Utbildningsinspektion i Åmåls kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsinspektion i Åmåls kommun"

Transkript

1 Inspektionsrapport från Skolverket 2007:61 Utbildningsinspektion i Åmåls kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter

2 Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Kristinebergsskolan Landsbygden-Västermalms rektorsområde Ånimskogs skola Edsleskogs skola Fengersfors skola Mo skola Berga skola Tösse skola Västermalmsskolan Rösparksskolan Södra skolan Karlbergsgymnasiet

3 Beslut Åmåls kommun Box Åmål (5) Dnr :1622 Genomförd utbildningsinspektion i Åmåls kommun Skolverket har genomfört inspektion i Åmåls kommun av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen, barn- och ungdomsutbildningen samt vuxnas lärande. Besök gjordes i kommunens skolor och andra verksamheter under perioden den 3 oktober till den 29 november Vid utbildningsinspektion tar Skolverket ställning till i vad mån verksamheten ger förutsättningar för barn, ungdomar och vuxenstuderande i kommunen att nå de nationella målen. Inspektionen granskar utbildningens kvalitet samt bedömer om kommunen uppfyller de krav som författningarna ställer på verksamheten. Utbildningsinspektionen behandlar tre områden; verksamhetens resultat, genomförande och förutsättningar. Inspektionsrapporten syftar dock inte till att ge en heltäckande bild av all förskole- och skolverksamhet vid den aktuella tidpunkten utan prioriterar särskilt starka sidor eller påtagliga svagheter i verksamheterna. Övergripande information och exempel på kriterier för bedömningen finns publicerade på Skolverkets webbplats ( Av bilagda rapporter framgår vilka skolor och verksamheter som inspekterats och hur inspektionen genomförts samt de bedömningar som gjorts av inspektörerna. Förutom en övergripande rapport om kommunens hela ansvarsområde för förskoleverksamheten, skolan, skolbarnsomsorgen och vuxnas lärande finns även rapporter om varje kommunal skola, rektorsområde eller verksamhet i kommunen. Detta beslut redovisar brister på kommunnivå samt brister på skol- och verksamhetsnivå som kommunen snarast måste åtgärda (bristområden). Dessutom redovisas områden där kommunen bör initiera ett utvecklingsarbete och vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra kvaliteten (förbättringsområden i kommunen). I skol-/verksamhetsrapporterna framförs ytterligare förbättringsområden avseende kvaliteten på skol- och verksamhetsnivå där kommunen i det fortsatta kvalitetsarbetet ansvarar för att förbättringar och utveckling av verksamheterna kommer till stånd. Senast inom tre månader från dagen för beslutet, dvs. senast den 3 juli 2007 skall Åmåls kommun redovisa till Skolverket, enheten i Göteborg, vilka åtgärder som vidtagits mot brister på kommunnivå samt brister på skol- och verksamhetsnivå. I bilaga till beslutet anges vilka skolor och verksamheter som berörs. Skolverket avser även att vid kommande inspektionstillfälle följa upp effekterna av inspektionen på kommunnivå samt på skol- och verksamhetsnivå. Postadress: Ekelundsgatan Göteborg Besöksadress: Ekelundsgatan 9 Telefon: vx Fax:

4 Beslut (5) Dnr :1622 Skolverkets beslut med anledning av inspektionen Skolverket bedömer att Åmåls kommun till stora delar genomför förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och utbildning i de obligatoriska och frivilliga skolformerna i enlighet med de nationella målen och kraven. Förskoleverksamheten i kommunen är av god kvalitet och bedrivs med utgångspunkt i nationella styrdokument. En hög andel elever i kommunen är efter avslutad grundskoletid behöriga till studier vid nationellt gymnasieprogram, vilket tyder på god måluppfyllelse i ämnena svenska, matematik och engelska. Dock visar resultaten från läsåret 2005/06 att elevernas meritvärde ligger under riksgenomsnittet, att det är stora skillnader i studieresultat mellan pojkar och flickor, samt att måluppfyllelsen i vissa ämnen är låg. Även inom gymnasieskolan ligger elevernas betygspoäng under genomsnittet för riket. Skolverket bedömer att kommunen bör analyserar sin verksamhet för att om möjligt finna orsaker till ovan nämnda resultat. Som ett led i detta arbete behöver den systematiska uppföljningen och utvärderingen av grundskoleelevernas kunskapsutveckling förbättras till att omfatta samtliga ämnen. I dagsläget kan skolorna i huvudsak visa på konkreta material för att diagnostisera och kartlägga elevernas kunskaper i svenska, matematik och engelska. Inspektionen visar att barn, elever och vuxenstuderande till övervägande del trivs och känner sig trygga i sin skolmiljö. Det finns dock behov av förbättringsinsatser kring värdegrundsarbetet vid några av kommunens skolor. Kommunen har inte upprättat likabehandlingsplaner för alla verksamheter som lagen (SFS 2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever kräver. Lagen kräver bland annat ett målinriktat arbete för att förebygga kränkande behandling. Åmåls kommun har en till stora delar fungerande styrning och ledning av skolverksamheten. Den tillförordnade förvaltningschefen har regelbundna möten med enhetschefer och rektorer vilket ger honom insyn i de olika verksamheterna. Personalen vid de olika skolorna uttrycker i huvudsak förtroende för sina rektorer, dock framgår att en stor del av den intervjuade personalen saknar ett tydligt pedagogiskt ledarskap vid skolorna. Enligt läroplanerna skall rektor bland annat ansvara för att skolans resultat följs upp och utvärderas. Detta arbete kan förbättras vid grundskolorna och gymnasieskolan och kommunen bör arbeta för att rektorerna i högre utsträckning tar ansvar för det pedagogiska ledarskapet. Varje skola i kommunen måste upprätta en egen kvalitetsredovisning, vilket inte görs i nuläget. Beträffande vuxenenhetens kvalitetsredovisning finns förbättringsinsatser att göra avseende uppföljning av elevernas studieresultat. Från och med den 15 augusti 2005 finns det enligt förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m. krav på att varje kommunalt bedriven förskola och varje kommunalt bedrivet fritidshem, årligen skall upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning, vilket också bör återspeglas i kommunens kommande kvalitetsredovisning.

5 Beslut (5) Dnr :1622 Enligt intentionerna i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet skall elevernas möjlighet till inflytande utvecklas så att de i högre grad, och efter ålder och mognad, får inflytande över sitt lärande. I kommunens grundskolor är eleverna endast i liten utsträckning delaktiga i planering och upplägg av undervisningen. Därför bör elevernas inflytande över sitt lärande utvecklas i grundskolorna i Åmåls kommun. För att kunna nå goda kunskapsresultat är en viktig förutsättning att som elev känna till de mål för skolans verksamhet som återfinns i läroplaner och kursplaner. Såväl grundskoleelevernas som gymnasieelevernas medvetenhet om målen för verksamheten är enligt inspektörerna mycket varierande. Kommunen bör därför arbeta för att öka elevernas kännedom om målen för respektive utbildning. Skolorna i kommunen har rutiner för att identifiera vilka elever som är i behov av särskilt stöd. Åtgärdsprogram upprättas för de elever som av olika anledningar är i behov därav, men vissa skolor behöver utveckla sitt arbete kring utformandet av åtgärdsprogram. Vidare erbjuds inte eleverna vid några skolor särskilt stöd i alla ämnen där behov finns. Kommunen bör göra en kartläggning av behovet av studiehandledning på modersmålet, då det kan finnas elever som i nuläget inte erbjuds detta. Likaså finns behov av förbättringsinsatser beträffande grundskoleelevernas individuella utvecklingsplaner (IUP). Barn, ungdomar och studerande i Åmåls kommun har till stora delar god tillgång till omsorg och utbildning, bland annat erbjuds plats inom barnomsorgen utan oskäligt dröjsmål. Kommunen bör dock utveckla rutiner för kartläggning av vilka barn och elever som har rätt till och är i behov av modersmålsundervisning. Vidare måste kommunen se till och vid behov vidta åtgärder så att skolorna inte tar ut avgifter eller belastar elever och föräldrar med kostnader som kan strida mot skollagen. Skolverket bedömer att följande brister på kommunnivå måste åtgärdas. - Kommunen har inte upprätta likabehandlingsplaner för respektive verksamhet (6 lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever). - Kommunen har inte säkerställt att alla grundskolor bedriver ett målinriktat arbete för att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling (5 lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever). - Kommunens erbjuder inte ämnet hem- och konsumentkunskap före årskurs 8 och eleverna kan därmed inte nå målen i ämnet för årskurs 5 (2 kap. 6 grundskoleförordningen, förordningen om kursplaner för grundskolan och bilaga 3 till skollagen). I bilaga till beslutet anges sådana brister på skol- och verksamhetsnivå som måste åtgärdas.

