare bör ske. Om läraren inte upplever att något stöd kan sättas in upprättas ändå ett åtgärdsprogram, där åtgärden som skrivs in är kontakt tas med specialpedagog och rektor med syfte att se på elevens inlärningssituation och önskemål om att specialpedagog gör en pedagogisk utredning. Om pedagogen själv på något sätt ger eleven annat särskilt stöd skrivs även det

4 in här. Pedagogen informerar vårdnadshavare om att kontakt tas med specialpedagog och rektor angående barnets inlärningssituation. På detta vis undviker vi dels att eleven inte har något åtgärdsprogram under den tid det tar att genomföra en pedagogisk utredning dels säkerställer vi att vårdnadshavaren är införstådd med vår oro och omsorg över eleven. Om rektor sedan beslutar att en större pedagogisk utredning skall genomföras är lärarens redan gjorda pedagogiska kartläggningen ett viktigt samtalsunderlag och analysunderlag för den fortsatta utredningen. Efter att den enklare kartläggningen genomförts av ansvarig lärare ska denne även markera i Shepherd att eleven ej når kunskapskravet. Detta genomförs på grund av att vi i Shepherd får en samlad bild av samtliga kunskapskrav eleven ej uppnått. Om oron gäller en hel grupp skall en enklare kartläggning av gruppen genomföras, se bilaga 3(6) pedagogisk kartläggning av grupp på Kastellskolan". Även här ringar vi in problematiken utifrån tre nivåer, individ, grupp och organisation. Steg 2: En mer omfattande pedagogisk utredning, behöver göras om elevens hela skolsituation ska utredas. Detta beslutar rektor om. Vid behov kompletteras skolans utredning med en medicinsk, psykologisk eller social utredning. Efter beslut av rektor genomför specialpedagogen en pedagogisk utredning som ibland innefattar en neuropedagogisk screening. Den pedagogiska utredningen syftar till att finna svar på elevens tänkbara behov av särskilt stöd och tänkbara orsak till detta. När den pedagogiska utredningen är gjord så skriver specialpedagogen en sammanfattning med förslag på hur elevens fortsatta stöd kan se ut. Specialpedagogen ansvarar för att vårdnadshavare och pedagoger som undervisar barnet informeras om innehållet och får ta del av den skrivna sammanfattningen. Steg 3: Diskussion och analys av pedagogiska utredningen förs mellan rektor och specialpedagog samt ibland även inom EHT. Detta lägger grunden för vilka insatser som sätts in. Steg 4: Rektor beslutar, med pedagogiska utredningen som underlag, hur skolan går vidare. Antingen så bedömer rektor att eleven inte är i behov av några stödinsatser, inget åtgärdsprogram behöver då utarbetas. Alternativt att stödinsatser behövs, men tidigare skrivet åtgärdsprogram bedöms tillräckligt och fortsätter att gälla, eller också bedömer rektor att stödinsatser behövs och ett nytt Åp ska upprättas där hänsyn tas till utredningens resultat. Rutin för överklagande av rektors beslut i skola Beslut av en rektor får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd i fråga om 1. Åtgärdsprogram enligt 3 kap. 9, 2. Särskilt stöd i en särskild undervisningsgrupp eller enskilt enligt 3 kap. 11, eller 3. Anpassad studiegång enligt 3 kap. 12. Vid prövning av ett överklagande ska nämnden antingen fastställa eller upphäva det överklagade beslutet. Om det överklagade beslutet upphävs ska ärendet, om det behövs, visas åter till rektorn för ny prövning.

