Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Dokumentation Överkalix gymnasieskola/komvux

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Dokumentation Överkalix gymnasieskola/komvux"

Transkript

1 Överkalix kommun Skolförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Dokumentation Överkalix gymnasieskola/komvux Fastställt

2 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 METOD... 3 Metod gymnasieskolan... 3 Metod vuxenutbildning... 4 KVALITETSOMRÅDEN Kunskaper... 4 Var är vi?... 4 Vart ska vi?... 5 Hur gör vi? Normer och värden Elevernas ansvar och inflytande... 6 Var är vi?... 6 Vart ska vi?... 7 Hur gör vi? Utbildningsval arbete och samhällsliv... 7 Var är vi?... 7 Vart ska vi?... 8 Hur gör vi? Bedömning och betyg... 8 Var är vi?... 8 Vart ska vi?... 9 Hur gör vi? Särskilt stöd... 9 Var är vi?... 9 Vart ska vi? Hur gör vi?

3 Verksamhetsbeskrivning Den finns 110 ungdomar i gymnasieålder i kommunen. Av dessa går 28 ungdomar på Överkalix gymnasium, d.v.s. 25 %. Överkalix gymnasieskola erbjuder studier vid tre nationella program Samhällsvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet samt Språkintroduktionen. Skolan strävar efter att ge eleverna så stor valmöjlighet som möjligt. Vi erbjuder många olika kurser inom ramen för det individuella valet. Elever har också möjlighet att läsa ett utökat program, för att få breddad eller fördjupad kompetens. Detta görs möjligt genom samläsning mellan olika kurser, årskurser och program. Vuxenstuderande erbjuds gymnasial utbildning i form av heltids- eller deltidsstudier. De kan välja att läsa kurser på dagtid tillsammans med gymnasieskolans elever, eller med ett flexibelt upplägg, Vuxflex. I Sfi-undervisningen deltar 26 elever fördelade på tre grupper. Som ett led i arbetet med lokal kompetensförsörjning har en yrkesförarutbildning genomförts med egen kommunal finansiering under Tre kvinnor och tio män har genomgått utbildningen. I mars 2014 har ytterligare en omgång av yrkesförarutbildningen startats med sju elever, denna gång finansierad med statliga medel. Inom gymnasiet och vuxenutbildningen finns en rektor på 75 % tjänstgöring, sexton lärare med varierande tjänstgöringsomfattning samt en halvtidsanställd gymnasievärd. Studie- och yrkesvägledare på 75 % delas med grundskolan. Lärarna vid gymnasieskolan/vux organiseras i tre arbetslag för respektive årskurs/klass. Personalen vid Sfi bildar ett eget arbetslag. Metod Upplägg och former för det systematiska kvalitetsarbetet 2013/2014 har diskuterats i kollegiet i aug 2013, samt löpande under året i gymnasiets utvecklingsgrupp GUG, på AP-möten och i Forum för samråd i december och februari. I februari 2014 beslutade barn- och utbildningsnämnden om riktlinjer för enheternas systematiska kvalitetsarbete. Utifrån nämndens beslut om kvalitetsområden, analys av under året uppkomna frågor samt insamlat material/inkomna elevsynpunkter, har vi valt ut 6 kvalitetsområden för granskning. Arbete med insamling och analys av underlag beskrivs för respektive skolform nedan. Rektor informerar barn- och utbildningsnämnden varje kvartal om skolenhetens kvalitetsarbete. Forum för samråd tar upp dokumentationen av det systematiska kvalitetsarbetet vid höstens första möte. Därefter fastställs dokumentationen av rektor, kvalitetsarbetet presenteras muntligen för nämnden och dokumentationen överlämnas slutligen till huvudmannen. Metod gymnasieskolan Som underlag för vår bild av gymnasieskolans verksamhet läsåret 2013/2014 har vi använt oss av en elevenkät, avgångselevernas skriftliga utvärdering, betyg vårterminen 2014, dokumentation från barn- och utbildningsnämndens verksamhetsbesök samt dialog med elever och elevgrupper. Vårdnadshavare har getts möjlighet att delta vid utvecklingssamtalen, 3