6 Beslut (5) Dnr :1622 Vidare bedömer Skolverket att följande övergripande områden är i behov av förbättringsinsatser. - Kommunen bör analysera skillnaderna i meritvärde mellan pojkar och flickor samt den försämrade måluppfyllelsen i grundskolan. Kommunen bör också analysera varför gymnasieelevernas genomsnittliga betygspoäng ligger under riksgenomsnittet. - Kommunen bör arbeta för att rektorerna i högre utsträckning tar ansvar för det pedagogiska ledarskapet vid grundskolorna och gymnasieskolan. - Kommunen bör se till att grundskoleelevernas i högre grad, och efter ålder och mognad, får inflytande över sitt lärande. - Kommunen bör arbeta vidare med att för eleverna i grundskolan och gymnasieskolan förtydliga målen för respektive utbildning. - Kommunen bör utveckla rutiner för att kartlägga behovet av studiehandledning på modersmålet. - Kommunen bör arbeta fram rutiner för att följa elevernas kunskapsutveckling i grundskolans samtliga ämnen. - Kommunen bör utveckla arbetet med grundskoleelevernas individuella utvecklingsplaner. - Kommunen bör utveckla rutiner för att undersöka behovet av modersmålsundervisning. På Skolverkets vägnar Marie-Hélène Ahnborg Avdelningschef Mats Aronsson Undervisningsråd I ärendets slutliga handläggning har också deltagit enhetschefen Hans Larsson, undervisningsråden Elisabeth Fogelberg och Patrik Nystedt samt juristerna Alf Johansson och Ulrika Lindmark. Kopia till Enligt fastställd sändlista

7 Bilaga Förteckning över skolor och verksamheter där Skolverket kräver åtgärder. Beslut (5) Dnr :1622

8 Bilaga 1 (2) Följande brister vid respektive skola eller verksamhet måste åtgärdas Södra skolan - Särskilt stöd ges inte i andra ämnen än svenska, matematik och engelska (5 kap. 4 grundskoleförordningen). - Skolan saknar egen kvalitetsredovisning (1 förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.). - Svenska som andraspråk ges i huvudsak som stöd och inte som ett eget ämne (2 kap. 16 grundskoleförordningen). Rösparksskolan - Särskilt stöd ges inte i andra ämnen än svenska, matematik och engelska (5 kap. 4 grundskoleförordningen). - Skolan saknar egen kvalitetsredovisning (3 förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m). - Svenska som andraspråk ges som stöd och inte som eget ämne (2 kap. 16 grundskoleförordningen). Landsbygdens Västermalms rektorsområde - Skolorna saknar egna kvalitetsredovisning (3 förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m). Kristinebergsskolan - Skolan bedriver inte ett tillräckligt arbete för att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling (1 kap. 2 skollagen och 7 lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling). - Skolan saknar egen kvalitetsredovisning (3 förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.). - Eleverna erbjuds inte ett allsidigt urval av ämnen som elevens val (2 kap grundskoleförordningen samt bilaga 3 till skollagen). - Eleverna vid Kristinebergskolan får inte möjlighet att under språkvalet svenska/engelska fördjupa sina kunskaper inom respektive ämne (2 kap. 8 grundskoleförordningen, bilaga 3 till skollagen). - Svenska som andraspråk ges som stöd och inte som ett eget ämne (2 kap. 16 grundskoleförordningen). - Studiehandledning på modersmålet erbjuds inte eleverna (5 kap. 4 grundskoleförordningen).

9 Bilaga 2 (2) Karlbergsgymnasiet - Skolan ger inte elever stödundervisning i alla kurser där det kan befaras att eleven inte kommer att nå de kunskapsmål som anges i kursplanerna eller om eleven av andra skäl behöver stöd (8 kap. 1 gymnasieförordningen). Vuxenutbildningen - Vuxenenhetens kvalitetsredovisning uppfyller inte förordningens krav (3 förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.).

10 Utbildningsinspektion i Åmåls kommun Dnr :1622 Utbildningsinspektion i Åmåls kommun Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Verksamhetens omfattning och organisation vid inspektionen...2 Sammanfattande bedömning...3 Bedömning av resultaten...5 Bedömning av genomförandet...10 Bedömning av förutsättningarna...18 Inledning Skolverket har granskat verksamheten inom förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, barn- och ungdomsutbildningen och vuxenutbildningen i Åmåls kommun. Skolverket sände den 30 maj 2006 skriftlig information till kommunen om att verksamheten skulle inspekteras och om inspektionens syfte och genomförande. Kommunens styrelse och centrala förvaltning för verksamheterna och samtliga skolor har besökts under perioden den 3 oktober 2006 till och med den 29 november De ansvariga inspektörerna framgår i slutet av denna rapport. Inspektionen avser att visa hur verksamheten genomförs samt dess förutsättningar och resultat. Bedömningarna av kvaliteten och av hur väl verksamheten uppfyller statens krav görs utifrån skollagen, läroplanerna och övriga författningar för det offentliga skolväsendet och övriga verksamheter. Närmare information om inspektionen finns i separata material och på Skolverkets webbplats ( /Inspektion). De rekommendationer och krav på åtgärder som inspektörerna anger i den sammanfattande bedömningen i denna rapport framgår även av Skolverkets beslut med anledning av inspektionen. Denna skriftliga rapport kompletteras med en muntlig återrapportering av inspektörerna till företrädare för kommunen, skolorna och verksamheterna. Underlag Underlaget för inspektörernas bedömningar är dels dokument från kommunen och skolorna, dels den information som inspektörerna samlat in vid observationer, intervjuer och samtal under besöket. Rapporten grundas även på annan information om kommunen och skolan från exempelvis Skolverkets nationella uppföljningssystem. I Åmåls kommun genomfördes intervjuer med represen-

11 tanter för den politiska ledningen, ledningen för barn- och utbildningsförvaltningen, kommunens elevombudsman samt med ytterligare några centrala tjänstemän inom förvaltningen. Samtliga grundskolor, gymnasieskolan, vuxenutbildningen och några fritidshem har besökts, men inte förskoleverksamheten. Inspektionen av de kommunala grundskolorna och gymnasieskolan redovisas i separata skolrapporter. Företrädare för kommunen har tagit del av och givits möjlighet att lämna synpunkter på sakuppgifterna i rapporten. Verksamhetens omfattning och organisation vid inspektionen Verksamhetsform Antal barn/elever/studerande Förskoleverksamhet 489 Skolbarnsomsorg 380 Förskoleklass 130 Grundskola 1340 Obligatorisk särskola 20 Gymnasieskola 728 Gymnasiesärskola 6 Kommunal vuxenutbildning 206 Vuxenutbildning för utvecklingsstörda 16 Svenskundervisning för invandrare 40 Källa: Åmåls kommun Åmåls kommun är beläget väster om Vänern i de norra delarna av Dalsland. Kommunen som ingår i Västra Götalands län består till stor del av landsbygd, vilket erbjuder riklig tillgång till friluftsliv. Förutom Åmål finns inom kommunen flera mindre orter, som exempelvis Ånimskog, Tösse, Fengersfors och Edsleskog. Folkmängden i Åmåls kommun uppgick enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) år 2005 till invånare, varav det stora flertalet bor i centralorten. Sett över en tioårsperiod har befolkningen minskat med cirka 650 invånare. Statistiken för år 2005 visar att 23 procent av Åmåls befolkning är barn- och ungdomar i åldern 0-16 år, motsvarande siffra för riket är 24 procent. Kommunen är största arbetsgivaren med cirka anställda. I övrigt finns en rad små tillverkningsindustrier som tillsammans sysselsätter cirka en tredjedel av den arbetstagande befolkningen. Många kommuninvånare arbetar också inom handel- och serviceyrken. I Åmåls kommun finns det 11 kommunala förskolor med 28 avdelningar, samt ett antal familjedaghem. I Åmål finns det också två enskilda förskolor som kommunen har tillsynsansvar över och som därmed inte omfattas av Skolverkets utbildningsinspektion. I kommunens centralort finns Kristinebergsskolan som är kommunens enda för elever i årskurserna 7 9, samt grundskolorna Rösparksskolan och Södra skolan med förskoleklass, årskurserna 1 6 och fritidshem. I de centrala delarna av Åmål ligger även Västermalmsskolan med försko- 2