5 Rektor fattar beslut att pedagogisk utredning skall ske. (Behovet av särskilt stöd ska utredas även om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation än att nå Kunskapskraven). Pedagogisk utredning görs av specialpedagog i samverkan med lärare och i samråd med elevhälsan. Ett viktigt underlag i utredningen är de enklare kartläggningar som görs av lärare när anmälan av oro görs. Rektor beslutar, med utredningen som underlag, hur vi går vidare: (något av de 3 alternativen) Rektors beslut kan överklagas. Inga stödinsatser behövs (inget Åp behöver utarbetas) Stödinsatser behövs, tidigare skrivet Åp bedöms tillräckligt och fortsätter att gälla. Stödinsatser behövs och ett nytt Åp ska upprättas där hänsyn tas till utredningens resultat. Bilaga 4(5) Uppföljning av Åp ska ske inom 6-8 veckor och datum för uppföljning bestäms i samband med att rektor beslutar om att upprättat åtgärdsprogram skall fortsätta gälla. Dokumenteras på blankett Uppföljning av åtgärdsprogram Bilaga 5(5). Se vidare bild C. Uppföljning av Åp ska ske inom 6-8 veckor och datum för uppföljning bestäms i samband med åtgärdsprogrammets upprättande och skrivs in på blanketten. I uppföljningen ska specialpedagog, mentor, vårdnadshavare och elev vara delaktiga. Dokumenteras på blankett Uppföljning av åtgärdsprogram Bilaga 5(5). Se vidare vidare bild c. Bild B Utforma, använda och följa upp ett åtgärdsprogram, bild C: Ett åtgärdsprogram är en planering över de pedagogiska insatser som ska ges till en elev som bedöms vara i behov av särskilt stöd. Kravet på att utforma åtgärdsprogram omfattar alla skolformer förutom förskolan och vuxenutbildningen. Innan åtgärdsprogrammet utformas ska skolan utreda och analysera vad eleven har för svårigheter i skolan. För att åtgärdsprogrammet ska fungera är det viktigt att eleven och föräldrarna ges möjlighet att delta i både utredningen och utarbetandet av arbetsmetod. Det är även viktigt att åtgärderna utarbetas i relation till läroplanens och kursplanernas mål. Åtgärdsprogrammet ska vara ett hjälpmedel i samarbetet mellan eleven, lärare, elevvård och föräldrarna. Detta hjälpmedel ska utformas för en begränsad tidsperiod. I slutet av denna period ska de åtgärder som genomförts analyseras och utvärderas. Utvärderingen ska visa vad eleven, föräldrarna och skolan tycker har fungerat bra respektive mindre bra, så att stödet hela tiden förbättras. Ett åtgärdsprogram grundar sig alltid på en kartläggning och/eller utredning om en elevs behov av stöd. Åtgärdsprogram skrivs av pedagog och/eller specialpedagog i nära samarbete med den berörda eleven/barnet och dess vårdnadshavare.

6 Alla pedagoger som undervisar eleven/barnet och som inte var närvarande vid upprättandet av åtgärdsprogrammet skall informeras om innehållet och få ta del av det skrivna åtgärdsprogrammet för att kunna tillämpa det i sin undervisning. Ansvarig för detta är den som skriver åtgärdsprogrammet. Tid för uppföljning(inom sex veckor) av åtgärdsprogrammet skall beslutas när åtgärdsprogrammet skrivs. Bild C Rektor fattar beslut om att åtgärdsprogram skall upprättas. Vid uppföljningen beslutar vi tillsammans med elev och vårdnadshavare om det tidigare upprättade åtgärdsprogrammet skall fortsätta gälla, nytt åtgärdsprogram skall upprättas eller om behovet av särskilt stöd ej längre bedöms vara aktuellt och åtgärdsprogrammet skall avslutas. Vid tveksamhet tar rektor beslut. Åtgärdsprogram grundat på en kartläggning och/eller utredning om en elevs behov av stöd upprättas. Datum för uppföljning bokas, skall ske inom sex veckor. Uppföljning med utvärdering sker. Vi följer tillsammans med elev och vårdnadshavare upp vad som fungerat bra och vad som fungerat mindre bra. Uppföljning innebär att vi granskar om det utlovade stödet har satts in. Vid utvärderingen ser vi om det insatta stödet har haft önskad effekt. Rektor fattar beslut om att upprättat åtgärdsprogram skall gälla. Berörda pedagoger som inte var närvarande vid upprättandet av åtgärdsprogrammet informeras om innehållet och får ta del av det skrivna åtgärdsprogrammet för att kunna tillämpa det i sin undervisning. Bild C Kastellskolans arbete med att fånga upp elever i behov av särskilt stöd vid skolbyte. För att säkerställa att de elever som är i behov av särskilt stöd fortsätter att få sitt stöd tillgodosett vid eventuellt skolbyte från Kastellskolan önskar vi deltaga vid och få lämna över den information vi har gällande eleven till mottagande skola via en överlämning. Vi efterfrågar dock alltid vårdnadshavarnas tillåtelse innan överlämning sker och lämnar aldrig ut information angående någon elev utan vårdnadshavarens tillstånd. (Undantagsvis till socialtjänsten om informationen gäller oro över om eleven far illa) Alla papper gällande eleven stannar i original kvar i skolans dokumentskåp. Vi lämnar över kopior till mottagande skola.

