Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning"

Transkript

1 Hjälpredan Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning * Med under skoltiden avses barn i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola. ** I sektionen Barn med utvecklingsstörning ingår barn med enbart utvecklingsstörning eller i kombination med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. *** I sektionen Barn med läs- och skrivsvårigheter ingår även barn med risk att utveckla läs och skrivsvårigheter.

2 Syfte Syftet med Hjälpredan är att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan Värmlands kommuner, Landstinget i Värmland och staten, när det gäller barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Dokumentet är menat att, i första hand, vara ett stöd till de professionella och gäller barn och ungdomar 0-18 år med följande funktionsnedsättningar: Rörelsehinder Utvecklingsstörning Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar synnedsättning/blindhet Hörselnedsättning Tal-, språk- och kommunikationsnedsättning Läs- och skrivsvårigheter Kommun, landsting och stat har en skyldighet att samverka. Hjälpredan är ett tydliggörande för denna samverkan. Huvuduppdrag Vårdnadshavare har huvudansvar för sitt barn. Kommun, landsting och stat har delansvar för olika områden enligt lagar och förordningar. Med barnets optimala utveckling som mål krävs samverkan och samarbete mellan vårdnadshavare å ena sidan och kommun, landsting och stat å andra sidan. För samverkan kring enskilda barn och ungdomar krävs vårdnadshavares samtycke enligt sekretesslagen. Kommunens ansvar Förskolans och skolans huvuduppdrag är att alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Det pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet leds av en förskolechef. Vid en skolenhet leder rektor det pedagogiska arbetet. Verksamheten styrs bland annat av skollag, läroplaner, kursplaner samt kommunala beslut. Om ett barn eller en elev av någon anledning behöver särskilt stöd i sin utveckling ska han eller hon ges sådant stöd. Förskolechef eller rektor ansvarar för utformningen av stödet utifrån styrdokument och kommunala beslut. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. De arbetar förebyggande och hälsofrämjande för att elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. Genom elevhälsan erbjuds alla elever hälsobesök och hälsosamtal enligt de generella riktlinjerna, ett särskilt ansvar tas för elever med funktionsnedsättning. Det kan finnas lokala variationer mellan länets kommuner, vänligen se respektive kommuns hemsida. Landstingets ansvar Landstinget ska genom att erbjuda kompetent och effektiv hälso- och sjukvård bidra till att skapa förutsättningar för god hälsa. Arbetet med att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador samt minska och lindra lidande ska ske på lika villkor och för hela befolkningen i länet. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska hälso- och sjukvården medicinskt utreda och behandla sjukdomar och skador. Arbetssättet ska utmärkas av delaktighet från den enskilde och ske i samverkan med berörda parter. Verksamheter som framför allt berörs inom Hjälpredans område är Barn- och ungdomspsykiatri, Barn- och ungdomshabilitering, Barnhjälpmedelscentralen, Barnavårdscentraler, Psykologmottagningen för mödra- och barnhälsovård; (MBHV), Föräldrastödsmottagningen, Hörselvården Barn och Ungdom, Logopedenheten samt Syncentralen. habilitering insatser som ska bidra till att en person med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, utvecklar och bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv rehabilitering insatser som ska bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet Landstinget i Värmland, Statens ansvar s insatser syftar till att barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar ska få en utveckling och utbildning som präglas av likvärdighet, delaktighet, tillgänglighet och gemenskap. Myndighetens uppgift är att ge specialpedagogiskt stöd till skolhuvudmän, främja tillgången på läromedel, driva specialskolor för vissa elevgrupper och fördela statsbidrag till studerande med funktionsnedsättningar och till utbildningsanordnare. Det övergripande uppdraget är att alla ska ges möjlighet att nå målen för sina studier och utbildning. Insatserna syftar till att öka kunskapen hos dem som arbetar i kommunerna, så att barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning kan få en utveckling och utbildning i hemkommunen präglad av lika värde och lika möjligheter. Detta görs genom att sprida information och kunskap om specialpedagogik samt initiera och medverka i utvecklingsarbete inom området.,

3 Barn med rörelsehinder före förskola (avser barn som inte är inskrivna i förskolan) Första kontakt Individuell planering Psykosocialt stöd / Stödinsatser Värmlands kommuner BVC, Barn- och ungdomshabilitering BUH, Barnhjälpmedelscentral, barn och ungdomsmedicin BUM. BVC kan identifiera och remittera till Barn- och ungdomsmedicin och BUH. BVC erbjuder alla barn 0-6 år(fram till barnet börjar förskoleklass) det generella barnhälsovårdsprogrammet med stöd och insatser utifrån behov. Föräldrastöd individuellt/grupp. Information till BVC från mottagningsbesök läkare Barnoch ungdomsmedicin och BUH. Inkommen remiss från annan landstingsverksamhet bedöms utifrån BUH:s uppdrag. Kartläggning av behov och upprättande av habiliteringsplan i samverkan med vårdnadshavare. Vårdnadshavare erbjuds delta i BVC:s generella föräldragrupper. BUH erbjuder stöd till barn/familj och nätverk. Dokumentet gäller fr. o. m 11 april 2016 t.o.m.17 april

4 Barn med rörelsehinder före förskola (avser barn som inte är inskrivna i förskolan) Hjälpmedel Särskilt stöd i sin utveckling leksaker Utbildning för vårdnadshavare Råd och stöd inför förskoleverksamhet Värmlands kommuner BVC, Barn- och ungdomshabilitering BUH, Barnhjälpmedelscentral Förskrivare vid BUH ansvarar för att personligt hjälpmedel provas ut, förskrivs och följs upp. Barnhjälpmedelscentralen tillhandahåller och servar personliga hjälpmedel. Kartläggning av behov och upprättande av habiliteringsplan i samverkan med vårdnadshavare. BUH ger råd om material och individuell anpassning av leksaker. Föreläsningar/ temadagar till familj/nätverk och fokusdagar med barnet. I samråd med vårdnadshavare informerar BUH aktuell kommun om barnets diagnos och specifika behov. Dokumentet gäller fr. o. m 11 april 2016 t.o.m.17 april

5 Barn med rörelsehinder i förskola Mottagande i förskola Utredning Psykosocialt stöd/ Stödinsatser Värmlands kommuner Förskolechef planerar mottagande i samråd med vårdnadshavare samt tar emot information. Vid behov görs pedagogiska utredningar. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd deras speciella behov kräver. Skollagen 8 kap 9. Förskolechef ansvarar för utformning av stödinsatser. BVC, Barn- och ungdomshabilitering BUH, Barnhjälpmedelscentral BVC kan identifiera och remittera till Barn- och ungdomsmedicin och BUH. BUH informerar mottagande förskola om barnets funktionsnedsättning och behov. Utredning kan ske inom olika Landstingsverksamheter. BUH ansvarar för att habiliteringsplan upprättas och samverkar med förskolan för samordning mellan habiliteringsplan och förskolans stödinsatser. BUH erbjuder insatser från tvärprofessionella team till barn, föräldrar enskilt eller i grupp. specialpedagogiskt stöd om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen till skolans ledning och berörd personal. Dokumentet gäller fr. o. m 11 april 2016 t.o.m.17 april

6 Barn med rörelsehinder i förskola Pedagogik/förhållningssätt/ organisation Värmlands kommuner Förskolechef ansvarar för att berörd personal har kompetens inom området. Ansvarar för organisatorisk anpassning utifrån barnets förutsättningar och behov. BVC, Barn- och ungdomshabilitering BUH, Barnhjälpmedelscentral BUH erbjuder vid behov råd och stöd till förskolan kring det enskilda barnet. specialpedagogisk rådgivning och viss kompetensutveckling. Alternativ kompletterande kommunikation (AKK) Förskolechef ansvarar utifrån förskolans styrdokument att barnet får det stöd det behöver. BUH erbjuder grundläggande AKK till vårdnadshavare/ nätverk. specialpedagogisk rådgivning och kompetensutveckling. Hjälpmedel Kommunen ansvarar för grundutrustning. Förskrivare vid BUH ansvarar för att personligt hjälpmedel provas ut, förskrivs och följs upp samt ger råd och stöd vid inköp av grundutrustning. Rådgivning till personal kring användandet i den pedagogiska situationen. Barnhjälpmedelscentralen tillhandahåller och servar personliga hjälpmedel. Dokumentet gäller fr. o. m 11 april 2016 t.o.m.17 april

7 Barn med rörelsehinder i förskola läromedel och leksaker Anpassade lokaler/miljöer Värmlands kommuner Förskolechef ansvarar för inköp. Ansvarar för och bekostar anpassningar. BVC, Barn- och ungdomshabilitering BUH, Barnhjälpmedelscentral BUH ger råd om individuell anpassning. BUH ger vid förfrågan förslag på anpassning av lokaler utifrån barnets behov. Främjar och informerar om anpassade läromedel. Producerar, ger produktionsstöd och säljer anpassade läromedel och material samt ger specialpedagogisk rådgivning. specialpedagogiskt stöd och viss kompetensutveckling. Råd och stöd vid förändring inför skolstart Förskolechef planerar i samråd med vårdnadshavare samt för över information om barnets behov till mottagande verksamhet/er, efter vårdnadshavarnas samtycke. I samråd med vårdnadshavare informerar BUH mottagande skola och elevhälsa om barnets funktionsnedsättning och behov. BVC informerar skolsköterska om barnets funktionsnedsättning. specialpedagogiskt stöd om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen till skolans ledning och berörd personal. Dokumentet gäller fr. o. m 11 april 2016 t.o.m.17 april