12 leklass, årskurserna 1 3 och fritidshem. På landsbygden finns ytterligare sex grundskolor. Skolorna i Fengersfors, Ånimskog och Tösse omfattar förskoleklass, årskurserna 1 6 och fritidshem. Vid Edsleskogs skola finns årskurserna 1 6 och fritidshem. Berga skola omfattar förskoleklass, årskurserna 1 3 och fritidshem och Mo skola årskurserna 4 6. Landsbygdsskolorna bildar tillsammans med Västermalmsskolan ett rektorsområde med en rektor, medan övriga grundskolor har en eller flera rektorer som enbart ansvarar för en skola. Den obligatoriska särskolan finns huvudsakligen integrerad i verksamheten vid Södra skolan och vid Kristinebergsskolan, men det förekommer även att enskilda elever som är inskrivna i särskolan är integrerade i verksamheten vid andra skolor i kommunen. I kommunen finns även ett behandlingshem för ungdomar i åldrarna 7 14 år. Det är Gryning Vård AB som ansvarar för behandlingsdelen av verksamheten och Åmåls kommun som sköter skolverksamheten. Vid inspektionstillfället bedrevs verksamheten vid behandlingshemmet i mycket liten omfattning och enligt skolpersonalen, rektorn och förvaltningschefen var det osäkert om behandlingshemmet skulle finnas kvar. Det finns en gymnasieskola i kommunen, Karlbergsgymnasiet, belägen i centralorten Åmål. Karlbergsgymnasiet erbjuder följande åtta nationella program; Barn och fritidsprogrammet, Elprogrammet, Estetiska programmet, Handel och administrationsprogrammet, Industriprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet samt Teknikprogrammet. Skolan har idrottsprofiler för fotboll, golf, ishockey och tennis samt en profil för konstmedia och design. Vid Karlbergsgymnasiet finns också det individuella programmet (IV) samt en gymnasiesärskola. Kommunen har ett gymnasiesamverkansavtal med grannkommunen Säffle och kommer enligt planerna att från och med den 1 januari 2008 ingå ett gymnasieförbund med Säffle. De ungdomar som inte påbörjar någon gymnasieutbildning eller avslutar den i förtid följs upp av kommunen och ges stöd på olika sätt. Kommunala vuxenutbildningen erbjuder grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare (sfi) och vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux). Enheten arbetar också med högskoleutbildning på distans och med uppdragsutbildning. Sammanfattande bedömning Bedömningarna av kvaliteten och av hur väl verksamheten uppfyller statens krav görs utifrån skollagen och övriga skolförfattningar. Inspektionen avser verksamhetens resultat, genomförandet av verksamheten och några av förutsättningarna för lärandet. I Skolverkets beslut finns närmare redovisat en övergripande brist i kommunen, brister på skol- och verksamhetsnivå som kommunen snarast måste åtgärda (bristområden) samt kommunövergripande områden där kommunen bör initiera ett utvecklingsarbete och vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra kvaliteten (förbättringsområden). I skolrapporterna framförs ytterligare förbättringsområden på skol- och verksamhetsnivå avseende kvaliteten. 3

13 Skolverket bedömer att Åmåls kommun till stora delar genomför förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och utbildning i de obligatoriska och frivilliga skolformerna i enlighet med de nationella målen och kraven. Förskoleverksamheten i kommunen är av god kvalitet och bedrivs med utgångspunkt i nationella styrdokument. En hög andel elever i kommunen är efter avslutad grundskoletid behöriga till studier vid nationellt gymnasieprogram, vilket tyder på god måluppfyllelse i ämnena svenska, matematik och engelska. Dock visar resultaten från läsåret 2005/06 att elevernas meritvärde ligger under riksgenomsnittet, att det är stora skillnader i studieresultat mellan pojkar och flickor, samt att måluppfyllelsen i vissa ämnen är låg. Även inom gymnasieskolan ligger elevernas betygspoäng under genomsnittet för riket. Skolverket bedömer att kommunen bör analyserar sin verksamhet för att om möjligt finna orsaker till ovan nämnda resultat. Som ett led i detta arbete behöver den systematiska uppföljningen och utvärderingen av grundskoleelevernas kunskapsutveckling förbättras till att omfatta samtliga ämnen. I dagsläget kan skolorna i huvudsak visa på konkreta material för att diagnostisera och kartlägga elevernas kunskaper i svenska, matematik och engelska. Inspektionen visar att barn, elever och vuxenstuderande till övervägande del trivs och känner sig trygga i sin skolmiljö. Det finns dock behov av förbättringsinsatser kring värdegrundsarbetet vid några av kommunens skolor. Kommunen har inte upprättat likabehandlingsplaner för alla verksamheter som lagen (SFS 2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever kräver. Lagen kräver bland annat ett målinriktat arbete för att förebygga kränkande behandling. Åmåls kommun har en till stora delar fungerande styrning och ledning av skolverksamheten. Den tillförordnade förvaltningschefen har regelbundna möten med enhetschefer och rektorer vilket ger honom insyn i de olika verksamheterna. Personalen vid de olika skolorna uttrycker i huvudsak förtroende för sina rektorer, dock framgår att en stor del av den intervjuade personalen saknar ett tydligt pedagogiskt ledarskap vid skolorna. Enligt läroplanerna skall rektor bland annat ansvara för att skolans resultat följs upp och utvärderas. Detta arbete kan förbättras vid grundskolorna och gymnasieskolan och kommunen bör arbeta för att rektorerna i högre utsträckning tar ansvar för det pedagogiska ledarskapet. Varje skola i kommunen måste upprätta en egen kvalitetsredovisning, vilket inte görs i nuläget. Beträffande vuxenenhetens kvalitetsredovisning finns förbättringsinsatser att göra avseende uppföljning av elevernas studieresultat. Från och med den 15 augusti 2005 finns det enligt förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m. krav på att varje kommunalt bedriven förskola och varje kommunalt bedrivet fritidshem, årligen skall upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning, vilket också bör återspeglas i kommunens kommande kvalitetsredovisning. Enligt intentionerna i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet skall elevernas möjlighet till inflytande utvecklas så att de i högre grad, och efter ålder och mognad, får inflytande över sitt lärande. I kommunens grundskolor är eleverna endast i liten utsträckning delaktiga i planering och upplägg av undervisningen. Därför bör elevernas inflytande över sitt lärande utvecklas i grundskolorna i 4

14 Åmåls kommun. För att kunna nå goda kunskapsresultat är en viktig förutsättning att som elev känna till de mål för skolans verksamhet som återfinns i läroplaner och kursplaner. Såväl grundskoleelevernas som gymnasieelevernas medvetenhet om målen för verksamheten är enligt inspektörerna mycket varierande. Kommunen bör därför arbeta för att öka elevernas kännedom om målen för respektive utbildning. Skolorna i kommunen har rutiner för att identifiera vilka elever som är i behov av särskilt stöd. Åtgärdsprogram upprättas för de elever som av olika anledningar är i behov därav, men vissa skolor behöver utveckla sitt arbete kring utformandet av åtgärdsprogram. Vidare erbjuds inte eleverna vid några skolor särskilt stöd i alla ämnen där behov finns. Kommunen bör göra en kartläggning av behovet av studiehandledning på modersmålet, då det kan finnas elever som i nuläget inte erbjuds detta. Likaså finns behov av förbättringsinsatser beträffande grundskoleelevernas individuella utvecklingsplaner (IUP). Barn, ungdomar och studerande i Åmåls kommun har till stora delar god tillgång till omsorg och utbildning, bland annat erbjuds plats inom barnomsorgen utan oskäligt dröjsmål. Kommunen bör dock utveckla rutiner för kartläggning av vilka barn och elever som har rätt till och är i behov av modersmålsundervisning. Vidare måste kommunen se till och vid behov vidta åtgärder så att skolorna inte tar ut avgifter eller belastar elever och föräldrar med kostnader som kan strida mot skollagen. Bedömning av resultaten Inspektörerna har granskat om barnen och eleverna i de olika verksamheterna utvecklas och når kunskaper, normer och värden enligt de nationella målen för lärandet, särskilt angivna i skollagen, läroplanerna för förskolan (Lpfö 98), det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) och det frivilliga skolväsendet (Lpf 94), de nationella kursplanerna och programmålen. Förskoleverksamheten Inspektörernas bedömning utifrån gjorda intervjuer är att barnen i Åmåls kommun, i enlighet med läroplanen för förskolan, erbjuds en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Av intervjuer med såväl personal som vårdnadshavare, framgår att förskolorna i samverkan med hemmen arbetar aktivt för att ge barnen goda förutsättningar att utveckla sin förståelse för gemensamma normer och värderingar, samt sin förmåga att ta ansvar och samspela med andra. Personalen framhåller lekens stora betydelse för lärandet och för den sociala utvecklingen, samt att det är viktigt att anpassa verksamheten efter barnens behov, både individuellt och i grupp. Intervjuade vårdnadshavare anser att barnen är trygga och trivs i sina respektive förskolor. Inspektörerna bedömer att arbetet i förskoleverksamheten bedrivs med utgångspunkt i nationella styrdokument och stödjer barnens allsidiga utveckling, samt att barnens lärande på ett naturligt sätt vävs in i den dagliga pedagogiska verksamheten. 5

