Mariestads kommun. Granskning av rutiner vid åtgärder för elever i behov av särskilt stöd i grundskolan. Granskningsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mariestads kommun. Granskning av rutiner vid åtgärder för elever i behov av särskilt stöd i grundskolan. Granskningsrapport"

Transkript

1 ABCD Mariestads kommun Granskning av rutiner vid åtgärder för elever i behov av särskilt stöd i grundskolan Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved.

2 ABCD Mariestads kommun Granskning av rutiner vid åtgärder för elever i behov av särskilt stöd Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier 6. Metod 7. Lagstiftning 8. Resultat av granskning 8.1 Organisation och resurser Organisation grundskolan Elevhälsans organisation och resurser 8.2 Elevvårdsarbetet Bedömning av stödinsatser Åtgärdsprogram 8.3 Resursskolan 8.4 Kompetensutveckling och utvecklingsområden KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved.

3 1. Sammanfattning Vi har av Mariestads kommuns revisorer fått i uppdrag att granska Barn- och utbildningsnämnden rutiner vid åtgärder för barn i behov av särskilt stöd. I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11 finns ett tydligt ansvar för huvudmännen beträffande stödet till barn och elev. I läroplanen står det följande; Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. I Skollagen anges att om det finns risk för att en elev inte bedöms uppnå kunskapsmålen ska det anmälas till rektor som har ett ansvar att skyndsamt utreda om eleven har behov av särskilt stöd. Vår granskning visar att grundskolan i Mariestads kommun har en ändamålsenlig organisation för arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Vi anser också att det finns en ändamålsenlig organisation för elevhälsan i Mariestad. Organisationen är dock inte optimal utifrån ett perspektiv där varje skola bör ha ett elevhälsoteam med adekvat personalsammansättning och stödfunktioner. Vi har dock förståelse för organisationen då Mariestad har ett flertal mindre skolor som inte har resurser att bemanna med elevhälsopersonal i samma utsträckning som de större enheterna. Statistik och nyckeltal visar att Mariestads skolor har lägre resurser totalt än jämförelsegrupperna. Även avseende elevvårdsresurser för att ge stöd till de elever som är i behov av särskilt stöd ligger Mariestad lägre än jämförelsegrupperna. Vi kan också konstatera att minskning skett av elevvårdsresurser i förhållande till antal elever mellan 2009 och Övergripande statistik och nyckeltal kan ge signaler som kan innebära att det finns anledning att göra ytterligare analyser till grund för bedömningar t.ex. avseende resursfördelning. Vi anser att den stora skillnaden i framför allt elevvårdsresurser är en tydlig signal som nämnden måste analysera djupare vid bedömningar av resursfördelningen inom nämndens olika verksamhetsområden. Det finns inga dokumenterade riktlinjer för hur resursfördelningen av elevhälsoresurserna ska ske mellan de olika skolorna. Vi anser att det finns en risk med nuvarande system att fördelningen inte alltid sker utifrån var det finns störst behov utan att det kan vara andra faktorer, t.ex. var man bäst kan argumentera för utökade resurser, som avgör vilka skolor som har störst behov av elevvårdsresurser. Vi har dock inte fått några signaler vid våra intervjuer att det i dag finns ett sådant problem. Vi menar dock att resursfördelningssystemet avseende elevhälsans resurser bör dokumenteras så att det är tydligt vad som ligger till grund för fördelningen och vilka bedömningar som görs. En dokumenterad handlingsplan finns för elevhälsoarbete och vi uppfattar att Mariestads skolor med det har rutiner för bedömning av elevernas behov av stöd. Det finns också en nyligen formulerad och dokumenterat rutin för hur ett åtgärdsprogram ska upprättas. Vi ser som positiv att detta tagits fram men vill också poängtera vikten av uppföljning av att dessa rutiner följs. Vi anser därför att det kan vara lämpligt att när rutinen funnits en tid, det görs 1

4 stickprovsvisa kontroller av att arbetet sker enligt dessa rutiner. Detta kan till exempel göras inom ramen för internkontrollgranskningar. 2. Bakgrund Vi har av Mariestads kommuns revisorer fått i uppdrag att granska Barn- och utbildningsnämnden rutiner vid åtgärder för barn i behov av särskilt stöd. I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11 finns ett tydligt ansvar för huvudmännen beträffande stödet till barn och elev. I läroplanen står det följande; Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. I Skollagen anges att om det finns risk för att en elev inte bedöms uppnå kunskapsmålen ska det anmälas till rektor som har ett ansvar att skyndsamt utreda om eleven har behov av särskilt stöd. 3. Syfte Syftet är att granska om barn- och utbildningsnämnden har rutiner för barn i behov av särskilt stöd i grundskolan för att nå kunskapsmålen och en adekvat organisation för detta ändamål. Följande revisionsfrågor ingår i granskningen: Hur ser organisationen ut för stödinsatser? Hur bedöms behovet av särskilt stöd och dess omfattning? Vilka resurser avsätts för barn i behov av särskilt stöd? Hur ser åtgärdsprogrammen ut för barn i behov av särskilt stöd? Finns det särskilda undervisningsgrupper för elever med svårigheter att nå kunskapsmålen? Vilka insatser görs för att utveckla personalen för att möta elevernas behov? Är lärarnas behörighet adekvat för de ämnen de undervisar i? Hur många lärare har specialpedagogisk kompetens på respektive skolenhet? Har det skett någon förändring över tiden beträffande resurserna för särskilt stöd? 2

5 Vilka förändringar finns det behov av i organisationen för att öka måluppfyllelsen? 4. Avgränsning Granskningen omfattade grundskolan, förskoleklass, fritidshem och grundsärskolan. 5. Revisionskriterier Vi har bedömt om rutinerna och organisationen uppfyller Skollagen 6. Metod Läroplan för det grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11 Interna regelverk och policys Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer. Granskningen är faktakontrollerad av förvaltningschef och grundskolechef. 7. Lagstiftning Av skollagen 1 kapitlet framgår att skolan skall ta hänsyn till barns och elevers olika behov. Likaså skall alla barn och ungdomar oberoende av geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet. Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet. I skollagen 2 kapitlet 25 står att: 25 För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. Vidare framgår det av skollagen 3 kapitlet att alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans de behöver för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt det är möjligt enligt utbildningens mål. Skollagen 3 kapitlet tar även upp vad som gäller för särskilt stöd, utredning och åtgärdsprogram. Även i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11 finns ett tydligt ansvar för huvudmännen beträffande stödet till barn och elev. I läroplanen står det följande; 3