8 Barn med rörelsehinder under skoltiden Mottagande i skola/skolbarnsomsorg Värmlands kommuner Efter dialog med vårdnadshavare ansvarar rektor för planering av verksamheten. Barn- och ungdomshabilitering BUH, Barnhjälpmedelscentral I samråd med vårdnadshavare informerar BUH mottagande skola om barnets funktionsnedsättning och behov samt deltar i planering. specialpedagogiskt stöd om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen till skolans ledning och berörd personal. Särskilt stöd Anpassning Utredning Vid behov görs pedagogiska utredningar. Rektor ska se till att elevens behov av särskilt stöd utreds. Utredning kan ske inom olika landstingsverksamheter. Åtgärdsprogram Pedagogik/förhållningssätt/organisation Åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Rektor beslutar om åtgärdsprogram. Rektor ansvarar för att berörd personal har kompetens inom området. Ansvarar för organisatorisk anpassning utifrån elevens förutsättningar och behov. BUH samverkar med skolan för samordning mellan habiliteringsplan och åtgärdsprogram. BUH erbjuder konsultation och vid efterfrågan utbildning till skolpersonal ang. enskilt barn. specialpedagogisk rådgivning och viss kompetensutveckling. specialpedagogisk rådgivning och viss kompetensutveckling. Dokumentet gäller fr. o. m 11 april 2016 t.o.m.17 april

9 Barn med rörelsehinder under skoltiden Alternativ kompletterande kommunikation (AKK) Psykosocialt stöd / Stödinsatser Hjälpmedel Värmlands kommuner Rektor ansvarar utifrån skolans styrdokument att eleven får det stöd eleven behöver. Erbjuds av elevhälsan. Kommunen ansvarar för grundutrustning. Barn- och ungdomshabilitering BUH, Barnhjälpmedelscentral BUH erbjuder grundläggande AKK till vårdnadshavare och personligt nätverk. BUH erbjuder insatser från tvärprofessionella team till barn, föräldrar enskilt eller i grupp. Förskrivare vid BUH ansvarar för att personligt hjälpmedel provas ut, förskrivs och följs upp samt ger råd och stöd vid inköp av grundutrustning. specialpedagogisk rådgivning och viss kompetensutveckling. Rådgivning till personal kring användandet i den pedagogiska situationen. läromedel Anpassade lokaler/miljöer Rektor ansvarar för inköp. Ansvarar för och bekostar anpassningar. Barnhjälpmedelscentralen tillhandahåller och servar personliga hjälpmedel. BUH ger råd om individuell anpassning. BUH ger vid förfrågan förslag på anpassning av lokaler utifrån barnets behov. Främjar och informerar om anpassade läromedel. Producerar, ger produktionsstöd och säljer anpassade läromedel och material samt ger specialpedagogisk rådgivning. specialpedagogiskt stöd och viss kompetensutveckling. Dokumentet gäller fr. o. m 11 april 2016 t.o.m.17 april

10 Barn med rörelsehinder under skoltiden Värmlands kommuner Barn- och ungdomshabilitering BUH, Barnhjälpmedelscentral Skolskjuts Enligt skollag och kommunala regler Råd och stöd vid förändring av skolsituationen* Rektor och elevhälsan ansvarar för att information överförs till mottagande verksamhet/er. BUH ger råd och stöd till barnet/vårdnadshavare samt informerar om barnets funktionsnedsättning och behov. * klassbyte, skolbyte, in och ut ur gymnasieskolan, förändring av funktionsnedsättningen, ny skada m.m. specialpedagogiskt stöd om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen till skolans ledning och berörd personal. Dokumentet gäller fr. o. m 11 april 2016 t.o.m.17 april

11 Barn med utvecklingsstörning före förskola (avser barn som inte är inskrivna i förskolan) Första kontakt Värmlands kommuner BVC, Psykologmottagningen MBHV, Barn- och ungdomshabilitering BUH BVC erbjuder alla barn 0-6 år (fram till barnet börjar förskoleklass) det generella barnhälsovårdsprogrammet med stöd och insatser utifrån behov. Föräldrastöd individuellt/grupp. När BVC och föräldrar har identifierat barn med eventuell kognitiv nedsättning remitteras till psykologmottagningen MBHV. Utredning Inkommen remiss/egen vårdbegäran bedöms utifrån BUH:s uppdrag. Psykologmottagningen MBHV gör en första utvecklingsbedömning på barn som tillhör BVC, 0-6 år (fram till barnet börjar förskoleklass) Individuell planering BUH kartlägger behov och upprättar en habiliteringsplan i samverkan med vårdnadshavare. Dokumentet gäller fr. o. m 11 april 2016 t.o.m.17 april

12 Barn med utvecklingsstörning före förskola (avser barn som inte är inskrivna i förskolan) Värmlands kommuner BVC, Barn- och ungdomshabilitering BUH Psykosocialt stöd / Stödinsatser Vårdnadshavare erbjuds delta i BVC:s generella föräldragrupper. Hjälpmedel Särskilt stöd i sin utveckling leksaker Utbildning för vårdnadshavare BUH erbjuder insatser från tvärprofessionella team till barn, föräldrar, enskilt och/eller i grupp. Förskrivare vid BUH ansvarar för att personligt hjälpmedel provas ut, förskrivs och följs upp. Barnhjälpmedelscentralen tillhandahåller och servar personliga hjälpmedel. BUH kartlägger behov och upprättar en habiliteringsplan i samverkan med vårdnadshavare. BUH ger råd om material och individuellt anpassade leksaker. BUH erbjuder föreläsningar, temadagar till familj/nätverk och fokusdagar med barn/familj/nätverk. Dokumentet gäller fr. o. m 11 april 2016 t.o.m.17 april

13 Barn med utvecklingsstörning före förskola (avser barn som inte är inskrivna i förskolan) Värmlands kommuner BVC, Barn- och ungdomshabilitering BUH Råd och stöd vid förskoleverksamhet BUH informerar aktuell kommun om barnets funktionsnedsättning och specifika behov i samråd med vårdnadshavare. Dokumentet gäller fr. o. m 11 april 2016 t.o.m.17 april

14 Barn med utvecklingsstörning i förskola Värmlands kommuner BVC, Psykologmottagningen MBHV, Barn- och ungdomshabilitering BUH, Barnhjälpmedelscentral, BUP Mottagande i förskola Förskolechef planerar mottagande i samråd med vårdnadshavare samt tar emot information. BVC erbjuder Barnhälsovårdens generella basprogram till barn 0-6 år (fram till barnet börjar förskoleklass). Föräldrastöd individuellt. När BVC och föräldrar har identifierat barn med eventuell kognitiv nedsättning remitteras till psykologmottagningen MBHV. specialpedagogiskt stöd om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen till skolans ledning och berörd personal. Utredning Vid behov görs pedagogiska utredningar. BUH informerar mottagande förskola om barnets funktionsnedsättning och behov. Psykologmottagningen MBHV gör en första utvecklingsbedömningar på barn som tillhör BVC, 0-6 år och remitterar vid behov till annan landstingsverksamhet. Stödinsats / Psykosocialt stöd Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd deras speciella behov kräver. Skollagen 8 kap 9. Förskolechef ansvarar för utformning av stödinsatser. Barn med stora svårigheter i samspel med andra barn bör remitteras till BUP med frågeställningen autism BUH ansvarar för att habiliteringsplan upprättas. Samverkar med förskola för samordning mellan habiliteringsplan och förskolans stödinsatser. BUH erbjuder insatser från tvärprofessionella team till barn, föräldrar, enskilt och/eller i grupp. I de fall där funktionsnedsättningen även påverkat syn-, hörsel-, dövblind, eller tal- och språkområdet kan utredning erbjudas vid ett resurscenter. Dokumentet gäller fr. o. m 11 april 2016 t.o.m.17 april

15 Barn med utvecklingsstörning i förskola Pedagogik/förhållningssätt/ organisation Värmlands kommuner Barn- och ungdomshabilitering BUH Förskolechef ansvarar för BUH kan i samverkan med att berörd personal har förskolan erbjuda specialpedagogisk rådgivning och viss kompetens inom konsultation kring det kompetensutveckling. området. Ansvarar för enskilda barnet. organisatorisk anpassning utifrån barnets förutsättningar och behov. Alternativ kompletterande kommunikation (AKK) Förskolechef ansvarar utifrån förskolans styrdokument att barnet får det stöd det behöver. BUH erbjuder grundläggande AKK till vårdnadshavare och personligt nätverk. specialpedagogisk rådgivning och viss kompetensutveckling. Hjälpmedel Kommunen ansvarar för grundutrustning. Förskrivare vid BUH ansvarar för att personligt hjälpmedel provas ut, förskrivs och följs upp samt ger råd och stöd vid inköp av grundutrustning. Barnhjälpmedelscentralen tillhandahåller och servar personliga hjälpmedel. Rådgivning till personal kring användandet i den pedagogiska situationen. Dokumentet gäller fr. o. m 11 april 2016 t.o.m.17 april

16 Barn med utvecklingsstörning i förskola Värmlands kommuner BVC, Barn- och ungdomshabilitering BUH, BUP läromedel och leksaker Anpassade lokaler/miljöer Råd och stöd vid förändring inför skolstart Förskolechef ansvarar för inköp. Ansvarar för och bekostar anpassningar. Förskolechef planerar i samråd med vårdnadshavare samt för över information om barnets behov till mottagande verksamhet/er. Information om grundsärskola erbjuds. BUH ger råd om individuell anpassning. BUH ger vid förfrågan förslag på anpassning av lokaler utifrån barnets behov. BVC informerar skolsköterska om barnets funktionsnedsättning. BUH informerar mottagande skola och elevhälsa om barnets funktionsnedsättning och behov i samråd med vårdnadshavare. Främjar och informerar om anpassade läromedel. Producerar, ger produktionsstöd och säljer anpassade läromedel och material samt ger specialpedagogisk rådgivning. specialpedagogiskt stöd och viss kompetensutveckling. specialpedagogiskt stöd om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen till skolans ledning och berörd personal. Dokumentet gäller fr. o. m 11 april 2016 t.o.m.17 april