15 Skolbarnsomsorg Fritidshemmen i Åmåls kommun är belägna i eller i anslutning till skolornas lokaler. Skolbarnsomsorgens uppgift är enligt skollagen att komplettera skolan samt erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Vid verksamhetsbesök i fritidshem i olika delar av kommunen är inspektörernas övergripande uppfattning att barnen verkar trygga och glada. Intervjuer med personal och barn förstärker denna bild. Vidare visar intervjuer och besök i verksamheten prov på personal som med olika medel försöker skapa förutsättningar för att barnen skall trivas. Inspektörerna bedömer utifrån gjorda intervjuer att personalen planerar verksamheten med utgångspunkt i läroplanen. Eleverna ges tillfälle att vara med och påverka verksamheten vid de olika fritidshemmen och det är inspektörernas bedömning att skolbarnsomsorgen överlag stimulerar barnens sociala och personliga utveckling, samt erbjuder en trygg omsorg. Barn- och ungdomsutbildning I Grundskoleenhetens kvalitetsredovisning (se även sidan 11, Systematiskt kvalitetsarbete) finns årligen en sammanställning av resultaten vid de nationella ämnesproven i årskurs 5. Resultaten redovisas endast på kommunnivå, men inspektörerna har tagit del av elevernas resultat vid respektive skola. Undantag dock för rektorsområdet Landsbygden - Västermalm där man på grund av det låga elevantalet slagit ihop resultaten från de fyra skolor som har elever i år 5. (se tabell 1). Tabell 1. Andelen elever (procent) som nått målen vid nationella ämnesprov i årskurs 5. Tabeller redovisar Södra skolan, Rösparksskolan, Landsbygden - Västermalms rektorsområde samt ett genomsnitt för kommunen. Provår Ämne Södra skolan Rösparksskolan Landsbygden- Västermalm Kommunen Svenska Matematik Engelska Källa: Åmåls kommun, underlag till grundskoleenhetens kvalitetsredovisning. Av tabellen framgår att andelen elever som nått målen vid de nationella ämnesproven i årskurs 5 varierar något skolorna emellan, men att skillnaderna är marginella. En jämförelse med statistiken från 2005 visar på ungefär likvärdiga resultat vid det årets ämnesprov. Av sammanställningen i grundskoleenhetens kvalitetsredovisning framgår inte om det föreligger några skillnader i måluppfyllelse mellan pojkar och flickor. Vid kommunens grundskolor saknas systematisk uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i andra ämnen än svenska, matematik och engelska. Detta gör att kommunens kontroll av måluppfyllelsen i dessa ämnen försvåras och följaktligen kan inspektörerna heller inte uttala sig i frågan (se vidare i denna rapport). I Skolverkets statistik redovisas bland annat resultaten vid de nationella ämnesproven i årskurs 9. 6

16 Tabell 2. Andelen elever vid Kristinebergskolan 7 9 som har uppnått målen i de nationella ämnesproven för årskurs 9 åren 2005 och Nationella ämnesprov Kristinebergskolan Riket År Andel (i procent) som minst uppnått resultatet G i svenska Andel (i procent) som minst uppnått resultatet G i matematik Andel (i procent) som minst uppnått resultatet G i engelska Källa: Skolverkets officiella statistik och grundskoleenhetens kvalitetsredovisning. Tabellen visar att resultaten vid de nationella ämnesproven för eleverna vid Kristinebergsskolan i det närmaste är i nivå med resultaten för riket. Det är inspektörernas bedömning att grundskoleeleverna i Åmåls kommun överlag utvecklar kunskaper i enlighet med målen för utbildningen i ämnena svenska, matematik och engelska. För läsåret 2004/05 var andelen elever med behörighet till nationellt program, fullständigt slutbetyg, samt elevernas meritvärde 1 i paritet med genomsnittet i övriga riket. Samma bild framkommer vid studier av resultaten från läsåret 2003/04. Av tabell 3 framgår att elevernas resultat i årskurs 9 läsåret 2005/06 försämrades beträffande meritvärde och andel elever med fullständigt betyg, samtidigt som andelen behöriga till nationellt gymnasieprogram inte förändrades. Tabell 3. Elevernas genomsnittliga meritvärde, andel elever med fullständigt slutbetyg samt andelen behöriga till nationellt program i gymnasieskolan läsåren 2004/05 och 2005/06. Resultatmått för elever i årskurs 9 Kristinebergskolan Riket Läsår 2004/ / / /06 Meritvärde Andel (i procent) med fullständigt slutbetyg Andel (i procent) behöriga till nationellt program Källa: Skolverkets officiella statistik Vidare visar Skolverkets offentliga statistik att det framför allt var pojkarnas meritvärde (178,6) som försämrades markant läsåret 2005/06 och därmed hamnade betydligt lägre än genomsnittet i jämförelse med pojkar i riket (195,7), medan flickornas meritvärde (216,6) låg strax under genomsnittet bland flickor i landet (218,3). Detta innebär att det i Åmåls kommun läsåret 2005/06 förelåg påtagligt stora skillnader i meritvärde mellan de pojkar och flickor som våren 1 Meritvärdet räknas fram genom att bokstavsbetygen översätts till siffror där MVG ger 20, VG 15 och G 10. Därefter räknas de 16 bästa betygen samman och ger det så kallade meritvärdet. En elev som har minst 16 betyg kan alltså ha högst 320 och minst 160 poäng i meritvärde. 7

17 2006 avslutade grundskolan. Trots att elevernas genomsnittliga meritvärde sjönk, precis som andelen med fullständigt slutbetyg, bibehölls i kommunen andelen behöriga till nationellt program i gymnasieskolan. Följaktligen tyder detta på att det är i andra ämnen än svenska, matematik och engelska som elevernas resultat försämrats (se vidare under rubriken Individanpassning och stöd). En längre tillbakablick i betygsstatistiken för Kristinebergsskolan visar att det, med undantag för läsåren 2003/04 och 2004/05 föreligger betydligt större skillnader i meritvärde mellan pojkar och flickor i Åmål jämfört med riksgenomsnittet, medan det vid nyss nämnda läsår förelåg påtagligt mindre skillnader i meritvärde mellan pojkar och flickor än i övriga landet. I Skolverkets officiella statistik finns följande resultatmått avseende kommunens gymnasieskola, Karlbergsgymnasiet. Tabell 4. Resultatmått från gymnasieskolan i Åmåls kommun, jämfört med riket. Resultatmått för elever i gymnasieskolan Kommunen Riket År Behörighet till universitet och högskola (%) Elever som avslutar sin utbildning inom fyra år (%) (exkl. IV) Genomsnittlig betygspoäng 3 13,1 13,2 14,1 14,1 Källa: Skolverkets officiella statistik. Av tabellen framgår att andelen elever i Åmål som är behöriga till högskolestudier, och den genomsnittliga betygspoängen, är under riksgenomsnittet 2004 och Däremot är andelen elever som avslutar sin utbildning inom fyra år över riksgenomsnittet (resultaten behandlas vidare i skolrapporten för Karlbergsgymnasiet). Inspektörerna bedömer att det finns anledning för kommunen att analysera resultaten i såväl grundskolan som gymnasieskolan och utifrån resultaten av dessa analyser vidta relevanta åtgärder. Grundskolan bör analysera sin verksamhet för att om möjligt finna orsaker till skillnaderna i pojkars och flickors meritvärde, inte minst med tanke på de kraftiga svängningar i meritvärde som förekommit på senare år. Vid en sådan analys är det viktigt att belysa hela grundskolans verksamhet och inte bara fokusera på den skola som är betygsättande. Vidare bör den försämrade måluppfyllelsen i grundskolan bli ämne för diskussion och analys. Gymnasieskolan bör analysera varför eleverna i kommunen har lägre genomsnittlig betygspoäng än riket i övrigt, samt varför andelen med behörighet till universitet och högskola är lägre i Åmål. 2 För grundläggande behörighet till högskolan krävs slutbetyg från nationellt eller specialutformat program och minst betyget Godkänd på minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt program. Måttet anger andelen elever som uppnått denna behörighet av alla elever med slutbetyg respektive år. 3 Genomsnittlig betygspoäng: Alla betygssatta kurser är medräknade, kursens poäng har multiplicerats med vikt för betyg (IG=0, G=10, VG=15, MVG=20) samt dividerats med poängsumman för respektive nationellt program. 8