4 där kunskapsutveckling och sociala relationer/trivsel har tagits upp. Skolan informerar vårdnadshavare till elever i årskurs 1 om rutiner för kontakt med skolan. Enkätresultaten har presenterats, diskuterats och analyserats arbetslagsvis med eleverna. Synpunkter och slutsatser dokumenterades. Utifrån elevernas enkätanalyser har kollegiet gjort en fortsatt analys på en arbetsplatsträff i maj. På en U-dag i slutet av läsåret har kollegiet fördjupat analysen av utvecklingsbehoven och föreslagit åtgärder för 2014/2015. I augusti 2014 har mål och åtgärder konkretiserats efter diskussion i kollegiet. Metod vuxenutbildning Eleverna vid förarutbildningen har svarat på en enkät. Resultatet har analyserats med rektor och yrkesläraren. Arbetslaget vid Sfi har diskuterat och analyserat nuläget i sin verksamhet. Kvalitetsområden 1. Kunskaper Var är vi? Resultat och analys Läsårets betyg har sammanställts. Underlaget har presenterats för barn- och utbildningsnämnden i juni Underlaget har presenterats för lärarna, som sedan i grupp har analyserat resultatet. Jämförelser av treornas slutbetyg 2013/gymnasiebetyg 2014 har gjorts ligger genomsnittlig betygspoäng på 14,0, jämfört med året innan 16,7. Denna jämförelse är inte helt relevant, då betygen satts i olika kurs- och betygssystem. Eleverna har ibland fört fram funderingar om hur kraven i Gy2011 påverkar deras betyg. Vi finner den frågan intressant. Vi avvaktar nationell statistik för att kunna göra ytterligare jämförelser. Det statistiska underlaget är litet hos oss, och vi kan inte dra alltför långtgående slutsatser. Kollegiet har gemensamt studerat betyg satta på individ- och kursnivå och samtalat om elevernas kunskapsresultat, skillnader mellan olika ämnen, skillnader mellan elever i olika årskurser. Vi ser några förbättringsområden i arbetet med bearbetning av underlaget, och avser utveckla detta till nästa läsår analys. Vi konstaterar att bland de kursbetyg som satts under vårterminen finns det några F. har vidtagits, men dessa har visat sig inte vara tillräckliga. Uppföljning av elevens studiesituation och insatta åtgärder görs, men leder ändå inte alltid till önskad utveckling. Vid analysen framkommer att uppföljningen behöver i ökad utsträckning leda till nya eller reviderade åtgärder, i de fall progression inte uppnåtts. Enskild handledning erbjuds till gymnasie- och vuxeleverna, utöver lektioner. Att erbjuda och uppmuntra elever till enskild handledning bedömer kollegiet ha fått positiva effekter. Möjligheten utnyttjas av individen i varierande grad. Att elever söker upp lärare mellan lektionerna för att ställa någon kompletterande fråga eller gör detta via e-post, bedömer kollegiet rent generellt att det förekommer i högre utsträckning än tidigare. Då vi har små undervisningsgrupper torde detta inte vara ett tecken på att möjlighet till frågor och 4

5 handledning inte finns under lektionstid. Istället kan en tänkbar förklaring vara att eleverna i ökad utsträckning tar ansvar för sina studier och för sina studieresultat. Skolan har delat in eleverna på Språkintroduktionen i två grupper i eng och ma. Lärarna har gjort en noggrann översyn av samt anpassat kurslitteratur. På Språkintroduktionen är det mycket muntliga genomgångar, samtal om texter och stoff strategier för ett språkutvecklande arbetssätt. Under läsåret har personalen deltagit i fortbildning om språkutvecklande arbetssätt, både på enheten och enhetsövergripande. Vid analys av detta kvalitetsområde samtalar kollegiet om vikten av att möta varje elev på rätt nivå. Lärare på Språkintroduktion beskriver effekterna av ökad individanpassning. Samtidigt som det är en förutsättning för lärande, kan elever ibland uppleva viss frustration när de upplever att kursmål inte uppnås tillräckligt snabbt, då ofta i jämförelse med andra. Lärare får ibland lägga ner mycket tid på samtal med elever om skolsystemet, hur kunskaper byggs på samt hur kursplaner och kunskapskrav för olika nivåer innebär en progression. Många samtal har förts elev lärare rektor. Rektors analys är att lärarnas medvetenhet om detta har ökat, och att det lett till konkreta förbättringsåtgärder på kursnivå. Under året har Sfi-verksamheten utvecklat former för behovsgrupper/-behovsplacering. Från höstterminen 2013 placerades eleverna i tre grupper, utifrån de tre studievägarna. Som grund för placeringen låg elevens studiebakgrund och dennes aktuella studiesituation. Till följd av detta bildades tre elevgrupper med olika studietakt. En elev byter grupp när lärarna bedömer att denne behöver det och är redo. Eleverna är i sina fasta klassrum och lärarna alternerar mellan de olika grupperna. Varje lärare har dock ansvar för en särskild elevgrupp. Eftersom lärarna undervisar i alla tre grupperna får eleverna möta olika undervisningsstilar. Bedömning av måluppfyllelse sker i samråd mellan lärarna. Efter att ha deltagit i ett Sfi-projekt med östra Norrbottens kommuner läsåret 12/13 har lärarna haft tillgång till två ipads i undervisningen. Vid utvärdering och analys i lärarlaget framkom att elever med kort skolbakgrund har stor nytta av ipad som hjälpmedel. I övrigt konstateras att Sfi-verksamheten har få avhopp under läsåret, endast en elev och det är på grund av arbete. Ett område att undersöka vidare är genomströmning och studiernas längd för att nå målen för de olika kurserna. Betygen vid yrkesförarutbildningen har analyserats och genomsnittlig betygspoäng är 17,02. Vi konstaterar att elevernas måluppfyllelse är hög. Vart ska vi? Nya mål Eleverna förstår skolsystemets olika nivåer, kurs- och betygssystem. Skolan har en tydlig översikt av vuxenelevers genomströmning och eventuella studieavbrott. Hur gör vi? Varje lärare följer fortlöpande upp sin undervisning och resultat, och för en kontinuerlig dialog med eleven, för att på bästa sätt underhålla och stimulera elevernas utveckling. Vid behov genomför lärarna grundliga kartläggningar på kursnivå. 5