17 Barn med utvecklingsstörning under skoltiden Värmlands kommuner Barn- och ungdomshabilitering BUH, Barnhjälpmedelscentral, BUP Mottagande i skola/skolbarnsomsorg Beslut om mottagande i grundsärskolan Utredning inför mottagande i grundsärskolan Efter dialog med vårdnadshavare ansvarar rektor för planering av verksamheten. Information om rätten till grundsärskola erbjuds. Huvudmannen fattar beslut utifrån en allsidig utredning och framställan från vårdnadshavare. Rektor ska se till att elevens behov av särskilt stöd utreds. Huvudmannen ansvarar för att en allsidig utredning finns inför mottagande i grundsärskolan. Den ska omfatta pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. BUH informerar om barnets funktionsnedsättning och specifika behov i samråd med vårdnadshavare. BUH och/eller BUP bistår vårdnadshavare om behov finns. Tillhandahåller, efter vårdnadshavares godkännande, kopia på befintliga utredningar. Vid misstanke om neuropsykiatrisk problematik och där barnet har ett habiliteringsåtagande på BUH remitterar BUH till BUP för bedömning. specialpedagogiskt stöd om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen till skolans ledning och berörd personal. Erbjuder utbildning som motsvarar grundsärskolan på nationell specialskola vid utvecklingsstörning i kombination med syneller hörselnedsättning. Dokumentet gäller fr. o. m 11 april 2016 t.o.m.17 april

18 Barn med utvecklingsstörning under skoltiden Värmlands kommuner Barn- och ungdomshabilitering BUH, Barnhjälpmedelscentral, BUP Andra utredningar Åtgärdsprogram Rektor ansvarar för att elevens behov av särskilt stöd utreds. Vid behov görs pedagogiska utredningar. Åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Rektor beslutar om åtgärdsprogram. BUH samverkar med skolan för samordning av habiliteringsplan och åtgärdsprogram. I de fall där funktionsnedsättningen även påverkat syn-, hörsel-, dövblind, eller taloch språkområdet kan specialpedagogisk utredning erbjudas vid ett resurscenter. specialpedagogisk rådgivning och viss kompetensutveckling. Dokumentet gäller fr. o. m 11 april 2016 t.o.m.17 april

19 Barn med utvecklingsstörning under skoltiden Värmlands kommuner Barn- och ungdomshabilitering BUH Pedagogik/förhållningssätt /organisation Alternativ kompletterande kommunikation (AKK) Psykosocialt stöd / Stödinsatser Rektor ansvarar för att berörd personal har kompetens inom området. Ansvarar för organisatorisk anpassning utifrån elevens förutsättningar och behov. Rektor ansvarar utifrån skolans styrdokument att eleven får det stöd eleven behöver. Erbjuds av elevhälsa. BUH erbjuder konsultation för samverkans-partners kring förhållningssätt utifrån barnets behov i samråd med vårdnadshavare. BUH erbjuder grundläggande AKK till vårdnadshavare och personligt nätverk. BUH erbjuder insatser från tvärprofessionella team till barn, föräldrar, enskilt och/eller i grupp. BUH erbjuder konsultation för samverkanspartners. specialpedagogisk rådgivning och viss kompetensutveckling. specialpedagogisk rådgivning och viss kompetensutveckling. Hjälpmedel Kommunen ansvarar för grundutrustning. Förskrivare vid BUH ansvarar för att personligt hjälpmedel provas ut, förskrivs och följs upp samt ger råd och stöd vid inköp av grundutrustning. Rådgivning till personal kring användandet i den pedagogiska situationen. Barnhjälpmedelscentralen tillhandahåller och servar personliga hjälpmedel. Dokumentet gäller fr. o. m 11 april 2016 t.o.m.17 april

20 Barn med utvecklingsstörning under skoltiden Värmlands kommuner Barn- och ungdomshabilitering BUH läromedel Rektor ansvarar för inköp. BUH ger råd om individuell anpassning. Anpassade lokaler/miljöer Skolskjuts Råd och stöd vid förändring av skolsituationen* Ansvarar för och bekostar anpassningar. Enligt skollag och kommunala regler Rektor och elevhälsan ansvarar för att information överförs till mottagande verksamhet/er. BUH ger vid förfrågan förslag på anpassning av lokaler utifrån barnets behov. BUH ger råd/stöd till vårdnadshavare samt informerar om barnets funktionsnedsättning och behov. * klassbyte, skolbyte, in och ut ur gymnasieskolan, förändring av funktionsnedsättningen, ny skada m.m. Främjar och informerar om anpassade läromedel. Producerar, ger produktionsstöd och säljer anpassade läromedel och material samt ger specialpedagogisk rådgivning. specialpedagogiskt stöd och viss kompetensutveckling. specialpedagogiskt stöd om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen till skolans ledning och berörd personal. Dokumentet gäller fr. o. m 11 april 2016 t.o.m.17 april

21 Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar före förskola (avser barn som inte är inskrivna i förskolan) Första kontakt Värmlands kommuner BVC, Föräldrastödsmottagningen, Barn- och ungdomspsykiatri BUP, Barn-och ungdomshabiliteringen BUH (BUH:s målgrupp är barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i kombination med utvecklingsstörning) BVC erbjuder barnhälsovårdens generella basprogram till alla barn 0-6 år (fram till barnet börjar förskoleklass). Föräldrastöd individuellt/grupp. BVC gör utvecklingsbedömning, identifierar och ger råd och stöd. BVC remitterar till psykologmottagningen MBHV, Barn- och ungdomsmedicin, Barn- och ungdomshabilitering, Barn- och ungdomspsykiatri utifrån den primära frågeställningen på barnet. BUP tar ställning till neuropsykiatrisk utredning utifrån frågeställning i remiss. Utredning Individuell planering BUH tar emot remiss på barn med utvecklingsstörning i kombination med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och bedömer den utifrån BUH:s uppdrag. Psykologmottagningen MBHV gör vid behov utvecklingsbedömningar på barn som tillhör BVC. Vid misstanke om autism eller ADHD remitteras barnet till BUP för ställningstagande till neuropsykiatrisk utredning. BUP/BUH erbjuder konsultation samt information om funktionsnedsättningen och behov, till vårdnadshavare. Gör individuell plan tillsammans med övriga samverkanspartners. BUH kartlägger behov och upprättar en habiliteringsplan i samverkan med vårdnadshavare. Dokumentet gäller fr. o. m 11 april 2016 t.o.m.17 april

22 Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar före förskola (avser barn som inte är inskrivna i förskolan) Psykosocialt stöd / Stödinsatser Värmlands kommuner BVC, Föräldrastödsmottagningen, Barnoch ungdomspsykiatri BUP, Barn- och ungdomshabilitering BUH (BUH:s målgrupp är barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i kombination med utvecklingsstörning) Vårdnadshavare erbjuds delta i BVC:s generella föräldragrupper. Föräldrastödsmottagningen erbjuder stöd till familjer med svårhanterliga barn 0-10 år. Hjälpmedel BUP/BUH erbjuder stöd utifrån behov till familjen och andra anhöriga. Förskrivare vid BUP/BUH ansvarar för att personligt hjälpmedel provas ut, förskrivs och följs upp samt ger råd och stöd vid inköp av grundutrustning. Barnhjälpmedelscentralen tillhandahåller och servar personliga hjälpmedel. Dokumentet gäller fr. o. m 11 april 2016 t.o.m.17 april

23 Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar före förskola (avser barn som inte är inskrivna i förskolan) Värmlands kommuner BVC, Föräldrastödsmottagningen, Barn- och ungdomspsykiatri BUP, Barn- och ungdomshabilitering BUH (BUH:s målgrupp är barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i kombination med utvecklingsstörning) leksaker BUH ger råd om individuell anpassning. Utbildning för vårdnadshavare Råd och stöd inför förskoleverksamhet BUP erbjuder utbildning om funktionsnedsättningen till vårdnadshavare. BUH informerar om barnets funktions-nedsättning och specifika behov i samråd med vårdnadshavare. Dokumentet gäller fr. o. m 11 april 2016 t.o.m.17 april

24 Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i förskola Mottagande i förskola Värmlands kommuner Förskolechef planerar mottagande i samråd med vårdnadshavare samt tar emot information. BVC, Föräldrastödsmottagningen, Barn- och ungdomspsykiatri BUP, Barn- och ungdomshabilitering BUH (BUH:s målgrupp är barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i kombination med utvecklingsstörning) BVC erbjuder Barnhälsovårdens generella basprogram till alla barn 0-6 år (fram till barnet börjar förskoleklass). Föräldrastöd individuellt/grupp. BVC gör utvecklings-bedömning, identifierar och ger råd och stöd. BVC remitterar till Psykologmottagning MBHV, Barnoch ungdomsmedicin, Barn- och ungdomshabilitering, Barn- och ungdomspsykiatri utifrån den primära frågeställningen på barnet. BUH informerar om barnets funktionsnedsättning och specifika behov i samråd med vårdnadshavare. specialpedagogiskt stöd om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen till skolans ledning och berörd personal. Dokumentet gäller fr. o. m 11 april 2016 t.o.m.17 april

25 Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i förskola Utredning Värmlands kommuner Vid behov görs pedagogiska utredningar. BVC, Föräldrastödmottagningen, Barn- och ungdomspsykiatri BUP, Barn- och ungdomshabilitering BUH (BUH:s målgrupp är barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i kombination med utvecklingsstörning) Vid svåra samspels-och beteendeproblem utan utvecklingsstörning, remitteras patienten till BUP för ställningstagande till bedömning och diagnostik. Psykosocialt stöd / Stödinsatser Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd deras speciella behov kräver. Skollagen 8 kap 9. Förskolechef ansvarar för utformning av stödinsatser. BUP/BUH erbjuder insatser från tvärprofessionella team till barn, föräldrar/vårdnadshavare enskilt och/eller i grupp. Ex. logoped, arbetsterapeut, psykolog, läkare, sjuksköterska, pedagog, kurator. Dokumentet gäller fr. o. m 11 april 2016 t.o.m.17 april