18 Vuxenutbildning 95 procent av de studerande vid grundläggande vuxenutbildning i Åmåls kommun slutförde under läsåret 2004/05 sina kurser som planerat. Enligt Skolverkets statistik var genomsnittet för hela landet 65 procent. I gymnasial vuxenutbildning slutförde 83 procent av de studerande i Åmål sina kurser, att jämföra med riksgenomsnittet som låg på 75 procent. En större andel studerande slutför således sina studier i vuxenutbildningen i Åmål, jämfört med hela landet. Inspektionen visar också att de vuxenstuderande inom svenskundervisning för invandrare, den yrkesinriktade vårdutbildningen samt de särvuxstuderande i relativt hög utsträckning slutför sin utbildning och når goda resultat. I vuxenenhetens kvalitetsredovisning (se även s 11, Systematiskt kvalitetsarbete) finns inte de vuxenstuderandes studieresultat redovisade. Den officiella statistik som finns att tillgå visar dock att de vuxenstuderande i Åmåls kommun når resultat som är i nivå med eller bättre än riket i övrigt. Normer och värden En enkätundersökning som genomfördes i kommunen år 2005 visar att cirka 90 procent av grundskoleeleverna trivs i skolan. Merparten av de barn, elever, studerande och vuxenstuderande som inspektörerna träffar i de olika verksamhetsformerna uppger att de känner sig trygga i sin skolmiljö. Det är inspektörernas uppfattning att såväl barn, elever, studerande som vuxenstuderande i hög utsträckning trivs och är trygga i sina skolor. Av inspektionen framgår dock att situationen vid Kristinebergskolan periodvis har varit besvärlig. Det har enligt intervjuad personal och elever funnits tendenser till kränkande behandling elever emellan, ett fåtal elever upplever även att det finns lärare som kränkt elever. Signaler har även framförts beträffande klimatet vid Södra skolan, där situationen i samband med exempelvis rastverksamhet ibland upplevts som otrygg (se vidare i respektive skolrapporter). Skolverket vill framhålla att lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever ytterligare har skärpt kraven om att ingen elev i skolan får bli diskriminerad eller utsatt för kränkningar. Lagen ställer också krav på kommunen att bedriva ett målinriktat arbete för att förebygga kränkande behandling. Det är därför angeläget att såväl kommunen som berörda skolor vidtar åtgärder för att säkerställa att eventuella kränkningar upptäcks, utreds och blir åtgärdade. Sammanfattning Inspektörerna bedömer att barnen i förskolan erbjuds en god pedagogisk verksamhet och att de i hög utsträckning trivs med den dagliga verksamheten. Likaså är det inspektörernas uppfattning att skolbarnsomsorgen stimulerar barnens sociala och personliga utveckling, samt erbjuder en trygg omsorg Grundskoleeleverna i Åmåls kommun utvecklar kunskaper i enlighet med målen för utbildningen i ämnena svenska, matematik och engelska. Däremot är elevernas meritvärde lägre än riksgenomsnittet vilket tyder på sämre måluppfyllelse i andra ämnen. Gymnasieelevernas genomsnittliga betygspoäng ligger under riksgenomsnittet, liksom andelen behöriga till högskolestudier. Kommunen bör analysera ovan nämnda resultat. Andelen studerande som slutför sin vuxenutbildning är hög i kommunen. 9

19 Inspektörerna bedömer att merparten av barnen och eleverna i barn- och ungdomsutbildningen samt de studerande vid vuxenutbildningen trivs och känner sig trygga i sina skolmiljöer. Dock finns signaler om att det periodvis kan förekomma att elever känner sig otrygga vid några skolor, vilket gör det nödvändigt att kommunen och berörda skolor vidtar åtgärder för att förebygga och förhindra alla former av diskriminering och trakasserier. Bedömning av genomförandet Inspektörerna har granskat ledningen av verksamheten och den interna kommunikationen, kvalitetsarbetet, individanpassning och stöd, utvärdering av lärandet, bedömning och betygssättning. Bedömningen av kvaliteten inom dessa områden görs utifrån skollagen, läroplanerna och andra författningar för det offentliga skolväsendet. Ledning och intern kommunikation Vid inspektionstillfället ansvarar barn- och utbildningsnämnden för förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, barn- och ungdomsutbildningen samt vuxenutbildningen i Åmåls kommun. Genom en omorganisation från årsskiftet 2006/07 finns numera en barn- och utbildningsnämnd och en gymnasienämnd. Vuxenutbildningen är organiserad direkt under kommunstyrelsen. Ansvariga politiker i barn- och utbildningsnämnden har fadderskolor i kommunen, tanken är att de skall besöka dessa under läsårets gång för att få ökad insyn i den verksamhet de ansvarar för. Av samtal med personal i skolorna framkommer att dessa besök görs i varierande omfattning. Förvaltningsledningen träffar regelbundet enhetschefer och rektorer för fortlöpande diskussioner kring gemensamma frågor som skolutveckling och budgetfrågor. Nuvarande förvaltningschef är tillförordnad och tillträdde sitt uppdrag hösten 2006 och befann sig vid inspektionens genomförande i uppstarten av sitt tjänstgörande. Såväl ansvariga politiker som enhetschefer och rektorer uttrycker stort förtroende för den tillförordnade förvaltningschefen. Intervjuade politiker, förvaltningstjänstemän och rektorer anser att ansvarfördelningen är tydlig och att alla är införstådda med av vem och på vilket sätt beslut skall fattas, enligt den tillförordnade förvaltningschefen har det tidigare funnits vissa otydligheter avseende denna fråga. Det är inspektörernas bedömning att den interna kommunikationen mellan de olika ledningsnivåerna inom den kommunala organisationen är fungerande. Av Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden, fastställd av barn- och utbildningsnämnden den 21 augusti 2006, framgår vilka beslut som delegerats till olika delegater inom nämndens ansvarsområde. För ledning av förskolan och grundskolan finns enhetschef och rektorer. För förskolan finns tre rektorer, varav en tillika är enhetschef för förskoleenheten. Ansvaret för familjedaghemsverksamheten är fördelat på två av förskolerektorerna. Grundskolorna Rösparksskolan och Södra skolan har var sin rektor. För de sju skolorna i Landsbygden - Västermalms rektorsområde finns en rektor med ansvar för skola och skolbarnsomsorg. Samma rektor har även ansvar för skol- 10