7 För att säkerställa att skolan kan erbjuda det stöd som en ny elev eventuellt befinner sig i innan vårdnadshavarna valt oss som sitt barns skola, och för att vi på bästa sätt skall svara upp till elevens behov så snart eleven börjar, önskar vi att alla vårdnadshavare och elevens nuvarande/överlämnande skola fyller i blanketten "Överlämning till Kastellskolan", bilaga 6(6) innan plats på Kastellskolan erbjuds. Huvudmannens ansvar Kastellskolans huvudman styrelsen för Kastellskolans ideella förening, som är ytterst ansvarig för att de mål som finns för utbildningen i skollagen och andra föreskrifter gällande skolan uppfylls, har arbetat fram skriftliga rutiner gällande hur de skall följa upp det systematiska kvalitetsarbete i form av ett årshjul. Där är planerat att de bland annat kommer att följa upp elevhälsans arbete under året. De kommer även att granska om alla elever i behov av särskilt stöd får detta tillgodosett och att dessa elever har giltiga åtgärdsprogram. Planering för utarbetande, genomförande och förankring hos personal av Kastellskolans elevhälsoplan 13/14. Elevhälsoplan med tillhörande dokument utarbetas och delvis revideras under läsåret av Kastellskolans ledningsgrupp. Under läsåret 2013/2014 planerar vi att lägga fokus på att: -förankra rutiner hos personalen, både de nyframtagna rutinerna och de som finns upprättade sedan tidigare och som delvis blivit reviderade behöver förankras hos personalen. Detta kommer att ske med start vid ett pedagogiskt forum. -säkerställa att all personal skriver åtgärdsprogram och genomför enklare kartläggning för de elever som riskerar att inte nå kunskapskraven under terminen. Detta kommer att ske genom att rektor och specialpedagog kartlägger behovet och efterfrågar underlaget. Rektor följer upp att dessa skrivs och lämnas in. -uppföljningar gällande de elever som har omfattande behov av särskilt stöd och som skolan tidigare sökt och beviljats tilläggsbelopp för. -förnya ansökningarna om tilläggsbelopp för de elever som fortfarande bedöms vara i omfattande behov av stöd som faller inom ramen för tilläggsbelopp. -specialpedagog genomför pedagogiska utredningar för de elever som rektor beslutat att så skall ske för. Rektors beslut om detta tas i dialog med övriga i EHT med hjälp av det underlag som kommit in från lärarna i form av pedagogiska kartläggningar i slutet av höstterminen. -genomföra uppföljningar av det insatta stödet i enlighet med de tidsplaner som upprättas i åtgärdsprogram för de enskilda eleverna i behov av särskilt stöd och deras vårdnadshavare. Under året planerar vi förbättra förutsättningarna för/arbeta fram rutiner för: -hur/när och under vilka former handledning skall ges till pedagogerna. T.ex. när arbetslagsträffar skall ske? Forum där t.ex. elevärenden kan diskuteras och pedagogerna tillsammans med specialpedagog ges tillfälle att reflektera över lämpliga arbetsmetoder och elevernas behov i grupp. -under vilka former handledning skall ges till resurserna.

8 - arbeta fram skriftliga rutiner och information över hur rektors beslut kan överklagas. Genom att förankra skolans rutiner tror vi att arbetet med elever i behov av särskilt stöd kommer att effektiviseras och ansvarsfördelningen att förtydligas. Vi vill med dessa rutiner även säkerställa att vårdnadshavare snabbt blir införstådda i att deras barn upplevs vara i behov av särskilt stöd och/eller riskerar att inte nå kunskapskraven när så är fallet.

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd 1. Extra anpassningar 2. Extra anpassning och intensifiering 3. Anmälan om risk för bristande måluppfyllse 4. Pedagogisk utredning av en elevs

Läs mer

Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd. 4.1 Arbetslagets generella individinriktade insatser

Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd. 4.1 Arbetslagets generella individinriktade insatser Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd Skollagen 3 kap. 3 Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling

Läs mer

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 1 (9) Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 Förändrad skollag I Lekebergs kommun pågår ett utvecklings- och förändringsarbete av elevhälsan för "att organisera arbetet på ett sätt som gör

Läs mer

Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015

Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015 Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015 Reviderat 2014-10- 01 Innehåll Handlingsplan för elevhälsa... 3 Sverigefinskaskolans handlingsplan... 4 Syftet med handlingsplanen:... 4 Målet

Läs mer

Elevhälsoplan. Aspenässkolan 2015/16

Elevhälsoplan. Aspenässkolan 2015/16 Elevhälsoplan Aspenässkolan 2015/16 ELEVHÄLSOPLAN 2 (7) I arbetet med skolans vision har elevhälsoarbetet på Aspenässkolan en central roll. Elevhälsoarbetet ska främst vara förebyggande, hälsofrämjande

Läs mer

Handlingsplan. Elevhälsan. Forsheda rektorsenhet 7-9

Handlingsplan. Elevhälsan. Forsheda rektorsenhet 7-9 Forsheda-Hånger rektorsenhet Handlingsplan Elevhälsan Forsheda rektorsenhet 7-9 Aug 2014 Innehållsförteckning Vision för elevhälsan i Värnamo kommun... 3 Skollag (2010:800) - Elevhälsa... 4 Skollag (2010:800)

Läs mer

Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016

Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016 Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016 2015-05-27 Elevhälsa Elevhälsa är ett samlingsbegrepp för skolans uppdrag att främja varje elevs hälsa, lärande och allmänna utveckling. Uppdraget

Läs mer

Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret 2014-2015

Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret 2014-2015 Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret 2014-2015 Reviderad oktober 2014 Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm Tel: 0431-870 00 E-post: info@engelholm.se www.engelholm.se

Läs mer

Sektor för barn och utbildning Reviderad Sept 2012 ELEVHÄLSA

Sektor för barn och utbildning Reviderad Sept 2012 ELEVHÄLSA Sektor för barn och utbildning Reviderad Sept 2012 ELEVHÄLSA Elevhälsan Elevhälsan finns till för att eleverna på vår skola ska må bra, både fysiskt och psykiskt och för att eleverna ska få rätt stöd i

Läs mer

Stämmer Stämmer delvis Stämmer inte x

Stämmer Stämmer delvis Stämmer inte x Skolkollen nr 10 Särskilt stöd, rätt utbildning Stämmer Stämmer vis Stämmer x INSATSER För att uppmärksamma elever i behov av stöd lyfter varje arbetslag i elevhälsan de elever som riskerar att nå målen.