6 Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. I Skollagen anges också att om det finns risk för att en elev inte bedöms uppnå kunskapsmålen ska det anmälas till rektor som har ett ansvar att skyndsamt utreda om eleven har behov av särskilt stöd. Sammanfattningsvis innebär detta att: Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt Personalen är skyldig att anmäla till rektorn om det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås Rektorn ansvarar för att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds Behovet av särskilt stöd ska också utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation Om utredningen visar att en elev är i behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram utarbetas Åtgärdsprogram och beslut om att inte utarbeta åtgärdsprogram får överklagas Skolverket har gett ut allmänna råd för arbetet med åtgärdsprogram. Dock pågår en revidering som beräknas vara klara under

7 8. Resultat av granskning 8.1 Organisation och resurser Organisation grundskolan Grundskolan i Mariestads kommun leds av grundskolechefen. Grundskolan är organiserad i två geografiska områden, Öster och Väster. Det finns tolv kommunala grundskolor i Mariestads kommun varav tio är F-6 skolor, en F-9 skola och en 7-9 skola. Samtliga rektorer är direkt ansvariga under grundskolechefen. F-6 skolor har också fritidshem inom sin verksamhet. Enligt Skolverkets statistikdatabas fanns elever under 2009 i grundskolan i Mariestads kommun att jämföra med 2011 då det vid mättidpunkten var elever. Inga uppgifter finns ännu tillgängliga avseende år Barn- och utbildningsnämnd Förvaltningschef Grundskolechef Grundskoleområde väster Tunaholsmskolan, Kronoparksskolan, Flitiga Lisans skola Lockerudsskolan, Leksbergs skola, Kvarnstenens skola, Tidavads skola Grundskoleomrde Öster Högelidsskolan, Grangärdets skola, Ullervads skola, Hasslerörs skola, Lyrestads skola Elevhälsan Specialpedagog Skolkurator Studie- och yrkesvägledare Talpedagog Skolsköterska 5

8 8.1.2 Elevhälsans organisation och resurser I Mariestad finns elevhälsan organiserad direkt under grundskolechef. Inom grundskoleverksamheten finns en nyligen antagen handbok för elevhälsan. I denna finns formulerat att: Elevhälsans roll är att stödja verksamheterna både i det förebyggande och åtgärdande arbetet med insatser som kartläggningar, konsultationer, samtalshjälp och fortbildning. I handboken finns också angivet att det inom varje enhet eller rektorsområde ska finnas ett elevhälsoteam. Vilka yrkeskategorier som ska ingå i teamet avgörs av respektive rektor. De olika funktionerna inom elevhälsan har följande uppgifter: Skolkurator: rådgivning och stöd till elever, föräldrar och personal, handledning, konsultationer. Vid utredning gör skolkuratorn den skolsociala kartläggningen. Skolsköterska: skolhälsovården arbetar förebyggande, följer elevens hälsoutveckling genomför hälsoundersökningar och vaccinationer. Skolsköterskan arbetar mot individ, grupp och organisation. Specialpedagog: handledning av personal, utredningar, kartläggningar, observationer analys av pedagogiska problemområden vilket kan ligga till grund för de insatser som beskrivs i elevens åtgärdsprogram. Studie- och yrkesvägledare: medverkar till att ge eleven information och vägledning vid framför allt kurs- och programval. Övriga funktioner är: Skolpsykolog: psykologiska utredningar, krishantering och konsultationer till personal. Skolläkare: som bland annat genomför medicinsak utredningar och ansvarig för upprättande av rutiner och säker läkemedelshantering. Resurserna är fördelade mellan de olika kategorierna enligt nedan. År 2009 År 2012 Differens Specialpedagog 4,55 4,55 0 Kurator Skolsköterska 5 4,05-0,95 Studie- och 1,8 1-0,8 yrkesvägledare Talpedagog Totalt antal tjänster 16,35 12,6-3,75 Under 2009 fanns i oktober elever inklusive förskoleklass på 16,35 årsarbetare vilket innebär att det i genomsnitt var 152 elever per årsarbetare inom elevhälsan (skolläkare och 6

9 skolpsykolog ej inräknat). Motsvarande siffra var elever på 12,6 årsarbetare vilket innebär 177 elever per årsarbetare för Samtliga tjänster är fördelade mellan flera olika skolor vilket innebär att de anställda delar sin arbetstid efter behovet på de olika skolorna. I den redogörelse vi fått gällande specialpedagogresurser finns en fördelning på antalet årsarbetare per skola. Vid våra intervjuer framkommer dock att i praktiken fördelar specialpedagogerna som arbetar med flera skolor sin arbetstid efter behov. Av ovanstående sammanställning som är gjord av förvaltningen kan konstateras att resurserna för elevhälsoarbetet har minskat med 3,75 årsarbetare mellan 2009 och Skolhälsovården (d.v.s. skolsköterskorna) är har en samordnare som har ett medicinskt ansvar men också ett ekonomiskt ansvar för gemensamma resurser i form av förbrukningsmaterial t.ex. medicin, vaccin etc. Samordnaren har för övrigt inget ekonomi- eller personalansvar. Till elevvården hör också elevassistenter/resurspedagoger. Grundskolechefen förfogar över de ekonomiska resurserna för de elevassistenter/resurspedagoger som ska tillgodose de medicinska/somatiska behoven. Skolsköterskorna gör behovsinventering av vilka behov som finns och bedömningar av hur resurserna ska fördelas sker i dialog mellan rektorer och grundskolechef. Det är dock grundskolechef som har att fatta beslut om hur resursfördelningen ska göras avseende elevassistenter/resurspedagoger De medicinska/somatiska behoven prioriteras och enligt grundskolechefen ska det alltid i första hand säkerställas att dessa behov kan tillgodoses. Efter det kan bedömningar göras av ytterligare behov, t.ex. pedagogiska, som innebär att elevassistenter/resurspedagoger behövs. Om det är pedagogiska behov ingår det i den pedagogiska grundresursen som skolorna får i sin budget och får då hanteras inom denna budget. Vid en jämförelse som gjorts av förvaltningen visar att för vårterminen 2012 var budgeterat för 41,92 årsarbetare elevassistenter/resurspedagoger. Dock fanns i maj ,95 årsarbetare (inklusive vikarier). För höstterminen 2012 är budgeterat 29,32 årsarbetare. Till elevhälsan hör också följande kategorier. År 2009 År 2012 Differens Skolpsykolog* 1 1,4 0,4 Skolläkare* 0,2 0,2 0 Totalt 1,2 1,6 0,4 *Dessa tjänster servar även gymnasiet. Ingen formell uppdelning finns mellan grundskola och gymnasiet. Skolläkare tillhandhålls genom tjänsteköp. Stödet till skolorna sker genom bland annat handledning, konsultation, utredningar. Resurser fördelas till grundskolans ram med utgångspunkt från föregående års budget med eventuella justeringar för kostnadsökningar och förändringar i verksamheten Fördelningen av resurser till varje skola sker sedan i dialog mellan grundskolechef och rektorer. Det finns en tydlig grundstruktur för vilka bedömningar som ska göras t.ex. av verksamhetens omfattning, organisation och behov. Den enskilt största resursen är pedagogerna på skolorna. Det är i första hand den pedagogiska personalen som möter och ger eleven det stöd som den är i behov av. 7