6 Uppmärksamma all personal på rutiner för uppföljning av elevs studiesituation och särskilt betona att i de fall progression inte uppnåtts, behöver uppföljningen i ökad utsträckning leda till nya eller reviderade åtgärder. Stegvist ger skolan eleverna strukturerad information om utbildningssystem och -nivåer. Arbeta för att under det kommande året få in ipads i Sfi-verksamheten. Ta fram rutiner för hur vuxenelevers studier och avbrott anmäls och registreras. Ta fram en modell för uppföljning av genomströmning och studieavbrott inom vuxenutbildningen. 2. Normer och värden Området likabehandling och kränkande behandling beskrivs i enhetens likabehandlingsplan. 3. Elevernas ansvar och inflytande Var är vi? Resultat och analys Forum för samråd med representanter från elever och personal har sammanträtt tre gånger under läsåret och behandlat frågor om kvalitet, likabehandling, gymnasieskolans framtid, trivselskapande åtgärder. Vid behov samlas ungdomsgymnasiets klasser för klassråd. Alla klasser har valt elevskyddsombud, som deltagit i arbetsmiljöarbetet. För att värdera och välja bland kulturevenemang som erbjuds skolan finns en Kulturgrupp bestående av två elever och två lärare. Representanter för eleverna finns även i det skolformsövergripande Matrådet. Majoriteten elever uppger i enkäten att de får vara med och planera undervisningen. Några elever uppger att de får ganska goda möjligheter att vara med och planera skolarbetet. På följdfrågan om de varit med och planerat uppger samma elever att de i mindre utsträckning varit med och planerat. Vid analysen tolkar vi detta som att dessa elever anser sig ha haft möjlighet att vara med och planera, men inte till fullo utnyttjat möjligheten. Ändå är det alltför många elever som uppger att de har ganska liten möjlighet att vara med i planeringen av skolarbetet. Vid analys med klasserna förs resonemang att det varit svårt att svara på denna fråga, för det ser olika ut med inflytande och planering i olika ämnen. Några av eleverna i avgångsklassen uppger i sin utvärdering att gymnasiearbetet har varit väldigt stimulerande, för där har de haft extra stor möjlighet att påverka planering, innehåll och arbetssätt. Enligt elevenkäten anser eleverna i huvudsak att lärarna tar deras frågor, synpunkter och önskemål på allvar, men ungefär 1/5 av eleverna uppger i enkäten att det är i liten utsträckning eller inte alls som detta sker. Ett av områdena där eleverna upplever detta är arbetsbelastning med läxor och prov etc. Vi konstaterar även att eleverna vid enkätanalysen upplevt vissa svårigheter att tolka och besvara denna fråga, som uppfattades som tre frågor i en. Kontaktpolitiker från barn- och utbildningsnämnden har gjort verksamhetsbesök med temat elevinflytande. De har samtalat med elever och personal samt gjort lektionsbesök. 6

7 Sammanfattningsvis konstaterar politikerna att eleverna har stort inflytande och att elevaktiv undervisning bedrivs. Vi konstaterar att detta är ett område för fortsatt utveckling. Vart ska vi? Nya mål Varje elev upplever att de har en jämn arbetsbelastning, för att undvika negativ stress. Varje elev upplever sig delaktig i planering och genomförande av kursen. Hur gör vi? Respektive lärare för en dialog med eleverna vid planering av inlämningar, redovisningar och prov. Mentor följer upp elevernas arbetsbelastning genom samtal. Uppföljning i kollegiet om elevers arbetsbelastning. Anordna kompetensutveckling med konkreta tips för lärare: hur kan jag som lärare ge ökade möjligheter till elevinflytande? 4. Utbildningsval arbete och samhällsliv Var är vi? Under läsåret har år 3 gjort studiebesök på Luleå Tekniska universitet, besökt utbildningsmässa, undersökt turistnäring i närområdet och i norra Finland, deltagit i projekt med näringsliv och kommun. Eleverna har fått information från Högskoleförbundet. Studieoch yrkesvägledaren har informerat om högskoleprov och -studier. SYV har varit med på treans utvecklingssamtal ht 13. Resultat och analys På enkätfråga 23 om eleven får den hjälp eleven behöver för att kunna välja studievägar inom och efter gymnasiet är det spridning bland svaren. En övervägande del svarar ganska lite eller inte alls. När eleverna diskuterar enkätresultatet ger de synpunkter på innehåll i informationen samt SYV:s tillgänglighet. Eleverna uppger också att de får hjälp av lärare ang studier och framtida studier. Enligt treans utvärdering upplever eleverna att detta område bör förbättras. Hur ska skolan tillgodose elevens behov och på vilket sätt ska skolan informera och vägleda eleverna inför framtiden? Kollegiet har diskuterat vad som är elevens ansvar, att t.ex. själv söka upp SYV för samtal, respektive vad som är skolans ansvar. Arbetsfördelningen diskuteras, och vi bör verka för ökad tydlighet under läsåret 14/15. I kollegiet konstateras att vi i relativt stor utsträckning utnyttjat kontakter med det omgivande samhället. Detta kan bero på att vi är en liten kommun med närhet och kontakter med ex arbetslivet. Elever vid Sfi kombinerar studier i svenska med praktik två dagar i veckan. 7