Läs mer

Verksamhetsplan elevhälsan

Verksamhetsplan elevhälsan Verksamhetsplan elevhälsan För EduLexUs AB 2012/2013 Innehåll Elevhälsan blir ett nytt begrepp i skollagen...3 Om sekretess...3 Elevhälsan inom EduLexUs...4 Så här fungerar det...5 Prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun 2013-2014

Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun 2013-2014 Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun 2013-2014 ÖVERTORNEÅ KOMMUN www.overtornea.se/elevhalsan.shtml 1. Målsättning - Organisera ett välfungerande elevhälsoteam för hela kommunen där en tydlig

Läs mer

Elevhälsoplan för Tuna skola

Elevhälsoplan för Tuna skola Elevhälsoplan för Tuna skola 2014-08-04 2 (10) Innehåll Inledning... 3 Arbetsgrupper... 3 Elevhälsoplanens grund... 4 Syftet med elevhälsoplanen... 4 Ansvar för elevhälsoarbetet... 4 Mål med elevhälsoarbetet...

Läs mer

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun 2013-04-12 Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun Inledning För att en elev skall kunna tas emot i särskolan måste bedömningen ha gjorts att eleven tillhör grundsärskolans

Läs mer

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14 Handlingsplan för elevhälsan på Mössebergsskolan Läsåret 13/14 Innehållsförteckning: 1. Förhållningssätt, syfte och mål 2. Beskrivning av ansvarsområden för: klasslärare elevhälsan 3. Arbetsgång elevärende

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Aroseniusskolan

Plan för elevhälsoarbetet på Aroseniusskolan Plan för elevhälsoarbetet på Aroseniusskolan Gäller från augusti 2012 2012-06-26/CO 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Arbetsgång vid stödinsatser 4 Flödesschema vid stödinsatser

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

Elevhälsoplan Alléskolan. Reviderad 2014-09-01

Elevhälsoplan Alléskolan. Reviderad 2014-09-01 Elevhälsoplan Alléskolan Reviderad 2014-09-01 1 Elevhälsoplan Reviderad 2014-09-01 Förord Alléskolan är en skola som präglas av trivsel, trygghet och allas utvecklingsmöjligheter oavsett bakgrund och förutsättningar.

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA FÖR VISTASKOLAN HUDDINGE TAL- OCH SPRÅKSKOLA

HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA FÖR VISTASKOLAN HUDDINGE TAL- OCH SPRÅKSKOLA HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA FÖR VISTASKOLAN HUDDINGE TAL- OCH SPRÅKSKOLA Innehåll Uppdrag 3 Elevvård definition 3 Målsättning för elevvårdsarbetet 3-4 Aktiviteter/handlingar för en bra elevhälsa 4 Ansvarsfördelning

Läs mer

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Handlingsplanen ligger till grund för att Irstaskolans elever i behov av särskilt stöd ska få bästa möjliga hjälp. Irstaskolan läsåret 2015-2016 Reviderad

Läs mer

Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015

Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015 Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015 En samlad elevhälsa i Nordmalings kommun Bakgrund I och med den nya skollagen (2010:800) samlades skolhälsovården, den särskilda elevvården och de specialpedagogiska

Läs mer

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Rektorsområde förskola och grundskola Rektorsområde gymnasium Hultsfreds kommun rutiner för handläggning, utredning och beslut om mottagande

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

Elevhälsoplan Strömstads ö-skolor Våren 2014

Elevhälsoplan Strömstads ö-skolor Våren 2014 Elevhälsoplan Strömstads ö-skolor Våren 2014 Bakgrund För elever i skolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsoplan Vt- 2014 Elevhälsa är ett nytt begrepp i skollagen Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande

Läs mer

Information skolpliktsbevakning

Information skolpliktsbevakning INFORMATION 1(2) 2015-11-09 2015/2952-GSN-648 20151126 Tord Karlsson - p1tk02 tord.karlsson@vasteras.se Delges Text Information skolpliktsbevakning Den rättsliga regleringen avseende skolplikt framgår

Läs mer

Barn- och Elevhälsoplan

Barn- och Elevhälsoplan Barn- och Elevhälsoplan Kultur- och utbildningsförvaltningen 1 Melleruds kommun Barn- och elevhälsoplan i Melleruds kommun Syfte Syftet med en övergripande Barn- och Elevhälsoplan är att skapa en gemensam