10 Elevhälsans personal ligger direkt under grundskolechefen vilket innebär att varje rektor ej har det formella ansvaret för denna personal och har därmed ingen formell rätt att självständigt förfoga över dessa resurser t.ex. genom omprioriteringar. Det är dock alltid rektor som arbetsleder elevhälsans personal vilket innebär att de i realiteten har ett stort inflytande även över dessa resurser. Elevhälsan jobbar också i team och kan fördela resurserna mellan de olika skolorna om behoven förändras under läsåret. I budgeten finns på skolorna öronmärkta pengar för speciallärare vilket innebär att rektor ej kan välja att använda dessa medel till annat. Nedanstående tabell visar på kostnaderna per elev i grundskolan. Kostnad för kommunal grundskola (enl. Skolverket), kr/elev Mariestad Västra Götalands län (ovägt medel) Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Liknande kommuner grundskola, Mariestad, 2011 Alla kommuner (ovägt medel) I nedanstående tabell visar hur stora kostnaderna per elev i grundskolan som utgörs av undervisning och av elevvård. Kostnad för undervisning i kommunal grundskola, kr/elev Elevvårdskostnad i kommunal grundskola, kr/elev Mariestad Västra Götalands län (ovägt medel) Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Liknande kommuner grundskola, Mariestad, 2011 Alla kommuner (ovägt medel) Vi kan här konstatera att Mariestads kommun har betydligt lägre kostnader per elev än jämförelsegrupperna. Även kostnaderna för elevvård ligger klart under genomsnittet i jämförelsegrupperna. Vid våra intervjuer framförs att det systemet med centrala resurser fungerar på ett relativt bra sätt även om det finns önskemål om ökade elevvårdsresurser. 8

11 I nedanstående tabeller visas ytterligare jämförelsetal för grundskolan i Mariestads kommun. Lärare med pedagogisk högskoleexamen i grundskola, totalt, (%) Mariestad 88,2 86,0 85,8 Västra Götalands län (ovägt medel) 88,0 87,6 88,5 Kommuner i tätbefolkad region 88,9 88,1 88,8 (ovägt medel) Liknande kommuner grundskola, 91,0 88,9 89,7 Mariestad, 2011 Alla kommuner (ovägt medel) 88,1 87,6 88,4 Ovanstående tabell visar att Mariestads kommun har en lägre andel lärare med pedagogisk högskoleexamen än jämförelsegrupperna. Vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde redogjordes för statistik och jämförelser av resurser för elever i behov av särskilt stöd i grundskolan och på vilket sätt det påverkar verksamheten. Vid denna redogörelse visades på skillnaderna i resurser för Mariestads kommun och snittkostnaden för rikets kommuner. Elever/pedagogisk personal grundskola, totalt Mariestad 12,9 11,5 11,5 Västra Götalands län (ovägt medel) 11,5 11,2 11,5 Kommuner i tätbefolkad region 10,9 10,6 10,9 (ovägt medel) Liknande kommuner grundskola, 10,8 10,5 10,7 Mariestad, 2011 Alla kommuner (ovägt medel) 11,0 10,8 10,9 Ovanstående tabell visar på ett högre genomsnittligt antal elever per pedagogisk personal i grundskolan. Kommentar Vi anser att det finns en ändamålsenlig organisation för elevhälsan i Mariestad. Organisationen är dock inte optimal utifrån ett perspektiv där varje skola bör ha ett elevhälsoteam med adekvat personalsammansättning och stödfunktioner. Vi har dock förståelse för organisationen då Mariestad har ett flertal mindre skolor som inte har resurser att bemanna med elevhälsopersonal i samma utsträckning som de större enheterna. I elevhälsans handbok finns tydligt angivet att det är rektor som är ytterst ansvarig för elevhälsans verksamhet på respektive skola samt vilka funktioner som står för specifika stödinsatsen. 9

12 Statistik och nyckeltal visar att Mariestads skolor har lägre resurser totalt. Även avseende elevvårdsresurser för att ge stöd till de elever som är i behov av särskilt stöd ligger Mariestad lägre än jämförelsegrupperna. Övergripande statistik och nyckeltal kan ge signaler som kan innebära att det finns anledning att göra ytterligare analyser till grund för bedömningar t.ex. avseende resursfördelning. Vi anser att den stora skillnaden i framför allt elevvårdsresurser är en tydlig signal som nämnden måste analysera djupare vid bedömningar av resursfördelningen inom nämndens olika verksamhetsområden. Vid en jämförelse av elevhälsans resurser över tid kan vi konstatera att dessa minskat från 2009 till Dock har en utökning skett avseende skolpsykolog. Vid en beräkning av elevhälsoresurser i förhållande till antalet årsarbetare inom elevhälsan kan vi konstatera att 2009 var det 127 elever per årsarbetare att jämföra med 2012 då det är 156 elever per årsarbetare. Det finns inga dokumenterade riktlinjer för hur resursfördelningen av elevhälsoresurserna ska ske mellan de olika skolorna. Vi anser att det finns en risk med nuvarande system att fördelningen inte alltid sker utifrån var det finns störst behov utan att det kan vara andra faktorer, t.ex. var man bäst kan argumentera för utökade resurser, som avgör vilka skolor som har störst behov av elevvårdsresurser. Vi har dock inte fått några signaler vid våra intervjuer att det i dag finns ett sådant problem. Vi menar dock att resursfördelningssystemet avseende elevhälsans resurser bör dokumenteras så att det är tydligt vad som ligger till grund för fördelningen och vilka bedömningar som görs. 10