26 Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i förskola Pedagogik/förhållnings -sätt/ organisation Alternativ kompletterande kommunikation (AKK) Värmlands kommuner Förskolechef ansvarar för att berörd personal har kompetens inom området. Ansvarar för organisatorisk anpassning utifrån barnets förutsättningar och behov. Förskolechef ansvarar utifrån förskolans styrdokument att barnet får det stöd det behöver. BVC, Föräldrastödmottagningen, Barn- och ungdomspsykiatri BUP, Barn- och ungdomshabilitering BUH (BUH:s målgrupp är barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i kombination med utvecklingsstörning) Föräldrastödsmottagningen erbjuder stöd till familjer med svårhanterliga barn 0-10 år. BUP I särskilt svåra ärenden kan samverkan ske med förskolan. BUP erbjuder föräldrautbildning och individuellt anpassade insatser BUH erbjuder råd och stöd till samverkanspartners kring förhållningssätt vid individuella patientärenden. BUH erbjuder tidiga intensiva nätverksbaserade insatser för små barn med autismliknande tillstånd. För BUH:s målgrupp erbjuder BUH AKK till vårdnadshavare och personligt nätverk. specialpedagogisk rådgivning och viss kompetensutveckling. specialpedagogisk rådgivning och viss kompetensutveckling. Dokumentet gäller fr. o. m 11 april 2016 t.o.m.17 april

27 Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i förskola Värmlands kommuner BVC, Föräldrastödsmottagningen, Barn- och ungdomspsykiatri BUP, Barn- och ungdomshabilitering BUH (BUH:s målgrupp är barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i kombination med utvecklingsstörning) Hjälpmedel Kommunen ansvarar för grundutrustning. Förskrivare vid BUP/BUH ansvarar för att personligt hjälpmedel provas ut, förskrivs och följs upp samt ger råd och stöd vid inköp av grundutrustning. Rådgivning till personal kring användandet i den pedagogiska situationen. läromedel och leksaker Förskolechef ansvarar för inköp. Barnhjälpmedelscentralen tillhandahåller och servar personliga hjälpmedel. BUH ger råd om individuell anpassning. Främjar och informerar om anpassade läromedel. Producerar, ger produktionsstöd och säljer anpassade läromedel och material samt ger specialpedagogisk rådgivning. Erbjuder kompletterande specialpedagogisk rådgivning. Dokumentet gäller fr. o. m 11 april 2016 t.o.m.17 april

28 Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i förskola Anpassade lokaler/miljöer Värmlands kommuner Ansvarar för och bekostar anpassningar. BVC, Föräldrastödsmottagningen, Barn- och ungdomspsykiatri BUP, Barn- och ungdomshabilitering BUH (BUH:s målgrupp är barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i kombination med utvecklingsstörning) BUH ger vid förfrågan förslag på anpassning av lokaler utifrån barnets behov. specialpedagogisk rådgivning och viss kompetensutveckling. Råd och stöd vid förändring inför skolstart Förskolechef planerar i samråd med vårdnadshavare samt för över information om barnets behov till mottagande verksamhet/er, efter vårdnadshavarnas samtycke. BUH informerar om barnets funktionsnedsättning och specifika behov i samråd med vårdnadshavare. BVC informerar skolsköterska om barnets funktionsnedsättning. specialpedagogiskt stöd om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen till skolans ledning och berörd personal. Dokumentet gäller fr. o. m 11 april 2016 t.o.m.17 april

29 Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar under skoltiden Mottagande i skola/skolbarns -omsorg Utredning Åtgärdsprogram/ Särskilt stöd Värmlands kommuner Efter dialog med vårdnadshavare ansvarar rektor för planering av verksamheten. Rektor ska se till att elevens behov av särskilt stöd utreds. Vid behov görs pedagogiska utredningar. Åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Rektor beslutar om åtgärdsprogram. Föräldrastödsmottagningen, Barn- och ungdomspsykiatri BUP, Barn- och ungdomshabilitering BUH (BUH:s målgrupp är barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i kombination med utvecklingsstörning) BUP delger skolan, efter samråd med vårdnadshavare, resultat av neuropsykiatrisk utredning. BUH informerar om barnets funktionsnedsättning och specifika behov i samråd med vårdnadshavare. Vid betydande koncentration-, samspels-och beteendeproblem utan utvecklingsstörning, remitteras patienten till BUP för ställningstagande till bedömning och diagnostik. BUP deltar efter överenskommelse för samordning kring gemensamma mål. BUH deltar efter överenskommelse i planering av samordning kring gemensamma mål. specialpedagogiskt stöd om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen till skolans ledning och berörd personal. I de fall där funktionsnedsättningen även påverkat syn-, hörsel-, dövblind, eller taloch språkområdet kan utredning erbjudas vid ett resurscenter. specialpedagogisk rådgivning och viss kompetensutveckling. Dokumentet gäller fr. o. m 11 april 2016 t.o.m.17 april

30 Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar under skoltiden Pedagogik/ förhållningssätt /organisation Värmlands kommuner Rektor ansvarar för att berörd personal har kompetens inom området. Ansvarar för organisatorisk anpassning utifrån elevens förutsättningar och behov. Föräldrastödsmottagningen, Barn- och ungdomspsykiatri BUP, Barn- och ungdomshabilitering BUH (BUH:s målgrupp är barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i kombination med utvecklingsstörning) Föräldrastödsmottagningen erbjuder stöd till familjer med svårhanterliga barn 0-10 år. BUP erbjuder insatser från tvärprofessionella team till barn, föräldrar, enskilt och/eller i grupp. Ex. logoped, arbetsterapeut, psykolog, sjuksköterska, läkare, pedagog, kurator. BUH kan erbjuda råd och stöd för samverkanspartners kring förhållningssätt utifrån barnets behov i samråd med vårdnadshavare. BUP erbjuder gruppverksamhet för anhöriga. I särskilt svåra fall kan samverkan ske med skolan. specialpedagogisk rådgivning och viss kompetensutveckling. Dokumentet gäller fr. o. m 11 april 2016 t.o.m.17 april

31 Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar under skoltiden Alternativ kompletterande kommunikation (AKK) Psykosocialt stöd / Stödinsatser Värmlands kommuner Rektor ansvarar utifrån skolans styrdokument att eleven får det stöd eleven behöver. Erbjuds av elevhälsa. Föräldrastödmottagningen, Barn- och ungdomspsykiatri BUP, Barn-och ungdomshabilitering BUH (BUH:s målgrupp är barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i kombination med utvecklingsstörning) För BUH:s målgrupp erbjuder BUH utbildning i grundläggande AKK till vårdnadshavare och personligt nätverk. BUP/BUH erbjuder insatser från tvärprofessionella team till barn, föräldrar, enskilt och/eller i grupp. Ex. logoped, arbetsterapeut, psykolog, sjuksköterska, pedagog, kurator. specialpedagogisk rådgivning och viss kompetensutveckling. Hjälpmedel Kommunen ansvarar för grundutrustning. BUP i särskilt svåra fall kan samverkan ske med skolan. Förskrivare vid BUP/BUH ansvarar för att personligt hjälpmedel provas ut, förskrivs och följs upp samt ger råd och stöd vid inköp av grundutrustning. Rådgivning till personal kring användandet i den pedagogiska situationen. Barnhjälpmedelscentralen tillhandahåller och servar personliga hjälpmedel. Dokumentet gäller fr. o. m 11 april 2016 t.o.m.17 april

32 Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar under skoltiden läromedel Värmlands kommuner Rektor ansvarar för inköp. Föräldrastödmottagningen, Barn- och ungdomspsykiatri BUP, Barn-och ungdomshabilitering BUH (BUH:s målgrupp är barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i kombination med utvecklingsstörning) BUH ger råd om individuell anpassning. Främjar och informerar om anpassade läromedel. Producerar, ger produktionsstöd och säljer anpassade läromedel och material samt ger specialpedagogisk rådgivning. Dokumentet gäller fr. o. m 11 april 2016 t.o.m.17 april

33 Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar under skoltiden Anpassade lokaler/miljöer Skolskjuts Råd och stöd vid förändring av skolsituationen* Värmlands kommuner Ansvarar för och bekostar anpassningar. Enligt skollag och kommunala regler Rektor och elevhälsan ansvarar för att information överförs till mottagande verksamhet/er. Föräldrastödsmottagningen, Barn- och ungdomspsykiatri BUP, Barn- och ungdomshabilitering BUH (BUH:s målgrupp är barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i kombination med utvecklingsstörning) BUH ger vid förfrågan förslag på anpassning av lokaler utifrån barnets behov. BUH informerar om barnets funktionsnedsättning och specifika behov i samråd med vårdnadshavare. BUP i särskilt svåra fall kan samverkan ske med skolan specialpedagogisk rådgivning och viss kompetensutveckling. specialpedagogiskt stöd om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen till skolans ledning och berörd personal. * klassbyte, skolbyte, in och ut ur gymnasieskolan, förändring av funktionsnedsättningen, ny skada m.m. Dokumentet gäller fr. o. m 11 april 2016 t.o.m.17 april

34 Barn med synnedsättning/blindhet före förskola (avser barn som inte är inskrivna i förskolan) Värmlands kommuner BVC, Syncentralen Första kontakt BVC erbjuder alla barn 0-6 år (fram till barnet börjar förskoleklass) det generella barnhälsovårdsprogrammet med stöd och insatser utifrån behov. Föräldrastöd individuellt/grupp BVC identifierar och remitterar till ögonklinik (ögonläkare). Informerar på webbsidan och i intresseorganisationernas tidskrifter om möjligheter till föräldrautbildning. Individuell planering Psykosocialt stöd / Stödinsatser Hjälpmedel Syncentralen mottar remiss från ögonläkare. Syncentralen kartlägger och informerar vid första besöket. Syncentralen upprättar en habiliteringsplan om vårdnadshavare så önskar. Vårdnadshavare erbjuds delta i BVC:s generella föräldragrupper. Syncentralen erbjuder vårdnadshavare stöd. Syncentralen ansvarar för ordination, utbildning och uppföljning. Föräldrautbildning vid Resurscenter syn, Örebro och Stockholm. Föräldrautbildning vid Resurscenter syn, Örebro och Stockholm. Dokumentet gäller fr. o. m 11 april 2016 t.o.m.17 april