8 12 av 13 f.d. yrkesförarelever har svarat på en enkät, nio månader efter avslutad utbildning. Alla är mycket nöjda med utbildningen, en elev är ganska nöjd. Elva uppger att de har en heltidsanställning idag, varav tio som yrkesförare. En person arbetar delvis som yrkesförare. En person har annan huvudsaklig sysselsättning. Vid utbildningsstarten var sju av dessa tolv arbetslösa. Vid analysen konstateras att sex av dessa sju personer gått till arbete som yrkesförare. Detta bedöms vara ett gott tillskott till branschen, samtidigt som det inneburit att flera personer har kunnat gå från arbetslöshet till arbete. Vart ska vi? Nya mål Varje elev i vår skola upplever sig få studie- och yrkesvägledning utifrån sina enskilda behov. Hur gör vi? Rektor för en dialog med berörda om hur vi ska organisera arbetet med studie- och yrkesvägledning. 5. Bedömning och betyg Var är vi? Under läsåret har personalen deltagit i lokala fortbildnings-/ämnesträffar, där bedömning och betyg diskuterats ur olika perspektiv: Skolverkets kommentarmaterial, examinationsformer, sambedömning, flickors och pojkars resultat. Resultat och analys På enkätfråga 18 om eleverna känner till vad som krävs för att nå minst godkänt betyg, är det 1/3 som uppger att de endast i liten utsträckning eller inte alls känner till kunskapskraven. Elever i år 3 har uppfattningen att det ser olika ut mellan olika ämnen. När eleverna analyserar enkätresultatet framkommer synpunkter att det inte är så mycket lönt att gå igenom kunskapskrav i början av en kurs. Kollegiet konstaterar att framför allt eleverna i år tre har haft funderingar kring betyg, ställt frågor och samtalat med personalen om allmänna konsekvenser för eleverna av det nya betygssystemet. I elevenkätens fråga 19 framkommer också att några elever inte vet hur det går för dem i skolarbetet. När personalen tolkar elevenkäten och -analysen lyfts svårigheten med att tolka diffusa elevkommentarer. Ibland har eleverna tyckt att lärarna är för konkreta, som att det t.ex. hänger på en enda uppgift för ett visst betyg. Personalen ser ett ökat behov av att bättre hjälpa eleven in i systemet. Hur kan vi vara tydligare? Frågan om betyg och kunskapskrav diskuteras ofta i kollegiet, mellan enskilda kollegor eller lärare-rektor. Personalens upplevelse är att detta ökar medvetenheten hos lärarna, har en stimulerande effekt och ökar sannolikheten att eleverna ska bli mer medvetna om sin kunskapsutveckling. 8

9 Vi konstaterat att det här är ett utvecklingsområde, för ökad måluppfyllelse. Vart ska vi? Nya mål Eleverna känner till på vilka grunder betygssättning sker. Hur gör vi? Fortbildning med gruppsamtal om ämnesstrukturplanen i Gymnasieboken samt kommentarmaterial till olika ämnen, och hur vi kan använda dessa i arbetet med eleverna. Lärarna ger varje elev fortlöpande information om framgångar och utvecklingsbehov i studierna. 6. Särskilt stöd Var är vi? Framtagande av enhetens handlingsplan för arbete med elevers behov av särskilt stöd. Kartläggningsmallar och andra blanketter som uppfyller styrdokumentens krav har tagits fram och finns tillgängliga i skolans intranät First Class. Resultat och analys Inledningsvis konstaterar vi att det är svårt att dra en gräns mellan vad som är stöd inom ramen för en individanpassad undervisning och vad som är särskilt stöd 1. I sig är inte begreppen det viktiga, utan det faktum att alla i skolan arbetar för att varje elev ska få den hjälp han eller hon behöver. Efter många samtal i kollegium och gymnasiets utvecklingsgrupp under våren 2013, fastställdes i september 2013 en handlingsplan för arbetet med elevers behov av särskilt stöd. I planen tydliggörs vem som ansvarar för vad och i vilket skede olika aktiviteter sker när vi en elev riskerar att inte nå målen: upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp. I elevenkäten uppger en övervägande del att de i mycket stor eller ganska stor utsträckning får den hjälp de behöver. Rektor och kvalitetsutvecklare har analyserat arbetet med särskilt stöd på enheten och konstaterar att skolan genomsyras av ett inkluderande förhållningssätt. När vi upptäcker att en elev riskerar att inte nå målen eller har andra svårigheter i skolarbetet, stöttar i första hand ämnesläraren upp eleven, ex genom val av metoder eller arbetssätt. Om avsedd effekt inte uppnås, eller om den egna kompetensen inte räcker till, kontaktas elevhälsan för konsultation. Förhållningssättet utesluter alltså inte att läraren eller eleven kan få hjälp av andra, för att vi på bästa sätt ska stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. 1 Skolverket, Socialstyrelsen (2014). Vägledning för Elevhälsan. Falun: Edita Bobergs. 9