13 8.2 Elevvårdsarbetet Bedömning av stödinsatser Vid vår granskning har vi tagit del av en nyligen framtagen handbok för elevhälsan. Till denna finns också en beskrivning av elevhälsans struktur och ansvarsfördelning den s.k. Åtgärdstrappan. Funktioner i elevhälsoarbetet är förutom den pedagogiska personalen också skolkuratorn, skolsköterskan, specialpedagog, studievägledare, skolläkare och skolpsykolog. När ansvarig pedagog uppmärksammar att en elev har svårigheter ska anteckningar föras i en elevlogg. Ansvarig pedagog gör en bedömning av elevens kunskap i relation till läroplanen och kursplaner. Vid indikation om att eleven inte kommer att klara målen ska anmälan göras till rektor som beslutar för utredning om en åtgärdsplan ska upprättas. Rektor har enligt Skollagen ett ansvar för att en utredning kommer till stånd om en elev bedöms vara i behov av särskilt stöd och ansvarig lärare genomför utredning och upprättar åtgärdsprogram. Vid behov träffas läraren/arbetslaget och rektor för att diskutera hur eventuella svårigheter skall lösas. Rektor ska alltid kvalitetssäkra åtgärdsprogrammet. Åtgärdsprogrammet skrivs i samverkan med elev och förälder. 11

14 Hur stödet skall utformas avgörs genom kartläggning av individens behov, elevens situation i grupp och organisationens påverkan på individen. Dessutom sker kartläggning genom olika läsförståelsetester, matematiktester och utvärderingar på skolorna. Kartläggningen kan ske av både klasslärare och/eller speciallärare/pedagog. Även nationella prov kan ingå i karläggningsmaterialet. De huvudsakliga stödinsatserna sker i första hand via läraren eller arbetslaget. Om vidtagna stödinsatser inte får avsedd verkan kopplas oftast en specialpedagog eller speciallärare in beroende på insatsen. Fungerar inte dessa stödinsatser tillfredställande gör klasslärare/arbetslag/speciallärare en anmälan till elevhälsoteam för ytterligare stöd. Elevhälsoteamet presenteras elevens svårigheter och vilka åtgärder som vidtagits och elevhälsoteamet gör bedömning om anmälan till rektor ska ske. Anmälan till rektor görs på särskild blankett. Enligt skollagen har rektor ett utredningsansvar. Utredningen är i första hand en pedagogisk bedömning men det kan också vara aktuellt att ta in andra specialister. Tills stöd för utredningsarbete finns Rektors checklista. Kommentar Vi ser som positivt att det tagits fram en dokumenterad handlingsplan för elevhälsoarbete och vi uppfattar att Mariestads skolor med det har rutiner för bedömning av elevernas behov av stöd Åtgärdsprogram Enligt Grundskoleförordningen 5 kap. Särskilda stödinsatser 1 står följande Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, elevens vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att eleven kan ha behov av särskilda stödåtgärder, skall rektorn se till att behovet utreds. Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd, skall rektorn se till att ett åtgärdsprogram utarbetas. Av programmet skall det framgå vilka behoven är, hur de skall tillgodoses samt hur åtgärderna skall följas upp och utvärderas. Skolverkets allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram syftar till att ge stöd för åtgärdsprogrammets centrala roll i skolans planering och utveckling av det särskilda stödet. De allmänna råden konkretiserar arbetsgången inför att åtgärdsprogram utarbetas och förtydligar skolans ansvar. Likaså betonar de allmänna råden, elevens och vårdnadshavarnas delaktighet i arbetet med åtgärdsprogram. Enligt Skolverket skall ett åtgärdsprogram grunda sig på en utredning av elevens behov av särskilt stöd. Utredningen bör hållas åtskild från åtgärdsprogrammet. Det är viktigt att; åtgärdsprogrammet kortfattat beskriver elevens behov, åtgärdsprogrammet i grund- och gymnasieskolan relaterar till läroplanernas och kursplanernas mål och vad man vill uppnå på kortare och längre sikt, 12

15 åtgärdsprogrammet innehåller en beskrivning av de åtgärder skolan avser att vidta och en tydlig ansvarsfördelning, skolans åtgärder utgår från positiva förväntningar på eleven och bygger på elevens förmågor och intressen, skolan beskriver sina åtgärder i ett och samma åtgärdsprogram om elevens behov av särskilt stöd finns i flera ämnen, åtgärdsprogrammet tydligt visar hur åtgärderna ska följas upp samt hur och när de ska utvärderas Åtgärdsprogrammet skall ta ansats i vad som kan göras på skolnivå, gruppnivå och individnivå för att målen skall uppnås. Åtgärdsprogrammet skall således ta hänsyn till alla tre aspekter inte enbart individen. I Mariestads kommun finns angett i handboken för elevhälsa rektors ansvar för att besluta om utredningar och åtgärder som ska göras och av vem. Som stöd till klassföreståndare/arbetslaget finns ett reflektionsschema som kan användas för att på ett metodiskt sätt gå igenom vilka åtgärder som i första hand ska göras för att lösa eventuella problem. Rutiner för rektors beslut Rektor ger personal i uppdrag att utreda och inkomma med underlag runt elev som har behov av stöd. Personal skriver och spara underlaget. Personal mejlar underlaget till rektor. Rektor kvalitetssäkra och sammanställer digitalt underlag från samtliga personal i samlat dokument. Rektor beslutar om att upprätta åtgärdsprogram eller ej. Detta dokumenteras. Om rektor beslutar att åtgärdsprogram ej ska upprättas ska detta motiveras och dokumenteras. Två ex av underskrivet originals skickas till vårdnadshavare som skriver under och återsänder ett ex till rektor. I de dokument som skickas till vårdnadshavaren finns angivet hur man överklagar beslutet. Med en utredning som grund tar rektor beslut om huruvida ett åtgärdsprogram ska upprättas. 13