20 verksamheten vid det behandlingshem som Gryning Vård AB driver i Åmåls kommun. Vid Kristinebergsskolan finns två rektorer, varav en av dem också är enhetschef för grundskoleenheten. För ledning av Karlbergsgymnasiet finns enligt skolans organisationsplan en rektor och två biträdande rektorer. Skolans ordinarie rektor är dock sjukskriven och en av de biträdande rektorerna är tillförordnad förvaltningschef i kommunen. Med anledning härav tjänstgör den andra biträdande rektorn som tillförordnad rektor och ett vikariat som biträdande rektor fullgörs av en av lärarna på skolan. Det är således två rektorer på skolan för närvarande. Staten har tilldelat rektorn en nyckelfunktion för utbildningens planering, genomförande och resultat. Rektorn skall vara pedagogisk ledare för skolan och chef för lärarna och övrig personal och ha det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas på att nå de riksgiltiga målen. För att utöva sitt ledarskap skall rektorn enligt skollagen hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet i skolan. Merparten av den intervjuade personalen vid grundskolorna och gymnasieskolan har förtroende för sina rektorer, men samtidigt framkommer att en stor andel av personalen inte ser sina rektorer som pedagogiska ledare. Vid upprepade tillfällen påtalas från personalens sida att rektorernas administrativa uppgifter ofta prioriteras. Inspektörerna bedömer att rektorerna är förtrogna med den dagliga verksamheten vid de skolor de ansvarar för. Dock finns vid såväl grundskolorna som gymnasieskolan behov av förbättringsinsatser som har tydlig koppling till rektorernas ansvarsuppdrag. Som tidigare nämnts i denna rapport görs ingen systematisk utvärdering och uppföljning av grundskoleelevernas kunskapsutveckling i samtliga ämnen. Likaså behöver gymnasieskolan utreda varför elever på många program inte når godkända resultat, samt utveckla arbetet med att följa upp och utvärdera den lokala arbetsplanen. Kommunen bör därför arbeta för att rektorerna i högre utsträckning tar ansvar för det pedagogiska ledarskapet vid grundskolorna och gymnasieskolan. Inom vuxenutbildningen finns en rektor och en biträdande rektor. Den biträdande rektorn har bland annat ansvar för omvårdnadsprogrammet, tjänstefördelningen samt samarbetet inom Dalslandsvis. Skolledningen är relativt känd bland de studerande. De intervjuade lärarna är huvudsakligen nöjda med skolledningen. Några av de intervjuade efterfrågar ett tydligare pedagogiskt ledarskap. Inspektörernas samlade bedömning är dock att vuxenutbildningen har en fungerande ledning och styrning. Med anledning av vad som tidigare skrivits om personalens efterfrågan av ett tydligt pedagogiskt ledarskap vill inspektörerna i sammanhanget poängtera vikten av att kommunen organiserar skolverksamheten och ledningsfunktionen så att varje rektor ges förutsättningar att leva upp till författningarnas krav på de ansvarsuppdrag som åligger en rektor. I Landsbygden - Västermalms rektorsområde finns sju olika skolor som är geografiskt fördelade på hela kommunen och rektorn har dessutom ansvar för skoldelen vid ett behandlingshem. Likaså har vuxenutbildningen sina verksamheter utspridda över olika delar av kommunen. 11

21 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens förskole- och skolplan består av ett samlat måldokument - sektorsmål - som enligt dokumentation från kommunen omfattar samtliga de verksamheter nämnden ansvarar för. Sektorsmålen gäller för en mandatperiod och revideras efter hand. Bland de sektorsmål som gäller vid inspektionstillfället finns bland annat målen att förbättra skolans resultat och utveckla en attraktiv gymnasieskola. De olika enheternas kvalitetsredovisningar bygger till viss del på nämndens sektorsmål och skall bland annat ge nämnden möjlighet att följa de olika verksamheternas arbete. Enligt förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m. skall varje kommun, varje skola som ingår i det offentliga skolväsendet, varje kommunalt bedriven förskola och varje kommunalt bedrivet fritidshem årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten. I kvalitetsredovisningen skall verksamhetens förutsättningar, arbetet i verksamheten och utbildningens måluppfyllelse redovisas. Kommunens kvalitetsredovisning skall omfatta kommunalt bedriven skolverksamhet, samt sedan den 15 augusti 2005, kommunalt bedriven förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Inspektörerna bedömer att Åmåls kommuns kvalitetsredovisning för 2005 i stort har upprättats i enlighet med förordningen, dock kan bland annat redovisningen av verksamheten och resultaten inom vuxenutbildningen förbättras. Från och med den 15 augusti 2005 finns det enligt förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m. krav på att varje kommunalt bedriven förskola och varje kommunalt bedrivet fritidshem, årligen skall upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning, vilket också bör återspeglas i kommunens kommande kvalitetsredovisning. Samtliga grundskolor har skrivit en gemensam kvalitetsredovisning för läsåret 2005/06, med motiveringen att de är en gemensam grundskoleenhet. Förordningen är tydlig med att varje skola årligen skall upprätta en kvalitetsredovisning som innehåller en bedömning av i vilken mån de nationella målen för utbildningen har förverkligats. Enligt inspektörernas bedömning uppfyller inte grundskoleenhetens kvalitetsredovisning i dess nuvarande form förordningens krav. Av kvalitetsredovisningen framgår inte tydligt respektive skolas förutsättningar, arbetsprocesser, måluppfyllelse och åtgärder. Gymnasieenhetens senaste kvalitetsredovisning bedöms uppfylla förordningens krav (se separat skolrapport). Den kommunala vuxenutbildningen har goda intentioner i kvalitetsarbetet. Till exempel finns utvärderingar som gjorts vid återkommande tillfällen för att se eventuella förändringar över tid. Kursutvärderingar görs relativt frekvent enligt både rektor och personal och är en del i underlaget till vuxenenhetens kvalitetsredovisning. Dock anser inspektörerna att vuxenutbildningen i vissa avseenden saknar ett systematiskt arbete kring de studerandes kunskapsresultat och i enhetens kvalitetsredovisning finns ingen redovisning därav. Inspektörerna bedömer att kvalitetsredovisningen måste förbättras i detta avseende. Arbetsmiljö och delaktighet Skolan skall, enligt läroplanen, sträva efter att varje elev har kunskap om demokratiska principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska arbets- 12

22 former. Vidare skall skolan eftersträva att varje elev successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning. Undervisningen skall bedrivas så att eleverna, genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen, kan utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ansvar. Inspektionen visar att eleverna i grundskolan ges tillfälle att utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former, bland annat via elevråd och klassråd. Dock ser inspektörerna få exempel på att eleverna i skolorna ges tillfälle och möjlighet att påverka det dagliga arbetet. Av intervjuer med såväl elever som personal bekräftas bilden av en lärarstyrd skolverksamhet där lärarna berättar för eleverna vad de skall arbeta med. Elevernas inflytande begränsas ofta till att handla om på vilket sätt arbetet skall redovisas eller i vilken ordning redan förutbestämda uppgifter skall genomföras. Inspektörerna bedömer att skolorna, i enlighet med läroplanen, bör arbeta för att eleverna i högre grad, och efter ålder och mognad, får inflytande över sitt lärande. I läroplanerna anges att skolan skall klargöra utbildningsmålen för eleverna. När undervisningen planeras med sikte på strävansmålen i läroplanen, de nationella kursplanerna samt programmålen (för gymnasieeleverna), ökar elevernas möjligheter till delaktighet i utbildningen och förståelse för vilka kunskaper den skall leda till. Vid flera grundskolor i Åmåls kommun är eleverna inte medvetna om att det finns nationella mål för deras utbildning. Även inspektionen av kommunens gymnasieskola visar att eleverna har varierande kännedom om målen i kursplanerna, läroplanen samt programmålen. Inspektörerna bedömer därför att kommunen bör arbeta för att öka elevernas kännedom om målen för respektive utbildning. Inspektörernas intryck är att de studerande vid vuxenutbildningen i hög utsträckning känner till vilka mål de arbetar mot i de olika kurserna. Vidare bedömer inspektörerna att de studerande har stort inflytande över utbildningens utformning. Skolorna i Åmåls kommun arbetar på olika sätt med värdegrundsfrågor och strävar efter att utveckla en trygg miljö för elever och personal. Klassråd och elevråd uppges vara viktiga forum där eleverna får möjlighet att ventilera stämningen i skolorna och fortlöpande diskussioner om etik och moral förs i klasserna. Det förekommer temadagar kring värdegrundsfrågor och personalen vid några av skolorna berättar att de använder sig av materialet Livsviktigt. Vuxenutbildningen har enligt rektorerna gjort en satsning på värdegrundsarbetet. Ett exempel som gavs var det goda medarbetarskapet som innefattade sex utbildningsdagar för all intresserad personal. Som ett led i värdegrundsarbetet har Åmåls kommun tillsammans med Säffle kommun anställt en elevombudsman som tillträdde sin tjänst våren Enligt elevombudsmannen är hennes uppgift att se till att barn och unga har det bra i förskolan och skolan och att deras rättigheter och intressen tas tillvara. En intervju med elevombudsmannen visar att det första året i stor utsträckning har handlat om att starta upp arbetet, samt att genom besök i de olika verksamheterna presentera sig för personal och elever. Från och med den 1 april 2006 råder ett uttryckligt förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Lagens (SFS 2006:67) ändamål är att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktions- 13

Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun

Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun Beslut Tjörns kommun 471 80 Tjörn 2007-08-23 1 (4) Dnr 53-2006:3236 Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun Skolverket har genomfört inspektion i Tjörns kommun av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen,

Läs mer

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm Beslut Melleruds kommun 4644 80 Mellerud kommunen@mellerud.se 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423 Komm munbeslut efter tillsyn av Melleruds kommunn Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besök: Kungsgatan

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:3983 Innehåll Kommunbeslut Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Allmänt om tillsynen och beskrivning av