35 Barn med synnedsättning/blindhet före förskola (avser barn som inte är inskrivna i förskolan) BVC, Syncentralen Särskilt stöd i sin utveckling leksaker Utbildning för vårdnadshavare Råd och stöd inför förskoleverksamhet Syncentralen erbjuder råd och stöd till vårdnadshavare. Syncentralen Informerar vårdnadshavare ang. synstimulerande leksaker. Syncentralen erbjuder råd och stöd fortlöpande. Syncentralen informerar i samverkan med vårdnadshavare om barnets behov, synnedsättning/blindhet samt dess konsekvenser. Föräldrautbildning vid Resurscenter syn, Örebro och Stockholm. Föräldrautbildning vid Resurscenter syn, Örebro och Stockholm. Föräldrautbildning vid Resurscenter syn, Örebro och Stockholm. Råd och stöd från regionen och Resurscenter syn. Dokumentet gäller fr. o. m 11 april 2016 t.o.m.17 april

36 Barn med synnedsättning/blindhet i förskola Värmlands kommuner BVC, Syncentralen Mottagande i förskola Förskolechef planerar mottagande i samråd med vårdnadshavare samt tar emot information. BVC erbjuder alla barn 0-6 år (fram till barnet börjar förskoleklass) det generella barnhälsovårdsprogrammet med stöd och insatser utifrån behov. Föräldrastöd individuellt/grupp BVC identifierar och remitterar till ögonklinik (ögonläkare) samt får remissvar från ögonklinik. Syncentralen informerar i samverkan med vårdnadshavare om barnets behov, synnedsättning/blindhet samt dess konsekvenser. specialpedagogiskt stöd om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen till förskolans ledning och berörd personal. Utredning Psykosocialt stöd /Stödinsatser Vid behov görs pedagogiska utredningar. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd deras speciella behov kräver. Skollagen 8 kap 9. Förskolechef ansvarar för utformning av stödinsatser. Syncentralen gör synbedömning som komplement till ögonläkares medicinska undersökningar. Utredningar kan ske inom olika landstingsverksamheter. Syncentralen medverkar vid behov vid upprättande av handlingsplan/utvecklingsplan. Information till BVC från respektive klinik. Syncentralen erbjuder vårdnadshavare stöd. Resurscenter syn och resurscenter döv/blind erbjuder fördjupad specialpedagogisk utredning; kartläggning, bedömning, konsekvenser och strategier, samt uppföljning. Dokumentet gäller fr. o. m 11 april 2016 t.o.m.17 april

37 Barn med synnedsättning/blindhet i förskola Värmlands kommuner BVC, Syncentralen Pedagogik/förhållningssätt /organisation Alternativ kompletterande kommunikation (AKK)/ Punktskrift Hjälpmedel Förskolechef ansvarar för att berörd personal har kompetens inom området. Ansvarar för organisatorisk anpassning utifrån barnets förutsättningar och behov. Rektor ansvarar utifrån förskolans styrdokument att barnet får det stöd det behöver. Kommunen ansvarar för grundutrustning. Syncentralen ger utbildning samt råd och stöd till det enskilda barnet samt dess nätverk. Informerar om synskadan/ synnedsättning/blindhet samt dess konsekvenser. Syncentralen ger råd och stöd till vårdnadshavare kring förberedande punktskriftsinlärning. Syncentralen ansvarar för ordination, utbildning och uppföljning av personliga hjälpmedel. specialpedagogisk rådgivning och viss kompetensutveckling. specialpedagogisk rådgivning och kompetensutveckling. RC syn erbjuder vårdnadshavare kurser vid tre olika tillfällen under barnets förskoleålder. Pedagoger erbjuds kurser vid två tillfällen. Rådgivning till personal kring användandet i den pedagogiska situationen. Dokumentet gäller fr. o. m 11 april 2016 t.o.m.17 april

38 Barn med synnedsättning/blindhet i förskola Värmlands kommuner BVC, Syncentralen läromedel och leksaker Anpassade lokaler/miljöer Förskolechef ansvarar för inköp. Ansvarar för och bekostar anpassningar. Syncentralen informerar vårdnadshavare ang. synstimulerande leksaker. Syncentralen Informerar om behov och ger förslag på anpassningar. Främjar och informerar om anpassade läromedel. Producerar, ger produktionsstöd och säljer anpassade läromedel och material samt ger specialpedagogisk rådgivning. Erhåller föräldrautbildning vid Resurscenter syn, Örebro och Stockholm. specialpedagogiskt stöd och viss kompetensutveckling samt föräldrautbildning vid Resurscenter syn, Örebro och Stockholm. Dokumentet gäller fr. o. m 11 april 2016 t.o.m.17 april

39 Barn med synnedsättning/blindhet i förskola Värmlands kommuner BVC, Syncentralen Råd och stöd vid förändring inför skolstart Förskolechef planerar i samråd med vårdnadshavare samt för över information om barnets behov till mottagande verksamhet/er. Syncentralen informerar i samverkan med vårdnadshavare om barnets behov, synnedsättning/blindhet samt dess konsekvenser. BVC informerar skolsköterska om barnets synnedsättning/blindhet. specialpedagogiskt stöd om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen till skolans ledning och berörd personal. Erbjuder obligatorisk skolgång vid Ekeskolan (nationell specialskola för elever med synskada och ytterligare funktionsnedsättning). Dokumentet gäller fr. o. m 11 april 2016 t.o.m.17 april

40 Barn med synnedsättning/blindhet under skoltiden Värmlands kommuner Syncentralen Mottagande i skola/skolbarnsomsorg Utredning Åtgärdsprogram /Särskilt stöd Pedagogik/ förhållningssätt/ organisation Efter dialog med vårdnadshavare ansvarar rektor för planering av verksamheten. Rektor ska se till att elevens behov av särskilt stöd utreds. Vid behov görs pedagogiska utredningar. Åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Rektor beslutar om åtgärdsprogram. Rektor ansvarar för att berörd personal har kompetens inom området. Ansvarar för organisatorisk anpassning utifrån elevens förutsättningar och behov. Information i samverkan med vårdnadshavare om barnets behov, synnedsättning/blindhet samt dess konsekvenser. Gör synbedömning som komplement till ögonläkares medicinska undersökningar Utredningar kan ske inom olika landstingsverksamheter Medverkar vid behov. Ger utbildning samt råd och stöd till det enskilda barnet samt dess nätverk. Informerar om synskadan/ synnedsättning/blindhet samt dess konsekvenser. specialpedagogiskt stöd om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen till skolans ledning och berörd personal. Resurscenter syn och resurscenter döv/blind erbjuder fördjupad specialpedagogisk utredning; kartläggning, bedömning, konsekvenser och strategier, samt uppföljning. specialpedagogisk rådgivning och kompetensutveckling. specialpedagogisk rådgivning och kompetensutveckling. Dokumentet gäller fr. o. m 11 april 2016 t.o.m.17 april

41 Barn med synnedsättning/blindhet under skoltiden Värmlands kommuner Syncentralen Alternativ kompletterande kommunikation(akk)/punktskrift Psykosocialt stöd / Stödinsatser Hjälpmedel Rektor ansvarar utifrån skolans styrdokument att eleven får det stöd eleven behöver. Erbjuds av elevhälsa. Kommunen ansvarar för grundutrustning. Råd och stöd till vårdnadshavare kring förberedande/fortsatt punktskriftsinlärning. Vårdnadshavare erbjuds stöd. I vissa fall även barnet/ungdomen. Ansvarar för ordination, utbildning och uppföljning av personliga hjälpmedel. specialpedagogisk rådgivning och kompetensutveckling. Under året i F-klass erbjuds personal 1 v. kurs på RC med uppföljning i hemskolan. Skolår 1 till och med gymnasiet erbjuds årligen kurs i punktskrift vid RC syn. Rådgivning till personal kring användandet i den pedagogiska situationen. Resurscenter syn och resurscenter döv/blind erbjuder fördjupad specialpedagogisk utredning; kartläggning, bedömning, konsekvenser och strategier, samt uppföljning. Dokumentet gäller fr. o. m 11 april 2016 t.o.m.17 april

42 Barn med synnedsättning/blindhet under skoltiden Värmlands kommuner Syncentralen läromedel Anpassade lokaler/miljöer Rektor ansvarar för inköp. Ansvarar för och bekostar anpassningar. Informerar om behov samt ger förslag på anpassningar. Resurscenter syn och resurscenter döv/blind erbjuder fördjupad specialpedagogisk utredning; kartläggning, bedömning, konsekvenser och strategier, samt uppföljning. Främjar och informerar om anpassade läromedel. Producerar, ger produktionsstöd och säljer anpassade läromedel och material samt ger specialpedagogisk rådgivning. specialpedagogiskt stöd och kompetensutveckling. Resurscenter syn och resurscenter döv/blind erbjuder fördjupad specialpedagogisk utredning; kartläggning, bedömning, konsekvenser och strategier, samt uppföljning. Skolskjuts Enligt skollag och kommunala regler Administrerar upphandling/samordning av skolskjuts för elev vid Ekeskolan. Råd och stöd vid förändring av skolsituationen* Rektor och elevhälsan ansvarar för att information överförs till mottagande Information i samråd med vårdnadshavare om barnets behov, synnedsättning/blindhet specialpedagogiskt stöd om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen till skolans ledning och berörd personal. verksamhet/er. samt dess konsekvenser. * klassbyte, skolbyte, in och ut ur gymnasieskolan, förändring av funktionsnedsättningen, ny skada m.m. Dokumentet gäller fr. o. m 11 april 2016 t.o.m.17 april

43 Barn med hörselnedsättning före förskola(avser barn som inte är inskrivna i förskolan) Första kontakt Värmlands kommuner BVC, Hörselvården Barn och ungdom BVC erbjuder alla barn 0-6 år (fram till barnet börjar förskoleklass) det generella barnhälsovårdsprogrammet med stöd och insatser utifrån behov. Föräldrastöd individuellt/grupp. Alla barn erbjuds delta i hörselscreening. Hörselvården Barn och ungdom mottar remiss från Kvinnosjukvården (BB), BVC, VC eller egen vårdbegäran. Hörselvården Barn och ungdom utreder och diagnostiserar. Individuell planering Information till BVC från respektive klinik. Hörselvården Barn och ungdom upprättar en habiliteringsplan om vårdnadshavare önskar. Vid 2 1/2 och 4 år erbjuds språkbedömning av logoped. Dokumentet gäller fr. o. m 11 april 2016 t.o.m.17 april

44 Barn med hörselnedsättning före förskola (avser barn som inte är inskrivna i förskolan) Värmlands kommuner BVC, Hörselvården Barn och ungdom Psykosocialt stöd / Stödinsatser Hjälpmedel Särskilt stöd i sin utveckling Utbildning för vårdnadshavare Vårdnadshavare erbjuds delta i BVC:s generella föräldragrupper. Hörselvården Barn och ungdom erbjuder kurativt stöd till vårdnadshavare. Hörselvården Barn och ungdom utreder, förskriver, instruerar och följer upp hörseltekniska hjälpmedel. Hörselvården Barn och ungdom ger konsultation till vårdnadshavare. Hörselvården Barn och ungdom erbjuder utbildning i grupp/individuellt utifrån graden av hörselskada samt barnets ålder. Auditory Verbal Theraphy (AVT) och teckenspråk (TSP) utbildning ges till vårdnadshavare och anhöriga utifrån graden av hörselskada. Dokumentet gäller fr. o. m 11 april 2016 t.o.m.17 april

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning Hjälpredan Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning * Med under skoltiden avses barn i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.