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Rev ELEVHÄLSOPLAN FÖR UDDEVALLA GYMNASIESKOLA AGNEBERG AKADEMI SINCLAIR MARGRETEGÄRDE ÖSTRABO 1 ÖSTRABO Y POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX POSTGIRO 451 81 Uddevalla Skolgatan 2 0522-69 68 50 0522-697410

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 1 Förord Bestämmelserna om arbetet med särskilt stöd förändrades i vissa avseenden i samband med

Läs mer

Eiraskolans elevhälsoplan

Eiraskolans elevhälsoplan EIRASKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN SID 1 (5) 2014-08-13 Eiraskolans elevhälsoplan Utdrag ur Lgr11 Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta

Läs mer

Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun

Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun Utbildningsförvaltningen Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun Vad är en riktlinje? Riktlinjen slår fast vad som gäller för Växjö kommun vid sidan av vad som följer av lagar och förordningar. Dess

Läs mer

Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola

Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola 2012-12-20 Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola Barn- och utbildningsförvaltningen Lindesbergs kommun Beslutad av Barn- och utbildningsnämnden 2012-12-20 Innehåll

Läs mer

HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ. Vår skolas rutiner för. elevhälsa

HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ. Vår skolas rutiner för. elevhälsa HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ Vår skolas rutiner för elevhälsa VÅR SKOLAS RUTINER FÖR ELEVHÄLSA INNEHÅLL Helhetsperspektivet Rektors ansvar Så skapar vi en god lärandemiljö Ett elevärendes gång Varför åtgärdsprogram

Läs mer

Elevs rätt till utbildning

Elevs rätt till utbildning Elevs rätt till utbildning Varje elev kan och vill Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och andra värden. För att kunna göra det måste eleven

Läs mer

Elevhälsoplan. Mölndals Stad 2014-10-14

Elevhälsoplan. Mölndals Stad 2014-10-14 Elevhälsoplan Mölndals Stad 2014-10-14 Innehåll Inledning... 2 Förebyggande arbete... 2 Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Screeningmaterial som genomförs systematiskt... 3 Ledarskap... 4 Undervisning och

Läs mer

ELEVHÄLSA PÅ NORDISKA MUSIKGYMNASIET RUTINER

ELEVHÄLSA PÅ NORDISKA MUSIKGYMNASIET RUTINER ELEVHÄLSA PÅ NORDISKA MUSIKGYMNASIET RUTINER 1 I N N E H Å L L Helhetsperspektivet 3 Rektors ansvar 4 Så skapar vi en god lärandemiljö 5 Ett elevärendes gång 6 Varför åtgärdsprogram? 8 Kartläggning - utredningsskyldighet

Läs mer

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING FÖR SOCIALTJÄNST OCH SKOLA INKLUSIVE ELEVHÄLSA Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv Utveckling i samverkan

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 lag (2014:458).

Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 lag (2014:458). Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 lag (2014:458). 1 kap. Inledande bestämmelser Gäller både grundskola och gymnasieskola 1-6 kap Syftet med utbildningen

Läs mer

Skolans plan för särskilt stöd

Skolans plan för särskilt stöd Gävle Kommun Skolans plan för särskilt stöd Bomhus rektorsområde Läsåret 2014/2015 Arbetsgång 1. Elev uppmärksammas a. När ansvarig lärare ser att en elev riskerar att inte nå lägsta kunskapsmål och kunskapskrav

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 1 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE Skolområde 3 Junibacken och Ängens Förskolor 2014-2015 Förskolechef: Carin Hagström 2 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1Det systematiska kvalitetsarbetet... 3 1.2 Kvalitetshjul...

Läs mer

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman Revisionsrapport Elevhälsans arbete Skellefteå kommun Linda Marklund Robert Bergman Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Särskilt stöd Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Reviderad 2014-09-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämnes- och kursplanering... 3 Dokumentation och

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Global Bridge i Sverige AB Rålambsvägen 22 112 59 Stockholm 1 (9) Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Beslut

Läs mer

Till stöd för ledning och personal inom Mölndals stads skolor Fastställd av skolförvaltningens chef 2014-04-14

Till stöd för ledning och personal inom Mölndals stads skolor Fastställd av skolförvaltningens chef 2014-04-14 SKN 468/14 Elevhälsoplan Till stöd för ledning och personal inom Mölndals stads skolor Fastställd av skolförvaltningens chef 2014-04-14 Innehåll Inledning... 3 Elevhälsa allas ansvar... 3... 4 Förhållningssätt...