10 Arbetet med särskilt stöd och uppföljningen på elevnivå dokumenteras. Under året har frågan rests att en viss otydlighet råder om vad som är ämneslärarens respektive mentors ansvar. Vi bedömer att avstämningar och uppföljningar av en elevs studiesituation görs regelbundet, på både mentors och ämneslärares initiativ. Kan det finnas en risk att lärare överuppdaterar mentor om en elevs situation, i tron att jag då som ämneslärare har klargjort situationen, lämnat över uppgifter och därmed ansvaret? Enligt vår handlingsplan har mentor en samordnande roll och behöver ha information om sin elevs studiesituation. Vi betonar däremot att det är den undervisande läraren som har ansvar för undervisning och uppföljning, och det ansvaret lämnas inte över till mentor. Vart ska vi? Nya mål Skolan har rutiner för hur dokumentation ska ske. Hur gör vi? Utveckla rutiner för dokumentation och hur uppföljning ska ske. 10

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande.

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Centrum för vuxnas lärande Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Vuxenutbildning Inledning Skolverket har

Läs mer

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Verksamhetsområde Denna handlingsplan

Läs mer

Utvärderingsrapport heltidsmentorer

Utvärderingsrapport heltidsmentorer Utvärderingsrapport heltidsmentorer Kungstensgymnasiet Lena Lindgren Katarina Willstedt 2015-02-27 stockholm.se Utgivningsdatum: 2015-02-27 Utbildningsförvaltningen, Uppföljningsenheten Kontaktperson:

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-02-28 Ikasus AB susarme.siden@frosunda.se Rektorn vid Ikasus friskola birgitta.krantz@frosunda.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Ikasus friskola i Vallentuna

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Elevers övergångar från grundskola till gymnasium

Elevers övergångar från grundskola till gymnasium Revisionsrapport Elevers övergångar från grundskola till gymnasium Katrineholms kommun April 2010 Marie Lindblad 2010-05-06 Marie Lindblad Kerstin Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Bakgrund

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning Beslut Tillsyn i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2010-11-04 1 (1) Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning efter tillsyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Nordanstigs kommun 2010-11-04

Läs mer

Kvalitetsrapport (läsår 2014/2015)

Kvalitetsrapport (läsår 2014/2015) 2015-06-08 1 (8) Kvalitetsrapport (läsår 2014/2015) NT-Gymnasiet Ansvarig för redovisningen Gunilla Carlsson, rektor 2 (8) Sammanfattning Verksamheten har hög måluppfyllelse vad det gäller kunskaper och

Läs mer

KVALITETSRAPPORT Vux lä sä ret 2014-2015 Rektor Hildä Vidmärk Enhet SFI 2015-09-08

KVALITETSRAPPORT Vux lä sä ret 2014-2015 Rektor Hildä Vidmärk Enhet SFI 2015-09-08 KVALITETSRAPPORT Vux lä sä ret 2014-2015 Rektor Hildä Vidmärk Enhet SFI 2015-09-08 REKTORS KVALITETSRAPPORT 1 FÖRBÄTTRINGAR Vilka förbättringar har genomförts under året och vilka resultat ha de gett?

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE KVALITETSRAPPORT - REKTOR Enhet: KAPLANSKOLAN, EE, EC, VF och EN. Rektor: Kristin Lundholm. Frågor att besvara KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat 1 Beskriv i vilken grad

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt Skolinspektionen Beslöt 2014-04-03 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus kristiii.aabel@vallentuna.se Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan Beslut Skolinspektionen 2015-08-27 Göteborgs stad infoaeduc.boteborg.se Gymnasieskolenhetschef och rektorer vid Hvitfeldtska gymnasiet mikael.o.karlssonaeduc.ciotebord.se amela.filipovicaeduc.qotebord.se

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8288 Orusts Montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 716445-1614 ma@orustmontessori.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Orust Montessoriskola belägen i

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 2015-11-03 Dnr 43-2015:4701 Göteborgs kommun angered@angered.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Berg ums skola F-3 i Göteborgs kommun 201 5-1 1-03 Tillsyn i Bergums skola

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2009-2010

Kvalitetsredovisning för läsåret 2009-2010 Kvalitetsredovisning för läsåret 2009-2010 Skola/förskola/arbetslag: Heurika, Fredrika Bremergymnasierna Organisation och förutsättningar för verksamheten Heurika ansvarar för utbildningen på (bilaga 01)

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Vision På Emanuelskolan har eleverna en fysiskt bra arbetsmiljö, är trygga och trivs i skolan. Man kan komma till skolan som man är och man utvecklas som

Läs mer

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Rektor. Nämnd: Bildningsnämnden Senast reviderat: 2015-12-14 2 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av skolan, t.ex. text från Om skolan på er hemsida.