Läs mer

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning Hjälpredan Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning * Med under skoltiden avses barn i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.

Läs mer

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning Hjälpredan Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning * Med under skoltiden avses barn i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.

Läs mer

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med vissa funktionsnedsättningar

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med vissa funktionsnedsättningar Hjälpredan Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med vissa funktionsnedsättningar * Med under skoltiden avses barn i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.

Läs mer

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola och grundsärskola

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola och grundsärskola Hjälpreda Sörmland Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola och grundsärskola 2013 0 Innehåll Inledning Allmän information om Hjälpredan 2 Barn och

Läs mer

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola Hjälpreda Sörmland Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola 2013 0 Innehåll Inledning Allmän information om Hjälpredan

Läs mer

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola Hjälpreda Sörmland Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola 2012 0 Innehåll Inledning Allmän information om Hjälpredan

Läs mer

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning Reviderad 2015-09-01 Hjälpreda Hörsel Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning www.spsm.se www.vgregion.se www.rjl.se www.regionhalland.se www.skl.se Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Hjälpredan. Synnedsättning

Hjälpredan. Synnedsättning Hjälpredan 2015 Synnedsättning Hjälpredan är ett stöd till dig som arbetar med barn med funktionsnedsättningarna autism, dövblindhet, hörselnedsättning, rörelsehinder, synnedsättning och utvecklingsstörning.

Läs mer

Hjälpredan. Hörselnedsättning

Hjälpredan. Hörselnedsättning Hjälpredan 2015 Hörselnedsättning Hjälpredan är ett stöd till dig som arbetar med barn med funktionsnedsättningarna autism, dövblindhet, hörselnedsättning, rörelsehinder, synnedsättning och utvecklingsstörning.

Läs mer

Hjälpredan. Dövblindhet

Hjälpredan. Dövblindhet Hjälpredan 2015 Dövblindhet Hjälpredan är ett stöd till dig som arbetar med barn med funktionsnedsättningarna autism, dövblindhet, hörselnedsättning, rörelsehinder, synnedsättning och utvecklingsstörning.

Läs mer

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola Hjälpreda Sörmland Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola 2011 0 Innehåll Inledning Allmän information om Hjälpredan

Läs mer

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola Hjälpreda Sörmland Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola 2010 Vingåkers kommun 0 Innehåll Inledning Allmän information

Läs mer

Barn- och Elevhälsoplan

Barn- och Elevhälsoplan Barn- och Elevhälsoplan Kultur- och utbildningsförvaltningen 1 Melleruds kommun Barn- och elevhälsoplan i Melleruds kommun Syfte Syftet med en övergripande Barn- och Elevhälsoplan är att skapa en gemensam

Läs mer

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Hjälpreda Före förskolan Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Förskoletiden Före förskolan Förskoletiden Skoltiden Gymnasietiden Skoltiden 2010-05-06 (rev 2011-11-01)

Läs mer

Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015

Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015 Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015 Reviderat 2014-10- 01 Innehåll Handlingsplan för elevhälsa... 3 Sverigefinskaskolans handlingsplan... 4 Syftet med handlingsplanen:... 4 Målet

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Rev ELEVHÄLSOPLAN FÖR UDDEVALLA GYMNASIESKOLA AGNEBERG AKADEMI SINCLAIR MARGRETEGÄRDE ÖSTRABO 1 ÖSTRABO Y POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX POSTGIRO 451 81 Uddevalla Skolgatan 2 0522-69 68 50 0522-697410

Läs mer

Information skolpliktsbevakning

Information skolpliktsbevakning INFORMATION 1(2) 2015-11-09 2015/2952-GSN-648 20151126 Tord Karlsson - p1tk02 tord.karlsson@vasteras.se Delges Text Information skolpliktsbevakning Den rättsliga regleringen avseende skolplikt framgår

Läs mer

Barn- och Elevhälsoplan i Bromölla kommun.

Barn- och Elevhälsoplan i Bromölla kommun. Barn- och Elevhälsoplan i Bromölla kommun. Inledning I Barn- och Elevhälsoplanen används begreppen förskola och skola. Begreppet skola omfattar förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola.

Läs mer

Värmlands hjälpreda 2010-04-22

Värmlands hjälpreda 2010-04-22 Värmlands hjälpreda 2010-04-22 Innehållsförteckning 1. Barn med rörelsehinder 3 1.1 Före förskola 3 4.2 I förskola 31 4.3 I skolbarnsomsorg, grundskola, särskola och gymnasieskola 34 1.2 I förskola 5 1.3

Läs mer

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Rektorsområde förskola och grundskola Rektorsområde gymnasium Hultsfreds kommun rutiner för handläggning, utredning och beslut om mottagande

Läs mer

HJÄLPREDA. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar inom autismspektrum. Gäller från 2015-03-31

HJÄLPREDA. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar inom autismspektrum. Gäller från 2015-03-31 HJÄLPREDA Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar inom autismspektrum Gäller från 2015-03-31 Hjälpredans innehåll HJÄLPREDANS SYFTE 3 KONTAKTLISTA.4 STRUKTUR FÖR UPPDATERING OCH LÅNGSIKTIGHET..5 VÅRT

Läs mer

Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015

Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015 Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015 En samlad elevhälsa i Nordmalings kommun Bakgrund I och med den nya skollagen (2010:800) samlades skolhälsovården, den särskilda elevvården och de specialpedagogiska

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan Dokumenttyp: Strategi/Policy/Plan Giltighetstid: Årligen Beslutad av: Gäller från: BUN Dokumentansvarig: Diarienr: Barn- och elevhälsoplan Till ledning för förskolechefer, rektorer och personal vid förskolor

Läs mer

Arbetsmodell för elevhälsan vid Gumaeliusskolan

Arbetsmodell för elevhälsan vid Gumaeliusskolan 20160108 Arbetsmodell för elevhälsan vid Gumaeliusskolan Nivå 1 (se handlingsplanen) Arbetslaget Nivå 2 (se handlingsplanen) Lilla Elevhälsan Bollplank Kontaktlänk Överlämnande av ärenden till elevhälsan

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning för Centrala elevhälsan. I Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Mölndals stad

Verksamhetsbeskrivning för Centrala elevhälsan. I Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Mölndals stad Verksamhetsbeskrivning för Centrala elevhälsan I Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Mölndals stad Elevhälsa UTDRAG UR 2 KAP. 25 SKOLLAGEN (2010:800) För elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan ÅMÅLS KOMMUN Barn- och elevhälsoplan Plan för arbete med elevhälsa i förskola och grundskola i Åmåls Kommun Barn- och utbildningsnämnden 2012-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Elevhälsans uppdrag 2. Resursenheten

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Elevhälsoplan. för grundskolan. Elevhälsoplan 1

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Elevhälsoplan. för grundskolan. Elevhälsoplan 1 Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Elevhälsoplan för grundskolan Elevhälsoplan 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun 2013-04-12 Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun Inledning För att en elev skall kunna tas emot i särskolan måste bedömningen ha gjorts att eleven tillhör grundsärskolans

Läs mer

Barn- och ungdomshabiliteringen I Örebro län, BUH

Barn- och ungdomshabiliteringen I Örebro län, BUH Barn- och ungdomshabiliteringen rev 140127 Barn- och ungdomshabiliteringen I Örebro län, BUH Barn- och ungdomshabiliteringen (BUH) inom Örebro läns landsting är en specialistresurs, en plusresurs, till

Läs mer

Hjälpredan. Autism. Konventionen om barnets rättigheter, artikel 23, (UNICEF) Uppdaterad 2015-09-26 0

Hjälpredan. Autism. Konventionen om barnets rättigheter, artikel 23, (UNICEF) Uppdaterad 2015-09-26 0 Hjälpredan 2015 Autism Hjälpredan är ett stöd till dig som arbetar med barn med funktionsnedsättningarna autism, dövblindhet, hörselnedsättning, rörelsehinder, synnedsättning och utvecklingsstörning. Ett

Läs mer

Kastellskolan Elevhälsoplan 2012-2013 antagen 201211, reviderad 20130911 Claesson Schéele

Kastellskolan Elevhälsoplan 2012-2013 antagen 201211, reviderad 20130911 Claesson Schéele Elevhälsoplan Kastellskolan 2013-2014 Skolans arbete ska vila på en grund av kunskap om vad som främjar elevens lärande och utveckling. Styrdokumenten för skolan är tydliga med att alla elever ska få den

Läs mer

Riktlinjer för barn- och elevhälsoarbetet

Riktlinjer för barn- och elevhälsoarbetet Riktlinjer för barn- och elevhälsoarbetet Barn och utbildningsförvaltningen Beslutad efter samverkan 2011 Reviderad 2012-09-12 1 INLEDNING...6 2 VISION OCH VÄRDEORD...6 3 VERKSAMHETSIDÈ...6 4 BARN- OCH