16 Beslutet dokumenteras i en särskild blankett. I blanketten för åtgärdsprogram finns följande punkter: Elevens syn på situationen. Vårdnadshavarens syn på situationen. Skolans syn på situationen. Föreslagna åtgärder individ, grupp, organisation/uppföljning/utvärdering. Kunskapsmål/sociala mål på kort och lång sikt Konkreta åtgärder Hur och när åtgärder ska följas upp och utvärderas Föräldrars och elevs delaktighet och synpunkter. Beslut av rektor. Avslutande av åtgärdsprogram ska dokumenteras på särskild blankett. Kommentar Vi kan konstatera att det finns en nyligen formulerad och dokumenterat rutin för hur ett åtgärdsprogram ska upprättas. Vi ser som positivt att detta genomförs men vill också poängtera vikten av uppföljning av att dessa rutiner följs. Vi anser därför att det kan vara lämpligt att när rutinen funnits en tid, det görs stickprovsvisa kontroller av att arbetet sker enligt dessa rutiner. Detta kan till exempel göras inom ramen för internkontrollgranskningar. 8.3 Resursskolan Mariestad har sex särskilda undervisningsgrupper. Undervisningsgrupperna har olika inriktningar t.ex. språk och kommunikation, elever med autism, elever med koncentrationssvårigheter, elever med behov av socialt stöd. Det är rektor som placerar i särskild undervisningsgrupp. För att en elev ska få en plats inom Resursskolan finns ett starkt utredningskrav och helst ska en placering ha föregåtts av en hel basutredning. Detta för att man vill säkerställa att allt annat är uttömt och Resursskolan ska vara det sista alternativet. Inom de särskilda undervisningsgrupperna arbetar man mot att eleverna ska kunna återgå till de ordinarie klasserna. De flesta elever har under tiden de går i resursskolan fortfarande en anknytning till en ordinarie klass. Inom Resursskolan har man ett kontinuerligt samarbete med Individ- och familjeomsorgen. 14

17 Kommentar Endast om det finns särskilda skäl skall stödet ges i en särskild undervisningsgrupp. Undervisning i små grupper som särskiljer eleven från ordinarie undervisningsgrupp är att betrakta som särskild undervisningsgrupp. Vi kan konstatera att detta också är en hållning som finns i Mariestads kommun. 8.4 Kompetensutveckling och utvecklingsområden Inom grundskolans verksamhet pågår ett antal olika utbildnings och utvecklingsinsatser för att utveckla personalen och på ett bättre sätt kunna möte elevernas behov. Det finns kompetensutvecklingsplaner som görs för ett år i taget men enligt grundskolechefen finns en ambition att också göra mer långsiktiga kompetensutvecklingsplaner. Under läsåret 2012/2013 ska alla lärare som undervisar i svenska i åk 1-6 samt förskoleklasslärare, speciallärare och specialpedagoger genomföra en processutbildning på 40 timmar för att bättre möta elever i den tidiga läs- och skrivinlärningen. I utbildningen får personalen vässade verktyg och nya metoder. Samtliga specialpedagoger, speciallärare och lärare i resursskolan i grundskolan utbildas i att använda BRAVKOD som är metod för att säkerställa läsförmågan hos elever gällande den mekaniska avkodningen. Det genomförs också en utbildning för specialpedagogerna om dyskalkyli (svårigheter med matematik). Grundskolechefens bedömning är att grundskolan behöver en resursstark grundorganisation som får arbetsro att genomföra fortsatt inre utvecklingsarbete. Grundskolechefen har formulerat följande utvecklingsområden: Skapa bättre förutsättningar för rektorerna att vara pedagogiska ledare Fortsatt strategiskt utvecklingsarbete som utvecklar och förändrar tänkandet kopplat till görandet. Arbete mot ökad inkludering. Fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbete med fokus på elevernas kunskapsutveckling. Från reaktiva till proaktiva arbetssätt. Kuratorer, specialpedagoger och speciallärare. Resurser ska sättas in tidigt för elever i behov av särskilt stöd. Ökat stöd till stödet så att vi arbetar med maximal effekt Behålla och utveckla strategitjänster som stödjer personal i deras utveckling mot högre måluppfyllelse för eleverna. Resurspedagoger. 15

18 Fortsätta utveckla samarbetet med IFO Utveckla arbetet med våra nyanlända elever med annat modersmål än svenska. Ändamålsenliga lokaler. Vid våra intervjuer är det framför allt resursbristen som lyfts fram som ett problem både från elevhälsan och rektorer. Detta gör att det förebyggandet arbetet får stå tillbaka då det mer akuta arbetet måste prioriteras. Detta gör att det förebyggande arbetet är det som framför allt lyfts fram som ett utvecklingsområde vid våra intervjuer. KPMG dag som ovan Karin helin Lindkvist Certifierad kommunal revisor 16

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14 Handlingsplan för elevhälsan på Mössebergsskolan Läsåret 13/14 Innehållsförteckning: 1. Förhållningssätt, syfte och mål 2. Beskrivning av ansvarsområden för: klasslärare elevhälsan 3. Arbetsgång elevärende

Läs mer

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 1 (9) Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 Förändrad skollag I Lekebergs kommun pågår ett utvecklings- och förändringsarbete av elevhälsan för "att organisera arbetet på ett sätt som gör

Läs mer

Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015

Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015 Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015 Reviderat 2014-10- 01 Innehåll Handlingsplan för elevhälsa... 3 Sverigefinskaskolans handlingsplan... 4 Syftet med handlingsplanen:... 4 Målet

Läs mer

Kastellskolan Elevhälsoplan 2012-2013 antagen 201211, reviderad 20130911 Claesson Schéele

Kastellskolan Elevhälsoplan 2012-2013 antagen 201211, reviderad 20130911 Claesson Schéele Elevhälsoplan Kastellskolan 2013-2014 Skolans arbete ska vila på en grund av kunskap om vad som främjar elevens lärande och utveckling. Styrdokumenten för skolan är tydliga med att alla elever ska få den

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Global Bridge i Sverige AB Rålambsvägen 22 112 59 Stockholm 1 (9) Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Beslut

Läs mer

Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd. 4.1 Arbetslagets generella individinriktade insatser

Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd. 4.1 Arbetslagets generella individinriktade insatser Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd Skollagen 3 kap. 3 Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling

Läs mer

Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016

Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016 Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016 2015-05-27 Elevhälsa Elevhälsa är ett samlingsbegrepp för skolans uppdrag att främja varje elevs hälsa, lärande och allmänna utveckling. Uppdraget

Läs mer

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd 1. Extra anpassningar 2. Extra anpassning och intensifiering 3. Anmälan om risk för bristande måluppfyllse 4. Pedagogisk utredning av en elevs

Läs mer

Elevhälsoplan för Tuna skola

Elevhälsoplan för Tuna skola Elevhälsoplan för Tuna skola 2014-08-04 2 (10) Innehåll Inledning... 3 Arbetsgrupper... 3 Elevhälsoplanens grund... 4 Syftet med elevhälsoplanen... 4 Ansvar för elevhälsoarbetet... 4 Mål med elevhälsoarbetet...