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola

Skolbeslut för gymnasieskola Beslut Elfrida Andréegymnasiet Säves väg 10 621 82 Visby 2011-02-23 Skolbeslut för gymnasieskola efter tillsyn av Elfrida Andréegymnasiet i Gotlands kommun 2011-02-23 Skolbeslut Tillsyn i Elfrida Andréegymnasiet

Läs mer

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans senare år Kristofer Fagerström Dnr BUN 2015/182 Oktober 2015 2015-09-28 1 (12) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. INLEDNING... 2 2. SYFTE... 3 3.

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-11-26 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid särskolan amia-karrn.brostrom@sandviken.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i särskolan i Sandvikens

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Täby Enskilda Gymnasium AB Org.nr. 556568-0112 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Täby Enskilda gymnasium belägen i Täby kommun 2 (6) Tillsyn i Täby Enskilda gymnasium har genomfört tillsyn av Täby

Läs mer

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av utbildningen på språkintroduktion vid Huddingegymnasiet i Huddinge kommun

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av utbildningen på språkintroduktion vid Huddingegymnasiet i Huddinge kommun Bilaga 1 Dnr 400-2015:6585 efter kvalitetsgranskning av utbildningen på språkintroduktion vid Huddingegymnasiet i Huddinge kommun 1 (12) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om Huddingegymnasiet Resultat

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Borlänge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Borlänge kommun Tillsyn i Borlänge kommun har genomfört tillsyn av Borlänge kommun under Hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KVALITETSAVDELNINGEN ENHETEN FÖR INSPEKTI ON GYMNASIEINSPEKTÖR ULLA CARLSSON ZACKRI SSON SID 1 (15) 2008-03-21 ENHETSCHEF JUKKA KUUSISTO Rapport från inspektion av Gymnasieskolan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-10-19 Djurgymnasiet Stockholm terese.laurentkarlsson@djurgymnasiet.com Rektorn vid Djurgymnasiet mimi.englund@djurgymnasiet.com Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Djurgymnasiet i Stockholms

Läs mer

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Matteusskolan Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012-2013 Perioden 30 juli 2012 28 juli 2013. Andel som studerar kvällstid: 15 % 0 % Antal sfi-lärare 19

Kvalitetsrapport 2012-2013 Perioden 30 juli 2012 28 juli 2013. Andel som studerar kvällstid: 15 % 0 % Antal sfi-lärare 19 Kvalitetsrapport Perioden 30 juli 2012 28 juli 2013 ANORDNARE Stockholms stad SKOLENHET Skolenhet: SFI Västerort i Tensta Huvudman för utbildningen: Stockholms stad Studievägar: Sfi 1, Sfi 2, Sfi 3 Andel

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut Skolinspektionen 2014-12-16 Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Den individuella utvecklingsplanen

Den individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD 2008 Allmänna råd och kommentarer Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, Fax: 08-690

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

Beslut för fristående grundskola

Beslut för fristående grundskola Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla Beslut för fristående grundskola efter tillsyn av Internationella Engelska Skolan i Järfälla kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2014:8241 Norrtelje teknikgymnasium AB Org.nr. 556791-6761 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter bastillsyn i Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium belägen i Norrtälje

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 1 Förord Bestämmelserna om arbetet med särskilt stöd förändrades i vissa avseenden i samband med

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7714 Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Grevhagsskolan belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola en% Now Beslut Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Nygårdsskolans gymnasiesärskola belägen i Köpings kommun 2 (5) Tillsyn i Nygårdsskolan gymnasiesär har genomfört tillsyn av Köpings

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 1 (9) Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 Förändrad skollag I Lekebergs kommun pågår ett utvecklings- och förändringsarbete av elevhälsan för "att organisera arbetet på ett sätt som gör

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Rev ELEVHÄLSOPLAN FÖR UDDEVALLA GYMNASIESKOLA AGNEBERG AKADEMI SINCLAIR MARGRETEGÄRDE ÖSTRABO 1 ÖSTRABO Y POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX POSTGIRO 451 81 Uddevalla Skolgatan 2 0522-69 68 50 0522-697410

Läs mer

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm Beslut Melleruds kommun 4644 80 Mellerud kommunen@mellerud.se 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423 Komm munbeslut efter tillsyn av Melleruds kommunn Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besök: Kungsgatan

Läs mer

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Rektorsområde förskola och grundskola Rektorsområde gymnasium Hultsfreds kommun rutiner för handläggning, utredning och beslut om mottagande

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Gislaveds särskola Vi har i år haft två klasser med särskoleelever på Gislaveds Gymnasiums nationella särskoleprogram.. Vi har två nationella program: Programmet

Läs mer

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan. Läsåret 2011/2012

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan. Läsåret 2011/2012 Säkerhetsgymnasiets arbetsplan Läsåret 2011/2012 Fokusområden 2011-2012 Arbetsmiljö Arbetssätt Elevstöd ARBETSSÄTT Elevaktiv undervisning Planering, dokumentation och feedback Eget ansvar förväntningar

Läs mer

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2290 Beslut Active

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:3929 Helixutbildningar AB Org.nr. 556674-7290 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter bastillsyn i Helixgymnasiet Borlänge belägen i Borlänge kommun esiut 2 (8) Tillsyn i Helixgymnasiet

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003 i Lysekils kommun

Kvalitetsredovisning 2003 i Lysekils kommun Kvalitetsredovisning 2003 i Lysekils kommun Kvalitetsredovisningen inriktas mot sju områden. Dessa är särskilt väsentliga för att säkra att alla barn, elever och vuxenstuderande får den omsorg och utbildning

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 GRUNDSKOLA Götlunda skola Nybyholmsskolan Medåkers skola 2015-02-20 INNEHÅLL VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET 5 NORMER OCH VÄRDEN 7 PLANEN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH LIKABEHANDLINGSPLANEN...