Läs mer

Eiraskolans elevhälsoplan

Eiraskolans elevhälsoplan EIRASKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN SID 1 (5) 2014-08-13 Eiraskolans elevhälsoplan Utdrag ur Lgr11 Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta

Läs mer

Handlingsplan. Elevhälsan. Forsheda rektorsenhet 7-9

Handlingsplan. Elevhälsan. Forsheda rektorsenhet 7-9 Forsheda-Hånger rektorsenhet Handlingsplan Elevhälsan Forsheda rektorsenhet 7-9 Aug 2014 Innehållsförteckning Vision för elevhälsan i Värnamo kommun... 3 Skollag (2010:800) - Elevhälsa... 4 Skollag (2010:800)

Läs mer

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 1 (9) Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 Förändrad skollag I Lekebergs kommun pågår ett utvecklings- och förändringsarbete av elevhälsan för "att organisera arbetet på ett sätt som gör

Läs mer

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14 Handlingsplan för elevhälsan på Mössebergsskolan Läsåret 13/14 Innehållsförteckning: 1. Förhållningssätt, syfte och mål 2. Beskrivning av ansvarsområden för: klasslärare elevhälsan 3. Arbetsgång elevärende

Läs mer

Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret 2014-2015

Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret 2014-2015 Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret 2014-2015 Reviderad oktober 2014 Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm Tel: 0431-870 00 E-post: info@engelholm.se www.engelholm.se

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 1 Förord Bestämmelserna om arbetet med särskilt stöd förändrades i vissa avseenden i samband med

Läs mer

Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016

Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016 Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016 2015-05-27 Elevhälsa Elevhälsa är ett samlingsbegrepp för skolans uppdrag att främja varje elevs hälsa, lärande och allmänna utveckling. Uppdraget

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

BARN OCH ELEVHÄLSA I LYCKSELE

BARN OCH ELEVHÄLSA I LYCKSELE BARN OCH ELEVHÄLSA I LYCKSELE - en decentraliserad och sammanhållen verksamhet med relationskompetens som grund. Lycksele - staden i Lappland 12426 inv 1260 elever i år F-9 27 elever i särskolan 604 barn

Läs mer

Neuropsykiatrisk frågeställning inom förskola och skola.

Neuropsykiatrisk frågeställning inom förskola och skola. Visby 2009-02-06 ARBETSGÅNG vid Neuropsykiatrisk frågeställning inom förskola och skola. Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och Elevhälsan Gotlands Kommun 1 Den sammanfattande beteckningen neuropsykiatriska

Läs mer

Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola

Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola 2012-12-20 Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola Barn- och utbildningsförvaltningen Lindesbergs kommun Beslutad av Barn- och utbildningsnämnden 2012-12-20 Innehåll

Läs mer

Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet)

Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremiss Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 februari 2014 Jan Björklund Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Riktlinjer. vid elevvårdsarbete. i Robertsfors Kommun

Riktlinjer. vid elevvårdsarbete. i Robertsfors Kommun Riktlinjer vid elevvårdsarbete i Robertsfors Kommun 2013-2014 Innehållsförteckning Inledning... 3 Mål och syfte... 3 Styrdokument... 4 Skollagen 2010:800... 4 Skolförordningen 2011:185... 4 Gymnasieförordningen

Läs mer

Elevhälsoplan VÄXTHUSET

Elevhälsoplan VÄXTHUSET UPPSALA KOMMUN VÅRD OCH BILDNING Elevhälsoplan VÄXTHUSET Elevhälsoplan Växthuset skola 0 Innehåll Inledning 2 Elevhälsoteamets sammansättning och ansvar..2 Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd

Läs mer

Stödinsatser i skolan. Vad behöver jag som förälder Veta?

Stödinsatser i skolan. Vad behöver jag som förälder Veta? Stödinsatser i skolan Vad behöver jag som förälder Veta? Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN:

Läs mer

Remissvar på allmänna råd kring mottagande i särskolan (dnr 2013:00009)

Remissvar på allmänna råd kring mottagande i särskolan (dnr 2013:00009) 2013-04-26 YTTRANDE forskola.grundskola@skolverket.se Remissvar på allmänna råd kring mottagande i särskolan (dnr 2013:00009) Autism- och Aspergerförbundet är en ideell organisation som samlar personer

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2011 BUP NLN, KSK

Kvalitetsbokslut 2011 BUP NLN, KSK Kvalitetsbokslut 2011 BUP NLN, KSK Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 7 Måluppfyllelse... 9 Tillgänglighet... 10 Medicinska resultat...

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA HABILITERINGSPROGRAM för barn och ungdomar med Downs syndrom Information till föräldrar www.ltdalarna.se/hab Barn- och ungdomshabiliteringen i Dalarna.. ger stöd

Läs mer

1 Specifik Uppdragsbeskrivning

1 Specifik Uppdragsbeskrivning 1 Specifik Uppdragsbeskrivning 1.1 Inledning I enlighet med Socialstyrelsens definition innebär habilitering insatser som skall bidra till att en person med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning,

Läs mer

Barn och elevhälsoplan 2011

Barn och elevhälsoplan 2011 Barn och elevhälsoplan 2011 Elevhälsoplanen gäller alla barn och ungdomar i förskola, grundskola, fritidshem, grundsärskola och gymnasie. Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Helhetsidéer 3 2.1. Vår

Läs mer

Överenskommelse angående hjälpmedel i pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar

Överenskommelse angående hjälpmedel i pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar Överenskommelse angående hjälpmedel i pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar 1 Förord Överenskommelsen kring hjälpmedel i pedagogisk verksamhet har arbetats fram gemensamt av Kommunförbundet Skåne

Läs mer

Barn- och elevhälsa Örebro kommun

Barn- och elevhälsa Örebro kommun Barn- och elevhälsa Örebro kommun Riktlinjer Beslutat i programnämnd Barn och utbildning 2004-09-02 Diarienummer 234-04 Riktlinjer för en gemensam Barn- och elevhälsa i Örebro kommun inom förskola, grundskola

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan för Sundsvalls kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium

Barn- och elevhälsoplan för Sundsvalls kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium Barn- och elevhälsoplan för Sundsvalls kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium Denna barn- och elevhälsoplan ska bidra till att vi gör det goda livet möjligt och för att skapa alltid bästa möte

Läs mer

Revisionsrapport. Karlstads kommun

Revisionsrapport. Karlstads kommun Revisionsrapport Granskning av grundskolans arbete och överlämning till gymnasieskolan avseende vissa elever i behov av särskilt stöd Monica Axelsson Karlstads kommun 2012-09-06 Maria Jäger Uppdragsledare

Läs mer

Till stöd för ledning och personal inom Mölndals stads skolor Fastställd av skolförvaltningens chef 2014-04-14

Till stöd för ledning och personal inom Mölndals stads skolor Fastställd av skolförvaltningens chef 2014-04-14 SKN 468/14 Elevhälsoplan Till stöd för ledning och personal inom Mölndals stads skolor Fastställd av skolförvaltningens chef 2014-04-14 Innehåll Inledning... 3 Elevhälsa allas ansvar... 3... 4 Förhållningssätt...

Läs mer

Hjälpredan. Utvecklingsstörning

Hjälpredan. Utvecklingsstörning Hjälpredan 2015 Utvecklingsstörning Hjälpredan är ett stöd till dig som arbetar med barn med funktionsnedsättningarna autism, dövblindhet, hörselnedsättning, rörelsehinder, synnedsättning och utvecklingsstörning.

Läs mer

Elevhälsoplan. Aspenässkolan 2015/16

Elevhälsoplan. Aspenässkolan 2015/16 Elevhälsoplan Aspenässkolan 2015/16 ELEVHÄLSOPLAN 2 (7) I arbetet med skolans vision har elevhälsoarbetet på Aspenässkolan en central roll. Elevhälsoarbetet ska främst vara förebyggande, hälsofrämjande

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4261 Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar Org.nr. 742000-2045 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i LinMaskolan belägen i Höörs kommun

Läs mer

Centralskolans plan för elevhälsa årskurs 7 9. Läsåret 2015-2016

Centralskolans plan för elevhälsa årskurs 7 9. Läsåret 2015-2016 Centralskolans plan för elevhälsa årskurs 7 9 Läsåret 2015-2016 Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.kommun@arvika.se

Läs mer

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd 1. Extra anpassningar 2. Extra anpassning och intensifiering 3. Anmälan om risk för bristande måluppfyllse 4. Pedagogisk utredning av en elevs

Läs mer

Barn- och elevhälsan i Kungsbacka kommun

Barn- och elevhälsan i Kungsbacka kommun Barn- och elevhälsan Barn- och elevhälsan i Policydokument Beslutad av Nämnden för Förskola & Grundskola 2013-04-25, 30 1 Utges av 09-04-22, reviderad 2013-04-25 2 Förord Ett gott barn- och elevhälsoarbete

Läs mer

Elevhälsoplan Alléskolan. Reviderad 2014-09-01

Elevhälsoplan Alléskolan. Reviderad 2014-09-01 Elevhälsoplan Alléskolan Reviderad 2014-09-01 1 Elevhälsoplan Reviderad 2014-09-01 Förord Alléskolan är en skola som präglas av trivsel, trygghet och allas utvecklingsmöjligheter oavsett bakgrund och förutsättningar.