Läs mer

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan Beslut Skolinspektionen 2015-08-27 Göteborgs stad infoaeduc.boteborg.se Gymnasieskolenhetschef och rektorer vid Hvitfeldtska gymnasiet mikael.o.karlssonaeduc.ciotebord.se amela.filipovicaeduc.qotebord.se

Läs mer

Reviderad 2013-09-26. Tegnérskolan

Reviderad 2013-09-26. Tegnérskolan Reviderad 2013-09-26 Tegnérskolan Barnvision i Örebro Varje barn i Örebro, utan undantag, har rätt att leva och utvecklas under omständigheter som gynnar barnets eget bästa och som beroende på barnets

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans vision sid 3 Diskrimineringslagen sid 3 Definition av begreppen sid 3 Åtgärder vid diskriminering och kränkande

Läs mer

Gefle Montessoriskolas. Handlingsplan för elevhälsa. Läsåret 2015/2016

Gefle Montessoriskolas. Handlingsplan för elevhälsa. Läsåret 2015/2016 Gefle Montessoriskolas Handlingsplan för elevhälsa Läsåret 2015/2016 Kunskap är glädje Planen är reviderad 2015-09-15 och omfattar förskoleklass, skola, skolbarnomsorg (fritidshemmet) från förskoleklass

Läs mer

Elevhälsa 2014-01-15/CA

Elevhälsa 2014-01-15/CA 2014-01-15/CA Om skolan 1. Österåkers gymnasium grundtankar och riktlinjer 2. Lokal arbetsplan/verksamhetsplan 2013/2014 med prioriterade mål 3. Elevhandbok 4. Personalhandbok 5. Elevhälsa med bl.a. -

Läs mer

Stödinsatser i skolan. Vad behöver jag som förälder Veta?

Stödinsatser i skolan. Vad behöver jag som förälder Veta? Stödinsatser i skolan Vad behöver jag som förälder Veta? Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN:

Läs mer

ELEVHÄLSA. Elevhälsa - definition. Mål. Friskfaktorer

ELEVHÄLSA. Elevhälsa - definition. Mål. Friskfaktorer ELEVHÄLSA Elevhälsa - definition Elevernas hälsa är allas angelägenhet och ansvar. Lärande och hälsa går hand i hand. Elever arbetar och presterar bättre om de mår bra fysiskt, psykiskt och socialt. Varje

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för perioden: Aug 2014-juni 2015 Ansvarig för planen: Hanna Lindö Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola,

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan Knivsta kommun

Barn- och elevhälsoplan Knivsta kommun Barn- och elevhälsoplan Knivsta kommun Alla barn och elever har rätt att nå målen Ny skollag ställer högre krav och innehåller en rad förändringar som påverkar förskola och skola 1. I all utbildning och

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt Skolinspektionen Beslöt 2014-04-03 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus kristiii.aabel@vallentuna.se Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen

Läs mer

Elevhälsoplan/EHP. för Järvsö utbildningsområde. Gäller från och med höstterminen 2013

Elevhälsoplan/EHP. för Järvsö utbildningsområde. Gäller från och med höstterminen 2013 sidan 1 av 8 Elevhälsoplan för Järvsö utbildningsområde Gäller från och med höstterminen 2013 Lärare och klassföreståndare Elevhälsosarbetet är en mycket viktig del av varje elevs socialisationsprocess

Läs mer

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 2012 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 Strängnäs kommun 2012-08-06 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht-2012 Skollag (2010:800)/ Nämndmål och Lokal arbetsplan Skollagen 1 kap 5 Utformning

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan för Sundsvalls kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium

Barn- och elevhälsoplan för Sundsvalls kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium Barn- och elevhälsoplan för Sundsvalls kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium Denna barn- och elevhälsoplan ska bidra till att vi gör det goda livet möjligt och för att skapa alltid bästa möte

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN 2015/2016

ELEVHÄLSOPLAN 2015/2016 ELEVHÄLSOPLAN 2015/2016 INLEDNING Syftet med elevhälsoplanen är att, utifrån nationella styrdokument och skolans beprövade erfarenhet, skapa struktur och kultur på lokal nivå för att trygga kvalitén i

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Hälsoplan för Stadsmissionens skola läsåret 12/13... 2 Inledning... 2 Vision och mål... 2 Grunderna för vår verksamhet... 2 Organisation... 2 Målbild... 3 Arbetssätt 3 Ett förebyggande

Läs mer

Elevhälsoplan VÄXTHUSET

Elevhälsoplan VÄXTHUSET UPPSALA KOMMUN VÅRD OCH BILDNING Elevhälsoplan VÄXTHUSET Elevhälsoplan Växthuset skola 0 Innehåll Inledning 2 Elevhälsoteamets sammansättning och ansvar..2 Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan Dokumenttyp: Strategi/Policy/Plan Giltighetstid: Årligen Beslutad av: Gäller från: BUN Dokumentansvarig: Diarienr: Barn- och elevhälsoplan Till ledning för förskolechefer, rektorer och personal vid förskolor

Läs mer

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 4-6 Läsår 2015/2016 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Handlingsplan för frånvaro

Handlingsplan för frånvaro Sjömarkenskolan F-6 Augusti 2014 Handlingsplan för frånvaro När träder handlingsplanen in? Vid Orosfrånvaro... då anmäld frånvaro överstiger något av följande kriterier: Ströfrånvaro överstigande 6 dagars

Läs mer

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning Reviderad 2015-09-01 Hjälpreda Hörsel Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning www.spsm.se www.vgregion.se www.rjl.se www.regionhalland.se www.skl.se Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero.

Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero. Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero. Reviderad 150427 Nulägesbeskrivning utifrån elevenkät dec 14 samt antalet inrapporterade rapporter

Läs mer

Oderljunga skolas likabehandlingsplan. Läsåret 15/16

Oderljunga skolas likabehandlingsplan. Läsåret 15/16 Perstorps kommun Revideras Okt 2015 Barn och utbildningsnämnden OD F-6 Oderljunga skolas likabehandlingsplan Läsåret 15/16 att främja barns och elevers rättigheter och att förebygga och förhindra diskriminering,

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-02-28 Ikasus AB susarme.siden@frosunda.se Rektorn vid Ikasus friskola birgitta.krantz@frosunda.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Ikasus friskola i Vallentuna

Läs mer

Den individuella utvecklingsplanen

Den individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD 2008 Allmänna råd och kommentarer Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, Fax: 08-690

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2011-11-24 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Inledning Vår Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling gäller i tolv månader och revideras årligen i anslutning till höstlovet.

Läs mer

Det handlar om möten mellan människor! Där skapas kvalitet. Värdegrundsarbetet syns i vardagen. Jag kan, jag vill, jag duger.

Det handlar om möten mellan människor! Där skapas kvalitet. Värdegrundsarbetet syns i vardagen. Jag kan, jag vill, jag duger. Elevhälsaplan Karlbergsskolan Vallentuna kommun Reviderad av ledningsgruppen Höstterminen 2014 Det handlar om möten mellan människor! Där skapas kvalitet. Värdegrundsarbetet syns i vardagen. Släpp inte

Läs mer

Riktlinjer. vid elevvårdsarbete. i Robertsfors Kommun

Riktlinjer. vid elevvårdsarbete. i Robertsfors Kommun Riktlinjer vid elevvårdsarbete i Robertsfors Kommun 2013-2014 Innehållsförteckning Inledning... 3 Mål och syfte... 3 Styrdokument... 4 Skollagen 2010:800... 4 Skolförordningen 2011:185... 4 Gymnasieförordningen

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att lärarna samverkar med varandra i arbetet

Läs mer

Mariestads kommun. Granskning av rutiner vid åtgärder för elever i behov av särskilt stöd i grundskolan. Granskningsrapport

Mariestads kommun. Granskning av rutiner vid åtgärder för elever i behov av särskilt stöd i grundskolan. Granskningsrapport ABCD Mariestads kommun Granskning av rutiner vid åtgärder för elever i behov av särskilt stöd i grundskolan Granskningsrapport KPMG AB 2013-01-15 Antal sidor: 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Njudungsgymnasiets elevhälsaarbete

Njudungsgymnasiets elevhälsaarbete 2015-08-31 Njudungsgymnasiets elevhälsaarbete Elevhälsoteamen på Njudungsgymnasiet arbetar utifrån Vetlanda kommuns riktlinjer för barn- och elevhälsa. Foldern du håller i din hand är en beskrivning av

Läs mer

Vuxenutbildningen Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vuxenutbildningen Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 (11) Vuxenutbildningen Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Vuxenutbildningen Läsår: 2014/2015 2 (11) Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Grundskolans arbete med elever som riskerar att inte uppnå målen - en uppföljning Nr 9, 2015. Projektrapport från Stadsrevisionen

Grundskolans arbete med elever som riskerar att inte uppnå målen - en uppföljning Nr 9, 2015. Projektrapport från Stadsrevisionen Grundskolans arbete med elever som riskerar att inte uppnå målen - en Nr 9, 2015 Projektrapport från Stadsrevisionen Dnr 3.1.3-177/2015 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Stockholms stads rutiner för mottagande och utbildning av nyanlända elever i kommunala grundskolor

Stockholms stads rutiner för mottagande och utbildning av nyanlända elever i kommunala grundskolor Stockholms stads rutiner för mottagande och utbildning av nyanlända elever i kommunala grundskolor stockholm.se December 2014 3 (6) Stockholms stads rutiner för mottagande och utbildning av nyanlända

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fria Läroverken Karlstad

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fria Läroverken Karlstad Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fria Läroverken Karlstad Läsåret 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Rektorsgruppen Magnus

Läs mer

MADESJÖ VERKSAMHETSOMRÅDE ORREFORS SKOLA F-6. Årlig plan mot kränkande behandling och diskriminering