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ri Skolinspektionen Dnr 44-2014:7673 Cultura Utbildning AB 5567127237 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Cultura Gymnasium i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning Reviderad 2015-09-01 Hjälpreda Hörsel Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning www.spsm.se www.vgregion.se www.rjl.se www.regionhalland.se www.skl.se Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4261 Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar Org.nr. 742000-2045 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i LinMaskolan belägen i Höörs kommun

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 1(11) Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 Östrabo Yrkes Gymnasieskola A. Presentations- och resultatredovisningsdel Presentation av rektorsområdet Utbildningen vid rektorsområdet omfattar två nationella

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla Inspektionsrapport från Skolverket 54-2007:2183 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla Bes lut Skolrapport Beslut Explicarium AB Råane 9 451 91 Uddevalla 2008-05-08

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Plan för systematiskt kvalitetsarbete STORUMANS KOMMUNS SKOLOR OCH FÖRSKOLOR Plan för systematiskt kvalitetsarbete Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden Läsåret 2013/14 Enligt 4 kap. 3-8 skollagen ska varje huvudman och varje förskole-

Läs mer

Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Backens skola och Strömsbruks skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Dnr 43-2014:7781 Forshaga kommun kommungforshaga.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Forshaga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg 2 (13) Tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3983 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nya Tidens Montessorisk. Täby belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Beslut för Vårgårda kommun

Beslut för Vårgårda kommun Beslut Vårgårda kommun kommunen@vargarda.se Beslut för Vårgårda kommun efter tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun Beslut Tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun har genomfört tillsyn av Vårgårda

Läs mer

Från huvudmannen till undervisningen. Henrik Dahl & Joakim Norberg, Skolinspektionen

Från huvudmannen till undervisningen. Henrik Dahl & Joakim Norberg, Skolinspektionen Från huvudmannen till undervisningen Henrik Dahl & Joakim Norberg, Skolinspektionen Vårt huvudbudskap Från huvudmannen till undervisningen Styrkan i skolans lokala styrkedja avgör om eleven får den skola

Läs mer

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen fin Beslut Dnr 44-2015:9612 Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag Org.nr. 556478-1606 sandra.haag@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Framtidsgymnasiet

Läs mer

efter tillsyn i Älvkullegymnasiet Karlstads kommun och Hammarö kommun

efter tillsyn i Älvkullegymnasiet Karlstads kommun och Hammarö kommun Skolinspekti ;ionen Beslut 2014-04-30 Karlstads kommun karlstadskommun@karlstad.se Hammarö kommun hammaro@hammaro.se Karlstads-Hammarö gynmasienämnd Rektor vid Älvkullegymnasiet daniel.skalerud@karlstad.se

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2833 Beslut Baggium AB Ängbackevägen 15 428 34 Kållered

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Värnamo kommun

Beslut. efter tillsyn i Värnamo kommun Beslut Värnamo kommun Beslut efter tillsyn i Värnamo kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080 07 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Utbildningsförvaltningen 2014-11-19 Gymnasieskolan Spyken

Utbildningsförvaltningen 2014-11-19 Gymnasieskolan Spyken Utbildningsförvaltningen 2014-11-19 Gymnasieskolan Spyken Karin Stavne Maria Hedelin Björse John Jönsson Peter Magnusson Anna-Lena Månsson Rektor Bitr rektor NA Bitr rektor HU Bitr rektor ES Bitr rektor

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Bes É ut 2013-10-01 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se Rektorn vid Björkvallsskolan lisbeth.beckman@uppsala.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Björkvallsskolan i Uppsala kommun

Läs mer

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Utbildningsinspektion i Härryda kommun Landvetterskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Grundskola 1-6 Läsåret 2013/2014 Sövestad skola Ansvarig rektor: Jim Priest Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:127 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun Bes lut S kolrapport Beslut Mona Hurtig Skol AB Solskiftegatan 4 442 53

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Så här arbetar barn- och utbildningsförvaltningen i Falkenbergs kommun med systematiskt kvalitetsarbete på olika nivåer Mars 2012 1 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 En

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 2015-01-17 Ansvarig: Annica Steneld, rektor Sektor 1 Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Nuläge, analys, planering och utveckling i verksamheten. Alströmergymnasiet Sektor 1 Gymnasiesärskolan Innehållsförteckning

Läs mer

ARBETSPLAN 1 2013-2014

ARBETSPLAN 1 2013-2014 ARBETSPLAN 1 2013-2014 1 Arbetsplanen omfattar under läsåret såväl gymnasiesärskolans som lärvux verksamhet. I kommande arbetsplaner behandlas verksamheterna var och en för sig. TÄBY GYMNASIESÄRSKOLA ÄR

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:7582 Alingsås kommun utbildningsnamnden@alingsas.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Alingsås kommun 2(10) Tillsyn av vuxenutbildningen i Alingsås kommun har genomfört tillsyn av

Läs mer

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av undervisning på yrkesprogram vid Kattegattgymnasiet 4 i Halmstads kommun.