Läs mer

Utbildningsinspektion i Älvsbyns kommun

Utbildningsinspektion i Älvsbyns kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:41 Utbildningsinspektion i Älvsbyns kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Grundskolor Lekenskolan, Tärnstigens

Läs mer

Utbildningsinspektion i Bromölla kommun

Utbildningsinspektion i Bromölla kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:70 Utbildningsinspektion i Bromölla kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Bilaga Alvikenskolan F 6 Dalaskolan Norra

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:127 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun Bes lut S kolrapport Beslut Mona Hurtig Skol AB Solskiftegatan 4 442 53

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nässjö kommun

Utbildningsinspektion i Nässjö kommun Inspektionsrapport från Skolverket Dnr. 53-2006:3200 Utbildningsinspektion i Nässjö kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Bilaga Annebergsskolan, Flisby

Läs mer

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Utbildningsinspektion i Härryda kommun Landvetterskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun 1 (17) Genomförd regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun Inledning Skolinspektionen har genomfört regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen, barn- och ungdomsutbildningen

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Värnamo kommun

Beslut. efter tillsyn i Värnamo kommun Beslut Värnamo kommun Beslut efter tillsyn i Värnamo kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080 07 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2833 Beslut Baggium AB Ängbackevägen 15 428 34 Kållered

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning Beslut Tillsyn i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2010-11-04 1 (1) Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning efter tillsyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Nordanstigs kommun 2010-11-04

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla Inspektionsrapport från Skolverket 54-2007:2183 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla Bes lut Skolrapport Beslut Explicarium AB Råane 9 451 91 Uddevalla 2008-05-08

Läs mer

Utbildningsinspektion i Haninge kommun

Utbildningsinspektion i Haninge kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:92 Utbildningsinspektion i Haninge kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Brandbergsskolan Båtsmansskolan Hagaskolan

Läs mer

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2290 Beslut Active

Läs mer

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Matteusskolan Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola

Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola Utbildningsinspektion i Nacka kommun Nacka gymnasium Dnr 53-2006:3385 Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248.

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248. Beslut Emmaboda kommun Förskolechefer i förskolan och pedagogisk omsorg Beslut för förskola efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping,

Läs mer

Beslut för Vårgårda kommun

Beslut för Vårgårda kommun Beslut Vårgårda kommun kommunen@vargarda.se Beslut för Vårgårda kommun efter tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun Beslut Tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun har genomfört tillsyn av Vårgårda

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-09-10 Dnr 43-2011:5538 Skellefteå kommun Rektorn vid Vita skolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Vita skolan i Skellefteå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Botkyrka kommun

Regelbunden tillsyn i Botkyrka kommun Regelbunden tillsyn i Botkyrka kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-SV2008:214 Innehåll Kommunbeslut Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg Skolrapporter Grundskolor: Banslättsskolan

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö Beslut JENSEN education college AB Box 111 24 100 61 Stockholm 17 augusti 2009 1 (3) Dnr 44-2008:703 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö Skolinspektionen

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola

Skolbeslut för gymnasieskola Beslut Elfrida Andréegymnasiet Säves väg 10 621 82 Visby 2011-02-23 Skolbeslut för gymnasieskola efter tillsyn av Elfrida Andréegymnasiet i Gotlands kommun 2011-02-23 Skolbeslut Tillsyn i Elfrida Andréegymnasiet

Läs mer

Utbildningsinspektion i Kalix kommun

Utbildningsinspektion i Kalix kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2005:88 Utbildningsinspektion i Kalix kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Centrumskolan Ytterbyns och Pålänge skolor

Läs mer

Beslut för fristående grundskola

Beslut för fristående grundskola Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla Beslut för fristående grundskola efter tillsyn av Internationella Engelska Skolan i Järfälla kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Partille kommun

Beslut. efter tillsyn i Partille kommun Partille kommun efter tillsyn i Partille kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 04 www.skolinspektionen.se 2 (15) Tillsyn

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2011-11-28 Dnr 43-2011:3772 Kumla kommun kommun@kumla.se Rektorn vid John Norlandergymnasiet ted.rylander@kumla.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i John Norlandergymnasiet i Kumla kommun

Läs mer

Utbildningsinspektion i Borås kommun

Utbildningsinspektion i Borås kommun Utbildningsinspektion i Borås kommun Dnr 53-2005:3222 Utbildningsinspektion i Borås kommun Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Verksamhetens omfattning och organisation vid inspektionen...2 Sammanfattande

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande.

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Centrum för vuxnas lärande Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Vuxenutbildning Inledning Skolverket har

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Beslut Sveaskolan AB Ringugnsgatan 1 216 16 Limhamn 2009-08-28 1 (4) Dnr 44-2009:569 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola ^ Skolinspektionen Huvudmannen för internationella Engelska Skolan i Nacka inf o@engelska.se Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Nacka donald.christian@engelska.se för grundskola efter tillsyn

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003 i Lysekils kommun

Kvalitetsredovisning 2003 i Lysekils kommun Kvalitetsredovisning 2003 i Lysekils kommun Kvalitetsredovisningen inriktas mot sju områden. Dessa är särskilt väsentliga för att säkra att alla barn, elever och vuxenstuderande får den omsorg och utbildning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Trelleborgs kommun

Utbildningsinspektion i Trelleborgs kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2005:4 Utbildningsinspektion i Trelleborgs kommun Beslut Kommunrapport Skolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Alstad/Klagstorp Anderslövs skola Bäckaskolan

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut Skolinspektionen 2014-12-16 Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Karlskrona kommun. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2010:1530

Regelbunden tillsyn i Karlskrona kommun. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2010:1530 Regelbunden tillsyn i Karlskrona kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2010:1530 Beslut Karlskrona kommun Östra Hamngatan 7 B 371 83 Karlskrona 2011-02-09 Dnr 43-2010:1530 Kommunbeslut

Läs mer

Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola

Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola efter tillsyn av den fristående Hägernässkolan i Täby kommun Täby Friskola AB e-post: info@tabyfriskola.se Rektorn vid Hägernässkolan e-post: karstin.hultman@tabyfriskola.se

Läs mer

Den här broschyren är en sammanfattning av redovisningen för kalenderåret 2006.

Den här broschyren är en sammanfattning av redovisningen för kalenderåret 2006. Vad är en kvalitetsredovisning? Enligt lag ska Lycksele kommun varje år göra en kvalitetsredovisning för förskola, skola och fritidshem. Där ska vi skriva om vi har nått målen för undervisningen. Om något

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8288 Orusts Montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 716445-1614 ma@orustmontessori.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Orust Montessoriskola belägen i

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7714 Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Grevhagsskolan belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Dnr 44-2010 5066 2011-05-02. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall

Dnr 44-2010 5066 2011-05-02. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall Dnr 44-2010 5066 2011-05-02 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall Beslut 2011-05-02 2(2) Dnr 44-2010 5066 Norrlindens Kunskapscentrum AB Jan Kibe jan.kibe@skvadern.nu

Läs mer

Utbildningsinspektion i Älvsbyns gymnasium

Utbildningsinspektion i Älvsbyns gymnasium Utbildningsinspektion i Älvsbyns kommun Älvsbyns gymnasium 53-2006: 1551 Utbildningsinspektion i Älvsbyns gymnasium Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande bedömning...2

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3983 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nya Tidens Montessorisk. Täby belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Backens skola och Strömsbruks skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 2015-11-03 Dnr 43-2015:4701 Göteborgs kommun angered@angered.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Berg ums skola F-3 i Göteborgs kommun 201 5-1 1-03 Tillsyn i Bergums skola

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nils Ericsonsgymnasiet, gymnasieskola

Utbildningsinspektion i Nils Ericsonsgymnasiet, gymnasieskola Utbildningsinspektion i Trollhättans kommun Nils Ericsonsgymnasiet Dnr 53-2006:1616 Utbildningsinspektion i Nils Ericsonsgymnasiet, gymnasieskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2014-10-09 Ekerö kommun Rektorn vid Träkvista skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Träkvista skola i Ekerö kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-02-17 Tyresö kommun Rektorn vid Sofiebergsskolan Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Sofiebergsskolan i Tyresö kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:7582 Alingsås kommun utbildningsnamnden@alingsas.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Alingsås kommun 2(10) Tillsyn av vuxenutbildningen i Alingsås kommun har genomfört tillsyn av

Läs mer

Göteborgs kommun stadsdelen Lundby

Göteborgs kommun stadsdelen Lundby Inspektionsrapport från Skolverket 2005:25 Utbildningsinspektion i Göteborgs kommun stadsdelen Lundby Delbes lut S tads dels rapport S kolrapporter Beslut Göteborgs kommun 404 82 GÖTEBORG 2005-05-11 1(9)

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Upplands Väsby kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2 (7) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under våren 2015.