MADESJÖ VERKSAMHETSOMRÅDE ORREFORS SKOLA F-6. Årlig plan mot kränkande behandling och diskriminering MADESJÖ VERKSAMHETSOMRÅDE ORREFORS SKOLA F-6 Årlig plan mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan för Orrefors Skola år F-6 år 2015-2016 Inledning Planen mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Samhälle, samverkan & övergång

Samhälle, samverkan & övergång Samhälle, samverkan & övergång En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2013/2014 Förskolan Loviselund Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplanens riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för barn- och elevhälsoarbetet

Riktlinjer för barn- och elevhälsoarbetet Riktlinjer för barn- och elevhälsoarbetet Barn och utbildningsförvaltningen Beslutad efter samverkan 2011 Reviderad 2012-09-12 1 INLEDNING...6 2 VISION OCH VÄRDEORD...6 3 VERKSAMHETSIDÈ...6 4 BARN- OCH

Läs mer

Granskning av bildningsnämndens arbete med elever i behov av särskilt stöd

Granskning av bildningsnämndens arbete med elever i behov av särskilt stöd Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av Örnsköldsviks kommuns revisorer November 2015 Granskning av bildningsnämndens arbete med elever i behov av särskilt stöd Örnsköldsviks kommun Innehåll 1. Inledning...1

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan ÅMÅLS KOMMUN Barn- och elevhälsoplan Plan för arbete med elevhälsa i förskola och grundskola i Åmåls Kommun Barn- och utbildningsnämnden 2012-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Elevhälsans uppdrag 2. Resursenheten

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Arbetsgång för elevhälsoarbetet på Tynneredsskolan

Arbetsgång för elevhälsoarbetet på Tynneredsskolan TYNNEREDSSKOLAN 2013-05-30 Reviderad 2014-02-26 Arbetsgång för elevhälsoarbetet på Tynneredsskolan På Tynneredskolan arbetar vi för att alla elever ska må bra och nå målen. Goda relationer till varandra,

Läs mer

EHP UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN LÅNGBRODALSSKOLAN ELEVHÄLSOPLAN 2013

EHP UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN LÅNGBRODALSSKOLAN ELEVHÄLSOPLAN 2013 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN LÅNGBRODALSSKOLAN SID 1 (5) 2013-04-29 EHP 2013 Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling 1 Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling Mål och vision Vi vill att alla elever efter sin skoltid vid Sotenässkolan skall känna till sina starka sidor och vara stolta över dem. Detta blir

Läs mer

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning Hjälpredan Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning * Med under skoltiden avses barn i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.

Läs mer

Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 6-9 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 6-9 a för planen

Läs mer

Barnhälsoplan 2014-2015. Förskolan Citronen. Knivsta kommun

Barnhälsoplan 2014-2015. Förskolan Citronen. Knivsta kommun Barnhälsoplan 2014-2015 Förskolan Citronen Knivsta kommun Reviderad ht-2014 Barnhälsoarbetet utgår från Skollagen och Läroplanen för förskolan Lpfö-98 rev 2010 Skollagen (2010) 8 kap Särskilt stöd 9 Barn

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Mjölby kommun Maj 2009 Håkan Lindahl Marie Lindblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund och uppdrag...

Läs mer

Vi klarar alla elever om vi arbetar på rätt sätt

Vi klarar alla elever om vi arbetar på rätt sätt Vi klarar alla elever om vi arbetar på rätt sätt Utvärdering av nationella proven i år 5 genomförda under året 2006. Helene Jonsson Katrina Larsson 070904 Kort inledning På uppdrag av barn- och ungdomsutskottet

Läs mer

Elevhälsan bidrar till att skolans vardag blir stödjande, trygg och främjande genom exempelvis:

Elevhälsan bidrar till att skolans vardag blir stödjande, trygg och främjande genom exempelvis: Skolområde Östra, Nosabyskolan 2013-10-16 Elevhälsoplan för Nosabyskolan 1. Mål Elevhälsans arbete ska ha fokus på alla barns och elevers bästa. Alla elever ska få ta del av insatser från elevhälsan men

Läs mer

BARN OCH ELEVHÄLSA I LYCKSELE

BARN OCH ELEVHÄLSA I LYCKSELE BARN OCH ELEVHÄLSA I LYCKSELE - en decentraliserad och sammanhållen verksamhet med relationskompetens som grund. Lycksele - staden i Lappland 12426 inv 1260 elever i år F-9 27 elever i särskolan 604 barn

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Innehållsförteckning Vision 4 Så här arbetar vi för att nå vår vision: 4 Kyrkenorumskolans värdegrund 5 På Kyrkenorumskolan

Läs mer

Mottagning och utbildning av flerspråkiga barn och elever

Mottagning och utbildning av flerspråkiga barn och elever Mottagning och utbildning av flerspråkiga barn och elever Organisation i Vännäs kommun 2014 Beslutat på ledarlag 2014-03-19 Innehåll FÖRUTSÄTTNINGAR, SYFTE OCH MÅL... 3 Syfte... 3 Mål... 3 ORGANISATION...

Läs mer