Läs mer

Handlingsplan. Elevhälsan. Forsheda rektorsenhet 7-9

Handlingsplan. Elevhälsan. Forsheda rektorsenhet 7-9 Forsheda-Hånger rektorsenhet Handlingsplan Elevhälsan Forsheda rektorsenhet 7-9 Aug 2014 Innehållsförteckning Vision för elevhälsan i Värnamo kommun... 3 Skollag (2010:800) - Elevhälsa... 4 Skollag (2010:800)

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Elevhälsoplan. Aspenässkolan 2015/16

Elevhälsoplan. Aspenässkolan 2015/16 Elevhälsoplan Aspenässkolan 2015/16 ELEVHÄLSOPLAN 2 (7) I arbetet med skolans vision har elevhälsoarbetet på Aspenässkolan en central roll. Elevhälsoarbetet ska främst vara förebyggande, hälsofrämjande

Läs mer

Grundskolans arbete med elever som riskerar att inte uppnå målen - en uppföljning Nr 9, 2015. Projektrapport från Stadsrevisionen

Grundskolans arbete med elever som riskerar att inte uppnå målen - en uppföljning Nr 9, 2015. Projektrapport från Stadsrevisionen Grundskolans arbete med elever som riskerar att inte uppnå målen - en Nr 9, 2015 Projektrapport från Stadsrevisionen Dnr 3.1.3-177/2015 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret 2014-2015

Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret 2014-2015 Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret 2014-2015 Reviderad oktober 2014 Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm Tel: 0431-870 00 E-post: info@engelholm.se www.engelholm.se

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt Skolinspektionen Beslöt 2014-04-03 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus kristiii.aabel@vallentuna.se Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 1 Förord Bestämmelserna om arbetet med särskilt stöd förändrades i vissa avseenden i samband med

Läs mer

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Rektorsområde förskola och grundskola Rektorsområde gymnasium Hultsfreds kommun rutiner för handläggning, utredning och beslut om mottagande

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-11-26 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid särskolan amia-karrn.brostrom@sandviken.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i särskolan i Sandvikens

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-02-28 Ikasus AB susarme.siden@frosunda.se Rektorn vid Ikasus friskola birgitta.krantz@frosunda.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Ikasus friskola i Vallentuna

Läs mer

Sektor för barn och utbildning Reviderad Sept 2012 ELEVHÄLSA

Sektor för barn och utbildning Reviderad Sept 2012 ELEVHÄLSA Sektor för barn och utbildning Reviderad Sept 2012 ELEVHÄLSA Elevhälsan Elevhälsan finns till för att eleverna på vår skola ska må bra, både fysiskt och psykiskt och för att eleverna ska få rätt stöd i

Läs mer

Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun 2013-2014

Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun 2013-2014 Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun 2013-2014 ÖVERTORNEÅ KOMMUN www.overtornea.se/elevhalsan.shtml 1. Målsättning - Organisera ett välfungerande elevhälsoteam för hela kommunen där en tydlig

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Elevhälsans arbete Linda Marklund Kalix kommun Maj 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Elevhälsans arbete Linda Marklund Kalix kommun Maj 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Elevhälsans arbete Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Elevhälsoplan Alléskolan. Reviderad 2014-09-01

Elevhälsoplan Alléskolan. Reviderad 2014-09-01 Elevhälsoplan Alléskolan Reviderad 2014-09-01 1 Elevhälsoplan Reviderad 2014-09-01 Förord Alléskolan är en skola som präglas av trivsel, trygghet och allas utvecklingsmöjligheter oavsett bakgrund och förutsättningar.

Läs mer

Granskning av bildningsnämndens arbete med elever i behov av särskilt stöd

Granskning av bildningsnämndens arbete med elever i behov av särskilt stöd Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av Örnsköldsviks kommuns revisorer November 2015 Granskning av bildningsnämndens arbete med elever i behov av särskilt stöd Örnsköldsviks kommun Innehåll 1. Inledning...1

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Rev ELEVHÄLSOPLAN FÖR UDDEVALLA GYMNASIESKOLA AGNEBERG AKADEMI SINCLAIR MARGRETEGÄRDE ÖSTRABO 1 ÖSTRABO Y POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX POSTGIRO 451 81 Uddevalla Skolgatan 2 0522-69 68 50 0522-697410

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Mjölby kommun Maj 2009 Håkan Lindahl Marie Lindblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund och uppdrag...

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman Revisionsrapport Elevhälsans arbete Skellefteå kommun Linda Marklund Robert Bergman Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2014-10-09 Ekerö kommun Rektorn vid Träkvista skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Träkvista skola i Ekerö kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Den individuella utvecklingsplanen

Den individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD 2008 Allmänna råd och kommentarer Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, Fax: 08-690

Läs mer

Till stöd för ledning och personal inom Mölndals stads skolor Fastställd av skolförvaltningens chef 2014-04-14

Till stöd för ledning och personal inom Mölndals stads skolor Fastställd av skolförvaltningens chef 2014-04-14 SKN 468/14 Elevhälsoplan Till stöd för ledning och personal inom Mölndals stads skolor Fastställd av skolförvaltningens chef 2014-04-14 Innehåll Inledning... 3 Elevhälsa allas ansvar... 3... 4 Förhållningssätt...