Läs mer

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23.

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23. Beslut ' Göteborgs kommun goteborg@goteborg.se Beslut för förskola efter tillsyn i Göteborgs kommun Beskt 2 (15) Tillsyn av s, c) fwmen f vskoia i Götete[rgs kommun har genomfört tillsyn av Göteborgs kommun

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem / Beslut 2013-03-15 Beta School HB Rektorn vid Beta School Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Beta School i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-05-27 Vellinge kommun Rektorn vid Stora Hammars skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stora Hammars skola i Vellinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2013-04-30 Jönköpings kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Jönköpings kommun Skolinspektionen, Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2014:8241 Norrtelje teknikgymnasium AB Org.nr. 556791-6761 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter bastillsyn i Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium belägen i Norrtälje

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-11-26 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid särskolan amia-karrn.brostrom@sandviken.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i särskolan i Sandvikens

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Sundbybergs kommun Beslut för vuxenutbildning efter ti Isyn i Sundbybergs kommun Tillsyn i Sundbybergs kommun Beslut har genomfört tillsyn av Sundbybergs kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4) Åsa Fri Förskola & Grundskola 0300-834000 asa.fri@kungsbacka.se

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4) Åsa Fri Förskola & Grundskola 0300-834000 asa.fri@kungsbacka.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-01-12 Diarienummer FG/2015:1 Pågående Skolinspektions- och Barn- och elevombudsärenden, inklusive ärenden som utreds inom Förskola & Grundskolas klagomålshantering per den 12

Läs mer

Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare

Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma

Läs mer

2010-08-31 Dnr 44-2010:117. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Backaskolan i Malmö kommun

2010-08-31 Dnr 44-2010:117. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Backaskolan i Malmö kommun 2010-08-31 Dnr 44-2010:117 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Backaskolan i Malmö kommun Beslut Föreningen Backaskolan Östra fäladsgatan 46-48 212 24 Malmö 2010-08-31 1 (2) Dnr 44-2010:117

Läs mer

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet,

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet, 1 (7) Författningsbilaga Skollagen Fristående skolor Nedanstående paragraf har ny lydelse från och med den 1 mars 2010. Denna nya lydelse ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ev Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Borlänge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Borlänge kommun Tillsyn i Borlänge kommun har genomfört tillsyn av Borlänge kommun under Hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-10-19 Djurgymnasiet Stockholm terese.laurentkarlsson@djurgymnasiet.com Rektorn vid Djurgymnasiet mimi.englund@djurgymnasiet.com Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Djurgymnasiet i Stockholms

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-02-28 Ikasus AB susarme.siden@frosunda.se Rektorn vid Ikasus friskola birgitta.krantz@frosunda.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Ikasus friskola i Vallentuna

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola _ Skoiinspektionen Beslut 2014-06-30 JENSEN Education College AB asa.blom@jenseneducation.se Rektorn vid den fristående gymnasieskolan JENSEN Gymnasium Jönköping Louise.hultman@jenseneducation.se Beslut

Läs mer

Utbildningsinspektion i Herrgårdsskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Herrgårdsskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Herrgårdsskolan, grundskola F 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Täby Enskilda Gymnasium AB Org.nr. 556568-0112 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Täby Enskilda gymnasium belägen i Täby kommun 2 (6) Tillsyn i Täby Enskilda gymnasium har genomfört tillsyn av Täby

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Beslut Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Gävle kommun Beslut 2 (8) Tillsyn i Gävle kommun har genomfört tillsyn av Gävle kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ri Skolinspektionen Dnr 44-2014:7673 Cultura Utbildning AB 5567127237 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Cultura Gymnasium i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola SkolinspelrtliÄ Beslut Västerås Idrottsgymnasium AB jan.walther@jwam.se Rektorn vid Västerås Idrottsgymnasium oskar.walther@vigy.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Västerås Idrottsgymnasium i

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Dnr 43-2014:7781 Forshaga kommun kommungforshaga.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Forshaga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg 2 (13) Tillsyn

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Skurups kommun

Utbildningsinspektion i Skurups kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2004:4 Utbildningsinspektion i Skurups kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter C2420_Skurup_omsl.indd 1 04-01-29, 14.50 BESLUT 2004-02-16 1 (3) Skurups kommun Torggatan

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum Version 2010-03-02 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KVALITETSAVDELNINGEN ENHETEN FÖR INSPEKTI ON GYMNASIEINSPEKTÖR ULLA CARLSSON ZACKRI SSON SID 1 (15) 2008-03-21 ENHETSCHEF JUKKA KUUSISTO Rapport från inspektion av Gymnasieskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4035 Täby Friskola Aktiebolag Org.nr. 556599-8860 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Täby Friskola-Småskolan/Ljungmyr belägen i Täby kommun 2(7) Tillsyn i Täby Friskola-Småskolan/Ljungmyr

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:562 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Rosenborgskolan belägen i Södertälje kommun 2 (9) Dnr 43-2015:562 Tillsyn i Rosenborgskolan har genomfört tillsyn

Läs mer

Utbildningsinspektion i Danderyds gymnasium; gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning

Utbildningsinspektion i Danderyds gymnasium; gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning 1 Utbildningsinspektion i Danderyds kommun Gymnasial utbildning och vuxenutbildning Dnr 53-2006:3380 Utbildningsinspektion i Danderyds gymnasium; gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning Innehåll

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt Skolinspektionen Beslöt 2014-04-03 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus kristiii.aabel@vallentuna.se Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning en Stockholms kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Stockholms kommun Tillsyn i Stockholms kommun 2(9) har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren 2016. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:3929 Helixutbildningar AB Org.nr. 556674-7290 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter bastillsyn i Helixgymnasiet Borlänge belägen i Borlänge kommun esiut 2 (8) Tillsyn i Helixgymnasiet

Läs mer

Beslut för grundskola och gymnasieskola

Beslut för grundskola och gymnasieskola Beslut Laboraskolan AB Box 68 333 21 Smålandsstenar Beslut för grundskola och gymnasieskola efter tillsyn av Laboraskolan, grundskola och gymnasieskola i Hylte kommun 2 (14) Tillsyn vid Laboraskolan Skolinspektionen

Läs mer

efter tillsyn i Älvkullegymnasiet Karlstads kommun och Hammarö kommun

efter tillsyn i Älvkullegymnasiet Karlstads kommun och Hammarö kommun Skolinspekti ;ionen Beslut 2014-04-30 Karlstads kommun karlstadskommun@karlstad.se Hammarö kommun hammaro@hammaro.se Karlstads-Hammarö gynmasienämnd Rektor vid Älvkullegymnasiet daniel.skalerud@karlstad.se

Läs mer

Beslut. Dnr 44-2010:4179 2011-02-23. Beslut. efter tillsyn i den fristående grundskolan Örebro Waldorfskola - Johannaskolan i Örebro

Beslut. Dnr 44-2010:4179 2011-02-23. Beslut. efter tillsyn i den fristående grundskolan Örebro Waldorfskola - Johannaskolan i Örebro Beslut Dnr 44-2010:4179 2011-02-23 Beslut efter tillsyn i den fristående grundskolan Örebro Waldorfskola - Johannaskolan i Örebro Beslut Tillsyn i Örebro Waldorfskola Johannaskolan 2011-02-23 2 (9) Dnr

Läs mer

Göteborgs kommun stadsdelen Biskopsgården

Göteborgs kommun stadsdelen Biskopsgården Inspektionsrapport från Skolverket 2005:23 Utbildningsinspektion i Göteborgs kommun stadsdelen Biskopsgården Delbes lut S tads dels rapport S kolrapporter Beslut Göteborgs kommun 404 82 GÖTEBORG 2005-05-11

Läs mer

Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun

Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun Vision - En yngre befolkning - En kommun med ett starkt varumärke, framtidstro och en positiv självbild - Förverkliga ett gott liv för

Läs mer

Utbildningsinspektion av skolverksamheten vid Folåsa behandlingshem, särskilt ungdomshem

Utbildningsinspektion av skolverksamheten vid Folåsa behandlingshem, särskilt ungdomshem Utbildningsinspektion av Statens institutionsstyrelse Folåsa behandlingshem Dnr 59-2007:458 Utbildningsinspektion av skolverksamheten vid Folåsa behandlingshem, särskilt ungdomshem Innehåll Inledning...1

Läs mer