Läs mer

Central Barn- och Elevhälsoplan

Central Barn- och Elevhälsoplan Central Barn- och Elevhälsoplan Tjörns kommun 2012-2013 Handläggare: Susanne Pettersson Resurscentrum Datum: 2012-03-26 Tjörn Möjligheternas ö Inledning Den centrala elevhälsoplanen syftar till att skapa

Läs mer

Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd. 4.1 Arbetslagets generella individinriktade insatser

Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd. 4.1 Arbetslagets generella individinriktade insatser Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd Skollagen 3 kap. 3 Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling

Läs mer

Verksamhetsplan elevhälsan

Verksamhetsplan elevhälsan Verksamhetsplan elevhälsan För EduLexUs AB 2012/2013 Innehåll Elevhälsan blir ett nytt begrepp i skollagen...3 Om sekretess...3 Elevhälsan inom EduLexUs...4 Så här fungerar det...5 Prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Reviderad 20160107. Riktlinjer för fritidshemsverksamhet i Bjuvs kommun

Reviderad 20160107. Riktlinjer för fritidshemsverksamhet i Bjuvs kommun Reviderad 20160107 Riktlinjer för fritidshemsverksamhet i Bjuvs kommun Bakgrund Regeringen har fastställt en ny skollag och en samlad läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmen. Den nya

Läs mer

HJÄLPREDA. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med synnedsättning. Före förskolan Under förskoletiden Under skoltiden

HJÄLPREDA. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med synnedsättning. Före förskolan Under förskoletiden Under skoltiden HJÄLPREDA Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med synnedsättning Före förskolan Under förskoletiden Under skoltiden 2012 Hjälpredan Syftet med detta dokument är att tydliggöra ansvarsfördelningen

Läs mer

FAKTA Psykisk hälsa - barn och ungdom

FAKTA Psykisk hälsa - barn och ungdom FAKTA Psykisk hälsa - barn och ungdom Dagens innehåll BUP - organisation och uppdrag Bas - fakta för FAKTA Psykisk hälsa - barn och ungdom Kliniska frågor Lagstiftning Stöd till Anhöriga 2 Organisation

Läs mer

Gefle Montessoriskolas. Handlingsplan för elevhälsa. Läsåret 2015/2016

Gefle Montessoriskolas. Handlingsplan för elevhälsa. Läsåret 2015/2016 Gefle Montessoriskolas Handlingsplan för elevhälsa Läsåret 2015/2016 Kunskap är glädje Planen är reviderad 2015-09-15 och omfattar förskoleklass, skola, skolbarnomsorg (fritidshemmet) från förskoleklass

Läs mer

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag Anna Sandell, Psykolog i förskola/skola Stenungsunds kommun Ordf. Psifos Vägledning för Elevhälsan Samarbete mellan Skolverket

Läs mer

Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun 2013-2014

Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun 2013-2014 Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun 2013-2014 ÖVERTORNEÅ KOMMUN www.overtornea.se/elevhalsan.shtml 1. Målsättning - Organisera ett välfungerande elevhälsoteam för hela kommunen där en tydlig

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

Entreprenad och samverkan

Entreprenad och samverkan Juridisk vägledning Granskad september 2013 Mer om Entreprenad och samverkan Entreprenad enligt skollagen är när kommuner, landsting och enskilda huvudmän, med bibehållet huvudmannaskap, sluter avtal med

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer för nyanländas elevers rätt till utbildning, inklusive checklista.

Göteborgs Stads riktlinjer för nyanländas elevers rätt till utbildning, inklusive checklista. Göteborgs Stads riktlinjer för nyanländas elevers rätt till utbildning, inklusive checklista. (beslutade av KF 2014-12-11, Dnr 0523/13) För unga nya göteborgare är utbildning och inkludering viktiga förutsättningar

Läs mer

Utforma Regionala Riktlinjer för vuxna avseende; ADHD lindrig

Utforma Regionala Riktlinjer för vuxna avseende; ADHD lindrig Kerstin Lindgren, tf resursområdeschef habrehab Ärendenr HSN 2014/533 1 (8) Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 12 november 2014 Hälso- och sjukvårdsnämnden Habiliteringen Gotland Sammanfattning Utredning

Läs mer

Grupper, kurser och informationstillfällen HT 2016 och VT 2017

Grupper, kurser och informationstillfällen HT 2016 och VT 2017 Landstinget i Värmland Grupper, kurser och informationstillfällen HT 2016 och VT 2017 1 arrangerar grupper, kurser och informationstillfällen. Dessa vänder sig till dig som har kontakt med habiliteringen,

Läs mer

Överenskommelse mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län avseende samverkan kring barn/elever med förmodad neuropsykiatrisk problematik

Överenskommelse mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län avseende samverkan kring barn/elever med förmodad neuropsykiatrisk problematik UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Giggi Thomson 2016-02-01 UBN-2015-2266 Överenskommelse mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län avseende samverkan kring barn/elever med

Läs mer

Christina Edward Planeringschef

Christina Edward Planeringschef Planeringsenheten TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Datum 2015-10-27 Diarienummer 150054 Landstingsstyrelsen Utredningsuppdrag 15/23 Att inleda en process för att lära från landstinget i Sörmlands erfarenheter

Läs mer

Grupper och kurser 2016

Grupper och kurser 2016 Barn- och ungdomshabiliteringen Landstinget i Värmland Grupper och kurser 2016 1 På Barn- och ungdomshabiliteringen arrangerar vi flera grupper och kurser. Dessa vänder sig till dig som har kontakt med

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten; SFS 2008:390 Utkom från trycket den 11 juni 2008 utfärdad den 29 maj 2008. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Utredning Bryggan och BNS samverkan kring barn med neuropsykiatriska behov

Utredning Bryggan och BNS samverkan kring barn med neuropsykiatriska behov Konsultrapport Utredning Bryggan och BNS samverkan kring barn med neuropsykiatriska behov Landstinget Gävleborg och samtliga Gästrikekommuner Margaretha Larsson Annika Smedman Torsten Sjöström oktober

Läs mer

Elevhälsoplan Strömstads ö-skolor Våren 2014

Elevhälsoplan Strömstads ö-skolor Våren 2014 Elevhälsoplan Strömstads ö-skolor Våren 2014 Bakgrund För elever i skolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsoplan Vt- 2014 Elevhälsa är ett nytt begrepp i skollagen Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande

Läs mer

Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun

Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun Utbildningsförvaltningen Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun Vad är en riktlinje? Riktlinjen slår fast vad som gäller för Växjö kommun vid sidan av vad som följer av lagar och förordningar. Dess

Läs mer

Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 lag (2014:458).

Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 lag (2014:458). Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 lag (2014:458). 1 kap. Inledande bestämmelser Gäller både grundskola och gymnasieskola 1-6 kap Syftet med utbildningen

Läs mer

En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt

En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt Specialpedagogiska skolmyndigheten ett samlat stöd i specialpedagogiska frågor 1 2 Alla har rätt att lära på egna villkor Specialpedagogiska

Läs mer

Elevhälsoplan. Till stöd för ledare och medarbetare inom Flens kommuns skolor för att kvalitetssäkra elevhälsoarbetet.

Elevhälsoplan. Till stöd för ledare och medarbetare inom Flens kommuns skolor för att kvalitetssäkra elevhälsoarbetet. Elevhälsoplan Till stöd för ledare och medarbetare inom Flens kommuns skolor för att kvalitetssäkra elevhälsoarbetet. Innehåll Inledning... 3 Elevhälsa... 4 3. Elevhälsoarbetet i Flens kommun... 5 3.1

Läs mer

Riksföreningen Autisms synpunkter på Gymnasieutrednings betänkande Framtidsvägen en reformerad gymnasieskola. (SOU 2008:27)

Riksföreningen Autisms synpunkter på Gymnasieutrednings betänkande Framtidsvägen en reformerad gymnasieskola. (SOU 2008:27) Stockholm 28 augusti 2008 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Riksföreningen Autisms synpunkter på Gymnasieutrednings betänkande Framtidsvägen en reformerad gymnasieskola. (SOU 2008:27) Riksföreningen

Läs mer

Samverkansdokument mellan skola samt den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar län

Samverkansdokument mellan skola samt den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar län Samverkansdokument mellan skola samt den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar län Upprättat av: Verksamhetschef Bo Lundin, Barn- och ungdomspsykiatriska verksamheten i Kalmar län, Förvaltningscheferna

Läs mer

Så kan vuxenutbildningen stärkas för studerande med funktionsnedsättning. En väg till fortsatta studier och arbete. 1

Så kan vuxenutbildningen stärkas för studerande med funktionsnedsättning. En väg till fortsatta studier och arbete. 1 En väg till fortsatta studier och arbete Så kan vuxenutbildningen stärkas för studerande med funktionsnedsättning En väg till fortsatta studier och arbete. 1 2 En väg till fortsatta studier och arbete.

Läs mer

2012-05-14. Riktlinjer för elevhälsa i Norrköpings Skola

2012-05-14. Riktlinjer för elevhälsa i Norrköpings Skola 2012-05-14 Riktlinjer för elevhälsa i Norrköpings Skola 1 INNEHÅLL Sammanfattning 2 Inledning 2 Bakgrund. 2 Syfte 3 Styrdokument för elevhälsa. 3 Nationella styrdokument. 3 Styrdokument i Norrköpings kommun..

Läs mer

Arbete med barn och elever med autism

Arbete med barn och elever med autism Arbete med barn och elever med autism Stödmaterialet har arbetats fram av Stöd- och hälsoenheten 1 2016-01-20 Inledning Denna information vänder sig till rektorer, förskolechefer och pedagoger som arbetar

Läs mer

I särskola eller grundskola?

I särskola eller grundskola? I särskola eller grundskola? Gränsproblematiken och vikten av ingående utredningar och välgrundade beslut! Seminarieledare Verica Stojanovic. Resultat- handläggningen kan bli bättre Tydliga rutiner men

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola en% Now Beslut Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Nygårdsskolans gymnasiesärskola belägen i Köpings kommun 2 (5) Tillsyn i Nygårdsskolan gymnasiesär har genomfört tillsyn av Köpings

Läs mer

Psykisk hälsa - barn och unga

Psykisk hälsa - barn och unga MISSIV 2013-03-15 LK11-0388 Landstingets kansli Landstingsstyrelsen Psykisk hälsa - barn och unga I samband med projektet med modellområdesarbete omkring psykisk hälsa hos barn och unga i Jönköping antogs

Läs mer

Riktlinjer för barn och elevhälsa

Riktlinjer för barn och elevhälsa 1 (33) Riktlinjer för barn och elevhälsa Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn och utbildningsnämnden (2013 09 03 63 ) Gäller för: Barn och utbildningsförvaltningen Giltig fr.o.m.: 2013 09 03 Dokumentansvarig:

Läs mer

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING FÖR SOCIALTJÄNST OCH SKOLA INKLUSIVE ELEVHÄLSA Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv Utveckling i samverkan

Läs mer