Läs mer

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Särskilt stöd Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Reviderad 2014-09-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämnes- och kursplanering... 3 Dokumentation och

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015

Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015 Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015 En samlad elevhälsa i Nordmalings kommun Bakgrund I och med den nya skollagen (2010:800) samlades skolhälsovården, den särskilda elevvården och de specialpedagogiska

Läs mer

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan Beslut Skolinspektionen 2015-08-27 Göteborgs stad infoaeduc.boteborg.se Gymnasieskolenhetschef och rektorer vid Hvitfeldtska gymnasiet mikael.o.karlssonaeduc.ciotebord.se amela.filipovicaeduc.qotebord.se

Läs mer

FÖRSLAG. Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet 9

FÖRSLAG. Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet 9 FÖRSLAG Allmänna råd för DEN INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN med skriftliga omdömen Innehåll Förord 2 Inledning 3 Utgångspunkter för den individuella utvecklingsplanen 4 Den individuella utvecklingsplanens

Läs mer

MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK. Magnus Jonasson, jurist

MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK. Magnus Jonasson, jurist MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK Magnus Jonasson, jurist Magnus Jonasson Jurist med inriktning mot offentlig rätt: Social- och sjukförsäkringsrätt, medicinsk rätt Skoljuridik: - Samtliga skolformer

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan Dokumenttyp: Strategi/Policy/Plan Giltighetstid: Årligen Beslutad av: Gäller från: BUN Dokumentansvarig: Diarienr: Barn- och elevhälsoplan Till ledning för förskolechefer, rektorer och personal vid förskolor

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8288 Orusts Montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 716445-1614 ma@orustmontessori.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Orust Montessoriskola belägen i

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola

Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola 2012-12-20 Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola Barn- och utbildningsförvaltningen Lindesbergs kommun Beslutad av Barn- och utbildningsnämnden 2012-12-20 Innehåll

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Täby Enskilda Gymnasium AB Org.nr. 556568-0112 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Täby Enskilda gymnasium belägen i Täby kommun 2 (6) Tillsyn i Täby Enskilda gymnasium har genomfört tillsyn av Täby

Läs mer

Verksamhetsplan elevhälsan

Verksamhetsplan elevhälsan Verksamhetsplan elevhälsan För EduLexUs AB 2012/2013 Innehåll Elevhälsan blir ett nytt begrepp i skollagen...3 Om sekretess...3 Elevhälsan inom EduLexUs...4 Så här fungerar det...5 Prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3983 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nya Tidens Montessorisk. Täby belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun 2013-04-12 Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun Inledning För att en elev skall kunna tas emot i särskolan måste bedömningen ha gjorts att eleven tillhör grundsärskolans

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Styrning och uppföljning inom Bildningsutskottets verksamhetsområde

Styrning och uppföljning inom Bildningsutskottets verksamhetsområde Kommunstyrelsen Styrning och uppföljning inom s verksamhetsområde KPMG AB Datum Antal sidor: 6 2012 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member

Läs mer

Elevhälsa Hallandsgemensam granskning

Elevhälsa Hallandsgemensam granskning Revisionsrapport Elevhälsa Hallandsgemensam granskning Halmstads kommun Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Linda Gustafsson Bo Thörn, certifierad kommunal revisor December 2012 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Handlingsplanen ligger till grund för att Irstaskolans elever i behov av särskilt stöd ska få bästa möjliga hjälp. Irstaskolan läsåret 2015-2016 Reviderad

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att lärarna samverkar med varandra i arbetet

Läs mer

Beslut för fristående grundskola

Beslut för fristående grundskola Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla Beslut för fristående grundskola efter tillsyn av Internationella Engelska Skolan i Järfälla kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Arvika kommun. Uppföljningsansvar ungdomar 16-20 år. KPMG Bohlins AB 2008-10-13 Antal sidor: 12

Arvika kommun. Uppföljningsansvar ungdomar 16-20 år. KPMG Bohlins AB 2008-10-13 Antal sidor: 12 Uppföljningsansvar ungdomar 16-20 år KPMG Bohlins AB Antal sidor: 12 2009 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-02-17 Tyresö kommun Rektorn vid Sofiebergsskolan Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Sofiebergsskolan i Tyresö kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

BARN OCH ELEVHÄLSA I LYCKSELE

BARN OCH ELEVHÄLSA I LYCKSELE BARN OCH ELEVHÄLSA I LYCKSELE - en decentraliserad och sammanhållen verksamhet med relationskompetens som grund. Lycksele - staden i Lappland 12426 inv 1260 elever i år F-9 27 elever i särskolan 604 barn

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-09-10 Dnr 43-2011:5538 Skellefteå kommun Rektorn vid Vita skolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Vita skolan i Skellefteå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress

Läs mer

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning Reviderad 2015-09-01 Hjälpreda Hörsel Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning www.spsm.se www.vgregion.se www.rjl.se www.regionhalland.se www.skl.se Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun

Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun Utbildningsförvaltningen Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun Vad är en riktlinje? Riktlinjen slår fast vad som gäller för Växjö kommun vid sidan av vad som följer av lagar och förordningar. Dess

Läs mer

Information skolpliktsbevakning

Information skolpliktsbevakning INFORMATION 1(2) 2015-11-09 2015/2952-GSN-648 20151126 Tord Karlsson - p1tk02 tord.karlsson@vasteras.se Delges Text Information skolpliktsbevakning Den rättsliga regleringen avseende skolplikt framgår

Läs mer

Stockholms stads rutiner för mottagande och utbildning av nyanlända elever i kommunala grundskolor

Stockholms stads rutiner för mottagande och utbildning av nyanlända elever i kommunala grundskolor Stockholms stads rutiner för mottagande och utbildning av nyanlända elever i kommunala grundskolor stockholm.se December 2014 3 (6) Stockholms stads rutiner för mottagande och utbildning av nyanlända

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola _ Skoiinspektionen Beslut 2014-06-30 JENSEN Education College AB asa.blom@jenseneducation.se Rektorn vid den fristående gymnasieskolan JENSEN Gymnasium Jönköping Louise.hultman@jenseneducation.se Beslut

Läs mer

Eiraskolans elevhälsoplan

Eiraskolans elevhälsoplan EIRASKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN SID 1 (5) 2014-08-13 Eiraskolans elevhälsoplan Utdrag ur Lgr11 Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Bilaga 1 Upplands Väsby kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2(15) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under vårterminen 2015. Tillsynen

Läs mer

Gefle Montessoriskolas. Handlingsplan för elevhälsa. Läsåret 2015/2016

Gefle Montessoriskolas. Handlingsplan för elevhälsa. Läsåret 2015/2016 Gefle Montessoriskolas Handlingsplan för elevhälsa Läsåret 2015/2016 Kunskap är glädje Planen är reviderad 2015-09-15 och omfattar förskoleklass, skola, skolbarnomsorg (fritidshemmet) från förskoleklass

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola ^ Skolinspektionen Huvudmannen för internationella Engelska Skolan i Nacka inf o@engelska.se Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Nacka donald.christian@engelska.se för grundskola efter tillsyn

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut Skolinspektionen 2014-12-16 Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Elevhälsoplan VÄXTHUSET

Elevhälsoplan VÄXTHUSET UPPSALA KOMMUN VÅRD OCH BILDNING Elevhälsoplan VÄXTHUSET Elevhälsoplan Växthuset skola 0 Innehåll Inledning 2 Elevhälsoteamets sammansättning och ansvar..2 Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd

Läs mer

Stämmer Stämmer delvis Stämmer inte x

Stämmer Stämmer delvis Stämmer inte x Skolkollen nr 10 Särskilt stöd, rätt utbildning Stämmer Stämmer vis Stämmer x INSATSER För att uppmärksamma elever i behov av stöd lyfter varje arbetslag i elevhälsan de elever som riskerar att nå målen.

Läs mer

Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet)

Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremiss Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 februari 2014 Jan Björklund Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Elevhälsoplan. för grundskolan. Elevhälsoplan 1

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Elevhälsoplan. för grundskolan. Elevhälsoplan 1 Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Elevhälsoplan för grundskolan Elevhälsoplan 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ri Skolinspektionen Dnr 44-2014:7673 Cultura Utbildning AB 5567127237 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Cultura Gymnasium i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Upplands Väsby kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2 (7) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under våren 2015.

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 2015-05-11 HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 GOD UTBILDNING I TRYGG MILJÖ 1. INLEDNING Ulricehamns kommun behöver förbättra resultaten i grundskolan, särskilt att alla elever

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Aroseniusskolan

Plan för elevhälsoarbetet på Aroseniusskolan Plan för elevhälsoarbetet på Aroseniusskolan Gäller från augusti 2012 2012-06-26/CO 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Arbetsgång vid stödinsatser 4 Flödesschema vid stödinsatser

Läs mer

Den individuella utvecklingsplanen

Den individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD 2005 Allmänna råd och kommentarer Den individuella utvecklingsplanen Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, Fax: 08-690 95 50, e-post: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Centralskolans plan för elevhälsa årskurs 7 9. Läsåret 2015-2016

Centralskolans plan för elevhälsa årskurs 7 9. Läsåret 2015-2016 Centralskolans plan för elevhälsa årskurs 7 9 Läsåret 2015-2016 Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.kommun@arvika.se

Läs mer

Barn- och Elevhälsoplan

Barn- och Elevhälsoplan Barn- och Elevhälsoplan Kultur- och utbildningsförvaltningen 1 Melleruds kommun Barn- och elevhälsoplan i Melleruds kommun Syfte Syftet med en övergripande Barn- och Elevhälsoplan är att skapa en gemensam

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN 2015/2016

ELEVHÄLSOPLAN 2015/2016 ELEVHÄLSOPLAN 2015/2016 INLEDNING Syftet med elevhälsoplanen är att, utifrån nationella styrdokument och skolans beprövade erfarenhet, skapa struktur och kultur på lokal nivå för att trygga kvalitén i

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Vision På Emanuelskolan har eleverna en fysiskt bra arbetsmiljö, är trygga och trivs i skolan. Man kan komma till skolan som man är och man utvecklas som

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Bes É ut 2013-10-01 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se Rektorn vid Björkvallsskolan lisbeth.beckman@uppsala.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Björkvallsskolan i Uppsala kommun

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-10-20 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid Jernvallsskolan F-3 christina.silfverberg@utb.sandviken.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Jernvallsskolan

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skoiinspektionen Beslut 2014-06-25 Lunds kommun Rektorn vid Ekelundsskolan, Fåglasångs skola, Önneslövs skola, Varpingeskolan och Nya Almelund i Lunds kommun Beslut för grundskola efter tillsyn i Ekelundsskolan,

Läs mer

Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 lag (2014:458).

Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 lag (2014:458). Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 lag (2014:458). 1 kap. Inledande bestämmelser Gäller både grundskola och gymnasieskola 1-6 kap Syftet med utbildningen

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ev Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08

Läs mer

Vad är syfte med och innehållet i denna skrift? sid 3

Vad är syfte med och innehållet i denna skrift? sid 3 Innehållsförteckning Vad är syfte med och innehållet i denna skrift? sid 3 1. Om att uppmärksamma och vid behov anmäla sid 4 2. Om att utreda kartläggning med diskussion och analys sid 4 3. Om att åtgärda

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Partille kommun

Beslut. efter tillsyn i Partille kommun Partille kommun efter tillsyn i Partille kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 04 www.skolinspektionen.se 2 (15) Tillsyn

Läs mer

kuratorer, psykologer, skolsköterskor, specialpedagoger (förskola), innebär att två rektorer finns i psykolog, och

kuratorer, psykologer, skolsköterskor, specialpedagoger (förskola), innebär att två rektorer finns i psykolog, och Fråga 1: Hur är kommunens stödteam uppbyggt. Vilka verksamheter ingår? Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv I nuläget har vi det som kallas Stödteamen är Psykolog, kurator, Följande yrkesgrupper

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-10-19 Djurgymnasiet Stockholm terese.laurentkarlsson@djurgymnasiet.com Rektorn vid Djurgymnasiet mimi.englund@djurgymnasiet.com Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Djurgymnasiet i Stockholms

Läs mer

Elevhälsoplan. Mölndals Stad 2014-10-14

Elevhälsoplan. Mölndals Stad 2014-10-14 Elevhälsoplan Mölndals Stad 2014-10-14 Innehåll Inledning... 2 Förebyggande arbete... 2 Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Screeningmaterial som genomförs systematiskt... 3 Ledarskap... 4 Undervisning och

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax:

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan ÅMÅLS KOMMUN Barn- och elevhälsoplan Plan för arbete med elevhälsa i förskola och grundskola i Åmåls Kommun Barn- och utbildningsnämnden 2012-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Elevhälsans uppdrag 2. Resursenheten

Läs mer