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av undervisning på yrkesprogram vid Kattegattgymnasiet 4 i Halmstads kommun. Bilaga 1 Skolinspektionen Rapport Verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av undervisning på yrkesprogram vid Kattegattgymnasiet 4 i Halmstads kommun 2(13) Innehåll Irdeclning Fakta om Kattegattgymnasiet

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kvalitetsplan för 2014-15

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kvalitetsplan för 2014-15 Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-05-12 Tjänsteskrivelse Vår referens Ann Andersson Ekonomichef Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kvalitetsplan för 2014-15 Ärende

Läs mer

FÖRSLAG. Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet 9

FÖRSLAG. Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet 9 FÖRSLAG Allmänna råd för DEN INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN med skriftliga omdömen Innehåll Förord 2 Inledning 3 Utgångspunkter för den individuella utvecklingsplanen 4 Den individuella utvecklingsplanens

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:562 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Rosenborgskolan belägen i Södertälje kommun 2 (9) Dnr 43-2015:562 Tillsyn i Rosenborgskolan har genomfört tillsyn

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2005/2006

Kvalitetsredovisning 2005/2006 2006-09-30 Kvalitetsredovisning Dagbarnvårdarna i Sala tätort Rektor Kerstin Öberg 0224-55437 Beskrivning av verksamheten per 15 oktober 2005 Familje- Kommunen daghem i Sala tätort Barn 1-3 år 41 54 Barn

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola _ Skoiinspektionen Beslut 2014-06-30 JENSEN Education College AB asa.blom@jenseneducation.se Rektorn vid den fristående gymnasieskolan JENSEN Gymnasium Jönköping Louise.hultman@jenseneducation.se Beslut

Läs mer

Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare

Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma

Läs mer

Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem

Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem 2.1 Normer och värden Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet, Mediaprogrammet Akademi, Sinclair. Kvalitetsredovisning för läsåret 2012/2013

Samhällsvetenskapsprogrammet, Mediaprogrammet Akademi, Sinclair. Kvalitetsredovisning för läsåret 2012/2013 Samhällsvetenskapsprogrammet, Mediaprogrammet Akademi, Sinclair Kvalitetsredovisning för läsåret 2012/2013 Utbildningen Medieprogrammet är ett studieförberedande program med yrkespraktik, som fasas ut

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2014-02-20 Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Skolan består av 2 arbetslag F-3, 4-6. Vi är uppdelade i två byggnader

Läs mer

Beslut för grundskola och gymnasieskola

Beslut för grundskola och gymnasieskola Beslut 2014-06-09 Sigtuna skolstiftelse Rektorn vid Sigtunaskolan humanistiska läroverket Beslut för grundskola och gymnasieskola efter tillsyn i Sigtunaskolan humanistiska läroverket i Sigtuna kommun

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor 1 (15) Utbildningsförvaltningen 2015-06-08 Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor Innehåll Inledning... 1 Vision... 2 Uppdrag och mål... 2 Pedagogiskt ledarskap... 2 Hur

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:3983 Innehåll Kommunbeslut Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Allmänt om tillsynen och beskrivning av

Läs mer

2008-08-25 LOKAL ARBETSPLAN RÖDA BERGA 2008/2009

2008-08-25 LOKAL ARBETSPLAN RÖDA BERGA 2008/2009 2008-08-25 LOKAL ARBETSPLAN RÖDA BERGA 2008/2009 FÖRUTSÄTTNINGAR:20080818 PERSONAL: Lärare klass : 11,29 Lärare Musik 0,42 Lärare Slöjd 1,80 Lärare Idrott 1,07 Lärare Hemkunskap 0,24 Speciallärare 2,85

Läs mer

Den individuella utvecklingsplanen

Den individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD 2005 Allmänna råd och kommentarer Den individuella utvecklingsplanen Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, Fax: 08-690 95 50, e-post: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vuxenutbildningen i Tierp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vuxenutbildningen i Tierp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vuxenutbildningen i Tierp - Grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning, Svenska för invandrare (SFI), Särskild utbildning för vuxna. Innehåll 1 Inledning...

Läs mer

Älvdalens Utbildningscentrum. Systematiskt kvalitetsarbete uppföljning och plan för utveckling. Läsåret 11/12

Älvdalens Utbildningscentrum. Systematiskt kvalitetsarbete uppföljning och plan för utveckling. Läsåret 11/12 Älvdalens Utbildningscentrum Systematiskt kvalitetsarbete uppföljning och plan för utveckling Läsåret 11/12 Innehåll 1. Bakgrund... 3 1.2 Former för samråd... 3 2. Resultat och måluppfyllelse inom gymnasieskolan...

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Beslut Dnr 44-2015:9668 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viiala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Drottning Blankas Gymn. Helsingborg

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Bilaga 1 Upplands Väsby kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2(15) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under vårterminen 2015. Tillsynen

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer